Biuletyn Informacji Publicznej
URZĄD GMINY LUBICZ

Wyszukiwarka

Odnośniki

Intranet

Zaloguj się
:
:

Kalendarium

« poprzedni miesiącmaj 2024» następny miesiąc
PnWtŚrCzwPtSobNd
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.lubicz.pl

Treść strony

Program

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2010 ROK
 
Wprowadzenie:
 
                Ustawa o wychowaniu w trzeźwości nakłada na samorząd gminy szereg obowiązków w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, natomiast ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii nakłada obowiązki w zakresie rozwiązywania problemów związanych z narkomanią wśród mieszkańców gminy. Obie te ustawy dają jednocześnie ogromną szansę, aby istniejące, pojawiające się z coraz większym nasileniem problemy alkoholowe, narkotykowe i tytoniowe rozwiązywać a nade wszystko zapobiegać im właśnie na najniższym szczeblu administracji tj. w samorządach gminnych. Obecnie nikt z nas, osób odpowiedzialnych za kształtowanie lokalnej polityki społecznej, nie wątpi, że należy i trzeba pomagać osobom dotkniętym problemem alkoholowym, narkotykowym i nikotynizmem ale mamy także świadomość, że pomocą należy obejmować osoby z najbliższego otoczenia tj. rodzinę, w której problem uzależnień występuje, a nade wszystko należy zadbać o interes dzieci z rodzin dotkniętych problemem uzależnień.
                Pomagać to przede wszystkim zapobiegać, czyli edukować, uświadamiać, wskazywać alternatywne formy spędzania wolnego czasu, uczyć radzenia sobie z sytuacją trudną, konfliktową, wskazywać metody rozładowywania napięcia, stresu i agresji bez wspomagania się używkami. Pomagać to również wspierać młodych ludzi w kształtowaniu prawidłowych postaw osobowościowych tak, aby nie było potrzeby „podpierania się” substancjami uzależniającymi. Należy uczyć także umiejętności mówienia „nie” w sytuacjach, gdy młody człowiek jest poddany presji otoczenia.
 
Podstawy prawne:
 
§ Ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2002r. Nr 147, poz. 1231 z późn. zm.);
§ Ustawa z dnia 24 kwietnia 1997r. o przeciwdziałaniu narkomanii;
§ Ustawa z 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493);
§ Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004r. Nr 64, poz.593 ze zm.)
§ Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 873)
§ Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 stycznia 2001 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 110) oraz komentarz do Rozporządzenia - Biblioteczka Reformy Nr 40, rozdział „Zapobieganie uzależnieniom przez redukcję popytu na środki psychoaktywne, pt.: „Poziomy profilaktyki". Programy profilaktyczne w zreformowanej szkole;
§ Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2002r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 10, poz. 96 § 2 ust.2).


I. Diagnoza    sytuacji    w    gminie    Lubicz    w    aspekcie   problemów alkoholowych i               narkotykowych
                Gminę Lubicz zamieszkuje 17966 osób (stan na 31.12.2008 r.). W Powiatowym Urzędzie Pacy zarejestrowanych jest 630 osób bezrobotnych, w tym 361 kobiet (stan na 31.12.2008 r.). W gminie Lubicz znajduje się 6 szkół podstawowych, w których uczy się 1393 uczniów i dwie szkoły na poziomie gimnazjalnym, w których uczy się 577 uczniów. Według danych Policji w 2008 roku dokonano zatrzymań 199 osób do wytrzeźwienia w Izbie Wytrzeźwień w tym 13 kobiet. Pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wykazują, że w 4 rodzinach występuje przemoc, a 16 osób doświadcza przemocy.
                Z danych za I półrocze 2008 r. Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubiczu wynika, że 988 osób żyje w ubóstwie. Z powodu alkoholizmu z pomocy społecznej korzysta 25 rodzin, tj. 74 osoby. Nie odnotowano przypadków, w których powodem korzystania z pomocy społecznej byłaby narkomania. Zakład karny opuściło 13 osób, które nie mogły poradzić sobie z przystosowaniem do życia. Ogółem z różnych form pomocy korzystało 1069 rodzin ( dane za VII 2008 r.).
 
