Biuletyn Informacji Publicznej
URZĄD GMINY LUBICZ

Wyszukiwarka

Odnośniki

Intranet

Zaloguj się
:
:

Kalendarium

« poprzedni miesiącwrzesień 2023» następny miesiąc
PnWtŚrCzwPtSobNd
123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.lubicz.pl

Treść strony


GP.6721.1.6.2015.VK, GP.6721.3.2018.VK

WÓJT GMINY LUBICZ

ul. Toruńska 21

87-162 Lubicz Dolny

 

GP.6721.1.6.2015.VK

GP.6721.3.2018.VK                                                                                          

OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 977, zwanej dalej ustawą) oraz uchwał Rady Gminy Lubicz Nr LI/617/2014 z dnia 26 czerwca 2014 r. i Nr XLII/562/2018 z dnia 28 lutego 2018 r. zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu następujących projektów:

1)   zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Lubicz Dolny, obejmującej obszar ograniczony od północy węzłem autostradowym „Toruń Wschód”, ulicą Toruńską, ulicą Mostową i ulicą Dworcową, od wschodu rzeką Drwęcą, od południa Strugą Lubicką, od zachodu granicą obrębu ewidencyjnego Lubicz Dolny,

2)   zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru części wsi Lubicz Dolny - Małgorzatowo, obejmującej tereny położone pomiędzy ulicą Małgorzatowo, autostradą A1 i Strugą Lubicką, a także obszar działek nr 407/1, 408/2cz., 408/3, 408/4, 408/5, 408/6, 408/7cz., 408/8cz., 408/9cz., 434/12cz., 574/1cz., 574/2cz.,

wraz z prognozami oddziaływania na środowisko, w dniach od 18.09.2023 r. do 20.10.2023 r. w siedzibie Urzędu Gminy Lubicz w Lubiczu Dolnym przy ul. Toruńskiej 21, pokój nr 30, w godzinach pracy Urzędu.

Ponadto, projekty zmian planów wraz z prognozami oddziaływania na środowisko zostaną udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: https://www.bip.lubicz.pl/7888,2023

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projektach planów miejscowych rozwiązaniami odbędzie się w dniu 10.10.2023 r. w siedzibie Urzędu Gminy Lubicz, w sali nr 4, o godz. 1100.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi mogą być wnoszone na piśmie do Wójta Gminy Lubicz lub w formie elektronicznej za pomocą środków komunikacji elektronicznej poprzez pocztę elektroniczną na adres: info@lubicz.pl albo za pośrednictwem platformy ePuap na adres elektronicznej skrzynki podawczej: /5f5cvll25v/SkrytkaESP, z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz adresu zamieszkania albo siedziby w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10.11.2023 r.

 

Z up. WÓJTA

Marek Pilewski

Kierownik Referatu

Gospodarki Przestrzennej

 

Zgodnie z art. 17a ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym informuję, że Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych dostępna jest na stronie https://www.bip.lubicz.pl/7888,2023 oraz w siedzibie Urzędu Gminy Lubicz, ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz Dolny.

Informuję o ograniczeniu prawa dostępu do informacji o źródle danych osobowych uzyskanych w toku prowadzenia postępowań dotyczących sporządzania aktów planistycznych, jeżeli wpłynie to na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano - zgodnie z art. 8a ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

drukuj (GP.6721.1.6.2015.VK, GP.6721.3.2018.VK)

Metryka

 • opublikował: Vanessa Koczkodon
  data publikacji: 2023-09-05 08:40


GP.6721.1.6.2015.VK, GP.6721.3.2018.VK

drukuj (GP.6721.1.6.2015.VK, GP.6721.3.2018.VK)

Metryka

 • opublikował: Vanessa Koczkodon
  data publikacji: 2023-09-05 08:41


GP.6721.1.2023.VK

WÓJT GMINY LUBICZ

ul. Toruńska 21

87-162 LUBICZ DOLNY

 

GP.6721.1.2023.VK                                                                                                                                                 Lubicz Dolny, 2023.09.07

OGŁOSZENIE

o przystąpieniu do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubicz dot. terenów komercyjnych położonych przy drodze nr 52 na obszarach wsi: Grębocin, Rogowo, Rogówko, Brzeźno, Brzezinko i Gronowo

 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 977 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Lubicz uchwały Nr LIII/671/23 z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubicz dot. terenów komercyjnych położonych przy drodze nr 52 na obszarach wsi: Grębocin, Rogowo, Rogówko, Brzeźno, Brzezinko i Gronowo, obejmującej działkę oznaczoną numerem ewidencyjnym 78/30 położoną w miejscowości Brzeźno.

 

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionej zmiany planu miejscowego w nieprzekraczalnym terminie do dnia 6 października 2023 r.

