Ścieżka nawigacyjna

Treść strony


Zgłoszenie zameldowania na pobyt czasowy

Podstawa prawna
- art. 28 ust. 1 w związku z art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (tekst jednolity - Dz. U. z 2019 r., poz. 1397, ze zmianami)

- ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tekst jednolity - Dz.U. z 2020 r., poz. 346, ze zmianami)

- rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz. U. z 2020 r., poz. 930)

 I. Dokumenty od wnioskodawcy
1. Wypełniony druk „Zgłoszenie pobytu czasowego” z potwierdzonym pobytem w lokalu, dokonanym przez właściciela lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu (druk odrębny dla każdej osoby meldującej się, również dla dziecka) – wzór w załączniku.
 2. Do wglądu dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu tego właściciela lub podmiotu (dokumentem potwierdzającym tytuł prawny do lokalu może być w szczególności umowa cywilno-prawna, akt notarialny, wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna lub orzeczenie sądu.). 3.Dowód osobisty lub paszport – do wglądu. 

II. Wymagane opłaty
 Nieodpłatnie.

Za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa (jeśli osobę reprezentuje pełnomocnik) – 17 zł. 

Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia o zameldowaniu na pobyt czasowy – 17 zł. 

płatne na nr konta: 

BS Grębocin

NR 07 94910003 0010 0000 0114 0008

Uwaga: nie podlega opłacie skarbowej czynność złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu. Obowiązek wniesienia opłaty powstaje z chwilą złożenia pełnomocnictwa. 

 Uwaga: zwolnienia z opłaty skarbowej za wydanie zaświadczenia dokonuje się na podstawie art. 2 oraz załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2014 r. Nr 1628). 

III. Termin i tryb realizacji 
Bez zbędnej zwłoki. 
Jeżeli dane zgłoszone do zameldowania budzą wątpliwości o zameldowaniu rozstrzyga organ gminy w drodze decyzji administracyjnej. Informacje dotyczące zameldowania na podstawie decyzji administracyjnej zostały opisane w karcie informacyjnej „Zameldowanie na podstawie decyzji administracyjnej”. Organ dokonujący zameldowania na pobyt czasowy wydaje osobie, na jej wniosek, zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt czasowy. 

IV. Tryb odwoławczy 
Nie przysługuje. 

VI. Uwagi 
Za osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu. Obowiązku meldunkowego dokonuje się osobiście lub przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym na piśmie tj. w formie, o której mowa w art. 33 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego, po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego lub paszportu. W tym samym czasie można mieć tylko jedno miejsce pobytu czasowego.

Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2017-09-28 14:48
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
    ostatnia modyfikacja: 2020-07-03 09:20

Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2020-08-18 16:23

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 5094
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2020-08-18 16:25

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Intranet

Zaloguj się

Urząd Gminy Lubicz

Lubicz Dolny, ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz

Dane kontaktowe

tel. (56) 621-21-00, (56) 621-21-01

Godziny urzędowania

poniedziałek 7:15 - 15:00
wtorek 7:15 - 17:00 
środa 7:15 - 15:00
czwartek 7:15 - 15:00
piątek 7:15 - 14:15

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 6148342
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2021-06-22 14:01

Stopka strony