Biuletyn Informacji Publicznej
URZĄD GMINY LUBICZ

Wyszukiwarka

Odnośniki

Intranet

Zaloguj się
:
:

Kalendarium

« poprzedni miesiącmaj 2024» następny miesiąc
PnWtŚrCzwPtSobNd
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.lubicz.pl

Treść strony

Pozakonkursowy tryb udzielania dotacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Woźniak
   data publikacji: 2018-01-05 13:39
 • Metryka

  • opublikował: Dorota Woźniak
   data publikacji: 2018-01-05 13:39

Metryka

 • opublikował: Dorota Woźniak
  data publikacji: 2018-01-05 13:39


O B I E S Z C Z E N I E GP.6733.13.2017.PP

GP.6733.13.2017.PP                                                                                Lubicz Dolny, 2017.12.11

O B I E S Z C Z E N I E

o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 10 § 1 i 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz
art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 j.t.)

z a w i a d a m i a  s i ę

że w dniu 30.11.2017 r. na wniosek Lubickich Wodociągów sp. z o.o., ul. Toruńska 56,
87-162 Lubicz Dolny reprezentowanej przez pełnomocnika Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Usługowo- Produkcyjne „Melbud” s.c. ul. Tramwajowa 12, 87-100 Toruń wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla zamierzenia polegającego na budowie sieci wodociągowej, przewidzianego w części do realizacji na działce nr 101/8 położonej w miejscowości Kopanino.

W związku z powyższym strony mogą zapoznać się z zamierzeniem inwestycyjnym i zgłosić ewentualne zastrzeżenia i wnioski w ciągu 14 dni od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

Sprawę prowadzi: Referat Gospodarki Przestrzennej urzędu Gminy Lubicz.

drukuj (O B I E S Z C Z E N I E GP.6733.13.2017.PP)

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-12-12 15:18


OBWIESZCZENIE  GP.6733.12.2017.MD  

GP.6733.12.2017.MD                                         Lubicz Dolny 2017.11.27

 

                                       OBWIESZCZENIE  WÓJTA  GMINY LUBICZ

Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2017r. poz. 1073 j.t.) oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego

                                                  z a w i a d a m i a m: 

że w dniu 27.11.2017 r. została wydana decyzja nr 12/CP/2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego  polegającego na budowie stacji transformatorowej słupowej, linii napowietrznej SN 15kV i linii kablowej 0,4 kV, przewidzianego do realizacji na  części działki nr 156/5 położonej w miejscowości Młyniec Drugi.

Z treścią decyzji można  zapoznać w Referacie Gospodarki Przestrzennej II piętro, pokój nr 30, tel. 566212104

drukuj (OBWIESZCZENIE  GP.6733.12.2017.MD  )

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-11-30 10:30


OGŁOSZENIE GP.6721.1.2017.PP

GP.6721.1.2017.PP                                                           Lubicz Dolny, 2017.11.02

OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Grębocin
(część działki nr 406/46 w Grębocinie).

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 t.j.) oraz uchwały Rady Gminy Lubicz: Nr XXIX/359/2016 z dnia 30 grudnia 2016 r., zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu  projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Grębocin (część działki nr 406/46 w Grębocinie), wraz
z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 17.11.2017 r. do 19.12.2017 r. w siedzibie Urzędu Gminy Lubicz, pok. Nr 30, w godzinach pracy Urzędu: poniedziałek, środa i czwartek: 700 do 1500, wtorek: 700 do 1600, piątek: 700 do 1400

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 14.12.2017 r. w siedzibie Urzędu Gminy Lubicz,
w sali nr 4, o godz. 1100.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte
w projekcie zmiany planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Lubicz z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 03.01.2018 r.

Wójt Gminy Lubicz
Marek Olszewski  

drukuj (OGŁOSZENIE GP.6721.1.2017.PP)

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-11-08 14:34
 • zmodyfikował: Dorota Woźniak
  ostatnia modyfikacja: 2017-11-24 08:32


OGŁOSZENIE GP.6721.1.2017.PP      

GP.6721.1.2017.PP                                                Lubicz Dolny, 2017.11.02

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 t.j.) informuję o możliwości zapoznania się w dniach od 17.11.2017 r. do 19.12.2017 r. w siedzibie Urzędu Gminy Lubicz: Lubicz Dolny ul. Toruńska 21, pok. Nr 30, w godzinach pracy Urzędu: poniedziałek, środa i czwartek: 700 do 1500, wtorek: 700 do 1600, piątek: 700 do 1400 z projektem zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Grębocin (część działki nr 406/46 w Grębocinie) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz z wymaganymi przez przepisy wymienionej ustawy załącznikami i stanowiskami innych organów.

Zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski w siedzibie Urzędu Gminy Lubicz: Lubicz Dolny ul. Toruńska 21, w terminie do 03.01.2018 r. w formie, o której mowa w art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Lubicz.

Wójt Gminy Lubicz
Marek Olszewski  

drukuj (OGŁOSZENIE GP.6721.1.2017.PP      )

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-11-08 14:36


OBWIESZCZENIE GP.6733.9.2017.MD    

GP.6733.9.2017.MD                                              Lubicz Dolny 2017.10.24

 

                                       OBWIESZCZENIE  WÓJTA  GMINY LUBICZ

 

Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2017r. poz. 1073 j.t.) oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego

                                                   z a w i a d a m i a m : 

że w dniu 24.10.2017 r. została wydana decyzja nr 11/CP/2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego  polegającego na budowie sieci wodociągowej, przewidzianego do realizacji na części działki nr 81 położonej w miejscowości Młyniec Pierwszy.

Z treścią decyzji można  zapoznać się pod adresem:

Urząd Gminy Lubicz, Lubicz Dolny ul. Toruńska 21

Referat Gospodarki Przestrzennej , II piętro  pokój nr 30  

tel.566212104

drukuj (OBWIESZCZENIE GP.6733.9.2017.MD    )

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-11-02 13:37


OBWIESZCZENIE GP.6733.10.2017.MD  

GP.6733.10.2017.MD                                               Lubicz Dolny 2016.10.18

 

                                       OBWIESZCZENIE  WÓJTA  GMINY LUBICZ

 

Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2017r. poz. 1073 j.t.) oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego

                                                   z a w i a d a m i a m: 

 

że w dniu 18.10.2017 r. została wydana decyzja nr 10/CP/2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego  polegającego na budowie sieci wodociągowej , przewidzianego  do  realizacji  na  części działek nr  18 i 135 położonych w miejscowości  Rogowo.

