Biuletyn Informacji Publicznej
URZĄD GMINY LUBICZ

Wyszukiwarka

Odnośniki

Intranet

Zaloguj się
:
:

Kalendarium

« poprzedni miesiącmaj 2024» następny miesiąc
PnWtŚrCzwPtSobNd
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.lubicz.pl

Treść strony


GP.6721.3.2018.VK

WÓJT GMINY LUBICZ

ul. Toruńska 21

87-162 Lubicz Dolny

 

GP.6721.3.2018.VK                                                                                     

Lubicz Dolny, 2023.12.19

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.)

zawiadamiam

o uchwaleniu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru części wsi Lubicz Dolny – Małgorzatowo Nr LXV/817/23 Rady Gminy Lubicz z dnia 15 grudnia 2023 r.

Zainteresowani mogą zapoznać się z treścią ww. dokumentu oraz uzasadnieniem i podsumowaniem, sporządzonymi na podstawie art. 42 pkt 2 i art. 55 ust. 3 ww. ustawy, w siedzibie Urzędu Gminy w Lubiczu Dolnym przy ul. Toruńskiej 21, pokój nr 30 w godzinach pracy Urzędu.

Z up. WÓJTA

Marek Pilewski

Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej

 

drukuj (GP.6721.3.2018.VK)

Metryka

 • opublikował: Vanessa Koczkodon
  data publikacji: 2023-12-20 14:10

Treść decyzji nr 69/2023. Załącznik graficzny do wglądu w urzędzie

drukuj (Treść decyzji nr 69/2023. Załącznik graficzny do wglądu w urzędzie)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewelina Kowalska
 • opublikował: Vanessa Koczkodon
  data publikacji: 2023-12-15 09:53
 • zmodyfikował: Vanessa Koczkodon
  ostatnia modyfikacja: 2023-12-15 10:02


GP.6721.1,2.2022.VK

WÓJT GMINY LUBICZ

ul. Toruńska 21

87-162 Lubicz Dolny

 

GP.6721.1.2022.VK

GP.6721.2.2022.VK                                                                                                                               Lubicz Dolny, 2023.11.08

                                                                                                

OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 z późn. zm., zwanej dalej „ustawą o pizp”) w zw. z art. 67 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 1688) oraz uchwał Rady Gminy Lubicz Nr XLIV/588/22 z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Nowa Wieś oraz Nr XLVIII/624/22 z dnia 27 października 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Grębocin zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu następujących projektów:

1)      zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Nowa Wieś,

2)      miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Grębocin wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,

w dniach od 23.11.2023 r. do 22.12.2023 r. w siedzibie Urzędu Gminy Lubicz w Lubiczu Dolnym przy ul. Toruńskiej 21, pokój nr 30, w godzinach pracy Urzędu.

Ponadto, projekt zmiany planu miejscowego części wsi Nowa Wieś i projekt planu miejscowego części wsi Grębocin wraz z prognozą oddziaływania na środowisko zostaną udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: https://www.bip.lubicz.pl/7888,2023

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu miejscowego i projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 12.12.2023 r. w siedzibie Urzędu Gminy Lubicz, w sali nr 4, o godz. 1100.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o pizp, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 09.01.2024 r.

Uwagi do Wójta Gminy Lubicz mogą być wnoszone:

- w formie papierowej na adres: Urząd Gminy Lubicz, ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz Dolny,

- w formie elektronicznej, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, poprzez pocztę elektroniczną na adres: info@lubicz.pl albo za pośrednictwem platformy ePuap na adres elektronicznej skrzynki podawczej: /5f5cvll25v/SkrytkaESP

Wnoszący uwagi podaje swoje imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby, a także oznaczenie nieruchomości, której uwaga dotyczy.

 

 

Z up. WÓJTA

Marek Pilewski

Kierownik Referatu

Gospodarki Przestrzennej

 

Zgodnie z art. 17a ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym informuję, że Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych dostępna jest na stronie https://www.bip.lubicz.pl/7888,2023 oraz w siedzibie Urzędu Gminy Lubicz, ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz Dolny.

Informuję o ograniczeniu prawa dostępu do informacji o źródle danych osobowych uzyskanych w toku prowadzenia postępowań dotyczących sporządzania aktów planistycznych, jeżeli wpłynie to na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano - zgodnie z art. 8a ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

 

drukuj (GP.6721.1,2.2022.VK)

Metryka

 • opublikował: Vanessa Koczkodon
  data publikacji: 2023-11-09 09:09


GP.6721.2.2022.VK

WÓJT GMINY LUBICZ

ul. Toruńska 21

87-162 Lubicz Dolny

 

GP.6721.2.2022.VK                                                                                                      Lubicz Dolny, 2023.11.08

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.) informuję o możliwości zapoznania się z projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Grębocin wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 23.11.2023 r. do 22.12.2023 r. w siedzibie Urzędu Gminy Lubicz w Lubiczu Dolnym przy ul. Toruńskiej 21, pokój nr 30, w godzinach pracy Urzędu.

Ponadto, projekt planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko zostaną udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: https://www.bip.lubicz.pl/7888,2023

Zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski w siedzibie Urzędu Gminy Lubicz, w terminie do dnia 09.01.2024 r. w formie, o której mowa w art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Lubicz.