 

Wnioski do Wójta Gminy Lubicz mogą być wnoszone:

- w formie papierowej na adres: Urząd Gminy Lubicz, ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz Dolny,

- w formie elektronicznej, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, poprzez pocztę elektroniczną na adres: info@lubicz.pl albo za pośrednictwem platformy ePuap na adres elektronicznej skrzynki podawczej: /5f5cvll25v/SkrytkaESP,

z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz adresu zamieszkania albo siedziby i oznaczenia nieruchomości, której wniosek dotyczy.

 

Z up. WÓJTA

Marek Pilewski

Kierownik Referatu

Gospodarki Przestrzennej

 

 

Zgodnie z art. 17a ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym informuję, że Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych dostępna jest na stronie https://www.bip.lubicz.pl/7888,2023 oraz w siedzibie Urzędu Gminy Lubicz, ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz Dolny.

Informuję o ograniczeniu prawa dostępu do informacji o źródle danych osobowych uzyskanych w toku prowadzenia postępowań dotyczących sporządzania aktów planistycznych, jeżeli wpłynie to na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano - zgodnie z art. 8a ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

drukuj (GP.6721.1.2023.VK)

Metryka

 • opublikował: Vanessa Koczkodon
  data publikacji: 2023-09-07 11:06
 • zmodyfikował: Vanessa Koczkodon
  ostatnia modyfikacja: 2023-09-07 11:09


GP.6721.1.2023.VK

WÓJT GMINY LUBICZ

ul. Toruńska 21

87-162 LUBICZ DOLNY

 

GP.6721.1.2023.VK                                                                                                                                                Lubicz Dolny, 2023.09.07

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.) informuję o przystąpieniu do sporządzania projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubicz dot. terenów komercyjnych położonych przy drodze nr 52 na obszarach wsi: Grębocin, Rogowo, Rogówko, Brzeźno, Brzezinko i Gronowo, obejmującej działkę oznaczoną numerem ewidencyjnym 78/30 położoną w miejscowości Brzeźno - zgodnie z uchwałą Rady Gminy Lubicz Nr LIII/671/23 z dnia 25 stycznia 2023 r.

 

Zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski do wyżej wymienionego projektu zmiany planu miejscowego.

 

Uwagi i wnioski należy składać w siedzibie Urzędu Gminy Lubicz, w terminie do dnia 6 października 2023 r. w formie, o której mowa w art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

 

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Lubicz.

 

Z up. WÓJTA

Marek Pilewski

Kierownik Referatu

Gospodarki Przestrzennej

 

Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych dostępna jest na stronie https://www.bip.lubicz.pl/7888,2023 oraz w siedzibie Urzędu Gminy Lubicz, ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz Dolny.

drukuj (GP.6721.1.2023.VK)

Metryka

 • opublikował: Vanessa Koczkodon
  data publikacji: 2023-09-07 11:06
 • zmodyfikował: Vanessa Koczkodon
  ostatnia modyfikacja: 2023-09-07 11:11


GP.6721.1.2023.VK

 • Metryka

  • opublikował: Vanessa Koczkodon
   data publikacji: 2023-09-07 11:12

drukuj (GP.6721.1.2023.VK)

Metryka

 • opublikował: Vanessa Koczkodon
  data publikacji: 2023-09-07 11:07


Obwieszczenie o zakończeniu zbierania dowodów w postępowaniu administracyjnym

WÓJT GMINY LUBICZ

    ul. Toruńska 21

87-162 LUBICZ DOLNY

 

Lubicz Dolny, dnia 2023.09.05

GP.6733.10.2023.EK

 

OBWIESZCZENIE

o zakończeniu zbierania dowodów w postępowaniu administracyjnym

 

Zgodnie z art. 49 i art. 10 § ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku – o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2023 r., poz. 977 ze zm.) - zawiadamiam, że zostały zebrane materiały i dowody niezbędne do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii elektroenergetycznej nN z rozdzielnicą szafową i szafkami pomiarowymi na terenie działek nr 136/2, 136/3, 136/39, 130/2, 33/19, 33/11, 33/12, 33/13, 33/14, 33/15, 33/16, 33/17, 33/18 położonych w m. Grabowiec, gm. Lubicz.

 

Postępowanie prowadzone jest na wniosek ENERGA-OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku, Oddział w Toruniu reprezentowanej przez Pana Tomasza Górskiego.

 

W związku z powyższym zgodnie z treścią art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego informuję, że strony postępowania mają prawo do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji mają prawo do wypowiedzenia się, co do zebranych materiałów i dowodów oraz zgłoszonych żądań.

 

Stosownie do art. 73 ust. 1 – ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego, informuję strony postępowania, że z całością zebranego materiału dowodowego w powyższej sprawie, w tym z opiniami organów uzyskanymi w trakcie postępowania oraz z projektem decyzji można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Lubicz, w Lubiczu Dolnym, przy ul. Toruńskiej 21, pok. 30, w godzinach pracy urzędu.

