Ścieżka nawigacyjna

Treść strony


OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Torunia w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w celu odprowadzania ścieków sanitarnych z Gminy Lubicz do Torunia

 • Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2020-07-13 14:46
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
   ostatnia modyfikacja: 2020-07-13 15:15

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-07-13 14:29


Ogłoszenie podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli publicznych i niepublicznych oraz statystycznej liczby uczniów w przedszkolach publicznych na terenie Gminy Lubicz, obowiązującej od 1 lipca 2020 r.

Wójt Gminy Lubicz, na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 roku
o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 17 i 278) ogłasza, co następuje:

 1. Podstawowa kwota dotacji (100%) od 1 lipca 2020 na jednego ucznia, dla przedszkoli publicznych wynosi: 11 296,50 zł

W związku z powyższym miesięczna podstawowa kwota wynosi 941,38 zł

 1. Statystyczna liczba uczniów w przedszkolu publicznym na dzień 30 września 2019 roku (SIO) wynosi: 139.

Ponadto informuję, że miesięczna kwota dotacji wynosi:

 1. dla przedszkoli niepublicznych 75 % - 706,04 zł
 2. dla niepublicznych punktów przedszkolnych 40 % - 376,55 zł.

Marek Nicewicz  
Wójt Gminy Lubicz

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-06-16 16:49


WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA GMINY W ZAKRESIE KULTURY - ROZWOJU WOKALNEGO SENIORÓW GMINY LUBICZ

 • Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2020-07-07 15:41

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-07-01 17:18


 ORG.0002.5.2020                                                                

 Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 t.j.)
informuję o:

XXII sesji Rady Gminy Lubicz, która odbędzie się dnia 18 czerwca 2020 r. (czwartek)  o godz. 12.00 w świetlicy wiejskiej w Krobi (ul. Olimpijska 14)  z proponowanym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie sesji Rady Gminy:
 1. stwierdzenie quorum,
 2. zgłaszanie spraw do porządku.
  1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy.
  2. Informacja wójta z wykonania uchwał oraz działalności między sesjami
  3. Informacja przewodniczących komisji o pracach komisji między sesjami.
  4. Informacja przewodniczącego rady o działalności między sesjami.
  5. Przedstawienie raportu o stanie Gminy Lubicz za rok 2019.
  6. Debata nad raportem o stanie Gminy Lubicz za rok 2019.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Lubicz wotum zaufania.
  8. Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2019.
  9. Zapoznanie radnych z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczącą przedłożonego przez Wójta Gminy Lubicz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za rok 2019 wraz z informacją o stanie mienia Gminy.
  10. Przedstawienie opinii komisji stałych dotyczących sprawozdania z wykonania budżetu.
  11. Dyskusja nad sprawozdaniem z wykonania budżetu.
  12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Lubicz za rok 2019.
  13. Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium.
  14. Zapoznanie radnych z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczącą wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium.
  15. Dyskusja nad wnioskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium.
  16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Lubicz z tytułu wykonania budżetu za rok 2019.
  17. Podjęcie uchwał:
 1. w sprawie uchwalenia dokumentu pn. „Strategia Rozwoju Elektromobilności dla Gminy Lubicz na lata 2020 – 2035”
 2.  w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Lubicz
 3. w sprawie powołania Skarbnika Gminy Lubicz
 4. w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Lubicz na rok szkolny 2020/2021
 5. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Grębocin
 6. w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Rogowo
 7. w sprawie dopłaty do odbiorców wody i usług kanalizacyjnych
 8. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubicz na 2020 r.
 9. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubicz

         19. Przedstawienie interpelacji, zapytań i wniosków składanych przewodniczącemu rady gminy.
              20. Zakończenie obrad.                                

Z poważaniem           
Przewodniczący Rady Gminy
Zbigniew Barcikowski   

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-06-04 14:07
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2020-06-04 14:23


Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości KW TO1T/000183923/3

 • Metryka

  • data wytworzenia: 2020-06-01
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2020-06-01 13:24

Metryka

 • data wytworzenia: 2020-06-01
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-06-01 13:22


Wójt Gminy Lubicz ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy w roku 2020 w zakresie kultury – rozwój wokalny seniorów Gminy Lubicz.

 • Metryka

  • data wytworzenia: 2020-05-27
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2020-05-27 14:30

Metryka

 • data wytworzenia: 2020-05-27
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-05-27 14:24


Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia publicznego w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

Metryka

 • opublikował: Dorota Woźniak
  data publikacji: 2020-05-27 14:05


ZAPYTANIE OFERTOWE - „Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Lubicz”

 • Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2020-05-18 14:53

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-05-18 14:52


OBWIESZCZENIE Toruńskich Wodociągów Sp. z o.o.,

 • Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2020-05-18 15:02

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-05-18 15:01


Ogłoszenie Komisja Rekrutacyjnej o wynikach rekrutacji do Przedszkola Publicznego "Chatka Puchatka" na okres 2020/2021

 • Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2020-04-06 12:18

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-04-06 21:38


Postępowanie rekrutacyjne do Przedszkola Publicznego ,,Chatka Puchatka”

 • Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2020-04-01 10:59

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-04-01 10:51


Obwieszczenie Drugiego Urzędu Skarbowego w Toruniu U417-SEE.711-5.19.2019

 • Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2020-03-23 10:59

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-03-23 10:59


Ogłoszenie spółki Lubickie Wodociągi

Z uwagi na zagrożenie zakażeniem koronawirusem, mając na względzie ochronę zdrowia zarówno Państwa jak i naszych pracowników, zwracamy się z apelem o ograniczenie wizyt Klientów w siedzibie naszej firmy. 

