Biuletyn Informacji Publicznej
URZĄD GMINY LUBICZ

Wyszukiwarka

Odnośniki

Intranet

Zaloguj się
:
:

Kalendarium

« poprzedni miesiącgrudzień 2023» następny miesiąc
PnWtŚrCzwPtSobNd
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.lubicz.pl

Treść strony

Zasady i tryb udzielania oraz rozliczania dotacji celowych na cele ochrony środowiska związane z zakupem i instalacją przydomowych oczyszczalni ścieków określa Uchwała nr XXXVIII/510/21 Rady Gminy Lubicz z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie określenia zasad i trybu udzielania i rozliczania dotacji celowej na realizację zadań związanych z ochroną środowiska w zakresie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Lubicz (Dz.  Urz. Woj. Kuj-Pom., poz. 312)

Regulamin zasad i trybu udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów związanych z ochroną środowiska w zakresie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Lubicz

 • 1.1. Regulamin określa zasady udzielania dotacji celowej na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Lubicz, zwanej dalej dotacją, obejmujące w szczególności kryteria wyboru inwestycji do dofinansowania oraz tryb postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposób jej rozliczania.
 1. Dofinansowanie może być udzielone jeśli:

1) dotyczy nieruchomości znajdującej się na obszarze, na którym nie istnieje zbiorczy system kanalizacji sanitarnej bądź  nie planuje się budowy zbiorczego systemu kanalizacji sanitarnej,

2) podłączenie do istniejącego systemu kanalizacji sanitarnej jest niemożliwe z przyczyn technicznych lub jest ekonomicznie nieuzasadnione,

3) są zapewnione środki finansowe na ten cel w uchwale budżetowej na dany rok.

Beneficjenci dotacji

 • 2. 1. O udzielenie dotacji mogą ubiegać się:

1) osoby fizyczne posiadające tytuł prawny do dysponowania nieruchomością

2) wspólnoty mieszkaniowe,

3) przedsiębiorcy.

 1. Jeżeli o dofinansowanie ubiega się podmiot prowadzący działalność gospodarczą w rozumieniu unijnego prawa konkurencji, dotacja – w zakresie jakim dotyczy nieruchomości wykorzystywanej do prowadzenia tej działalności – stanowi pomoc de minimis odpowiednio w rozumieniu:

1) Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej dla pomocy de minimis (Dz. U. UE L, Nr 352 z 24.12.2013) zmienione Rozporządzeniem Komisji (UE) 2020/972 z dnia 2 lipca 2020 r. (Dz. U. UE L, Nr 215.3 z 07.07.2020) – w przypadku osoby prowadzącej działalność gospodarczą;

2) Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. U. UE L, Nr 352 z 24.12.2013, str. 9 z późn. zm.) – w przypadku rolnika prowadzącego działalność na potrzeby rolnictwa;

3) Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 717/2014 z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury (Dz. U. UE L, Nr 190 z 28.06.2014, str. 45, z późn. zm.) - w przypadku osoby prowadzącej działalność gospodarczą w  sektorze rybołówstwa, .

 1. Osoba prowadząca działalność gospodarczą w tym prowadzącą działalność rolniczą lub działalność w zakresie rybołówstwa i akwakultury, ubiegająca się o udzielenie dotacji stanowiącej pomoc de minimis albo pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie wraz z wnioskiem o udzielenie tej dotacji zobowiązana jest przedłożyć także:

1) wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, pomocy de minimis w rolnictwie lub pomocy de minimis w rybołówstwie, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat podatkowych, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis, pomocy de minimis w rolnictwie lub pomocy de minimis w rybołówstwie otrzymane w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;

2) informacje niezbędne do udzielenia pomocy de minimis, pomocy de minimis w rolnictwie lub pomocy de minimis w rybołówstwie, dotyczące w szczególności wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczone udzielone dofinansowanie zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311 ze zm.) albo rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. Nr 121, poz. 810).

 1. Jeżeli nieruchomość nie jest własnością wnioskodawcy/nie jest w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy wymagana jest zgoda właściciela nieruchomości na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków. Jeżeli nieruchomość znajduje się we współwłasności/współużytkowaniu wieczystym, wymagana jest zgoda wszystkich współwłaścicieli/współużytkowników wieczystych na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków. W przypadku, gdy wnioskodawcą jest wspólnota wymagana jest zgoda właścicieli wchodzących w skład wspólnoty na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków wyrażona w formie uchwały.
 2. W przypadku nieruchomości zabudowanej budynkiem wielorodzinnym, dofinansowaniu podlega wykonanie jednej instalacji, wspólnej dla całego budynku.


Zasady finansowania dotacji

 • 3.1. Dotacje udzielane są ze środków budżetu Gminy Lubicz.
 1. Wysokość środków przeznaczonych na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków z budżetu Gminy Lubicz określana będzie w uchwale budżetowej na dany rok budżetowy.
 2. Dotacja przyznawana jest w wysokości 50 % poniesionych kosztów zakupu i montażu przydomowej oczyszczalni ścieków.
 3. Maksymalna kwota dotacji wynosi 3000,00 zł (trzy tysiące złotych).
 4. Dotacja może być udzielana tylko raz dla danej nieruchomości.
 5. Złożenie wniosku nie jest tożsame z otrzymaniem dotacji.
 • 4.1. Do kosztów kwalifikowanych podlegających dofinansowaniu ze środków budżetu zalicza się:
 1. Koszty wykonania dokumentacji technicznej (projektowej),
 2. Koszty zakupu materiałów i urządzeń;
 3. Koszty robót budowlano – montażowych.

