Biuletyn Informacji Publicznej
URZĄD GMINY LUBICZ

Wyszukiwarka

Odnośniki

Intranet

Zaloguj się
:
:

Kalendarium

« poprzedni miesiącmaj 2024» następny miesiąc
PnWtŚrCzwPtSobNd
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.lubicz.pl

Treść strony

MAPA PRZEGLĄDOWA ARKUSZY PLANU - kolorem czerwonym oznaczono zakres opracowania planu, kolorem niebieskim podział na arkusze - pliki do pobrania
 • PRZEGLĄD ARKUSZY RYSUNKU PLANU

Metryka

 • opublikował: Sławomir Szczęśniak
  data publikacji: 2004-09-01 11:44
 • zmodyfikował: Sławomir Szczęśniak
  ostatnia modyfikacja: 2004-09-01 13:30
PLIKI W FORMACIE .TIF DO POBRANIA - NAZWA PLIKU ODPOWIADA NUMEROWI ARKUSZA NA MAPIE PRZEGLĄDOWEJ

Metryka

 • opublikował: Sławomir Szczęśniak
  data publikacji: 2004-09-01 11:48
 • zmodyfikował: Sławomir Szczęśniak
  ostatnia modyfikacja: 2004-09-01 12:41

Kujaw.04.22.267

Uchwała Nr X/137/03

Rady Gminy Lubicz

z dnia 4 września 2003 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Nowa Wieś.

(Bydgoszcz, dnia 24 lutego 2004 r.)

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139, ze zm.: Nr 41, poz. 412 i Nr 111, poz. 1279; z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 109, poz. 1157 i Nr 120, poz. 1268; z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 14 poz. 124, Nr 100, poz. 1085, Nr 115, poz. 1229 i Nr 154, poz. 1804; oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 113, poz. 984 i Nr 30, poz. 1112) w związku z art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 z 2003 r. poz. 717), oraz art. 18 ust 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806)

Rada Gminy

uchwala, co następuje:

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1.Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu części wsi Nowa Wieś, zwany dalej planem.

§ 2.1. Uchwala się przeznaczenie podstawowe terenu o którym mowa w (1 pod zabudowę mieszkaniową - jednorodzinną, z niezbędnymi terenami pod usługi o charakterze publicznym i komercyjnym, komunikację, zieleń i rekreację oraz działalność gospodarczą. 

2. Obszar objęty planem miejscowym, o którym mowa w § 1, oznacza się graficznie na rysunku planu symbolem: "granica opracowania".

3. Rysunek planu w skali 1:2.000, o którym mowa w ust. 2, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, jest integralną częścią planu i przedstawia graficzną formę ustaleń planu.

§ 3.1. Przedmiotem ustaleń planu są: 

1) przeznaczenie (funkcje) terenów, zasady ich zagospodarowania oraz linie rozgraniczające tereny o różnych funkcjach lub różnych zasadach zagospodarowania;

2) tereny przeznaczone dla realizacji celów publicznych oraz linie rozgraniczające te tereny i drogi publiczne;

3) lokalne warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy, oraz urządzenia terenów, w tym linie zabudowy i wysokość obiektów;

4) szczególne warunki zagospodarowania terenów, w tym zakaz lub ograniczenie zabudowy, wynikające z potrzeb ochrony środowiska przyrodniczego i kulturowego oraz z występujących uwarunkowań fizjograficznych;

5) zasady i warunki podziału terenów na działki budowlane;

6) zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej;

7) tymczasowe sposoby zagospodarowania, urządzania oraz użytkowania terenu.

2. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu:

1) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu oraz o różnych zasadach zagospodarowania, ściśle określone i orientacyjne - z zastrzeżeniem, o którym mowa w ust. 3.;

2) linie rozgraniczające tereny o tym samym przeznaczeniu, ściśle określone;

3) nieprzekraczalne i obowiązujące linie zabudowy;

4) tereny przeznaczone dla realizacji celów publicznych;

5) zabudowa o wartości kulturowej;

6) stanowiska archeologiczne;

7) istniejące linie i urządzenia infrastruktury technicznej przeznaczone do zachowania, likwidacji lub przebudowy;

8) przeznaczenie podstawowe - podstawowe funkcje terenów;

9) granica opracowania.

3. Linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu i różnych zasadach zagospodarowania, określane jako orientacyjne mogą podlegać uściśleniu w projekcie zagospodarowania terenu, lub w projekcie podziału geodezyjnego, ze względu na występujące w terenie uwarunkowania szczegółowe.

4. Linie rozgraniczające tereny o tym samym przeznaczeniu określane jako orientacyjne, mogą ulec zmianie wyłącznie na warunkach określonych w ustaleniach ogólnych i szczegółowych niniejszej uchwały.

§ 4.1. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o: 

1) przeznaczeniu podstawowym - należy przez to rozumieć takie przeznaczenie, które powinno dominować na terenie wyznaczonym liniami rozgraniczającymi;

2) przeznaczeniu uzupełniającym - należy przez to rozumieć inne rodzaje przeznaczenia niż podstawowe, które uzupełniają lub wzbogacają przeznaczenie podstawowe;

3) przeznaczeniu dopuszczalnym - należy przez to rozumieć takie przeznaczenie uzupełniające, które związane jest z potencjalną uciążliwością i którego możliwość, oraz zasady wprowadzenia uzależnia się od wyników oceny oddziaływania na środowisko przyrodnicze;

4) terenie - należy przez to rozumieć obszar o określonym rodzaju przeznaczenia podstawowego, wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi, posiadający symbol (składający się z cyfr i liter) i przypisane do niego ustalenia;

5) zieleni urządzonej - należy przez to rozumieć zróżnicowaną gatunkowo zieleń wysoką i niską w obrębie poszczególnych terenów, oraz zieleń oddzielającą (także optycznie) tereny i obiekty o różnych funkcjach;

6) zieleni izolacyjnej - należy przez to rozumieć zwartą, zróżnicowaną gatunkowo zieleń wysoką i niską, mającą na celu izolowanie optyczne i łagodzenie negatywnego oddziaływania określonej funkcji lub działalności na otoczenie;

7) powierzchni aktywnej przyrodniczo - należy przez to rozumieć niezabudowaną i nieutwardzoną powierzchnię terenu, pokrytą roślinnością, stanowiącą powierzchnię ekologicznie czynną.