 
Dostępność alkoholu: (dane na 31.12.2008 r.)
Na alkohol do 4,5% oraz piwo nie obowiązuje limit punktów sprzedaży. Na sprzedaż w/w alkoholu do spożycia poza miejscem sprzedaży wydano w 2008 roku 35 zezwoleń, natomiast do spożycia w miejscu sprzedaży 6 zezwoleń. Na terenie gminy istnieją 94 punkty sprzedaży alkohol             
 
Jednocześnie uznaje się, że kluczową rolę w ograniczeniu dostępności odgrywają:
§ konsekwentny system kontroli rynku obrotu napojami alkoholowymi,
§ konsekwentne egzekwowanie przepisów ustawy związanych z zakresem reklamy alkoholu,
§ systematyczna edukacja sprzedawców w dziedzinie szkód związanych z piciem alkoholu przez młodzież,
§ koncentracja na wszechstronnych oddziaływaniach profilaktycznych wśród dzieci i młodzieży
§ ścisła współpraca z instytucjami skupiającymi dzieci i młodzież w celu promowania aktywnego, zdrowego stylu życia.
 
                Na terenie gminy Lubicz, w listopadzie 2007r. przeprowadzono badania sondażowe
„ Alkohol i narkotyki a młodzież z Gminy Lubicz”. Badania te realizowane były w ramach gminnego programu osłonowego „Działalność punktów konsultacyjnych dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu, narkotyków i innych używek wraz ze Szkołą dla rodziców w Lubiczu i Grębocinie” – dofinansowanego przez Samorząd Województwa, ze środków Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Narkomanii, Innych Uzależnień oraz HIV/AIDS w Województwie Kujawsko-Pomorskim do roku 2010.
Badaniami objęte zostały dzieci i młodzież uczące się we wszystkich szkołach na terenie Gminy Lubicz ze wszystkich klas gimnazjów oraz klasy IV – VI ze szkół podstawowych. Narzędziem badawczym był kwestionariusz ankiety, składający się z 14 pytań zamkniętych. Udało się wykonać łącznie 1120 ankiet. 
 


 
Podsumowanie – wyniki badań
 
Alkohol
 
 1. 47% uczniów w klasach IV-VI i w gimnazjach na terenie Gminy Lubicz ma za sobą inicjację alkoholową, z tego 77% gimnazjalistów i 24% uczniów szkół podstawowych.
 2. Dzieci z rodzin osób bezrobotnych rzadziej sięgają po alkohol i mają ku temu – jak deklarują - mniej okazji. Ich rodzice najrzadziej spośród wszystkich kategorii zawodowych częstują ich alkoholem. Za to jeśli sięgając już po alkohol dzieci z tych rodzin najczęściej z wszystkich grup upijały się. Ich rodzice również najczęściej są wymieniani przez własne dzieci jako osoby pijące dużo i bez okazji, jednak trzykrotnie większa grupa ich dzieci twierdzi, że ich bezrobotni rodzice piją bardzo mało, albo wcale, stanowiąc w tej kategorii najliczniejszą grupę.
 3. Tylko nieco ponad 47% dzieci nie było nigdy częstowanych alkoholem. Najczęściej częstującymi alkoholem są członkowie rodziny i osoby obce. W III klasie gimnazjum częstowanych alkoholem było już 93% uczniów.
 4. Wszędzie tam, gdzie szkoła podstawowa znajduje się w zespole szkół wraz z gimnazjum, wielokrotny kontakt z alkoholem jest średnio o 1/3 wyższy, niż w innych szkołach podstawowych z Gminy. Tamże uczniowie sięgając po alkohol - upijają się częściej. Negatywny wpływ uczniów gimnazjum na uczniów szkół podstawowych znajdujących się w tych samych kompleksach szkolnych jest bezsprzeczny.
 5. Według deklaracji badanych 17% z nich upiło się co najmniej raz, zaś 10% - więcej niż raz. Gimnazjaliści upijali się znacznie częściej - aż 33% z nich zrobiło to co najmniej raz, podczas gdy w szkołach podstawowych wskaźnik ten wyniósł „tylko” 5,5%.
 6. Ponad ¼ badanych deklarujących, że nigdy się nie upiła - mija się z prawdą, gdyż w oddalonym od tego pytaniu potrafi opisać uczucia towarzyszące upiciu się. Realny poziom młodzieży upijającej się wynosi więc ok. 20% (a nie 17% - według deklaracji samej młodzieży).
 7. Ponad połowa gimnazjalistów, która miała kontakt z alkoholem – upiła się nim (piła, żeby się upić).
 8. Badani, którzy próbują pić alkohol, wybierają piwo (80%). Uczniowie szkół podstawowych mający kontakt z alkoholem o 1/3 częściej wybierają wino (tańsze, wiśniówki). 
 9. Tylko 24% z tych młodych ludzi, którzy upili się alkoholem miało wyrzuty sumienia. Brak wyrzutów sumienia przy zachowaniu się uznanym za społecznie naganne jest oznaką chaosu normatywnego – w umyśle dziecka dane zachowanie (picie alkoholu) nagannym już nie jest, albo mechanizmy kontroli społecznej karzące za takie zachowanie są zbyt słabe. Najmniej wyrzutów sumienia związanych z upiciem się miały dzieci z rodzin utrzymywanych z renty i emerytury oraz dzieci rolników.
 10. 1/3 badanych nie wie, po co ludzie piją alkohol. Co czwarty badany uważa, że ludzie piją alkohol, żeby zagłuszyć własne problemy. To bardzo groźny sygnał traktowania przez młodzież i dzieci alkoholu jako instrumentu radzenia sobie w trudnej sytuacji życiowej. 15% badanych uważa, że ludzie piją dla towarzystwa, zaś 9% - bo tak wypada. Dla tych grup (łącznie dla co czwartego badanego) picie alkoholu jest stałym składnikiem życia zbiorowego i towarzyskiego.
 11. Deklaracje, że ludzie piją alkohol bo wypada gwałtownie rosną w I klasie gimnazjum. Być może wskazuje to na ważną rolę picia alkoholu wśród młodzieży, jako elementu zdobywania pozycji w nowo formującej się grupie.
 12. 44% spośród tych dzieci i tej młodzieży, która deklaruje częsty kontakt z alkoholem to „młodzież, która pije, bo się bawi i bawi się, bo pije”.
 13. ¾ badanej młodzieży i dzieci nie uważa, że alkohol pomaga w troskach.
 14. Naśladując sposób rozumowania swych rodziców – dzieci deklarują „oficjalnie”, że są przeciwne piciu alkoholu w ich wieku (3/4 badanych), ale aż 1/3 z nich „prywatnie” uważa, że kary za picie alkoholu w ich wieku są przesadzone, a ponad połowa z nich uważa, że w czasie prywatki „można sobie wypić”, zaś 60% miało kontakt z alkoholem.
 15. Badana młodzież i dzieci w 45% odmawia nieformalnej kontroli społecznej procesów picia alkoholu, uznając, że ludzie nie powinni się interesować tym, czy ktoś pije alkohol, czy nie.
 16. 1/3 badanych dzieci uważa, że w ich miejscowości pije się dużo alkoholu.
 
