Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

OBWIESZCZENIE GP.6733.1.2021.SS 

Lubicz Dolny, 2021.04.16

GP.6733.1.2021.SS      

 

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LUBICZ

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zmianami) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zmianami)

Wójt Gminy Lubicz zawiadamia,

że w dniu 15.04.2021 r. została wydana decyzja nr 4/CP/2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie podziemnej trasy kablowej SN na części działek nr 17/19, 17/22, 17/13 i 868/1 w obrębie ewidencyjnym Lubicz Dolny

Z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie urzędu przy ulicy Toruńskiej 21 w Lubiczu Dolnym.

Przed osobistą wizytą w urzędzie należy zapoznać się z aktualnymi informacjami o funkcjonowaniu urzędu i jego dostępności dla interesantów.

Z up. WÓJTA

(-)Wojciech Rakowiecki

ZASTĘPCA WÓJTA

drukuj (OBWIESZCZENIE GP.6733.1.2021.SS )

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Sławomir Szczęśniak
  data wytworzenia: 2021-04-16
 • opublikował: Sławomir Szczęśniak
  data publikacji: 2021-04-19 09:52
 • zmodyfikował: Sławomir Szczęśniak
  ostatnia modyfikacja: 2021-04-19 09:58


OBWIESZCZENIE GP.6733.21.2020.KB 

GP.6733.21.2020.KB                                                                                                        Lubicz Dolny, 2021.03.09

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LUBICZ

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.)

z a w i a d a m i a m,

że w dniu 09.03.2021 r. została wydana decyzja nr 3/CP/2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej w Grabowcu – etap I na działkach nr 139/16, 151/2, 148/3, 149, 60/1, 136/39, 130/2, 135/19, 25, 26/1 i 8 położonych w miejscowości Grabowiec.

Z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie urzędu przy ulicy Toruńskiej 21 w Lubiczu Dolnym. Przed osobistą wizytą w urzędzie należy zapoznać się z aktualnymi informacjami o funkcjonowaniu urzędu i jego dostępności dla interesantów.

Z up. WÓJTA      
Marek Pilewski    
Kierownik Referatu   
Gospodarki przestrzennej

drukuj (


OBWIESZCZENIE GP.6733.21.2020.KB )

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2021-03-11 07:48


OBWIESZCZENIE GP.6733.1.2021.KB

 

GP.6733.1.2021.KB                                                                                                                Lubicz Dolny, 2021.03.05

O B W I E S Z C Z E N I E

o wszczęciu postępowania administracyjnego

Działając na podstawie art. 10 § 1, 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz.256 ze zmianami) oraz art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r., poz.293 ze zmianami)

z a w i a d a m i a m,

że  na wniosek spółki Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o., z dnia 05.02.2021 r. (data wpływu: 09.02.2021 r.), uzupełniony w dniu 03.03.2021 r. , zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie podziemnej trasy kablowej średniego napięcia SN, zasilającej projektowaną farmę fotowoltaiczną, na części działek nr 17/19, 17/22, 17/13 i 868/1 położonych w miejscowości Lubicz Dolny.

Akta sprawy dostępne są w siedzibie Urzędu Gminy Lubicz: ul. Toruńska 21, Lubicz Dolny.

Informacje na temat prowadzonego postępowania udzielane są telefonicznie przez Kierownika Referatu Gospodarki Przestrzennej  Marka Pilewskiego  - (56) 621 21 16. Na obecnym etapie postępowania, ze względu na zagrożenie epidemiczne,  niewskazane są wizyty w urzędzie
 w celu zapoznania się ze zgromadzoną dokumentacją. W szczególnie ważnych
 i uzasadnionych wypadkach wizyta taka jest możliwa wyłącznie po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu wizyty z Kierownikiem Referatu Gospodarki Przestrzennej. W związku z obowiązującym stanem zagrożenia epidemicznego należy zapoznać się
 z ograniczeniami w funkcjonowaniu urzędu i zasadami bezpieczeństwa umieszczonymi na stronie internetowej gminy.

