Biuletyn Informacji Publicznej
URZĄD GMINY LUBICZ

Wyszukiwarka

Odnośniki

Intranet

Zaloguj się
:
:

Kalendarium

« poprzedni miesiącluty 2023» następny miesiąc
PnWtŚrCzwPtSobNd
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.lubicz.pl

Treść strony


Obwieszczenie o wszczęciu postępowania GP.6733.1.2023.AS

Wójt Gminy Lubicz

     Toruńska 21

87-162 Lubicz Dolny

Lubicz Dolny, 2023.02.02

GP.6733.1.2023.AS

 

O B W I E S Z C Z E N I E

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

Działając na podstawie art. 10§1, art. 49§1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 ze zm., zw. dalej K.P.A.) oraz art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2022 r., poz. 503 ze zm.),

z a w i a d a m i a m,

o wszczęciu postępowania administracyjnego w dniu 27.01.2023 r., na wniosek P4 Sp. z o.o. reprezentowanej przez Pana Marcina Majera, sygn. akt GP.6733.1.2023.AS w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.:

,,Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej TOR4101A” zlokalizowanej na terenie działek nr 281/11 i 281/9 położonych w m. Grabowiec.

Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy K.P.A., strony postępowania mogą zapoznać się z dokumentacją przedmiotowego przedsięwzięcia, w siedzibie Urzędu Gminy Lubicz, ul. Toruńska 21, pok. nr 28, poniedziałek, środa, czwartek w godz. 7:15 - 15:00, wtorek w godz. 7:15 - 17:00, piątek w godz. 7:15 - 14:15.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, a także zostaje opublikowane na stronie internetowej - www.bip.lubicz.pl - w biuletynie informacji publicznej Urzędu Gminy Lubicz.

Zgodnie z art. 49 ustawy K.P.A. zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Publikacja następuje w dniu 02.02.2023 r.

                                                                                                    Z up. Wójta

                                                                                                   (-)

                                                                                                      Marek Pilewski

                                          Kierownik Referatu                                                                                                                                          

                                                                                                  Gospodarki Przestrzennej

Rozdzielnik:

 1. Tablica informacyjna w Urzędzie Gminy Lubicz,
 2. Strona internetowa: https://www.bip.lubicz.pl/,
 3. Tablica ogłoszeń sołectwa Grabowiec szt. 4,
 4. a/a – UG

drukuj (Obwieszczenie o wszczęciu postępowania GP.6733.1.2023.AS)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Szatkowska
  data wytworzenia: 2023-02-02
 • opublikował: Anna Szatkowska
  data publikacji: 2023-02-02 08:36

Obwieszczenie GP.6733.12.2022.MP

WÓJT GMINY LUBICZ

      ul. Toruńska 21

87-162 LUBICZ DOLNY

GP.6733.12.2022.MP                                                               

Lubicz Dolny, 2023.01.31

O B W I E S Z C Z E N I E

o zakończeniu postępowania administracyjnego

Działając na podstawie art. 49 i 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 ze zm., dalej k.p.a.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 503 ze zm.)

z a w i a d a m i a m

o zakończeniu zbierania dowodów i materiałów w postępowaniu wszczętym dnia 09.12.2022 r. na wniosek złożony przez ENERGA OPERATOR SA, Odział w Toruniu przy ul. Gen. Bema 128, w imieniu której występuje pełnomocnik Pani Małgorzata Bryćko-Krauza, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej 0,4kV, rozdzielnicy stacyjnej i rozdzielnicy kablowej na terenie części działek nr 24/6, 25, 130/2, 23/10, 23/11, 15 położonych w miejscowości Grabowiec.

W związku z powyższym zgodnie z treścią art. 10 § 1 k.p.a. informuję, że strony postępowania mają prawo do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji maja prawo do wypowiedzenia się, co do zebranych materiałów i dowodów oraz zgłoszonych żądań.

