Biuletyn Informacji Publicznej
URZĄD GMINY LUBICZ

Wyszukiwarka

Odnośniki

Intranet

Zaloguj się
:
:

Kalendarium

« poprzedni miesiąclipiec 2024» następny miesiąc
PnWtŚrCzwPtSobNd
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.lubicz.pl

Treść strony

Tekst planu miejscowego
  Dz. U. W K-P nr 118 poz. 1998

 

UCHWAŁA Nr XXVI/333/04

RADY GMINY LUBICZ

z dnia 14 października 2004 r.

(Bydgoszcz, dnia 2 grudnia 2004 r.)

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Mierzynek,dot. powierzchniowej eksploatacji kruszywa.

Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz. 717 oraz z 2004 r. Nr 6, poz. 41) oraz art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 i z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568),

Rada Gminy uchwala, co następuje:

Rozdział 1

Przepisy ogólne


§ 1. Po stwierdzeniu zgodności z ustaleniami „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubicz”, uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru części wsi Mierzynek, obejmującej działkę geodezyjną nr: 194/2, zwany dalej planem.

§ 2.1. Uchwala się przeznaczenie podstawowe obszaru o którym mowa w § 1, pod powierzchniową eksploatację kruszywa z niezbędną komunikacją publiczną i wewnętrzną oraz uprawy polowe.

2. Przedmiotem ustaleń planu w części tekstowej i graficznej, jest zakres obowiązkowy – wynikający z art. 15 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

§ 3.1. Integralną częścią planu, o którym mowa w § 1 jest rysunek miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w skali 1: 1.000, zwany dalej rysunkiem planu, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, przedstawiający graficzne ustalenia planu, w tym granice obszaru objętego planem.

2. Linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu i różnych zasadach zagospodarowania, określane jako postulowane (orientacyjne), podlegają uściśleniu w projekcie zagospodarowania terenu.


§ 4.1. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:

1) przeznaczeniu podstawowym - należy przez to rozumieć takie przeznaczenie, które powinno dominować na terenie wyznaczonym liniami rozgraniczającymi;

2) przeznaczeniu uzupełniającym – należy przez to rozumieć inne rodzaje przeznaczenia niż podstawowe, które uzupełniają lub wzbogacają przeznaczenie podstawowe;

3) przeznaczeniu dopuszczalnym – należy przez to rozumieć takie przeznaczenie uzupełniające, które związane jest z potencjalną uciążliwością i którego możliwość, oraz zasady wprowadzenia uzależnia się od wyników oceny oddziaływania na środowisko przyrodnicze;

4) terenie – należy przez to rozumieć obszar
o określonym rodzaju przeznaczenia podstawowego, wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi, posiadający symbol (składający się z cyfr i liter) i przypisane do niego ustalenia;

5) zieleni urządzonej - należy przez to rozumieć zróżnicowaną gatunkowo zieleń wysoką i niską
w obrębie poszczególnych terenów, oraz zieleń oddzielającą (także optycznie) tereny i obiekty
o różnych funkcjach;

6) zieleni izolacyjnej – należy przez to rozumieć zwartą, zróżnicowaną gatunkowo zieleń wysoką i niską, mającą na celu izolowanie optyczne i łagodzenie negatywnego oddziaływania określonej funkcji lub działalności na otoczenie;

7) powierzchni aktywnej przyrodniczo - należy przez to rozumieć niezabudowaną i nieutwardzoną powierzchnię terenu, pokrytą roślinnością, stanowiącą powierzchnię ekologicznie czynną;

8) obowiązującej linii rozgraniczającej – należy przez to rozumieć linię wyznaczającą podziały terenu opracowania na działki o różnym przeznaczeniu,
a także ustalone podziały wewnętrzne, w obrębie jednego przeznaczenia;

