Ścieżka nawigacyjna

Treść stronyXIII Sesja Rady Gminy Lubicz z dnia 11 września 2019 r.

UCHWAŁA NR XIII/162/19 RADY GMINY LUBICZ z dnia 11 września 2019 r.

w sprawie likwidacji jednostki budżetowej - Zarządu Dróg, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubiczu oraz określenia nowej formy wykonywania zadań tej jednostkiXII Sesja Rady Gminy Lubicz z dnia 29 sierpnia 2019 r.

UCHWAŁA NR XII/161/19 RADY GMINY LUBICZ z dnia 29 sierpnia 2019 r.

w sprawie rozpatrzenia wniosku o zmianę planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubicz, dot. terenów komercyjnych położonych przy drodze nr 52 na obszarach wsi: Grębocin, Rogowo, Rogówko, Brzeźno, Brzezinko i Gronowo


UCHWAŁA NR XII/160/19 RADY GMINY LUBICZ z dnia 29 sierpnia 2019 r.

w sprawie odmowy wygaszenia mandatu radnego


UCHWAŁA NR XII/159/19 RADY GMINY LUBICZ z dnia 29 sierpnia 2019 r.

o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubicz


UCHWAŁA NR XII/158/19 RADY GMINY LUBICZ z dnia 29 sierpnia 2019 r.

o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubicz na 2019 r.


UCHWAŁA NR XII/157/19 RADY GMINY LUBICZ z dnia 29 sierpnia 2019 r.

w sprawie nadania nazwy ulicy „Przytulna” w miejscowości Krobia


UCHWAŁA NR XII/156/19 RADY GMINY LUBICZ z dnia 29 sierpnia 2019 r.

w sprawie rozpatrzenia wniosku o urządzenie drogi asfaltowej na ulicy Wilczy Młyn w miejscowości Lubicz Dolny


UCHWAŁA NR XII/155/19 RADY GMINY LUBICZ z dnia 29 sierpnia 2019 r.

w sprawie rozpatrzenia wniosku o wykup lokalu mieszkalnego w budynku położonym przy ul. Dworcowej 44 w Lubiczu Dolnym


UCHWAŁA NR XII/154/19 RADY GMINY LUBICZ z dnia 29 sierpnia 2019 r.

w sprawie obciążenia służebnością gruntową nieruchomości, w której Gmina Lubicz posiada udział w prawie własności, położonej w miejscowości Gronowo


UCHWAŁA NR XII/153/19 RADY GMINY LUBICZ z dnia 29 sierpnia 2019 r.

w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Lubicz Dolny


UCHWAŁA NR XII/152/19 RADY GMINY LUBICZ z dnia 29 sierpnia 2019 r.

w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego


UCHWAŁA NR XII/151/19 RADY GMINY LUBICZ z dnia 29 sierpnia 2019 r.

w sprawie powołania zespołu do spraw zaopiniowania kandydatów na ławników sądowych


UCHWAŁA NR XII/150/19 RADY GMINY LUBICZ z dnia 29 sierpnia 2019 r.

w sprawie ustalenia zasad wynajmu, dzierżawy i korzystania z pomieszczeń w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Lubicz


UCHWAŁA NR XII/149/19 RADY GMINY LUBICZ z dnia 29 sierpnia 2019 r.

w sprawie przyznawania i pozbawiania nagród oraz wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe


UCHWAŁA NR XII/148/19 RADY GMINY LUBICZ z dnia 29 sierpnia 2019 r.

w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania Nagrody Przewodniczącego Rady Gminy Lubicz w ramach „Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży w dziedzinie aktywności wolontariackiej, społecznej i samorządowej dla uczniów szkół podstawowych pobierających naukę na terenie gminy Lubicz”


UCHWAŁA NR XII/147/19 RADY GMINY LUBICZ z dnia 29 sierpnia 2019 r.

w sprawie ustalenia Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży w dziedzinie aktywności wolontariackiej, społecznej i samorządowej dla uczniów szkół podstawowych pobierających naukę na terenie gminy Lubicz


UCHWAŁA NR XII/146/19 RADY GMINY LUBICZ z dnia 29 sierpnia 2019 r.