Stosownie do art. 73 ust. 1 k.p.a., informuję strony postępowania, że z całością zebranego materiału dowodowego w powyższej sprawie, w tym z opiniami organów uzyskanymi w trakcie postępowania oraz z projektem decyzji można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Lubicz: Lubicz Dolny,
ul. Toruńska 21, pok. 30, w godzinach pracy urzędu.

Kontakt z urzędem możliwy jest także z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, telefonicznej, a także korespondencji tradycyjnej (za pośrednictwem operatora pocztowego).

Zgodnie z art. 49 k.p.a. administracyjnego zawiadomienie poprzez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni licząc o dnia podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia Po upływie w/w terminu zostanie wydana decyzja administracyjna kończąca postępowanie.

                                                                                                                      Z up. Wójta

                                                                                                                             (-)

                                                                                                                    Marek Pielewski

                                                                                                                 Kierownik Referatu

                                                                                                           Gospodarki Przestrzennej

Rozdzielnik:

 1. Tablica informacyjna w Urzędzie Gminy Lubicz.
 2. Strona internetowa: https://www.bip.lubicz.pl/
 3. Tablica ogłoszeń sołectwa Grabowiec – 4szt.
 4. a/a – UG

drukuj (Obwieszczenie GP.6733.12.2022.MP)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kasandra Lipertowicz
  data wytworzenia: 2023-01-31
 • opublikował: Vanessa Koczkodon
 • zmodyfikował: Vanessa Koczkodon
  ostatnia modyfikacja: 2023-01-30 13:21


GP.6721.3.2018.VK

WÓJT GMINY LUBICZ

ul. Toruńska 21

87-162 Lubicz Dolny

 

GP.6721.3.2018.VK                                                                                          

OGŁOSZENIE

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru części wsi Lubicz Dolny - Małgorzatowo

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503 z późn. zm., zwanej dalej ustawą) oraz uchwały Rady Gminy Lubicz Nr XLII/562/2018 z dnia 28 lutego 2018 r. zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru części wsi Lubicz Dolny - Małgorzatowo, obejmującej tereny położone pomiędzy ulicą Małgorzatowo, autostradą A1 i Strugą Lubicką, a także obszar działek nr 407/1, 408/2cz., 408/3, 408/4, 408/5, 408/6, 408/7cz., 408/8cz., 408/9cz., 434/12cz., 574/1cz., 574/2cz. wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 25.01.2023 r. do 28.02.2023 r. w siedzibie Urzędu Gminy Lubicz w Lubiczu Dolnym przy ul. Toruńskiej 21, pokój nr 30, w godzinach pracy Urzędu.

Ponadto, projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko zostanie udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: https://www.bip.lubicz.pl/7888,2023

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 21.02.2023 r. w siedzibie Urzędu Gminy Lubicz, w sali nr 4, o godz. 1100.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi mogą być wnoszone na piśmie do Wójta Gminy Lubicz lub w formie elektronicznej za pomocą środków komunikacji elektronicznej poprzez pocztę elektroniczną na adres: info@lubicz.pl albo za pośrednictwem platformy ePuap, z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy jednostki organizacyjnej oraz adresu zamieszkania albo siedziby, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17.03.2023 r.

Z up. WÓJTA

Marek Pilewski

Kierownik Referatu

Gospodarki Przestrzennej

 

Zgodnie z art. 17a ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym informuję, że Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych dostępna jest na stronie https://www.bip.lubicz.pl/7888,2023 oraz w siedzibie Urzędu Gminy Lubicz, ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz Dolny.

