Biuletyn Informacji Publicznej
URZĄD GMINY LUBICZ

Wyszukiwarka

Odnośniki

Intranet

Zaloguj się
:
:

Kalendarium

« poprzedni miesiąclipiec 2024» następny miesiąc
PnWtŚrCzwPtSobNd
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.lubicz.pl

Treść strony

UWAGA : pierwszym dniem obowiązywania niniejszego planu miejscowego jest dzień 21.07.2006 r.
 • -

Metryka

 • opublikował: Sławomir Szczęśniak
  data publikacji: 2006-07-17 09:16

Metryka

 • opublikował: Sławomir Szczęśniak
  data publikacji: 2006-07-17 09:43

Dz.U.Kuj-Pom 76/2006 poz. 1284 (Bydgoszcz, dnia 20 czerwca 2006 r.)

UCHWAŁA Nr XLIII/516/05

 

RADY GMINY LUBICZ

 

z dnia 30 grudnia 2005 r.

 

 

 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Młyniec Drugi (przy drodze w kierunku na Mierzynek).

 

 

 

Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087) oraz art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142,poz. 1591 ze zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203), po stwierdzeniu zgodności z ustaleniami „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubicz”, uchwala się, co następuje:

 

 

 

Dział I

 

Przepisy ogólne

 

 

 

Rozdział 1

 

Obszar, przedmiot i cel planu oraz definicje pojęć użytych w planie

 

 

 

§ 1.  Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Młyniec Drugi, zwany dalej planem, obejmujący obszar położony przy drodze powiatowej z Młyńca do Mierzynka, w odległości około 500 m od centrum wsi Młyniec Drugi.

 

 

 

§ 2.  Przedmiotem ustaleń planu jest zakres obowiązkowy wynikający z art. 15 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

 

 

 

§ 3.1. Integralną częścią planu, o którym mowa w § 1 jest rysunek miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w skali 1:1000, zwany dalej rysunkiem planu, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, przedstawiający graficznie ustalenia planu, w tym granice obszaru objętego planem.

 

2.    Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu:

 

1)  granice obszaru objętego planem;

 

2)  granice miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zmienionego niniejszym planem;

 

3)  przeznaczenie terenów, oznaczone numerem porządkowym i symbolem literowym;

 

4)  linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania: ściśle określone i do uściślenia;

 

5)  linie zabudowy nieprzekraczalne;

 

6)  obiekty istniejące adaptowane, obiekty do likwidacji (rozbiórki) oraz do przebudowy lub likwidacji;

 

7)  kształtowane pasy zieleni izolacyjnej;

 

8)  wymiarowanie elementów zagospodarowania terenu.

 

3.    Linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu i różnych zasadach zagospodarowania, określane jako do uściślenia, mogą podlegać weryfikacji w projekcie zagospodarowania terenu lub projekcie podziału geodezyjnego.

 

4.    Ustala się przeznaczenie alternatywne, albo możliwość łączenia przeznaczenia dla terenów i działek oznaczonych podwójnym symbolem funkcji (np. „MN/ZL”), z preferencją tego przeznaczenia, którego oznaczenie literowe wprowadzono na pierwszym miejscu (z lewej strony).

 

 

 

§ 4.  Celem regulacji zawartych w ustaleniach planu jest:

 

1)  ustalenie przeznaczenia terenów, w tym dla inwestycji celu publicznego;

 

2)  określenie zasad zagospodarowania poszczególnych terenów tak, aby umożliwić kształtowanie ładu przestrzennego w sposób zapewniający ochronę środowiska i zdrowia ludzi oraz wartości kulturowych występujących w granicach planu;

 

3)  ochrona lokalnych i ponadlokalnych interesów publicznych poprzez unormowanie i podporządkowanie działań inwestycyjnych wymogom zachowania ładu przestrzennego oraz ukształtowanie prawidłowego układu komunikacyjnego z uwzględnieniem lokalnych i ponadlokalnych uwarunkowań.