 

Z up. WÓJTA

Marek Pilewski

Kierownik Referatu

Gospodarki Przestrzennej

 

Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych dostępna jest na stronie https://www.bip.lubicz.pl/7888,2023 oraz w siedzibie Urzędu Gminy Lubicz, ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz Dolny.

drukuj (GP.6721.2.2022.VK)

Metryka

 • opublikował: Vanessa Koczkodon
  data publikacji: 2023-11-09 09:07


GP.6721.1,2.2022.VK

drukuj (GP.6721.1,2.2022.VK)

Metryka

 • opublikował: Vanessa Koczkodon
  data publikacji: 2023-11-09 09:09


GP.6721.1.2022.VK

WÓJT GMINY LUBICZ

ul. Toruńska 21

87-162 Lubicz Dolny

 

GP.6721.1.2022.VK                                                                                                                                        Lubicz Dolny, 2023.11.08

OGŁOSZENIE

o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

 

Na podstawie art. 48 ust. 7 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm., zwanej dalej ustawą)

 

Informuję o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Nowa Wieś.

 

Zgodnie z art. 48 ust. 1 ustawy wystąpiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu o opinie w przedmiotowej sprawie, organy te uzgodniły odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do wyżej wymienionego projektu zmiany planu miejscowego.

    Przy odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu ww. dokumentu wzięto pod uwagę uwarunkowania określone w art. 49 ustawy.

Argumentem przemawiającym za odstąpieniem od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko jest charakter planowanych zmian, które stanowią niewielkie modyfikacje przyjętego już dokumentu. Nie zmieniają one bowiem założeń, celów i kierunków oraz nie będą powodować nowych znaczących oddziaływań na środowisko. Stąd ustalenia uzgodnione na etapie sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Nowa Wieś pozostają aktualne. Wobec powyższego strategiczna ocena oddziaływania na środowisko dla proponowanej zmiany planu miejscowego, nie wniosłaby nowych treści, istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska.

 

Z up. WÓJTA

Marek Pilewski

Kierownik Referatu

Gospodarki Przestrzennej

drukuj (GP.6721.1.2022.VK)

Metryka

 • opublikował: Vanessa Koczkodon
  data publikacji: 2023-11-09 09:06


GP.6721.7.2017.VK

WÓJT GMINY LUBICZ

ul. Toruńska 21

87-162 LUBICZ DOLNY

GP.6721.7.2017.VK                                                                                               Lubicz Dolny, 2023.10.30

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn zm.)

zawiadamiam

o uchwaleniu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubicz na obszarze wsi Lubicz Dolny (rejon ulic: Dworcowej, Warszawskiej i Grębockiej) uchwałą Nr LXII/782/23 Rady Gminy Lubicz z dnia 26 października 2023 r.

Zainteresowani mogą zapoznać się z treścią ww. dokumentu oraz uzasadnieniem i podsumowaniem, sporządzonymi na podstawie art. 42 pkt 2 i art. 55 ust. 3 ww. ustawy, w siedzibie Urzędu Gminy w Lubiczu Dolnym przy ul. Toruńskiej 21, pokój nr 30 w godzinach pracy Urzędu.

 

Z up. WÓJTA

Marek Pilewski

Kierownik Referatu

Gospodarki Przestrzennej

drukuj (GP.6721.7.2017.VK)

Metryka

 • opublikował: Vanessa Koczkodon
  data publikacji: 2023-10-30 13:46

GP.6721.3.2022.EF - miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Lubicz Górny i Krobia

WÓJT GMINY LUBICZ

ul. Toruńska 21

87-162 LUBICZ DOLNY                                                                                                                                   

GP.6721.3.2022.EF

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 ze zm.)

ZAWIADAMIAM

o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Lubicz Górny i Krobia uchwałą Rady Gminy Lubicz nr LXII/781/23 z dnia 26.10.2023 r.

Zainteresowani mogą zapoznać się z treścią w/w dokumentu oraz uzasadnieniem i podsumowaniem, sporządzonymi na podstawie art. 42 pkt 2 i art.55 ust.3 w/w ustawy, w siedzibie Urzędu Gminy Lubicz, w Lubiczu Dolnym przy ul. Toruńskiej 21, w pokoju nr 30, w godzinach pracy Urzędu.

                                                                                                                                                       Z up. WÓJTA

Marek Pilewski

Kierownik Referatu

Gospodarki Przestrzennej

drukuj (GP.6721.3.2022.EF - miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Lubicz Górny i Krobia)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewelina Fijałkowska
  data wytworzenia: 2023-10-30
 • opublikował: Vanessa Koczkodon
  data publikacji: 2023-10-30 09:47
 • zmodyfikował: Vanessa Koczkodon
  ostatnia modyfikacja: 2023-10-30 10:03

Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie - projekty polityk, strategii, planów lub programów

drukuj (Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie - projekty polityk, strategii, planów lub programów)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewelina Fijałkowska
  data wytworzenia: 2023-10-30
 • opublikował: Vanessa Koczkodon
  data publikacji: 2023-10-30 09:50


GP.6721.2-4.2023.VK

WÓJT GMINY LUBICZ

ul. Toruńska 21

87-162 LUBICZ DOLNY

 

GP.6721.2.2023.VK                                                                                                                                                    Lubicz Dolny, 2023.10.20

GP.6721.3.2023.VK

GP.6721.4.2023.VK

OGŁOSZENIE

o przystąpieniu do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 977 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Lubicz:

1)    uchwały Nr LVI/699/23 z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Złotoria, Grabowiec i Kopanino,

2)    uchwały Nr LVI/700/23 z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Rogowo,

3)    uchwały Nr LVI/701/23 Rady Gminy Lubicz z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Gronowo,

 

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionych planów miejscowych w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 listopada 2023 r.