 

Kontakt z urzędem możliwy jest także z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, telefonicznej, a także korespondencji tradycyjnej (za pośrednictwem operatora pocztowego).

 

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego zawiadomienie poprzez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni licząc o dnia podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia Po upływie w/w terminu zostanie wydana decyzja administracyjna kończąca postępowanie.

 

 

Z up. Wójta

(-)

                                                                                                                      Marek Pilewski

               Kierownik Referatu

                 Gospodarki Przestrzennej

Rozdzielnik:

1. Tablica informacyjna w Urzędzie Gminy Lubicz,

2. Strona internetowa: https://www.bip.lubicz.pl/,

3. Tablica ogłoszeń sołectwa Grabowiec- szt. 4,

4.a/a-UG.

 

 

drukuj (Obwieszczenie o zakończeniu zbierania dowodów w postępowaniu administracyjnym)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewelina Kowalska
  data wytworzenia: 2023-09-05
 • opublikował: Vanessa Koczkodon
  data publikacji: 2023-09-05 14:09


GP.6721.1.6.2015.VK, GP.6721.3.2018.VK

WÓJT GMINY LUBICZ

ul. Toruńska 21

87-162 Lubicz Dolny

 

GP.6721.1.6.2015.VK

GP.6721.3.2018.VK

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.) informuję o możliwości zapoznania się z następującymi projektami:

1)   zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Lubicz Dolny, obejmującej obszar ograniczony od północy węzłem autostradowym „Toruń Wschód”, ulicą Toruńską, ulicą Mostową i ulicą Dworcową, od wschodu rzeką Drwęcą, od południa Strugą Lubicką, od zachodu granicą obrębu ewidencyjnego Lubicz Dolny,

2)   zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru części wsi Lubicz Dolny - Małgorzatowo, obejmującej tereny położone pomiędzy ulicą Małgorzatowo, autostradą A1 i Strugą Lubicką, a także obszar działek nr 407/1, 408/2cz., 408/3, 408/4, 408/5, 408/6, 408/7cz., 408/8cz., 408/9cz., 434/12cz., 574/1cz., 574/2cz.,

wraz z prognozami oddziaływania na środowisko, w dniach od 18.09.2023 r. do 20.10.2023 r. w siedzibie Urzędu Gminy Lubicz w Lubiczu Dolnym przy ul. Toruńskiej 21, pokój nr 30, w godzinach pracy Urzędu.

Ponadto, projekty zmian planów wraz z prognozami oddziaływania na środowisko zostaną udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: https://www.bip.lubicz.pl/7888,2023

Zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski w siedzibie Urzędu Gminy Lubicz, w terminie do dnia 10.11.2023 r. w formie, o której mowa w art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Lubicz.

 

Z up. WÓJTA

Marek Pilewski

Kierownik Referatu

Gospodarki Przestrzennej

 

Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych dostępna jest na stronie https://www.bip.lubicz.pl/7888,2023 oraz w siedzibie Urzędu Gminy Lubicz, ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz Dolny.

drukuj (GP.6721.1.6.2015.VK, GP.6721.3.2018.VK)

Metryka

 • opublikował: Vanessa Koczkodon
  data publikacji: 2023-09-05 08:37


GP.6721.3.2022.EF

drukuj (GP.6721.3.2022.EF)

Metryka

 • opublikował: Vanessa Koczkodon
  data publikacji: 2023-08-30 08:09

OGŁOSZENIE - GP.6721.3.2022.EF

WÓJT GMINY LUBICZ

ul. Toruńska 21

87-162 LUBICZ DOLNY                                                                                                          

GP.6721.3.2022.EF

OGŁOSZENIE

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Lubicz Górny i Krobia

Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r., poz. 977 t.j.) oraz uchwały Rady Gminy Lubicz Nr L/636/22 z dnia 30 listopada 2022 r., zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Lubicz Górny i Krobia, obejmującego obszar o powierzchni 149 ha, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 30 sierpnia 2023 r. do 22 września 2023 r. w siedzibie Urzędu Gminy Lubicz, w Lubiczu Dolnym przy ul. Toruńskiej 21, w pokoju nr 30, w godzinach pracy urzędu.

Ponadto w/w projekt zmiany planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko udostępniono w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: https://www.bip.lubicz.pl/7888,2023

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 20 września 2023 r. w siedzibie Urzędu Gminy Lubicz, w sali  nr 4 o godzinie 1200.

Zgodnie z art. 18  ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi mogą być wnoszone na piśmie do Wójta Gminy Lubicz lub w formie elektronicznej za pomocą środków komunikacji elektronicznej poprzez pocztę elektroniczną na adres: info@lubicz.pl albo za pośrednictwem platformy ePuap na adres elektronicznej skrzynki podawczej: /5f5cvll25v/SkrytkaESP, z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy jednostki organizacyjnej oraz adresu zamieszkania albo siedziby w nieprzekraczalnym terminie do dnia 9 października 2023 r.