Narkotyki
 
 1. 9% uczniów widziało, jak zażywa się narkotyki w swej szkole, 12% słyszało o takich przypadkach. Sytuacja w gimnazjach jest dużo gorsza, niż w podstawówkach – 12% uczniów widziało przypadki zażywania narkotyków w swej szkole, 18% - słyszało o nich.
 2. Obecność narkotyków w szkołach podstawowych deklaruje średnio 13% badanych (6% widziało, dalsze 7% słyszało, że są). Sytuacja w szkołach podstawowych znajdujących się w zespołach szkół z gimnazjami jest znacznie gorsza - wyraźnie widać bardzo negatywny wpływ uczniów gimnazjum na uczniów szkoły podstawowej znajdującej się w zespole szkół - tam obecność narkotyków w ich szkołach deklaruje odpowiednio 20,5% dzieci, wobec 3,5% dzieci z podstawówek osobnych. Do zażywania narkotyków w podstawówkach osobnych przyznaje się do 3% uczniów, w podstawówkach z zespołów szkół nawet 6%.
 3. W szkołach podstawowych działających osobno uczniowie nie umieli wskazać nawet jednej osoby z tej szkoły, o której wiedzą, że zażywa narkotyki. W gimnazjach średnio co czwarty uczeń zna KILKA takich osób, zaś w Gimnazjum w Lubiczu Górnym aż 37% zna jedną lub kilka takich osób.
 4. 8% uczniów miało kontakt z narkotykami, z tego 3% - wielokrotny. W gimnazjach odsetek ten wynosi odpowiednio 13%, zaś w podstawówkach – 3,5%.
 5. W badanych szkołach widziało lub słyszało o braniu narkotyków ok. 20% badanych, choć tylko 8% przyznaje, że sama raz lub więcej je brała. 
 6. 86% z tych, którzy mieli wielorazowy kontakt z narkotykami również wiele razy sięgało po alkohol, zaś 8% z tych, którzy wiele razy sięgali po alkohol, sięgnęło po narkotyki (wobec 3% średniej dla całej populacji). Należy uznać, że dochodzi do bardzo częstego korelowania się narkomanii i alkoholizmu w jednej osobie ucznia oraz znacznie wyższego poziomu zagrożenia narkomanią wśród dzieci i młodzieży często sięgających po alkohol.
 7. ¾ uczniów nie zdradziło skąd bierze narkotyki. Wśród ujawniających te źródła, większości przyznała, że jest nim osoba z własnej szkoły.
 8. Zdecydowana większość uczniów uważa, że marihuana jest substancją uzależniającą, zaś narkotyki miękkie są szkodliwe. 81% z nich popiera surowsze kary za posiadanie i handel narkotykami.
 9. „Publicznie” walkę z narkotykami popiera aż 38% uczniów, którzy „prywatnie” je wielokrotnie brali.
W opinii 2/3 uczniów młodzież wiejska ma takie same problemy z narkotykami, jak młodzież miejska. ¾ uczniów gimnazjów uważa, że problem ten na wsi istnieje. Połowa uczniów z podstawówek uważa, że młodzież wiejska wolna jest od tych problemów.
 