8) obowiązującej linii rozgraniczającej - należy przez to rozumieć linię wyznaczającą podziały terenu opracowania na działki o różnym przeznaczeniu, a także ustalone podziały wewnętrzne, w obrębie jednego przeznaczenia;

9) orientacyjnej linii rozgraniczającej - należy przez to rozumieć przybliżony podział terenu na różne przeznaczenia (funkcje), a także przybliżony podział w obrębie jednego przeznaczenia, który należy uściślić na przykład w projekcie zagospodarowania terenu, w projekcie podziału geodezyjnego itp., w nawiązaniu do:

- występujących na gruncie podziałów geodezyjnych,

- szczegółowego ukształtowania terenu,

- występującej zieleni,

- już istniejących, trwałych ogrodzeń,

- istniejącej, trwałej zabudowy, itp.;

10) usługach komercyjnych - należy przez to rozumieć działalność gospodarczą nie powodującą na działkach i terenach przyległych uciążliwej dla środowiska emisji zanieczyszczeń oraz hałasu przekraczających normy określone w przepisach szczególnych;

11) usługach publicznych - należy przez to rozumieć obiekty i urządzenia przeznaczone do zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty, wynikających z przepisów szczególnych, finansowane w całości lub w części z budżetu państwa lub gminy, oraz tereny przeznaczone dla zaspokajania zbiorowych potrzeb duchowych mieszkańców, z wyłączeniem terenów publicznych planowanych pod drogi, ulice i inne urządzenia infrastruktury technicznej;

12) drogach wewnętrznych - należy przez to rozumieć wydzielone działki geodezyjne, umożliwiające skomunikowanie terenów i działek z drogą publiczną, stanowiące własność lub współwłasność osób fizycznych lub prawnych, o ograniczonej dostępności - udostępnione dla ruchu pieszego i samochodowego na określonych warunkach (ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami - Dz.U. Nr 46/2000 poz. 543);

13) nieprzekraczalnej linii zabudowy - należy przez to rozumieć odsunięcie linii zabudowy od drogi istniejącej, linii brzegowej itp. co najmniej na odległość określoną w uchwale;

14) obowiązującej linii zabudowy - należy przez to rozumieć ustalenie linii zabudowy dokładnie w wyznaczonym miejscu;

15) dostępie ogólnym (nieograniczonym) - należy przez to rozumieć dostęp do terenu nie limitowany żadnymi ograniczeniami podmiotowymi, przedmiotowymi, a w szczególności ogrodzeniem, zakazem wstępu itp.;

16) dostępie ograniczonym (dostępności ograniczonej) - należy przez to rozumieć dostęp limitowany ograniczeniami podmiotowymi i przedmiotowymi, a w szczególności ogrodzeniem, zakazem wstępu osobom nieupoważnionym i postronnym, opłatami itp.;

17) wysokości zabudowy - należy przez to rozumieć wysokość mierzoną od najniższego punktu pierwotnego poziomu terenu do najwyższego punktu kalenicy dachu lub zwieńczenia ściany attykowej, osłaniającej stropodach;

18) dachu stromym - należy przez to rozumieć formę dachu budynku, w którym poszczególne połacie pochylone są (w stosunku do poziomu), pod kątem co najmniej 30 stopni;

19) symbolu terenu - należy przez to rozumieć oznaczenie poszczególnych terenów wydzielonych liniami rozgraniczającymi, składające się z cyfr i dużych liter, zgodnie z oznaczeniami na rysunku planu;

20) zaleca się.. należy przez to rozumieć sugestię zastosowania się do ustaleń niewiążących, wprowadzonych ze względów funkcjonalnych, estetycznych, ochronnych itp.

2. Pojęcia występujące w niniejszej uchwale, nie wyjaśnione w ust. 1, należy interpretować zgodnie z definicjami wynikającymi z Polskich Norm i przepisów szczególnych, obowiązującymi w dniu podjęcia niniejszej uchwały.

Rozdział 2

Ustalenia ogólne

(dotyczące całego obszaru planu - w granicach opracowania)

§ 5.1. Ustala się podział obszaru na strefy: 

1) strefę publiczną - o dostępie ogólnym, otwartą, oznaczoną symbolami: "ZL"; "ZP"; "W";

2) strefę publiczną o dostępności ograniczonej, z możliwością wygrodzenia, oznaczoną symbolami: "UC"; "US"; "UK"; "UZ"; "UO"; "PS";

3) strefę komunikacji publicznej - o dostępie ogólnym, obejmującą drogę wojewódzką "KZ", drogi gminne "KL" i "KD", parkingi w zieleni "KS", ciągi komunikacji pieszej i pieszo-rowerowej oraz z dopuszczeniem dojazdów "KX";

4) strefę indywidualnej zabudowy mieszkaniowej-jednorodzinnej, zabudowy mieszkaniowej - jednorodzinnej z usługami, oraz działalności gospodarczej i produkcyjnej - o dostępności ograniczonej, obejmującą tereny oznaczone symbolami: "MN"; "MN/U"; "U"; "P"; "RO"; "KW";

5) strefę obszaru chronionego krajobrazu - położoną w obrębie "obszaru doliny Drwęcy", obejmującą zachodnią część planu, wyznaczoną zachodnią granicą opracowania i drogą publiczną o symbolu "85 KZ/KL" oraz jej przedłużeniem po drodze o symbolu "92 KD".

2. Podział na działki budowlane następuje na podstawie zatwierdzonego projektu podziału geodezyjnego, zapewniającego:

1) minimalną powierzchnię nowo wydzielanej działki budowlanej = 1.200 m kw., o ile ustalenia szczegółowe dla danego terenu lub danej strefy nie stanowią inaczej;

2) bezpośredni dostęp do nowo wydzielanej działki od drogi publicznej, lub od drogi wewnętrznej, oznaczonej symbolem "KW";

3. Ustala się obowiązek uwzględnienia w projektowanym zagospodarowaniu działek budowlanych, następujących warunków zasad i standardów, o ile ustalenia szczegółowe dla poszczególnych terenów (na rysunku planu, lub w tekście planu) nie stanowią inaczej:

1) adaptacja istniejącej zabudowy mieszkaniowej z dopuszczeniem rozbudowy, przebudowy i nadbudowy celem poprawy standardów funkcjonalno - technicznych budynków, oraz adaptacja istniejącej zabudowy gospodarczej, pozostającej w dobrym stanie technicznym;

2) wykluczenie zmiany sposobu użytkowania istniejących budynków gospodarczych na funkcję mieszkaniową;

3) zapewnienie miejsc postojowych dla samochodów osobowych (poza stanowiskami w garażu) w ilości = 1 miejsce na jedno mieszkanie w zabudowie jednorodzinnej i 2 miejsca na jedno mieszkanie w zabudowie jednorodzinnej z funkcją usługową;