 

 

 

§ 5.1. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:

 

1)  przeznaczeniu podstawowym - należy przez to rozumieć takie przeznaczenie, które jako główne powinno dominować na terenie wyznaczonym liniami rozgraniczającymi. Nie wyklucza ono możliwości lokalizacji w obrębie terenu przeznaczenia uzupełniającego, a nawet dopuszczalnego;

 

2)  przeznaczeniu uzupełniającym – należy przez to rozumieć inne rodzaje przeznaczenia niż podstawowe, które uzupełniają lub wzbogacają przeznaczenie podstawowe;

 

3)  dopuszcza się – należy przez to rozumieć możliwość działań lub lokalizacji obiektów budowlanych i urządzeń określonych w ustaleniach planu;

 

4)  terenie – należy przez to rozumieć część obszaru planu wyznaczoną na rysunku planu liniami rozgraniczającymi, o określonym rodzaju przeznaczenia podstawowego, oraz ewentualnie przeznaczenia uzupełniającego i dopuszczalnego, posiadającą symbol (składający się z cyfr i liter) i przypisane do niego ustalenia;

 

5)  linii rozgraniczającej tereny o różnym przeznaczeniu, ściśle określonej – należy przez to rozumieć linię wyznaczającą podziały obszaru objętego planem na tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;

 

6)  linii rozgraniczającej tereny o różnym przeznaczeniu, do uściślenia – należy przez to rozumieć linię wyznaczającą podziały obszaru objętego planem na tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania, którą należy określić w projekcie zagospodarowania terenu, lub w projekcie podziału geodezyjnego, w nawiązaniu do występujących na gruncie podziałów geodezyjnych, szczegółowego ukształtowania terenu, występującej zieleni, istniejących trwałych ogrodzeń, istniejącej trwałej zabudowy, elementów zagospodarowania nie ujawnionych na mapie sytuacyjno-wysokościowej, itp.;

 

7)  linii rozgraniczającej tereny o tym samym przeznaczeniu, lub o tych samych zasadach zagospodarowania ściśle określonej – należy przez to rozumieć linię podziału obszaru objętego planem w obrębie jednego terenu, wyznaczoną istniejącymi podziałami geodezyjnymi;

 

8)  linii rozgraniczającej tereny o tym samym przeznaczeniu, lub o tych samych zasadach zagospodarowania orientacyjnej – należy przez to rozumieć przybliżoną linię podziału obszaru w obrębie jednego terenu, stanowiącą przedstawienie graficzne przyjętych zasad podziału;

 

9)  nieprzekraczalnej linii zabudowy - należy przez to rozumieć linię ograniczającą teren na którym dopuszcza się wznoszenie budynków, w tym odsunięcie linii zabudowy od drogi, na odległość określoną w uchwale; (określona odległość nie dotyczy takich detali architektonicznych budynku jak gzyms, okap, zadaszenia nad wejściami, schody zewnętrzne, części podziemne budynków itp.);

 

 10)  obniżeniu standardu warunków mieszkaniowych – należy przez to rozumieć takie skutki zabudowy produkcyjno-usługowej i działalności gospodarczej, które w sposób oczywisty pogarszają warunki życia sąsiadów (np. emisja dymu, oparów i uciążliwych zapachów, różne formy składowania na otwartej przestrzeni, wzmożony ruch pojazdów, szczególnie samochodów o ładowności powyżej 3,5 Mg, generujący hałas przekraczający normy ustalone dla terenów mieszkaniowych itp.);

 

 11)  modernizacji - należy przez to rozumieć działania polegające na odbudowie, rozbudowie, nadbudowie i przebudowie prowadzące do podniesienia standardu i funkcjonalności istniejących obiektów;

 

 12)  dostępie ograniczonym (dostępności ograniczonej) – należy przez to rozumieć dostęp limitowany ograniczeniami podmiotowymi i przedmiotowymi, a w szczególności ogrodzeniem, zakazem wstępu osobom nieupoważnionym i postronnym, opłatami itp.;

 

 13)  symbolu terenu – należy przez to rozumieć oznaczenie poszczególnych terenów wydzielonych liniami rozgraniczającymi, składające się z cyfr i dużych liter, zgodnie z oznaczeniami na rysunku planu;

 

 14)  zaleca się - należy przez to rozumieć sugestię zastosowania się do ustaleń niewiążących, wprowadzonych ze względów funkcjonalnych, estetycznych, ochronnych itp.;

 

 15)  kształtowanych pasach zieleni izolacyjnej – należy przez to rozumieć zieleń wielopiętrową o szerokości min. 1,0 m.