 

Wnioski do Wójta Gminy Lubicz składa się na piśmie utrwalonym w postaci:

- papierowej na adres: Urząd Gminy Lubicz, ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz Dolny,

- elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej na adres: info@lubicz.pl albo za pośrednictwem platformy ePuap na adres elektronicznej skrzynki podawczej: /5f5cvll25v/SkrytkaESP

Składający wniosek do projektu planu miejscowego podaje swoje imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby oraz adres poczty elektronicznej, o ile taki posiada, a także wskazuje, czy jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości objętej wnioskiem oraz może podać dodatkowe dane do kontaktu takie jak adres do korespondencji lub numer telefonu.

 

Z up. WÓJTA

Marek Pilewski

Kierownik Referatu

Gospodarki Przestrzennej

 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 (UE) 2016/679, informuję, że administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Lubicz, adres: ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz Dolny.

Szczegółowe informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz o przysługujących prawach z tym związanych znajdują się na stronie internetowej https://www.lubicz.pl/7930,ogloszenia-o-przystapieniu-do-sporzadzania-zmiany-miejscowych-planow-zagospodarowania-przestrzennego, w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem https://www.bip.lubicz.pl/7888,2023 oraz w siedzibie Urzędu Gminy Lubicz, ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz Dolny.

Informuję o ograniczeniu prawa dostępu do informacji o źródle danych osobowych uzyskanych w toku prowadzenia postępowań dotyczących sporządzania aktów planowania przestrzennego, jeżeli wpłynie to na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano - zgodnie z art. 8a ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

drukuj (GP.6721.2-4.2023.VK)

Metryka

 • opublikował: Vanessa Koczkodon
  data publikacji: 2023-10-23 10:58


GP.6721.2-4.2023.VK

 • Metryka

  • opublikował: Vanessa Koczkodon
   data publikacji: 2023-10-23 11:01

drukuj (GP.6721.2-4.2023.VK)

Metryka

 • opublikował: Vanessa Koczkodon
  data publikacji: 2023-10-23 11:00
 • zmodyfikował: Vanessa Koczkodon
  ostatnia modyfikacja: 2023-10-23 11:01


GP.6721.2-4.2023.VK

WÓJT GMINY LUBICZ

ul. Toruńska 21

87-162 LUBICZ DOLNY

 

GP.6721.2.2023.VK                                                                                                                                                    Lubicz Dolny, 2023.10.20

GP.6721.3.2023.VK

GP.6721.4.2023.VK

 

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.) informuję o przystąpieniu do sporządzania projektów:

1)     miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Złotoria, Grabowiec i Kopanino - zgodnie z uchwałą Rady Gminy Lubicz Nr LVI/699/23 z dnia 30 marca 2023 r.

2)     miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Rogowo - zgodnie z uchwałą Rady Gminy Lubicz Nr LVI/700/23 z dnia 30 marca 2023 r.

3)     miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Gronowo - zgodnie z uchwałą Rady Gminy Lubicz Nr LVI/701/23 z dnia 30 marca 2023 r.

 

Zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski do wyżej wymienionych projektów planów miejscowych.

 

Uwagi i wnioski należy składać w siedzibie Urzędu Gminy Lubicz, w terminie do dnia 30 listopada 2023 r. w formie, o której mowa w art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

 

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Lubicz.

 

Z up. WÓJTA

Marek Pilewski

Kierownik Referatu

Gospodarki Przestrzennej

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 (UE) 2016/679, informuję, że administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Lubicz, adres: ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz Dolny.

Szczegółowe informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz o przysługujących prawach z tym związanych znajdują się na stronie internetowej https://www.lubicz.pl/7930,ogloszenia-o-przystapieniu-do-sporzadzania-zmiany-miejscowych-planow-zagospodarowania-przestrzennego, w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem https://www.bip.lubicz.pl/7888,2023 oraz w siedzibie Urzędu Gminy Lubicz, ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz Dolny.

drukuj (GP.6721.2-4.2023.VK)

Metryka

 • opublikował: Vanessa Koczkodon
  data publikacji: 2023-10-23 10:59


GP.6721.1.6.2015.VK, GP.6721.3.2018.VK

WÓJT GMINY LUBICZ

ul. Toruńska 21

87-162 Lubicz Dolny

 

GP.6721.1.6.2015.VK

GP.6721.3.2018.VK                                                                                          

OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 977, zwanej dalej ustawą) oraz uchwał Rady Gminy Lubicz Nr LI/617/2014 z dnia 26 czerwca 2014 r. i Nr XLII/562/2018 z dnia 28 lutego 2018 r. zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu następujących projektów:

1)   zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Lubicz Dolny, obejmującej obszar ograniczony od północy węzłem autostradowym „Toruń Wschód”, ulicą Toruńską, ulicą Mostową i ulicą Dworcową, od wschodu rzeką Drwęcą, od południa Strugą Lubicką, od zachodu granicą obrębu ewidencyjnego Lubicz Dolny,

2)   zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru części wsi Lubicz Dolny - Małgorzatowo, obejmującej tereny położone pomiędzy ulicą Małgorzatowo, autostradą A1 i Strugą Lubicką, a także obszar działek nr 407/1, 408/2cz., 408/3, 408/4, 408/5, 408/6, 408/7cz., 408/8cz., 408/9cz., 434/12cz., 574/1cz., 574/2cz.,

wraz z prognozami oddziaływania na środowisko, w dniach od 18.09.2023 r. do 20.10.2023 r. w siedzibie Urzędu Gminy Lubicz w Lubiczu Dolnym przy ul. Toruńskiej 21, pokój nr 30, w godzinach pracy Urzędu.

