Biuletyn Informacji Publicznej
URZĄD GMINY LUBICZ

Wyszukiwarka

Odnośniki

Intranet

Zaloguj się
:
:

Kalendarium

« poprzedni miesiącczerwiec 2024» następny miesiąc
PnWtŚrCzwPtSobNd
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.lubicz.pl

Treść strony


 

Wydanie dowodu osobistego

Podstawa prawna
 - art. 25 i art. 29 ust. 2-4 ustawy z 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 816 ze zmianami,
- rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 5 października 2021 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego, jego wydawania i odbioru oraz utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu ( Dz. U. z 2021 r., poz. 1865),
- rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 26 lutego 2019 r. w sprawie warstwy elektronicznej dowodu osobistego (Dz.U.2019 r., poz.400 ze zmianami).

 I. Dokumenty od wnioskodawcy
1. Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się:
- osobiście (nie wcześniej niż 30 dni przed datą 18 urodzin) na piśmie utrwalonym w postaci papierowej, opatrzonym własnoręcznym podpisem, w siedzibie dowolnej gminy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,
- w imieniu osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych, wniosek na piśmie w postaci papierowej o wydanie dowodu osobistego, składa rodzic, opiekun lub kurator, w siedzibie dowolnej gminy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Przy składaniu wniosku jest wymagana obecność osoby małoletniej, jeżeli ukończyła 5 lat.
- dla osób do 12. roku życia można składać wniosek na piśmie utrwalonym w postaci elektronicznej, opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

2. Fotografia załączana do wniosku o wydanie dowodu osobistego musi być:
Aktualna, kolorowa, odzwierciedlająca w sposób niebudzący uzasadnionych wątpliwości wizerunek twarzy osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego, wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku,
- Osoba na fotografii jest przedstawiona bez nakrycia głowy. Osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny, a osoba ta przedłoży zaświadczenie o przynależności do kościoła lub innego związku wyznaniowego zarejestrowanego w Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z właściwymi dla nich przepisami. Osoba może także załączyć fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile uprawdopodobni, że taka potrzeba wynika z konsekwencji przebytego leczenia lub zaistniałego wypadku.
- Osoba na fotografii jest przedstawiona bez okularów z ciemnymi szkłami. Osoba z wadą narządu wzroku może załączyć fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami, o ile osoba ta przedłoży orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16. roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku.
- Osoba, która posiada orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, wydane zgodnie z przepisami o orzekaniu o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, a także osoba, której stan zdrowia nie pozwala na spełnienie wymogów fotografii określonych powyżej, może załączyć fotografię niespełniającą tych wymogów.
- Do wniosku w postaci elektronicznej załącza się fotografię o rozdzielczości co najmniej 492 x 633 piksele (szerokość x wysokość) i wielkości nieprzekraczającej 2,5 MB, tak aby fotografia zachowywała proporcje odpowiadające fotografii o wymiarach 35 x 45 mm (szerokość x wysokość) i spełniała wymogi, o których mowa w art. 29 ustawy o dowodach osobistych.


3. Poprzedni dowód osobisty do wglądu (jeżeli nie został utracony). Na żądanie organu – dokument poświadczający obywatelstwo polskie w przypadku niezgodności dotyczącej obywatelstwa.

IIPobieranie odcisków palców: 
1. Od osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego, która ukończyła 12. rok życia, pobiera się odciski palców wskazujących obu dłoni za pomocą elektronicznego urządzenia do pobierania odcisków palców.
2. W przypadku, gdy odcisk palca wskazującego jest nieczytelny lub brak tego palca, odcisk pobiera się kolejno z palca środkowego, serdecznego albo kciuka, w odniesieniu do każdej z dłoni. Jeżeli odciski wszystkich palców danej dłoni wykazują niską jakość, pobiera się odcisk palca danej dłoni, który ma najwyższą jakość.
3. Nie zamieszcza się odcisków palców w warstwie elektronicznej dowodu osobistego osobie:
- od której chwilowo fizycznie nie jest możliwe pobranie odcisków któregokolwiek z palców,
- od której pobranie odcisków palców jest fizycznie niemożliwe.

III. Wzór podpisu:
W dowodzie osobistym osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego, która ukończyła 12. rok życia i nie może złożyć własnoręcznego podpisu lub nie ukończyła 12. roku życia w miejscu przeznaczonym na podpis zamieszcza się informację: "BRAK PODPISU / NO SIGNATURE".

IV. Okres ważności dowodu osobistego:
1. Dowód osobisty wydany osobie, która nie ukończyła 12. roku życia, jest ważny przez okres 5 lat od daty jego wydania.
2. Dowód osobisty wydany osobie, która ukończyła 12. rok życia, jest ważny przez okres 10 lat od daty jego wydania.
3. Dowód osobisty wydany osobie, która ukończyła 12. rok życia, od której chwilowo fizycznie nie jest możliwe pobranie odcisków któregokolwiek z palców, jest ważny przez okres 12 miesięcy od daty jego wydania.

