Biuletyn Informacji Publicznej
URZĄD GMINY LUBICZ

Wyszukiwarka

Odnośniki

Intranet

Zaloguj się
:
:

Kalendarium

« poprzedni miesiącmaj 2024» następny miesiąc
PnWtŚrCzwPtSobNd
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.lubicz.pl

Treść strony

Uchwała Nr XXIX/380/05

Rady Gminy Lubicz

z dnia 28 stycznia 2005r.

 

 

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubicz na 2005 rok.

 

 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.4, pkt.9 lit."d" i pkt.10 ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591, zm. Dz.U. z 2002r. Nr 23 poz.220, zm. Dz.U. z 2002r. Nr 62 poz.558, zm. Dz.U. z 2002r. Nr 113 poz.984, zm. Dz.U. z 2002r. Nr 214 poz. 1806, zm. Dz.U. z 2003r. Nr 80 poz. 717, zm. Dz.U. z 2003 Nr 162 poz.1568, zm. Dz.U. z 2002 Nr 153 poz.1271, zm. Dz.U. z 2004 Nr 102 poz.1055, zm. DzU. z 2004 Nr 116 poz.1203, zm. Dz.U. z 2002 Nr 214 poz.1806),  art.48 ust.1 pkt.1, art.122, art.124, art.128 ust.2 pkt.1 ustawy o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2003r. Nr 15 poz.148, zm. Dz.U. z 2003r. Nr 45 poz..391, zm. Dz.U. z 2003r. Nr 65 poz.594, zm. Dz.U. z 2003r. Nr 96 poz.874, zm. Dz.U. z 2003r. Nr 166 poz.1611, zm. Dz.U. z 2003r. Nr 189 poz.1851, zm. Dz.U. z 2004r. Nr 19 poz.177, zm. Dz.U. z 2004r. Nr 93 poz. 890, zm. Dz.U. z 2004r. Nr 123 poz.1291, zm. Dz.U. z 2004r. Nr 121 poz.1264, zm. Dz.U.z 2004r. Nr 210 poz.2135, zm. Dz.U. z 2004r. Nr 273 poz. 2703).

 

 

Rada Gminy Lubicz

uchwala, co następuje:

 

 

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu w wysokości - 30.832.962 zł

(zgodnie z załącznikiem nr 1)

z tego:

a) dochody własne - 16.944.229 zł

b) dotacje - 4.284.263.zł

c) subwencja ogólna - 9.604.470.zł.

 

2. Ustala się wydatki budżetu w wysokości - 35.585.752 zł

(zgodnie z załącznikiem nr 2)

z tego:

 

a) wydatki bieżące w wysokości - 30.330.584 zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości - 13.578.183 zł

- dotacje z budżetu w wysokości - 904.018 zł

- obsługa długu w wysokości - 1.470.000 zł

- poręczenia i gwarancje - 758.900 zł

b) wydatki majątkowe w wysokości - 5.255.168 zł

z tego:

- wydatki inwestycyjne i na zakupy inwestycyjne - 5.130.168 zł

- dotacje na dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych - 125.000 zł

w tym dofinansowanie inwestycji w ramach porozumienia Gminy z Powiatem Toruńskim - 45.000 zł.

 

3. Ustala się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości 3.614.763 zł oraz plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości 3.614.763.zł (zgodnie z załącznikami nr 1a i 2a).

 

4. Ustala się dochody, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa, związane z realizacją zadań, o których mowa w ust. 3, w wysokości 67.000 zł (zgodnie z załącznikiem nr 1b).

 

§ 2

Ustala się deficyt budżetu w wysokości 4.752.790 zł (zgodnie z załącznikiem nr3)

 

§ 3

Źródłem pokrycia deficytu jest kredyt bankowy w wysokości 4.752.790 zł.

 

§ 4

Spłaty zobowiązań długoterminowych wg źródeł i kwot określa załącznik nr 3.

 

§ 5

1. Określa się plan wydatków na inwestycje realizowane przez Gminę w wysokości 5.130.168.zł.

2.  Wykaz inwestycji realizowanych przez Gminę stanowi załącznik nr 4.

 

§ 6

Określa się wykaz wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne Gminy Lubicz zgodnie z załącznikiem nr 5.

 

§ 7

Określa się wydatki na realizację projektu "Przebudowa drogi gminnej przy ul.Tulipanowej w Lubiczu Dolnym" w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnegp w kwocie 1.659.514 zł.

 

§ 8

Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 130.000 zł i wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 130.000 zł.

 

 

§ 9

1. Ustala się plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych:

a) przychody - 679.018 zł

b) wydatki - 679.018 zł,

    (zgodnie z załącznikiem nr 6).

 

2. Ustala się plan przychodów i wydatków środków specjalnych:

a) stan środków pieniężnych na początku roku - 17.085 zł

b) przychody - 354.110 zł,

c) wydatki - 371.195 zł

(zgodnie z załącznikiem nr 7).

 

§ 10

Określa się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska I Gospodarki Wodnej:

a) stan środków na początek roku - 211.000 zł

b) przychody - 56.000 zł

c) wydatki - 267.000,

(zgodnie z załącznikiem nr 8).

 

§ 11

Prognozuje się łączną kwotę długu na koniec roku budżetowego zgodnie z załącznikiem nr 9 i 10.

 

§ 12

Ustala się wielkość dotacji celowych z budżetu gminy na realizację zadań własnych gminy, zleconych do realizacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w wysokości 54.000 zł, z tego na:

a)  zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w wysokości 9.000 zł,

b) zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu w wysokości 20.000 zł, zadanie prowadzenia środowiskowego ośrodka wychowawczego w wysokości 25.000 zł.

 

§ 13

Ustala się kwotę dotacji przedmiotowej kalkulowanej według stawki jednostkowej dla zakładu budżetowego Przedszkole Publiczne w Lubiczu w wysokości 514.918 zł na realizację podstawy programowej.

                       

§ 14

Ustala się kwoty dotacji podmiotowych z budżetu gminy:

1) 89.100 zł  - dla jednostek OSP – na ochronę przeciwpożarową ,

2) 246.000 zł – dla instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej.

 

§ 15

Upoważnia się Wójta Gminy do:

- zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru budżetu do wysokości 4.203.787 zł,

 

- dokonywania zmian w planie wydatków bieżących i majątkowych, między rozdziałami i paragrafami w ramach działów.

 

§ 16

1. Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania w ramach określonych wydatkami budżetu gminy, a także zobowiązania z tytułu umów wieloletnich uzasadnionych odpowiednimi programami oraz z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

 

2. Upoważnia się Wójta do zaciągania długu oraz spłat zobowiązań jednostki.

 

§ 17

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 18

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2005 r.

Uchwała podlega również ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Metryka

  • opublikował: Kamila Mróz
    data publikacji: 2005-02-04 10:50

Metryka

  • opublikował: Kamila Mróz
    data publikacji: 2005-02-04 10:50

ZMIANY BUDŻETU GMINY LUBICZ NA 2005 ROK

Opis strony

redaguje: Barbara Wiertel, Referat Organizacyjny, Urząd Gminy Lubicz, ul. Toruńska 21, tel. (056) 678-21-28, fax: (056) 678-21-22, e-mail: bip@lubicz.pl

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 23564
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2006-08-14 11:47:33