W 2008 roku w ramach realizacji zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii, przeprowadzono badania pt.”Formy spędzania czasu wolnego i zainteresowania dzieci i młodzieży z Gminy Lubicz”.
Badania zostały przygotowane i przeprowadzone przez zespół badawczy złożony z doświadczonych pracowników GOPS w Lubiczu oraz socjologów z Instytut Socjologii UMK w Toruniu. Metodą wykorzystywaną w zbieraniu materiału badawczego był sondaż diagnostyczny z wykorzystaniem narzędzia w postaci kwestionariusza ankiety.
Wykorzystano losowy, warstwowy dobór próby. Badaniem objęto całą populację dzieci i młodzieży uczęszczających do szkół podstawowych Gminy Lubicz od klasy IV do klasy VI oraz młodzież gimnazjalną z klas I-II gimnazjum. Losowanie próby polegało na warstwowym (proporcjonalnie do każdej ze szkół i grup wiekowych) doborze co czwartego ucznia. W ten sposób powstała grupa badawcza w liczbie 301 uczniów.
 
Podsumowanie – wyniki badań
 
1.       Uczniowie mają sporo obowiązków domowych, które znacząco ograniczają ich czas wolny po lekcjach. Najwięcej obowiązków domowych mają jednocześnie ci uczniowie, którym dojazd ze szkoły do domu zajmuje najwięcej czasu. I odwrotnie – najmniej obowiązków mają zwykle uczniowie, którzy jadą ze szkoły do domu maksymalnie 5 minut.
2.       Średni skumulowany czas na obowiązki domowe i dojazd ze szkoły wynosił ok. 58 minut dziennie, co ważniejsze – rośnie on, ale niewiele, wraz z wiekiem ucznia.
3.       W czasie wolnym po lekcjach uczniowie przede wszystkim deklarują odrabianie lekcji, natomiast w sposób niepokojący wraz z wiekiem rośnie odsetek uczniów, którzy w tym czasie wolnym przede wszystkim oglądają telewizję oraz grają w gry komputerowe i siedzą w Internecie. Spada za to liczba uczniów realizujących po szkole swoje pasje sportowe, hobby, czy podnoszących swe umiejętności.
4.       W czasie wolnym w weekendy dominują czynności nie sprawiające uczniom kłopotów logistycznych i nie wymagające wysiłku – słuchanie muzyki, oglądanie telewizji, Internet. I tu obserwowaliśmy pogarszanie się jakości spędzania czasu wolnego wraz z przekroczeniem progu gimnazjum. Niepokoi spadek udziału w czasie wolnym bezpośrednich kontaktów z rówieśnikami, na rzecz kontaktów wirtualnych.
5.       Pocieszającym jest fakt, że praktycznie wszyscy badani uczniowie mają jakieś hobby, pasje, zainteresowania. Co więcej – znaczna ich część ma kilka takich pasji. Znaczna część młodzieży gimnazjalnej wykazuje niepokojący poziom regresji jakości zainteresowań i hobby – nauka języków obcych i sport ustępują na rzecz telenoweli, filmów, Internetu, czy gier komputerowych. Jednak mniejsza część gimnazjalistów wykazuje z kolei znaczny wzrost zainteresowania zainteresowaniami wyspecjalizowanymi i wysublimowanymi.
6.       Generalnie zainteresowania większości badanych uczniów wiodą ku konstrukcji stylu życia opartego o konsumpcjonizm, niestety odchodząc od realizacji wartości intelektualnych. Bardziej popularne są również zainteresowania mogące być realizowane w domu lub w najbliższym otoczeniu, aniżeli te wymagające wysiłku finansowego i logistycznego. 
7.       Zainteresowania muzyczne młodzieży koncentrują się wokół muzyki hip-hop i muzyki tanecznej. Z kolei zainteresowania sportowe dotyczą raczej dyscyplin mogących być uprawianych w okolicy, za wyjątkiem pływania. Zainteresowania nauka języków praktycznie ograniczone są do nauki języka angielskiego.