Biuro Obsługi Klienta czynne tylko przez kontakt telefoniczny 56 678-53-14 lub mailowo  biuro@lubickie-wodociagi.pl. 


WYNIKI KONKURSU OFERT NA WYKONANIE W 2020 R. ZADAŃ Z ZAKRESU ZDROWIA PUBLICZNEGO DLA PODMIOTÓW, KTÓRYCH CELE STATUTOWE LUB PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI DOTYCZĄ SPRAW OBJĘTYCH ZADANIAMI OKREŚLONYMI W ART. 2 USTAWY Z DNIA 11 WRZEŚNIA 2015 R. O ZDROWIU PUBLICZNYM

 • Metryka

  • data wytworzenia: 2020-03-13
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2020-03-13 12:04

Metryka

 • data wytworzenia: 2020-03-13
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-03-13 12:03


WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT DLA KLUBÓW SPORTOWYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ W RAMACH WSPIERANIA ROZWOJU SPORTU W GMINIE LUBICZ

 • Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2020-03-16 15:13

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-03-16 15:12

Zapytanie ofertowe. "Wykonanie ekspertyzy budowlanej n/t robót budowlanych na budowie budynku świetlicy wiejskie”

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2020-03-10 08:23


ZAPYTANIE OFERTOWE - „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lubicz w 2020 roku”

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-03-02 08:33

Zmiana w treści zapytania

W rozdziale V punkt 1.9 błędnie podano nr załącznika 3a.  Powinno być 3b. 
Strona nr 4 zapytania ofertowego.

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2020-03-09 14:06
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2020-03-09 14:08


Konkurs ofert na realizację zadań z zakresu z zdrowia publicznego w Gminie Lubicz

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Woźniak
   data publikacji: 2020-02-14 14:04

Metryka

 • opublikował: Dorota Woźniak
  data publikacji: 2020-02-14 14:03


Otwarty konkurs ofert dla klubów sportowych na dofinansowanie zadań w ramach wspierania rozwoju sportu w Gminie Lubicz

 • Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2020-02-13 11:52

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-02-13 11:51


Obwieszczenie o licytacji nieruchomości KW TO1T/00031398/2

 • Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2020-02-04 21:12

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-02-04 21:12


Ogłoszenie podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli publicznych i niepublicznych oraz statystycznej liczby uczniów w przedszkolach publicznych na terenie Gminy Lubicz, obowiązującej od 1 stycznia 2020 r.

Wójt Gminy Lubicz, na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 17) ogłasza, co następuje:
  1. Podstawowa kwota dotacji (100%) od 1 stycznia 2020 na jednego ucznia, dla przedszkoli publicznych wynosi: 11 264,45 zł
W związku z powyższym miesięczna podstawowa kwota wynosi 938,70 zł
  2. Statystyczna liczba uczniów w przedszkolu publicznym na dzień 30 września 2019 roku (SIO) wynosi: 139.
Ponadto informuję, że miesięczna kwota dotacji wynosi:
    a) dla przedszkoli niepublicznych 75 % - 704,03 zł
    b) dla niepublicznych punktów przedszkolnych 40 % - 375,48 zł.

Marek Nicewicz   
Wójt Gminy Lubicz

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-02-03 10:42


WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA do Przedszkola Publicznego od dnia 1 września 2020r.

ZARZĄDZENIE NR 0050.6.2020 WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia na rok szkolny 2020/2021 harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do Przedszkola Publicznego „Chatka Puchatka” w Lubiczu Górnym, oddziałów przedszkolnych oraz klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Lubicz. 


OBWIESZCZENIE Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy

 • Metryka

  • data wytworzenia: 2020-01-24
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2020-01-24 14:19

Metryka

 • data wytworzenia: 2020-01-24
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-01-24 14:18

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 4279
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2020-07-13 15:15

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Intranet

Zaloguj się

Urząd Gminy Lubicz

Lubicz Dolny, ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz

Dane kontaktowe

tel. (56) 621-21-00, (56) 621-21-01

Godziny urzędowania

poniedziałek 7:15 - 15:00
wtorek 7:15 - 17:00 
środa 7:15 - 15:00
czwartek 7:15 - 15:00
piątek 7:15 - 14:15

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 4394087
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-07-15 10:25

Stopka strony