Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Intranet

Zaloguj się

Nawigacja

Treść strony


             ORG.0002.3.2018                                                                                                                          

 

Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.) 

z w o ł u j ę :

XLIII sesję Rady Gminy Lubicz dnia 23 marca 2018 r. (piątek) o godz. 12.00 w sali nr 4 Urzędu Gminy Lubicz z proponowanym porządkiem obrad:    

1. Otwarcie sesji Rady Gminy

 1. stwierdzenie quorum
 2. zgłaszanie spraw do porządku.

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy. 

3. Podjęcie uchwał:

a) w sprawie obwodów głosowania

b) w sprawie sprostowania błędu w załączniku do uchwały nr XLII/560/2018 z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie okręgów wyborczych

c) w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej

d) w sprawie zamiany nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Grębocin

e) w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Grębocin

f) w sprawie zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie zakupu, montażu i uruchomienia źródła ciepła na terenie Gminy Lubicz w ramach programu priorytetowego EKOpiec współfinansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej w Toruniu

g) w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018

h) w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

i) w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Lubicz w 2018 roku

j) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubicz

k) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubicz na 2018 rok

4. Składanie interpelacji.

5. Wnioski i zapytania.

6.  Zakończenie obrad.  

                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                            Z poważaniem   

                                                                                                              Hanna Anzel

                                                                                          Przewodnicząca Rady Gminy Lubicz

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-03-16 13:31
 • zmodyfikował: Admin
  ostatnia modyfikacja: 2018-03-19 11:56


Uprzejmie informujemy, że w dniu 23 marca 2018 r. ze względu na posiedzenie Komisji Połączonych oraz Sesję, dyżur Przewodniczącej Rady Gminy Lubicz Pani Hanny Anzel został odwołany. 
 

 • opublikował: Admin
  data publikacji: 2018-03-20 13:00


W sprawach skarg i wniosków Przewodnicząca Rady Gminy Lubicz Pani Hanna Anzel
przyjmuje interesantów w Urzędzie Gminy Lubicz, ul. Toruńska 21, pokój nr 16 (I piętro)
w każdy piątek w godz. 14:00 – 14:30 oraz w pierwszy czwartek każdego miesiąca
w świetlicy środowiskowej w Grębocinie (ul. Szkolna 8) w godz. 16:00 do 17:00

 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-09-01 08:10


RADNI RADY GMINY LUBICZ VII KADENCJI (2014 – 2018)

1. Anzel Hanna  - przewodnicząca

2. Danuta Staniszewska – wiceprzewodnicząca

3. Ryszard Korpalski - wiceprzewodniczący                        

4. Barcikowski  Zbigniew    

5. Błaszczyk  Maria                   

6. Borowska   Magdalena    

7. Falkowska  Mariola            

8. Gliszczyński Marek   

9. Guranowski   Jerzy              

10. Klawińska  Teresa

11.  Malicki   Bartosz             

12.  Peregonczuk  Aldona         

13.  Przybylski  Juliusz        

14. Rybiński Jarosław           

15. Wroniecka  Karina

 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-09-01 08:10


Adresy poczty elektronicznej Radnych Gminy Lubicz

 

  Hanna Anzel

  h.anzel(at)lubicz.pl

  Danuta Staniszewska

  d.staniszewska(at)lubicz.pl

  Ryszard Korpalski

  r.korpalski(at)lubicz.pl

  Zbigniew Barcikowski

  z.barcikowski(at)lubicz.pl

  Maria Błaszczyk

  m.blaszczyk(at)lubicz.pl

  Mariola Falkowska

  m.falkowska(at)lubicz.pl

  Magdalena Borowska

  m.borowska(at)lubicz.pl

  Marek Gliszczyński

  m.gliszczynski(at)lubicz.pl

  Teresa Klawińska

  t.klawinska(at)lubicz.pl

  Bartosz Malicki

  b.malicki(at)lubicz.pl

  Jarosław Rybiński

  j.rybinski(at)lubicz.pl

  Aldona Peregonczuk

  a.peregonczuk(at)lubicz.pl

  Juliusz Przybylski

  j.przybylski(at)lubicz.pl

  Jerzy Guranowski

  j.guranowski(at)lubicz.pl

  Karina Wroniecka

  k.wroniecka(at)lubicz.pl

 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-09-01 08:10


TERMINY SESJI I KOMISJI W 2017 ROKU

SESJE

KOMISJE

Styczeń

27.01.2017 r.

Styczeń

20.01.2017 r.

Luty

24.02.2017 r.

Luty

17.02.2017 r.

Marzec

30.03.2017 r.

Marzec

24.03.2017 r.

Kwiecień

28.04.2017 r.

Kwiecień

21.04.2017 r.

Maj

26.05.2017 r.

Maj

 19.05.2017 r.

Czerwiec

29.06.2017 r.

Czerwiec

21.06.2017 r.

Lipiec

do uzgodnienia

Lipiec

do uzgodnienia

Sierpień

25.08.2017 r.

Sierpień

25.08.2017 r.

Wrzesień

22.09.2017 r.

Wrzesień

22.09.2017 r.

Październik

27.10.2017 r.

Październik

27.10.2017 r.

Listopad

24.11.2017 r.

Listopad

17.11.2017 r.

Grudzień

28.12.2017 r.

Grudzień

28.12.2017 r.