w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania Nagrody Wójta Gminy Lubicz w ramach „Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży w dziedzinie nauki i kultury dla uczniów szkół podstawowych pobierających naukę na terenie gminy Lubicz”


UCHWAŁA NR XII/145/19 RADY GMINY LUBICZ z dnia 29 sierpnia 2019 r.

w sprawie ustalenia Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży w dziedzinie nauki i kultury dla uczniów szkół podstawowych pobierających naukę na terenie gminy Lubicz


UCHWAŁA NR XII/144/19 RADY GMINY LUBICZ z dnia 29 sierpnia 2019 r.

w sprawie dopłaty do odbiorców wody i usług kanalizacyjnych


UCHWAŁA NR XII/143/19 RADY GMINY LUBICZ z dnia 29 sierpnia 2019 r.

w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Lubicz


XI Sesja Rady Gminy Lubicz z dnia 25 czerwca 2019 r.


UCHWAŁA NR XI/142/19 RADY GMINY LUBICZ z dnia 25 czerwca 2019 r.

w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Złotoria


UCHWAŁA NR XI/141/19 RADY GMINY LUBICZ z dnia 25 czerwca 2019 r.

w sprawie zgłoszenia oferty kandydata do konkursu na pozaetatowego członka Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy


UCHWAŁA NR XI/140/19 RADY GMINY LUBICZ z dnia 25 czerwca 2019 r.

o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubicz


UCHWAŁA NR XI/139/19 RADY GMINY LUBICZ z dnia 25 czerwca 2019 r.

o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubicz na 2019 r.


UCHWAŁA NR XI/138/19 RADY GMINY LUBICZ z dnia 25 czerwca 2019 r.

w sprawie nadania nazwy ulicy „Wiązowa” w miejscowości Młyniec Drugi


UCHWAŁA NR XI/137/19 RADY GMINY LUBICZ z dnia 25 czerwca 2019 r.

w sprawie nadania nazwy ulicy „Śliwkowa” w miejscowości Młyniec Drugi


UCHWAŁA NR XI/136/19 RADY GMINY LUBICZ z dnia 25 czerwca 2019 r.

w sprawie nadania nazwy ulicy „Skośna” w miejscowości Młyniec Drugi


UCHWAŁA NR XI/135/19 RADY GMINY LUBICZ z dnia 25 czerwca 2019 r.

w sprawie nadania nazwy ulicy „Luba” w miejscowości Mierzynek


UCHWAŁA NR XI/134/19 RADY GMINY LUBICZ z dnia 25 czerwca 2019 r.

w sprawie nadania nazwy ulicy „Dolina Drwęcy” w miejscowości Józefowo


UCHWAŁA NR XI/133/19 RADY GMINY LUBICZ z dnia 25 czerwca 2019 r.

w sprawie wydzierżawienia na czas określony w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Lubicz


UCHWAŁA NR XI/132/19 RADY GMINY LUBICZ z dnia 25 czerwca 2019 r.

w sprawie ustalenia programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży w dziedzinie aktywności wolontariackiej, społecznej i samorządowej oraz zasad przyznawania nagród Przewodniczącego Rady Gminy Lubicz w tym zakresie dla uczniów szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Lubicz


UCHWAŁA NR XI/131/19 RADY GMINY LUBICZ z dnia 25 czerwca 2019 r.

w sprawie ustalenia programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży w dziedzinie nauki i kultury oraz zasad przyznawania nagród Wójta Gminy Lubicz w tym zakresie dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Lubicz


UCHWAŁA NR XI/130/19 RADY GMINY LUBICZ z dnia 25 czerwca 2019 r.

w sprawie przyjęcia do realizacji wniosku o dofinansowanie zadania pod nazwą: „Spotkania z pasją – edycja 2019” realizowanego w ramach RLKS finansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Europejski Fundusz Społeczny (P1)


UCHWAŁA NR XI/129/19 RADY GMINY LUBICZ z dnia 25 czerwca 2019 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr L/662/2018 Rady Gminy Lubicz w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie gminy Lubicz


UCHWAŁA NR XI/128/19 RADY GMINY LUBICZ z dnia 25 czerwca 2019 r.

w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Lubicz Dolny


UCHWAŁA NR XI/127/19 RADY GMINY LUBICZ z dnia 25 czerwca 2019 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Lubicz z tytułu wykonania budżetu za rok 2018


UCHWAŁA NR XI/126/19 RADY GMINY LUBICZ z dnia 25 czerwca 2019 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Lubicz za rok 2018


UCHWAŁA NR XI/125/19 RADY GMINY LUBICZ z dnia 25 czerwca 2019 r.

w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Lubicz wotum zaufania


X Sesja Rady Gminy Lubicz z dnia 30 maja 2019 r.