Ponadto, projekty zmian planów wraz z prognozami oddziaływania na środowisko zostaną udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: https://www.bip.lubicz.pl/7888,2023

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projektach planów miejscowych rozwiązaniami odbędzie się w dniu 10.10.2023 r. w siedzibie Urzędu Gminy Lubicz, w sali nr 4, o godz. 1100.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi mogą być wnoszone na piśmie do Wójta Gminy Lubicz lub w formie elektronicznej za pomocą środków komunikacji elektronicznej poprzez pocztę elektroniczną na adres: info@lubicz.pl albo za pośrednictwem platformy ePuap na adres elektronicznej skrzynki podawczej: /5f5cvll25v/SkrytkaESP, z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz adresu zamieszkania albo siedziby w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10.11.2023 r.

 

Z up. WÓJTA

Marek Pilewski

Kierownik Referatu

Gospodarki Przestrzennej

 

Zgodnie z art. 17a ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym informuję, że Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych dostępna jest na stronie https://www.bip.lubicz.pl/7888,2023 oraz w siedzibie Urzędu Gminy Lubicz, ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz Dolny.

Informuję o ograniczeniu prawa dostępu do informacji o źródle danych osobowych uzyskanych w toku prowadzenia postępowań dotyczących sporządzania aktów planistycznych, jeżeli wpłynie to na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano - zgodnie z art. 8a ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

drukuj (GP.6721.1.6.2015.VK, GP.6721.3.2018.VK)

Metryka

 • opublikował: Vanessa Koczkodon
  data publikacji: 2023-09-05 08:40


GP.6721.1.6.2015.VK, GP.6721.3.2018.VK

drukuj (GP.6721.1.6.2015.VK, GP.6721.3.2018.VK)

Metryka

 • opublikował: Vanessa Koczkodon
  data publikacji: 2023-09-05 08:41


GP.6721.1.2023.VK

WÓJT GMINY LUBICZ

ul. Toruńska 21

87-162 LUBICZ DOLNY

 

GP.6721.1.2023.VK                                                                                                                                                 Lubicz Dolny, 2023.09.07

OGŁOSZENIE

o przystąpieniu do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubicz dot. terenów komercyjnych położonych przy drodze nr 52 na obszarach wsi: Grębocin, Rogowo, Rogówko, Brzeźno, Brzezinko i Gronowo

 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 977 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Lubicz uchwały Nr LIII/671/23 z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubicz dot. terenów komercyjnych położonych przy drodze nr 52 na obszarach wsi: Grębocin, Rogowo, Rogówko, Brzeźno, Brzezinko i Gronowo, obejmującej działkę oznaczoną numerem ewidencyjnym 78/30 położoną w miejscowości Brzeźno.

 

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionej zmiany planu miejscowego w nieprzekraczalnym terminie do dnia 6 października 2023 r.

 

Wnioski do Wójta Gminy Lubicz mogą być wnoszone:

- w formie papierowej na adres: Urząd Gminy Lubicz, ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz Dolny,

- w formie elektronicznej, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, poprzez pocztę elektroniczną na adres: info@lubicz.pl albo za pośrednictwem platformy ePuap na adres elektronicznej skrzynki podawczej: /5f5cvll25v/SkrytkaESP,

z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz adresu zamieszkania albo siedziby i oznaczenia nieruchomości, której wniosek dotyczy.

 

Z up. WÓJTA

Marek Pilewski

Kierownik Referatu

Gospodarki Przestrzennej

 

 

Zgodnie z art. 17a ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym informuję, że Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych dostępna jest na stronie https://www.bip.lubicz.pl/7888,2023 oraz w siedzibie Urzędu Gminy Lubicz, ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz Dolny.

Informuję o ograniczeniu prawa dostępu do informacji o źródle danych osobowych uzyskanych w toku prowadzenia postępowań dotyczących sporządzania aktów planistycznych, jeżeli wpłynie to na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano - zgodnie z art. 8a ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

drukuj (GP.6721.1.2023.VK)

Metryka

 • opublikował: Vanessa Koczkodon
  data publikacji: 2023-09-07 11:06
 • zmodyfikował: Vanessa Koczkodon
  ostatnia modyfikacja: 2023-09-07 11:09


GP.6721.1.2023.VK

WÓJT GMINY LUBICZ

ul. Toruńska 21

87-162 LUBICZ DOLNY

 

GP.6721.1.2023.VK                                                                                                                                                Lubicz Dolny, 2023.09.07

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.) informuję o przystąpieniu do sporządzania projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubicz dot. terenów komercyjnych położonych przy drodze nr 52 na obszarach wsi: Grębocin, Rogowo, Rogówko, Brzeźno, Brzezinko i Gronowo, obejmującej działkę oznaczoną numerem ewidencyjnym 78/30 położoną w miejscowości Brzeźno - zgodnie z uchwałą Rady Gminy Lubicz Nr LIII/671/23 z dnia 25 stycznia 2023 r.

 

Zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski do wyżej wymienionego projektu zmiany planu miejscowego.

 

Uwagi i wnioski należy składać w siedzibie Urzędu Gminy Lubicz, w terminie do dnia 6 października 2023 r. w formie, o której mowa w art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

 

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Lubicz.