8.       Istotny i niepokojąco negatywny wpływ na badaną populację ma telewizja. Stanowi ona najważniejszy czynnik wypełniający czas wolny uczniów w weekendy oraz jeden z najważniejszych elementów spędzania czasu wolnego po lekcjach. Oglądanie telenoweli i seriali to jedno z ważniejszych zainteresowań gimnazjalistów. Jakość oglądanych audycji telewizji pozostawia wiele do życzenia (telenowele, prymitywne programy rozrywkowe itp.), a co więcej – nie jest ona zupełnie dopasowana do wieku uczniów.
9.       Ponad 2/3 uczniów z Gminy Lubicz uważa, że w ich wsi jest odpowiednia infrastruktura ułatwiająca spędzanie czasu wolnego z rówieśnikami, jednak tylko 1/3 z niej korzysta, reszta spotyka się w miejscach nieformalnych (przystanek, w domu u kolegów, sklep, koło sklepu). Znaczna część dzieci i młodzieży spędza czas wolny w miejscach dla niej nieodpowiednich (lasek, park, włócząc się, w sklepie, pod sklepem, w barze).
10.    Młodzież posiada skonkretyzowane i rozsądnie formułowane postulaty poprawy infrastruktury związanej ze spędzaniem czasu wolnego we własnej wsi. Dominują w niej żądania budowy lub remontów boisk, placów zabaw oraz budowy na terenie Gminy Lubicz basenu. Tylko niewielka grupa uczniów wolałaby raczej, aby we wsi było więcej sklepów, klubów, barów, dyskotek.
11.    Połowa badanych uczniów nie wie jeszcze, czy kiedyś w przyszłości opuści swoją wieś, czy raczej pozostanie w niej. Nie istnieje związek pomiędzy brakami w infrastrukturze spędzania czasu wolnego, a wola opuszczenia własnej wsi.
 
 
 
II. Zasoby umożliwiające prowadzenie działalności profilaktycznej i terapeutycznej w zakresie alkoholizmu i narkomanii – instytucje i organizacje pracujące w obszarze profilaktyki
 
Rozwiązywanie problemów alkoholowych wymaga współdziałania szeregu instytucji: oświaty, policji, pomocy społecznej, służby zdrowia, wymiaru sprawiedliwości, administracji aby skutecznie przeciwdziałać zjawiskom związanym z alkoholizmem i narkotykami. W gminie Lubicz rozwiązywaniem tych problemów zajmują się:
 
 1. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lubiczu
 2. Punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych i współuzależnionych w Lubiczu
 3. Szkoły Podstawowe i Gimnazja
 4. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubiczu
 5. Gminne Koło TPD w Lubiczu
 6. Środowiskowe Ognisko Wychowawcze w Lubiczu Górnym
 7. Świetlice Środowiskowe w Grębocinie, Gronowie i Lubiczu Górnym
 8. ZHP – Drużyna „Agricola” działająca przy Zespole Szkół Nr 2 w Grębocinie
 9. Akcja Katolicka w Grębocinie
 10. Akcja Katolicka w Gronowie
 11. Akcja Katolicka w Lubiczu
 12. Stowarzyszenia
 13. Kluby Sportowe z terenu Gminy
 14. Posterunek Policji w Lubiczu
 15. Ośrodki Zdrowia: Lubicz, Złotoria, Grębocin
 16. Kościoły
 17. Lokalni Liderzy
 
Kierunki działania na płaszczyźnie profilaktyki alkoholowej i narkotykowej.
1.       Ograniczenie dostępności do alkoholu i narkotyków poprzez kreowanie lokalnej polityki w tym zakresie.
2.       Realizacja profesjonalnych programów profilaktyki wobec dzieci i młodzieży.
3.       Zwiększenie dostępności terapii dla osób uzależnionych i współuzależnionych.
4.       Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. Pomoc pedagogiczna i prawna dla ofiar przemocy. Zapewnienie schronienia ofiarom przemocy poprzez współpracę z organizacjami pozarządowymi zajmującymi się przemocą.
5.       Szkolenie Członków Gminnej Komisji Alkoholowej, nauczycieli realizujących programy profilaktyczne i handlowców zajmujących się sprzedażą alkoholu.
6.       Tworzenie bazy materialnej, organizacyjnej i merytorycznej dla realizacji programów profilaktycznych.
7.       Uruchomienie telefonu „ Niebieska Linia” dla ofiar przemocy i osób współuzależnionych od alkoholu i narkotyków.
 