4) określenie miejsc dla pojemników na odpady stałe, umożliwiających wstępną segregację odpadów i łatwy dostęp celem opróżniania i wywozu;

5) możliwie maksymalne zachowanie zieleni istniejącej i wkomponowanie jej w układ przestrzenny projektowanej zabudowy i zagospodarowania terenu;

6) przyjęcie zasady zachowania co najmniej 60% powierzchni działki budowlanej jako powierzchni aktywnej przyrodniczo;

7) przyjęcie projektowanej powierzchni działki dla zabudowy mieszkaniowej - jednorodzinnej i dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z funkcją usługową, o wielkości 15-25 arów, jako optymalnej na obszarze Nowej Wsi;

8) dążenie do zachowania trzydziestometrowej przestrzeni niezabudowanej pomiędzy ścianą lasu i zabudową projektowaną;

9) przyjęcie minimalnej szerokości działki budowlanej dla zabudowy mieszkaniowej - jednorodzinnej = 23,0 m., z obowiązkiem dostosowania wielkości zabudowy projektowanej i modernizowanej do ograniczeń wynikających z wielkości działki budowlanej;

10) obowiązek podłączenia istniejącej i projektowanej zabudowy do istniejących i projektowanych systemów infrastruktury technicznej, o których mowa w ust. 4;

11) obowiązek oddalenia zabudowy co najmniej:

a) 4,0 m. od granicy z działką sąsiednią,

b) 6,0 m. od linii rozgraniczającej z drogą wewnętrzną: "KW",

c) 8,0 m. od linii rozgraniczającej z drogą publiczną (gminną): "KD",

d) 10,0 m. od linii rozgraniczającej z drogą publiczną (gminną): "KL",

e) 15,0 m. od linii rozgraniczającej z drogą publiczną o symbolu: "KZ/KL",

f) 20,0 m. od linii rozgraniczającej z projektowaną drogą publiczną klasy "Z" (wojewódzką), o symbolu: "KZ", chyba że ustalenia szczegółowe dla poszczególnych terenów stanowią inaczej;

12) zalecenie realizacji zespołu zabudowy w obrębie kwartału, o zbliżonym charakterze architektonicznym;

13) zakaz budowy ogrodzeń pełnych - zaleca się stosowanie ogrodzeń dekoracyjnych, lekkich, oraz zastępowanie lub uzupełnianie ogrodzeń żywopłotami.

4. Ustala się następujące zasady lokalizacji i realizacji systemów sieci infrastruktury technicznej:

1) możliwość modernizacji i realizacji niezbędnych sieci infrastruktury technicznej w terenach przeznaczonych pod drogi wojewódzkie, gminne i wewnętrzne oraz pod ciągi komunikacji pieszej i pieszo-rowerowej, wyznaczonych liniami rozgraniczającymi;

2) dopuszczalność lokalizacji w obrębie terenów o innym przeznaczeniu podstawowym, z zastrzeżeniem uwzględnienia wymagań przepisów odrębnych, dotyczących szczególnie ochrony własności;

3) obowiązek rozwiązania wspólnej - co najmniej w skali wsi - gospodarki ściekowej i gospodarki odpadami oraz wspólnego systemu zaopatrzenia w wodę i energię elektryczną;

4) dopuszczalność budowy czasowych, szczelnych zbiorników wybieralnych na warunkach wynikających z przepisów odrębnych, oraz za zgodą właściwych organów sanitarnych i ochrony środowiska, z wyłączeniem strefy obszaru chronionego krajobrazu, o której mowa w ust. 1 pkt 5.

5) zaopatrzenie poszczególnych obiektów w wodę dla celów bytowo - sanitarnych z wodociągu wiejskiego, uwzględniającego system hydrantów przeciwpożarowych w ilości wynikającej z przepisów odrębnych;

6) obowiązek wykonania kompleksowej odbudowy i modernizacji systemu rowów odwadniających (melioracyjnych), z dostosowaniem tego systemu do funkcjonowania w obszarze zurbanizowanym;

7) odprowadzenie ścieków deszczowych z powierzchni utwardzonych:

a) docelowo do przewidywanej kanalizacji burzowej (deszczowej);

b) do gruntu, lub do istniejącego i projektowanego systemu rowów odwadniających, wyłącznie po podczyszczeniu w stopniu przewidzianym w przepisach odrębnych (piaskowniki, separatory itp.);

8) ścieki wód deszczowych mogą być odprowadzone do gruntu jeżeli zwierciadło wód podziemnych znajduje się co najmniej 1,5 m. poniżej ich wprowadzenia

9) zaopatrzenie w energię elektryczną ze stacji transformatorowych 15kV/0, 4kV zlokalizowanych jako funkcja uzupełniająca w obrębie wybranych terenów, oznaczonych następującymi symbolami: "UC"; "ZP"; "KS" "PS", przy zachowaniu następujących warunków:

a) rozprowadzenie sieci elektrycznej niskiego napięcia (NN) liniami kablowymi na warunkach jednostki zarządzającej siecią, chyba że ustalenia szczegółowe stanowią inaczej;

b) oświetlenie dróg gminnych i wydzielonych ciągów komunikacji pieszej, z zachowaniem wymogów obrony cywilnej (dla ciągów komunikacji pieszej, zalecenie stosowania oświetlenia parkowego);

10) obowiązek stosowania ekologicznych systemów i urządzeń grzewczych, a przy indywidualnym zaopatrzeniu w ciepło - technologii opartych o paliwa bezpieczne ekologicznie.

5. Ustala się równorzędność alternatywnego przeznaczenia, albo możliwość łączenia przeznaczenia dla terenów i działek oznaczonych podwójnym, lub potrójnym symbolem funkcji (np.: "MN/U"; "UK/UO/UZ).

§ 6.1. Dla budynków o wartościach historycznych i kulturowych, oznaczonych na rysunku planu ustala się: 

1) zasadę zachowania zabudowy istniejącej z dopuszczeniem jej wymiany ze względu na zły stan techniczny;

2) obowiązek nawiązania nową, zabudową do ogólnych gabarytów i kształtu, a także pokrycia dachu zabudowy wymienianej na nową;

3) zalecenie nawiązania nową zabudową do usytuowania zabudowy wymienianej, jeżeli nie utrudni to budowy niezbędnych ciągów komunikacji pieszej i rowerowej, oraz nie ograniczy widoczności na łukach drogi o symbolu "KZ/KL";

4) zasadę uzgadniania z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków prac remontowych i modernizacyjnych.

