Biuletyn Informacji Publicznej
URZĄD GMINY LUBICZ

Wyszukiwarka

Odnośniki

Intranet

Zaloguj się
:
:

Kalendarium

« poprzedni miesiącczerwiec 2024» następny miesiąc
PnWtŚrCzwPtSobNd
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.lubicz.pl

Treść strony

Zasady i tryb udzielania i rozliczania dotacji celowej na cele ochrony środowiska związane z zakupem i instalacją przyłączy kanalizacyjnych z odpływem ciśnieniowym  i przydomowych oczyszczalni określa Uchwała nr LXVI/821/24 Rady Gminy Lubicz z dnia 25 stycznia 2024 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej do budowy przyłączy kanalizacyjnych z odpływem ciśnieniowym i przydomowych oczyszczalni (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom poz. 778)

Regulamin zasad i trybu udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów związanych z ochroną środowiska w zakresie budowy przyłączy kanalizacyjnych z odpływem ciśnieniowym i  przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Lubicz

 

·  1.1. Regulamin określa zasady udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej do budowy przyłączy kanalizacyjnych z odpływem ciśnieniowym i przydomowych oczyszczalni na terenie Gminy Lubicz, zwanej dalej dotacją, obejmujące w szczególności kryteria wyboru inwestycji do dofinansowania oraz tryb postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposób jej rozliczania.

2. Dotacją ze środków budżetu Gminy Lubicz są objęte zadania służące ochronie środowiska i polegające na:

1) wykonaniu przyłącza do kanalizacji sanitarnej z odpływem ciśnieniowym i przydomową przepompownią ściekow w celu podłączenia nieruchomości do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej oraz ich użytkowaniu- eksploatacji zgodnie z wymogami gestora sieci i przepisami ochrony środowiska, w okresie nie krótszym niż 60 miesięcy;

2) budowie przydomowej oczyszczalni ścieków zgodną z normą PN-EN 12566-3:2016-10 lub nowszą na potrzeby nieruchomości zlokalizowanej na obszarze, na którym nie istnieje możliwość podłączenia się do istniejącego zbiorczego systemu kanalizacyjnego oraz ich użytkowaniu.

 

Beneficjenci dotacji

·       2.1. O udzielenie dotacji mogą ubiegać się:

1) osoby fizyczne (podmioty te powinny posiadać tytuł prawny do dysponowania nieruchomością),

2) wspólnoty mieszkaniowe (podmioty te powinny posiadać tytuł prawny do dysponowania nieruchomością)

3) przedsiębiorcy (podmioty te powinny posiadać tytuł prawny do dysponowania nieruchomością)

2. Jeżeli o dofinansowanie ubiega się podmiot prowadzący działalność gospodarczą w rozumieniu unijnego prawa konkurencji, dotacja – w zakresie jakim dotyczy nieruchomości wykorzystywanej do prowadzenia tej działalności – stanowi pomoc de minimis, pomoc de minimis w rolnictwie i rybołóstwie, odpowiednio w rozumieniu:

1) Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 2023/2831 z dnia 13 grudnia 2023 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L, 2023/2831 z 15.12.2023)-  które zastępuje Rozporządzenie Komisji (UE) 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. (Dz. U. UE L, Nr 352 z 24.12.2013) – w przypadku osoby prowadzącej działalność gospodarczą;

2) Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. U. UE L, Nr 352 z 24.12.2013, str. 9 z późn. zm.) – w przypadku rolnika prowadzącego działalność na potrzeby rolnictwa;

3) Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 717/2014 z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury (Dz. U. UE L, Nr 190 z 28.06.2014, str. 45, z późn. zm.) - w przypadku osoby prowadzącej działalność gospodarczą w sektorze rybołówstwa, .

3. Osoba prowadząca działalność gospodarczą w tym prowadzącą działalność rolniczą lub działalność w zakresie rybołówstwa i akwakultury, ubiegająca się o udzielenie dotacji stanowiącej pomoc de minimis albo pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie wraz z wnioskiem o udzielenie tej dotacji zobowiązana jest przedłożyć także:

1) wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, pomocy de minimis w rolnictwie lub pomocy de minimis w rybołówstwie, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat podatkowych, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis, pomocy de minimis w rolnictwie lub pomocy de minimis w rybołówstwie otrzymane w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;

2) informacje niezbędne do udzielenia pomocy de minimis, pomocy de minimis w rolnictwie lub pomocy de minimis w rybołówstwie, dotyczące w szczególności wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczone udzielone dofinansowanie zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311 ze zm.) albo rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. Nr 121, poz. 810).