Zestawienie głosowań


UCHWAŁA NR X/124/19 RADY GMINY LUBICZ z dnia 30 maja 2019 r.

w sprawie udzielenia dotacji w 2019 r. na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków


UCHWAŁA NR X/123/19 RADY GMINY LUBICZ z dnia 30 maja 2019 r.

o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubicz


UCHWAŁA NR X/122/19 RADY GMINY LUBICZ z dnia 30 maja 2019 r.

o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubicz na 2019 r.


UCHWAŁA NR X/121/19 RADY GMINY LUBICZ z dnia 30 maja 2019 r.

w sprawie odmowy wygaszenia mandatu radnego


UCHWAŁA NR X/120/19 RADY GMINY LUBICZ z dnia 30 maja 2019 r.

w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Lubicz oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku


IX Sesja Rady Gminy Lubicz z dnia 16 maja 2019 r.

Zestawienie głosowań


UCHWAŁA NR IX/119/19 RADY GMINY LUBICZ z dnia 16 maja 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości


UCHWAŁA NR IX/118/19 RADY GMINY LUBICZ z dnia 16 maja 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019”


UCHWAŁA NR IX/117/19 RADY GMINY LUBICZ z dnia 16 maja 2019 r.

w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej ruchu pojazdów ciężarowych na ulicy Dworcowej w miejscowości Lubicz Dolny


UCHWAŁA NR IX/116/19 RADY GMINY LUBICZ z dnia 16 maja 2019 r.

w sprawie rozpatrzenia petycji o budowę drogi asfaltowej oraz wymianę oświetlenia przy drodze: dojazd do ulic Dworcowa i Mostowa z wjazdem na ul. Warszawską w miejscowości Lubicz Dolny


UCHWAŁA NR IX/115/19 RADY GMINY LUBICZ z dnia 16 maja 2019 r.

w sprawie rozpatrzenia petycji o budowę chodnika na ulicy Kamiennej w Lubiczu Górnym


UCHWAŁA NR IX/114/19 RADY GMINY LUBICZ z dnia 16 maja 2019 r.

w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Brzezinko


UCHWAŁA NR IX/113/19 RADY GMINY LUBICZ z dnia 16 maja 2019 r.

w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli oraz określenia sezonu kąpielowego dla miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na terenie Gminy Lubicz w 2019 roku


UCHWAŁA NR IX/112/19 RADY GMINY LUBICZ z dnia 16 maja 2019 r.

w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli oraz określenia sezonu kąpielowego dla miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na terenie Gminy Lubicz w 2019 roku


UCHWAŁA NR IX/111/19 RADY GMINY LUBICZ z dnia 16 maja 2019 r.

w sprawie określenia sezonu kąpielowego na terenie Gminy Lubicz w 2019 roku


VIII Sesja Rady Gminy Lubicz z dnia 24 kwietnia 2019 r.


UCHWAŁA NR VIII/110/19 RADY GMINY LUBICZ z dnia 24 kwietnia 2019 r.

o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubicz


UCHWAŁA NR VIII/109/19 RADY GMINY LUBICZ z dnia 24 kwietnia 2019 r.

o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubicz na 2019 r.


UCHWAŁA NR VIII/108/19 RADY GMINY LUBICZ z dnia 24 kwietnia 2019 r.

uchylająca uchwałę w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości poręczeń udzielanych przez Wójta Gminy Lubicz.


UCHWAŁA NR VIII/107/19 RADY GMINY LUBICZ z dnia 24 kwietnia 2019 r.

w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych


UCHWAŁA NR VIII/106/19 RADY GMINY LUBICZ z dnia 24 kwietnia 2019 r.

w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Grębocin


UCHWAŁA NR VIII/105/19 RADY GMINY LUBICZ z dnia 24 kwietnia 2019 r.

w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Złotoria i części wsi Grabowiec


UCHWAŁA NR VIII/104/19 RADY GMINY LUBICZ z dnia 24 kwietnia 2019 r.

w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Grębocin


UCHWAŁA NR VIII/103/19 RADY GMINY LUBICZ z dnia 24 kwietnia 2019 r.