9) postulowanej (orientacyjnej) linii rozgraniczającej – należy przez to rozumieć przybliżony podział terenu na różne przeznaczenia (funkcje), a także przybliżony podział w obrębie jednego przeznaczenia, który należy uściślić na przykład w projekcie zagospodarowania terenu, w projekcie podziału geodezyjnego itp.,
w nawiązaniu do: - występujących na gruncie podziałów geodezyjnych, - szczegółowego ukształtowania terenu, - występującej zieleni, - już istniejących, trwałych ogrodzeń, - istniejącej, trwałej zabudowy itp.. ;

10) nieprzekraczalnej linii zabudowy - należy przez to rozumieć odsunięcie linii zabudowy od drogi istniejącej, linii brzegowej itp. co najmniej na odległość określoną w uchwale;

11) usługach komercyjnych – należy przez to rozumieć działalność gospodarczą nie powodującą na działkach
i terenach przyległych uciążliwej dla środowiska emisji zanieczyszczeń oraz hałasu przekraczających normy określone w przepisach szczególnych;

12) drogach wewnętrznych – należy przez to rozumieć wydzielone działki geodezyjne, umożliwiające skomunikowanie terenów i działek z drogą publiczną, stanowiące własność lub współwłasność osób fizycznych lub prawnych, o ograniczonej dostępności – udostępnione dla ruchu pieszego i samochodowego na określonych warunkach (ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami – tekst jednolity – Dz.U. Nr 46/2000 poz. 543);

13) dostępie ograniczonym (dostępności ograniczonej) – należy przez to rozumieć dostęp limitowany ograniczeniami podmiotowymi i przedmiotowymi,
a w szczególności ogrodzeniem, zakazem wstępu osobom nieupoważnionym i postronnym, opłatami itp.;

14) symbolu terenu – należy przez to rozumieć oznaczenie poszczególnych terenów wydzielonych liniami rozgraniczającymi, składające się z cyfr i dużych liter, zgodnie z oznaczeniami na rysunku planu;

15) zaleca się.. należy przez to rozumieć sugestię zastosowania się do ustaleń niewiążących, wprowadzonych ze względów funkcjonalnych, estetycznych, ochronnych itp...

2. Pojęcia występujące w niniejszej uchwale, nie wyjaśnione w ust. 1, należy interpretować zgodnie
z definicjami przyjętymi w ustawie o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym z 27 marca 2003 r. oraz z definicjami wynikającymi z Polskich Norm
i przepisów odrębnych, obowiązującymi w dniu podjęcia niniejszej uchwały.


Rozdział 2

Ustalenia szczegółowe dla terenów


§ 5.1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem „1.PE” ustala się przeznaczenie podstawowe – powierzchniowa eksploatacja kruszywa.

2. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1 ustala się przeznaczenie dopuszczalne:

1) obiekty socjalno – zapleczowe o charakterze tymczasowym;

2) niezbędne obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej.

3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 ustala się następujące zasady i warunki prowadzenia eksploatacji złoża kruszywa:

1) dostępność terenu ograniczona;

2) przed eksploatacją należy zabezpieczyć wjazd i wyjazd, jako utwardzoną, wewnętrzną drogę dojazdową (technologiczną), oznaczoną symbolem KDW, przystosowaną do wywozu pozyskanego kruszywa;

3) podstawę eksploatacji kruszywa stanowi koncesja wydana przez Starostę lub Wojewodę w oparciu
o obowiązujące przepisy odrębne;

4) wymagane zachowanie niezbędnych filarów ochronnych, ograniczających pobór kruszywa
w odległości minimalnej:

a) 8,0 m od sąsiadujących terenów rolnych;

b) 4,0 m od projektowanej linii rozgraniczającej, wewnętrznej drogi dojazdowej KDW;

5) w czasie eksploatacji złoża należy zwrócić szczególną uwagę na zabezpieczenie stateczności skarpy wyrobiska;

6) masy ziemne usuwane i przemieszczane w związku
z eksploatacją kruszywa należy wykorzystać do rekultywacji wyrobisk poeksploatacyjnych;

4. Na terenie, o który mowa w ust. 1 obowiązują następujące zasady ochrony środowiska przyrodniczego, kulturowego i krajobrazu:

1) zasada nadrzędności ochrony nad celem maksymalnego gospodarczego wykorzystania zasobów kruszywa;