2. Dla części terenów oznaczonych na rysunku planu, na których występują stanowiska archeologiczne, (wskazane graficznie - szrafem na załączniku nr 1), ustala się:

1) obowiązek uzyskania wytycznych konserwatorskich (na etapie opracowywania projektów budowlanych), oraz uzgadniania inwestycji wymagających prowadzenia prac ziemnych, z właściwym Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków;

2) warunek przeprowadzenia wyprzedzających, badawczych prac archeologicznych o charakterze zależnym od wartości poznawczej stanowiska określonej w wytycznych, o których mowa w pkt 1.

3. Z uwagi na położenie terenu w strefie licznych stanowisk archeologicznych, ustala się obowiązek niezwłocznego powiadomienia właściwego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w przypadku odkrycia w trakcie prac budowlanych, wykopalisk archeologicznych lub przedmiotu, który posiada cechy zabytku.

§ 7.1. Dla terenów położonych w strefie obszaru chronionego krajobrazu, o której mowa w § 5 ust. 1 pkt 5 ustala się: 

1) w zagospodarowaniu terenu należy uwzględniać zakazy i nakazy obowiązujące w obszarze chronionego krajobrazu doliny Drwęcy;

2) zakaz projektowania i wykonywania makroniwelacji terenu;

3) obowiązek kształtowania panoramy wsi od strony rzeki Drwęcy i autostrady;

4) obowiązek przeprowadzania badań i analiz geologicznych, poprzedzających opracowywanie projektów budowlanych na poszczególnych działkach, w celu rozpoznania stateczności zbocza i potencjalnych zagrożeń osuwiskowych, poziomu wód gruntowych itp.;

5) zalecenie stosowania drenaży opaskowych wokół projektowanych budynków;

6) zalecenie łączenia projektowanych działek budowlanych w działki o większej powierzchni;

7) zalecenie pozostawiania w obrębie działek budowlanych przynajmniej części tworzących się naturalnie młodników min. brzozowo - sosnowych;

8) zasadę zachowania co najmniej 65% powierzchni działki budowlanej jako powierzchni aktywnej przyrodniczo;

9) zasadę zapewnienia niezbędnego - prawnego i faktycznego dojazdu do części terenów pozostających w użytkowaniu rolniczym, oddzielanych od dróg publicznych projektowanymi działkami budowlanymi.

2. Dla wszystkich terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: "ZP", "ZL", "RO", "RP", "W", ustala się:

1) obowiązek pełnej ochrony środowiska przyrodniczego, w tym szczególnie istniejącego zadrzewienia nie kolidującego z systemem rowów odwadniających;

2) obowiązek ochrony i bieżącej konserwacji istniejących cieków otwartych i rowów odwadniających, przeznaczonych do zachowania;

3) zalecenie kształtowania i bieżącej pielęgnacji zieleni.

3. Ustala się obowiązek uporządkowania istniejącego systemu odwodnienia obszaru o wysokim poziomie wód gruntowych (systemu rowów otwartych), położonego na terenach oznaczonych następującymi numerami i symbolami: "20b RP/ZP/W, "43 ZP/US/W", "47 ZP/ US/EE/W", "50 ZP", oraz wzdłuż odcinków projektowanych ciągów komunikacyjnych, oznaczonych następującymi symbolami: "36-36g KX/W", "84 KZ", "97 KL", "109 KL", "119 KL/W, "120 KD/W", "121 KW/W", "122 KL/W" i dostosowania tego systemu odwodnienia do funkcjonowania w obszarze zurbanizowanym lub jego bezpośrednim sąsiedztwie.

Rozdział 3

Ustalenia szczegółowe

§ 8.1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu - symbolem "ZP" ustala się: 

1) przeznaczenie podstawowe - ogólnodostępna, z zastrzeżeniem ust. 3, zieleń urządzona o charakterze parkowym;

2) przeznaczenie uzupełniające - elementy małej architektury;

3) pełną ochronę istniejącego zadrzewienia i ukształtowania terenu;

4) zakaz realizacji ogrodzeń, z zastrzeżeniem ust. 3;

5) zakaz budowy obiektów kubaturowych;

6) zalecenie wykonania nowych nasadzeń drzew i krzewów ozdobnych w sposób zapewniający parkowy, charakter zieleni.

2. Na terenach, o którym mowa w ust. 1, z wyłączeniem terenów oznaczonych numerami: 19, 20 i 50, zaleca się urządzenie przejść pieszych, zapewniających powiązania z ciągami komunikacji publicznej oraz z zabudową mieszkaniową i usługowo - handlową.

3. Dla terenów zieleni urządzonej - "ZP", oznaczonych numerami:

1) 1 i 47 o alternatywnej lub dodatkowej funkcji usług rekreacyjno - sportowych,

2) 19 i 20 położonych w obrębie zabudowy mieszkaniowej,

ustala się możliwość ograniczenia dostępności;

§ 9.1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu - symbolem: "ZL", ustala się: 

1) przeznaczenie podstawowe - zieleń leśna, zadrzewienia i zieleń nie urządzona (naturalna);

2) maksymalną ochronę ukształtowania terenu i istniejącej zieleni, z dopuszczeniem częściowej wymiany składu gatunkowego zieleni leśnej;

3) zakaz realizacji ogrodzeń i obiektów kubaturowych;

2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1 zaleca się:

1) urządzenie ciągów pieszych po utrwalonych przejściach zwyczajowych;

2) uporządkowanie istniejącej zieleni;

3) dosadzenie nowych drzew i krzewów dostosowanych do charakteru zieleni istniejącej.

§ 10.1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu - symbolem "MN" ustala się: 

1) przeznaczenie podstawowe - zabudowa mieszkaniowa - jednorodzinna na działkach o ograniczonej dostępności;

2) przeznaczenie uzupełniające - sadowniczo oraz usługi komercyjne nieuciążliwe chyba, że ustalenia szczegółowe stanowią inaczej;

3) przeznaczenie dopuszczalne - zabudowa letniskowa, pensjonatowa lub nieuciążliwa działalność gospodarcza;

4) możliwość występowania jako przeznaczenia alternatywnego lub połączonego z funkcją usługową, zgodnie z ustaleniami § 5 ust. 5, z zastrzeżeniem przeznaczenia parterów budynków o funkcji łączonej, na cele usługowe.

5) możliwość realizacji maksymalnie dwóch odrębnych, trwałych obiektów kubaturowych na jednej działce;

6) zalecenie wprowadzenia zieleni urządzonej, przynajmniej od strony drogi;

7) obowiązek zachowania co najmniej 50% pow. działki jako powierzchni aktywnej przyrodniczo;

8) trwałą adaptację zabudowy istniejącej z możliwością jej modernizacji i rozbudowy chyba, że ustalenia szczegółowe stanowią inaczej;

9) dla zabudowy pensjonatowej, obowiązek wykonania w obrębie działki niezbędnej ilości miejsc parkingowych;

10) zalecenie sukcesywnej likwidacji zabudowy o złym stanie technicznym.