4. Jeżeli nieruchomość znajduje się we współwłasności, wymagana jest zgoda wszystkich współwłaścicieli na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej do budowy przyłączy kanalizacyjnych i przydomowych oczyszczalni. W przypadku, gdy wnioskodawcą jest wspólnota, wymagana jest zgoda właścicieli wchodzących w skład wspólnoty w formie uchwały.

5. W przypadku nieruchomości zabudowanej budynkiem wielorodzinnym, dofinansowaniu podlega wykonanie jednej instalacji, wspólnej dla całego budynku.

 

Zasady finansowania dotacji

·       3.1. Dotacje udzielane są ze środków budżetu Gminy Lubicz.

2. Wysokość środków przeznaczonych na dofinansowanie do budowy przyłączy kanalizacyjnych    i przydomowych oczyszczalni z budżetu Gminy Lubicz określana będzie w uchwale budżetowej na dany rok budżetowy.

3. Dotacja przyznawana jest w wysokości 50 % poniesionych kosztów:

1) dla przyłącza kanalizacyjnego wraz z przepompownią ścieków,  jednak nie więcej niż 3000,00 zł (trzy tysiące złotych).

2) dla przydomowej oczyszczalni ścieków, jednak nie więcej niż 3000,00 zł (trzy tysiące złotych).

4. Dotacja może być udzielana tylko raz dla danej nieruchomości.

5. Złożenie wniosku nie jest tożsame z otrzymaniem dotacji.

·       4. 1. Na koszt kwalifikowany realizowanego zadania składają się koszty poniesione od dnia podpisania umowy o udzielenie Dotacji:

1) dla przyłącza kanalizacyjnego są to koszty; zakupu przepompowni ścieków oraz usługi wykonania przyłączenia w kwotach brutto,

2) dla przydomowej oczyszczalni ścieków są to koszty: zakupu oczyszczalni wraz z usługą wykonania instalacji niezbędnych do prawidłowej pracy oczyszczalni w kwotach brutto.

Zasady udzielania dotacji

·       5. 1. Wnioskodawca ubiegający się o dotacje zobowiązany jest do złożenia wniosku, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

2. Do wniosku o udzielenie dotacji należy dołączyć:

1) kserokopię dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do dysponowania nieruchomością,

2) kserokopię prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę lub zaświadczenie organu o braku sprzeciwu do zgłoszenia zamiaru budowy przydomowej oczyszczalni ścieków,

3) warunki przyłączenia technicznego do sieci kanalizacyjnej, w przypadku budowy przyłącza kanalizacyjnego,

4) w przypadku współwłasności pisemną zgodę wszystkich współwłaścicieli na budowę  przyłączy kanalizacyjnych i przydomowych oczyszczalni (wzór zgody stanowi załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu); w przypadku wspólnoty mieszkaniowej pisemną zgodę właścicieli wchodzących w skład wspólnoty na budowy przyłączy kanalizacyjnych i przydomowych oczyszczalni w formie uchwały,

5) kosztorys inwestorski przyłącza lub budowy przydomowej oczyszczalni ścieków.

·       6. 1. Wnioski o udzielenie dotacji wraz  załącznikami należy składać w terminie od 1 marca do 31 sierpnia danego roku w Urzędzie Gminy Lubicz, ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz Dolny.

2. Wnioski o udzielenie dotacji złożone przed jak i po terminie określonym w ust. 1 nie będą podlegać ocenie.

3. Jeżeli wniosek nie spełnia wymogów formalnych określonych w niniejszym regulaminie, Wnioskodawca zostanie wezwany do jego uzupełnienia w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania. W przypadku braku uzupełnienia wniosku w wymaganym terminie wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia.

4. Kryterium wyboru inwestycji do dofinansowania spośród wniosków spełniających wymagania określone niniejszym regulaminem jest termin złożenia wniosku.

5. O terminie złożenia wniosku decyduje:

1) dla wniosku składanego w formie elektronicznej z kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub z podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP - data i godzina jego wysłania na skrzynkę podawczą Urzędu Gminy znajdującą się na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP),

2) dla wniosku w formie papierowej – data i godzina wpływu wniosku do Urzędu Gminy Lubicz.

