Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Intranet

Zaloguj się

Nawigacja

Treść strony


    ORG.0002.3.2019                                                                 
 Na  podstawie  art. 20  ust.1  ustawy  z  dnia  8  marca  1990  r.  o  samorządzie  gminnym  (tekst 
jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.) 
Informuję o: 
VII sesji Rady Gminy Lubicz, która odbędzie się dnia 25 marca 2019 r. (poniedziałek) o godz. 
10.00 w sali nr 4 Urzędu Gminy Lubicz z proponowanym porządkiem obrad:  
1.  Otwarcie sesji Rady Gminy: 
a)  stwierdzenie quorum, 
b)  zgłaszanie spraw do porządku. 
2.  Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy. 
3.  Informacja wójta z wykonania uchwał oraz działalności między sesjami 
4.  Informacja przewodniczących komisji o pracach komisji między sesjami. 
5.  Informacja przewodniczącego rady o działalności między sesjami. 
6.  Podjęcie uchwał: 
a) w sprawie rozpatrzenia protestu wyborczego 
b) w sprawie wyboru sołtysa i rady sołeckiej sołectwa Lubicz Górny  
c) w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Lubicz Dolny 
d) w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości położonej w miejscowości Lubicz Dolny 
e) w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości położonej w miejscowości Lubicz Dolny 
f) w  sprawie  zmiany  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  części  wsi Grębocin 
g) w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Nowa Wieś 
h) w  sprawie  przystąpienia  do  sporządzania  miejscowego  planu  zagospodarowania 
przestrzennego części wsi Nowa Wieś 
i) o zmianie uchwały w sprawie zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej z budżetu Gminy Lubicz na dofinansowanie zakupu, montażu i uruchomienia źródła ciepła na terenie Gminy Lubicz 
j) w sprawie  przyjęcia  sprawozdania  z realizacji  „Gminnego  Programu  Profilaktyki i Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych  i Przeciwdziałania  Narkomanii  za  rok 2018”
k) w  sprawie  zmiany  uchwały  w sprawie  przyjęcia  „Gminnego  Programu  Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019” 
l) w  sprawie  uchwalenia  wieloletniego  programu  gospodarowania  mieszkaniowym zasobem Gminy Lubicz na lata 2019-2023 
ł) w sprawie rozpatrzenia petycji o urządzenie drogi asfaltowej na ul. Lampusz  w miejscowości Lubicz Dolny 
m) w  sprawie  rozpatrzenia  petycji  o budowę  chodnika  ulic  Lampusz-Małgorzatowo-
Dworcowa w miejscowości Lubicz Dolny 
n) w sprawie nadania nazwy ulicy „Jana I Olbrachta” w miejscowości Złotoria 
o) w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji programu usuwania azbestu i wyrobów 
zawierających azbest z terenu Gminy Lubicz 
p)  w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości poręczeń udzielanych przez Wójta Gminy 
Lubicz 
r) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubicz na 2019 rok 
s) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Lubicz.   
7.  Przedstawienie interpelacji, zapytań i wniosków składanych przewodniczącemu rady gminy.  
8.   Zakończenie obrad.       


Z poważaniem             
Przewodniczący Rady Gminy  
Zbigniew Barcikowski       

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-03-19 13:52POSTANOWIENIE KOMISARZA WYBORCZEGO w TORUNIU z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie zwołania pierwszej sesji nowo wybranej Rady Gminy Lubicz

 • data wytworzenia: 2018-11-09
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-11-10 10:26


RADNI RADY GMINY LUBICZ VIII KADENCJI (2018 – 2023)

1. Zbigniew Barcikowski - przewodniczący
2. Kazimierz Rybacki - wiceprzewodniczący   
3. Zbigniew Szczepański - wiceprzewodniczący   
4. Zbigniew Bombolewski 
5. Justyna Dejewska
6. Jerzy Guranowski 
7. Małgorzata Jurkiewicz
8. Teresa Klawińska 
9. Jolanta Nikiel 
10. Aldona Peregonczuk  
11. Juliusz Przybylski  
12. Marcin Różycki 
13. Jarosław Rybiński 
14. Danuta Wojciechowska
15. Krzysztof Zając 

 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-09-01 08:10
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2018-11-23 10:01


Adresy poczty elektronicznej Radnych Gminy Lubicz

  Zbigniew Barcikowski

  z.barcikowski@lubicz.pl

  Kazimierz Rybacki

  k.rybacki@lubicz.pl

  Zbigniew Szczepański

  z.szczepanski@lubicz.pl

  Zbigniew Bombolewski

  z.bombolewski@lubicz.pl

  Justyna Dejewska

  j.dejewska@lubicz.pl

  Jerzy Guranowski

  j.guranowski@lubicz.pl

  Małgorzata Jurkiewicz

  m.jurkiewicz@lubicz.pl

  Teresa Klawińska

  t.klawinska@lubicz.pl

  Jolanta Nikiel

  j.nikiel@lubicz.pl

  Aldona Peregonczuk

  a.peregonczuk@lubicz.pl

  Juliusz Przybylski

  j.przybylski@lubicz.pl

  Marcin Różycki

  m.rozycki@lubicz.pl

  Jarosław Rybiński

  j.rybinski@lubicz.pl

  Danuta Wojciechowska

  d.wojciechowska@lubicz.pl

  Krzysztof Zając   

  k.zajac@lubicz.pl

 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-09-01 08:10
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2018-11-23 10:19

 

Kadencja rady gminy trwa 4 lata licząc od dnia wyboru. W skład rady wchodzą radni w liczbie piętnastu. Do właściwości rady gminy należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy, o ile ustawy nie stanowią inaczej.