 

Z up. WÓJTA

Marek Pilewski

Kierownik Referatu

Gospodarki Przestrzennej

 

Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych dostępna jest na stronie https://www.bip.lubicz.pl/7888,2023 oraz w siedzibie Urzędu Gminy Lubicz, ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz Dolny.

drukuj (GP.6721.1.2023.VK)

Metryka

 • opublikował: Vanessa Koczkodon
  data publikacji: 2023-09-07 11:06
 • zmodyfikował: Vanessa Koczkodon
  ostatnia modyfikacja: 2023-09-07 11:11


GP.6721.1.2023.VK

 • Metryka

  • opublikował: Vanessa Koczkodon
   data publikacji: 2023-09-07 11:12

drukuj (GP.6721.1.2023.VK)

Metryka

 • opublikował: Vanessa Koczkodon
  data publikacji: 2023-09-07 11:07


GP.6721.1.6.2015.VK, GP.6721.3.2018.VK

WÓJT GMINY LUBICZ

ul. Toruńska 21

87-162 Lubicz Dolny

 

GP.6721.1.6.2015.VK

GP.6721.3.2018.VK

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.) informuję o możliwości zapoznania się z następującymi projektami:

1)   zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Lubicz Dolny, obejmującej obszar ograniczony od północy węzłem autostradowym „Toruń Wschód”, ulicą Toruńską, ulicą Mostową i ulicą Dworcową, od wschodu rzeką Drwęcą, od południa Strugą Lubicką, od zachodu granicą obrębu ewidencyjnego Lubicz Dolny,

2)   zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru części wsi Lubicz Dolny - Małgorzatowo, obejmującej tereny położone pomiędzy ulicą Małgorzatowo, autostradą A1 i Strugą Lubicką, a także obszar działek nr 407/1, 408/2cz., 408/3, 408/4, 408/5, 408/6, 408/7cz., 408/8cz., 408/9cz., 434/12cz., 574/1cz., 574/2cz.,

wraz z prognozami oddziaływania na środowisko, w dniach od 18.09.2023 r. do 20.10.2023 r. w siedzibie Urzędu Gminy Lubicz w Lubiczu Dolnym przy ul. Toruńskiej 21, pokój nr 30, w godzinach pracy Urzędu.

Ponadto, projekty zmian planów wraz z prognozami oddziaływania na środowisko zostaną udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: https://www.bip.lubicz.pl/7888,2023

Zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski w siedzibie Urzędu Gminy Lubicz, w terminie do dnia 10.11.2023 r. w formie, o której mowa w art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Lubicz.

 

Z up. WÓJTA

Marek Pilewski

Kierownik Referatu

Gospodarki Przestrzennej

 

Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych dostępna jest na stronie https://www.bip.lubicz.pl/7888,2023 oraz w siedzibie Urzędu Gminy Lubicz, ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz Dolny.

drukuj (GP.6721.1.6.2015.VK, GP.6721.3.2018.VK)

Metryka

 • opublikował: Vanessa Koczkodon
  data publikacji: 2023-09-05 08:37


GP.6721.3.2022.EF

drukuj (GP.6721.3.2022.EF)

Metryka

 • opublikował: Vanessa Koczkodon
  data publikacji: 2023-08-30 08:09

OGŁOSZENIE - GP.6721.3.2022.EF

WÓJT GMINY LUBICZ

ul. Toruńska 21

87-162 LUBICZ DOLNY                                                                                                                                   

 

GP.6721.3.2022.EF

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.) informuję o możliwości zapoznania się z projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Lubicz Górny i Krobia obejmującego obszar o powierzchni 149 ha wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 12.06.2023 r. do 09.07.2023 r. w siedzibie Urzędu Gminy Lubicz, w Lubiczu Dolnym przy ul. Toruńskiej 21, w pokoju nr 30, w godzinach pracy Urzędu. Ponadto, projekt zmiany planu udostępniono w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: https://www.bip.lubicz.pl/7888,2023

Zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski w siedzibie Urzędu Gminy Lubicz, w terminie do dnia 25.07.2023 r. w formie, o której mowa w art. 40 w/w ustawy.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Lubicz.

 

Z up. WÓJTA

Marek Pilewski

Kierownik Referatu

Gospodarki Przestrzennej

 

Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych dostępna jest na stronie https://www.bip.lubicz.pl/7888,2023  oraz w siedzibie Urzędu Gminy Lubicz.

drukuj (OGŁOSZENIE - GP.6721.3.2022.EF)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewelina Fijałkowska
  data wytworzenia: 2023-05-31
 • opublikował: Vanessa Koczkodon
  data publikacji: 2023-06-01 00:00
 • zmodyfikował: Vanessa Koczkodon
  ostatnia modyfikacja: 2023-05-31 11:00

OGŁOSZENIE - GP.6721.3.2022.EF

WÓJT GMINY LUBICZ

ul. Toruńska 21

87-162 LUBICZ DOLNY                                                                                                                                                     

 

GP.6721.3.2022.EF

OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Lubicz Górny i Krobia

Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 977) oraz uchwały Rady Gminy Lubicz Nr L/636/22 z dnia 30 listopada 2022 r., zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Lubicz Górny i Krobia, obejmującego obszar o powierzchni 149 ha, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 12 czerwca 2023 r. do 9 lipca 2023 r. w siedzibie Urzędu Gminy Lubicz, w Lubiczu Dolnym przy ul. Toruńskiej 21, w pokoju nr 30, w godzinach pracy urzędu.

Ponadto w/w projekt zmiany planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko udostępniono w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: https://www.bip.lubicz.pl/7888,2023

 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 5 lipca 2023 r. w siedzibie Urzędu Gminy Lubicz, w sali  nr 4 o godzinie 1200.

 

Zgodnie z art. 18  ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi mogą być wnoszone na piśmie do Wójta Gminy Lubicz lub w formie elektronicznej za pomocą środków komunikacji elektronicznej poprzez pocztę elektroniczną na adres: info@lubicz.pl albo za pośrednictwem platformy ePuap na adres elektronicznej skrzynki podawczej: /5f5cvll25v/SkrytkaESP, z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy jednostki organizacyjnej oraz adresu zamieszkania albo siedziby w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 lipca 2023 r.