 

2.    Pojęcia występujące w niniejszej uchwale, nie wyjaśnione w ust. 1, należy interpretować zgodnie z definicjami przyjętymi w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z 27 marca 2003 r. oraz z definicjami wynikającymi z Polskich Norm i przepisów odrębnych, obowiązującymi w dniu podjęcia niniejszej uchwały.

 

 

 

Dział II

 

Ustalenia ogólne, dotyczące całego obszaru planu

 

 

 

Rozdział 1

 

Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego

 

 

 

§ 6.  Ustala się podział obszaru opracowania objętego uchwałą na strefy:

 

1)  strefę komunikacji publicznej – o dostępie nieograniczonym – otwartą, obejmującą drogi publiczne „KD”, oraz teren wydzielonego ciągu pieszo-jezdnego „KX”;

 

2)  strefę niepubliczną – o dostępie ograniczonym, obejmującą zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, zagrodową i użytki rolne, oznaczoną symbolami: „MN”, „MN/ZL”, „RM” i „R”.

 

 

 

§ 7.1. Ustala się obowiązek wydzielania terenów i ich podziałów na działki budowlane na podstawie zatwierdzonego projektu podziału geodezyjnego, zapewniającego:

 

1)  minimalne parametry nowo wydzielanej działki budowlanej określono w § 11, o ile ustalenia szczegółowe dla danego terenu lub danej strefy nie stanowią inaczej;

 

2)  bezpośredni dostęp do nowo wydzielanej działki od drogi publicznej, oznaczonej symbolem „KD”;

 

3)  prawny dostęp do odcinanych części działek w wypadku ich podziału własnościowego, wynikającego z różnego przeznaczenia terenów, wprowadzonego ustaleniami niniejszego planu;

 

4)  równoczesne wydzielenie geodezyjne działek przeznaczonych w niniejszym planie na cele publiczne.

 

2.    Ustala się obowiązek uwzględniania w projektowanym zagospodarowaniu terenów, a w nich poszczególnych działek budowlanych, następujących warunków, zasad i standardów, o ile ustalenia szczegółowe dla poszczególnych terenów (na rysunku planu lub w tekście planu) nie stanowią inaczej:

 

1)  adaptacja istniejącej zabudowy, z dopuszczeniem modernizacji, celem poprawy standardów funkcjonalno-technicznych budynków;

 

2)  zakaz zmiany sposobu użytkowania istniejących budynków gospodarczych na funkcję mieszkaniową;

 

3)  określenie miejsc dla pojemników na odpady stałe, umożliwiających wstępną segregację odpadów i łatwy dostęp celem ich opróżniania i wywozu odpadów;

 

4)  sytuowanie projektowanych budynków równolegle do frontowej granicy działki, w przypadku skośnego usytuowania granic działek w stosunku do drogi, obowiązuje sytuowanie projektowanych budynków równolegle do granic bocznych działek;

 

5)  dostosowanie niwelet zagospodarowania terenu i zabudowy do rzędnych ulicy istniejącej lub projektowanej;

 

6)  zasadę realizacji zabudowy i modernizacji zabudowy istniejącej jako wkomponowanej w otaczający krajobraz i wykorzystującej naturalne walory terenu;

 

7)  zakaz budowy ogrodzeń pełnych, z zaleceniem stosowania ogrodzeń dekoracyjnych, lekkich, zastępowania lub uzupełniania ogrodzeń żywopłotami oraz zharmonizowania ogrodzeń.

 

3.    Ustala się obowiązek zachowania nieprzekraczalnych linii zabudowy zgodnie z rysunkiem planu, co najmniej jednak:

 

1)  w odległości wynikającej z przepisów odrębnych – w stosunku do działki sąsiedniej;

 

2)  8,0 m od linii rozgraniczającej z drogą publiczną (gminną) „KD-L”;

 

3)  15,0 m od linii rozgraniczającej z drogą publiczną (powiatową).

