Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

ODROCZENIE TERMINU PŁATNOŚCI PODATKU LUB ROZŁOŻENIE ZAPŁATY PODATKU NA RATY, ROZŁOŻENIE NA RATY ZAPŁATY ZALEGŁOŚCI PODATKOWEJ WRAZ Z ODSETKAMI ZA ZWŁOKĘ DLA PODATNIKÓW BĘDĄCYCH PRZEDSIĘBIORCAMI


NAZWA REFERATU
Referat podatkowy

PODSTAWA PRAWNA
1. Art. 48 § 1a, § 3, ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 900 z późn. zm.)
2. art. 1 i 5 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 362 z późn. zm.) 

WYMAGANE DOKUMENTY

 

1. Wniosek podatnika.
2. Informacja o pomocy publicznej uzyskanej przez przedsiębiorcę w okresie trzech kolejnych lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o udzielenie pomocy.

3. Rozliczenie dochodów za rok poprzedni lub sprawozdanie finansowe - do wglądu.

4. Zaświadczenie o dochodach współwłaścicieli.

5. W przypadku długotrwałej choroby - zaświadczenie o stanie zdrowia.

 

OPŁATY
Nie podlega opłacie skarbowej.


TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
Jeden miesiąc, sprawy szczególnie skomplikowane dwa miesiące.

TRYB ODWOŁAWCZY
Od decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu, za pośrednictwem Wójta Gminy Lubicz w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji. Odwołanie powinno zawierać zarzuty przeciw decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie (art. 222 ustawy Ordynacja podatkowa).

DODATKOWE INFORMACJE
Organ podatkowy, na wniosek podatnika, może w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym odroczyć termin płatności podatku lub rozłożyć na raty zapłatę podatku oraz odroczyć lub rozłożyć na raty zaległości podatkowe -jest to decyzja uznaniowa. Podatnik winien udokumentować te przesłanki.

 

Za odroczeniem lub rozłożeniem na raty należności/zaległości podatkowej muszą przemawiać wypadki niezależne od sposobu postępowania podatnika bądź spowodowane działaniem czynników, na które podatnik nie mógł mieć wpływu. Przy rozpatrywaniu wniosków podatników o zastosowanie ulg podatkowych każdorazowo badan jest zasadność ich udzielania. 

 

W związku z powyższym podatnik, w celu uzyskania pomocy w formie rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności, uzasadniając ważny interes przedkłada wymienione wyżej dokumenty.

 

Stosownie do art. 121 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 900 z późn. zm.) oraz art. 37 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych Wójt Gminy Lubicz podaje do publicznej wiadomości, w terminie do 31 maja następnego roku, wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500 zł wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia oraz wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej.   

FORMULARZE
wniosek indywidualny + informacja o pomocy uzyskanej przez przedsiębiorcę,
załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 października 2014r. zmieniający rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. 2014, poz. 1543)

Metryka

  • opublikował: Kamila Mróz
    data publikacji: 2003-08-19 12:33
  • zmodyfikował: Podatki Gmina Lubicz
    ostatnia modyfikacja: 2019-09-06 08:17

drukuj całą stronę

Opis strony

redaguje: Barbara Wiertel, Referat Organizacyjny, Urząd Gminy Lubicz, ul. Toruńska 21, tel. (056) 678-21-28, fax: (056) 678-21-22, e-mail: bip@lubicz.pl

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 7146
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-09-06 08:17

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Intranet

Zaloguj się

Urząd Gminy Lubicz

Lubicz Dolny, ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz

Dane kontaktowe

tel. (56) 621-21-00, (56) 621-21-01

Godziny urzędowania

poniedziałek, środa, czwartek: 7:00 - 15:00,

wtorek: 7:00 - 18:00

piątek: 7:00 - 14:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 3490697
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-09-19 07:54

Stopka strony