Biuletyn Informacji Publicznej
URZĄD GMINY LUBICZ

Wyszukiwarka

Odnośniki

Intranet

Zaloguj się
:
:

Kalendarium

« poprzedni miesiącmaj 2024» następny miesiąc
PnWtŚrCzwPtSobNd
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.lubicz.pl

Treść strony


Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków:

Zgłoszenia z uwagi na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi wymagają oczyszczalnie ścieków o przepustowości do 5 m3 na dobę, wykorzystywane na potrzeby własnego gospodarstwa domowego lub rolnego w ramach zwykłego korzystania z wód.

Zgłoszenie instalacji nie wymagającej uzyskania zezwolenia

1.  Instalacja, z której emisja nie wymaga pozwolenia, mogąca negatywnie oddziaływać na środowisko, podlega zgłoszeniu organowi ochrony środowiska, z zastrzeżeniem ust. 8.

2.  Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1, powinno zawierać:

  1) oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby;

  2) adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji;

  3) rodzaj i zakres prowadzonej działalności, w tym wielkość produkcji lub wielkość świadczonych usług;

  4) czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny);

  5) wielkość i rodzaj emisji;

  6) opis stosowanych metod ograniczania wielkości emisji;

  7) informację, czy stopień ograniczania wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami.

3.  Prowadzący instalację, o której mowa w ust. 1, jest obowiązany do dokonania zgłoszenia przed rozpoczęciem jej eksploatacji, z zastrzeżeniem ust. 5. Przepis art. 64 ust. 2 Kodeksu postępowania administracyjnego stosuje się odpowiednio.

4.  Do rozpoczęcia eksploatacji instalacji nowo zbudowanej lub zmienionej w sposób istotny można przystąpić, jeżeli organ właściwy do przyjęcia zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji.

4a.  Sprzeciw, o którym mowa w ust. 4, jest wnoszony, jeżeli:

  1) eksploatacja instalacji objętej zgłoszeniem powodowałaby przekroczenie standardów emisyjnych lub standardów jakości środowiska;

  2) instalacja nie spełnia wymagań ochrony środowiska, o których mowa w art. 76 ust. 2 pkt 1 i 2.

5.  Instalację, o której mowa w ust. 1, objętą obowiązkiem zgłoszenia w okresie, gdy jest już ona eksploatowana, prowadzący ją jest obowiązany zgłosić w terminie 6 miesięcy od dnia, w którym została ona objęta tym obowiązkiem.

6.  Prowadzący instalację, o której mowa w ust. 1, jest obowiązany:

1) przedłożyć organowi właściwemu do przyjęcia zgłoszenia informacje o:

  a) rezygnacji z rozpoczęcia eksploatacji instalacji,

  b) zakończeniu eksploatacji instalacji,

  c) zmianie w zakresie danych lub informacji, o których mowa w ust. 2;

2) dokonać ponownego zgłoszenia instalacji, jeżeli zmiana wprowadzona w instalacji ma charakter istotnej zmiany.

7.  Informacje, o których mowa w ust. 6 pkt 1, należy przedłożyć w terminie 14 dni odpowiednio od dnia:

  1) rezygnacji z rozpoczęcia eksploatacji instalacji;

  2) zakończenia eksploatacji instalacji;

  3) zmiany w zakresie danych lub informacji, o których mowa w ust. 2.

7a.  Informacje zawarte w zgłoszeniu, o którym mowa w ust. 1 i w ust. 6 pkt 2, oraz informacje, o których mowa w ust. 6 pkt 1, prowadzący instalację, objętą obowiązkiem zgłoszenia z uwagi na wytwarzanie pól elektromagnetycznych, przedkłada także państwowemu wojewódzkiemu inspektorowi sanitarnemu.

8.  Zasady zgłaszania instalacji mogącej negatywnie oddziaływać na środowisko z uwagi na wytwarzanie odpadów określają przepisy ustawy o odpadach.

9.  Minister właściwy do spraw środowiska może określić, w drodze rozporządzenia, szczegółowe wymagania dotyczące zakresu danych ujętych w zgłoszeniu, o których mowa w ust. 2, oraz wzór formularza tego zgłoszenia, dla wybranych rodzajów instalacji, uwzględniając znaczenie tych danych dla określenia ewentualnego negatywnego oddziaływania instalacji na środowisko.

 

Rodzaje instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia

1.  Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, rodzaje instalacji, z których emisja nie wymaga pozwolenia, a których eksploatacja wymaga zgłoszenia, uwzględniając ich negatywne oddziaływanie na środowisko.

2.  W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 1, zostaną ustalone rodzaje instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia z uwagi na:

  1) wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza;

  2) wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi;

  3) (uchylony);

  4) wytwarzanie pól elektromagnetycznych.

3.  W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 1, wymóg zgłoszenia dla danego rodzaju instalacji może być uzależniony od:

  1) stosowanej techniki;

  2) parametrów charakteryzujących wydajność lub moc instalacji.

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r., poz. 519 t. j.).

Art. 45 ust. 1 pkt. 1, pkt. 3 i pkt. 4 Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 t. j.).

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 t. j.).

Art. 152, art. 153 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 roku w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz. U. z 2010 r., Nr 130, poz. 880)

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 1800)

zgodnie z załącznikiem do Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1827 t. j.)

Potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej za:

Przyjęcie wymaganego przepisami o ochronie środowiska zgłoszenia instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, mogącej negatywnie oddziaływać na środowisko 120zł

Dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpis, wypis lub kopia - od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury) 17zł

 Zwolnione z opłaty są przydomowe oczyszczalnie ścieków realizowane w związku z zabudową mieszkaniową (podst. prawna: art.2, ust. 1pkt. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1827 j.t.)

Obowiązek opłaty skarbowej powstaje z chwilą dokonania zgłoszenia.
Opłatę skarbową należy wnieść na rachunek UG Lubicz -
Bank Spółdzielczy w Grębocinie nr konta
07 9491 0003 0010 0000 0114 0008

            Poniżej zamieszczono wniosek o zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków

drukuj (Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków:)

Metryka

  • opublikował: Kamila Mróz
    data publikacji: 2017-03-29 12:32
  • zmodyfikował: Kamila Mróz
    ostatnia modyfikacja: 2017-03-29 12:36

Metryka

  • opublikował: Kamila Mróz
    data publikacji: 2017-03-29 12:34

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 36778
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2017-03-29 12:36:39