2. Dla terenów o których mowa w ust 1. oznaczonych numerami: 4, 7, 21, 21a, 35, 35a, 69, 73, z wyłączeniem działek budowlanych o numerach: 341-346, oraz działek już zabudowanych, ustala się zakaz przeznaczenia pod usługi komercyjne i działalność gospodarczą.

3. Dla terenu o którym mowa w ust 1. oznaczonego numerem 14, ustala się zakaz trwałej adaptacji i rozbudowy istniejącego budynku mieszkalnego.

4. Dla terenów zabudowy mieszkaniowej, oznaczonych numerami: 5 i 35 ustala się dodatkowo zalecenie wyłączenia spod zabudowy - działek budowlanych nr: 27, 264 i przeznaczenie ich na cele publiczne - dwa osiedlowe place zabaw dla dzieci. Przeznaczając działkę budowlaną nr 27 pod plac zabaw należy jednocześnie wyznaczyć przejście piesze łączące ten plac z drogą o symbolu "90 KD" o szerokości min 3,0 m, którego osią będzie projektowana granica pomiędzy działkami budowlanymi nr: 46 i 47.

5. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej, oznaczonego numerem: 16, ustala się alternatywnie możliwość odstąpienia od podziału na trzy działki budowlane i przeznaczenia części lub całego terenu na cele publiczne w tym na cele kultu religijnego.

6. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej i usługowej, oznaczonego numerem: 14, zaleca się możliwość i celowość ograniczenia podziału lub odstąpienia od podziału na działki budowlane i przeznaczenia części lub całego terenu na cele publiczne w tym na cele kultu religijnego.

7. Dla terenów zabudowy mieszkaniowej, oznaczonych numerami: 26a (część), 40a, 42 (część), 42c, 58 (część), 63d, ustala się dodatkowo:

1) obowiązek uzgadniania charakteru i sposobu realizacji przepustów pod wjazdami na poszczególne posesje z jednostką zarządzającą systemem rowów odwadniających;

2) zalecenie łączenia wjazdów na tereny sąsiadujących posesji, w celu realizacji wspólnych przepustów.

8. Dla projektowanej zabudowy w obrębie wszystkich terenów oznaczonych symbolem "MN", oprócz ustaleń ogólnych, obowiązują następujące warunki realizacji:

1) budynek parterowy z możliwością podpiwniczenia-chyba, że ustalenia dodatkowe stanowią inaczej, z dachem stromym - dwuspadowym o kącie pochylenia połaci dachowych do 45°;

2) możliwość wprowadzenia funkcji użytkowej na poddaszu budynku;

3) maksymalne wyniesienie poziomu posadzki parteru (p.p.p.) ponad teren istniejący - 1,0 m.;

4) możliwość budowy funkcji garażowo - gospodarczej w formie samodzielnej bryły parterowej, o architekturze dostosowanej do budynku podstawowego chyba, że ustalenia dodatkowe stanowią inaczej;

5) indywidualna, estetyczna forma architektoniczna;

6) zalecenie stosowania naturalnych i tradycyjnych dla obszarów wiejskich materiałów budowlanych.

9. Dla projektowanej zabudowy mieszkaniowej na terenach oznaczonych numerami: 24, 24a i 25, 25a (w części obejmującej działki budowlane nr: 110-113, 129-131), 26 (część południowa - od działek budowlanych nr: 129 i 144), 42-42e, 63d (w części obejmującej działki budowlane nr: 449-465) oraz 63, ustala się dodatkowo:

1) zakaz podpiwniczania budynków chyba, że indywidualne szczegółowe badania geotechniczne podłoża gruntowego dopuszczą możliwość budowy piwnic;

2) zasadę realizacji zabudowy parterowej bez użytkowego poddasza, o lekkiej konstrukcji;

3) zalecenie wykonywania systemu drenaży opaskowych wokół projektowanych obiektów.

10. Dla projektowanej zabudowy mieszkaniowej na terenach oznaczonych numerami: 3, 14, 16, 17, 21, 21a, 35, 35a, 37, 69, 73, 76, ustala się dodatkowo:

1) obowiązek architektonicznego dopracowania elewacji zabudowy projektowanej od strony przestrzeni otwartej - w kierunku rzeki Drwęcy, jak elewacji uprzywilejowanych;

2) zakaz realizacji wolnostojącej zabudowy gospodarczej;

3) obowiązek starannego wkomponowania zabudowy projektowanej w krajobraz krawędzi pradoliny.

11. Dla projektowanej zabudowy mieszkaniowej na części terenów oznaczonych numerami: 21a, 63d, 69, 73, wprowadza się obowiązującą linię zabudowy, określoną na rysunku planu.

12. Dla zabudowy mieszkaniowej dopuszczonej do lokalizacji na terenach niekorzystnych fizjograficznie, oznaczonych numerami: 35, i 35a, ustala się dodatkowo:

1) obowiązek wyprzedzającego wykonania przez jednostki lub osoby uprawnione, szczegółowych badań geologicznych dot. nośności i stabilności gruntu w rejonie projektowanej zabudowy;

2) obowiązek wyprzedzającego wykonania przez jednostki lub osoby uprawnione szczegółowych badań geologicznych dot. stabilności stoku i zagrożeń dla posadawiania obiektów ze strony wód podskórnych;

3) obowiązek pełnego uwzględnienia wniosków wynikających z badań, o których mowa w pkt 1 i 2, przy sporządzaniu projektów budowlanych.

§ 11.1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu - symbolem "MR" ustala się: 

1) przeznaczenie podstawowe - zabudowa zagrodowa na działce o ograniczonej dostępności;

2) przeznaczenie uzupełniające - działalność komercyjna o uciążliwości ograniczonej do granic działki, agroturystyka, ogrodnictwo i sadownictwo;

3) przy działalności komercyjnej pozarolniczej - obowiązek wykonania co najmniej dwóch stanowisk parkingowych, od strony drogi publicznej, o charakterze ogólnodostępnym;

4) zalecenie wprowadzenia zieleni urządzonej, przynajmniej od strony drogi.

5) obowiązek zachowania co najmniej 30% pow. działki jako powierzchni aktywnej przyrodniczo;

6) trwałą adaptację zabudowy istniejącej z możliwością jej modernizacji, estetyzacji lub zmiany funkcji, z wyłączeniem zabudowy oznaczonej na rysunku planu symbolem: "zabudowa istniejąca do likwidacji";

7) zalecenie sukcesywnej likwidacji lub wymiany zabudowy o złym stanie technicznym.