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Grębocin


UCHWAŁA NR VIII/102/19 RADY GMINY LUBICZ z dnia 24 kwietnia 2019 r.

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubicz w części obejmującej działki nr 461, 325/1 i 334/2 w Młyńcu II


UCHWAŁA NR VIII/101/19 RADY GMINY LUBICZ z dnia 24 kwietnia 2019 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Gronowo


UCHWAŁA NR VIII/100/19 RADY GMINY LUBICZ z dnia 24 kwietnia 2019 r.

w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Lubicz Górny


UCHWAŁA NR VIII/99/19 RADY GMINY LUBICZ z dnia 24 kwietnia 2019 r.

w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Grębocin


UCHWAŁA NR VIII/98/19 RADY GMINY LUBICZ z dnia 24 kwietnia 2019 r.

w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Grębocin


UCHWAŁA NR VIII/97/19 RADY GMINY LUBICZ z dnia 24 kwietnia 2019 r.

w sprawie nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych wraz z prawem własności znajdujących się na nich budynków, położonych w miejscowości Lubicz Dolny


UCHWAŁA NR VIII/96/19 RADY GMINY LUBICZ z dnia 24 kwietnia 2019 r.

w sprawie skorzystania z zaproszenia do zawarcia umowy nieodpłatnego przekazania nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Lubicz Dolny na rzecz Gminy Lubicz


UCHWAŁA NR VIII/95/19 RADY GMINY LUBICZ z dnia 24 kwietnia 2019 r.

w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Lubicz


UCHWAŁA NR VIII/94/19 RADY GMINY LUBICZ z dnia 24 kwietnia 2019 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu Współpracy Gminy Lubicz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2018


UCHWAŁA NR VIII/93/19 RADY GMINY LUBICZ z dnia 24 kwietnia 2019 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubiczu za rok 2018


VII Sesja Rady Gminy Lubicz z dnia 25 marca 2019 r.

Zestawienie głosowań


UCHWAŁA NR VII/92/19 RADY GMINY LUBICZ z dnia 25 marca 2019 r.

w sprawie ustalenia diet dla radnych Rady Gminy Lubicz


UCHWAŁA NR VII/91/19 RADY GMINY LUBICZ z dnia 25 marca 2019 r.

w sprawie ustalenia wysokości diet dla sołtysów oraz zasad ich wypłacania


UCHWAŁA NR VII/90/19 RADY GMINY LUBICZ z dnia 25 marca 2019 r.

o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubicz


UCHWAŁA NR VII/89/19 RADY GMINY LUBICZ z dnia 25 marca 2019 r.

o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubicz na 2019 r.


UCHWAŁA NR VII/88/19 RADY GMINY LUBICZ z dnia 25 marca 2019 r.

w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości poręczeń udzielanych przez Wójta Gminy Lubicz


UCHWAŁA NR VII/87/19 RADY GMINY LUBICZ z dnia 25 marca 2019 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lubicz


UCHWAŁA NR VII/86/19 RADY GMINY LUBICZ z dnia 25 marca 2019 r.

w sprawie nadania nazwy ulicy „Jana I Olbrachta” w miejscowości Złotoria


UCHWAŁA NR VII/85/19 RADY GMINY LUBICZ z dnia 25 marca 2019 r.

w sprawie rozpatrzenia petycji o budowę chodnika ulic Lampusz-Małgorzatowo-Dworcowa w miejscowości Lubicz Dolny


UCHWAŁA NR VII/84/19 RADY GMINY LUBICZ z dnia 25 marca 2019 r.

w sprawie rozpatrzenia petycji o urządzenie drogi asfaltowej na ul. Lampusz w miejscowości Lubicz Dolny


UCHWAŁA NR VII/83/19 RADY GMINY LUBICZ z dnia 25 marca 2019 r.

w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Lubicz na lata 2019-2023


UCHWAŁA NR VII/82/19 RADY GMINY LUBICZ z dnia 25 marca 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019”