6. Do oceny wniosków Wójt Gminy Lubicz powołuje komisję, dokonującą sprawdzenia prawidłowości i kompletności złożonego wniosku oraz opiniującą przyznanie dotacji.

7. Pozytywna weryfikacja wniosku o udzielenie dotacji będzie podstawą do przyznania dotacji i podpisania umowy o przyznanie dotacji pomiędzy Wnioskodawcą a Gminą Lubicz.

8. W przypadku, gdy wniosek o udzielenie dotacji nie spełnia warunków  do przyznania dotacji określonych w niniejszej uchwale albo wyczerpane zostały środki finansowe przeznaczone na dofinansowanie budowy  przyłączy kanalizacyjnych i przydomowych oczyszczalni w budżecie Gminy Lubicz na dany rok, Wójt Gminy Lubicz zawiadamia Wnioskodawcę o odmowie przyznania dotacji.

§ 7. Dotacja obejmuje koszty poniesione wyłącznie po zawarciu umowy.

 

Rozliczenie dotacji celowej po zakończeniu budowy

·       8. 1. Rozliczenie dotacji dokonywane będzie po zakończeniu realizacji inwestycji na podstawie złożonego przez Wnioskodawcę wniosku o płatność  według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu wraz z załącznikami (wszystkie kopie dokumentów powinny być opatrzone klauzulą: potwierdzam za zgodność z oryginałem):

1) dla zadania dotyczącego budowy przyłącza kanalizacyjnego:

a) kopie imiennych faktur lub rachunków za  zakupione urządzenia i materiały oraz wykonane roboty budowlano-montażowe obejmujących koszty podlegające dotacji (oryginały faktur do wglądu),

b) protokół odbioru technicznego przyłączenia wraz z dokumentacją powykonawczą (protokół spisany pomiędzy Wnioskodawcą a gestorem sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Lubicz).

c) umowę na odbiór nieczystości ciekłych zawartą pomiędzy wnioskodawcą a gestorem sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Lubicz.

d) oświadczenie o likwidacji zbiornika bezodpływowego  na nieczystości ciekłe (szambo), jeżeli dotyczy;

2) dla zadania dotyczącego budowy przydomowej oczyszczalni ścieków:

a) kopie imiennych faktur lub rachunków za  zakupione urządzenia i materiały oraz wykonane roboty budowlano-montażowe obejmujących koszty podlegające dotacji (oryginały faktur do wglądu),

b) protokół odbioru technicznego sporządzony pomiędzy Wnioskodawcą a Wykonawcą usługi;

c) kserokopia certyfikatu (atestu, aprobaty technicznej) potwierdzającego zgodność zakupionych urządzeń z obowiązującymi normami.

d) oświadczenie o likwidacji zbiornika bezodpływowego  na nieczystości ciekłe (szambo), jeżeli dotyczy;

2. Wniosek o płatność wraz z załącznikami Wnioskodawca przedkłada w Urzędzie Gminy Lubicz nie później niż do 31 października danego roku.

3. W przypadku niezłożenia wniosku o płatność w wyznaczonym terminie do 31 października Wójt wezwie Wnioskodawcę do przedłożenia wniosku wraz z załącznikami w terminie 7 dni. Nieprzedłożenie wniosku w wyznaczonym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z przyznanej dotacji.

4. Dotacja przekazywana będzie na rachunek wnioskodawcy (wskazany we wniosku) po wykonaniu inwestycji i udokumentowaniu poniesionych kosztów, przedłożeniu wymaganych dokumentów wynikających z zawartej umowy o udzielenie dotacji, po ocenie wniosku o płatność, którego dokona powołana przez Wójta Gminy Lubicz komisja, dokonującą sprawdzenia prawidłowości i kompletności złożonego wniosku. Pozytywna opinia powołanej komisji zostanie potwierdzona protokołem.

 Postanowienia końcowe

·       9. Dotacja podlega zwrotowi wraz z odsetkami zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz.1270  ze zm.). 

 • Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2024-02-15 12:47
 • Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2024-02-15 12:47
 • Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2024-02-15 12:47

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2024-02-15 12:46

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 26453
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2024-02-15 12:47:53