Z up. WÓJTA

Marek Pilewski

Kierownik Referatu

Gospodarki Przestrzennej

Zgodnie z art. 17a ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym informuję, że Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych dostępna jest na stronie https://www.bip.lubicz.pl/7888,2023 oraz w siedzibie Urzędu Gminy Lubicz.

Informuję o ograniczeniu prawa dostępu do informacji o źródle danych osobowych uzyskanych w toku prowadzenia postępowań dotyczących sporządzania aktów planistycznych, jeżeli wpłynie to na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano - zgodnie z art. 8a ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

drukuj (OGŁOSZENIE - GP.6721.3.2022.EF)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewelina Fijałkowska
  data wytworzenia: 2023-05-31
 • opublikował: Vanessa Koczkodon
  data publikacji: 2023-06-01 00:00
 • zmodyfikował: Vanessa Koczkodon
  ostatnia modyfikacja: 2023-05-31 10:29

GP.6721.3.2022.EF - projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Lubicz Górny i Krobia

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewelina Fijałkowska
   data wytworzenia: 2023-05-31
  • opublikował: Vanessa Koczkodon
   data publikacji: 2023-05-31 10:49

drukuj (GP.6721.3.2022.EF - projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Lubicz Górny i Krobia)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewelina Fijałkowska
  data wytworzenia: 2023-05-31
 • opublikował: Vanessa Koczkodon
  data publikacji: 2023-05-31 10:37

OBWIESZCZENIE

WÓJT GMINY LUBICZ

ul. Toruńska 21

87-162 LUBICZ DOLNY                                                                                                                                                                                         

 

GP.6721.3.2021.EF

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.)

ZAWIADAMIAM

 

 o uchwaleniu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubicz dot. terenów komercyjnych położonych przy drodze nr 52 na obszarach wsi: Grębocin, Rogowo, Rogówko, Brzeźno, Brzezinko i Gronowo uchwałą Rady Gminy Lubicz nr LVII/731/23 z dnia 27.04.2023 r.

Zainteresowani mogą zapoznać się z treścią w/w dokumentu oraz uzasadnieniem i podsumowaniem, sporządzonymi na podstawie art. 42 pkt 2 i art.55 ust.3 w/w ustawy, w siedzibie Urzędu Gminy Lubicz, w Lubiczu Dolnym przy ul. Toruńskiej 21, w pokoju nr 30, w godzinach pracy Urzędu.

                                                                                                                                                       Z up. WÓJTA

Marek Pilewski

Kierownik Referatu

Gospodarki Przestrzennej

drukuj (OBWIESZCZENIE)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewelina Fijałkowska
 • opublikował: Vanessa Koczkodon
  data publikacji: 2023-05-11 14:32

Decyzja Nr 21/2023

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Szatkowska
   data wytworzenia: 2023-04-17
  • opublikował: Anna Szatkowska
   data publikacji: 2023-04-17 12:26

drukuj (Decyzja Nr 21/2023)

Metryka

 • opublikował: Anna Szatkowska
  data publikacji: 2023-04-17 12:24


GP.6721.1.6.2015.VK

WÓJT GMINY LUBICZ

ul. Toruńska 21

87-162 Lubicz Dolny

 

GP.6721.1.6.2015.VK

OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Lubicz Dolny

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 503 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Gminy Lubicz Nr LI/617/2014 z dnia 26 czerwca 2014 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Lubicz Dolny, obejmującej obszar ograniczony od północy węzłem autostradowym „Toruń Wschód”, ulicą Toruńską, ulicą Mostową i ulicą Dworcową, od wschodu rzeką Drwęcą, od południa Strugą Lubicką, od zachodu granicą obrębu ewidencyjnego Lubicz Dolny, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 08.03.2023 r. do 07.04.2023 r. w siedzibie Urzędu Gminy Lubicz w Lubiczu Dolnym przy ul. Toruńskiej 21, pokój nr 30, w godzinach pracy Urzędu.

Projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko zostanie również udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: https://www.bip.lubicz.pl/7888,2023

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 28.03.2023 r. w siedzibie Urzędu Gminy Lubicz, w sali nr 4, o godz. 1100.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi mogą być wnoszone na piśmie do Wójta Gminy Lubicz lub w formie elektronicznej za pomocą środków komunikacji elektronicznej poprzez pocztę elektroniczną na adres: info@lubicz.pl albo za pomocą platformy ePuap, z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy jednostki organizacyjnej oraz adresu zamieszkania albo siedziby, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28.04.2023 r.

Z up. WÓJTA

Marek Pilewski

Kierownik Referatu

Gospodarki Przestrzennej

 

Zgodnie z art. 17a ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym informuję, że Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych dostępna jest na stronie https://www.bip.lubicz.pl/7888,2023 oraz w siedzibie Urzędu Gminy Lubicz, ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz Dolny.

Informuję o ograniczeniu prawa dostępu do informacji o źródle danych osobowych uzyskanych w toku prowadzenia postępowań dotyczących sporządzania aktów planistycznych, jeżeli wpłynie to na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano - zgodnie z art. 8a ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Metryka

 • opublikował: Vanessa Koczkodon
  data publikacji: 2023-02-27 08:33


GP.6721.1.6.2015.VK

drukuj (GP.6721.1.6.2015.VK)

Metryka

 • opublikował: Vanessa Koczkodon
  data publikacji: 2023-02-27 08:34


GP.6721.5.2018.VK

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.)

zawiadamiam

o uchwaleniu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubicz dot. terenów komercyjnych położonych przy drodze nr 52 na obszarach wsi: Grębocin, Rogowo, Rogówko, Brzeźno, Brzezinko i Gronowo uchwałą Nr LIV/686/23 Rady Gminy Lubicz z dnia 27 lutego 2023 r.