Zadania szczegółowe:
1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków.
a)    Działania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych skierowane do osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków w celu zmotywowania do podjęcia leczenia odwykowego.
b)    Działalność Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków, obejmująca w szczególności:
·       nawiązanie życzliwego, nie oceniającego kontaktu z klientem,
·       informowanie o możliwości podjęcia leczenia w placówce leczenia odwykowego,
·       motywowanie do leczenia,
·       udzielenie wsparcia po zakończonym leczeniu,
·       rozpoznanie w trakcie rozmowy zjawiska przemocy domowej i udzielenie stosownego wsparcia i informacji o możliwościach jej powstrzymywania,
·       uruchomienie interwencji w przypadku zdiagnozowania przemocy domowej,
·       posiadanie dobrej orientacji na temat możliwości pomocy i kompetencji poszczególnych służb z terenu gminy i innych instytucji, które mogą zaangażować się w profesjonalną i systemową pomoc dla klientów punktu.
c)    Działalność Punktu Wsparcia dla członków rodzin osób uzależnionych i ofiar przemocy w rodzinie.
·         prowadzenie profesjonalnej terapii wzmacniającej i motywującej dla ofiar uzależnień
·                   prowadzenie grupy AA dla osób uzależnionych
d)       Finansowanie telefonu „ Niebieska Linia „ dla ofiar przemocy i osób współuzależnionych od alkoholu lub narkotyków
e)         Dofinansowanie programów profilaktycznych realizowanych przez organizacje pozarządowe
f)          Pomoc w tworzeniu grup samopomocowych
g)        Upowszechnianie materiałów informacyjnych o chorobie, profilaktyce alkoholowej i       narkotykowej.
h)   Stała współpraca z Policją, Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Sądem - Wydziałem    Rodzinnym i Nieletnich, Kuratorami Rodzinnymi, pedagogami szkolnymi, szkołami w celu podnoszenia skuteczności podejmowanych działań.
2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe i narkotykowe pomocy pedagogicznej, prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.
a)     Szkolenie przedstawicieli grup zawodowych stykających się z problemem przemocy domowej.
b)     Edukacja publiczna.
c)     Organizowanie spędzania wolnego czasu dla osób współuzależnionych poprzez udział w masowych zabawach bezalkoholowych, festynach, wieczorkach.
3.      Pomoc pedagogiczna, psychologiczna i terapeutyczna dla dzieci z rodzin dotkniętych lub zagrożonych problemem alkoholowym czy narkotykowym.
a) Utworzenie zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, którego zadaniem będzie opracowanie i koordynowanie realizacji planów pomocy dziecku i rodzinie.
·            kompleksowe zajmowanie się rodzinami, w których dochodzi do przemocy,
·             monitorowanie sytuacji w rodzinach, w których dochodzi do przemocy,
·            zbieranie i przechowywanie informacji na temat skali zjawiska przemocy w rodzinie na terenie gminy,
·            nawiązywanie współpracy z organizacjami pozarządowymi zajmującymi się udzielaniem pomocy ofiarom przemocy domowej w tym noclegu,
·            inicjowanie działań zmniejszających do podniesienia kwalifikacji osób mających w swojej pracy kontakt z ofiarami i sprawcami przemocy,
·            stosowanie procedury interwencji - „Niebieska karta" - rozpoznawanie zaburzeń życia rodzinnego na skutek nadużywania alkoholu i stosowania przemocy, ułożenie planu pomocy członkom rodziny i zaplanowanie działań interwencyjnych.
b)    Prowadzenie na terenie szkół i innych placówek oświatowych programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży, odpowiadającym standardom wyznaczonym przez technologie profilaktyczne, obejmujących:
·           Profilaktykę pierwszorzędową - adresowaną do ogółu dzieci i młodzieży, mającą na celu promocję zdrowego stylu życia oraz opóźnienie wieku inicjacji alkoholowej czy narkotykowej
·           Profilaktyką drugorzędową - adresowaną do grup podwyższonego ryzyka, a więc do osób, które przeszły już inicjację i u których występują liczne lub poważne problemy (osobiste, rodzinne, szkolne) - świetlice socjoterapeutyczne.
 
