Biuletyn Informacji Publicznej
URZĄD GMINY LUBICZ

Wyszukiwarka

Odnośniki

Intranet

Zaloguj się
:
:

Kalendarium

« poprzedni miesiącmaj 2024» następny miesiąc
PnWtŚrCzwPtSobNd
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.lubicz.pl

Treść strony

Zarządzenie Nr FIN.0151-25/08 Wójta Gminy Lubicz z dnia 14 listopada 2008r. w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Lubicz na 2009r.

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2008-11-25 07:46

Uchwała Nr 51/2008 Składu Orzekajacego Nr 4 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 9 grudnia 2008r. w sprawie wydania opinii o projekcie budżetu na 2009 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego Gminy Lubicz

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2009-01-07 09:20

Uchwała Nr 51a/2008 Składu Orzekajacego Nr 4 Regionalnej In\zby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 9 grudnia 2008r. w sprawie wydania opinii o mozliwości sfinansowania deficytu budżetu oraz prawidłowości dołączonej do projektu uchwały budżetowej prognozy kwoty długu Gminy Lubicz

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2009-01-07 09:15

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2009-01-07 09:15

 

UCHWAŁA NR XXVII/293/08

RADY GMINY LUBICZ

z dnia 30 grudnia 2008r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubicz na rok 2009

 

                    Na podstawie art.18 ust. 2 pkt.4, pkt.9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 165, art. 184 ust.2 pkt.3, art. 188 ust.2 pkt.3 i art. 195 ust.2 ustawy z 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz.2104 ze zm.) uchwala się, co następuje:

 

 

         § 1. 1. Dochody budżetu Gminy ogółem w wysokości ………….…..41.841.844 zł

(zgodnie z załącznikiem nr 1)

z tego:

1) dochody własne w wysokości .......................................................22.849.890 zł

2) dotacje celowe w wysokości ….....................................................5.663.610 zł

3) subwencje w wysokości ……………………..………………….13.328.344 zł

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

1) dochody majątkowe w wysokości ..................................................1.510.000 zł

 z tego:

a) dochody ze sprzedaży majątku w wysokości.......................................1.500.000 zł

b) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania

    wieczystego w prawo własności w wysokości..........................................10.000 zł

2)) dochody bieżące w wysokości ………………………………………...40.331.844 zł

3. Wydatki budżetu gminy w wysokości …………............................44.459.344 zł 

(zgodnie z załącznikiem nr 2)

z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości ……………….………..…......................39.687.944.zł

 w tym:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

 w wysokości………………………………………..….……………17.802.721 zł

b) dotacje z budżetu w wysokości ………………………......................2.118.259 zł

c) obsługa długu w wysokości ……………………………....................1.200.000 zł

d) poręczenia i gwarancje w wysokości ………….…………....................230.585 zł

2) wydatki majątkowe w wysokości …………………………..….…..……4.771.400 zł

z tego:

a) wydatki na inwestycje i na zakupy inwestycyjne………….………....….3.808.400 zł

b) dotacja na realizację inwestycji na podstawie porozumienia                        

między jst (udział własny gminy)..................................................................963.000 zł.

 

4. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011, zgodnie z załącznikiem nr 3.

5. Plan wydatków majątkowych realizowanych przez Gminę w wysokości  4.771.400 zł.

Wykaz wydatków majątkowych realizowanych z wydatków budżetu Gminy Lubicz na 2009 rok stanowi załącznik nr 4.

6. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi  w wysokości 3.474,5 tys zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

 

§ 2.1. Deficyt budżetu Gminy w wysokości 2.617.500 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu.

2. Przychody budżetu w wysokości 4.907.644 zł, rozchody w wysokości 2.290.144 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

 

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwę celową w wysokości 325.000 zł, z przeznaczeniem na n/w wydatki bieżące:

1) skutki podwyżek dla nauczycieli – 300.000 zł,

2)) zarządzanie kryzysowe – 25.000 zł.

 

§ 4.1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej      i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 5.132.010 zł, zgodnie z załącznikami nr 7 i 8.

2. Dochody, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa, związane z realizacją zadań, o których mowa w ust.1 w wysokości 50.800 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

3. Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (udział własny gminy) w wysokości 963.000 zł,  zgodnie z załącznikiem nr 10.

 

§ 5. Ustala się dochody w kwocie 145.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 145.000 zł na realizację zadań określonych             w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

 

§ 6. 1. Plan przychodów i wydatków dla zakładu budżetowego – Przedszkola Publicznego w Lubiczu Górnym:

1) przychody – 934.140 zł,

   2) wydatki      - 934.140 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 11.

2. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla dochodów własnych jednostek 

budżetowych:

     1) stan środków pieniężnych na początek roku – 5.025 zł,

2) dochody – 269.015 zł,

3) wydatki  - 269.000 zł,

4) stan środków pieniężnych na koniec roku – 5.040 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 12.

 

§ 7.1.Dotacje podmiotowe dla:

1) Przedszkola Publicznego w Lubiczu Górnym w wysokości 677.390 zł,

2) działających na terenie gminy niepublicznych przedszkoli w wysokości 923.729 zł, 

3) Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubiczu w wysokości 350.000 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 13.

2. Dotacje celowe na zadania własne Gminy realizowane przez podmioty należące i nie należące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę 167.140 zł, zgodnie                              z załącznikiem nr 14.

 

§ 8. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

1) stan środków pieniężnych na początek roku – 120.000 zł,

2) przychody – 160.000 zł,

3) wydatki – 280.000 zł,

4) stan środków pieniężnych na koniec roku – 0,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 15.

 

§ 9. Limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3.500.000 zł,

2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek                w kwocie 2.290.144 zł,

3) sfinansowanie deficytu w kwocie 2.617.500 zł.

 

§ 10. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1)      zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości  3.500.000 zł,

2)      zaciągania zobowiązań :

a)      na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załącznikach nr 3 i nr 5,

b)      z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2010) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2010 roku,

3)      dokonywania zmian w planie wydatków bieżących, z wyłączeniem:

- przeniesień wydatków między działami,

- zmian w wysokości limitów na dotacje z budżetu gminy,

- wprowadzania planu wydatków na nowe zadania,

4) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

 

§ 11. Na 2009 rok nie planuje się wydatków z tytułu umów w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego.

 

§ 12. Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2009 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 16.

 

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

 

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 roku i podlega publikacji                w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2009-01-07 09:08
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2009-01-07 10:16ZMIANY W BUDŻECIE

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 20358
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2010-02-19 10:00:10