2) zasada ograniczenia uciążliwości związanych
z prowadzoną działalnością wydobywczą do granic terenu wymagającego rekultywacji;

3) wyklucza się możliwość przeróbki kruszywa na terenie objętym niniejszym planem miejscowym;

4) prowadzona eksploatacja kruszywa nie może wpływać na pogorszenie stanu czystości wód gruntowych;

5) prowadzona eksploatacja nie może naruszyć istniejących, podziemnych systemów melioracyjnych;

6) zakaz urządzania w wyrobiskach poeksploatacyjnych składowisk odpadów stałych i płynnych;

7) kierunek wyznaczonej rekultywacji winien harmonizować i wzbogacić charakter istniejącego krajobrazu, wskazany kierunek rekultywacji – leśny oraz zbiornik lub zbiorniki wodne;

8) ustala się obowiązek opracowania planu rekultywacji co najmniej w granicach terenu wymagającego rekultywacji, wyznaczonych na rysunku planu
i bezpośrednio po zakończeniu eksploatacji, przystąpienia do zrekultywowania terenu;

9) z uwagi na możliwość występowania stanowisk archeologicznych nie eksponowanych w terenie, ustala się obowiązek niezwłocznego powiadomienia właściwego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w przypadku odkrycia w trakcie prac eksploatacyjnych, wykopalisk archeologicznych lub przedmiotu, który posiada cechy zabytku.

5. Dla projektowanych rozwiązań dotyczących infrastruktury technicznej obowiązują następujące zasady:

1) doprowadzenie wody do obiektów socjalnych
z wodociągu wiejskiego;

2) zaopatrzenie w energię elektryczną na warunkach gestora sieci – właściwego Zakładu Energetycznego;

3) oświetlenie zewnętrzne terenu przystosowane do potrzeb obrony cywilnej;

4) dojazd na teren eksploatacji z istniejącej, publicznej drogi gminnej, wewnętrzną drogą dojazdową oznaczoną na rysunku planu symbolem: 4.KDW;

5) zaleca się usytuowanie przenośnych kabin toaletowych, z wywozem nieczystości na miejsce wskazane przez władze gminne, przy zachowaniu obowiązujących, odrębnych przepisów sanitarnych.

6. Na terenie o którym mowa w ust. 1, a także na terenie o symbolu 3.R, o którym mowa w § 6 ust. 3:

1) nie określa się zasad ochrony dóbr kultury współczesnej;

2) nie określa się wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych;

3) nie określa się parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu;

4) nie wyznacza się granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie przepisów odrębnych;

5) nie wprowadza się szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości.


§ 6.1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami „2.R” i „3.R” ustala się przeznaczenie podstawowe – tereny rolne.

2. Dla terenu o symbolu 2.R, o którym mowa
w ust. 1, ustala się przeznaczenie uzupełniające:

1) zagroda rolna przy zachowaniu nieprzekraczalnych linii zabudowy minimum 15,0 m i maksimum 80,0 m od obecnej granicy geodezyjnej z publiczną drogą gminną;

2) niezbędne obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej.

3. Dla terenu o symbolu 3.R, o którym mowa
w ust. 1, ustala się obowiązek ochrony istniejących drzew. Wskazane jest wprowadzenie zadrzewień szpalerowych
i kępowych.

4. Na terenie, o którym mowa w ust. 2 ustala się następujące zasady i warunki ewentualnej realizacji zagrody rolnej:

1) ogólny charakter zabudowy zagrodowej –
w nawiązaniu do zagrody istniejącej na działce geodezyjnej nr 194/1,

2) całość zabudowań w obrębie zagrody powinna być utrzymana w zbliżonym charakterze architektonicznym,

3) zabudowa mieszkaniowa maksimum dwukondygnacyjna, w tym poddasze użytkowe, z warunkowym dopuszczeniem podpiwniczenia. Warunkiem podpiwniczenia budynku jest wykonanie badań geotechnicznych i uwzględnienie wniosków wynikających z tych badań,