W ramach profilaktyki pierwszorzędowej realizowane są Programy Profilaktyczne w szkołach i innych placówkach oświatowych, które mają charakter:
1.    informacyjno - edukacyjny - nastawiony na przekazywanie informacji o zagrożeniach związanych z używaniem substancji psychoaktywnych i mechanizmach powstawania uzależnień, a także na ćwiczenie ważnych umiejętności życiowych, np.: programy takie jak: „Elementarz" - czyli program siedmiu kroków, „Spójrz inaczej", „Dziękuję, nie" itp.
2. alternatyw - umożliwiające dzieciom i młodzieży zaspokajanie potrzeby aktywności i osiągnięć poprzez angażowanie się w jakąś pozytywną działalność - sport, turystyka, teatr, praca charytatywna, muzyka ruchowa, ekologia, plastyka.
3.     rówieśnicze - bazujące na pracy z pozytywnymi liderami młodzieżowymi.
4. terapeutyczne - zwracanie uwagi na mocne strony dziecka, które stanowią postawę działań wspomagających jego rozwój, np. zajęcia korekcyjno - kompensacyjne, socjoterapeutyczne.
5. sportowo - rekreacyjne - umożliwienie dzieciom i młodzieży aktywności sportowej jako rozwoju sprawności fizycznej i intelektualnej - silnej wobec używek.
c)    Utworzenie i prowadzenie Świetlicy Środowiskowej w Grębocinie i Gronowie dla dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym, narkotykowym lub nikotynowym lub zagrożonych tymi uzależnieniami oraz Świetlicy Środowiskowej w Lubiczu Górnym i Gronowie dla młodzieży. Świetlice realizować będą program opiekuńczo – wychowawczy a także terapeutyczny w zakresie profilaktyki alkoholowej i narkotykowej
d)    Prowadzenie zajęć – warsztatów terapeutycznych dla rodziców – „Szkoła dla rodziców”.
        „Szkoła dla rodziców” realizuje program spotkań dla osób, które szukają sposobu na nawiązanie głębszych i cieplejszych relacji z dziećmi. Adresowany jest więc do wszystkich rodziców, którzy borykają się w życiu codziennym z problemami wychowawczymi. Jego głównym celem jest bowiem wspieranie rodziców w radzeniu sobie w codziennych kontaktach z dziećmi i młodzieżą, uczenie ich lepszego porozumiewania oraz refleksji nad własną postawą wychowawczą. Spotkania prowadzone podczas tego programu dają również rodzicom okazję do wymiany wzajemnych doświadczeń. Rodzice wspólnie z prowadzącym stawiają więc kolejne kroki ku głębszej relacji z dziećmi, dającej zadowolenie oraz poczucie wzajemnej bliskości. Uczenie umiejętności otwartego porozumiewania się w rodzinie przyczynia się do budowania silnej więzi między rodzicami i dziećmi, co sprawia, że program ten jest również profilaktycznym. Reasumując należy stwierdzić, że „Szkoła dla rodziców” uczy nie tyle metod, co budowania prawidłowych relacji w rodzinie, w duchu wzajemnej podmiotowości i dialogu.
e)    Podejmowanie działań o charakterze edukacyjnym przeznaczonych dla rodziców, których
celem jest wspieranie asystencji dziecka i przygotowanie go do podejmowania świadomych i odpowiedzialnych decyzji związanych z używaniem substancji psychoaktywnych.
f)        Wspieranie programów i przedsięwzięć profilaktycznych opracowanych i realizowanych przez
młodzież, skierowanych do grup rówieśniczych np. kluby dyskusyjne, gazetki itp.
g)    Wspieranie rozwoju i działalności wolontariatu - warsztaty, szkolenia pogłębiające wiedzę i
umiejętności z zakresu profilaktyki problemowej i promocji zdrowia.
h)       Organizowanie lokalnych imprez profilaktycznych adresowanych dla dzieci, młodzieży i ich
rodziców.
i)         Wspieranie akcji żywienia dzieci w szkołach, szczególnie dzieci zagrożonych
niedożywieniem na skutek alkoholizmu lub innych patologii występujących w rodzinnych
domach
j)     Inicjowanie, wspieranie akcji mających na celu organizację letniego wypoczynku dzieci i młodzieży poza rodzinnym środowiskiem często skażonym uzależnieniami.
• Udział dzieci i młodzieży w obozach profilaktycznych, koloniach z elementami profilaktyki i innych formach wypoczynku pozwalających na kształtowanie prawidłowych postaw osobowościowych.
4.                Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej.
 