 

 

 

Rozdział 2

 

Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego

 

 

 

§ 8.  Ustala się następujące zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

 

1)  obowiązek zachowania co najmniej 60% powierzchni działki budowlanej jako powierzchni biologicznie czynnej;

 

2)  obowiązek przeprowadzania badań i analiz geologicznych, poprzedzających opracowywanie projektów budowlanych na poszczególnych działkach, w celu rozpoznania stateczności i nośności gruntów, poziomu wód gruntowych itp.;

 

3)  zalecenie wprowadzenia kształtowanych pasów zieleni izolacyjnej przy granicy z drogą powiatową;

 

4)  zalecenie łączenia projektowanych działek budowlanych w działki o większej powierzchni;

 

5)  zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, z wyłączeniem budowy i modernizacji dróg i infrastruktury technicznej;

 

6)  obowiązek ochrony wód podziemnych przed ich zanieczyszczeniem;

 

7)  obowiązek uwzględnienia w projektowanym zagospodarowaniu terenów, możliwie maksymalnego zachowania zieleni istniejącej i wkomponowania jej w układ przestrzenny.

 

 

 

Rozdział 3

 

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej

 

 

 

§ 9.  Ustala się obowiązek niezwłocznego wstrzymania prac ziemnych i powiadomienia właściwego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków lub Wójta gminy w przypadku odkrycia w trakcie prac budowlanych, wykopalisk archeologicznych lub przedmiotu, w stosunku do którego istnieje przypuszczenie, że jest on zabytkiem.

 

 

 

Rozdział 4

 

Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych

 

 

 

§ 10.            W obrębie terenów strefy komunikacji publicznej, o której mowa w § 6 pkt 1 ustala się:

 

1)  zasadę wykorzystywania systemu dróg w ich liniach rozgraniczających, jako podstawowych korytarzy podziemnej i w uzasadnionych sytuacjach nadziemnej infrastruktury technicznej, z zachowaniem wymogów przepisów odrębnych;

 

2)  zasadę budowy dróg i chodników o nawierzchni utwardzonej;

 

3)  obowiązek realizacji skrzyżowań komunikacji pieszej i kołowej, bez barier architektonicznych.

 

 

 

Rozdział 5

 

Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu.

 

 

 

§ 11.1.         Ustala się obowiązek uwzględnienia w projektowanym zagospodarowaniu terenów, a w nich poszczególnych działek budowlanych, następujących parametrów i wskaźników, o ile ustalenia szczegółowe dla poszczególnych terenów nie stanowią inaczej:

 

1)  minimalna powierzchnia działki projektowanej dla zabudowy mieszkaniowej – jednorodzinnej o wielkości 1500 m²;

 

2)  przyjęcie minimalnej szerokości działki budowlanej dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - 24,0 m, z obowiązkiem dostosowania wielkości zabudowy projektowanej i modernizowanej do ograniczeń wynikających z wielkości działki budowlanej;

 

3)  linie zabudowy nieprzekraczalne – zgodnie z rysunkiem planu;

 

4)  przyjęcie zasady zachowania co najmniej 60% powierzchni działki budowlanej jako powierzchni biologicznie czynnej.

 

2.    Na obszarze opracowania objętym niniejszą uchwałą określa się nieprzekraczalny wskaźnik intensywności zabudowy 30%.

 

3.    W projektowanej, jednorodzinnej zabudowie mieszkaniowej ustala się obowiązek uwzględniania następujących parametrów i wskaźników, o ile ustalenia szczegółowe dla poszczególnych terenów nie stanowią inaczej:

 

1)  ograniczenie ilości kondygnacji zabudowy mieszkaniowej do dwóch kondygnacji nadziemnych (w tym poddasze użytkowe) i wysokości budynku maksimum 10,0 m;

 

2)  maksymalne wyniesienie poziomu posadzki parteru ponad poziom terenu projektowanego - 1,2 m;

 

3)  przykrycie budynków dachami płaskimi lub stromymi o spadkach symetrycznych mieszczących się w granicach od 30 do 45 stopni;

 

4)  ograniczenie wysokości zabudowy gospodarczej i garażowej do jednej kondygnacji nadziemnej.

 

 

 

Rozdział 6

 

Granice i sposoby zagospodarowania terenów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów

 

 

 

§ 12.1.         Cały teren planu położony jest w „Obszarze Chronionego Krajobrazu Doliny Drwęcy” wyznaczonego rozporządzeniem nr 21/1992 Wojewody Toruńskiego z dnia 10 grudnia 1992 r. (Dz.Urz.Woj.Tor. Nr 27/92, poz. 178).

