Biuletyn Informacji Publicznej
URZĄD GMINY LUBICZ

Wyszukiwarka

Odnośniki

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.lubicz.pl

Treść strony

Zasady i tryb udzielania oraz rozliczania dotacji celowych na cele ochrony środowiska związane z zakupem i instalacją przydomowych oczyszczalni ścieków.

§1.1. Dotację celową na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków mogą uzyskać osoby fizyczne, oraz wspólnoty mieszkaniowe realizujące przydomowe oczyszczalnie przy obiektach mieszkalnych położonych na terenie Gminy Lubicz, gdzie podłączenie do zbiorczych kolektorów kanalizacyjnych jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadnione.

2. Wnioski złożone do Urzędu Gminy i nie rozpatrzone przed dniem wejścia wżycie uchwały podlegają rozpatrzeniu zgodnie z niniejszą uchwałą.

§ 2. Środki finansowe przeznaczone na udzielenie dotacji pochodzić będą z opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych za przekroczenia naruszenia wymogów korzystania ze środowiska w rozumieniu ustawy Prawo ochrony środowiska i ustawy o ochronie przyrody. Ich wysokość na dany rok będzie określała uchwała budżetowa.

§3. 1. Przyznanie dotacji uzależnione jest od możliwości finansowych Gminy, wypłacane będzie w jednej transzy, do czasu wyczerpania przeznaczonych na ten cel środków w budżecie na dany rok.

2. Wypłata kwoty dofinansowania dokonywana będzie na rachunek bankowy podmiotu, któremu przyznano dofinansowanie przyznano dofinansowanie lub na rachunek bankowy wskazany we wniosku, albo na żądanie Wnioskodawcy wypłacane gotówką w kasie Banku Spółdzielczego na terenie gminy.

§ 4. 1. Dofinansowanie przyznane będzie w formie 50% refundacji poniesionych kosztów kwalifikowanych budowy oczyszczalni, potwierdzonych rachunkami, jednak nie więcej niż 11000,00 zł dla jednego obiektu.

2. Do nakładów kwalifikowanych podlegających dofinansowaniu ze środków budżetu zalicza się:

1) koszty wykonania dokumentacji technicznej;

2)  koszty zakupu materiałów i urządzeń;

3)  koszty robót budowlano - montażowych.

§ 5. Budowana oczyszczalnia ścieków musi posiadać wymaganą prawem budowlanym dokumentację techniczną, w wypadku instalacji o pojemności zbiornika do 5m3 zgłoszenie do upoważnionego organu, powyżej 5 m3 pojemności zbiornika do 7.5 m3 zgłoszenie i pozwolenie wodno-prawne, powyżej 7.5 m3 pojemności zbiornika pozwolenie na budowę od upoważnionego organu i pozwolenie wodno-prawne.

§ 6. Do oceny wniosków Wójt Gminy powołuje komisję, dokonującą sprawdzenia prawidłowości i kompletności złożonego wniosku oraz opiniującą przyznanie dotacji.

§ 7. 1. Pisemne wnioski o dofinansowanie budowy oczyszczalni należy składać w Urzędzie Gminy Lubicz w pok. nr 9.

  2. Wniosek winien zawierać:

1) adres zamieszkania wnioskodawcy;

2)  kserokopię aktualnego aktu własności lub innego prawa dysponowania budynkiem mieszkalnym;

3)  opis planowanej inwestycji, wstępny kosztorys wraz z kserokopiami potwierdzenia zgłoszenia lub pozwolenia na budowę;

     4)  przewidywany termin zakończenia budowy i oddania przydomowej oczyszczalni do            użytkowania;

5)  informację o prowadzeniu działalności gospodarczej w budynkach, które zostaną podłączone do oczyszczalni ścieków.

§ 8. 1. Złożenie wniosku zgodnie z § 7. ust.2 oraz zaopiniowanie przez komisję, o której mowa w § 6 stanowi podstawę do wydania rozstrzygnięcia w sprawie przyznania dotacji.

2. W przypadku przyznania dofinansowania zostanie podpisana z wnioskodawcą umowa wstępna.

§ 9. Po zakończeniu robót budowlano - montażowych wnioskodawca zobowiązany jest złożyć w urzędzie następujące dokumenty:

1) oryginały rachunków i faktur za wykonanie dokumentacji projektowej, zakupione urządzenia i materiały oraz wykonane roboty budowlano - montażowe dotyczącej budowy oczyszczalni przydomowej;

2)  protokół odbioru końcowego robót i dopuszczenie do eksploatacji obiektu;

3)  zestawienie poniesionych kosztów budowy oczyszczalni.

§ 10. Spełnienie wszystkich wymogów zawartych w § 9 będzie podstawą do zawarcia umowy określonej w art. 250 ustawy o finansach publicznych pomiędzy Wójtem Gminy Lubicz a osobą ubiegająca się o dotację.

§11. Jeżeli przyznawana dotacja po stronie wnioskodawcy stanowić będzie pomoc publiczną, w rozumieniu art. 107 ust. 1 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (tj. Dz. Urz. UE seria C, nr 115 z 9.05.2008r.), warunkiem rozpatrzenia wniosku o zawarcie umowy o dotację jest dodatkowo:

1) spełnienie przez wnioskodawcę wymagań określonych, w zależności od prowadzonej działalności,

w:

a)  rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1998/2006 z 15.12.2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu o pomocy de minimis (DZ. Urz. UE seria L z 2006 r. nr 379, poz. 5),

b)  rozporządzeniu Komisji (WE) nr 875/2007 z 24.07.2007 w sprawie stosowania art. 87 i art. 88 Traktatu (WE) w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis dla rybołówstwa i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1860/2004 (Dz. Urz. UE seria L, nr 193, s.6 z 25.07.2007 r.),

c)  rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1535/2007 z 20.12.2007 r. w sprawie stosowania art. 87 i art.88 Traktatu (WE) w odniesieniu do pomocy de minimis w sektorze produkcji rolnej (Dz. Urz. UE seria L, nr 337, s.35 z 21.12.2007 r.)

2)  przedłożenie przez wnioskodawcę dokumentów i informacji określonych w zależności od prowadzonej działalności w:

a)  art. 37 ust. 1 ustawy z 30.04.2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tj. Dz.U. z 2007 r. nr 59, poz. 404 ze zm.) oraz w rozporządzeniu Rady Ministrów z 29.03.2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. nr 53, poz. 311.),

b)  w art.37 ust. 2 ustawy z dnia z 30.04.2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tj. Dz.U. z 2007 r. nr 59, poz. 404 ze zm.) oraz rozporządzeniu Rady Ministrów z 11.06.2010 r. w sprawie informacji składanych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis w rolnictwie i rybołówstwie (Dz. U. Nr 121, poz. 810).

§ 12. 1. Sposób wykorzystania dotacji podlega kontroli Wójta Gminy, który upoważni pracowników urzędu do przeprowadzenia kontroli wykorzystania dotacji oraz funkcjonowania urządzeń.

2. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości beneficjenci pomocy, którzy otrzymali dofinansowanie będą zobowiązani do jej zwrotu wraz z odsetkami naliczonymi od daty otrzymania dofinansowania.

 

Metryka

  • opublikował: Kamila Mróz
    data publikacji: 2013-10-28 14:13

Metryka

  • opublikował: Kamila Mróz
    data publikacji: 2013-07-17 12:16
  • zmodyfikował: Kamila Mróz
    ostatnia modyfikacja: 2013-10-28 14:13

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 12636
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2017-03-29 12:35:23