Ścieżka nawigacyjna

Treść strony


Zgodnie z art. 5a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego uchwala do dnia 30 listopada roku poprzedzającego okres obowiązywania programu roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi


 Na podstawie art. 20 ust.1  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie  gminnym 
(Dz. U. z 2020 r., poz. 713 t.j.) 
informuję o: 
 
XXIII  sesji  Rady  Gminy  Lubicz,  która  odbędzie  się  dnia  03  września  2020  r.  (czwartek)                        
o godz. 12.00 w świetlicy wiejskiej w Krobi (ul. Olimpijska 14)  z proponowanym porządkiem 
obrad:  
1.  Otwarcie sesji Rady Gminy: 
a)  stwierdzenie quorum, 
b)  zgłaszanie spraw do porządku. 
2.  Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy. 
3.  Informacja wójta z wykonania uchwał oraz działalności między sesjami 
4.  Informacja przewodniczących komisji o pracach komisji między sesjami. 
5.  Informacja przewodniczącego rady o działalności między sesjami. 
6.  Podjęcie uchwał: 
a)  w sprawie powołania Skarbnika Gminy Lubicz 
b)  o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubicz na 2020 r. 
c)  o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Lubicz 
d)  w sprawie trybu i kryteriów przyznawania nagród dla nauczycieli 
e)  w  sprawie  zmiany  uchwały  w sprawie  uchwalenia  „Programu  usuwania  azbestu 
i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Lubicz na lata 2013-2032” 
f)  o  zmianie  uchwały  w sprawie  zasad  udzielania  i rozliczania  dotacji  celowej 
z budżetu Gminy Lubicz na dofinansowanie zakupu, montażu i uruchomienia źródła 
ciepła  na  terenie  Gminy  Lubicz,  związanych  z likwidacją  starych  źródeł  ciepła 
opalanych paliwem stałym 
g)  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  udzielenie  bonifikaty  od  ceny  nieruchomości 
położonej w miejscowości Lubicz Dolny 
h)  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  przyjęcie  darowizny  nieruchomości  gruntowej 
położonej w miejscowości Gronowo i)  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  przyjęcie  darowizny  nieruchomości  gruntowej 
położonej w miejscowości Lubicz Dolny 
j)  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  przyjęcie  darowizny  nieruchomości  gruntowej 
położonej w miejscowości Gronówko 
k)   w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 
2020” 
l)  w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2020-2024 
dla Gminy Lubicz" 
m) w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  wynajem  na  czas  oznaczony  w  trybie 
bezprzetargowym garażu murowanego stanowiącego własność Gminy Lubicz  
n)  w  sprawie  rozpatrzenia  petycji  dotyczącej  projektu  inwestycji  „Budowa  obiektu 
mostowego wraz z drogą dojazdową klasy G na odcinku od ul. Małgorzatowo do 
DW nr 567 w Nowej Wsi”  
o)  w  sprawie  rozpatrzenia  petycji  dotyczącej  utwardzenia  fragmentu  ul.  Leśnej 
w Lubiczu Dolnym  
p)  w  sprawie  rozpatrzenia  wniosku  o  przystąpienie  do  zmiany  studium 
zagospodarowania przestrzennego gminy Lubicz  
q)  w sprawie rozpatrzenia wniosku o zmianę planu zagospodarowania przestrzennego 
działek położonych przy ul. Księżycowej w Grębocinie  
r)  w sprawie rozpatrzenia skargi na sołtysa wsi Złotoria. 
 7.    Przedstawienie  interpelacji,  zapytań  i  wniosków  składanych  przewodniczącemu  rady 
gminy. 
8.  Zakończenie obrad.            


Z poważaniem            
 Przewodniczący Rady Gminy  
Zbigniew Barcikowski     

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-08-27 15:03


INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - „Dowóz uczniów autystycznych i niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Lubicz do szkoły w Toruniu wraz z zapewnieniem opieki w czasie przewozu w roku szkolnym 2020/2021”

 • Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2020-09-01 16:52

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-09-01 16:52


INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - „Dowóz uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Lubicz do szkół w Toruniu wraz z zapewnieniem opieki w czasie przewozu w roku szkolnym 2020/2021”

 • Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2020-09-01 16:51

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-09-01 16:51


INFORMACJA PO OTWARCIU OFERT - Dowóz uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Lubicz do szkół w Toruniu wraz z zapewnieniem opieki w czasie przewozu w roku szkolnym 2020/2021

 • Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2020-08-27 14:57

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-08-27 14:56


INFORMACJA PO OTWARCIU OFERT - „Dowóz uczniów autystycznych i niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Lubicz do szkoły w Toruniu wraz z zapewnieniem opieki w czasie przewozu w roku szkolnym 2020/2021

 • Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2020-08-27 14:56

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-08-27 14:55


OBWIESZCZENIE O TERMINIE OPISU I OSZACOWANIA WARTOŚCI NIERUCHOMOŚCI - JEDWABNO

 • Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2020-08-24 13:01

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-08-24 13:00


OBWIESZCZENIE O TERMINIE OPISU I OSZACOWANIA WARTOŚCI NIERUCHOMOŚCI - JEDWABNO

 • Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2020-08-24 12:42

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-08-24 12:41


OBWIESZCZENIE O TERMINIE OPISU I OSZACOWANIA WARTOŚCI NIERUCHOMOŚCI - ROGOWO

 • Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2020-08-24 12:41

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-08-24 12:40


Zapytanie ofertowe na dowóz uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Lubicz do szkół w Toruniu wraz z zapewnieniem opieki w czasie przewozu w roku szkolnym 2020/2021

Metryka

 • data wytworzenia: 2020-08-18
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-08-18 16:05


Zapytanie ofertowe na dowóz uczniów autystycznych i niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Lubicz do szkoły w Toruniu wraz z zapewnieniem opieki w czasie przewozu w roku szkolnym 2020/2021

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-08-18 15:52


ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Woźniak
   data publikacji: 2020-08-17 13:50

Metryka

 • opublikował: Dorota Woźniak
  data publikacji: 2020-08-17 13:49


ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Woźniak
   data publikacji: 2020-08-17 13:49

Metryka

 • opublikował: Dorota Woźniak
  data publikacji: 2020-08-17 13:48
 • zmodyfikował: Dorota Woźniak
  ostatnia modyfikacja: 2020-08-17 13:49


Wyjaśnienia do zapytania ofertowego pn. Zapytanie ofertowe na dowóz uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Lubicz do szkół w Toruniu wraz z zapewnieniem opieki w czasie przewozu w roku szkolnym 2020/2021

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Woźniak
   data publikacji: 2020-08-13 13:32

Metryka

 • opublikował: Dorota Woźniak
  data publikacji: 2020-08-13 13:32


Zapytanie ofertowe na dowóz uczniów autystycznych i niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Lubicz do szkoły w Toruniu wraz z zapewnieniem opieki w czasie przewozu w roku szkolnym 2020/2021

 • Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2020-08-05 16:06

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-08-05 16:05
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2020-08-05 16:20


Zapytanie ofertowe na dowóz uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Lubicz do szkół w Toruniu wraz z zapewnieniem opieki w czasie przewozu w roku szkolnym 2020/2021

 • Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2020-08-05 16:05

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-08-05 15:52


Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o wydaniu postanowienia o sprostowaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Pruszyńska
   data publikacji: 2020-07-28 19:17

Metryka

 • opublikował: Dorota Pruszyńska
  data publikacji: 2020-07-28 19:17
 • zmodyfikował: Dorota Pruszyńska
  ostatnia modyfikacja: 2020-07-28 19:16


OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Torunia w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w celu odprowadzania ścieków sanitarnych z Gminy Lubicz do Torunia

 • Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2020-07-13 14:46
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
   ostatnia modyfikacja: 2020-07-13 15:15

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-07-13 14:29


Ogłoszenie podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli publicznych i niepublicznych oraz statystycznej liczby uczniów w przedszkolach publicznych na terenie Gminy Lubicz, obowiązującej od 1 lipca 2020 r.

Wójt Gminy Lubicz, na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 roku
o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 17 i 278) ogłasza, co następuje:

 1. Podstawowa kwota dotacji (100%) od 1 lipca 2020 na jednego ucznia, dla przedszkoli publicznych wynosi: 11 296,50 zł

W związku z powyższym miesięczna podstawowa kwota wynosi 941,38 zł

 1. Statystyczna liczba uczniów w przedszkolu publicznym na dzień 30 września 2019 roku (SIO) wynosi: 139.

Ponadto informuję, że miesięczna kwota dotacji wynosi:

 1. dla przedszkoli niepublicznych 75 % - 706,04 zł
 2. dla niepublicznych punktów przedszkolnych 40 % - 376,55 zł.