 

2.    Na obszarze chronionego krajobrazu, wprowadza się następujące zasady gospodarowania:

 

1)  przestrzeganie zakazów obowiązujących w projektowaniu zagospodarowania terenów nie związanych z realizacją inwestycji celu publicznego na „Obszarze Chronionego Krajobrazu Doliny Drwęcy” wynikających z rozporządzenia nr 26/2004 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 sierpnia 2004 r. (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. Nr 94, poz. 1646), w tym szczególnie:

 

a)  realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu art. 51 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska,

 

b)  likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych,

 

c)  eksploatacji kopalin do celów gospodarczych,

 

d)  wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu,

 

e)  dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli służą innym celom niż ochrona przyrody.

 

 

 

Rozdział 7

 

Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości

 

 

 

§ 13.1.         W obszarze objętym planem nie występuje potrzeba ustanawiania obowiązku scalania nieruchomości i ich ponownego podziału na działki w obrębie wyznaczonych terenów, w trybie procedury wynikającej z przepisów odrębnych.

 

2.    Odstępuje się od określania szczegółowych zasad oraz warunków scalania i podziału nieruchomości na obszarze objętym planem.

 

 

 

Rozdział 8

 

Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakazy zabudowy

 

 

 

§ 14.            Na terenach rolnych „R”, ustanawia się zakaz wszelkiej zabudowy oraz zalecenie nie dokonywania geodezyjnego podziału gruntów.

 

 

 

§ 15.            Na terenach dla których plan miejscowy przewiduje przeznaczenie inne od dotychczasowego, zakazuje się rozbudowy istniejących obiektów sprzecznych z funkcją przewidzianą w planie.

 

 

 

Rozdział 9

 

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej

 

 

 

§ 16.1.         Ustala się minimalną szerokość w liniach rozgraniczających:

 

1)  dróg publicznych dojazdowych - 10,0 m;

 

2)  ciągów pieszych – z dopuszczeniem dojazdów - 4,5 m.

 

2.    Ustala się obowiązek wyznaczania normatywnych trójkątów widoczności na wszystkich skrzyżowaniach.

 

 

 

§ 17.1.         Ustala się następujące warunki, zasady i standardy w projektowanym zagospodarowaniu terenów, a w nich poszczególnych działek budowlanych, o ile ustalenia szczegółowe dla poszczególnych terenów nie stanowią inaczej:

 

1)  obowiązek podłączenia istniejącej i projektowanej zabudowy do następujących, istniejących i projektowanych systemów infrastruktury technicznej: wodociągu, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, elektroenergetyki;

 

2)  obowiązek stosowania ekologicznych systemów i urządzeń grzewczych, a przy indywidualnym zaopatrzeniu w ciepło – technologii opartych o paliwa bezpieczne ekologicznie.

 

2.    Ustala się następujące zasady lokalizacji i realizacji systemów sieci infrastruktury technicznej:

 

1)  możliwość modernizacji i realizacji niezbędnych sieci i urządzeń infrastruktury technicznej w terenach przeznaczonych pod drogi gminne i ciągi komunikacji pieszej, wyznaczonych liniami rozgraniczającymi, z zachowaniem wymogów przepisów odrębnych;

 

2)  dopuszczalność lokalizacji urządzeń i sieci infrastruktury technicznej w obrębie terenów o innym przeznaczeniu podstawowym, szczególnie w przestrzeni między liniami rozgraniczającymi dróg, a nieprzekraczalnymi liniami zabudowy, z zastrzeżeniem uwzględnienia przepisów odrębnych, dotyczących szczególnie ochrony własności;

 

3)  obowiązek rozwiązania wspólnej – co najmniej w skali wsi – gospodarki ściekowej i gospodarki odpadami oraz wspólnego systemu zaopatrzenia w wodę i energię elektryczną;

 

4)  dopuszczalność budowy czasowych, szczelnych zbiorników na nieczystości ciekłe na warunkach wynikających z przepisów odrębnych oraz za zgodą właściwych organów sanitarnych i ochrony środowiska;

 

5)  zaopatrzenie poszczególnych obiektów w wodę dla celów bytowo-sanitarnych z wodociągu wiejskiego, uwzględniającego system hydrantów przeciwpożarowych w ilości wynikającej z przepisów odrębnych;

 

6)  obowiązek wykonania kompleksowej odbudowy i modernizacji systemu rowów odwadniających (melioracyjnych), z dostosowaniem tego systemu do funkcjonowania w obszarze zurbanizowanym;

 

7)  odprowadzenie ścieków deszczowych z drogowych powierzchni utwardzonych:

 

a)  docelowo do przewidywanej kanalizacji burzowej (deszczowej),

 

b)  do gruntu lub do istniejącego systemu rowów odwadniających, wyłącznie po podczyszczeniu w stopniu przewidzianym w przepisach odrębnych (piaskowniki, separatory itp.);

 

8)  zaopatrzenie w energię elektryczną na warunkach jednostki zarządzającej siecią z istniejących stacji transformatorowych 15 kV/0,4 kV dostosowanych do zwiększonego poboru mocy.

