Biuletyn Informacji Publicznej
URZĄD GMINY LUBICZ

Wyszukiwarka

Odnośniki

Intranet

Zaloguj się
:
:

Kalendarium

« poprzedni miesiącczerwiec 2024» następny miesiąc
PnWtŚrCzwPtSobNd
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.lubicz.pl

Treść strony

Uchwała Nr IV/32/07

Rady Gminy Lubicz

z dnia 31 stycznia 2007r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubicz na rok 2007

                    Na podstawie art.18 ust. 2 pkt.4, pkt.9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia           8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust.2 ustawy z 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz.2104 ze zm.)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

1. Dochody budżetu gminy w wysokości …………………......………35.488.162 zł

(zgodnie z załącznikiem nr 1)

z tego:

a) dochody bieżące w wysokości ................................................32.103.382 zł              

z tego:

               - dochody własne w wysokości …............................................15.087.253 zł

               - dotacje w wysokości …………………………………………......6.797.198 zł

               - subwencja ogólna w wysokości ……….…......................…....10.218.931 zł

           b) dochody majątkowe w wysokości .............................................3.384.780 zł

               z tego:

               - dotacje i środki otrzymane na inwestycje w wysokości ..............874.780 zł

               - dochody ze sprzedaży majątku w wysokości...........................2.500.000 zł

               - dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania                 wieczystego w prawo własności ..................................................10.000 zł.

2. Wydatki budżetu gminy w wysokości ……………………........……45.846.767 zł

   (zgodnie z załącznikiem nr 2)

 z tego:

a) wydatki bieżące w wysokości ……………………………………34.941.917 zł

     w tym:

     - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń       w wysokości ……………………………………………………..14.949.607 zł

     - dotacje z budżetu w wysokości …………………………………1.265.238.zł

     - obsługa długu w wysokości ……………………………………..1.060.000.zł

     - poręczenia i gwarancje w wysokości ………………………....….709.000.zł

b) wydatki majątkowe w wysokości …………………………...…...10.904.850 zł

     z tego:

     - wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości…10.904.850 zł.

3. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007-2009, zgodnie z załącznikiem nr 3.

4. Plan wydatków na inwestycje realizowane przez Gminę w wysokości 8.829.550 zł. Wykaz inwestycji realizowanych z wydatków budżetu Gminy Lubicz na 2007 rok stanowi załącznik nr 4.

      Zakres dokumentacji projektowych dla oświetleń dróg i placów gminnych realizowanych z wydatków na 2007 rok w ramach inwestycji stanowi załącznik nr 4a.

5. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii   Europejskiej oraz ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi  w wysokości 9.434.800 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 2

1. Deficyt budżetu Gminy w wysokości 10.358.605 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) zaciągniętych kredytów w kwocie 2.343.700 zł,

2) zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 8.014.905 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 12.214.905 zł, rozchody w wysokości 1.856.300 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 3

W budżecie tworzy się rezerwę celową w wysokości 1.762.200 zł, z przeznaczeniem na n/w wydatki bieżące:

a) dopłaty do ceny wody i ścieków   - 1.620.000 zł,

b) nagrody i doskonalenie zawodowe nauczycieli   - 142.200 zł.

§ 4

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 5.903.398 zł, zgodnie z załącznikami nr 7 i 8.

2. Dochody, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa, związane z realizacją  zadań, o których mowa w ust.1, w wysokości 94.200 zł (zgodnie z załącznikiem nr 9).

3. Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w wysokości 1.925.300 zł zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 5

Ustala się dochody w kwocie 135.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 135.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

§ 6

1. Plan przychodów i wydatków dla zakładu budżetowego – Przedszkola Publicznego w Lubiczu Górnym:

    1) przychody – 729.784 zł,

   2) wydatki      - 729.784 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 11. 

2. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla dochodów własnych jednostek budżetowych:

    1) dochody – 374.586 zł,

    2) wydatki  -  374.586 zł,

    zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 7

1. Dotację przedmiotową dla Przedszkola Publicznego w Lubiczu Górnym na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego w wysokości 538.784 zł, zgodnie z załącznikiem nr 13.

2. Dotacje podmiotowe dla:

    1) Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubiczu w wysokości 285.000 zł,

    2) działającego na terenie gminy niepublicznego przedszkola w wysokości                       242.454 zł,

   zgodnie z załącznikiem nr 14.

3. Dotacje celowe na zadania własne Gminy realizowane przez podmioty należące i nie należące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę 195.500 zł, zgodnie z załącznikiem nr 15.

§ 8

1.      Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

1) stan środków pieniężnych na początku roku – 199.454 zł,

2) przychody – 150.000 zł,

3) wydatki – 349.454 zł,

4) stan środków pieniężnych na koniec roku – 0 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 16.

§ 9

Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

     a)     sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3.000.000 zł,

     b)     sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 10.358.605 zł,

      c)  spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i               pożyczek w kwocie 1.856.300 zł.

§ 10

Upoważnia się Wójta Gminy do:

      1)      zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 3.000.000 zł.

       2)      zaciągania zobowiązań :

               a)      na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załącznikach nr 3 i nr 5,

                b)      z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2008) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2008 roku,
                  
c)      dokonywania zmian w planie wydatków bieżących i majątkowych, z wyłączeniem:
                        
- przeniesień wydatków między działami,
                        
- zmian w wysokości limitów na dotacje z budżetu gminy,
                       
- wprowadzania planu wydatków na nowe zadania.

§ 11

Na 2007 rok nie planuje się wydatków z tytułu umów w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego.

§ 12

Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2007 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 17.

§ 13

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 14 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2007-02-07 10:56
 • zmodyfikował: Kamila Mróz
  ostatnia modyfikacja: 2007-05-22 13:23

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2007-02-07 11:11

Uchwała Nr 44/2007 Składu Orzekającego Nr 4 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 14 maja 2007 roku w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżeti oraz prawidłowości załączonej kwoty długu Gminy Lubicz

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2007-05-22 11:58

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2007-05-22 11:55
 • zmodyfikował: Kamila Mróz
  ostatnia modyfikacja: 2007-05-22 11:59

ZMIANY BUDŻETU GMINY LUBICZ NA 2007 ROK

Opis strony

redaguje: Barbara Wiertel, Referat Organizacyjny, Urząd Gminy Lubicz, ul. Toruńska 21, tel. (056) 678-21-28, fax: (056) 678-21-22, e-mail: bip@lubicz.pl

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 23625
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2008-02-12 16:05:04