2. Dla przebudowywanej i rozbudowywanej zabudowy obowiązują warunki realizacji - jak dla terenów oznaczonych symbolem "MN", zawarte w § 10 ust. 8.

3. Dla projektowanej, przebudowywanej i rozbudowywanej zabudowy na terenach oznaczonych nr: 17, 18, 30, obowiązują warunki realizacji - jak dla terenów oznaczonych symbolem "MN", zawarte w § 10 ust. 10.

4. Zespół zabudowy w obrębie działki zagrodowej powinien być utrzymany w jednorodnym charakterze architektonicznym.

5. Dla terenów zabudowy zagrodowej oznaczonych numerami: "18 MR/U",

"30 MR/U" i " 72 MR" - zaleca się:

1) kompleksową modernizację zabudowy istniejącej;

2) przekształcenie terenu "18 MR/U" na funkcję usługową, gastronomiczną lub magazynowo - składową;

3) przekształcenie terenu "30 MR/U" na funkcję usługową lub agroturystyczną i likwidację części budynku gospodarczego, kolidującego z drogą "85 KZ/KL" w jej rozszerzonych liniach rozgraniczających, przy okazji modernizacji obiektu.

§ 12.1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu - symbolem: "U", ustala się: 

1) przeznaczenie podstawowe - tereny usług o charakterze ogólnodostępnym i o dostępności ograniczonej;

2) przeznaczenie uzupełniające - obiekty i urządzenia małej architektury oraz zieleń urządzona;

3) możliwość przeznaczenia alternatywnego lub połączonego z funkcją mieszkaniową, zgodnie z ustaleniami § 5 ust. 5 i rysunkiem planu, z zastrzeżeniem przeznaczenia parterów budynków o funkcji łączonej, na cele usługowe.

2. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu - symbolem: "UC", ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe - tereny koncentracji usług o charakterze ogólnodostępnym i o dostępności ograniczonej, zarówno publicznych jak i komercyjnych;

2) przeznaczenie uzupełniające - obiekty kultu religijnego;

3) zalecenie budowy obiektów i urządzeń o wysokich walorach architektonicznych - stanowiących akcenty architektoniczne, wkomponowanych w istniejącą zieleń;

4) dopuszczalność wprowadzenia funkcji mieszkaniowej, jako przeznaczenia uzupełniającego - na terenach oznaczonych symbolami: "48 UC/ZP" i "49 UC/EE";

5) zalecenie opracowania koncepcji realizacyjnej, wspólnej dla terenów oznaczonych symbolami: "48 UC/ZP", "49 UC/EE", "50 ZP", "51 KX", "52 UK/UO/UZ", "53 KS/EE", "54 KX", oraz wspólnej dla całego terenu oznaczonego symbolem "13 UC/EE" i wschodniej części drogi oznaczonej symbolem "86 KL";

3. Dla projektowanej zabudowy w obrębie terenów oznaczonych symbolem "U", obowiązują warunki realizacji jak dla zabudowy "MN", o których mowa w § 10 ust 8, a także następujące warunki dodatkowe:

1) możliwość łączenia obiektów w formy zabudowy bliźniaczej lub szeregowej;

2) dopuszczalność wprowadzenia trzeciej kondygnacji nadziemnej nad częścią zabudowy, jako akcentu przestrzennego, z wyłączeniem terenów dla których usługi są funkcją równorzędną lub uzupełniającą funkcję "MR";

3) zasada projektowania nowych obiektów bez barier architektonicznych;

§ 13.1. Dla terenów, oznaczonych na rysunku planu symbolami: "UK", "UO", "UZ" ustala się: 

1) przeznaczenie podstawowe - publiczne usługi kultury, oświaty i zdrowia;

2) przeznaczenie uzupełniające - komercyjne usługi kultury, oświaty i zdrowia oraz handel i gastronomia, a także obiekty kultu religijnego;

3) przeznaczenie dopuszczalne dla usług komercyjnych- funkcja mieszkaniowa, z zastrzeżeniem przeznaczenia co najmniej parterów budynków o funkcji łączonej, na cele usługowe.

2. Dla projektowanej zabudowy, oprócz ustaleń ogólnych, wprowadza się następujące warunki realizacji:

1) obowiązek projektowania indywidualnych, dopracowanych form architektonicznych;

2) obowiązek starannego wkomponowania zabudowy w otoczenie;

3) zasadę ograniczenia wysokości zabudowy do dwóch kondygnacji nadziemnych, która nie dotyczy obiektu kultu religijnego;

4) możliwość stosowania uregulowań zawartych w § 12 ust. 3 pkt 1 i 2;

5) obowiązek projektowania nowych obiektów bez barier architektonicznych;

§ 14.1. Dla terenów, oznaczonych na rysunku planu symbolem: "US" ustala się: 

1) przeznaczenie podstawowe - usługi sportu i rekreacji w zieleni urządzonej;

2) przeznaczenie uzupełniające - niezbędne obiekty zaplecza sanitarnego i gospodarczego oraz urządzenia małej architektury;

4) obowiązek uporządkowania terenów oraz realizacji zespołu boisk i urządzeń dla rekreacji, z zaleceniem preferowania nawierzchni trawiastych lub kortowych;

5) zalecenie przynajmniej częściowego wygradzania poszczególnych boisk;

6) dopuszczalność wygrodzenia terenów, w celu umożliwienia skutecznego nadzoru;

7) zalecenie otoczenia terenów oznaczonych numerami: 1, 43 i 47 żywopłotem;

8) możliwość występowania jako przeznaczenia alternatywnego i połączonego z funkcją zieleni lub rolniczą, zgodnie z ustaleniami § 5 ust. 5,

§ 15.1. Wydziela się tereny obsługi komunikacyjnej oznaczone na rysunku planu - w załączniku nr 1, symbolem - " KZ", jako drogę wojewódzką przebiegającą w okresie przejściowym po śladzie drogi istniejącej, a w perspektywie w nowoprojektowanym korytarzu dla komunikacji i infrastruktury technicznej. 