WÓJT        
Marek Nicewicz

drukuj (


OBWIESZCZENIE GP.6733.1.2021.KB)

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2021-03-09 10:03


OGŁOSZENIE

GP.6721.3.2018.VK                                                                                          

OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru części wsi Lubicz Dolny - Małgorzatowo

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Gminy Lubicz Nr XLII/562/2018 z dnia 28 lutego 2018 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru części wsi Lubicz Dolny - Małgorzatowo, obejmującej tereny położone pomiędzy ulicą Małgorzatowo, autostradą A1 i Strugą Lubicką, a także obszar działek nr 407/1, 408/2cz., 408/3, 408/4, 408/5, 408/6, 408/7cz., 408/8cz., 408/9cz., 434/12cz., 574/1cz., 574/2cz. wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 08.02.2021 r. do 12.03.2021 r. w siedzibie urzędu w Lubiczu Dolnym przy ul. Toruńskiej 21, w sali obsługi interesantów (parter, wejście z tyłu budynku), w godzinach pracy urzędu.

Ponadto, projekt zmiany planu został udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: https://www.bip.lubicz.pl/7779,2021

Bezpośrednia obsługa interesantów jest możliwa wyłącznie po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu wizyty z Kierownikiem Referatu Gospodarki Przestrzennej Markiem Pilewskim - (56) 621 21 16. Przed osobistą wizytą w urzędzie należy zapoznać się z ograniczeniami w funkcjonowaniu urzędu i zasadami bezpieczeństwa umieszczonymi na stronie internetowej gminy.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 01.03.2021 r. w siedzibie urzędu, w sali obsługi interesantów (parter, wejście z tyłu budynku), o godz. 1300. W związku z ograniczeniami sanitarnymi dotyczącymi zachowania dystansu społecznego, chęć udziału w dyskusji należy zgłaszać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26.02.2021 r. do godz. 1100 na podany powyżej nr telefonu.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Lubicz z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31.03.2021 r.

Zgodnie z art. 17a ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym informuję, że Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych dostępna jest na stronie https://www.bip.lubicz.pl/7779,2021 oraz w siedzibie Urzędu Gminy Lubicz, ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz Dolny.

Informuję o ograniczeniu prawa dostępu do informacji o źródle danych osobowych uzyskanych w toku prowadzenia postępowań dotyczących sporządzania aktów planistycznych, jeżeli wpłynie to na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano - zgodnie z art. 8a ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Z up. WÓJTA     
Wojciech Rakowiecki
ZASTĘPCA WÓJTA

 

 

GP.6721.3.2018.VK

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 283  późn. zm.) informuję o możliwości zapoznania się z projektem zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru części wsi Lubicz Dolny - Małgorzatowo, obejmującej tereny położone pomiędzy ulicą Małgorzatowo, autostradą A1 i Strugą Lubicką, a także obszar działek nr 407/1, 408/2cz., 408/3, 408/4, 408/5, 408/6, 408/7cz., 408/8cz., 408/9cz., 434/12cz., 574/1cz., 574/2cz., wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 08.02.2021 r. do 12.03.2021 r. w siedzibie urzędu w Lubiczu Dolnym przy ul. Toruńskiej 21, w sali obsługi interesantów (parter, wejście z tyłu budynku), w godzinach pracy urzędu.

Ponadto, projekt zmiany planu został udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: https://www.bip.lubicz.pl/7779,2021

Bezpośrednia obsługa interesantów jest możliwa wyłącznie po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu wizyty z Kierownikiem Referatu Gospodarki Przestrzennej Markiem Pilewskim - (56) 621 21 16. Przed osobistą wizytą w urzędzie należy zapoznać się z ograniczeniami w funkcjonowaniu urzędu i zasadami bezpieczeństwa umieszczonymi na stronie internetowej gminy

Zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski w siedzibie Urzędu Gminy Lubicz, w terminie do dnia 31.03.2021 r. w formie, o której mowa w art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Lubicz.

Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych dostępna jest na stronie https://www.bip.lubicz.pl/7779,2021 oraz w siedzibie Urzędu Gminy Lubicz, ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz Dolny.