Z up. WÓJTA

Marek Pilewski

Kierownik Referatu

Gospodarki Przestrzennej

Zgodnie z art. 17a ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym informuję, że Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych dostępna jest na stronie https://www.bip.lubicz.pl/7888,2023 oraz w siedzibie Urzędu Gminy Lubicz.

Informuję o ograniczeniu prawa dostępu do informacji o źródle danych osobowych uzyskanych w toku prowadzenia postępowań dotyczących sporządzania aktów planistycznych, jeżeli wpłynie to na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano - zgodnie z art. 8a ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

 

 

WÓJT GMINY LUBICZ

ul. Toruńska 21

87-162 LUBICZ DOLNY                                                                                                                                   

GP.6721.3.2022.EF

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1501) informuję o ponownej możliwości zapoznania się z projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Lubicz Górny i Krobia obejmującego obszar o powierzchni 149 ha wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,w dniach od 30.08.2023 r. do 22.09.2023 r. w siedzibie Urzędu Gminy Lubicz, w Lubiczu Dolnym przy ul. Toruńskiej 21, w pokoju nr 30, w godzinach pracy Urzędu. Ponadto, projekt zmiany planu udostępniono w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: https://www.bip.lubicz.pl/7888,2023

Zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski w siedzibie Urzędu Gminy Lubicz, w terminie do dnia 09.10.2023 r. w formie, o której mowa w art. 40 w/w ustawy.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Lubicz.

 

Z up. WÓJTA

Marek Pilewski

Kierownik Referatu

Gospodarki Przestrzennej

 

Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych dostępna jest na stronie https://www.bip.lubicz.pl/7888,2023  oraz w siedzibie Urzędu Gminy Lubicz.

drukuj (OGŁOSZENIE - GP.6721.3.2022.EF)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewelina Fijałkowska
  data wytworzenia: 2023-08-17
 • opublikował: Vanessa Koczkodon
  data publikacji: 2023-08-18 00:00
 • zmodyfikował: Vanessa Koczkodon
  ostatnia modyfikacja: 2023-08-31 14:49


Obwieszczenie o wydaniu decyzji celu publicznego GP.6733.9.2023.AS

WÓJT GMINY LUBICZ

    ul. Toruńska 21

87-162 LUBICZ DOLNY

Lubicz Dolny, 2023.08.25

GP.6733.9.2023.AS

 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LUBICZ

O WYDANIU DECYZJI

LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.)

 z a w i a d a m i a m

że w dniu 25.08.2023 r. została wydana decyzja Nr 8/CP/2023 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej na terenie działek nr 26/10, 26/11, 26/12, 26/22, 26/4, 26/5, 26/6, 26/7, 26/8, 26/9, 26/14, 135 w m. Rogowo, gm. Lubicz.

Postępowanie prowadzone jest na wniosek Energii-Operator S.A. z siedzibą w Toruniu reprezentowanej przez Pana Andrzeja Leśniewskiego.

W związku z powyższym informuję, że strony postępowania mogą zapoznać się z treścią ww. rozstrzygnięcia oraz aktami sprawy w Urzędzie Gminy Lubicz, w Lubiczu Dolnym przy ul. Toruńskiej 21, w Referacie Gospodarki Przestrzennej, II piętro, pokój nr 28- po wcześniejszym uzgodnieniu terminu pod nr telefonu (56) 621 21 35.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego zawiadomienie poprzez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni licząc o dnia podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia.

 

Z up. Wójta

                                                                (-)

                                                                                                                               Marek Pilewski

               Kierownik Referatu

                                                                                                     Gospodarki Przestrzennej

Rozdzielnik:

1. Tablica informacyjna w Urzędzie Gminy Lubicz.

2. Strona internetowa: https://www.bip.lubicz.pl/

3. Tablica ogłoszeń sołectwa Rogowo szt. – 2

4. a/a – UG

drukuj (Obwieszczenie o wydaniu decyzji celu publicznego GP.6733.9.2023.AS)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Szatkowska
  data wytworzenia: 2023-08-25
 • opublikował: Anna Szatkowska
  data publikacji: 2023-08-25 11:03
 • zmodyfikował: Anna Szatkowska
  ostatnia modyfikacja: 2023-08-25 11:05

OGŁOSZENIE - GP.6721.3.2022.EF

WÓJT GMINY LUBICZ

ul. Toruńska 21

87-162 LUBICZ DOLNY                                                                                                                                   

 

GP.6721.3.2022.EF

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.) informuję o możliwości zapoznania się z projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Lubicz Górny i Krobia obejmującego obszar o powierzchni 149 ha wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 12.06.2023 r. do 09.07.2023 r. w siedzibie Urzędu Gminy Lubicz, w Lubiczu Dolnym przy ul. Toruńskiej 21, w pokoju nr 30, w godzinach pracy Urzędu. Ponadto, projekt zmiany planu udostępniono w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: https://www.bip.lubicz.pl/7888,2023

Zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski w siedzibie Urzędu Gminy Lubicz, w terminie do dnia 25.07.2023 r. w formie, o której mowa w art. 40 w/w ustawy.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Lubicz.