2. Ustala się docelowy, przebieg drogi wojewódzkiej klasy "Z", oznaczonej na rysunku planu symbolem "84 KZ" z odcinkiem nowoprojektowanym, omijającym obszar zurbanizowany wsi. Dla docelowego przebiegu drogi "KZ" ustala się:

1) szerokość w liniach rozgraniczających minimum 20.0 m;

2) zalecenie zwiększenia szerokości drogi w liniach rozgraniczających, przynajmniej na odcinku nowoprojektowanym, do 25, 0 metrów;

3) zwiększenie szerokości w liniach rozgraniczających o min. 3, 0 m. na odcinku, w którym projektowany jest otwarty lub przykryty rów odwadniający;

4) wyznaczenie terenu dla nowego odcinka drogi równolegle do dwóch odcinków istniejącej napowietrznej linii elektroenergetycznej 15kV, z włączeniem tych odcinków linii w pas drogi wojewódzkiej (określony liniami rozgraniczającymi);

5) przekrój poprzeczny zapewniający budowę jezdni o szer. min 7.0 m. dwustronne chodniki oddzielone od jezdni pasem zieleni oraz wydzieloną ścieżkę rowerową od strony zachodniej;

6) ograniczenie wjazdów na drogę wojewódzką wyłącznie do istniejących i projektowanych skrzyżowań z drogami lokalnymi (KL) i dojazdowymi (KD);

7) zakaz realizacji wyjazdów bezpośrednio na drogę 84 KZ z poszczególnych działek budowlanych, położonych na terenach oznaczonych numerami: 12, 23, 25, 25a, 26, 26a, 40, 40a, 40b, 42, 42d, 44, 45, 46, 58, 59, 63d, 67, 74, 75a, 81, 82, 83;

8) dopuszczalność realizacji wyjazdów awaryjnych (drugich wyjazdów np. z działek mieszkalno - usługowych itp.) bezpośrednio na drogę wojewódzką, za zgodą i na warunkach jednostki zarządzającej drogą.

3. Dla przebiegu drogi "KZ" w okresie przejściowym - po śladzie drogi istniejącej, oznaczonej na rysunku planu symbolem "85 KZ/KL", ustala się:

1) docelowe obniżenie klasy funkcjonalnej drogi;

2) dopuszczalna szerokość w liniach rozgraniczających minimum 15.0 m.;

3) obowiązek zachowania istniejących linii rozgraniczających o szerokości większej niż określona w pkt 2;

4) obowiązek zwiększenia szerokości drogi w liniach rozgraniczających do 20,0 m, na wszystkich odcinkach umożliwiających poszerzenie, oznaczonych na rysunku planu;

5) przekrój poprzeczny zapewniający utrzymanie jezdni o szer. min 7.0 m, dwustronne chodniki - w miarę możliwości przestrzennych oddzielone od jezdni pasem zieleni oraz wydzieloną, co najmniej jednostronną ścieżkę rowerową;

6) ograniczenie wjazdów z projektowanych działek budowlanych bezpośrednio na drogę do niezbędnego minimum, wynikającego z ustaleń na rysunku planu;

§ 16.1. Wydziela się tereny obsługi komunikacyjnej oznaczone na rysunku planu - w załączniku nr 1, symbolami- " KL" i "KD", jako drogi gminne oraz "KX", jako gminne ciągi piesze i pieszo-rowerowe. 

2. Wprowadza się zmienną szerokość projektowanej sieci dróg gminnych, ustalając ich minimalną szerokość w liniach rozgraniczających = 10,0 metrów chyba, że ustalenia szczegółowe na rysunku planu stanowią inaczej.

3. Zaleca się projektowanie dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej, z dopuszczeniem odwodnienia powierzchniowego;

4. Zaleca się projektowanie wschodniego odcinka drogi lokalnej, oznaczonej symbolem "86 KL" - jako urządzonego placu ze skwerem, wspólnie z zagospodarowaniem terenu oznaczonego symbolem "13 UC/EE".

5. Dla dróg dojazdowych o symbolach: "104c KD" i "104d KD", ustala się dodatkowo:

1) obowiązek poprzedzenia projektowania i budowy szczegółowymi badaniami geologicznymi i dostosowania rozwiązań konstrukcyjnych dotyczących budowy dróg do wniosków z tych badań;

2) obowiązek zabezpieczenia stabilności konstrukcyjnej drogi oznaczonej symbolem "85 KZ/KL";

3) możliwość przekształcenia w drogi wewnętrzne, przy zachowaniu warunków określonych w pkt 1 i 2.

6. Wydziela się ogólnodostępne ciągi komunikacji pieszej z możliwością prowadzenia ścieżek rowerowych, oznaczone na rysunku planu symbolem "KX", o szerokości = 4, 0 m chyba, że ustalenia dodatkowe na rysunku planu stanowią inaczej;

7. Dla pieszojezdni oznaczonej symbolem "54 KX" ustala się minimalną szerokość = 6.0 m w liniach rozgraniczających.

8. Dla projektowanych ciągów komunikacji pieszej, zaleca się:

1) stosowanie szerokości zwiększonych do 5 - 6 metrów;

2) wzbogacanie ciągów komunikacji pieszej zielenią ozdobną, żywopłotami itp.;

3) stosowanie nawierzchni trawiastych, lub żwirowych o wzmocnionym podłożu;

4) wprowadzanie pochylni i schodów terenowych na odcinkach skłonów naturalnych i skarp.

9. Wydziela się ogólnodostępne ciągi komunikacji pieszej ("KX") wzdłuż otwartych rowów odwadniających ("W"), oznaczone na rysunku planu symbolem "KX/W", o szerokości łącznej = 5 - 7 m.

10. Dla projektowanych ciągów o których mowa w ust. 8., ustala się:

1) ograniczoną możliwość przejazdu - umożliwiającą budowę systemu ścieżek rowerowych z dopuszczeniem wykonania przejazdów o wzmocnionej podbudowie dla służb związanych z bieżącym utrzymaniem rowów odwadniających;

2) możliwość wprowadzania zieleni urządzonej w zakresie nie kolidującym z drożnością rowów i możliwością ich bieżącej obsługi;

3) obowiązek uzgadniania włączenia indywidualnych drenaży i systemów odwadniających na poszczególnych działkach budowlanych, do systemu rowów odwadniających funkcjonującego w strefie publicznej, o której mowa w § 5 ust. 1;

4) zakaz odprowadzania ścieków sanitarnych do systemu rowów odwadniających;

5) obowiązek stosowania zasad ogólnych o których mowa w § 5 ust. 4. pkt 7.

11. Wzdłuż projektowanych ciągów, o których mowa w ust. 5. i 8., ustala się możliwość urządzenia ścieżek rowerowych.

12. Ustala się zasadę wykorzystywania pasów dróg i ciągów komunikacji pieszej - w liniach rozgraniczających, jako korytarzy dla projektowanej infrastruktury technicznej, zgodnie z zasadą określoną w § 5 ust. 4 pkt 1.