Do wyłącznej właściwości rady gminy należy:

1) uchwalanie statutu gminy,

2) ustalanie wynagrodzenia wójta, stanowienie o kierunkach jego działania oraz przyjmowanie sprawozdań z jego działalności,

3) powoływanie i odwoływanie skarbnika gminy, który jest głównym księgowym budżetu, oraz sekretarza gminy - na wniosek wójta,

4) uchwalanie budżetu gminy, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium z tego tytułu,

5) uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

6) uchwalanie programów gospodarczych,

7) ustalanie zakresu działania jednostek pomocniczych, zasad przekazywania im składników mienia do korzystania oraz zasad przekazywania środków budżetowych na realizację zadań przez te jednostki,

8) podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach,

9) podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących:

a) określania zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej; do czasu określenia zasad wójt może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą rady gminy,

b) emitowania obligacji oraz określania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez wójta,

c) zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów,

d) ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez wójta w roku budżetowym,

e) zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granicę ustalaną corocznie przez radę gminy,

f) tworzenia i przystępowania do spółek i spółdzielni oraz rozwiązywania i występowania z nich,

g) określania zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez wójta,

h) tworzenia, likwidacji i reorganizacji przedsiębiorstw, zakładów i innych gminnych jednostek organizacyjnych oraz wyposażania ich w majątek,

i) ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez wójta w roku budżetowym,

10) określanie wysokości sumy, do której wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania,

11) podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zadań, o których mowa w art. 8 ust. 2 i 2a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, tekst jednolity)

12) podejmowanie uchwał w sprawach współdziałania z innymi gminami oraz wydzielanie na ten cel odpowiedniego majątku,

12a) podejmowanie uchwał w sprawach współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw oraz przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych,

13) podejmowanie uchwał w sprawach: herbu gminy, nazw ulic i placów publicznych oraz wznoszenia pomników,

14) nadawanie honorowego obywatelstwa gminy,

14a) podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów,

15) stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady gminy. Rada gminy kontroluje działalność wójta, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych gminy; w tym celu powołuje komisję rewizyjną.

 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-09-01 08:10
Rada gminy wybiera ze swego grona przewodniczącego i 1-3 wiceprzewodniczących bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady, w głosowaniu tajnym. Zadaniem przewodniczącego jest wyłącznie organizowanie pracy rady oraz prowadzenie obrad rady. Przewodniczący może wyznaczyć do wykonywania swoich zadań wiceprzewodniczącego. W przypadku nieobecności przewodniczącego i niewyznaczenia wiceprzewodniczącego, zadania przewodniczącego wykonuje wiceprzewodniczący najstarszy wiekiem. Odwołanie przewodniczącego i wiceprzewodniczących następuje na wniosek co najmniej 1/4 ustawowego składu rady gminy W przypadku rezygnacji przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego rada podejmuje uchwałę w sprawie przyjęcia tej rezygnacji nie później niż w ciągu 1 miesiąca od dnia złożenia rezygnacji. Rada gminy obraduje na sesjach zwoływanych przez przewodniczącego w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Do zawiadomienia o zwołaniu sesji dołącza się porządek obrad wraz z projektami uchwał. Rada gminy może wprowadzić zmiany w porządku bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady. Na wniosek wójta lub co najmniej 1/4 ustawowego składu rady gminy przewodniczący obowiązany jest zwołać sesję w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku. Na wniosek wójta przewodniczący rady gminy jest obowiązany wprowadzić do porządku obrad najbliższej sesji rady gminy projekt uchwały, jeżeli wpłynął on do rady gminy co najmniej 7 dni przed dniem rozpoczęcia sesji rady. Radny obowiązany jest kierować się dobrem wspólnoty samorządowej gminy. Radny utrzymuje stałą więź z mieszkańcami oraz ich organizacjami, a w szczególności przyjmuje zgłaszane przez mieszkańców gminy postulaty i przedstawia je organom gminy do rozpatrzenia, nie jest jednak związany instrukcjami wyborców.
 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-09-01 08:10

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 4642
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-03-19 13:52

Urząd Gminy Lubicz

Lubicz Dolny, ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz

Dane kontaktowe

tel. (56) 621-21-00, (56) 621-21-01
fax (56) 621-21-20

Godziny urzędowania

poniedziałek, środa, czwartek: 7:00 - 15:00,

wtorek: 7:00 - 18:00

piątek: 7:00 - 14:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 3041983
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-03-21 10:50

Stopka strony

baner toplayer
Darmowe rozliczenie PIT 2018 / 2019