 

Z up. WÓJTA

Marek Pilewski

Kierownik Referatu

Gospodarki Przestrzennej

 

Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych dostępna jest na stronie https://www.bip.lubicz.pl/7888,2023  oraz w siedzibie Urzędu Gminy Lubicz.

drukuj (OGŁOSZENIE - GP.6721.3.2022.EF)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewelina Fijałkowska
  data wytworzenia: 2023-05-31
 • opublikował: Vanessa Koczkodon
  data publikacji: 2023-06-01 00:00
 • zmodyfikował: Vanessa Koczkodon
  ostatnia modyfikacja: 2023-05-31 11:00

OGŁOSZENIE - GP.6721.3.2022.EF

WÓJT GMINY LUBICZ

ul. Toruńska 21

87-162 LUBICZ DOLNY                                                                                                                                                     

 

GP.6721.3.2022.EF

OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Lubicz Górny i Krobia

Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 977) oraz uchwały Rady Gminy Lubicz Nr L/636/22 z dnia 30 listopada 2022 r., zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Lubicz Górny i Krobia, obejmującego obszar o powierzchni 149 ha, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 12 czerwca 2023 r. do 9 lipca 2023 r. w siedzibie Urzędu Gminy Lubicz, w Lubiczu Dolnym przy ul. Toruńskiej 21, w pokoju nr 30, w godzinach pracy urzędu.

Ponadto w/w projekt zmiany planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko udostępniono w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: https://www.bip.lubicz.pl/7888,2023

 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 5 lipca 2023 r. w siedzibie Urzędu Gminy Lubicz, w sali  nr 4 o godzinie 1200.

 

Zgodnie z art. 18  ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi mogą być wnoszone na piśmie do Wójta Gminy Lubicz lub w formie elektronicznej za pomocą środków komunikacji elektronicznej poprzez pocztę elektroniczną na adres: info@lubicz.pl albo za pośrednictwem platformy ePuap na adres elektronicznej skrzynki podawczej: /5f5cvll25v/SkrytkaESP, z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy jednostki organizacyjnej oraz adresu zamieszkania albo siedziby w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 lipca 2023 r.

Z up. WÓJTA

Marek Pilewski

Kierownik Referatu

Gospodarki Przestrzennej

Zgodnie z art. 17a ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym informuję, że Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych dostępna jest na stronie https://www.bip.lubicz.pl/7888,2023 oraz w siedzibie Urzędu Gminy Lubicz.

Informuję o ograniczeniu prawa dostępu do informacji o źródle danych osobowych uzyskanych w toku prowadzenia postępowań dotyczących sporządzania aktów planistycznych, jeżeli wpłynie to na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano - zgodnie z art. 8a ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

drukuj (OGŁOSZENIE - GP.6721.3.2022.EF)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewelina Fijałkowska
  data wytworzenia: 2023-05-31
 • opublikował: Vanessa Koczkodon
  data publikacji: 2023-06-01 00:00
 • zmodyfikował: Vanessa Koczkodon
  ostatnia modyfikacja: 2023-05-31 10:29

GP.6721.3.2022.EF - projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Lubicz Górny i Krobia

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewelina Fijałkowska
   data wytworzenia: 2023-05-31
  • opublikował: Vanessa Koczkodon
   data publikacji: 2023-05-31 10:49

drukuj (GP.6721.3.2022.EF - projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Lubicz Górny i Krobia)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewelina Fijałkowska
  data wytworzenia: 2023-05-31
 • opublikował: Vanessa Koczkodon
  data publikacji: 2023-05-31 10:37

OBWIESZCZENIE

WÓJT GMINY LUBICZ

ul. Toruńska 21

87-162 LUBICZ DOLNY                                                                                                                                                                                         

 

GP.6721.3.2021.EF

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.)

ZAWIADAMIAM

 

 o uchwaleniu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubicz dot. terenów komercyjnych położonych przy drodze nr 52 na obszarach wsi: Grębocin, Rogowo, Rogówko, Brzeźno, Brzezinko i Gronowo uchwałą Rady Gminy Lubicz nr LVII/731/23 z dnia 27.04.2023 r.