UCHWAŁA NR VII/81/19 RADY GMINY LUBICZ z dnia 25 marca 2019 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2018”


UCHWAŁA NR VII/80/19 RADY GMINY LUBICZ z dnia 25 marca 2019 r.

o zmianie uchwały w sprawie zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej z budżetu Gminy Lubicz na dofinansowanie zakupu, montażu i uruchomienia źródła ciepła na terenie Gminy Lubicz


UCHWAŁA NR VII/79/19 RADY GMINY LUBICZ z dnia 25 marca 2019 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Nowa Wieś


UCHWAŁA NR VII/78/19 RADY GMINY LUBICZ z dnia 25 marca 2019 r.

w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Nowa Wieś


UCHWAŁA NR VII/77/19 RADY GMINY LUBICZ z dnia 25 marca 2019 r.

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Grębocin


UCHWAŁA NR VII/76/19 RADY GMINY LUBICZ z dnia 25 marca 2019 r.

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości położonej w miejscowości Lubicz Dolny


UCHWAŁA NR VII/75/19 RADY GMINY LUBICZ z dnia 25 marca 2019 r.

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości położonej w miejscowości Lubicz Dolny


UCHWAŁA NR VII/74/19 RADY GMINY LUBICZ z dnia 25 marca 2019 r.

w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Lubicz Dolny


UCHWAŁA NR VII/73/19 RADY GMINY LUBICZ z dnia 25 marca 2019 r.

w sprawie wyboru sołtysa i rady sołeckiej sołectwa Lubicz Górny


UCHWAŁA NR VII/72/19 RADY GMINY LUBICZ z dnia 25 marca 2019 r.

w sprawie rozpatrzenia protestu wyborczego


VI Sesja Rady Gminy Lubicz z dnia 28 lutego 2019 r.


UCHWAŁA NR VI/71/19 RADY GMINY LUBICZ z dnia 28 lutego 2019 r.

o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubicz


UCHWAŁA NR VI/70/19 RADY GMINY LUBICZ z dnia 28 lutego 2019 r.

o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubicz na 2019 r.


UCHWAŁA NR VI/69/19 RADY GMINY LUBICZ z dnia 28 lutego 2019 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Toruńskiemu na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2030C Turzno-Gronowo na długości 4,206 km”


UCHWAŁA NR VI/68/19 RADY GMINY LUBICZ z dnia 28 lutego 2019 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Toruńskiemu na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ciągu pieszo-rowerowego Lubicz Dolny-Rogówko przy drodze powiatowej Nr 2010C Turzno-Rogówko-Lubicz Dolny”


UCHWAŁA NR VI/67/19 RADY GMINY LUBICZ z dnia 28 lutego 2019 r.

w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Gminy Lubicz za pomocą innego instrumentu płatniczego


UCHWAŁA NR VI/66/19 RADY GMINY LUBICZ z dnia 28 lutego 2019 r.

w sprawie ustalenia diet dla radnych Rady Gminy Lubicz


UCHWAŁA NR VI/65/19 RADY GMINY LUBICZ z dnia 28 lutego 2019 r.

w sprawie ustalenia wysokości diet dla sołtysów oraz zasad ich wypłacania


UCHWAŁA NR VI/64/19 RADY GMINY LUBICZ z dnia 28 lutego 2019 r.

w sprawie przyjęcia do realizacji wniosku o dofinansowanie zadania pod nazwą: Zapewnienie funkcjonowania Klubu „Senior+” realizowanego w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020


UCHWAŁA NR VI/63/19 RADY GMINY LUBICZ z dnia 28 lutego 2019 r.

w sprawie nadania nazwy ulicy „Malownicza” w miejscowości Złotoria


UCHWAŁA NR VI/62/19 RADY GMINY LUBICZ z dnia 28 lutego 2019 r.

w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Lubicz w 2019 roku


UCHWAŁA NR VI/61/19 RADY GMINY LUBICZ z dnia 28 lutego 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/311/2016 Rady Gminy Lubicz z dnia 30 września 2016 r. w sprawie określenia jednostki obsługującej, jednostek obsługiwanych oraz zakresu obowiązków powierzonych jednostce obsługującej w ramach wspólnej obsługi