Zasady udzielania dotacji

 • 5. 1. Wnioskodawca ubiegający się o dotacje zobowiązany jest do złożenia wniosku, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
 1. Do wniosku o udzielenie dotacji należy dołączyć:

1) kserokopię dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do dysponowania nieruchomością,

2) kserokopię prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę lub zaświadczenie organu o braku sprzeciwu do zgłoszenia zamiaru budowy przydomowej oczyszczalni ścieków,

3) w przypadku, gdy nieruchomość nie jest własnością wnioskodawcy/nie jest w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy zgodę właściciela nieruchomości na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków; w przypadku współwłasności/współużytkowania wieczystego pisemną zgodę wszystkich współwłaścicieli/współużytkowników wieczystych na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków (wzór zgody stanowi załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu); w przypadku wspólnoty mieszkaniowej pisemną zgodę właścicieli wchodzących w skład wspólnoty na budowę przydomowej oczyszczalni  ścieków w formie uchwały,

4) wstępny kosztorys planowanej inwestycji.

 • 6. 1. Wnioski o udzielenie dotacji wraz  załącznikami należy składać w terminie od 1 marca do 31 sierpnia danego roku w Urzędzie Gminy Lubicz, ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz Dolny.
 1. Wnioski o udzielenie dotacji złożone przed jak i po terminie określonym w ust. 1 nie będą podlegać ocenie.
 2. Jeżeli wniosek nie spełnia wymogów formalnych określonych w niniejszym regulaminie, Wnioskodawca zostanie wezwany do jego uzupełnienia w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania. W przypadku braku uzupełnienia wniosku w wymaganym terminie wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia.
 3. Kryterium wyboru inwestycji do dofinansowania spośród wniosków spełniających wymagania określone niniejszym regulaminem jest termin złożenia wniosku.
 4. O terminie złożenia wniosku decyduje:

1) dla wniosku składanego w formie elektronicznej z kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub z podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP - data i godzina jego wysłania na skrzynkę podawczą Urzędu Gminy znajdującą się na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP),

2) dla wniosku w formie papierowej – data i godzina wpływu wniosku do Urzędu Gminy Lubicz.

 1. Do oceny wniosków Wójt Gminy Lubicz powołuje komisję, dokonującą sprawdzenia prawidłowości i kompletności złożonego wniosku oraz opiniującą przyznanie dotacji.
 2. Pozytywna weryfikacja wniosku o udzielenie dotacji będzie podstawą do przyznania dotacji i podpisania umowy o przyznanie dotacji pomiędzy Wnioskodawcą a Gminą Lubicz.
 3. W przypadku, gdy wniosek o udzielenie dotacji nie spełnia warunków  do przyznania dotacji określonych w niniejszej uchwale albo wyczerpane zostały środki finansowe przeznaczone na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w budżecie Gminy Lubicz na dany rok, Wójt Gminy Lubicz zawiadamia Wnioskodawcę o odmowie przyznania dotacji.
 • 7. Dotacja obejmuje koszty poniesione wyłącznie po zawarciu umowy.

Rozliczenie dotacji celowej po zakończeniu budowy

 • 8. 1. Rozliczenie dotacji dokonywane będzie po zakończeniu realizacji inwestycji na podstawie złożonego przez Wnioskodawcę wniosku o płatność  według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu wraz z załącznikami (wszystkie kopie dokumentów powinny być opatrzone klauzulą: potwierdzam za zgodność z oryginałem):
 1. Kopie imiennych faktur lub rachunków za wykonanie dokumentacji projektowej, zakupione urządzenia i materiały oraz wykonane roboty budowlano-montażowe dotyczące budowy oczyszczalni przydomowej wraz z potwierdzeniem dokonania zapłaty (oryginały faktur do wglądu),
 2. Protokół odbioru końcowego robót i dopuszczenie do eksploatacji obiektów od wykonawcy/instalatora,
 3. Kserokopia certyfikatu (atestu, aprobaty technicznej) potwierdzającego zgodność zakupionych urządzeń z obowiązującymi normami.
 1. Wniosek o płatność wraz z załącznikami Wnioskodawca przedkłada w Urzędzie Gminy Lubicz nie później niż do 31 października danego roku.
 2. W przypadku niezłożenia wniosku o płatność w wyznaczonym terminie do 31 października Wójt wezwie Wnioskodawcę do przedłożenia wniosku wraz z załącznikami w terminie 7 dni. Nieprzedłożenie wniosku w wyznaczonym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z przyznanej dotacji.
 3. Dotacja przekazywana będzie na rachunek wnioskodawcy (wskazany we wniosku) po wykonaniu inwestycji i udokumentowaniu poniesionych kosztów, przedłożeniu wymaganych dokumentów wynikających z zawartej umowy o udzielenie dotacji, po ocenie wniosku o płatność, którego dokona powołana przez Wójta Gminy Lubicz komisja, dokonującą sprawdzenia prawidłowości i kompletności złożonego wniosku. Pozytywna opinia powołanej komisji zostanie potwierdzona protokołem.

Postanowienia końcowe

 • 9. 1. Dotacja podlega zwrotowi wraz z odsetkami zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.).

Załączniki:

 1. Wniosek o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie wydatków na zakup i budowę przydomowej oczyszczalni ścieków
 2. Oświadczenie  o wyrażeniu zgody na wybudowanie i użytkowanie przydomowej oczyszczalni ścieków
 3. Wniosek o płatność

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2013-07-17 12:16
 • zmodyfikował: Kamila Mróz
  ostatnia modyfikacja: 2013-10-28 14:13

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 22721
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-04-28 08:34:57