Marek Nicewicz  
Wójt Gminy Lubicz

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-06-16 16:49


WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA GMINY W ZAKRESIE KULTURY - ROZWOJU WOKALNEGO SENIORÓW GMINY LUBICZ

 • Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2020-07-07 15:41

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-07-01 17:18


 ORG.0002.5.2020                                                                

 Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 t.j.)
informuję o:

XXII sesji Rady Gminy Lubicz, która odbędzie się dnia 18 czerwca 2020 r. (czwartek)  o godz. 12.00 w świetlicy wiejskiej w Krobi (ul. Olimpijska 14)  z proponowanym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie sesji Rady Gminy:
 1. stwierdzenie quorum,
 2. zgłaszanie spraw do porządku.
  1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy.
  2. Informacja wójta z wykonania uchwał oraz działalności między sesjami
  3. Informacja przewodniczących komisji o pracach komisji między sesjami.
  4. Informacja przewodniczącego rady o działalności między sesjami.
  5. Przedstawienie raportu o stanie Gminy Lubicz za rok 2019.
  6. Debata nad raportem o stanie Gminy Lubicz za rok 2019.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Lubicz wotum zaufania.
  8. Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2019.
  9. Zapoznanie radnych z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczącą przedłożonego przez Wójta Gminy Lubicz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za rok 2019 wraz z informacją o stanie mienia Gminy.
  10. Przedstawienie opinii komisji stałych dotyczących sprawozdania z wykonania budżetu.
  11. Dyskusja nad sprawozdaniem z wykonania budżetu.
  12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Lubicz za rok 2019.
  13. Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium.
  14. Zapoznanie radnych z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczącą wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium.
  15. Dyskusja nad wnioskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium.
  16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Lubicz z tytułu wykonania budżetu za rok 2019.
  17. Podjęcie uchwał:
 1. w sprawie uchwalenia dokumentu pn. „Strategia Rozwoju Elektromobilności dla Gminy Lubicz na lata 2020 – 2035”
 2.  w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Lubicz
 3. w sprawie powołania Skarbnika Gminy Lubicz
 4. w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Lubicz na rok szkolny 2020/2021
 5. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Grębocin
 6. w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Rogowo
 7. w sprawie dopłaty do odbiorców wody i usług kanalizacyjnych
 8. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubicz na 2020 r.
 9. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubicz

         19. Przedstawienie interpelacji, zapytań i wniosków składanych przewodniczącemu rady gminy.
              20. Zakończenie obrad.                                

Z poważaniem           
Przewodniczący Rady Gminy
Zbigniew Barcikowski   

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-06-04 14:07
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2020-06-04 14:23


Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości KW TO1T/000183923/3

 • Metryka

  • data wytworzenia: 2020-06-01
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2020-06-01 13:24

Metryka

 • data wytworzenia: 2020-06-01
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-06-01 13:22


Wójt Gminy Lubicz ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy w roku 2020 w zakresie kultury – rozwój wokalny seniorów Gminy Lubicz.

 • Metryka

  • data wytworzenia: 2020-05-27
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2020-05-27 14:30

Metryka

 • data wytworzenia: 2020-05-27
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-05-27 14:24


Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia publicznego w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

Metryka

 • opublikował: Dorota Woźniak
  data publikacji: 2020-05-27 14:05


ZAPYTANIE OFERTOWE - „Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Lubicz”

 • Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2020-05-18 14:53

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-05-18 14:52


OBWIESZCZENIE Toruńskich Wodociągów Sp. z o.o.,

 • Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2020-05-18 15:02

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-05-18 15:01


Ogłoszenie Komisja Rekrutacyjnej o wynikach rekrutacji do Przedszkola Publicznego "Chatka Puchatka" na okres 2020/2021

 • Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2020-04-06 12:18

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-04-06 21:38


Postępowanie rekrutacyjne do Przedszkola Publicznego ,,Chatka Puchatka”

 • Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2020-04-01 10:59

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-04-01 10:51


Obwieszczenie Drugiego Urzędu Skarbowego w Toruniu U417-SEE.711-5.19.2019

 • Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2020-03-23 10:59

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-03-23 10:59


Ogłoszenie spółki Lubickie Wodociągi

Z uwagi na zagrożenie zakażeniem koronawirusem, mając na względzie ochronę zdrowia zarówno Państwa jak i naszych pracowników, zwracamy się z apelem o ograniczenie wizyt Klientów w siedzibie naszej firmy. 