UCHWAŁA NR VI/60/19 RADY GMINY LUBICZ z dnia 28 lutego 2019 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XLV/591/2018 Rady Gminy Lubicz z dnia 27 kwietnia 2018 r w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze, oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i przedszkolu, dla których organem prowadzącym jest gmina Lubicz


UCHWAŁA NR VI/59/19 RADY GMINY LUBICZ z dnia 28 lutego 2019 r.

w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubicz dot. terenów komercyjnych położonych przy drodze nr 52 na obszarach wsi: Grębocin, Rogowo, Rogówko, Brzeźno, Brzezinko i Gronowo


UCHWAŁA NR VI/58/19 RADY GMINY LUBICZ z dnia 28 lutego 2019 r.

w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Grębocin uchwalonego przez Radę Gminy Lubicz uchwałą Nr XLIV/465/10 z dnia 23 kwietnia 2010 r. oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Grębocin uchwalonego przez Radę Gminy Lubicz uchwałą Nr XXVIII/347/2016 z dnia 25 listopada 2016 r.


UCHWAŁA NR VI/57/19 RADY GMINY LUBICZ z dnia 28 lutego 2019 r.

w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Złotoria i części wsi Grabowiec


UCHWAŁA NR VI/56/19 RADY GMINY LUBICZ z dnia 28 lutego 2019 r.

w sprawie zbycia udziału w prawie własności nieruchomości położonej w miejscowości Gronowo


UCHWAŁA NR VI/55/19 RADY GMINY LUBICZ z dnia 28 lutego 2019 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Lubicz Dolny


UCHWAŁA NR VI/54/19 RADY GMINY LUBICZ z dnia 28 lutego 2019 r.

w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Lubicz Dolny


UCHWAŁA NR VI/53/19 RADY GMINY LUBICZ z dnia 28 lutego 2019 r.

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubicz na obszarze wsi Lubicz Dolny w rejonie ulic: Dworcowej, Warszawskiej i Grębockiej


UCHWAŁA NR VI/52/19 RADY GMINY LUBICZ z dnia 28 lutego 2019 r.

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Kopanino


V Sesja Rady Gminy Lubicz z dnia 29 stycznia 2019 r.

Zestawienie głosowań


UCHWAŁA NR V/51/19 RADY GMINY LUBICZ z dnia 29 stycznia 2019 r.

w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Lubicz do złożenia wniosku o dofinansowanie w formie dotacji w ramach programu priorytetowego „GEPARD II transport niskoemisyjny Część 2) Strategia rozwoju elektromobilności”


UCHWAŁA NR V/50/19 RADY GMINY LUBICZ z dnia 29 stycznia 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019”


UCHWAŁA NR V/49/19 RADY GMINY LUBICZ z dnia 29 stycznia 2019 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Lubicz Dolny


UCHWAŁA NR V/48/19 RADY GMINY LUBICZ z dnia 29 stycznia 2019 r.

o zmianie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Złotoria i części wsi Grabowiec


UCHWAŁA NR V/47/19 RADY GMINY LUBICZ z dnia 29 stycznia 2019 r.

w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Złotoria i części wsi Grabowiec


UCHWAŁA NR V/46/19 RADY GMINY LUBICZ z dnia 29 stycznia 2019 r.

w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Lubicz Górny i Krobia


UCHWAŁA NR V/45/19 RADY GMINY LUBICZ z dnia 29 stycznia 2019 r.

w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych Rady Gminy Lubicz


UCHWAŁA NR V/44/19 RADY GMINY LUBICZ z dnia 29 stycznia 2019 r.

w sprawie zmiany Statutu Gminy Lubicz


UCHWAŁA NR V/43/19 RADY GMINY LUBICZ z dnia 29 stycznia 2019 r.

w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 rok


UCHWAŁA NR V/42/19 RADY GMINY LUBICZ z dnia 29 stycznia 2019 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubicz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1431
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-09-13 07:24

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Intranet

Zaloguj się

Urząd Gminy Lubicz

Lubicz Dolny, ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz

Dane kontaktowe

tel. (56) 621-21-00, (56) 621-21-01

Godziny urzędowania

poniedziałek, środa, czwartek: 7:00 - 15:00,

wtorek: 7:00 - 18:00

piątek: 7:00 - 14:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 3498167
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-09-23 08:02

Stopka strony