Informuję o ograniczeniu prawa dostępu do informacji o źródle danych osobowych uzyskanych w toku prowadzenia postępowań dotyczących sporządzania aktów planistycznych, jeżeli wpłynie to na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano - zgodnie z art. 8a ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

drukuj (GP.6721.3.2018.VK)

Metryka

 • opublikował: Vanessa Koczkodon
  data publikacji: 2023-01-05 12:04


GP.6721.3.2018.VK

drukuj (GP.6721.3.2018.VK)

Metryka

 • opublikował: Vanessa Koczkodon
  data publikacji: 2023-01-05 12:05


GP.6721.3.2018.VK

WÓJT GMINY LUBICZ

ul. Toruńska 21

87-162 Lubicz Dolny

 

GP.6721.3.2018.VK

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.) informuję o możliwości zapoznania się z projektem zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru części wsi Lubicz Dolny - Małgorzatowo, obejmującej tereny położone pomiędzy ulicą Małgorzatowo, autostradą A1 i Strugą Lubicką, a także obszar działek nr 407/1, 408/2cz., 408/3, 408/4, 408/5, 408/6, 408/7cz., 408/8cz., 408/9cz., 434/12cz., 574/1cz., 574/2cz., wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 25.01.2023 r. do 28.02.2023 r. w siedzibie Urzędu Gminy Lubicz w Lubiczu Dolnym przy ul. Toruńskiej 21, pokój nr 30, w godzinach pracy Urzędu.

Ponadto, projekt zmiany planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko zostanie udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: https://www.bip.lubicz.pl/7888,2023

Zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski w siedzibie Urzędu Gminy Lubicz, w terminie do dnia 17.03.2023 r. w formie, o której mowa w art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Lubicz.

 

Z up. WÓJTA

Marek Pilewski

Kierownik Referatu

Gospodarki Przestrzennej

 

Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych dostępna jest na stronie https://www.bip.lubicz.pl/7888,2023 oraz w siedzibie Urzędu Gminy Lubicz, ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz Dolny.

drukuj (GP.6721.3.2018.VK)

Metryka

 • opublikował: Vanessa Koczkodon
  data publikacji: 2023-01-05 12:05

Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie - strategiczne oceny oddziaływania na środowisko

drukuj (Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie - strategiczne oceny oddziaływania na środowisko)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewelina Fijałkowska
  data wytworzenia: 2023-01-09
 • opublikował: Vanessa Koczkodon
  data publikacji: 2023-01-12 11:11

GP.6721.3.2021.EF

WÓJT GMINY LUBICZ

ul. Toruńska 21

87-162 LUBICZ DOLNY                                                                                                                                   GP.6721.3.2021.EF

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.) informuję o możliwości zapoznania się z projektem zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubicz dot. terenów komercyjnych położonych przy drodze nr 52 na obszarach wsi: Grębocin, Rogowo, Rogówko, Brzeźno, Brzezinko i Gronowo obejmującego obszar o powierzchni 0,9 ha wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 4.01.2023 r. do 03.02.2023 r. w siedzibie Urzędu Gminy Lubicz, w Lubiczu Dolnym przy ul. Toruńskiej 21, w pokoju nr 30, w godzinach pracy Urzędu. Ponadto, projekt zmiany planu udostępniono w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: https://www.bip.lubicz.pl/7845,2022

Zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski w siedzibie Urzędu Gminy Lubicz, w terminie do dnia 20 lutego 2023 r. w formie, o której mowa w art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Lubicz.

Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych dostępna jest na stronie https://www.bip.lubicz.pl/7845,2022 oraz w siedzibie Urzędu Gminy Lubicz, ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz Dolny.

Z up. WÓJTA

Marek Pilewski

Kierownik Referatu

Gospodarki Przestrzennej

drukuj (GP.6721.3.2021.EF)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewelina Fijałkowska
  data wytworzenia: 2023-01-03
 • opublikował: Vanessa Koczkodon
  data publikacji: 2023-01-04 12:11

Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie - strategiczne oceny oddziaływania na środowisko

drukuj (Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie - strategiczne oceny oddziaływania na środowisko)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewelina Fijałkowska
  data wytworzenia: 2023-01-11
 • opublikował: Vanessa Koczkodon
  data publikacji: 2023-01-12 11:19

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 630
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-02-02 08:36:16