Biuro Obsługi Klienta czynne tylko przez kontakt telefoniczny 56 678-53-14 lub mailowo  biuro@lubickie-wodociagi.pl. 


WYNIKI KONKURSU OFERT NA WYKONANIE W 2020 R. ZADAŃ Z ZAKRESU ZDROWIA PUBLICZNEGO DLA PODMIOTÓW, KTÓRYCH CELE STATUTOWE LUB PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI DOTYCZĄ SPRAW OBJĘTYCH ZADANIAMI OKREŚLONYMI W ART. 2 USTAWY Z DNIA 11 WRZEŚNIA 2015 R. O ZDROWIU PUBLICZNYM

 • Metryka

  • data wytworzenia: 2020-03-13
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2020-03-13 12:04

Metryka

 • data wytworzenia: 2020-03-13
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-03-13 12:03


WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT DLA KLUBÓW SPORTOWYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ W RAMACH WSPIERANIA ROZWOJU SPORTU W GMINIE LUBICZ

 • Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2020-03-16 15:13

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-03-16 15:12

Zapytanie ofertowe. "Wykonanie ekspertyzy budowlanej n/t robót budowlanych na budowie budynku świetlicy wiejskie”

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2020-03-10 08:23


ZAPYTANIE OFERTOWE - „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lubicz w 2020 roku”

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-03-02 08:33

Zmiana w treści zapytania

W rozdziale V punkt 1.9 błędnie podano nr załącznika 3a.  Powinno być 3b. 
Strona nr 4 zapytania ofertowego.

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2020-03-09 14:06
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2020-03-09 14:08


Konkurs ofert na realizację zadań z zakresu z zdrowia publicznego w Gminie Lubicz

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Woźniak
   data publikacji: 2020-02-14 14:04

Metryka

 • opublikował: Dorota Woźniak
  data publikacji: 2020-02-14 14:03


Otwarty konkurs ofert dla klubów sportowych na dofinansowanie zadań w ramach wspierania rozwoju sportu w Gminie Lubicz

 • Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2020-02-13 11:52

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-02-13 11:51


Obwieszczenie o licytacji nieruchomości KW TO1T/00031398/2

 • Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2020-02-04 21:12

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-02-04 21:12


Ogłoszenie podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli publicznych i niepublicznych oraz statystycznej liczby uczniów w przedszkolach publicznych na terenie Gminy Lubicz, obowiązującej od 1 stycznia 2020 r.

Wójt Gminy Lubicz, na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 17) ogłasza, co następuje:
  1. Podstawowa kwota dotacji (100%) od 1 stycznia 2020 na jednego ucznia, dla przedszkoli publicznych wynosi: 11 264,45 zł
W związku z powyższym miesięczna podstawowa kwota wynosi 938,70 zł
  2. Statystyczna liczba uczniów w przedszkolu publicznym na dzień 30 września 2019 roku (SIO) wynosi: 139.
Ponadto informuję, że miesięczna kwota dotacji wynosi:
    a) dla przedszkoli niepublicznych 75 % - 704,03 zł
    b) dla niepublicznych punktów przedszkolnych 40 % - 375,48 zł.

Marek Nicewicz   
Wójt Gminy Lubicz

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-02-03 10:42


WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA do Przedszkola Publicznego od dnia 1 września 2020r.

ZARZĄDZENIE NR 0050.6.2020 WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia na rok szkolny 2020/2021 harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do Przedszkola Publicznego „Chatka Puchatka” w Lubiczu Górnym, oddziałów przedszkolnych oraz klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Lubicz. 


OBWIESZCZENIE Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy

 • Metryka

  • data wytworzenia: 2020-01-24
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2020-01-24 14:19

Metryka

 • data wytworzenia: 2020-01-24
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-01-24 14:18

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 6060
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2020-09-25 12:02

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Intranet

Zaloguj się

Urząd Gminy Lubicz

Lubicz Dolny, ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz

Dane kontaktowe

tel. (56) 621-21-00, (56) 621-21-01

Godziny urzędowania

poniedziałek 7:15 - 15:00
wtorek 7:15 - 17:00 
środa 7:15 - 15:00
czwartek 7:15 - 15:00
piątek 7:15 - 14:15

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 4756528
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-25 12:10

Stopka strony