Zainteresowani mogą zapoznać się z treścią w/w dokumentu oraz uzasadnieniem i podsumowaniem, sporządzonymi na podstawie art. 42 pkt 2 i art.55 ust.3 w/w ustawy, w siedzibie Urzędu Gminy Lubicz, w Lubiczu Dolnym przy ul. Toruńskiej 21, w pokoju nr 30, w godzinach pracy Urzędu.

                                                                                                                                                       Z up. WÓJTA

Marek Pilewski

Kierownik Referatu

Gospodarki Przestrzennej

drukuj (OBWIESZCZENIE)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewelina Fijałkowska
 • opublikował: Vanessa Koczkodon
  data publikacji: 2023-05-11 14:32

Decyzja Nr 21/2023

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Szatkowska
   data wytworzenia: 2023-04-17
  • opublikował: Anna Szatkowska
   data publikacji: 2023-04-17 12:26

drukuj (Decyzja Nr 21/2023)

Metryka

 • opublikował: Anna Szatkowska
  data publikacji: 2023-04-17 12:24


GP.6721.1.6.2015.VK

WÓJT GMINY LUBICZ

ul. Toruńska 21

87-162 Lubicz Dolny

 

GP.6721.1.6.2015.VK

OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Lubicz Dolny

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 503 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Gminy Lubicz Nr LI/617/2014 z dnia 26 czerwca 2014 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Lubicz Dolny, obejmującej obszar ograniczony od północy węzłem autostradowym „Toruń Wschód”, ulicą Toruńską, ulicą Mostową i ulicą Dworcową, od wschodu rzeką Drwęcą, od południa Strugą Lubicką, od zachodu granicą obrębu ewidencyjnego Lubicz Dolny, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 08.03.2023 r. do 07.04.2023 r. w siedzibie Urzędu Gminy Lubicz w Lubiczu Dolnym przy ul. Toruńskiej 21, pokój nr 30, w godzinach pracy Urzędu.

Projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko zostanie również udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: https://www.bip.lubicz.pl/7888,2023

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 28.03.2023 r. w siedzibie Urzędu Gminy Lubicz, w sali nr 4, o godz. 1100.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi mogą być wnoszone na piśmie do Wójta Gminy Lubicz lub w formie elektronicznej za pomocą środków komunikacji elektronicznej poprzez pocztę elektroniczną na adres: info@lubicz.pl albo za pomocą platformy ePuap, z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy jednostki organizacyjnej oraz adresu zamieszkania albo siedziby, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28.04.2023 r.

Z up. WÓJTA

Marek Pilewski

Kierownik Referatu

Gospodarki Przestrzennej

 

Zgodnie z art. 17a ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym informuję, że Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych dostępna jest na stronie https://www.bip.lubicz.pl/7888,2023 oraz w siedzibie Urzędu Gminy Lubicz, ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz Dolny.

Informuję o ograniczeniu prawa dostępu do informacji o źródle danych osobowych uzyskanych w toku prowadzenia postępowań dotyczących sporządzania aktów planistycznych, jeżeli wpłynie to na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano - zgodnie z art. 8a ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Metryka

 • opublikował: Vanessa Koczkodon
  data publikacji: 2023-02-27 08:33


GP.6721.1.6.2015.VK

drukuj (GP.6721.1.6.2015.VK)

Metryka

 • opublikował: Vanessa Koczkodon
  data publikacji: 2023-02-27 08:34


GP.6721.5.2018.VK

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.)

zawiadamiam

o uchwaleniu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubicz dot. terenów komercyjnych położonych przy drodze nr 52 na obszarach wsi: Grębocin, Rogowo, Rogówko, Brzeźno, Brzezinko i Gronowo uchwałą Nr LIV/686/23 Rady Gminy Lubicz z dnia 27 lutego 2023 r.

Zainteresowani mogą zapoznać się z treścią ww. dokumentu oraz uzasadnieniem i podsumowaniem, sporządzonymi na podstawie art. 42 pkt 2 i art. 55 ust. 3 ww. ustawy, w siedzibie Urzędu Gminy Lubicz w Lubiczu Dolnym przy ul. Toruńskiej 21, pokój nr 30, w godzinach pracy urzędu.

Z up. WÓJTA

Sławomir Szczęśniak

INSPEKTOR

drukuj (GP.6721.5.2018.VK)

Metryka

 • opublikował: Vanessa Koczkodon
  data publikacji: 2023-03-06 13:00
 • zmodyfikował: Vanessa Koczkodon
  ostatnia modyfikacja: 2023-03-06 13:02


GP.6721.7.2018.VK

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.)

zawiadamiam

o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Rogowo i Rogówko uchwałą Nr LIV/685/23 Rady Gminy Lubicz z dnia 27 lutego 2023 r.