4) dach dwuspadowy, z wykluczeniem kąta ostrego
w kalenicy dachu,

5) zalecenie usytuowania budynku mieszkalnego kalenicą prostopadle do drogi gminnej,

6) zabudowa gospodarcza i hodowlana parterowa
z poddaszem magazynowym lub nieużytkowym,

7) obowiązek zachowania co najmniej 80 % powierzchni terenu jako pow. aktywnej przyrodniczo,

8) z uwagi na możliwość występowania stanowisk archeologicznych nie eksponowanych w terenie, ustala się obowiązek niezwłocznego powiadomienia właściwego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w przypadku odkrycia w trakcie prac ziemnych, wykopalisk archeologicznych lub przedmiotu, który posiada cechy zabytku.

5. Na terenie, o którym mowa w ust. 2 ustala się następujące zasady i warunki obsługi potencjalnej zabudowy, w zakresie infrastruktury technicznej:

1) zaopatrzenie w energię elektryczną na warunkach ustalonych przez właściwy Zakład Energetyczny,

2) zaopatrzenie w wodę z sieci wodociągowej na warunkach ustalonych przez jej dysponenta,

3) zaopatrzenie w energię cieplną z własnego źródła,
z obowiązkiem zastosowania ekologicznych systemów grzewczych,

4) odprowadzenie ścieków tymczasowo do szczelnego zbiornika wybieralnego, docelowo do sieci kanalizacji sanitarnej,

5) wywóz odpadów stałych na gminne wysypisko śmieci,

6) dojazd z wewnętrznej drogi dojazdowej, oznaczonej na rysunku planu symbolem 4.KDW,

6. Na terenie o którym mowa w ust. 2:

1) nie określa się zasad ochrony dóbr kultury współczesnej;

2) nie określa się wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych;

3) nie wyznacza się granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie przepisów odrębnych;

4) nie wprowadza się szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości.


§ 7.1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem „4.KDW” ustala się przeznaczenie podstawowe – teren komunikacji wewnętrznej, obejmującej drogę dojazdową do terenów eksploatacji wyznaczonych w obrębie obszaru objętego planem oraz do zagrody rolnej (siedliska).

2. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1 ustala się:

1) szerokość w liniach rozgraniczających minimum 6,0 m;

2) obowiązek niezbędnego technicznego wzmocnienia podbudowy i nawierzchni drogi, przy zachowaniu przepisów odrębnych;

3) wykonanie zjazdu z publicznej drogi gminnej wymaga uzyskania zgody jednostki zarządzającej tą drogą.


§ 8.1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem „5.KD” ustala się przeznaczenie podstawowe – teren komunikacji publicznej, przeznaczony pod poszerzenie drogi gminnej do szerokości 13,0 m w liniach rozgraniczających.

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 ustala się:

1) szerokość pasa terenu przeznaczonego na poszerzenie drogi – około 3,0 m.,

2) uzgodnienie warunków technicznych przewozu kruszywa z zarządcą drogi gminnej,

3) dopuszcza się tymczasowe zagospodarowanie zielenią niską bez prawa zabudowy i trwałego ogradzania,


§ 9. Na obszarze, o którym mowa w § 1, do czasu przeznaczenia terenów o symbolach 1.PE, 3.R i 4.KDW ustala się tymczasowy sposób zagospodarowania, urządzenia oraz użytkowania – użytkowanie rolnicze.


Rozdział 3

Przepisy końcowe


§ 10. Ustala się stawkę procentową, służącą naliczeniu jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości dla terenów oznaczonych:

1) symbolem „1.PE”, o którym mowa w § 5 ust. 1 -
w wysokości 30%,

2) symbolem „2.R”, o którym mowa w § 6 ust. 1 –
w wysokości 10%.

3) Symbolami: „3.R”, „4.KDW” i „5.KD”, o których mowa w § odpowiednio: 6 ust. 1, 7 ust. 1 i 8 ust 1 -
w wysokości 0%,


§ 11. Wyrys ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubicz”, uchwalonego przez Radę Gminy Lubicz, uchwałą nr XXVI/405/2000 z dnia 2 października 2000 r., którego zgodność kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubicz z ustaleniami planu wynika z § 1 – włączono do załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.