§ 17.1. Wydziela się tereny obsługi komunikacyjnej - drogi wewnętrzne, oznaczone na rysunku planu symbolem "KW" - jako drogi dojazdowe, które mogą stanowić wspólną własność wszystkich właścicieli działek budowlanych, obsługiwanych przez tą drogę. 

2. Zaleca się przejmowanie dróg dojazdowych na rzecz mienia komunalnego gminy.

3. Dla drogi dojazdowej "KW" ustala się:

1) dopuszczalność ograniczenia szerokości dróg niepublicznych do 6,0 m. w liniach rozgraniczających;

2) zaleca się szerokość w liniach rozgraniczających = 8,0 - 10,0 metrów;

3) obowiązek wyznaczenia placu manewrowego na zakończeniu drogi, o wymiarach minimum 16,0 x 12,0 m;

4) dopuszczalność zachowania nawierzchni nieutwardzonej i powierzchniowe odwodnienie drogi,

5) obowiązek wycofywania lokalizacji bram wjazdowych na poszczególne działki budowlane, na głębokość minimum 2,0 m od linii rozgraniczającej drogi - "KW", przy przyjęciu minimalnej szerokości drogi w liniach rozgraniczających, o której mowa w pkt 1.

§ 18.1. Wydziela się teren obsługi komunikacyjnej oznaczonej na rysunku planu symbolem "KS", jako wydzielonych parkingów dla samochodów osobowych i urządzeń związanych z obsługą motoryzacji. 

2. Ustala się obowiązek wkomponowywania stanowisk parkingowych w zieleń urządzoną.

3. Dopuszcza się stosowanie na parkingach nawierzchni trawiastych na wzmocnionej podbudowie.

4. Wprowadza się możliwość lokalizacji w obrębie parkingów, niezbędnych obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej (np. stacji transformatorowych, przepompowni ścieków, i sieci infrastruktury technicznej).

§ 19.1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu - symbolem: "RP", ustala się: 

1) przeznaczenie podstawowe - rolnicza przestrzeń produkcyjna, obejmująca grunty orne, łąki i pastwiska;

2) zakaz jakiejkolwiek zabudowy nie związanej bezpośrednio z produkcją rolną.

2. Zaleca się dążenie do prawnego (własnościowego) łączenia niebudowlanych terenów rolniczej przestrzeni produkcyjnej / zieleni urządzonej, oznaczonych na rysunku planu symbolami: "20a - 20f RP/ZP", z sąsiadującymi działkami projektowanej zabudowy jednorodzinnej.

3. Dla terenu rolniczej przestrzeni produkcyjnej, oznaczonego na rysunku planu numerami 15, 20a - 20f, ustala się zakaz stosowania chemicznego nawożenia gleb.

§ 20.1. Dla wszystkich terenów oznaczonych na rysunku planu - symbolem: "RO", ustala się: 

1) przeznaczenie ogrodniczo - sadownicze;

2)zakaz wtórnych podziałów działek geodezyjnych wyznaczonych na rysunku planu;

3) możliwość realizacji zabudowy związanej bezpośrednio z działalnością ogrodniczo - sadowniczą;

4) możliwość przeznaczenia alternatywnego lub połączonego z inną funkcją, zgodnie z ustaleniami § 5 ust. 5 i rysunkiem planu.

2. Dla terenu ogrodniczo - sadowniczego, oznaczonego na rysunku planu symbolem "63a RO/ZP/US" ustala się:

1) możliwość docelowego przeznaczenia pod komercyjne usługi sportu i rekreacji;

2) możliwość włączenia części zachodniej do terenu o symbolu "63 MN/RO"

§ 21.1. Dla trzech terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: "124 PS", "124a PS", "124b PS" ustala się: 

1) przeznaczenie podstawowe - teren urządzeń komunalnej infrastruktury technicznej o ograniczonej dostępności - przepompownie ścieków sanitarnych z niezbędnym dojazdem;

2) przeznaczenie dopuszczalne - lokalizacja stacji transformatorowych.

2. Na terenach o których mowa w ust.1. ustala się:

1) obowiązek wygrodzenia terenu;

2) obowiązek wprowadzenia zieleni izolacyjnej.

§ 22.1. Ustala się następujące - tymczasowe sposoby zagospodarowania terenu: 

1) użytkowanie dotychczasowe;

2) wyprzedzające wprowadzenie zieleni urządzonej i izolacyjnej;

3) zakaz realizacji obiektów tymczasowych.

Rozdział 4

Przepisy końcowe

§ 23.1. Ustala się stawkę procentową z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, służącą naliczeniu opłaty jednorazowej na rzecz gminy w momencie sprzedaży tej nieruchomości: 

1) dla terenów przeznaczonych pod indywidualną zabudowę mieszkaniową - jednorodzinną i pensjonatową, a także usługi - w wys. 30%;

2) dla terenów gminnych oraz przeznaczonych na cele publiczne, komunikację publiczną i urządzenia infrastruktury technicznej - w wys. 0%;

3) dla terenów pozostałych - w wys. 10%;

§ 24.1. Zachowują moc zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubicz, zatwierdzonego uchwałą G.R.N. nr VI/25/89 z dnia 27 lutego 1989 r., ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Toruńskiego Nr 17/89 poz. 211 z dnia 29 września 1989 r., położone w granicach opracowania, uchwalone przez Radę Gminy Lubicz, po dniu 1 stycznia 1995 r. 

2. Prognoza oddziaływania na środowisko - załącznik nr 2, stanowi dokument uzupełniający, nie objęty uchwałą.

§ 25.Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 26.1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części terenu wsi Nowa Wieś, objęty niniejszą uchwałą wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 

2. Uchwała podlega publikacji na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy.

ZAŁĄCZNIK

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO CZĘŚCI WSI NOWA WIEŚ

(grafikę pominięto)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: opublikował: S.Szczęśniak
  data wytworzenia: 2004-09-01
 • opublikował: Sławomir Szczęśniak
  data publikacji: 2004-09-01 12:10
 • zmodyfikował: Sławomir Szczęśniak
  ostatnia modyfikacja: 2006-10-16 09:44


UCHWAŁA NR XXII/260/2016

RADY GMINY LUBICZ z dnia 7 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Nowa Wieś

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2016-07-12 17:20

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2016-07-12 17:20

Opis strony

Sławomir Szczęśniak, Referat Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami, Urząd Gminy Lubicz, ul. Toruńska 21, tel. (056) 678-21-28, fax: (056) 678-21-22, e-mail: bip@lubicz.pl

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 32413
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2009-01-26 10:58:45