Zainteresowani mogą zapoznać się z treścią ww. dokumentu oraz uzasadnieniem i podsumowaniem, sporządzonymi na podstawie art. 42 pkt 2 i art. 55 ust. 3 ww. ustawy, w siedzibie Urzędu Gminy Lubicz: Lubicz Dolny, ul. Toruńska 21 w sali obsługi interesantów (parter, wejście z tyłu budynku) w godzinach pracy urzędu.

Z up. WÓJTA

Sławomir Szczęśniak

INSPEKTOR

drukuj (GP.6721.7.2018.VK)

Metryka

 • opublikował: Vanessa Koczkodon
  data publikacji: 2023-03-06 13:01
 • zmodyfikował: Vanessa Koczkodon
  ostatnia modyfikacja: 2023-03-06 13:04


GP.6721.1.6.2015.VK

WÓJT GMINY LUBICZ

ul. Toruńska 21

87-162 Lubicz Dolny

 

GP.6721.1.6.2015.VK

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 1029  z późn. zm.) informuję o możliwości zapoznania się z projektem zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Lubicz Dolny, obejmującej obszar ograniczony od północy węzłem autostradowym „Toruń Wschód”, ulicą Toruńską, ulicą Mostową i ulicą Dworcową, od wschodu rzeką Drwęcą, od południa Strugą Lubicką, od zachodu granicą obrębu ewidencyjnego Lubicz Dolny, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 08.03.2023 r. do 07.04.2023 r. w siedzibie Urzędu Gminy Lubicz w Lubiczu Dolnym przy ul. Toruńskiej 21, pokój nr 30, w godzinach pracy Urzędu.

Projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko zostanie również udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: https://www.bip.lubicz.pl/7888,2023

Zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski w siedzibie Urzędu Gminy Lubicz, w terminie do dnia 28.04.2023 r. w formie, o której mowa w art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Lubicz.

 

Z up. WÓJTA

Marek Pilewski

Kierownik Referatu

Gospodarki Przestrzennej

 

Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych dostępna jest na stronie https://www.bip.lubicz.pl/7888,2023 oraz w siedzibie Urzędu Gminy Lubicz, ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz Dolny.

drukuj (GP.6721.1.6.2015.VK)

Metryka

 • opublikował: Vanessa Koczkodon
  data publikacji: 2023-02-27 08:31
 • zmodyfikował: Vanessa Koczkodon
  ostatnia modyfikacja: 2023-02-27 08:34


GP.6721.3.2018.VK

WÓJT GMINY LUBICZ

ul. Toruńska 21

87-162 Lubicz Dolny

 

GP.6721.3.2018.VK                                                                                          

OGŁOSZENIE

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru części wsi Lubicz Dolny - Małgorzatowo

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503 z późn. zm., zwanej dalej ustawą) oraz uchwały Rady Gminy Lubicz Nr XLII/562/2018 z dnia 28 lutego 2018 r. zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru części wsi Lubicz Dolny - Małgorzatowo, obejmującej tereny położone pomiędzy ulicą Małgorzatowo, autostradą A1 i Strugą Lubicką, a także obszar działek nr 407/1, 408/2cz., 408/3, 408/4, 408/5, 408/6, 408/7cz., 408/8cz., 408/9cz., 434/12cz., 574/1cz., 574/2cz. wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 25.01.2023 r. do 28.02.2023 r. w siedzibie Urzędu Gminy Lubicz w Lubiczu Dolnym przy ul. Toruńskiej 21, pokój nr 30, w godzinach pracy Urzędu.

Ponadto, projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko zostanie udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: https://www.bip.lubicz.pl/7888,2023

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 21.02.2023 r. w siedzibie Urzędu Gminy Lubicz, w sali nr 4, o godz. 1100.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi mogą być wnoszone na piśmie do Wójta Gminy Lubicz lub w formie elektronicznej za pomocą środków komunikacji elektronicznej poprzez pocztę elektroniczną na adres: info@lubicz.pl albo za pośrednictwem platformy ePuap, z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy jednostki organizacyjnej oraz adresu zamieszkania albo siedziby, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17.03.2023 r.

Z up. WÓJTA

Marek Pilewski

Kierownik Referatu

Gospodarki Przestrzennej

 

Zgodnie z art. 17a ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym informuję, że Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych dostępna jest na stronie https://www.bip.lubicz.pl/7888,2023 oraz w siedzibie Urzędu Gminy Lubicz, ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz Dolny.