Zainteresowani mogą zapoznać się z treścią ww. dokumentu oraz uzasadnieniem i podsumowaniem, sporządzonymi na podstawie art. 42 pkt 2 i art. 55 ust. 3 ww. ustawy, w siedzibie Urzędu Gminy Lubicz w Lubiczu Dolnym przy ul. Toruńskiej 21, pokój nr 30, w godzinach pracy urzędu.

Z up. WÓJTA

Sławomir Szczęśniak

INSPEKTOR

drukuj (GP.6721.5.2018.VK)

Metryka

 • opublikował: Vanessa Koczkodon
  data publikacji: 2023-03-06 13:00
 • zmodyfikował: Vanessa Koczkodon
  ostatnia modyfikacja: 2023-03-06 13:02


GP.6721.7.2018.VK

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.)

zawiadamiam

o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Rogowo i Rogówko uchwałą Nr LIV/685/23 Rady Gminy Lubicz z dnia 27 lutego 2023 r.

Zainteresowani mogą zapoznać się z treścią ww. dokumentu oraz uzasadnieniem i podsumowaniem, sporządzonymi na podstawie art. 42 pkt 2 i art. 55 ust. 3 ww. ustawy, w siedzibie Urzędu Gminy Lubicz: Lubicz Dolny, ul. Toruńska 21 w sali obsługi interesantów (parter, wejście z tyłu budynku) w godzinach pracy urzędu.

Z up. WÓJTA

Sławomir Szczęśniak

INSPEKTOR

drukuj (GP.6721.7.2018.VK)

Metryka

 • opublikował: Vanessa Koczkodon
  data publikacji: 2023-03-06 13:01
 • zmodyfikował: Vanessa Koczkodon
  ostatnia modyfikacja: 2023-03-06 13:04


GP.6721.1.6.2015.VK

WÓJT GMINY LUBICZ

ul. Toruńska 21

87-162 Lubicz Dolny

 

GP.6721.1.6.2015.VK

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 1029  z późn. zm.) informuję o możliwości zapoznania się z projektem zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Lubicz Dolny, obejmującej obszar ograniczony od północy węzłem autostradowym „Toruń Wschód”, ulicą Toruńską, ulicą Mostową i ulicą Dworcową, od wschodu rzeką Drwęcą, od południa Strugą Lubicką, od zachodu granicą obrębu ewidencyjnego Lubicz Dolny, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 08.03.2023 r. do 07.04.2023 r. w siedzibie Urzędu Gminy Lubicz w Lubiczu Dolnym przy ul. Toruńskiej 21, pokój nr 30, w godzinach pracy Urzędu.

Projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko zostanie również udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: https://www.bip.lubicz.pl/7888,2023

Zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski w siedzibie Urzędu Gminy Lubicz, w terminie do dnia 28.04.2023 r. w formie, o której mowa w art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Lubicz.

 

Z up. WÓJTA

Marek Pilewski

Kierownik Referatu

Gospodarki Przestrzennej

 

Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych dostępna jest na stronie https://www.bip.lubicz.pl/7888,2023 oraz w siedzibie Urzędu Gminy Lubicz, ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz Dolny.

drukuj (GP.6721.1.6.2015.VK)

Metryka

 • opublikował: Vanessa Koczkodon
  data publikacji: 2023-02-27 08:31
 • zmodyfikował: Vanessa Koczkodon
  ostatnia modyfikacja: 2023-02-27 08:34


GP.6721.3.2018.VK

WÓJT GMINY LUBICZ

ul. Toruńska 21

87-162 Lubicz Dolny

 

GP.6721.3.2018.VK                                                                                          

OGŁOSZENIE

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru części wsi Lubicz Dolny - Małgorzatowo

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503 z późn. zm., zwanej dalej ustawą) oraz uchwały Rady Gminy Lubicz Nr XLII/562/2018 z dnia 28 lutego 2018 r. zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru części wsi Lubicz Dolny - Małgorzatowo, obejmującej tereny położone pomiędzy ulicą Małgorzatowo, autostradą A1 i Strugą Lubicką, a także obszar działek nr 407/1, 408/2cz., 408/3, 408/4, 408/5, 408/6, 408/7cz., 408/8cz., 408/9cz., 434/12cz., 574/1cz., 574/2cz. wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 25.01.2023 r. do 28.02.2023 r. w siedzibie Urzędu Gminy Lubicz w Lubiczu Dolnym przy ul. Toruńskiej 21, pokój nr 30, w godzinach pracy Urzędu.

Ponadto, projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko zostanie udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: https://www.bip.lubicz.pl/7888,2023

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 21.02.2023 r. w siedzibie Urzędu Gminy Lubicz, w sali nr 4, o godz. 1100.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi mogą być wnoszone na piśmie do Wójta Gminy Lubicz lub w formie elektronicznej za pomocą środków komunikacji elektronicznej poprzez pocztę elektroniczną na adres: info@lubicz.pl albo za pośrednictwem platformy ePuap, z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy jednostki organizacyjnej oraz adresu zamieszkania albo siedziby, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17.03.2023 r.