Z treścią decyzji można  zapoznać w Referacie Gospodarki Przestrzennej

II piętro, pokój nr 30,  tel.566212104

drukuj (OBWIESZCZENIE GP.6733.10.2017.MD  )

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-10-26 12:51


OBWIESZCZENIE - GP.6733.12.2017.MD     

GP.6733.12.2017.MD                                                                 Lubicz Dolny, 2017.10.24

 

                                                      O B W I E S Z C Z E N I E

                             o  wszczęciu  postępowania  administracyjnego

 

     Na podstawie art. 10 § 1 i  61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 53 ust.1

ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu zagospodarowaniu przestrzennym(Dz.U. z 2017r., poz.1073 j.t.)

z a w i a d a m i a  s i ę

 

że w dniu 16.10.2017r. na wniosek Energa Operator S.A. Oddział w Toruniu, ul. Gen. Bema 128  reprezentowanej przez pełnomocnika  Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Techniczne Teltor-Pol Północ S.A. ul.Śnieżna 1 80-554 Gdańsk  wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego , dla zamierzenia polegającego na budowie stacji transformatorowej słupowej, linii napowietrznej SN 15kV i linii kablowej 0,4 kV, przewidzianego do realizacji na  części działki nr 156/5 położonej w miejscowości Młyniec Drugi.

W związku z powyższym strony mogą zapoznać się z zamierzeniem inwestycyjnym i zgłosić ewentualne zastrzeżenia i wnioski w ciągu 14 dni od daty  ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

Sprawę prowadzi:  Referat Gospodarki Przestrzennej  

II piętro, pokój nr 30 , tel.566212104

drukuj (OBWIESZCZENIE - GP.6733.12.2017.MD     )

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-10-26 12:51


OGŁOSZENIE

Informuję o możliwości zapoznania się z projektem zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Lubicz Dolny oraz z projektem zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubicz dot. terenów komercyjnych położonych przy drodze nr 52 na obszarach wsi: Grębocin, Rogowo, Rogówko, Brzeźno, Brzezinko i Gronowo.


OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Lubicz Dolny i projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubicz dot. terenów komercyjnych położonych przy drodze nr 52 na obszarach wsi: Grębocin, Rogowo, Rogówko, Brzeźno, Brzezinko i Gronowo


OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405) informuję o przystąpieniu do sporządzania projektów:


OGŁOSZENIE

o przystąpieniu do sporządzania zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Lubicz


OBWIESZCZENIE GP.6733.2.2017.MD    

GP.6733.2.2017.MD                                              Lubicz Dolny 2017.09.28

 

                                       OBWIESZCZENIE  WÓJTA  GMINY LUBICZ

Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2017r. poz. 1073 j.t.) oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego,

                                                   z a w i a d a m i a m: 

że w dniu 28.09.2017r. została wydana decyzja nr 9/CP/2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego  polegającego na budowie  linii kablowych SN 15 kV,  nn i stacji transformatorowej słupowej STEK 20/400 dla zasilania budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr 217 i gospodarstwa rolnego na działce nr 168/16 w miejscowości Nowa Wieś. Inwestycja w części zlokalizowana będzie na działkach nr: 17/1, 168/7, 168/16, 168/17, 169/1, 171, 177/6, 177/8, 183/1, 178/1, 179/1, 189/3 i 217 obręb nr 0016 Nowa Wieś.

Z treścią decyzji można  zapoznać się w Referacie Gospodarki Przestrzennej , II piętro, pokój nr 30, tel.566212104.

drukuj (OBWIESZCZENIE GP.6733.2.2017.MD    )

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2017-10-02 09:03


OBWIESZCZENIE GP.6733.8.2017.MD     

GP.6733.8.2017.MD                                           Lubicz Dolny 2017.09.25

 

                                       OBWIESZCZENIE  WÓJTA  GMINY LUBICZ

Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2017r. poz. 1073 j.t.) oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego

                                                   z a w i a d a m i a m: 

że w dniu 05.09.2017 r. została wydana decyzja nr 8/CP/2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego  polegającego na budowie stacji bazowej  telefonii komórkowej operatora P4 , przewidzianego  do  realizacji  na  działce nr  256/4 położonej w miejscowości Młyniec Drugi.

Z treścią decyzji można  zapoznać się w Referacie Gospodarki Przestrzennej, II piętro, pokój nr 35, tel.566212135.

drukuj (OBWIESZCZENIE GP.6733.8.2017.MD     )

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2017-10-02 09:03
 • zmodyfikował: Kamila Mróz
  ostatnia modyfikacja: 2017-10-02 08:57


O B W I E S Z C Z E N I E GP.6733.9.2017.MD  

GP.6733.9.2017.MD                                       Lubicz Dolny, 2017.09.11

                                                      O B W I E S Z C Z E N I E

                             o  wszczęciu  postępowania  administracyjnego

     Na podstawie art. 10 § 1 i  61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 53 ust.1

ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu zagospodarowaniu przestrzennym(Dz.U. z 2017r., poz.1073 j.t.)

z a w i a d a m i a  s i ę

że w dniu 07.09.2017r. na wniosek Lubickich Wodociągów sp. z o. o., ul. Toruńska 56 87-162 Lubicz Dolny  reprezentowanej przez pełnomocnika Projektowanie Sieci Wodno-Kanalizacyjnych, Doradztwo, Nadzór i Kompleksowa Obsługa Inwestycji  mgr inż. Jan Kretkowski ul. Miodowa 3, 87-103 Mała Nieszawka  wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego , dla zamierzenia polegającego na budowie sieci wodociągowej , przewidzianego do realizacji na części działki nr 81 położonej w miejscowości Młyniec Pierwszy.

W związku z powyższym strony mogą zapoznać się z zamierzeniem inwestycyjnym  i zgłosić ewentualne zastrzeżenia i wnioski w ciągu 14 dni od daty  ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

Sprawę prowadzi:  Referat Gospodarki Przestrzennej Urzędu Gminy Lubicz

drukuj (O B W I E S Z C Z E N I E GP.6733.9.2017.MD  )

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-09-13 13:50


O B W I E S Z C Z E N I E GP.6733.10.2017.MD

GP.6733.10.2017.MD

 

                                                      O B W I E S Z C Z E N I E

                             o  wszczęciu  postępowania  administracyjnego

 

     Na podstawie art. 10 § 1 i  61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 53 ust.1

ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu zagospodarowaniu przestrzennym(Dz.U. z 2017r., poz.1073 j.t.)

z a w i a d a m i a  s i ę

że w dniu 05.09.2017r. na wniosek Lubickich Wodociągów sp. z o. o., ul. Toruńska 56 87-162 Lubicz Dolny  reprezentowanej przez pełnomocnika Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne „Melbud” s.c, ul.Tramwajowa 12 87-100 Toruń  wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego , dla zamierzenia polegającego na budowie sieci wodociągowej , przewidzianego do realizacji na  części działek nr 18 i 135 położonych w miejscowości Rogowo.

W związku z powyższym strony mogą zapoznać się z zamierzeniem inwestycyjnym i zgłosić ewentualne zastrzeżenia i wnioski w ciągu 14 dni od daty  ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

Sprawę prowadzi:  Referat Gospodarki Przestrzennej Urzędu Gminy Lubicz

drukuj (O B W I E S Z C Z E N I E GP.6733.10.2017.MD)

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-09-13 13:50


OGŁOSZENIE

Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Grębocin

drukuj (OGŁOSZENIE)

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2017-09-13 09:02


OGŁOSZENIE GP.6721.1.2015.EG     

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego części wsi Grębocin.


OGŁOSZENIE GP.6721.1.2015.EG  

Informuję o możliwości zapoznania się z projektem zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Grębocin.


OGŁOSZENIE GP.6721.1.2015.EG      

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Grębocin


OGŁOSZENIE GP.6721.1.2015.EG    

Informuję o możliwości zapoznania się w dniach od 14.09.2017 r. do 16.10.2017 r. w siedzibie Urzędu Gminy Lubicz: Lubicz Dolny ul. Toruńska 21, pok. Nr 30,  w godzinach pracy Urzędu: poniedziałek, środa i czwartek: 7:00 do 15:00,  wtorek: 7:00 do 16:00, piątek:  7:00 do 14:00, z projektem  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Grębocin  obejmującego obszar działek: 424  oraz część 432/11 położonych w miejscowości Grębocin.


OBWIESZCZENIE GP.6733.8.2017.MD

OBWIESZCZENIE GP.6733.8.2017.MD


OBWIESZCZENIE GP.6721.1.9.2015.WS

GP.6721.1.9.2015.WS                                                               Lubicz Dolny, 2017.07.03

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.)

i n f o r m u j ę

o uchwaleniu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Lubicz Dolny uchwałą Nr XXXV/446/2017 Rady Gminy Lubicz z dnia 29 czerwca 2017 r.

Zainteresowani mogą zapoznać się z:

 • treścią w/w dokumentu,
 • uzasadnieniem zawierającym informacje o udziale społeczeństwa w postępowaniu oraz
  o tym, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione uwagi i wnioski zgłoszone w związku z udziałem społeczeństwa,
 • podsumowaniem zawierającym:
 • uzasadnienie wyboru przyjętych dokumentów w odniesieniu do rozpatrywanych rozwiązań alternatywnych,
 • informację w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim stopniu zostały uwzględnione ustalenia zawarte w prognozie,
 • informację w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim stopniu zostały uwzględnione opinie regionalnego dyrektora ochrony środowiska i państwowego inspektora sanitarnego,
 • informację w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim stopniu zostały uwzględnione zgłoszone uwagi i wnioski,
 • informację w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim stopniu zostały uwzględnione propozycje dotyczące metod i częstotliwości przeprowadzania monitoringu skutków realizacji postanowień w/w dokumentu w zakresie oddziaływania na środowisko,

w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Lubicz i publicznie dostępnym wykazie.

drukuj (OBWIESZCZENIE GP.6721.1.9.2015.WS)

Metryka

 • opublikował: Dorota Woźniak
  data publikacji: 2017-07-04 11:43


OBWIESZCZENIE GP.6721.1.2014.WS

GP.6721.1.2014.WS                                                                  Lubicz Dolny, 2017.07.03

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.)

i n f o r m u j ę

o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Brzezinko uchwałą Nr XXXV/444/2017 z dnia 29 czerwca 2017 r.

Zainteresowani mogą zapoznać się z:

 • treścią w/w dokumentu,
 • uzasadnieniem zawierającym informacje o udziale społeczeństwa w postępowaniu oraz
  o tym, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione uwagi i wnioski zgłoszone w związku z udziałem społeczeństwa,
 • podsumowaniem zawierającym:
 • uzasadnienie wyboru przyjętych dokumentów w odniesieniu do rozpatrywanych rozwiązań alternatywnych,
 • informację w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim stopniu zostały uwzględnione ustalenia zawarte w prognozie,
 • informację w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim stopniu zostały uwzględnione opinie regionalnego dyrektora ochrony środowiska i państwowego inspektora sanitarnego,
 • informację w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim stopniu zostały uwzględnione zgłoszone uwagi i wnioski,
 • informację w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim stopniu zostały uwzględnione propozycje dotyczące metod i częstotliwości przeprowadzania monitoringu skutków realizacji postanowień w/w dokumentu w zakresie oddziaływania na środowisko,

w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Lubicz i publicznie dostępnym wykazie.

drukuj (OBWIESZCZENIE GP.6721.1.2014.WS)

Metryka

 • opublikował: Dorota Woźniak
  data publikacji: 2017-07-04 11:43
 • zmodyfikował: Dorota Woźniak
  ostatnia modyfikacja: 2017-07-04 11:40


OBWIESZCZENIE GP.6721.1.2014.WS

GP.6721.1.2014.WS                                                                   Lubicz Dolny, 2017.07.03

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.)

i n f o r m u j ę

o uchwaleniu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubicz dot. terenów komercyjnych położonych przy drodze nr 52 na obszarach wsi: Grębocin, Rogowo, Rogówko, Brzeźno, Brzezinko i Gronowo uchwałą Nr XXXV/445/2017 z dnia 29 czerwca 2017 r.

Zainteresowani mogą zapoznać się z:

 • treścią w/w dokumentu,
 • uzasadnieniem zawierającym informacje o udziale społeczeństwa w postępowaniu oraz
  o tym, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione uwagi i wnioski zgłoszone w związku z udziałem społeczeństwa,
 • podsumowaniem zawierającym:
 • uzasadnienie wyboru przyjętych dokumentów w odniesieniu do rozpatrywanych rozwiązań alternatywnych,
 • informację w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim stopniu zostały uwzględnione ustalenia zawarte w prognozie,
 • informację w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim stopniu zostały uwzględnione opinie regionalnego dyrektora ochrony środowiska i państwowego inspektora sanitarnego,
 • informację w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim stopniu zostały uwzględnione zgłoszone uwagi i wnioski,
 • informację w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim stopniu zostały uwzględnione propozycje dotyczące metod i częstotliwości przeprowadzania monitoringu skutków realizacji postanowień w/w dokumentu w zakresie oddziaływania na środowisko,

w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Lubicz i publicznie dostępnym wykazie.

drukuj (OBWIESZCZENIE GP.6721.1.2014.WS)

Metryka

 • opublikował: Dorota Woźniak
  data publikacji: 2017-07-04 11:43
 • zmodyfikował: Dorota Woźniak
  ostatnia modyfikacja: 2017-07-04 11:41


OGŁOSZENIE GP.6721.1.3.2015.WS   

            GP.6721.1.3.2015.WS                                                                             Lubicz Dolny, 2017.06.12

OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubicz na obszarze wsi Lubicz Dolny w rejonie ulic: Dworcowej, Warszawskiej i Grębockiej

    Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) oraz uchwały Rady Gminy Lubicz Nr L/602/2014 z dnia 30 maja 2014 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubicz na obszarze wsi Lubicz Dolny w rejonie ulic: Dworcowej, Warszawskiej i Grębockiej, obejmującej obszar działek nr 35/1, 35/2, 36/2cz., 36/4cz., 37/4cz., 37/6, 38, 39, 40, 42/2, 42/3, 43cz., 44cz., 585/1, 585/2 i 612/2cz. w Lubiczu Dolnym, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 28.06.2017 r. do 28.07.2017 r. w siedzibie Urzędu Gminy Lubicz, pok. Nr 30, w poniedziałek, środę i czwartek w godz. 700 do 1500, we wtorek w godz. 700 do 1600 oraz w piątek w godz. 700 do 1400.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 25.07.2017 r. w siedzibie Urzędu Gminy Lubicz, w sali nr 4, o godz. 1100.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Lubicz z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14.08.2017 r.

drukuj (OGŁOSZENIE GP.6721.1.3.2015.WS   )

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2017-06-14 08:28


OGŁOSZENIE GP.6721.1.3.2015.WS   

GP.6721.1.3.2015.WS                                                           Lubicz Dolny, 2017.06.12

OGŁOSZENIE

    Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.) informuję o możliwości zapoznania się w dniach od 28.06.2017 r. do 28.07.2017 r. w siedzibie Urzędu Gminy Lubicz: Lubicz Dolny ul. Toruńska 21, pok. Nr 30, w poniedziałek, środę i czwartek w godz. 700 do 1500, we wtorek w godz. 700 do 1600 oraz w piątek w godz. 700 do 1400 z projektem zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubicz na obszarze wsi Lubicz Dolny w rejonie ulic: Dworcowej, Warszawskiej i Grębockiej, obejmującej obszar działek nr 35/1, 35/2, 36/2cz., 36/4cz., 37/4cz., 37/6, 38, 39, 40, 42/2, 42/3, 43cz., 44cz., 585/1, 585/2 i 612/2cz. w Lubiczu Dolnym, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz wymaganymi przez przepisy załącznikami i stanowiskami innych organów.

    Zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski w siedzibie Urzędu Gminy Lubicz: Lubicz Dolny ul. Toruńska 21, w terminie do dnia 14 sierpnia 2017 r. w formie, o której mowa w art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Lubicz.

drukuj (OGŁOSZENIE GP.6721.1.3.2015.WS   )

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2017-06-14 08:32


OBWIESZCZENIE GP.6733.7.2017.WS

GP.6733.7.2017.WS                                                                             Lubicz Dolny, 2017.05.22

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LUBICZ

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 ze zm.) oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego

z a w i a d a m i a m

że w dniu 22.05.2017 r. została wydana decyzja nr 7/CP/2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie linii kablowej niskiego napięcia (przyłącza) dla zasilania w energię elektryczną działek, w części przewidzianej do realizacji na działkach nr 33/28, 33/29, 33/30, 33/31, 33/32, 33/33, 33/34, 33/35 i 33/36 położonych w miejscowości Krobia.

Z treścią decyzji można zapoznać się pod adresem:

Urząd Gminy Lubicz,

Lubicz Dolny ul. Toruńska 21,

Referat Gospodarki Przestrzennej, II piętro, pokój nr 30.

drukuj (OBWIESZCZENIE GP.6733.7.2017.WS)

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2017-06-06 10:36
 • zmodyfikował: Kamila Mróz
  ostatnia modyfikacja: 2017-06-06 10:36


OBWIESZCZENIE GP.6733.5.2017.WS

GP.6733.5.2017.WS                                                                     Lubicz Dolny, 2017.05.22

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LUBICZ

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 ze zm.) oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego

z a w i a d a m i a m

że w dniu 22.05.2017 r. została wydana decyzja nr 6/CP/2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie oświetlenia drogowego, przewidzianego do realizacji na działkach nr 71/11 i 71/12 położonych w miejscowości Grabowiec.

Z treścią decyzji można zapoznać się pod adresem:

Urząd Gminy Lubicz,

Lubicz Dolny ul. Toruńska 21,

Referat Gospodarki Przestrzennej, II piętro, pokój nr 30.

drukuj (OBWIESZCZENIE GP.6733.5.2017.WS)

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2017-06-06 10:36
 • zmodyfikował: Kamila Mróz
  ostatnia modyfikacja: 2017-06-06 10:36


OBWIESZCZENIE GP.6721.1.2014.WS

GP.6721.1.2014.WS                                                              Lubicz Dolny, 2017.05.29

O B W I E S Z C Z E N I E

    Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.)

i n f o r m u j ę

o uchwaleniu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Lubicz Dolny uchwałą Nr XXXIV/431/2017 Rady Gminy Lubicz z dnia 26 maja 2017 r.

Zainteresowani mogą zapoznać się z:

 • treścią w/w dokumentu,
 • uzasadnieniem zawierającym informacje o udziale społeczeństwa w postępowaniu oraz o tym, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione uwagi i wnioski zgłoszone w związku z udziałem społeczeństwa,
 • podsumowaniem zawierającym:

- uzasadnienie wyboru przyjętych dokumentów w odniesieniu do rozpatrywanych rozwiązań alternatywnych,

- informację w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim stopniu zostały uwzględnione ustalenia zawarte w prognozie,

- informację w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim stopniu zostały uwzględnione opinie regionalnego dyrektora ochrony środowiska i państwowego inspektora sanitarnego,

- informację w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim stopniu zostały uwzględnione zgłoszone uwagi i wnioski,

 • informację w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim stopniu zostały uwzględnione propozycje dotyczące metod i częstotliwości przeprowadzania monitoringu skutków realizacji postanowień w/w dokumentu w zakresie oddziaływania na środowisko,

w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Lubicz i publicznie dostępnym wykazie.

drukuj (OBWIESZCZENIE GP.6721.1.2014.WS)

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2017-06-02 11:15
 • zmodyfikował: Kamila Mróz
  ostatnia modyfikacja: 2017-06-02 11:19


OBWIESZCZENIE GP.6733.6.2017.WS  

GP.6733.6.2017.WS                                                              Lubicz Dolny, 2017.05.10

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LUBICZ

 Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 ze zm.) oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego

z a w i a d a m i a m

że w dniu 10.05.2017 r. została wydana decyzja nr 5/CP/2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na przebudowie linii napowietrznej SN 15kV, budowie linii kablowej SN 15kV, budowie stacji transformatorowej słupowej 15/0,4kV, budowie linii kablowych nn 0,4 kV wraz z szafkami kablowo-pomiarowymi dla zasilania działki nr 101/4 w Kopaninie oraz przebudowie zasilania w energię elektryczną istniejących odbiorców, w części przewidzianej do realizacji na działkach nr 101/4, 101/8 i 101/14 w miejscowości Kopanino.

Z treścią decyzji można zapoznać się pod adresem:
Urząd Gminy Lubicz,
Lubicz Dolny ul. Toruńska 21,
Referat Gospodarki Przestrzennej, II piętro, pokój nr 30.

drukuj (OBWIESZCZENIE GP.6733.6.2017.WS  )

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2017-05-12 13:35


OBWIESZCZENIE GP.6721.1.4.2015.WS

GP.6721.1.4.2015.WS                                                           Lubicz Dolny, 2017.04.21

O B W I E S Z C Z E N I E

    Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.)

i n f o r m u j ę

o uchwaleniu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Lubicz Górny i Krobia uchwałą Nr XXXII/395/2017 Rady Gminy Lubicz z dnia
30 marca 2017 r.

Zainteresowani mogą zapoznać się z:

 • treścią w/w dokumentu,
 • uzasadnieniem zawierającym informacje o udziale społeczeństwa w postępowaniu oraz
  o tym, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione uwagi i wnioski zgłoszone w związku z udziałem społeczeństwa,
 • podsumowaniem zawierającym:

- uzasadnienie wyboru przyjętych dokumentów w odniesieniu do rozpatrywanych rozwiązań alternatywnych,

- informację w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim stopniu zostały uwzględnione ustalenia zawarte w prognozie,

- informację w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim stopniu zostały uwzględnione opinie regionalnego dyrektora ochrony środowiska i państwowego inspektora sanitarnego,

- informację w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim stopniu zostały uwzględnione zgłoszone uwagi i wnioski,

 • informację w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim stopniu zostały uwzględnione propozycje dotyczące metod i częstotliwości przeprowadzania monitoringu skutków realizacji postanowień w/w dokumentu w zakresie oddziaływania na środowisko,

w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Lubicz i publicznie dostępnym wykazie.

 

drukuj (OBWIESZCZENIE GP.6721.1.4.2015.WS)

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2017-04-24 12:17
 • zmodyfikował: Kamila Mróz
  ostatnia modyfikacja: 2017-04-26 14:04


OGŁOSZENIE GP.6733.7.2017.WS   

GP.6733.7.2017.WS                                                              Lubicz Dolny, 2017.04.19

O B W I E S Z C Z E N I E

o wszczęciu postępowania administracyjnego

    Na podstawie art. 10 § 1 i art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 ze zm.)

z a w i a d a m i a  s i ę

o wszczęciu w dniu 29.03.2017 r. na wniosek Pani Ewy Sochackiej zam. Toruń
ul. Konstytucji 3 Maja 15/24 działającej na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez ENERGA-OPERATOR S.A. Oddział w Toruniu ul. Gen. Bema 128 postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustalenie warunków zabudowy dla budowy linii kablowej niskiego napięcia dla zasilania w energię elektryczną budynków mieszkalnych jednorodzinnych, w części przewidzianej do realizacji na działkach nr 33/28, 33/29, 33/30, 33/31, 33/32, 33/33, 33/34, 33/35 i 33/36 położonych w miejscowości Krobia.

W związku z powyższym strony mogą zapoznać się z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy i zgłosić ewentualne zastrzeżenia i wnioski w ciągu 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia.

Sprawę prowadzi: Referat Gospodarki Przestrzennej Urzędu Gminy Lubicz, tel. 56-621-21-04.

drukuj (OGŁOSZENIE GP.6733.7.2017.WS   )

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2017-04-20 13:33


OGŁOSZENIE GP.6721.1.2017.PP

GP.6721.1.2017.PP                                                              Lubicz Dolny, 2017.04.12

O G Ł O S Z E N I E

Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Lubicz uchwały Nr XXIX/359/2016 z dnia 30 grudnia 2016 r., o przystąpieniu do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Grębocin, obejmującego obszar części działki nr 406/46.

Zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski w siedzibie Urzędu Gminy Lubicz:
Lubicz Dolny ul. Toruńska 21, pokój nr 9, w terminie do dnia 12.05.2017 r. w formie, o której mowa w art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Lubicz.

                                                                                                                     Wójt Gminy Lubicz

                                                                                                                       Marek Olszewski

drukuj (OGŁOSZENIE GP.6721.1.2017.PP)

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2017-04-18 14:10


OGŁOSZENIE GP.6721.1.2017.PP    

GP.6721.1.2017.PP                                                              Lubicz Dolny, 2017.04.12

O G Ł O S Z E N I E

o przystąpieniu do sporządzania projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Grębocin

Na podstawie art. 17 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 ze zm.) zawiadamiam
o podjęciu przez Radę Gminy Lubicz uchwały Nr XXIX/359/2016 z dnia 30 grudnia 2016 r.,
o przystąpieniu do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Grębocin, obejmującego obszar części działki nr 406/46.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionej zmiany planu miejscowego.

Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Gminy Lubicz: Lubicz Dolny ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz, pokój nr 9, w terminie do dnia 12.05.2017 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

   

                                                                                                                     Wójt Gminy Lubicz

                                                                                                                       Marek Olszewski

drukuj (OGŁOSZENIE GP.6721.1.2017.PP    )

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2017-04-18 14:07
 • zmodyfikował: Kamila Mróz
  ostatnia modyfikacja: 2017-04-18 14:11


Obwieszczenie GP.6733.5.2017.WS

GP.6733.5.2017.WS                                                                                       Lubicz Dolny, 2017.04.11

O B W I E S Z C Z E N I E

o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 10 § 1 i art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 ze zm.)

z a w i a d a m i a      s i ę

o wszczęciu w dniu 21.03.2017 r. na wniosek Zarządu Dróg, Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Lubiczu Dolnym ul. Toruńska 36A postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie oświetlenia drogowego, przewidzianej do realizacji na działkach nr 71/11 i 71/12 położonych w miejscowości Grabowiec.

W związku z powyższym strony mogą zapoznać się z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy i zgłosić ewentualne zastrzeżenia i wnioski w ciągu 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia.

Sprawę prowadzi: Referat Gospodarki Przestrzennej Urzędu Gminy Lubicz, tel. 56-621-21-04.

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2017-04-12 14:53


OBWIESZCZENIE GP.6733.9.2016.MD

GP.6733.9.2016.MD                                                            Lubicz Dolny 2017.03.27

                                       OBWIESZCZENIE  WÓJTA  GMINY LUBICZ

Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2016r. poz. 778 j.t. ze zm.) oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego

                                                   z a w i a d a m i a m: 

że w dniu 27.03.2017 r. została wydana zmiana decyzji nr 2/CP/2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie kablowej linii elektroenergetycznej nn -0,4 kV dla zasilania budynków mieszkalnych jednorodzinnych, przewidzianej do realizacji na działkach nr 18/4, 70/5, 70/6, 70/7, 70/8, 70/9, 78/1 ,164/4, 168/2, 185/1 i 185/2  w miejscowości Kopanino .

Z treścią decyzji można  zapoznać się pod adresem:
Urząd Gminy Lubicz
Lubicz Dolny ul. Toruńska 21
Gospodarki Przestrzennej , II piętro, pokój nr 35  
tel.566212135

drukuj (OBWIESZCZENIE GP.6733.9.2016.MD)

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2017-04-10 11:52


Obwieszczenie GP.6733.6.2017.WS     

GP.6733.6.2017.WS                                                                          Lubicz Dolny, 2017.04.05

O B W I E S Z C Z E N I E

o wszczęciu postępowania administracyjnego

    Na podstawie art. 10 § 1 i art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 ze zm.)

z a w i a d a m i a  s i ę

o wszczęciu w dniu 23.03.2017 r. na wniosek ENERGA-OPERATOR S.A. Oddział
w Toruniu Rejon Dystrybucji w Toruniu Plac Fr. Skarbka 7/9 reprezentowany przez SECO-PROJEKT Paweł Jeliński w Toruniu ul. Kard. Wyszyńskiego 4G/75 postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie linii napowietrznej
SN-15kV, budowie linii kablowej SN-15kV, budowie stacji transformatorowej słupowej 15/0,4 kV STEK-20/250 wraz z szafkami kablowo-pomiarowymi oraz przebudowie zasilania w energię elektryczną istniejących odbiorców energii elektrycznej, w części przewidzianej do realizacji na działkach nr 101/4, 101/8 i 101/14 położonych w miejscowości Kopanino.

W związku z powyższym strony mogą zapoznać się z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy i zgłosić ewentualne zastrzeżenia i wnioski w ciągu 14 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia.

Sprawę prowadzi: Referat Gospodarki Przestrzennej Urzędu Gminy Lubicz,

                              tel. 56-621-21-04.

drukuj (Obwieszczenie GP.6733.6.2017.WS     )

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2017-04-06 11:58


Obwieszczenie GP.6733.4.2017.WS   

GP.6733.4.2017.WS                                                              Lubicz Dolny, 2017.04.03

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LUBICZ

    Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 ze zm.) oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego

z a w i a d a m i a m

że w dniu 31.03.2017 r. została wydana decyzja nr 4/CP/2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie linii kablowej NN 0,4 kV dla zasilania zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych przewidzianej do realizacji na działkach nr 26/3, 26/14, 135, 25/4, 25/5, 25/6, 25/7, 25/8, 25/9, 25/10 i 25/11 w miejscowości Rogowo.

Z treścią decyzji można zapoznać się pod adresem:

Urząd Gminy Lubicz,
Lubicz Dolny ul. Toruńska 21,
Referat Gospodarki Przestrzennej, II piętro, pokój nr 30.

tel. 56-621-21-04.

drukuj (Obwieszczenie GP.6733.4.2017.WS   )

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2017-04-05 12:44


OBWIESZCZENIE GP.6733.1.2017.WS

GP.6733.1.2017.WS                                                              Lubicz Dolny, 2017.03.30

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LUBICZ

    Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 ze zm.) oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego

z a w i a d a m i a m

że w dniu 30.03.2017 r. została wydana decyzja nr 3/CP/2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 2030C Turzno-Gronowo, w części przewidzianej do realizacji na działkach nr 41, 232/16 i 237 w miejscowości Gronowo gm. Lubicz oraz na działkach nr 171, 147/1, 147/2 i 93 w miejscowości Turzno gm. Łysomice.

Z treścią decyzji można zapoznać się pod adresem:

Urząd Gminy Lubicz,
Lubicz Dolny ul. Toruńska 21,
Referat Gospodarki Przestrzennej, II piętro, pokój nr 30.
tel. 56-621-21-04.

drukuj (OBWIESZCZENIE GP.6733.1.2017.WS)

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2017-04-03 09:56


OBWIESZCZENIE GP.6721.1.2014.WS

GP.6721.1.2014.WS                                                              Lubicz Dolny, 2017.02.27

O B W I E S Z C Z E N I E

    Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.)

i n f o r m u j ę

o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Józefowo uchwałą Nr XXXI/385/2017 Rady Gminy Lubicz z dnia 24 lutego 2017 r.

Zainteresowani mogą zapoznać się z:

treścią w/w dokumentu, uzasadnieniem zawierającym informacje o udziale społeczeństwa w postępowaniu oraz o tym, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione uwagi i wnioski zgłoszone w związku z udziałem społeczeństwa,
podsumowaniem zawierającym:

uzasadnienie wyboru przyjętych dokumentów w odniesieniu do rozpatrywanych rozwiązań alternatywnych, informację w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim stopniu zostały uwzględnione ustalenia zawarte w prognozie,
informację w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim stopniu zostały uwzględnione opinie regionalnego dyrektora ochrony środowiska i państwowego inspektora sanitarnego,
informację w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim stopniu zostały uwzględnione zgłoszone uwagi i wnioski,
informację w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim stopniu zostały uwzględnione propozycje dotyczące metod i częstotliwości przeprowadzania monitoringu skutków realizacji postanowień w/w dokumentu w zakresie oddziaływania na środowisko,

w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Lubicz i publicznie dostępnym wykazie.

drukuj (OBWIESZCZENIE GP.6721.1.2014.WS)

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2017-02-28 15:54


ZAWIADOMIENIE GP.6733.4.2017.WS

GP.6733.4.2017.WS                                                              Lubicz Dolny, 2017.02.21

Z A W I A D O M I E N I E

o wszczęciu postępowania administracyjnego

    Na podstawie art. 10 § 1 i art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 ze zm.)

z a w i a d a m i a  s i ę

o wszczęciu w dniu 17.02.2017 r. na wniosek Energa Operator S.A. Oddział w Toruniu ul. Gen. Bema 128 reprezentowanej przez pełnomocnika Grzegorza Chrapkowskiego - Pracownia Projektowa E.J. Czubaj s.c. w Bydgoszczy ul. Legnicka 18B w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej NN 0,4,kV, przewidzianej do realizacji na działkach nr 25/4, 25/5, 25/6, 25/7, 25/8, 25/9, 25/10, 25/11, 26/3, 26/14 i 135 w miejscowości Rogowo.

W związku z powyższym strony mogą zapoznać się z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy i zgłosić ewentualne zastrzeżenia i wnioski w ciągu 14 dni od daty wywieszenia niniejszego zawiadomienia.

Sprawę prowadzi: Referat Gospodarki Przestrzennej Urzędu Gminy Lubicz,

                              tel. 56-621-21-04.

drukuj (ZAWIADOMIENIE GP.6733.4.2017.WS)

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2017-02-23 12:39


ZAWIADOMIENIE GP.6733.2.2017.WS

GP.6733.2.2017.WS                                                    Lubicz Dolny, 2017.02.20

Z A W I A D O M I E N I E

o wszczęciu postępowania administracyjnego

    Na podstawie art. 10 § 1 i art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 ze zm.)

z a w i a d a m i a  s i ę

o wszczęciu w dniu 15.02.2017 r. na wniosek Energa Operator S.A. Oddział w Toruniu ul. Gen. Bema 128 reprezentowanej przez pełnomocnika Mirosławę Zielińską - Elmira Projektowanie i Nadzór Robót Elektrycznych w Toruniu ul. Legionów 92 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowych SN-15kV i NN oraz stacji transformatorowej słupowej STEK 20/400,w części przewidzianej do realizacji na działkach nr 17/1, 168/7, 168/16, 171, 168/17, 169/1, 177/6, 177/8, 183/1, 178/1, 179/1, 189/3 i 217 w miejscowości Nowa Wieś.

W związku z powyższym strony mogą zapoznać się z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy i zgłosić ewentualne zastrzeżenia i wnioski w ciągu 14 dni od daty wywieszenia niniejszego zawiadomienia.

Sprawę prowadzi: Referat Gospodarki Przestrzennej Urzędu Gminy Lubicz,
tel. 56-621-21-04.

drukuj (ZAWIADOMIENIE GP.6733.2.2017.WS)

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2017-02-21 11:52
 • zmodyfikował: Kamila Mróz
  ostatnia modyfikacja: 2017-02-21 11:54


ZAWIADOMIENIE GP.6733.9.2016.MD

GP.6733.9.2016.MD                                                    Lubicz Dolny, 2017.02.14

ZAWIADOMIENIE

                                   o  wszczęciu  postępowania  administracyjnego

     Na podstawie art. 10 § 1 i  61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 53 ust.1

ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu zagospodarowaniu przestrzennym(Dz.U. z 2016r., poz.778 j.t. ze zmianami)

z a w i a d a m i a  s i ę

że w dniu 06.02.2017r. na wniosek Energa Operator S.A. Oddział w Gdańsku z/s w Toruniu ul. gen. Bema 128 reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Grzegorza Chrapkowskiego- Pracownia Projektowa E.J.Czubaj.s.c. Bydgoszcz ul. Legnicka 18B, wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania zmiany decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla zamierzenia polegającego na budowie kablowej linii elektroenergetycznej nn -0,4 kV dla zasilania budynków mieszkalnych jednorodzinnych, przewidzianego do realizacji na działkach nr 18/4, 70/5, 70/6, 70/7, 70/8, 70/9, 164/4, 168/2, 185/1, 185/2 w miejscowości Kopanino i na działce nr 313/1 w miejscowości Złotoria.

W związku z powyższym strony mogą zapoznać się z zamierzeniem inwestycyjnym  wnioskodawcy i zgłosić ewentualne zastrzeżenia i wnioski w ciągu 14 dni od daty  ogłoszenia niniejszego zawiadomienia.

Sprawę prowadzi:  Referat Gospodarki Przestrzennej Urzędu Gminy Lubicz 

drukuj (ZAWIADOMIENIE GP.6733.9.2016.MD)

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2017-02-20 13:38
 • zmodyfikował: Kamila Mróz
  ostatnia modyfikacja: 2017-02-21 11:53


ZAWIADOMIENIE GP.6733.1.2017.WS

GP.6733.1.2017.WS                                                              Lubicz Dolny, 2017.01.26

Z A W I A D O M I E N I E

o wszczęciu postępowania administracyjnego

    Na podstawie art. 10 § 1 i art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 ze zm.)

z a w i a d a m i a  s i ę

o wszczęciu w dniu 18.01.2017 r., na wniosek Biura Projektów Drogowych Patryk Schultz w Grudziądzu ul. Moniuszki 22/5 działającego na podstawie upoważnienia udzielonego przez Powiatowy Zarząd Dróg w Toruniu ul. Polna 113, postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie drogi powiatowej nr 2030C Turzno-Gronowo, przewidzianej do realizacji na działkach nr 41, 232/16 i 237 w miejscowości Gronowo gm. Lubicz oraz na działkach nr 171, 147/1, 147/2 i 93 w miejscowości Turzno gm. Łysomice.

W związku z powyższym strony mogą zapoznać się z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy i zgłosić ewentualne zastrzeżenia i wnioski w ciągu 14 dni od daty wywieszenia niniejszego zawiadomienia.

Sprawę prowadzi: Referat Gospodarki Przestrzennej Urzędu Gminy Lubicz,

                              tel. 56-621-21-04.

drukuj (ZAWIADOMIENIE GP.6733.1.2017.WS)

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2017-02-17 11:45


OGŁOSZENIE GP.6721.1.2014.WS

GP.6721.1.2014.WS                                                              Lubicz Dolny, 2017.02.14

OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Brzezinko i projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubicz dot. terenów komercyjnych położonych przy drodze nr 52 na obszarach wsi: Grębocin, Rogowo,
Rogówko, Brzeźno, Brzezinko i Gronowo

    Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 ze zm.) oraz uchwał Rady Gminy Lubicz: Nr XLIV/517/2013 z dnia 30 grudnia 2013 r. i Nr XLIV/518/2013 z dnia 30 grudnia 2013 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu:

 1. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Brzezinko obejmującego obszar działek nr 45/1, 45/2 i 45/6 w Brzezinku;
 2. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubicz dot. terenów komercyjnych położonych przy drodze nr 52 na obszarach wsi: Grębocin, Rogowo, Rogówko, Brzeźno, Brzezinko i Gronowo, uchwalonego uchwałą
  Nr VI/72/99 Rady Gminy Lubicz z dnia 27 stycznia 1999 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. Nr 37, poz. 284), obejmującej obszar działek nr 56/8, 56/9, 56/10, 56/11
  i 109/8
  w Rogówku oraz działki nr 82/5 w Brzeźnie;

wraz z prognozami oddziaływania na środowisko, w dniach od 28.02.2017 r. do 30.03.2017 r. w siedzibie Urzędu Gminy Lubicz, pok. Nr 30, w poniedziałek, środę
i czwartek w godz. 700 do 1500, we wtorek w godz. 700 do 1600 oraz w piątek w godz. 700 do 1400.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego lub w projekcie zmiany planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 28.03.2017 r. w siedzibie Urzędu Gminy Lubicz, w sali nr 4, o godz. 1100.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego lub w projekcie zmiany planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Lubicz z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14.04.2017 r.

Wójt Gminy Lubicz

Marek Olszewski

drukuj (OGŁOSZENIE GP.6721.1.2014.WS)

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2017-02-15 11:28


OGŁOSZENIE GP.6721.1.2014.WS

GP.6721.1.2014.WS                                                              Lubicz Dolny, 2017.02.14

OGŁOSZENIE

    Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.) informuję o możliwości zapoznania się w dniach od 28.02.2017 r. do 30.03.2017 r.
w siedzibie Urzędu Gminy Lubicz: Lubicz Dolny ul. Toruńska 21, pok. Nr 30, w poniedziałek, środę i czwartek w godz. 700 do 1500, we wtorek w godz. 700 do 1600 oraz
w piątek w godz. 700 do 1400 z projektem:

 1. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Brzezinko obejmującego obszar działek nr 45/1, 45/2 i 45/6 w Brzezinku;
 2. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubicz dot. terenów komercyjnych położonych przy drodze nr 52 na obszarach wsi: Grębocin, Rogowo, Rogówko, Brzeźno, Brzezinko i Gronowo, uchwalonego uchwałą
  Nr VI/72/99 Rady Gminy Lubicz z dnia 27 stycznia 1999 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. Nr 37, poz. 284), obejmującej obszar działek nr 56/8, 56/9, 56/10, 56/11
  i 109/8
  w Rogówku oraz działki nr 82/5 w Brzeźnie;

prognozami oddziaływania na środowisko oraz wymaganymi przez przepisy załącznikami i stanowiskami innych organów.

Zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski w siedzibie Urzędu Gminy Lubicz:
Lubicz Dolny ul. Toruńska 21, w terminie do dnia 14 kwietnia 2017 r. w formie, o której mowa w art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Lubicz.

Wójt Gminy Lubicz

Marek Olszewski

drukuj (OGŁOSZENIE GP.6721.1.2014.WS)

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2017-02-15 11:28


Obwieszczenie

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2017-02-13 00:00

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2017-02-14 07:25


OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

 
     

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2017-02-13 00:00
 • zmodyfikował: Kamila Mróz
  ostatnia modyfikacja: 2017-02-13 10:53

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2017-02-14 07:25

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2017-02-24 11:46


Obwieszczenie GP.6733.9.2016.MD

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie kablowej linii elektroenergetycznej nn -0,4 kV dla zasilania budynków mieszkalnych jednorodzinnych


Obwieszczenie GP.6733.8.2016.MD

o przebudowie pasa drogi powiatowej nr 2010C Turzno-Rogówko-Lubicz Dolny.


OGŁOSZENIE GP.6721.1.2014.WS

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 ze zm.) oraz uchwały Rady Gminy Lubicz Nr XXVI/291/2012 z dnia 20 sierpnia 2012 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Lubicz Dolny uchwalonego uchwałą Nr XLI/490/05 Rady


OGŁOSZENIE GP.6721.1.2014.WS

  Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.) informuję o możliwości zapoznania się w dniach od 31.01.2017 r. do 03.03.2017 r.

w siedzibie Urzędu Gminy Lubicz: Lubicz Dolny ul. Toruńska 21, pok. Nr 30, w poniedziałek, środę i czwartek w godz. 700 do 1500, we wtorek w godz. 700 do 1600 oraz w piątek w godz. 700 do 1400 z projektem zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Lubicz Dolny


Obwieszczenie GP.6721.1.5.2015.BF

Informuję o uchwaleniu:
1. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Grabowiec, dla działki nr 4/12 w miejscowości Grabowiec uchwałą Nr XXVIII/348/2016 Rady Gminy Lubicz z dnia 25 listopada 2016 r.
2. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Lubicz Dolny – Małgorzatowo, dla obszaru leżącego przy ul. Antoniewo w Lubiczu Dolnym i obejmującego części działek nr 414/6, 414/10, 414/8 i 414/2 uchwałą Nr XXVIII/344/2016 Rady Gminy Lubicz z dnia 25 listopada 2016 r.


OBWIESZCZENIE

Informuję o możliwości zapoznania się w dniach od 23.01.2017 r. do 23.02.2017 r. w siedzibie Urzędu Gminy Lubicz: Lubicz Dolny ul. Toruńska 21, pok. Nr 29, w godz. 8:00 do 15:00 z projektem zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Lubicz Górny i Krobia


OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego części wsi Lubicz Górny i Krobia

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 100668
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2018-01-09 08:13:01