Informuję o ograniczeniu prawa dostępu do informacji o źródle danych osobowych uzyskanych w toku prowadzenia postępowań dotyczących sporządzania aktów planistycznych, jeżeli wpłynie to na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano - zgodnie z art. 8a ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

drukuj (GP.6721.3.2018.VK)

Metryka

 • opublikował: Vanessa Koczkodon
  data publikacji: 2023-01-05 12:04


GP.6721.3.2018.VK

drukuj (GP.6721.3.2018.VK)

Metryka

 • opublikował: Vanessa Koczkodon
  data publikacji: 2023-01-05 12:05


GP.6721.3.2018.VK

WÓJT GMINY LUBICZ

ul. Toruńska 21

87-162 Lubicz Dolny

 

GP.6721.3.2018.VK

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.) informuję o możliwości zapoznania się z projektem zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru części wsi Lubicz Dolny - Małgorzatowo, obejmującej tereny położone pomiędzy ulicą Małgorzatowo, autostradą A1 i Strugą Lubicką, a także obszar działek nr 407/1, 408/2cz., 408/3, 408/4, 408/5, 408/6, 408/7cz., 408/8cz., 408/9cz., 434/12cz., 574/1cz., 574/2cz., wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 25.01.2023 r. do 28.02.2023 r. w siedzibie Urzędu Gminy Lubicz w Lubiczu Dolnym przy ul. Toruńskiej 21, pokój nr 30, w godzinach pracy Urzędu.

Ponadto, projekt zmiany planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko zostanie udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: https://www.bip.lubicz.pl/7888,2023

Zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski w siedzibie Urzędu Gminy Lubicz, w terminie do dnia 17.03.2023 r. w formie, o której mowa w art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Lubicz.

 

Z up. WÓJTA

Marek Pilewski

Kierownik Referatu

Gospodarki Przestrzennej

 

Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych dostępna jest na stronie https://www.bip.lubicz.pl/7888,2023 oraz w siedzibie Urzędu Gminy Lubicz, ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz Dolny.

drukuj (GP.6721.3.2018.VK)

Metryka

 • opublikował: Vanessa Koczkodon
  data publikacji: 2023-01-05 12:05

GP.6721.3.2021.EF

WÓJT GMINY LUBICZ

ul. Toruńska 21

87-162 LUBICZ DOLNY                                                                                                                                   GP.6721.3.2021.EF

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.) informuję o możliwości zapoznania się z projektem zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubicz dot. terenów komercyjnych położonych przy drodze nr 52 na obszarach wsi: Grębocin, Rogowo, Rogówko, Brzeźno, Brzezinko i Gronowo obejmującego obszar o powierzchni 0,9 ha wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 4.01.2023 r. do 03.02.2023 r. w siedzibie Urzędu Gminy Lubicz, w Lubiczu Dolnym przy ul. Toruńskiej 21, w pokoju nr 30, w godzinach pracy Urzędu. Ponadto, projekt zmiany planu udostępniono w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: https://www.bip.lubicz.pl/7845,2022

Zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski w siedzibie Urzędu Gminy Lubicz, w terminie do dnia 20 lutego 2023 r. w formie, o której mowa w art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Lubicz.

Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych dostępna jest na stronie https://www.bip.lubicz.pl/7845,2022 oraz w siedzibie Urzędu Gminy Lubicz, ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz Dolny.

Z up. WÓJTA

Marek Pilewski

Kierownik Referatu

Gospodarki Przestrzennej

drukuj (GP.6721.3.2021.EF)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewelina Fijałkowska
  data wytworzenia: 2023-01-03
 • opublikował: Vanessa Koczkodon
  data publikacji: 2023-01-04 12:11
 • zmodyfikował: Vanessa Koczkodon
  ostatnia modyfikacja: 2023-02-20 09:53

Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie - strategiczne oceny oddziaływania na środowisko

drukuj (Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie - strategiczne oceny oddziaływania na środowisko)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewelina Fijałkowska
  data wytworzenia: 2023-01-09
 • opublikował: Vanessa Koczkodon
  data publikacji: 2023-01-12 11:11

Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie - strategiczne oceny oddziaływania na środowisko

drukuj (Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie - strategiczne oceny oddziaływania na środowisko)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewelina Fijałkowska
  data wytworzenia: 2023-01-11
 • opublikował: Vanessa Koczkodon
  data publikacji: 2023-01-12 11:19
 • zmodyfikował: Vanessa Koczkodon
  ostatnia modyfikacja: 2023-02-20 09:53

Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie - opracowanie ekofizjograficzne

drukuj (Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie - opracowanie ekofizjograficzne)

Metryka

 • opublikował: Vanessa Koczkodon
  data publikacji: 2023-02-20 09:48
 • zmodyfikował: Vanessa Koczkodon
  ostatnia modyfikacja: 2023-02-21 09:58

Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie - PROJEKT PLANU- PP

drukuj (Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie - PROJEKT PLANU- PP)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewelina Fijałkowska
  data wytworzenia: 2023-06-07
 • opublikował: Vanessa Koczkodon
  data publikacji: 2023-06-13 09:23
 • zmodyfikował: Vanessa Koczkodon
  ostatnia modyfikacja: 2023-06-13 09:27

Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku - PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

drukuj (Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku - PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO)

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 5473
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-09-18 08:23:08