Z up. WÓJTA     
Wojciech Rakowiecki
ZASTĘPCA WÓJTA  

drukuj (


OGŁOSZENIE)

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2021-01-26 15:04

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2021-01-26 15:06


OBWIESZCZENIE GP.6733.21.2020.KB

GP.6733.21.2020.KB                                                                                                         Lubicz Dolny, 2021.01.08

O B W I E S Z C Z E N I E

o wszczęciu postępowania administracyjnego

Działając na podstawie art. 10 § 1, 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz.256 ze zmianami) oraz art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r., poz.293 ze zmianami)

z a w i a d a m i a m,

że  na wniosek Zakładu Usług Komunalnych w Lubiczu sp. z o.o., z dnia 28.12.2020 r. (data wpływu: 30.12.2020 r.), zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej w Grabowcu – etap I na działkach nr 139/16, 151/2, 148/3, 149, 60/1, 136/39, 130/2, 135/19, 25, 26/1 i 8 położonych w miejscowości Grabowiec.

Akta sprawy dostępne są w siedzibie Urzędu Gminy Lubicz: ul. Toruńska 21, Lubicz Dolny.

Informacje na temat prowadzonego postępowania udzielane są telefonicznie przez Kierownika Referatu Gospodarki Przestrzennej  Marka Pilewskiego  - (56) 621 21 16. Na obecnym etapie postępowania, ze względu na zagrożenie epidemiczne,  niewskazane są wizyty w urzędzie w celu zapoznania się ze zgromadzoną dokumentacją. W szczególnie ważnych i uzasadnionych wypadkach wizyta taka jest możliwa wyłącznie po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu wizyty z Kierownikiem Referatu Gospodarki Przestrzennej. W związku z obowiązującym stanem zagrożenia epidemicznego należy zapoznać się z ograniczeniami w funkcjonowaniu urzędu i zasadami bezpieczeństwa umieszczonymi na stronie internetowej gminy.

Z up. WÓJTA    
Wojciech Rakowiecki
ZASTĘPCA WÓJTA 

drukuj (


OBWIESZCZENIE GP.6733.21.2020.KB)

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2021-01-12 13:03

OBWIESZCZENIE

Wójt Gminy Lubicz podaje do publicznej wiadomości, że  w dniu 08.01.2021 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu gminy oraz w sposób zwyczajowo przyjęty (na tablicach sołeckich w Lubiczu Dolnym) zostało wywieszone obwieszczenie o treści jak poniżej: 

"Lubicz Dolny, 2021.01.07

GP.6733.18.2020.SS                                                                                       

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LUBICZ

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zmianami) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zmianami)

Wójt Gminy Lubicz zawiadamia,

że w dniu 07.01.2021 r. została wydana decyzja nr 1/CP/2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 na części działki nr 366/16 w obrębie ewidencyjnym Lubicz Dolny

Z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie urzędu przy ulicy Toruńskiej 21 w Lubiczu Dolnym. Przed osobistą wizytą w urzędzie należy zapoznać się z aktualnymi informacjami o funkcjonowaniu urzędu i jego dostępności dla interesantów.

Z treścią decyzji można zapoznać się również w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Lubicz:

 1. Przechodząc kolejno przez: Menu przedmiotowe > Urząd Gminy Lubicz > Zagospodarowanie przestrzenne >  OGŁOSZENIA I KOMUNIKATY > 2021
 2. Korzystając z adresu:  https://www.bip.lubicz.pl/7779,2021
 3. Korzystając z fotokodu:

MXj37v8Bkcz5boLQMJEAAAAASUVORK5CYII=

Z up. WÓJTA

Wojciech Rakowiecki

ZASTĘPCA WÓJTA"

drukuj (OBWIESZCZENIE)

Metryka

 • opublikował: Sławomir Szczęśniak
  data publikacji: 2021-01-07 14:02
 • zmodyfikował: Sławomir Szczęśniak
  ostatnia modyfikacja: 2021-01-08 13:18

DECYZJA GP.6833.18.2020.SS

drukuj (DECYZJA GP.6833.18.2020.SS)

Metryka

 • opublikował: Sławomir Szczęśniak
  data publikacji: 2021-01-08 13:08
 • zmodyfikował: Sławomir Szczęśniak
  ostatnia modyfikacja: 2021-01-08 13:09

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 694
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2021-04-19 09:58

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Intranet

Zaloguj się

Urząd Gminy Lubicz

Lubicz Dolny, ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz

Dane kontaktowe

tel. (56) 621-21-00, (56) 621-21-01

Godziny urzędowania

poniedziałek 7:15 - 15:00
wtorek 7:15 - 17:00 
środa 7:15 - 15:00
czwartek 7:15 - 15:00
piątek 7:15 - 14:15

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5747390
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2021-04-21 10:26

Stopka strony