V. Składanie wniosku o dowód osobisty w przypadku choroby, niepełnosprawności lub innej przeszkody:
Zgłoszenie przyjęcia wniosku w miejscu pobytu osoby składa się do Wydziału Spraw Administracyjnych Urzędu Miasta Torunia, przy ul. Stefana Batorego 38/40 w Toruniu. Wydział ten pracuje w dni powszednie w godz. 7.30 – 17.00. Kontakt: tel. (56) 611 83 50, e-mail: wsa@um.torun.pl, fax (56) 611 83 20, e-PUAP: /UMTorun/skrytka

 VI. Warstwa elektroniczna dowodu osobistego:
1. Certyfikat identyfikacji i uwierzytelnienia - zamieszczany w warstwie dowodu osobistego osoby posiadającej pełną albo ograniczoną zdolność do czynności prawnych,
2. Certyfikat podpisu osobistego - zamieszczany w warstwie elektronicznej dowodu osobistego osoby, która:
- posiada pełną zdolność do czynności prawnych i przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego wyraziła zgodę na zamieszczenie tego certyfikatu;
- ukończyła 13. rok życia i przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego zgodę na zamieszczenie tego certyfikatu wyraził rodzic, opiekun lub kurator tej osoby;
- ukończyła 13. rok życia, jeżeli osoba ta przed upływem ważności dowodu osobistego wydawanego na okres 12 miesięcy osiągnie pełną zdolność do czynności prawnych, i przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego zgodę na zamieszczenie tego certyfikatu wyraził rodzic, opiekun lub kurator tej osoby;
3. Certyfikat potwierdzenia obecności – zamieszczany w warstwie każdego dowodu osobistego.

VII. Kody do certyfikatów:
1. Posiadaczowi dowodu osobistego, w którego warstwie elektronicznej zamieszczono certyfikat identyfikacji i uwierzytelnienia lub certyfikat podpisu osobistego przy odbiorze dowodu osobistego w siedzibie organu gminy lub w każdym czasie po odbiorze dowodu osobistego przekazuje się zabezpieczony dokument z kodem PUK.
2. Posiadacz dowodu osobistego, w którego warstwie elektronicznej zamieszczono wyłącznie certyfikat potwierdzenia obecności, nie otrzymuje kodu PUK.
3. Posiadacz dowodu osobistego aktywuje w organie gminy certyfikat identyfikacji i uwierzytelnienia po wpisaniu numeru CAN dowodu osobistego oraz ustala osobiście czterocyfrowy kod PIN1.
4. Posiadacz dowodu osobistego aktywuje w organie gminy certyfikat podpisu osobistego po wpisaniu numeru CAN dowodu osobistego oraz ustala osobiście sześciocyfrowy kod PIN 2.

VIII. Wymagane opłaty
Brak

IX. Tryb realizacji i terminy odbioru
1. Wydanie dowodu osobistego następuje nie później niż 30 dni od dnia złożenia wniosku.
2. Dowód osobisty można odebrać w terminie jego ważności (12 miesięcy; 5 lub 10 lat od daty wydania oznaczonej na dowodzie osobistym).

X. Odmowa wydania dowodu osobistego
Odmawia się wydania dowodu osobistego, w przypadku gdy wnioskodawca składa wniosek o wydanie dowodu osobistego z naruszeniem przepisów ustawy o dowodach osobistych.

 XI. Tryb odwoławczy
Od decyzji o odmowie wydania dowodu osobistego przysługuje odwołanie do Wojewody Kujawsko- Pomorskiego za pośrednictwem Wójta Gminy Lubicz w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

XII. Odbiór dowodu osobistego
- Dowód osobisty odbiera się osobiście. Osoba odbierająca nowy dowód osobisty przedkłada dotychczasowy dowód osobisty, o ile nie została zgłoszona jego utrata.
- Dowód osobisty osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych odbiera rodzic albo opiekun, a dowód osobisty osoby posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych odbiera osoba ubiegająca się o wydanie dowodu osobistego, rodzic albo kurator. Dowód osobisty może również odebrać rodzic, który nie składał wniosku o wydanie dowodu osobistego.
- Odbiór dowodu osobistego wydanego osobie nieposiadającej zdolności do czynności prawnych albo posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych wymaga obecności tej osoby, z wyjątkiem osoby, która: nie ukończyła 5. roku życia lub ukończyła 5. rok życia i nie ukończyła 12. roku życia, jeżeli osoba ta była obecna przy składaniu wniosku w siedzibie organu gminy.
- Odbioru dowodu osobistego może dokonać pełnomocnik, składając pełnomocnictwo szczególne do dokonania tej czynności, w przypadku gdy: wniosek o wydanie dowodu osobistego został złożony w trybie art. 26 ust. 1 ustawy o dowodach osobistych lub osoba ubiegająca się o wydanie dowodu osobistego powiadomi organ gminy o niemożności osobistego odebrania dowodu osobistego z powodu choroby, niepełnosprawności lub innej niedającej się pokonać przeszkody, która powstała po dniu złożenia tego wniosku.

Przyjmowanie wniosków i odbiór dowodów osobistych:

Dowody Osobiste – Urząd Gminy Lubicz ul. Toruńska 24 – pokój nr 5, I piętro
Tel. 56 674 40 13
E-mail: dowody@lubicz.pl

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 42257
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2024-01-31 08:53:51