§ 12. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu w czasie jego wyłożenia do publicznego wglądu – stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.


§ 13. Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania – stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.


§ 14. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubicz.

§ 15.1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

2. Uchwała o której mowa w ust. 1, podlega publikacji na stronie internetowej gminy.


Przewodniczący

Rady Gminy

Hanna Anzel

załącznik nr 2 do uchwały Rady Gminy Lubicz nr XXVI/333/04 z dnia 14 października 2004 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Mierzynek, dot. powierzchniowej eksploatacji kruszywa.

Dotyczy sposobu rozpatrzenia uwag do projektu planu.

W okresie wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu tj. od 26 lipca 2004 r. do 20 sierpnia 2004 r. oraz wyznaczonym terminie tj. do dnia 7 września 2004 r. nie wpłynęły uwagi do projektu planu.załącznik nr 3 do uchwały nr XXVI/333/04 Rady Gminy Lubicz z dnia 14 października 2004 r.

w sprawie sposobu realizacji zapisanych w planie miejscowym inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasad ich finansowania.

1. Inwestycjami z zakresu infrastruktury technicznej, zapisanymi w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego części wsi Mierzynek dotyczącym powierzchniowej eksploatacji kruszywa, które należą do zadań własnych Gminy będą:

- droga gminna publiczna (oznaczona symbolem 5 KD) o szerokości 13,00 m w liniach rozgraniczających
o nawierzchni asfaltowej na odpowiedniej podbudowie z kamienia wapiennego lub granitowego wraz
z oświetleniem.

2. Inwestycja wymieniona w pkt 1 będzie realizowana przed rozpoczęciem eksploatacji kruszywa.

3. Finansowanie inwestycji wymienionej w pkt 1 podlega zasadom ustawy z dnia 26 listopada 1998 r.
o finansach publicznych (Dz.U. z 2003r. Nr 15 poz. 148 ze zm.), przy czym:

a) uchwała Rady Gminy określa wieloletni program inwestycyjny w zakresie budowy i przebudowy dróg gminnych,

b) załącznik do uchwały budżetowej Gminy określa limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w roku budżetowym oraz dwóch kolejnych latach,

c) kolejne uchwały budżetowe Gminy określają nakłady na uruchomiony program w wysokości umożliwiającej jego terminowe zakończenie,

d) zmiana kwot wydatków na realizację programu następuje w drodze uchwały Rady Gminy zmieniającej zakres programu lub wstrzymującej jego wykonywanie,

e) zlecenie zadania następuje na zasadzie wyboru najkorzystniejszej oferty w trybie ustawy – Prawo zamówień publicznych,

f) realizacja zadania następuje w terminach określonych harmonogramem wydatków budżetu Gminy.


Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: opublikował red.ss
  data wytworzenia: 2005-02-02
 • opublikował: Sławomir Szczęśniak
  data publikacji: 2005-02-01 16:07
 • zmodyfikował: Sławomir Szczęśniak
  ostatnia modyfikacja: 2006-04-19 11:51
Rysunek planu miejscowego
 • Kliknij, aby uzyskać powiększenie

Metryka

 • opublikował: Sławomir Szczęśniak
  data publikacji: 2005-02-02 09:38

Po całkowitym załadowaniu rysunku proszę użyć kombinacji klawiszy Ctrl+N aby uzyskać dostęp do pasków przewijania

Metryka

 • opublikował: Sławomir Szczęśniak
  data publikacji: 2005-02-02 10:31
 • zmodyfikował: Sławomir Szczęśniak
  ostatnia modyfikacja: 2005-02-02 10:35

Opis strony

Sławomir Szczęśniak, Referat Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami, Urząd Gminy Lubicz, ul. Toruńska 21, tel. (056) 678-21-28, fax: (056) 678-21-22, e-mail: bip@lubicz.pl

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 19094
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2006-04-19 11:51:16