a)     prowadzenie działalności edukacyjnej mającej na celu zmniejszenie spożycia alkoholu,
b)     wszechstronne kształcenie w dziedzinie profilaktyki członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, nauczycieli, pedagogów, pracowników socjalnych, policjantów,
c)     organizacja zajęć aktywizujących osoby bezrobotne,
d)     wspieranie działań podejmowanych przez lokalnych liderów, którzy tworzą „koalicję trzeźwościową", aktywizują lokalne środowiska i wskazują alternatywne sposoby spędzania wolnego czasu,
e)     upowszechnienie materiałów informacyjnych i edukacyjnych z zakresu problematyki uzależnień,
f)      edukacja rodziców w dziedzinie profilaktyki uzależnień,
5.                Ustalenie szczegółowych zasad wydawania i cofania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia na miejscu i poza miejscem sprzedaży, kontrola przestrzegania zasad obrotu tymi napojami.

a)   Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wydaje się z uwzględnieniem warunków zawartych w uchwale Rady Gminy w Lubiczu
·         w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży napojów alkoholowych i warunków sprzedaży tych napojów.
·         w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu z wyjątkiem piwa przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży
·         w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu z wyjątkiem piwa przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży
·         po zapoznaniu się z opinią Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w przedmiocie zasadności wydania zezwolenia,
b)         Postępowanie w sprawie cofnięcia zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych prowadzi się z uwzględnieniem warunków zawartych w uchwale Rady Gminy w Lubiczu w sprawie szczegółowych zasad wydawania i cofania zezwoleń na prowadzenie sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia na miejscu lub poza miejscem sprzedaży oraz kontroli przestrzegania zasad obrotu tymi napojami oraz ustawę o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi.
c)          Prowadzenie szkoleń dla właścicieli punktów sprzedaży napojów alkoholowych.
d)         Kontrola podmiotów gospodarczych prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych.
·         Kontroli podlegają wszystkie podmioty gospodarcze prowadzące sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia na miejscu i poza miejscem sprzedaży,
·          Kontrolę prowadzą:
-   upoważnieni przez Wójta Gminy Lubicz pracownicy urzędu,
-   członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
-   inne upoważnione organy w tym pracownicy Urzędu Skarbowego, Policji
·          Zakres kontroli:
-   zgodność prowadzonej   sprzedaży napojów alkoholowych z aktualnie ważnym zezwoleniem,
- przestrzeganie warunków ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
- przestrzeganie porządku publicznego wokół miejsc sprzedaży napojów alkoholowych,
·         Czynności kontrolnych dokonuje się w obecności kontrolowanego, osoby zastępującej kontrolowanego lub przez niego zatrudnionej,
·         Podmiot kontrolowany obowiązany jest zapewnić warunki niezbędne do przeprowadzenia kontroli,
·         Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół, który wraz z wnioskami przekazuje się do organu wydającego decyzję z równoczesnym powiadomieniem Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Wspomaganie działalności stowarzyszeń, akcji i innych organizacji pozarządowych służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych
a)     wsparcie   edukacyjne   i   materialne   podmiotów   zajmujących   się  rozwiązywaniem problemów alkoholowych,
b)     włączenie organizacji pozarządowych w wykonywanie zadań wynikających z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień,
c)     przekazywanie organizacjom, którym powierzone zostaną zadania do realizacji dotacji zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie i uchwały Rady Gminy w Lubiczu w sprawie zasad udzielania dotacji z budżetu Gminy z przeznaczeniem na wykonanie zadań Gminy przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych
Zasady wynagradzania Członków GKRPA
·         Członkom Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za wykonywanie wszelkich czynności przysługuje wynagrodzenie - dieta w wysokości 150 zł miesięcznie
Kontrola   realizacji   Gminnego   Programu   Profilaktyki   i   Rozwiązywania   Problemów Alkoholowych   (zawierający program profilaktyki narkotykowej).
·         sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przygotowuje Koordynator Programu wraz z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i przedstawia Radzie Gminy w Lubiczu do przyjęcia.

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2010-04-12 11:06
 • zmodyfikował: Kamila Mróz
  ostatnia modyfikacja: 2010-04-12 11:08

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 15648
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2010-04-12 11:27:26