Biuletyn Informacji Publicznej
URZĄD GMINY LUBICZ

Wyszukiwarka

Odnośniki

Intranet

Zaloguj się
:
:

Kalendarium

« poprzedni miesiąckwiecień 2024» następny miesiąc
PnWtŚrCzwPtSobNd
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.lubicz.pl

Treść strony

ZAKRES OBOWIAZYWANIA PLANU
 • -

Metryka

 • opublikował: Sławomir Szczęśniak
  data publikacji: 2008-05-27 10:59
 • zmodyfikował: Sławomir Szczęśniak
  ostatnia modyfikacja: 2008-05-27 11:02
RYSUNEK PLANU MIEJSCOWEGO

Metryka

 • opublikował: Sławomir Szczęśniak
  data publikacji: 2008-05-28 12:00

Plan został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego nr  71/2008 z dnia 13 maja 2008 pod pozycją 1181.

Obowiązuje od dnia 13.06.2008 r.

Metryka

 • opublikował: Sławomir Szczęśniak
  data publikacji: 2008-05-28 11:56
 • zmodyfikował: Sławomir Szczęśniak
  ostatnia modyfikacja: 2008-06-23 10:01

Uchwała Nr XIX/179/08 Rady Gminy Lubicz z dnia 19 marca 2008 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Krobia i Mierzynek, gmina Lubicz.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r Nr 142. poz.1591 ze zmianami: Dz.U. z 2002r. Nr 23 poz. 202, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, Dz.U. z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, Dz.U. z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Dz.U. z 2005r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, Dz.U. z 2006r. Nr 17 poz. 128, Nr 181, poz. 1337, Dz. U. z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218 ), art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 z 2003r. poz.717, 2004r. Nr 6 poz. 41, Nr 141 poz. 1492, Dz.U. z 2005r. Nr 113 poz. 954, Nr 130 poz. 1087, Dz. U. z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635, Dz. U. z 2007 r. Nr 127, poz. 880) oraz uchwały XLV/535/06 Rady Gminy Lubicz, z dnia 17 lutego 2006r., Rada Gminy Lubicz po stwierdzeniu zgodności ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubicz, uchwalonego uchwałą nr XXVI/405/2000 Rady Gminy Lubicz z dnia 2 października 2000 r., uchwala co następuje:


ROZDZIAŁ 1
Przepisy ogólne
§ 1.

1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Krobia i Mierzynek, gmina Lubicz.
2. Granice obszaru objętego planem oznaczono na rysunku planu w skali 1:1000.
3. Integralnymi częściami uchwały są następujące załączniki:
  1) rysunek planu, o którym mowa w ust 2 zwany dalej rysunkiem - stanowiący załącznik nr 1,
  2) rozstrzygnięcie dotyczące sposobu rozpatrzenia uwag do projektu planu – stanowiące załącznik nr 2,
  3) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania – stanowiące załącznik nr 3.
§ 2.
Uchwała niniejsza jest zgodna z uchwałą nr XLV/535/06 Rady Gminy Lubicz, z dnia 17 lutego 2006r., w sprawie przystą-pienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Krobia i Mierzynek.
§ 3.
Na obszarze objętym planem nie występuje potrzeba ustalania granic zasad i sposobów zagospodarowania terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz usuwaniem się mas ziemnych.
§ 4.
Na obszarze objętym planem nie wyznacza się obszarów objętych scalaniem gruntów i ich ponownym podziałem.
§ 5.
Ilekroć w ustaleniach niniejszej uchwały jest mowa o:
1) usługach - należy przez to rozumieć takie usługi, które służą zaspokojeniu podstawowych potrzeb ludności, tj.: handel, gastronomię, opiekę zdrowotną i inne które nie wytwarzają dóbr materialnych,
2) handlu: należy przez to rozumieć usługi handlu z wyłączeniem sprzedaży paliw i pojazdów mechanicznych,
3) działalności produkcyjnej - należy przez to rozumieć działalność wytwarzającą i przetwarzającą bezpośrednio dobra materialne,
4) przedsięwzięciach mogących znacząco oddziaływać na środowisko - należy przez to rozumieć przedsięwzięcia, o których mowa w przepisach o ochronie środowiska,
5) uciążliwości - należy przez to rozumieć hałas, wibracje, zanieczyszczenie powietrza, zanieczyszczenie odpa-dami, które mogą być dokuczliwe dla otoczenia,
6) obowiązującej linii zabudowy – należy przez to rozumieć linię wyznaczoną przez główną elewację budynku, przed którą mogą być wysunięte okapy, wykusze, ryzality oraz schody,
7) nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez to rozumieć linię, poza którą nie mogą znajdować się żadne elementy zabudowy,
8) zabudowie rezydencjalnej – należy przez to rozumieć zabudowę mieszkaniową jednorodzinną na działkach o powierzchni min 0,5 ha,
9) zabudowie w formie małych domów mieszkalnych – należy przez to rozumieć zabudowę mieszkaniową charak-teryzującą się występowaniem max 4 lokali mieszkalnych w jednym budynku,
10) zorganizowanym procesie budowlanym – należy przez to rozumieć proces budowlany obejmujących komplek-sową i jednoczesną realizację zespołu obiektów budowlanych w ramach wyodrębnionej liniami rozgraniczają-cymi jednostki terenowej, w oparciu o całościowy i jednolity projekt zagospodarowania.
§ 6.
Na rysunku planu obowiązują następujące oznaczenia graficzne:
1) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu i różnych zasadach zagospodarowania,
2) obowiązujące linie zabudowy,
3) nieprzekraczalne linie zabudowy,
4) podział na działki budowlane,
5) usytuowanie przeważającej (najdłuższej) kalenicy dachu,
6) dominanty architektoniczne,
7) stanowiska archeologiczne,
8) granice strefy ochrony konserwatorskiej,
9) klasyfikacja ulic,
10) wymiarowanie elementów zagospodarowania terenu.
§ 7.
Przeznaczenie terenów

1. Przedmiotem ustaleń niniejszej uchwały są:
 1) tereny zabudowy mieszkaniowej – jednorodzinnej, oznaczone na rysunku symbolem MN1-86,
 2) tereny zabudowy mieszkaniowej - rezydencjalnej, oznaczone na rysunku symbolem –   MNR1-6,
 3) tereny zabudowy mieszkaniowej z usługami, oznaczone na rysunku symbolem – MNWU1-5,
 4) tereny zabudowy mieszkaniowej – jednorodzinnej z usługami, oznaczone na rysunku symbolem – MNU 1-24,
 5) tereny zabudowy usługowo – mieszkaniowej, oznaczone na rysunku symbolem – UMN 1-5,
 6) tereny zabudowy usługowej, oznaczone na rysunku symbolem – U,
 7) teren usług sportu, oznaczony na rysunku symbolem – US,
 8) teren usług kultury, oznaczony na rysunku symbolem – UK1-2,
 9) tereny zabudowy zagrodowej, oznaczone na rysunku symbolem – RM 1-9,
 10) tereny zieleni urządzonej publicznej, oznaczone na rysunku symbolem – ZP1-12,
 11) tereny zieleni, oznaczone na rysunku symbolem – ZNU1-40,
 12) tereny lasów, oznaczone na rysunku symbolem – ZL1-4,
 13) tereny wód powierzchniowych, oznaczone na rysunku symbolem – WS,
 14) tereny dróg publicznych:
   a) zbiorczej, oznaczonej na rysunku symbolem – KDZ,
   b) lokalnych, oznaczonych na rysunku symbolem – KDL1-3,
   c) dojazdowych, oznaczonych na rysunku symbolem – KDD1-5,
 15) teren drogi wewnętrznej, oznaczony na rysunku symbolem – KDW,
 17) tereny komunikacji pieszej, oznaczone na rysunku symbolem – Kx1-7,
 18) tereny stacji transformatorowych, oznaczone na rysunku symbolem – E,
2. Dla terenów, dla których wyznaczono w niniejszej uchwale nowe przeznaczenie, dopuszcza się dotychczasowy sposób użytkowania, do czasu ich zagospodarowania zgodnie z ustaleniami niniejszego planu.
§ 8.
Zasady ochrony ładu przestrzennego

Na obszarze objętym planem kształtowanie i ochronę ładu przestrzennego należy realizować poprzez:
1) przestrzeganie zasad zabudowy, w tym wysokości, formy dachu i układu przeważającej kalenicy, określonych niniejszą uchwałą ,
2) wskazanie do stosowania naturalnych materiałów wykończeniowych na elewacjach, pokryciach dachowych, itp. takich jak: kamień, cegła, dachówka ceramiczna z zakazem realizacji elewacji z tworzyw sztucznych,
3) zakaz stosowania elementów prefabrykowanych betonowych oraz pełnego muru do grodzenia działek
4) zakaz lokalizacji telekomunikacyjnych wież przekaźnikowych.
§ 9.
Zasady ochrony środowiska przyrodniczego

1. Na części obszaru objętego planem, od drogi powiatowej w kierunku północnym, występuje Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Drwęcy, dla którego obowiązują zakazy zgodnie z Rozporządeniem Nr 12 wojewody kujawsko-pomorskiego z dnia 9 czerwca 2005r., Dz. Urz. Woj. Kujawsko – Pomorskiego nr 72, poz.1376.
2. Na pozostałym obszarze objętym planem ochronę środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego należy realizować poprzez:
 1) zakaz lokalizacji inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko za wyjątkiem dróg i sieci infrastruk-tury technicznej, zgodnie z przepisami ochrony środowiska,
 2) zakaz likwidowania oraz niszczenia zadrzewień śródpolnych i przydrożnych,
 3) zakaz wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu z wyłączaniem prac związanych z budową obiektów kubaturowych, realizacją oczek wodnych o powierzchni do 150 m2,
 4) minimalizację emisji zanieczyszczeń, poprzez realizację ogrzewania budynków w oparciu o paliwa nie powodu-jące zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego, ponad obowiązujące normy.
3. Tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową, oznaczone na rysunku symbolem MN1-78, MNR1-6, MNWU1-5, MNU1-24, UMN1-6 i RM1-8 są terenami przeznaczonymi pod zabudowę mieszkaniową, dla których w przepisach o środowisku są określone dopuszczalne normy hałasu.
§ 10.
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej

1. Na obszarze objętym planem ochroną zabytków obejmuje się:
 1) teren zespołu podworskiego (Mierzynek 22) z budynkami i zadrzewieniami o charakterze parkowym ( kaszta-nowce, jesiony, wierzby, lilaki), oznaczony na rysunku symbolem RM9,
 2) teren zieleni urządzonej publicznej, obejmujący teren byłego cmentarza, oznaczony na rysunku symbolem ZP12,
 3) stanowiska archeologiczne, oznaczone graficznie na rysunku.
2. Wyznacza się strefę ochrony konserwatorskiej zespołu podworskiego i cmentarza ewangelickiego oraz strefy ochro-ny konserwatorskiej OW stanowisk archeologicznych, które oznaczono na rysunku.
3. Na obszarze strefy ochrony konserwatorskiej zespołu podworskiego należy:
 1) zachować wygląd architektoniczny budynków, w zakresie gabarytów, kształtu dachu, wystroju i kompozycji ele-wacji,
 2) zachować detal architektoniczny, rozmieszczenie, wielkość, kształt oraz proporcje otworów okiennych i drzwio-wych,
 3) przywrócić ceramiczne pokrycie dachu budynku byłego dworu,
 4) wszelkie prace, remonty i modernizacje istniejących budynków należy uzgadniać z właściwym Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków,
5) wszelkie prace i działania w obrębie strefy ochrony konserwatorskiej w tym prace związane z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu oraz zielenią należy uzgodnić z właściwym Wojewódzkim Konserwato-rem Zabytków.
4. Na obszarze strefy ochrony konserwatorskiej, byłego cmentarza ustala się:
 1) zakaz pochówku,
 2) zakaz usuwania zachowanych nagrobków,
 3) zachowanie wartościowych kwater, alejek tworzących pierwotny układ przestrzenny cmentarza,
 4) zakaz usuwania wartościowych zadrzewień stanowiących element kompozycyjny zagospodarowania cmentarza,
 5) wskazanie do odbudowy ogrodzenia i uporządkowania porastającej zieleni z odtworzeniem pierwotnego układu kompozycyjnego po dokonaniu oceny dendrologicznej i historycznej zachowanego układu zieleni,
 6) wszelkie prace przy nagrobkach i istniejącej zieleni należy uzgadniać z właściwym Wojewódzkim Konserwato-rem Zabytków.
5. Wszelkie inwestycje na obszarze strefy ochrony konserwatorskiej OW, stanowisk archeologicznych, wymagają przeprowadzenia niezbędnego zakresu prac archeologicznych, zapewniających odpowiednie warunki ochrony kon-serwatorskiej; zakres prac archeologicznych określi, w zależności od charakteru planowanych inwestycji właściwy Wojewódzki Konserwator Zabytków; wszelkie prace ziemne można wykonać po uzgodnieniu i za pozwoleniem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
§ 11.
Zasady kształtowania przestrzeni publicznych

Na obszarze objętym planem przestrzeń publiczną stanowią: droga zbiorcza (KDZ), drogi lokalne (KDL1-3), drogi dojaz-dowe (KDD1- 5) oraz tereny zieleni urządzonej (ZP1-12), dla których szczegółowe zasady zagospodarowania określono w § 22 i § 27.
§ 12.
Zasady podziału nieruchomości

1. Podział terenów na działki budowlane na obszarze objętym planem określa rysunek.
2. Ustala się zakaz podziałów wtórnych istniejących i wydzielonych zgodnie z rysunkiem działek.
3. Ustala się prawo do scalania wydzielonych na rysunku przyległych działek zgodnie z oznaczeniem na rysunku i zagospodarowania zgodnie z ustaleniami niniejszej uchwały.
ROZDZIAŁ 2
Warunki zabudowy i zagospodarowania terenów, w tym parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy.
§ 13.

1. Na terenie istniejącej zabudowy mieszkaniowej – jednorodzinnej oznaczonej na rysunku planu symbolem MN1-12 ustala się:
 1) przeznaczenie podstawowe: funkcja mieszkaniowa,
 2) przeznaczenie dopuszczalne: funkcja usługowa do max. 30% powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego,
 3) prawo do zachowania istniejących budynków mieszkalnych i gospodarczych,
 4) prawo do zmiany formy zewnętrznej istniejącego budynku mieszkalnego na działce do parametrów budynku określonych w pkt 5, 6 i 7,
 5) maksymalną wysokość budynku mieszkalnego II kondygnacje, w tym poddasze użytkowe oraz dach dwuspa-dowy, o nachyleniu połaci dachowych 35o - 45o ,
 6) zachowanie układu istniejącej przeważającej kalenicy,
 7) poziom posadzki parteru budynku na wysokości max. 0,6 m, wysokość okapu max 3,80 m, a wysokość kalenicy max 9 m od poziomu gruntu rodzimego na działce,
 8) prawo do zmiany formy zewnętrznej istniejących budynków gospodarczych do parametrów budynku określo-nych w pkt 9,
 9) max wysokość kalenicy 6m z dachem skośnym, symetrycznie dwuspadowym, o nachyleniu połaci dachowych 35o - 45o, z wyłączeniem istniejących budynków gospodarczych na terenach MN5, MN8 i MN9 dla których do-puszcza się wysokość kalenicy max.9m,
 10) dla wydzielonych działek na których nie ma istniejących, wolnostojących budynków gospodarczych prawo do budowy jednego wolnostojącego budynku gospodarczego lub garażu o parametrach określonych w pkt 9,
 11) prawo do jednego wjazdu na działkę z projektowanej ulicy,
 12) obowiązek zapewnienia min. 2 miejsc postojowych w ramach działki,
 13) prawo do grodzenia terenu w liniach rozgraniczających działkę do wysokości 1,5m
ze wskazaniem do realizacji płotów drewnianych i żywopłotów,
 14) max. powierzchnię zabudowy dla działki budowlanej na 25% oraz obowiązek przeznaczenia min. 40% po-wierzchni działki jako powierzchni biologicznie czynnej,
 15) dla terenu obowiązują odpowiednio zapisy §5, §6, §8, §9 i §12.
2. Na terenach projektowanej zabudowy mieszkaniowej – jednorodzinnej oznaczonych na rysunku planu symbolem MN13-86 ustala się:
 1) przeznaczenie podstawowe: funkcja mieszkaniowa,
 2) przeznaczenie dopuszczalne: funkcja usługowa do max. 30% powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego,
 3) prawo do lokalizacji jednego budynku mieszkalnego, wolnostojącego na każdej działce,
 4) dla budynku, o którym mowa w pkt.3, maksymalną wysokość II kondygnacji, w tym poddasze użytkowe oraz dach dwuspadowy, o nachyleniu połaci dachowych 35o - 45o ,
 5) usytuowanie przeważającej kalenicy zgodnie z oznaczeniem na rysunku,
 6) poziom posadzki parteru budynku na wysokości max. 0,6 m, wysokość okapu max 3,80 m, a wysokość kaleni-cy max 10 m od poziomu gruntu rodzimego na działce,
 7) prawo do jednego wjazdu na działkę z projektowanej ulicy,
 8) obowiązek zapewnienia min. 2 miejsc postojowych w ramach działki,
 9) prawo do grodzenia terenu w liniach rozgraniczających działkę do wysokości 1,5m ze wskazaniem do realizacji płotów drewnianych i żywopłotów,
 10) prawo do realizacji budynku gospodarczego lub garażu,
 11) dla budynku, o którym mowa w pkt. 10, max wysokość 6m z dachem skośnym, symetrycznie dwuspadowym,
 12) prawo do lokalizacji budynku, o którym mowa w pkt 10, min. 1,5m od granicy sąsiedniej działki,
 13) max. powierzchnię zabudowy dla działki budowlanej na 25% oraz obowiązek przeznaczenia min. 40% po-wierzchni działki jako powierzchni biologicznie czynnej,
 14) lokalizację budynków mieszkalnych na terenach MN56-58 należy poprzedzić przełożeniem istniejącej linii ener-getycznej SN,
 15) dla terenu obowiązują odpowiednio zapisy §5, §6, §8, §9 i §12.
§ 14.
1. Na terenie istniejącej zabudowy mieszkaniowej - rezydencjalnej oznaczonej na rysunku planu symbolem MNR1-3 ustala się:
 1) przeznaczenie podstawowe: funkcja mieszkaniowa,
 2) przeznaczenie dopuszczalne: funkcja usługowa do max. 30% powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego,
 3) prawo do zachowania i zmiany formy zewnętrznej istniejącego budynku mieszkalnego, wolnostojącego do pa-rametrów budynku określonych w pkt 4, 5 i 6,
 4) maksymalną wysokość budynku mieszkalnego II kondygnacje, w tym poddasze użytkowe oraz dach dwuspa-dowy, o nachyleniu połaci dachowych 35o - 45o ,
 5) zachowanie układu przeważającej kalenicy,
 6) poziom posadzki parteru budynku na wysokości max. 0,6 m, wysokość okapu max 3,80 m, a wysokość kalenicy max 10 m od poziomu gruntu rodzimego na działce,
 7) prawo do zachowania i zmiany formy zewnętrznej istniejących budynków gospodarczych do parametrów budyn-ku określonych w pkt 8,
 8) max wysokość kalenicy 6m z dachem skośnym, symetrycznie dwuspadowym, o nachyleniu połaci dachowych 35o - 45o,
 9) dla wydzielonych działek, na których nie ma istniejących, wolnostojących budynków gospodarczych prawo do budowy jednego wolnostojącego budynku gospodarczego lub garażu o parametrach określonych w pkt 8,
 10) prawo do jednego wjazdu na działkę z projektowanej ulicy,
 11) obowiązek zapewnienia min. 4 miejsc postojowych w ramach działki,
 12) prawo do grodzenia terenu w liniach rozgraniczających działkę do wysokości 1,5m ze wskazaniem do realizacji płotów drewnianych i żywopłotów,
 13) max. powierzchnię zabudowy dla działki budowlanej na 20% oraz obowiązek przeznaczenia min. 50% po-wierzchni działki jako powierzchni biologicznie czynnej,
 14) dla terenu obowiązują odpowiednio zapisy §5, §6, §8, §9 i §12.
2. Na terenach projektowanej zabudowy mieszkaniowej – rezydencjalnej oznaczonych na rysunku planu symbolem MNR4-6 ustala się:
 1) przeznaczenie podstawowe: funkcja mieszkaniowa,
 2) przeznaczenie dopuszczalne: funkcja usługowa do max. 30% powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego,
 3) prawo do lokalizacji jednego budynku mieszkalnego, wolnostojącego na każdej działce,
 4) dla budynku, o którym mowa w pkt.3, maksymalną wysokość II kondygnacji, w tym poddasze użytkowe oraz dach dwuspadowy, o nachyleniu połaci dachowych 35o - 45o ,
 5) usytuowanie przeważającej kalenicy zgodnie z oznaczeniem na rysunku,
 6) poziom posadzki parteru budynku na wysokości max. 0,6 m, wysokość okapu max 3,80 m, a wysokość kalenicy max 10 m od poziomu gruntu rodzimego na działce,
 7) prawo do jednego wjazdu na działkę z projektowanej ulicy,
 8) obowiązek zapewnienia min. 4 miejsc postojowych w ramach działki,
 9) prawo do grodzenia terenu w liniach rozgraniczających działkę do wysokości 1,5m ze wskazaniem do realizacji płotów drewnianych i żywopłotów,
 10) prawo do realizacji budynku gospodarczego lub garażu,
 11) dla budynku, o którym mowa w pkt. 9, max wysokość 6m z dachem skośnym, symetrycznie dwuspadowym,
 12) prawo do lokalizacji budynku, o którym mowa w pkt 10, min. 1,5m od granicy sąsiedniej działki,
 13) max. powierzchnię zabudowy dla działki budowlanej na 20% oraz obowiązek przeznaczenia min. 50% po-wierzchni działki jako powierzchni biologicznie czynnej,
 14) dla terenu obowiązują odpowiednio zapisy §5, §6, §8, §9 i §12.
§ 15.
Na terenie projektowanej zabudowy mieszkaniowej z usługami, oznaczonym na rysunku planu symbolem MNWU1-5 ustala się:
 1) przeznaczenie podstawowe: funkcja mieszkaniowa z prawem realizacji zabudowy w formie małych domów mieszkalnych,
 2) przeznaczenie dopuszczalne: funkcja usługowa o powierzchni powyżej 30% powierzchni użytkowej budynku, z zakazem lokalizacji działalności produkcyjnej,
 3) prawo do lokalizacji jednego budynku mieszkalno - usługowego na działce,
 4) dla budynku, o którym mowa w pkt.3, minimalną wysokość II kondygnacji, maksymalną wysokość III kondygna-cji, w tym poddasze użytkowe pod dachem dwuspadowym, o nachyleniu połaci dachowych 35o - 45o ,
 5) usytuowanie przeważającej kalenicy zgodnie z oznaczeniem na rysunku,
 6) poziom posadzki parteru budynku na wysokości max. 0,6 m, wysokość okapu max 5,80 m, a wysokość kalenicy min. 9 - max 14 m od poziomu gruntu rodzimego na działce,
 7) prawo do jednego wjazdu na działkę z istniejącej drogi gminnej,
 8) obowiązek zapewnienia wymaganej liczby miejsc postojowych w ramach działki w proporcji 1 miejsca na 1 lokal mieszkalny lub usługowy ,
 9) prawo do grodzenia terenu w liniach rozgraniczających działkę do wysokości 1,5m ze wskazaniem do realizacji parkanów drewnianych i żywopłotów,
 10) prawo do realizacji budynku gospodarczego lub garażu,
 11) dla budynku, o którym mowa w pkt. 10, max wysokość 6m z dachem skośnym, symetrycznie dwuspadowym oraz obowiązek lokalizacji w odległości min 12m od ściany frontowej budynku mieszkalnego w głąb działki,
 12) prawo do lokalizacji budynku, o którym mowa w pkt 10, min. 1,5m od granicy sąsiedniej działki,
 13) obowiązek zapewnienia miejsc postojowych służących obsłudze terenu w ramach działki, max. powierzchnię zabudowy dla działki budowlanej na 35% oraz obowiązek przeznaczenia min. 40% powierzchni działki jako po-wierzchni biologicznie czynnej,
 14) obowiązek realizacji zabudowy w zorganizowanym procesie budowlanym,
 15) terenu obowiązują odpowiednio zapisy §5, §6, §8, §9 i §12.
§ 16.
1. Na terenie istniejącej zabudowy mieszkaniowej – jednorodzinnej z usługami oznaczonej na rysunku planu symbo-lem MNU1-7 ustala się:
 1) przeznaczenie podstawowe: funkcja mieszkaniowa,
 2) przeznaczenie dopuszczalne: funkcja usługowa o powierzchni powyżej 30% powierzchni użytkowej budynku, z zakazem lokalizacji działalności produkcyjnej,
 3) prawo do zachowania i zmiany formy zewnętrznej istniejących budynków mieszkalnych, do parametrów budyn-ku określonych w pkt 4, 5 i 6,
 4) maksymalną wysokość budynku mieszkalnego II kondygnacje, w tym poddasze użytkowe oraz dach dwuspa-dowy, o nachyleniu połaci dachowych 35o - 45o ,
 5) zachowanie układu przeważającej kalenicy,
 6) poziom posadzki parteru budynku na wysokości max. 0,6 m, wysokość okapu max 3,80 m, a wysokość kalenicy max 10 m od poziomu gruntu rodzimego na działce,
 7) prawo do zachowania i zmiany formy zewnętrznej istniejących budynków gospodarczych do parametrów budyn-ku określonych w pkt 8,
 8) max wysokość kalenicy 6m z dachem skośnym, symetrycznie dwuspadowym, o nachyleniu połaci dachowych 35o - 45o, z wyłączeniem istniejących budynków gospodarczych na terenach MNU3, MNU5, MNU6 i MNU7 dla których dopuszcza się wysokość kalenicy max.9m,
 9) dla wydzielonych działek, na których nie ma istniejących, wolnostojących budynków gospodarczych prawo do budowy jednego wolnostojącego budynku gospodarczego lub garażu o parametrach określonych w pkt 8,
 10) prawo do jednego wjazdu na działkę z projektowanej ulicy,
 11) obowiązek zapewnienia min. 2 miejsc postojowych w ramach działki,
 12) prawo do grodzenia terenu w liniach rozgraniczających działkę do wysokości 1,5m ze wskazaniem do realizacji płotów drewnianych i żywopłotów,
 13) max. powierzchnię zabudowy dla działki budowlanej na 30% oraz obowiązek przeznaczenia min. 40% po-wierzchni działki jako powierzchni biologicznie czynnej,
 14) dla terenu obowiązują odpowiednio zapisy §5, §6, §8, §9 i §12.
2. Na terenie projektowanej zabudowy mieszkaniowej – jednorodzinnej z usługami, oznaczonym na rysunku planu symbolem MNU8-24 ustala się:
 1) przeznaczenie podstawowe: funkcja mieszkaniowa,
 2) przeznaczenie dopuszczalne: funkcja usługowa o powierzchni powyżej 30% powierzchni użytkowej budynku, z zakazem lokalizacji działalności produkcyjnej,
 3) prawo do lokalizacji jednego budynku mieszkalno – usługowego na działce,
 4) dla budynku, o którym mowa w pkt.1, maksymalną wysokość II kondygnacji, w tym poddasze użytkowe oraz dach dwuspadowy, o nachyleniu połaci dachowych 35o - 45o ,
 5) usytuowanie przeważającej kalenicy zgodnie z oznaczeniem na rysunku,
 6) poziom posadzki parteru budynku na wysokości max. 0,6 m, wysokość okapu max 3,80 m, a wysokość kalenicy max 10 m od poziomu gruntu rodzimego na działce,
 7) prawo do jednego wjazdu na działkę z istniejącej drogi gminnej,
 8) obowiązek zapewnienia min. 2 miejsc postojowych w ramach działki,
 9) prawo do grodzenia terenu w liniach rozgraniczających działkę do wysokości 1,5m ze wskazaniem do realizacji płotów drewnianych i żywopłotów,
 10) prawo do realizacji budynku gospodarczego lub garażu,
 11) dla budynku, o którym mowa w pkt. 10, max wysokość 6m z dachem skośnym, symetrycznie dwuspadowym oraz obowiązek lokalizacji wolnostojącego budynku w odległości min 12m od ściany frontowej budynku miesz-kalnego w głąb działki,
 12) prawo do lokalizacji budynku, o którym mowa w pkt 10, min. 1,5m od granicy sąsiedniej działki,
 13) obowiązek zapewnienia miejsc postojowych służących obsłudze terenu w ramach działki,
 14) max. powierzchnię zabudowy dla działki budowlanej na 30% oraz obowiązek przeznaczenia min. 40% po-wierzchni działki jako powierzchni biologicznie czynnej, za wyjątkiem czterech działek nr ewid. 68/8, 68/9, 68/10, 68/11, na terenie MNU19, dla których dopuszcza się max powierzchnię zabudowy do 35%,
 15) dla terenu obowiązują odpowiednio zapisy §5, §6, §8, §9 i §12.
§ 17.
1. Na terenie istniejącej zabudowy usługowo-mieszkaniowej oznaczonej na rysunku planu symbolem UMN ustala się:
 1) przeznaczenie podstawowe: funkcja usługowa, z zakazem lokalizacji działalności produkcyjnej,
 2) przeznaczenie dopuszczalne: funkcja mieszkaniowa w formie jednego lokalu mieszkalnego,
 3) prawo do zachowania i zmiany formy zewnętrznej istniejących budynków usługowych, do parametrów budynku określonych w pkt 4, 5 i 6,
 4) maksymalną wysokość budynku II kondygnacje, w tym poddasze użytkowe oraz dach dwuspadowy, o nachyle-niu połaci dachowych 35o - 45o ,
 5) zachowanie układu przeważającej kalenicy,
 6) poziom posadzki parteru budynku na wysokości max. 0,6 m, wysokość okapu max 3,80 m, a wysokość kalenicy max 10 m od poziomu gruntu rodzimego na działce,
 7) prawo do budowy jednego wolnostojącego budynku gospodarczego lub garażu o parametrach określonych w pkt 8,
 8) max wysokość kalenicy 6m z dachem skośnym, symetrycznie dwuspadowym, o nachyleniu połaci dachowych 35o - 45o,
 9) prawo do jednego wjazdu na działkę z projektowanej ulicy,
 10) obowiązek zapewnienia wymaganej liczby miejsc postojowych w ramach działki w proporcji 1 miejsca na 1 lokal usługowy lub mieszkalny,
 11) prawo do grodzenia terenu w liniach rozgraniczających działkę do wysokości 1,5m ze wskazaniem do realizacji płotów drewnianych i żywopłotów,
 12) max. powierzchnię zabudowy dla działki budowlanej na 20% oraz obowiązek przeznaczenia min. 50% po-wierzchni działki jako powierzchni biologicznie czynnej,
 13) dla terenu obowiązują odpowiednio zapisy §5, §6, §8, §9 i §12.
2. Na terenie projektowanej zabudowy usługowo-mieszkaniowej oznaczonej na rysunku planu symbolem UMN2-5 ustala się::
 1) przeznaczenie podstawowe: funkcja usługowa, z zakazem lokalizacji działalności produkcyjnej,
 2) przeznaczenie dopuszczalne: funkcja mieszkaniowa w formie jednego lokalu mieszkalnego,
 3) prawo do lokalizacji budynku usługowego z lokalem mieszkalnym na działce,
 4) dla budynku, o którym mowa w pkt.3, maksymalną wysokość II kondygnacji, w tym poddasze użytkowe oraz dach dwuspadowy, o nachyleniu połaci dachowych 35o - 45o ,
 5) usytuowanie przeważającej kalenicy zgodnie z oznaczeniem na rysunku,
 6) poziom posadzki parteru budynku na wysokości max. 0,6 m, wysokość okapu max 3,80 m, a wysokość kalenicy max 10 m od poziomu gruntu rodzimego na działce,
 7) prawo do jednego wjazdu na działkę z istniejącej drogi,
 8) obowiązek zapewnienia wymaganej liczby miejsc postojowych w ramach działki w proporcji 1 miejsca na 1 lokal usługowy lub mieszkalny,
  9) prawo do grodzenia terenu w liniach rozgraniczających działkę do wysokości 1,5m ze wskazaniem do realizacji płotów drewnianych i żywopłotów,
  10) prawo do realizacji budynku gospodarczego lub garażu,
 11) dla budynku, o którym mowa w pkt. 10, max wysokość 6m z dachem skośnym, symetrycznie dwuspadowym oraz obowiązek lokalizacji wolnostojącego budynku w odległości min 12m od ściany frontowej budynku miesz-kalnego w głąb działki,
 12) prawo do lokalizacji budynku, o którym mowa w pkt 10, min 1,5m od granicy sąsiedniej działki,
 13) obowiązek zapewnienia miejsc postojowych służących obsłudze terenu w ramach działki,
 14) max. powierzchnię zabudowy dla działki budowlanej na 20% oraz obowiązek przeznaczenia min. 50% po-wierzchni działki jako powierzchni biologicznie czynnej,
 15) terenu obowiązują odpowiednio zapisy §5, §6, §8, §9 i §12.
§18.
1. Tereny zabudowy usługowej, oznaczone na rysunku symbolem U przeznacza się w szczególności na nieuciążliwą działalność usługową z zakazem lokalizacji działalności mogącej znacząco oddziaływać na środowisko, dla której raport oddziaływania na środowisko jest obligatoryjny i może być wymagany.
2. Na terenie istniejącej zabudowy usługowej, oznaczonym na rysunku planu symbolem U ustala się:
 1) prawo do zachowania istniejącej zabudowy usługowej, z prawem do modernizacji i rozbudowy do gabarytów określonych w pkt.2, 3
 2) maksymalną wysokość budynków I kondygnację, oraz dach dwuspadowy, o nachyleniu połaci dachowych 35o - 45o ,
 3) poziom posadzki parteru budynku na wysokości max. 0,6 m, wysokość okapu max 3,20 m, a wysokość kalenicy max 10 m od poziomu gruntu rodzimego na działce,
 4) prawo do rozbudowy istniejących budynków w ramach nieprzekraczalnych linii zabudowy, oznaczonych na ry-sunku,
 5) zakaz wznoszenia obiektów magazynowych w formie silosów,
 6) obowiązek zabezpieczenia miejsc parkingowych na potrzeby istniejących usług w ramach działki,
 7) max. powierzchnię zabudowy do 35%,
 8) obowiązek przeznaczenia min. 40% powierzchni działki jako powierzchni biologicznie czynnej,
 9) prawo do grodzenia terenu w liniach rozgraniczających działkę do wysokości 1,5m ze wskazaniem do realizacji płotów drewnianych i żywopłotów,
 10) dla terenu obowiązują odpowiednio zapisy §5, §6, §8, §9 i §12.
§19.
Na terenie usług sportu – US ustala się:
1) zakaz zabudowy budynkami, za wyjątkiem rekreacyjnych altan wypoczynkowych o lekkiej, ażurowej konstrukcji,
2) prawo do lokalizacji placów zabaw dla dzieci, boisk sportowych, kortów tenisowych, obiektów małej architektury,
3) prawo do grodzenia siatką ażurową, tylko placów zabaw dla dzieci, boisk sportowych i kortów tenisowych
4) wskazanie do nasadzenia zieleni wysokiej,
5) prawo do lokalizacji oczek wodnych,
6) zakaz wtórnych podziałów.
§20.
1. Na terenie projektowanej zabudowy usług kultury, oznaczonej na rysunku planu symbolem UK1 ustala się:
 1) przeznaczenie podstawowe: funkcja usługowa – świetlica wiejska, z zakazem lokalizacji działalności produkcyj-nej,
 2) przeznaczenie dopuszczalne: funkcja hotelowo-gastronomiczna,
 3) prawo do modernizacji istniejącego budynku,
 4) prawo do rozbudowy istniejącego budynku do wysokości max. dwóch kondygnacji, w tym poddasze użytkowe, z dachem symetrycznie dwuspadowym, o nachyleniu połaci dachowych 35o - 45o , wysokość okapu max. 3,8 m, a wysokość kalenicy max. 10,0 m od poziomu gruntu rodzimego na działce,
 5) prawo do jednego wjazdu na działkę z istniejącej drogi,
 6) prawo do grodzenia terenu w liniach rozgraniczających działkę do wysokości 1,5m ze wskazaniem do realizacji płotów drewnianych i żywopłotów,
 7) obowiązek przeznaczenia min. 40% powierzchni działki jako powierzchni biologicznie czynnej,
 8) dla terenu obowiązują odpowiednio zapisy §5, §6, §8, §9 i §12.
2. Na terenie projektowanej zabudowy usług kultury oznaczonej na rysunku planu symbolem UK2 ustala się:
 1) przeznaczenie podstawowe: funkcja usługowa związana np. z kulturą religijną, z zakazem lokalizacji działalno-ści produkcyjnej,
 2) przeznaczenie dopuszczalne: funkcja mieszkaniowa,
 3) prawo do lokalizacji budynku usługowego z lokalem mieszkalnym na działce,
 4) dla budynku, o którym mowa w pkt.3, maksymalną wysokość III kondygnacji, w tym poddasze użytkowe oraz dach dwuspadowy, o nachyleniu połaci dachowych 35o - 45o ,
 5) usytuowanie przeważającej kalenicy zgodnie z oznaczeniem na rysunku,
 6) poziom posadzki parteru budynku na wysokości max. 0,6 m, wysokość okapu max 5,80 m, a wysokość kalenicy max 12 m od poziomu gruntu rodzimego na działce,
 7) prawo do jednego wjazdu na działkę z istniejącej drogi,
 8) prawo do grodzenia terenu w liniach rozgraniczających działkę do wysokości 1,5m ze wskazaniem do realizacji płotów drewnianych i żywopłotów,
 9) prawo do realizacji jednego budynku gospodarczego lub garażu,
 10) obowiązek zapewnienia min. 2 miejsc postojowych w ramach działki,
 11) dla budynku, o którym mowa w pkt. 9, max wysokość 6m z dachem skośnym, symetrycznie dwuspadowym oraz obowiązek lokalizacji wolnostojącego budynku w odległości min 12m od ściany frontowej budynku mieszkalnego w głąb działki,
 12) prawo do lokalizacji budynku, o którym mowa w pkt 9, min. 1,5m od granicy sąsiedniej działki,
 13) obowiązek zapewnienia miejsc postojowych służących obsłudze terenu w ramach działki,
 14) zachowanie zieleni w strefie narożnika jako naturalnego tła dla istniejącego obiektu kultu religijnego,
 15) max. powierzchnię zabudowy dla działki budowlanej na 20% oraz obowiązek przeznaczenia min. 40% po-wierzchni działki jako powierzchni biologicznie czynnej,
 16) dla terenu obowiązują odpowiednio zapisy §5, §6, §8, §9 i §12.
§21.
1. Tereny zabudowy zagrodowej, oznaczone na rysunku symbolem RM1-9 przeznacza się w szczególności na nie-uciążliwą działalność rolniczą i agroturystyczną, z zakazem lokalizacji działalności mogącej znacząco oddziaływać na środowisko, dla której raport oddziaływania na środowisko jest obligatoryjny i może być wymagany.
2. Na terenie istniejącej zabudowy zagrodowej, oznaczonym na rysunku planu symbolem RM1-8 ustala się:
 1) prawo do zachowania istniejącej zabudowy mieszkaniowej i gospodarczej z prawem do rozbudowy w ramach nieprzekraczalnych linii zabudowy oznaczonych na rysunku,
 2) prawo do przebudowy istniejącego budynku mieszkalnego do parametrów budynku określonych w pkt 3 i 4,
 3) maksymalną wysokość II kondygnacji, w tym poddasze użytkowe oraz dach dwuspadowy, o nachyleniu połaci dachowych 35o - 45o ,
 4) poziom posadzki parteru budynku na wysokości max. 0,6 m, wysokość okapu max 3,80 m, a wysokość kaleni-cy max 10 m od poziomu gruntu rodzimego od strony przylegającej drogi gminnej,
 5) prawo do zmiany formy zewnętrznej istniejących budynków gospodarczych lub rozbiórki i budowy nowych bu-dynków do parametrów określonych w pkt 6,
 6) max wysokość jednej kondygnacji o wysokości kalenicy max 9m z dachem skośnym, symetrycznie dwuspado-wym, o nachyleniu połaci dachowych 35o - 45o,
 7) zakaz wznoszenia obiektów magazynowych w formie silosów,
 8) obowiązek zapewnienia min. 3 miejsc postojowych w ramach działki,
 9) obowiązek przeznaczenia min. 40% powierzchni działki jako powierzchni biologicznie czynnej,
 10) prawo do grodzenia terenu w liniach rozgraniczających działkę do wysokości 1,5m ze wskazaniem do realizacji płotów drewnianych i żywopłotów.
 11) dla terenu obowiązują odpowiednio zapisy §5, §6, §8, §9 i §12.
3. Na terenie istniejącej zabudowy zagrodowej, oznaczonym na rysunku planu symbolem RM 1, 2, 5, 6, 7, 8 ustala się wskazanie do przekształcenia w tereny zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej, z jednoczesnym zachowaniem istnie-jącego układu zabudowy zagrodowej.
4. Na terenie istniejącego zespołu podworskiego, oznaczonego na rysunku planu symbolem RM9 ustala się:
 1) przeznaczenie podstawowe: funkcja usługowa związana z ruchem turystycznym, w tym usługi noclegowe i agro-turystyczne, z zakazem lokalizacji działalności produkcyjnej,
 2) przeznaczenie dopuszczalne: funkcja mieszkaniowa,
 3) szczegółowe zasady dotyczące postępowania z istniejącymi budynkami i zielenią, objętymi ochroną konserwa-torską, określono w §10 ust. 3,
 4) prawo do budowy wolnostojącego budynku związanego z funkcją agroturystyczną w ramach nieprzekraczalnych linii zabudowy, o formie gabarytach i detalu architektonicznym nawiązujących do istniejących zabudowań i po-wierzchni zabudowy nie przekraczającej powierzchni zabudowy istniejącego budynku mieszkalnego,
 5) obowiązek zapewnienia min. 4 miejsc postojowych w ramach działki,
 6) dla terenu obowiązują ponadto zapisy §5, §6, §8, §9 i §12.
§22.
1. Tereny zieleni urządzonej publicznej ZP1-11 stanowią zieleń placów w ciągach istniejących i projektowanych dróg. Teren zieleni urządzonej publicznej ZP12 stanowi teren byłego cmentarza.
2. Na terenach zieleni urządzonej publicznej – ZP1-11 ustala się:
 1) zakaz zabudowy budynkami,
 2) prawo do przeprowadzenia niezbędnej infrastruktury technicznej,
 3) wskazanie do nasadzenia zieleni wysokiej i niskiej,
 4) prawo do lokalizacji chodników i elementów małej architektury.
3. Dla terenu byłego cmentarza, oznaczonego na rysunku planu symbolem ZP12 szczegółowe zasady zagospodaro-wania określono w §10 ust.4.
§23.
1. Tereny zieleni ZNU1-40 stanowią zieleń prywatną właścicieli działek przyległych terenów mieszkaniowych i usługo-wych.
2. Na terenach zieleni – ZNU1-18 ustala się:
 1) zakaz zabudowy budynkami, za wyjątkiem rekreacyjnych altan wypoczynkowych o lekkiej, ażurowej konstrukcji,
 2) prawo do lokalizacji placów zabaw dla dzieci, boisk sportowych, kortów tenisowych, obiektów małej architektury,
 3) prawo do grodzenia siatką ażurową, tylko placów zabaw dla dzieci, boisk sportowych i kortów tenisowych
 4) wskazanie do nasadzenia zieleni wysokiej,
 5) prawo do lokalizacji oczek wodnych,
 6) zakaz grodzenia z wyłączeniem terenu ZNU 1,
 7) zakaz wtórnych podziałów,
 8) zakaz realizacji reklam o powierzchni większej niż. 2,0 m2 .
3. Na terenie zieleni – ZNU19-40 ustala się:
 1) zakaz zabudowy budynkami,
 2) prawo do lokalizacji obiektów małej architektury,
 3) prawo do realizacji chodników,
 4) prawo do realizacji dojazdów do przyległych działek o szerokości max. 4,0 m,
 5) wskazanie do nasadzenia zieleni wysokiej i niskiej,
 6) zakaz grodzenia,
 7) zakaz wtórnych podziałów,
 8) zakaz realizacji reklam o powierzchni większej niż. 2,0 m2 .
§24.
Tereny istniejących lasów ZL1-4 pozostawia się w dotychczasowym zagospodarowaniu z prawem do podziału zgodnie z rysunkiem i grodzenia siatką ażurową, w celu włączenia do przyległych działek na terenach mieszkaniowych. Zakaz grodzenia pełnym murem i prefabrykowanym betonowym płotem.
§25.
Na terenie wód powierzchniowych, oznaczonych na rysunku planu symbolem WS ustala się:
1) zakaz zabudowy budynkami,
2) prawo do zmiany linii brzegowej, służącej ukształtowaniu brzegów istniejących kanałów.
ROZDZIAŁ 3
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej
§26.

Układ komunikacyjny na obszarze objętym planem, stanowią:
1) droga zbiorcza, oznaczona na rysunku symbolem KDZ,
2) drogi lokalne, oznaczone na rysunku symbolem KDL1-3,
3) drogi dojazdowe, oznaczone na rysunku symbolem KDD1-5,
4) droga wewnętrzna, oznaczona na rysunku symbolem KDW,
5) komunikacja piesza, oznaczona na rysunku symbolem Kx1-7.
§27.
1. Teren istniejącej drogi zbiorczej KDZ stanowi droga powiatowa Krobia – Młyniec Drugi, dla której ustala się:
 1) zachowanie istniejącej szerokości ze wskazaniem do poszerzenia zgodnie z rysunkiem,
 2) wskazanie do nasadzenia drzew wzdłuż pasa drogowego,
 3) prawo do przeprowadzenia niezbędnej infrastruktury technicznej,
 4) prawo realizacji chodników i dróg rowerowych w ramach pasa rozgraniczającego drogi,
 5) obowiązek realizacji w ramach jezdni pasów wyplotu dla skręcających w lewo w miejscu projektowanych skrzy-żowań,
 6) prawo do lokalizacji zatoczek i wiat związanych z przystankami autobusowymi w ramach pasa rozgraniczające-go z dopuszczeniem lokalizacji niezabudowanej wiaty na granicy terenu.
2. Dla terenu istniejącej drogi lokalnej – KDL1-3, ustala się:
 1) szerokość w liniach rozgraniczających 14m,
 2) wskazanie do oddzielenia jezdni pasem zieleni oznaczonym na rysunku,
 3) prawo do przeprowadzenia niezbędnej infrastruktury technicznej
 4) prawo realizacji chodników i dróg rowerowych w ramach pasa rozgraniczającego drogi,
 5) obowiązek realizacji w ramach jezdni pasów wyplotu dla skręcających w lewo w miejscu projektowanych skrzy-żowań,
 6) prawo do lokalizacji zatoczek i wiat związanych z przystankami autobusowymi w ramach pasa rozgraniczające-go z dopuszczeniem lokalizacji niezabudowanej wiaty na granicy terenu.
3. Dla terenu projektowanych dróg dojazdowych – KDD1, ustala się:
 1) szerokość w liniach rozgraniczających min. 14m,
 2) wskazanie do oddzielenia jezdni pasem zieleni oznaczonym na rysunku,
 3) wskazanie do lokalizacji parkingów wzdłuż pasa drogowego,
 4) prawo do przeprowadzenia niezbędnej infrastruktury technicznej.
4. Dla terenu projektowanych dróg dojazdowych – KDD2, ustala się:
 1) szerokość w liniach rozgraniczających min. 14m,
 2) wskazanie do nasadzenia zieleni wzdłuż pasa drogowego,
 3) wskazanie do lokalizacji parkingów wzdłuż pasa drogowego,
 4) prawo do przeprowadzenia niezbędnej infrastruktury technicznej.
5. Dla terenu projektowanych dróg dojazdowych – KDD3, ustala się:
 1) szerokość w liniach rozgraniczających min. 10m,
 2) wskazanie do nasadzenia zieleni wzdłuż pasa drogowego,
 3) wskazanie do lokalizacji parkingów wzdłuż pasa drogowego,
 4) prawo do przeprowadzenia niezbędnej infrastruktury technicznej.
6. Dla terenu projektowanych dróg dojazdowych – KDD4, ustala się:
 1) szerokość w liniach rozgraniczających min. 8m,
 2) prowadzenie jednokierunkowego pasa ruchu,
 3) wskazanie do nasadzenia zieleni,
 4) wskazanie do lokalizacji parkingów wzdłuż pasa drogowego,
 5) prawo do przeprowadzenia niezbędnej infrastruktury technicznej.
7. Dla terenu projektowanych dróg dojazdowych – KDD5, ustala się:
 1) szerokość w liniach rozgraniczających min. 10m,
 2) obowiązek realizacji placu manewrowego na zakończeniu drogi zgodnie z oznaczeniem na rysunku,
 3) wskazanie do nasadzenia zieleni,
 4) wskazanie do lokalizacji parkingów wzdłuż pasa drogowego,
 5) prawo do przeprowadzenia niezbędnej infrastruktury technicznej.
8. Dla terenu istniejącej drogi wewnętrznej – KDW, stanowiącego dojazd i własność właściciela działki nr 60/9, ustala się:
 1) zachowanie istniejącej ewidencyjne szerokości w liniach rozgraniczających,
 2) prawo do przeprowadzenia niezbędnej infrastruktury technicznej.
9. Dla terenu komunikacji pieszych Kx1-6, ustala się:
 1) szerokość w liniach rozgraniczających min. 4m i zgodnie z oznaczeniem na rysunku,
 2) zakaz zabudowy budynkami,
 3) wskazanie do nasadzenia zieleni,
 4) prawo do przeprowadzenia niezbędnej infrastruktury technicznej.
10. Dla terenu komunikacji pieszej Kx7 ustala się:
 1) zakaz zabudowy budynkami i zakaz grodzenia,
 2) obowiązek przeprowadzenia wzdłuż granicy z terenami MNWU4-5 drogi o parametrach określonych na rysunku,
 3) wskazanie do nasadzenia zieleni wysokiej i niskiej,
 4) prawo do realizacji chodników, ścieżek rowerowych oraz elementów małej architektury w formie latarni, ławek, rozmównic telefonicznych, słupów ogłoszeniowych, pomników, fontann i zieleni,
 5) prawo realizacji w obrębie terenu targowiska, z możliwością czasowej lokalizacji nie związanej z gruntem zabu-dowy stoisk targowych,
 6) prawo do przeprowadzenia niezbędnej infrastruktury technicznej.
§28.
1. Na obszarze objętym planem ustala się następujące zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruk-tury technicznej:
 1) zasilanie w energię elektryczną z istniejących i projektowanych stacji transformatorowych, liniami kablowymi, na warunkach dostawcy,
 2) zasilanie projektowanych stacji transformatorowych liniami kablowymi SN
 3) ustala się strefy ograniczonego użytkowania linii energetycznych napowietrznych SN do czasu istnienia tych li-nii
 4) obowiązek sukcesywnej likwidacji istniejących napowietrznych linii elektroenergetycznych niskiego napięcia i ich zastępowania liniami kablowymi doziemnymi,
 5) adaptuje się istniejące sieci telekomunikacyjne i dopuszcza się ich rozbudowę, uzupełnienie oraz możliwość sukcesywnej likwidacji istniejących linii napowietrznych na linie telefoniczne kablowe doziemne
 6) odprowadzenie ścieków do szczelnych zbiorników bezodpływowych, docelowo do zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej, poprzez projektowaną, grawitacyjną sieć kanalizacji sanitarnej w projektowanych drogach, z pra-wem do lokalizacji podziemnych przepompowni w ramach terenów ZNU, ZP i KD ,
 7) odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z utwardzonych powierzchni drogowych do projektowanej kana-lizacji deszczowej, zrzuty winny posiadać urządzenia podczyszczające,
 8) zaopatrzenie w wodę z wodociągu wiejskiego, poprzez projektowaną sieć wodociągową w projektowanych drogach,
 9) usuwanie odpadów zgodnie z przepisami szczególnymi o odpadach i ochronie środowiska,
 10) zaopatrzenie w gaz: docelowo zakłada się pełną gazyfikację terenu z systemu krajowego
 11) ogrzewanie budynków w oparciu o paliwa nie powodujące zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego powyżej dopuszczalnych norm
 12) urządzenia infrastruktury technicznej projektować wyłącznie jako podziemne, w liniach rozgraniczających ist-niejących i projektowanych dróg, zgodnie z wymogami określonymi w przepisach szczególnych, w uzgodnieniu z dysponentami poszczególnych sieci, za zgodą i na warunkach określonych przez zarządcę lub właściciela drogi.
ROZDZIAŁ 4
Ustalenia końcowe
§29.

Zgodnie z artykułem 36 ust.4 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustala się następującą stawkę służącą naliczeniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości:
1) dla terenu istniejącej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (MN1-12 ) - 0%,
2) dla terenu projektowanej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (MN13-86 ) - 30%,
3) dla terenu istniejącej zabudowy mieszkaniowej – rezydencjalnej (MNR1-3 ) - 0%,
4) dla terenu projektowanej zabudowy mieszkaniowej – rezydencjalnej (MNR4-6 ) - 30%,
5) dla terenu projektowanej zabudowy mieszkaniowej z usługami (MNWU1-5) - 30%,
6) dla terenu istniejącej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami (MNU1-7 ) - 0%,
7) dla terenu projektowanej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami (MNU8-24 ) - 30%,
8) dla terenu istniejącej zabudowy usługowo – mieszkaniowej (UMN1) - 0%,
9) dla terenu projektowanej zabudowy usługowo – mieszkaniowej (UMN2-5) - 30%,
10) dla terenu istniejącej zabudowy usługowej (U) - 0%,
11) dla terenu usług sportu (US) - 30%,
12) dla terenu usług kultury (UK1-2) - 30%,
13) dla terenu istniejącej zabudowy zagrodowej (RM1-9) - 0%,
14) dla terenów zieleni urządzonej publicznej(ZP1-12) - 0%,
15) dla terenów zieleni (ZNU1-40) - 0%,
16) dla terenów leśnych (ZL1-4) - 0%,
17) dla terenów wód powierzchniowych (WS) - 0%,
18) dla terenów dróg publicznych, dróg wewnętrznych i komunikacji pieszej - 0%,
19) dla terenu stacji transformatorowej (E) – 0%.
§30.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubicz.
§31.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego i podlega publikacji na stronie Internetowej.

 

Przewodniczący Rady Gminy
Kazimierz Rybacki
 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: <br>do publikacji przygotował:<br>Sławomir Szczęśniak
  data wytworzenia: 2008-05-30
 • opublikował: Sławomir Szczęśniak
  data publikacji: 2008-05-28 09:22
 • zmodyfikował: Sławomir Szczęśniak
  ostatnia modyfikacja: 2008-06-09 09:52


UCHWAŁA NR XXVI/307/2016

RADY GMINY LUBICZ z dnia 30 września 2016 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Krobia i Mierzynek

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2016-11-02 10:51

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2016-11-02 10:51

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 24644
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2008-06-23 10:01:52