 

 

 

Rozdział 10

 

Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów

 

 

 

§ 18.1.         Na obszarze, o którym mowa w § 1, do czasu przeznaczenia terenów na cele określone w niniejszym planie, ustala się tymczasowe sposoby zagospodarowania, urządzenia oraz użytkowania – użytkowanie dotychczasowe chyba, że ustalenia szczegółowe (Dział III) dla poszczególnych terenów stanowią inaczej.

 

2.    Na terenach przeznaczonych w niniejszym planie pod drogi publiczne, ciągi pieszo-jezdne wprowadza się zakaz budowy wszelkich budynków na okres tymczasowy.

 

 

 

§ 19.            Dopuszcza się tymczasowe rozwiązanie sposobu odprowadzenia ścieków sanitarnych na terenach, na których nie przystąpiono do realizacji systemu kanalizacji sanitarnej, na następujących warunkach:

 

1)  okresowe gromadzenie ścieków w szczelnych zbiornikach o pojemności do 5,0 m3 i wywóz do punktu zlewnego gminnej oczyszczalni;

 

2)  obowiązek realizacji odpowiedniego przyłącza do kolektora sanitarnego w nieprzekraczalnym terminie jednego roku od dnia oddania tego kolektora do użytku.

 

 

 

Rozdział 11

 

Stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy

 

 

 

§ 20.            Ustala się stawkę procentową, stanowiącą podstawę do określenia jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – w wysokości:

 

1)  0% - dla terenów:

 

a)  stanowiących własność Skarbu Państwa, z wyłączeniem terenów w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych,

 

b)  stanowiących własność Gminy Lubicz,

 

c)  przeznaczonych pod zabudowę i zagospodarowanie na cele publiczne oraz urządzenia infrastruktury technicznej;

 

2)  30% - dla pozostałych terenów objętych ustaleniami planu nie wymienionych w pkt 1 których wartość wzrośnie.

Metryka

 • opublikował: Sławomir Szczęśniak
  data publikacji: 2006-07-17 09:28
 • zmodyfikował: Sławomir Szczęśniak
  ostatnia modyfikacja: 2006-07-17 09:38

Dział III

 

Ustalenia szczegółowe

 

 

 

Rozdział 1

 

Ustalenia dotyczące poszczególnych terenów i grup terenów zabudowy mieszkaniowej i zagrodowej
w zakresie określonym w Dziale II

 

 

 

§ 21.1.         Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: „2MN”, „3MN”, „6MN”, „7MN”, „8MN”, „10MN” i „11MN” ustala się:

 

1)  przeznaczenie podstawowe – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z niezbędną zabudową gospodarczą i garażową;

 

2)  przeznaczenie dopuszczalne – nieuciążliwa działalność gospodarcza;

 

3)  zakaz działalności gospodarczej, powodującej obniżenie standardu warunków mieszkaniowych ponad dopuszczalne normy ustalone dla zabudowy mieszkaniowej;

 

4)  dopuszcza się umieszczanie reklamy związanej z działalnością gospodarczą prowadzoną na działce budowlanej;

 

5)  dopuszcza się realizację zabudowy gospodarczej i garażowej na granicy sąsiednich działek budowlanych, o ile zabudowa ta będzie stanowiła łącznie jednorodną formę architektoniczną, z zastrzeżeniem zachowania przepisów odrębnych;

 

6)  dojazd z dróg oznaczonych symbolami „13KD-D” i „14KD-D”.

 

 

 

§ 22.            Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem: „1MN/ZL” ustala się:

 

1)  przeznaczenie podstawowe – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna w zieleni leśnej z niezbędną zabudową gospodarczą i garażową;

 

2)  przeznaczenie dopuszczalne – nieuciążliwa działalność gospodarcza;

 

3)  obowiązek maksymalnej ochrony istniejącej zieleni leśnej.