 

 

 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-09-01 08:10

 

SKŁAD RADY GMINY LUBICZ  - VI KADENCJI (2010 – 2014)

Hanna Anzel   –   Przewodniczący

Danuta Zuzanna Staniszewska    –    Wiceprzewodniczący

 Ryszard Wacław Korpalski    –    Wiceprzewodniczący

Zbigniew Andrzej Barcikowski

Maria Bernadeta Błaszczyk

Mariola Iwona Falkowska

Mariusz Gazda

Marek Gliszczyński

Teresa  Klawińska

Sławomira Korzeniewska

Mariola Dorota Marcinkowska

Aldona Teresa Peregonczuk

Juliusz Czesław Przybylski

Kazimierz Rybacki

Karina Wroniecka

drukuj (


)

 • data wytworzenia: 20.11.2006
 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-09-01 08:10

 

Kadencja rady gminy trwa 4 lata licząc od dnia wyboru. W skład rady wchodzą radni w liczbie piętnastu. Do właściwości rady gminy należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy, o ile ustawy nie stanowią inaczej.

Do wyłącznej właściwości rady gminy należy:

1) uchwalanie statutu gminy,

2) ustalanie wynagrodzenia wójta, stanowienie o kierunkach jego działania oraz przyjmowanie sprawozdań z jego działalności,

3) powoływanie i odwoływanie skarbnika gminy, który jest głównym księgowym budżetu, oraz sekretarza gminy - na wniosek wójta,

4) uchwalanie budżetu gminy, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium z tego tytułu,

5) uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

6) uchwalanie programów gospodarczych,

7) ustalanie zakresu działania jednostek pomocniczych, zasad przekazywania im składników mienia do korzystania oraz zasad przekazywania środków budżetowych na realizację zadań przez te jednostki,

8) podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach,

9) podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących:

a) określania zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej; do czasu określenia zasad wójt może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą rady gminy,

b) emitowania obligacji oraz określania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez wójta,

c) zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów,

d) ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez wójta w roku budżetowym,

e) zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granicę ustalaną corocznie przez radę gminy,

f) tworzenia i przystępowania do spółek i spółdzielni oraz rozwiązywania i występowania z nich,

g) określania zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez wójta,

h) tworzenia, likwidacji i reorganizacji przedsiębiorstw, zakładów i innych gminnych jednostek organizacyjnych oraz wyposażania ich w majątek,

i) ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez wójta w roku budżetowym,

10) określanie wysokości sumy, do której wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania,

11) podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zadań, o których mowa w art. 8 ust. 2 i 2a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, tekst jednolity)

12) podejmowanie uchwał w sprawach współdziałania z innymi gminami oraz wydzielanie na ten cel odpowiedniego majątku,

12a) podejmowanie uchwał w sprawach współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw oraz przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych,

13) podejmowanie uchwał w sprawach: herbu gminy, nazw ulic i placów publicznych oraz wznoszenia pomników,

14) nadawanie honorowego obywatelstwa gminy,

14a) podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów,

15) stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady gminy. Rada gminy kontroluje działalność wójta, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych gminy; w tym celu powołuje komisję rewizyjną.

 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-09-01 08:10
Rada gminy wybiera ze swego grona przewodniczącego i 1-3 wiceprzewodniczących bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady, w głosowaniu tajnym. Zadaniem przewodniczącego jest wyłącznie organizowanie pracy rady oraz prowadzenie obrad rady. Przewodniczący może wyznaczyć do wykonywania swoich zadań wiceprzewodniczącego. W przypadku nieobecności przewodniczącego i niewyznaczenia wiceprzewodniczącego, zadania przewodniczącego wykonuje wiceprzewodniczący najstarszy wiekiem. Odwołanie przewodniczącego i wiceprzewodniczących następuje na wniosek co najmniej 1/4 ustawowego składu rady gminy W przypadku rezygnacji przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego rada podejmuje uchwałę w sprawie przyjęcia tej rezygnacji nie później niż w ciągu 1 miesiąca od dnia złożenia rezygnacji. Rada gminy obraduje na sesjach zwoływanych przez przewodniczącego w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Do zawiadomienia o zwołaniu sesji dołącza się porządek obrad wraz z projektami uchwał. Rada gminy może wprowadzić zmiany w porządku bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady. Na wniosek wójta lub co najmniej 1/4 ustawowego składu rady gminy przewodniczący obowiązany jest zwołać sesję w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku. Na wniosek wójta przewodniczący rady gminy jest obowiązany wprowadzić do porządku obrad najbliższej sesji rady gminy projekt uchwały, jeżeli wpłynął on do rady gminy co najmniej 7 dni przed dniem rozpoczęcia sesji rady. Radny obowiązany jest kierować się dobrem wspólnoty samorządowej gminy. Radny utrzymuje stałą więź z mieszkańcami oraz ich organizacjami, a w szczególności przyjmuje zgłaszane przez mieszkańców gminy postulaty i przedstawia je organom gminy do rozpatrzenia, nie jest jednak związany instrukcjami wyborców.
 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-09-01 08:10

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1018
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2018-03-19 11:56

Urząd Gminy Lubicz

Lubicz Dolny, ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz

Dane kontaktowe

tel. (56) 621-21-00, (56) 621-21-01
fax (56) 621-21-20

Godziny urzędowania

poniedziałek, środa, czwartek: 7:00 - 15:00,

wtorek: 7:00 - 16:00

piątek: 7:00 - 14:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 2388374
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2018-03-23 12:46

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl