Biuletyn Informacji Publicznej
URZĄD GMINY LUBICZ

Wyszukiwarka

Odnośniki

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.lubicz.pl

Treść strony


Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

jest podstawowym dokumentem, w którym właściciele nieruchomości sami określają wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz okres w jakim obowiązuje.

 • Nowi mieszkańcy Gminy Lubicz,  mają obowiązek złożyć deklarację dotyczącą gospodarki odpadami w ciągu 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości,
 • w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć nową deklarację w  terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości należna jest za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

Deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi podpisuje:

 • współwłaściciel (posiadający pełnomocnictwo reprezentowania wszystkich współwłaścicieli),
 • wszyscy współwłaściciele,
 • umocowany zarządca,
 • pełnomocnik posiadający pełnomocnictwo do podpisywania,
 • zarząd wspólnoty,
 • inny podmiot uprawniony do działania w imieniu wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni.

UWAGA: Za treść deklaracji i dane w niej zawarte odpowiada wspólnota mieszkaniowa, a nie osoba, która ją podpisała w imieniu wspólnoty.
W przypadku, gdy deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest podpisana przez pełnomocnika podatnika należy pamiętać, iż pełnomocnictwo składane jest na formularzu zgodnym z obowiązującymi przepisami prawa. Z chwilą złożenia pełnomocnictwa powstaje obowiązek uiszczenia opłaty skarbowej na rachunek bankowy właściwy dla Urzędu Gminy.

Deklarację należy złożyć:

 • w siedzibie Urzędu Gminy Lubicz,
 • przesłać drogą pocztową na adres: 87-162 Lubicz, ul. Toruńska 21,
 • za pomocą środków komunikacji elektronicznej, z wykorzystaniem Elektroniczne Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP. Złożone deklaracje elektroniczne w każdym przypadku opatrzone muszą być:
  • bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu przepisów o  podpisie elektronicznym,
  • podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu przepisów o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Nie złożenie deklaracji w terminie albo uzasadnionych wątpliwości, co do danych zawartych w złożonej deklaracji, Wójt Gminy Lubicz określa w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Brak uiszczonej z  tego tytułu opłaty będzie skutkował wszczęciem postępowania egzekucyjnego i  w  rezultacie windykacją komorniczą.

Druk deklaracji można pobrać ze strony internetowej lub w Urzędzie Gminy, Referat Gospodarki Odpadami, pokój nr 1. W przypadku trudności z  prawidłowym wypełnieniem deklaracji zapraszamy do Urzędu w godzinach pracy lub prosimy o  kontakt telefoniczny

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-06-03 12:42


Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi: Obowiązuje od 2 czerwca 2020 r. do odwołania.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-05-21 10:11
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2020-06-02 12:57


Wniosek o uzyskanie dofinansowania na demontaż, transport i utylizację eternitu w roku 2021

Wniosek o uzyskanie dofinansowania na demontaż, transport i utylizację eternitu w roku 2021


Zgłoszenie do ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) i przydomowych oczyszczalni ścieków

Zgodnie z art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 ze zm.), gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków.

W przypadku nieruchomości podłączonej do kanalizacji zbiorczej nie obowiązuje wypełnienie ww. zgłoszenia.

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2016-12-22 09:59
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2020-02-21 07:45

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2016-12-22 10:02


Wzór wypełnionej deklaracji wraz z załącznikiem

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-07-10 12:18
 • Metryka

  • opublikował: brak informacji
   data publikacji: 2014-04-24 12:18
  • zmodyfikował: brak informacji
   ostatnia modyfikacja: 2014-04-24 12:43

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2013-05-16 12:30


Usługi dodatkowe

Poza przysługującymi w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami usługami podstawowymi takimi jak ustawienie na posesji pojemnika o określonej przez właściciela posesji pojemności wraz z dwukrotnym myciem w ciągu roku, otrzymaniem kompletu worków trzech żółtych, jednego białego oraz usługi wywozu odpadów, istnieje możliwość zamówienia odpłatnych usług dodatkowych. Należą do nich: zamówienie dodatkowego pojemnika o określonej pojemności, zamówienie usługi dodatkowego mycia pojemników, zamówienie usługi odbioru odpadów remontowych sprzed posesji. Za usługi te trzeba będzie dodatkowo zapłacić. Nie jest to już jednak odpłatność od osoby, tylko za konkretną usługę.

Aby skorzystać z tych usług, należy wypełnić i złożyć do Urzędu Gminy Lubicz druk „zapotrzebowania na usługi dodatkowe” według wzoru zamieszczonego poniżej.

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2013-05-23 08:03
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2014-02-10 14:41
 • Metryka

  • opublikował: Kamila Mróz
   data publikacji: 2013-05-23 08:02
  • zmodyfikował: Kamila Mróz
   ostatnia modyfikacja: 2017-08-17 12:45
 • Metryka

  • opublikował: Kamila Mróz
   data publikacji: 2013-11-08 10:53
  • zmodyfikował: Kamila Mróz
   ostatnia modyfikacja: 2017-08-17 12:46

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2013-05-23 07:59


Wpis do rejestru działalności regulowanej

WPIS DO REJESTRU DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI

JEDNOSTKA PROWADZĄCA SPRAWĘ:

Referat Gospodarki Odpadami Urzędu Gminy

 

PODSTAWA PRAWNA:

1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.). 
2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635, z późn. zm.). 
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391, z późn. zm.). 
4. Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447, z późn. zm.).
5. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21).
6. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206). 
7. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubicz – załącznik do uchwały Rady Gminy Lubicz Nr XXVIII/317/2012 z dnia 26 października 2012 r. (w Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. z 7 listopada 2013 r. poz. 3331). 

WYMAGANE DOKUMENTY:

1. Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości – wniosek do pobrania poniżej.
2. Oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości – wniosek do pobrania poniżej.
3. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej.

OPŁATY:

1.    50 zł – opłata skarbowa za wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (nie wnosi się dodatkowej opłaty za wydanie zaświadczenia o wpisaniu do rejestru).
2.    25 zł – opłata skarbowa za zmianę wpisu do rejestru działalności regulowanej, dotyczącej rozszerzenia zakresu działalności objętej wpisem (tj. 50 % stawki określonej od wpisu).
3.    17 zł – opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia o dokonaniu zmian danych zawartych w rejestrze oraz opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia potwierdzającego dane zawarte w rejestrze.
4.    17 zł – opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpis, wypis lub kopia – od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury).
5.      5 zł – opłata skarbowa za poświadczenie zgodności duplikatu, odpisu, wyciągu, wypisu lub kopii dokonane przez organ administracji samorządowej, od każdej pełnej lub zaczętej strony.
6. Zapłaty opłaty skarbowej można dokonać:
-  przelewem lub przekazem na rachunek bankowy Urzędu Gminy Lubicz, 
7. Opłata skarbowa podlega zwrotowi, jeżeli mimo zapłacenia opłaty nie dokonano wpisu do rejestru działalności regulowanej. Zwrot opłaty skarbowej następuje na pisemny wniosek. 
8. Zwolnione z opłaty skarbowej są:
a. jednostki budżetowe, 
b. jednostki samorządu terytorialnego, 
c. organizacje pożytku publicznego, jeżeli składają wniosek o dokonanie czynności urzędowej wyłącznie w związku z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, 
d. osoby, które składając wniosek o dokonanie czynności urzędowej, albo składając dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury, albo jego odpis, wypis lub kopię przedstawią zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa.

MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODBIORU:

MIEJSCE ZŁOŻENIA WNIOSKU:

-  osobiście w biurze podawczym – pok. Nr 9 Urzędu Gminy Lubicz, ul. Toruńska 21, 87 – 162 Lubicz Dolny;
-  za pośrednictwem poczty, na adres jw.                                                                                                                    - pocztą elektroniczną na adres: odpady@lubicz.pl lub go@lubicz.pl pod warunkiem posiadania podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego.

MIEJSCE ODBIORU ZAŚWIADCZENIA:
1. w biurze Referatu Gospodarki Odpadami – pok. Nr 21
-  osobiście – po uzgodnieniu z pracownikiem prowadzącym sprawę;
-  przez pełnomocnika (osobę upoważnioną) za okazaniem dokumentu tożsamości i złożeniem pełnomocnictwa (upoważnienia) do odbioru dokumentu.
2. za pośrednictwem poczty.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

1. wpis do rejestru do 7 dni od dnia wpływu wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej;
2. wydanie zaświadczenia do 7 dni.

TRYB ODWOŁAWCZY:

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji odmawiającej dokonanie wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA:

 

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2014-02-07 10:36
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2015-01-20 11:53

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2014-02-10 10:22


Wniosek na zezwolenie dotyczące opróżniania zbiorników bezodpływowych i wywóz nieczystości ciekłych

WYDANIE ZEZWOLENIA NA OPRÓŻNIANIE ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORTU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH

JEDNOSTKA PROWADZĄCA SPRAWĘ
Referat Gospodarki Odpadami

PODSTAWA PRAWNA
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (art.7  - Dz. U. z 2012, poz.391 ze zmianami)

WYMGANE DOKUMENTY

 1. wniosek o udzielenie zezwolenia, który winien zawierać :
- imię i nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedziby przedsiębiorcy ubiegającego się o zezwolenie oraz jego nr identyfikacji podatkowej NIP

- kserokopia zgłoszenia rejestracyjnego podmiotu w zakresie usuwania odpadów ciekłych

- określenie przedmiotu i obszaru działalności,
- określenie środków technicznych, jakimi dysponuje ubiegający się o zezwolenie na
prowadzenie działalności objętej wnioskiem (załączyć wykaz sprzętu i środków technicznych, oraz ksero dowodów rejestracyjnych),
- informacje o technologiach stosowanych lub przewidzianych do stosowania przy
świadczeniu usług w zakresie działalności objętej wnioskiem,
- proponowane zabiegi z zakresu ochrony środowiska i ochrony sanitarnej planowane po zakończeniu działalności,
- określenie terminu podjęcia działalności objętej wnioskiem oraz zamierzonego czasu jej prowadzenia (podać termin rozpoczęcia i zakończenia działalności).

 2. przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych powinien udokumentować gotowość ich odbioru przez stację zlewną (ksero umowy na odbiór nieczystości płynnych przez zlewnię)

 3.przedsiębiorca jest zobowiązany dołączyć zaświadczenie o braku zaległości  podatkowych lub stwierdzające stan zaległości (druk z Urzędu Skarbowego)

 4. przedsiębiorca jest zobowiązany dołączyć zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne (druk z ZUS-u)

OPŁATY

Opłata skarbowa w wysokości - 107,00 zł – wg ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012 r., poz. 1282 ze zmianami – część III „Wydawanie zezwolenia” pkt 42)

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
30 dni od daty złożenia wniosku

TRYB ODWOŁAWCZY
stronie służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu za pośrednictwem Wójta Gminy Lubicz w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2014-02-11 08:53
 • zmodyfikował: Kamila Mróz
  ostatnia modyfikacja: 2017-03-03 12:13

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2017-03-03 12:15

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 15942
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-01-12 11:02:38