Z up. WÓJTA

Marek Pilewski

Kierownik Referatu

Gospodarki Przestrzennej

 

Zgodnie z art. 17a ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym informuję, że Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych dostępna jest na stronie https://www.bip.lubicz.pl/7888,2023 oraz w siedzibie Urzędu Gminy Lubicz, ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz Dolny.

Informuję o ograniczeniu prawa dostępu do informacji o źródle danych osobowych uzyskanych w toku prowadzenia postępowań dotyczących sporządzania aktów planistycznych, jeżeli wpłynie to na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano - zgodnie z art. 8a ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

drukuj (GP.6721.3.2018.VK)

Metryka

 • opublikował: Vanessa Koczkodon
  data publikacji: 2023-01-05 12:04


GP.6721.3.2018.VK

drukuj (GP.6721.3.2018.VK)

Metryka

 • opublikował: Vanessa Koczkodon
  data publikacji: 2023-01-05 12:05


GP.6721.3.2018.VK

WÓJT GMINY LUBICZ

ul. Toruńska 21

87-162 Lubicz Dolny

 

GP.6721.3.2018.VK

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.) informuję o możliwości zapoznania się z projektem zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru części wsi Lubicz Dolny - Małgorzatowo, obejmującej tereny położone pomiędzy ulicą Małgorzatowo, autostradą A1 i Strugą Lubicką, a także obszar działek nr 407/1, 408/2cz., 408/3, 408/4, 408/5, 408/6, 408/7cz., 408/8cz., 408/9cz., 434/12cz., 574/1cz., 574/2cz., wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 25.01.2023 r. do 28.02.2023 r. w siedzibie Urzędu Gminy Lubicz w Lubiczu Dolnym przy ul. Toruńskiej 21, pokój nr 30, w godzinach pracy Urzędu.

Ponadto, projekt zmiany planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko zostanie udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: https://www.bip.lubicz.pl/7888,2023

Zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski w siedzibie Urzędu Gminy Lubicz, w terminie do dnia 17.03.2023 r. w formie, o której mowa w art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Lubicz.

 

Z up. WÓJTA

Marek Pilewski

Kierownik Referatu

Gospodarki Przestrzennej

 

Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych dostępna jest na stronie https://www.bip.lubicz.pl/7888,2023 oraz w siedzibie Urzędu Gminy Lubicz, ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz Dolny.

drukuj (GP.6721.3.2018.VK)

Metryka

 • opublikował: Vanessa Koczkodon
  data publikacji: 2023-01-05 12:05

GP.6721.3.2021.EF

WÓJT GMINY LUBICZ

ul. Toruńska 21

87-162 LUBICZ DOLNY                                                                                                                                   GP.6721.3.2021.EF

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.) informuję o możliwości zapoznania się z projektem zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubicz dot. terenów komercyjnych położonych przy drodze nr 52 na obszarach wsi: Grębocin, Rogowo, Rogówko, Brzeźno, Brzezinko i Gronowo obejmującego obszar o powierzchni 0,9 ha wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 4.01.2023 r. do 03.02.2023 r. w siedzibie Urzędu Gminy Lubicz, w Lubiczu Dolnym przy ul. Toruńskiej 21, w pokoju nr 30, w godzinach pracy Urzędu. Ponadto, projekt zmiany planu udostępniono w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: https://www.bip.lubicz.pl/7845,2022

Zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski w siedzibie Urzędu Gminy Lubicz, w terminie do dnia 20 lutego 2023 r. w formie, o której mowa w art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Lubicz.

Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych dostępna jest na stronie https://www.bip.lubicz.pl/7845,2022 oraz w siedzibie Urzędu Gminy Lubicz, ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz Dolny.

Z up. WÓJTA

Marek Pilewski

Kierownik Referatu

Gospodarki Przestrzennej

drukuj (GP.6721.3.2021.EF)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewelina Fijałkowska
  data wytworzenia: 2023-01-03
 • opublikował: Vanessa Koczkodon
  data publikacji: 2023-01-04 12:11
 • zmodyfikował: Vanessa Koczkodon
  ostatnia modyfikacja: 2023-02-20 09:53

Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie - strategiczne oceny oddziaływania na środowisko

drukuj (Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie - strategiczne oceny oddziaływania na środowisko)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewelina Fijałkowska
  data wytworzenia: 2023-01-09
 • opublikował: Vanessa Koczkodon
  data publikacji: 2023-01-12 11:11

Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie - strategiczne oceny oddziaływania na środowisko

drukuj (Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie - strategiczne oceny oddziaływania na środowisko)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewelina Fijałkowska
  data wytworzenia: 2023-01-11
 • opublikował: Vanessa Koczkodon
  data publikacji: 2023-01-12 11:19
 • zmodyfikował: Vanessa Koczkodon
  ostatnia modyfikacja: 2023-02-20 09:53

Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie - opracowanie ekofizjograficzne

drukuj (Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie - opracowanie ekofizjograficzne)

Metryka

 • opublikował: Vanessa Koczkodon
  data publikacji: 2023-02-20 09:48
 • zmodyfikował: Vanessa Koczkodon
  ostatnia modyfikacja: 2023-02-21 09:58

Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie - PROJEKT PLANU- PP

drukuj (Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie - PROJEKT PLANU- PP)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewelina Fijałkowska
  data wytworzenia: 2023-06-07
 • opublikował: Vanessa Koczkodon
  data publikacji: 2023-06-13 09:23
 • zmodyfikował: Vanessa Koczkodon
  ostatnia modyfikacja: 2023-06-13 09:27

Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku - PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

drukuj (Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku - PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO)

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 19734
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-12-22 08:14:09