 

 

 

§ 23.            Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem „5RM” ustala się:

 

1)  przeznaczenie podstawowe – zabudowa zagrodowa w gospodarstwie rolnym;

 

2)  przeznaczenie dopuszczalne – nieuciążliwa działalność gospodarcza;

 

3)  zakaz prowadzenia działalności hodowlanej powodującej obniżenie standardu warunków mieszkaniowych ponad dopuszczalne normy ustalone dla zabudowy mieszkaniowej.

 

 

 

Rozdział 2

 

Ustalenia dotyczące poszczególnych terenów użytkowanych rolniczo oraz terenów wód w zakresie określonym w Dziale II

 

 

 

§ 24.            Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolami „4R” ustala się:

 

1)  przeznaczenie podstawowe – użytkowanie rolnicze;

 

2)  przeznaczenie uzupełniające – zieleń naturalna, rowy i naturalne cieki wodne;

 

3)  zakaz lokalizacji budynków;

 

4)  obowiązek rekultywacji dołów powyrobiskowych w kierunku rolniczym.

 

 

 

§ 25.            Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem „9WS” ustala się:

 

1)  przeznaczenie podstawowe – rów melioracji podstawowej;

 

2)  obowiązek ochrony zieleni otaczającej;

 

3)  obowiązek zapewnienia możliwości bieżącego utrzymania.

 

 

 

Rozdział 3

 

Ustalenia dotyczące poszczególnych terenów komunikacji i infrastruktury technicznej, w zakresie określonym w Dziale II

 

 

 

§ 26.            Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami „13KD-D”i „14KD-D” ustala się:

 

1)  przeznaczenie podstawowe – publiczne drogi dojazdowe, w tym „13KD-D” posiadający kontynuację w kierunku centrum wsi;

 

2)  przeznaczenie uzupełniające – lokalizację urządzeń, obiektów, budowli związanych z obsługą publicznej drogi dojazdowej, zjazdów indywidualnych i publicznych, z zastrzeżeniem wymagań określonych w przepisach odrębnych;

 

3)  obowiązek uzgadniania możliwości i zasad lokalizacji elementów przeznaczenia uzupełniającego z jednostką zarządzającą drogą gminną;

 

4)  obowiązek realizacji jezdni o nawierzchni utwardzonej o szerokości min. 5,0 m.

 

 

 

§ 27.            Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem „12KX” ustala się:

 

1)  przeznaczenie podstawowe – ciąg pieszy z dopuszczeniem dojazdu, posiadający kontynuację w kierunku centrum wsi;

 

2)  szerokość minimalną 4,5 m.

 

 

 

Dział IV

 

Przepisy końcowe

 

 

 

Rozdział 1

 

Dokumentacja związana z planem

 

 

 

§ 28.            Wyrys ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubicz”, uchwalonego przez Radę Gminy Lubicz, uchwałą nr XXVI/405/2000 z dnia 2 października 2000 r., którego zgodność kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubicz z ustaleniami planu wynika z części wstępnej (podstaw) uchwały – włączono do załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

 

 

 

§ 29.            Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu w czasie jego wyłożenia do publicznego wglądu – stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

 

 

 

§ 30.            Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania – stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

 

 

 

Rozdział 2

 

Przepisy o wejściu uchwały w życie

 

 

 

§ 31.            W granicach obszaru objętego niniejszym planem traci moc zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubicz dotycząca części terenu o symbolu PE-2, obejmująca tereny pod powierzchniową eksploatację kruszywa w części jednostki bilansowej A-7 Młyniec II, uchwalona Uchwałą Rady Gminy Lubicz nr XX/309/2000 z dnia 22 marca 2000 r. ogłoszona w Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. Nr 54, poz. 438, z 2000 r.

 

 

 

§ 32.            Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubicz.

 

 

 

§ 33.1.         Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

2.    Uchwała, o której mowa w ust. 1, podlega publikacji na stronie internetowej gminy.

 

 

 

Przewodniczący

 

Rady Gminy

 

 Hanna Anzel

Metryka

 • opublikował: Sławomir Szczęśniak
  data publikacji: 2006-07-17 09:32

 

 

 

 

załącznik nr 2

 

do uchwały nr XLIII/516/05

 

Rady Gminy Lubicz

 

z dnia 30 grudnia 2005 r.

 

 

 

w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Młyniec Drugi (przy drodze w kierunku na Mierzynek).

 

 

 

W okresie wyłożenia projektu planu miejscowego do publicznego wglądu tj. od 12 września 2005 r. do 7 października 2005 r. oraz wyznaczonym terminie tj. do dnia 24 października 2005 r. nie wpłynęły uwagi do projektu planu.

 

 

 

 

 

załącznik nr 3

 

do uchwały nr XLIII/516/05

 

Rady Gminy Lubicz

 

z dnia 30 grudnia 2005 r.

 

 

 

Rozstrzygnięcie Rady Gminy Lubicz

 

 

 

o sposobie realizacji i zasadach finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, zapisanych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego części wsi Młyniec Drugi (przy drodze w kierunku na Mierzynek).

 

 

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 117 oraz z 2004 Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492) Rada Gminy Lubicz określa następujący sposób realizacji i zasady finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym należą do zadań własnych gminy i służą zaspakajaniu zbiorowych potrzeb mieszkańców:

 

 

 

§ 1.1. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej służące zaspokajaniu zbiorowych potrzeb mieszkańców stanowią, zgodnie z art. 7 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 zm.), zadania własne gminy.

 

2.    Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej zapisane w planie obejmują:

 

1)  traktowane jako zadania wspólne inwestycje w granicach linii rozgraniczających poszczególnych ulic, w tym wybudowanie ulicy z oświetleniem, uzbrojeniem podziemnym, zielenią;

 

2)  inwestycje realizowane samodzielnie zlokalizowane poza liniami rozgraniczającymi ulic.

 

 

 

§ 2.  Wykazy terenów publicznych, w których zapisane zostały inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej należące do zadań własnych gminy.

 

Proponowany koszt inwestycji:

 

1)  inwestycje wymienione w pkt 1;

 

2)  inwestycje wymienione w pkt 2;

 

Rzeczywisty koszt inwestycji zostanie określony w wyniku zamówienia w trybie ustawy Prawo o zamówieniach publicznych.

 

 

 

§ 3.  Opis sposobu realizacji inwestycji wskazanych w § 2:

 

1)  realizacja inwestycji będzie przebiegać zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym m.in. ustawą Prawo budowlane, ustawą o zamówieniach publicznych, o samorządzie gminnych, gospodarce komunalnej i o ochronie środowiska;

 

2)  inwestycje w zakresie przesyłania i dystrybucji paliw gazowych, energii elektrycznej i ciepła realizowane będą w sposób określony zgodnie z obowiązującymi przepisami;

 

3)  realizacja i finansowanie inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej nie wyszczególnionych w § 2 jest przedmiotem umowy zainteresowanych stron.

 

 

 

§ 4.  Finansowanie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, ujętych w niniejszym planie podlega przepisom ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, zm.), przy czym:

 

1)  wydatki inwestycyjne finansowane z budżetu gminy ustala się w uchwale budżetowej.

 

 

 

§ 5.1. Zadania w zakresie budowy dróg na terenach wykazanych w § 2 finansowane będą przez budżet gminy lub na podstawie porozumień z innymi podmiotami.

 

1.    Zadania w zakresie budowy sieci wodociągowej i kanalizacji w terenach wykazanych w § 2 będą finansowane na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz.U. Nr 72, poz. 747), ze środków budżetu gminy lub poprzez partnerstwo publiczno-prawne.

 

2.    Zadania w zakresie budowy sieci energetycznych i gazowych będą finansowane na podstawie art. 7 ustawy Prawo energetyczne (Dz.U. Nr 54, poz. 348).

 

 

 

§ 6.  Prognozowane źródła finansowania przez gminę:

 

1)  dochody własne;

 

2)  dotacje;

 

3)  pożyczki preferencyjne;

 

4)  fundusze Unii Europejskiej;

 

5)  udział podmiotów gospodarczych.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: dpp:ss
  data wytworzenia: 2006-07-17
 • opublikował: Sławomir Szczęśniak
  data publikacji: 2006-07-17 09:33

Opis strony

Sławomir Szczęśniak, Referat Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami, Urząd Gminy Lubicz, ul. Toruńska 21, tel. (056) 678-21-28, fax: (056) 678-21-22, e-mail: bip@lubicz.pl

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 22026
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2006-07-17 09:44:08