Biuletyn Informacji Publicznej
URZĄD GMINY LUBICZ

Wyszukiwarka

Odnośniki

Intranet

Zaloguj się
:
:

Kalendarium

« poprzedni miesiącmaj 2024» następny miesiąc
PnWtŚrCzwPtSobNd
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.lubicz.pl

Treść strony

Uchwała Nr XVII/164/08Rady Gminy Lubicz

z dnia 31 stycznia 2008r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubicz na rok 2008

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt.4, pkt.9 lit. "d" oraz lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 165, art. 184 ust.2 pkt.3, art. 188 ust.2 pkt.3 i art. 195 ust.2 ustawy z 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz.2104 ze zm.)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1.1. Dochody budżetu Gminy ogółem w wysokości ....37.824.922 zł(zgodnie z załącznikiem nr 1)

z tego:

1) dochody własne w wysokości ..............20.283.062 zł

2) dotacje celowe w wysokości .................5.957.359 zł

3) subwencje w wysokości ......................11.584.501 zł

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

1) dochody majątkowe w wysokości ............2.026.600 zł

z tego:

   a) dochody ze sprzedaży majątku w wysokości......2..000.000 zł

b) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości......................26.600 zł

2) dochody bieżące w wysokości .....................35.798.322 zł.

3. Wydatki budżetu gminy w wysokości .......39.933.322 zł

(zgodnie z załącznikiem nr 2)

z tego:
1) wydatki bieżące w wysokości ......................37.114.722 zł

w tym:
    
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości...................16.252.043 zł
    
b) dotacje z budżetu w wysokości ........ 1.410.773 zł
     
c) obsługa długu w wysokości ................1.075.000 zł
    
d) poręczenia i gwarancje w wysokości ......506.362 zł

2) wydatki majątkowe w wysokości ..............2.818.600 zł

z tego:

a) wydatki inwestycje i na zakupy inwestycyjne..2.722.300 zł

b) dotacja na realizację inwestycji na podstawie porozumienia między jst (udział własny gminy)...............96.300 zł.

4. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2010, zgodnie z załącznikiem nr 3.

5. Plan wydatków majątkowych realizowanych przez Gminę w wysokości 2.818.600 zł. Wykaz wydatków majątkowych realizowanych z wydatków budżetu Gminy Lubicz na 2008 rok stanowi załącznik nr 4.

6. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 12.620,4 tys zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 2.1. Deficyt budżetu Gminy w wysokości 2.108.400 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

2. Przychody budżetu w wysokości 4.228.700 zł, rozchody w wysokości 2.120.300 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 3.1. W budżecie tworzy się:

1) rezerwę ogólną w wysokości 291.976 zł,

2) rezerwę celową w wysokości 1.925.000 zł, z przeznaczeniem na n/w wydatki bieżące:

   a) dopłaty do ceny wody i ścieków - 1.900.000 zł,

   b) zarządzanie kryzysowe - 25.000 zł.

§ 4.1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 5.433.459 zł, zgodnie z załącznikami nr 7 i 8.

2. Dochody, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa, związane z realizacją zadań, o których mowa w ust.1, w wysokości 46.700 zł (zgodnie z załącznikiem nr 9).

3. Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (udział własny gminy) w wysokości 97.200 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 5. Ustala się dochody w kwocie 135.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 135.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

§ 6. 1. Plan przychodów i wydatków dla zakładu budżetowego - Przedszkola Publicznego w Lubiczu Górnym:

1) przychody - 854.523 zł,

2) wydatki - 854.523 zł,zgodnie z załącznikiem nr 11.

2. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla dochodów własnych jednostek budżetowych:

1) stan środków pieniężnych na początek roku - 5.015 zł,

2) dochody - 283.020 zł,

3) wydatki - 283.000 zł,

4) stan środków pieniężnych na koniec roku - 5.035 zł,zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 7.1. Dotację przedmiotową dla Przedszkola Publicznego w Lubiczu Górnym na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego w wysokości 612.773 zł, zgodnie z załącznikiem nr 13.

2. Dotacje podmiotowe dla:

1) Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubiczu w wysokości 309.100 zł,

2) działającego na terenie gminy niepublicznego przedszkola w wysokości 300.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 14.

3. Dotacje celowe na zadania własne Gminy realizowane przez podmioty należące i nie należące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę 178.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 15.

§ 8.1. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

1) stan środków pieniężnych na początek roku - 233.195 zł,

2) przychody - 160.000 zł,

3) wydatki - 387.000 zł,

4) stan środków pieniężnych na koniec roku - 6.195 zł, zgodnie z załącznikiem nr 16.

§ 9.1. Limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3.500.000 zł,

2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek

§ 10.1. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 3.500.000 zł.

2) zaciągania zobowiązań:

a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załącznikach nr 3 i nr 5,

b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2009) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2009 roku,

c) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących, z wyłączeniem:- przeniesień wydatków między działami,- zmian w wysokości limitów na dotacje z budżetu gminy,- wprowadzania planu wydatków na nowe zadania,

d) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

§ 11.1. Zaliczki na budżetowe wydatki do rozliczenia mogą być udzielane:

1) pracownikom Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych gminy na pokrycie drobnych wydatków,

2) przewodniczącym obwodowych komisji wyborczych na wypłatę diet zryczałtowanych członkom komisji wyborczych - ze środków na realizację zadań zleconych gminie przez przepisy prawa.

2. Szczegółowe zasady i tryb udzielania oraz rozliczania zaliczek określi kierownik danej jednostki organizacyjnej.

§ 12. Na 2008 rok nie planuje się wydatków z tytułu umów w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego.

§ 13. Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2008 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 17.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2008-02-12 07:41
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2008-02-12 16:07

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2008-02-12 08:04

W sprawie wydania opinii o projekcie budżetu na 2008 r. wraz z informacją o stanie mienia komunalnego Gminy Lubicz.
Wydanie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu oraz prawidłowości dołączonej do projektu uchwały budżetowej prognozy kwoty długu Gminy Lubicz.

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2008-12-08 08:05

ZMIANY BUDŻETU GMINY LUBICZ NA 2008 ROK

Opis strony


Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 41830
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2009-01-30 11:32:23