Ścieżka nawigacyjna

Treść strony


 Na podstawie art. 20 ust.1  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie  gminnym 
(Dz. U. z 2020 r., poz. 713 t.j.) 
informuję o: 
 
XXIII  sesji  Rady  Gminy  Lubicz,  która  odbędzie  się  dnia  03  września  2020  r.  (czwartek)                        
o godz. 12.00 w świetlicy wiejskiej w Krobi (ul. Olimpijska 14)  z proponowanym porządkiem 
obrad:  
1.  Otwarcie sesji Rady Gminy: 
a)  stwierdzenie quorum, 
b)  zgłaszanie spraw do porządku. 
2.  Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy. 
3.  Informacja wójta z wykonania uchwał oraz działalności między sesjami 
4.  Informacja przewodniczących komisji o pracach komisji między sesjami. 
5.  Informacja przewodniczącego rady o działalności między sesjami. 
6.  Podjęcie uchwał: 
a)  w sprawie powołania Skarbnika Gminy Lubicz 
b)  o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubicz na 2020 r. 
c)  o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Lubicz 
d)  w sprawie trybu i kryteriów przyznawania nagród dla nauczycieli 
e)  w  sprawie  zmiany  uchwały  w sprawie  uchwalenia  „Programu  usuwania  azbestu 
i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Lubicz na lata 2013-2032” 
f)  o  zmianie  uchwały  w sprawie  zasad  udzielania  i rozliczania  dotacji  celowej 
z budżetu Gminy Lubicz na dofinansowanie zakupu, montażu i uruchomienia źródła 
ciepła  na  terenie  Gminy  Lubicz,  związanych  z likwidacją  starych  źródeł  ciepła 
opalanych paliwem stałym 
g)  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  udzielenie  bonifikaty  od  ceny  nieruchomości 
położonej w miejscowości Lubicz Dolny 
h)  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  przyjęcie  darowizny  nieruchomości  gruntowej 
położonej w miejscowości Gronowo i)  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  przyjęcie  darowizny  nieruchomości  gruntowej 
położonej w miejscowości Lubicz Dolny 
j)  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  przyjęcie  darowizny  nieruchomości  gruntowej 
położonej w miejscowości Gronówko 
k)   w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 
2020” 
l)  w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2020-2024 
dla Gminy Lubicz" 
m) w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  wynajem  na  czas  oznaczony  w  trybie 
bezprzetargowym garażu murowanego stanowiącego własność Gminy Lubicz  
n)  w  sprawie  rozpatrzenia  petycji  dotyczącej  projektu  inwestycji  „Budowa  obiektu 
mostowego wraz z drogą dojazdową klasy G na odcinku od ul. Małgorzatowo do 
DW nr 567 w Nowej Wsi”  
o)  w  sprawie  rozpatrzenia  petycji  dotyczącej  utwardzenia  fragmentu  ul.  Leśnej 
w Lubiczu Dolnym  
p)  w  sprawie  rozpatrzenia  wniosku  o  przystąpienie  do  zmiany  studium 
zagospodarowania przestrzennego gminy Lubicz  
q)  w sprawie rozpatrzenia wniosku o zmianę planu zagospodarowania przestrzennego 
działek położonych przy ul. Księżycowej w Grębocinie  
r)  w sprawie rozpatrzenia skargi na sołtysa wsi Złotoria. 
 7.    Przedstawienie  interpelacji,  zapytań  i  wniosków  składanych  przewodniczącemu  rady 
gminy. 
8.  Zakończenie obrad.            


Z poważaniem            
 Przewodniczący Rady Gminy  
Zbigniew Barcikowski     

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-08-27 15:05


Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: kujawsko-pomorskiego i łódzkiego

Zgodnie z art. 33  ust. 4a  Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. 2014 poz. 1146 z poźn. zm.), Gmina Lubicz informuje, że przystąpiła do realizacji projektu grantowego pn. "Komputer na świat" w ramach projektu "Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: kujawsko-pomorskiego i łódzkiego"

 • plakat

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-07-03 07:53POSTANOWIENIE KOMISARZA WYBORCZEGO w TORUNIU z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie zwołania pierwszej sesji nowo wybranej Rady Gminy Lubicz

Metryka

 • data wytworzenia: 2018-11-09
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-11-10 10:26


RADNI RADY GMINY LUBICZ VIII KADENCJI (2018 – 2023)

1. Zbigniew Barcikowski - przewodniczący
2. Kazimierz Rybacki - wiceprzewodniczący   
3. Zbigniew Szczepański - wiceprzewodniczący   
4. Zbigniew Bombolewski 
5. Justyna Dejewska
6. Jerzy Guranowski 
7. Małgorzata Jurkiewicz
8. Teresa Klawińska 
9. Jolanta Nikiel 
10. Aldona Peregonczuk  
11. Juliusz Przybylski  
12. Marcin Różycki 
13. Jarosław Rybiński 
14. Danuta Wojciechowska
15. Krzysztof Zając 

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2017-09-01 08:10
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2018-11-23 10:01


Adresy poczty elektronicznej Radnych Gminy Lubicz

  Zbigniew Barcikowski

  z.barcikowski@lubicz.pl

  Kazimierz Rybacki

  k.rybacki@lubicz.pl

  Zbigniew Szczepański

  z.szczepanski@lubicz.pl

  Zbigniew Bombolewski

  z.bombolewski@lubicz.pl

  Justyna Dejewska

  j.dejewska@lubicz.pl

  Jerzy Guranowski

  j.guranowski@lubicz.pl

  Małgorzata Jurkiewicz

  m.jurkiewicz@lubicz.pl

  Teresa Klawińska

  t.klawinska@lubicz.pl

  Jolanta Nikiel

  j.nikiel@lubicz.pl

  Aldona Peregonczuk

  a.peregonczuk@lubicz.pl

  Juliusz Przybylski

  j.przybylski@lubicz.pl

  Marcin Różycki

  m.rozycki@lubicz.pl

  Jarosław Rybiński

  j.rybinski@lubicz.pl

  Danuta Wojciechowska

  d.wojciechowska@lubicz.pl

  Krzysztof Zając   

  k.zajac@lubicz.pl

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2017-09-01 08:10
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2018-11-23 10:19

 

Kadencja rady gminy trwa 4 lata licząc od dnia wyboru. W skład rady wchodzą radni w liczbie piętnastu. Do właściwości rady gminy należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy, o ile ustawy nie stanowią inaczej.

Do wyłącznej właściwości rady gminy należy:

1) uchwalanie statutu gminy,

2) ustalanie wynagrodzenia wójta, stanowienie o kierunkach jego działania oraz przyjmowanie sprawozdań z jego działalności,

3) powoływanie i odwoływanie skarbnika gminy, który jest głównym księgowym budżetu, oraz sekretarza gminy - na wniosek wójta,

4) uchwalanie budżetu gminy, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium z tego tytułu,

5) uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

6) uchwalanie programów gospodarczych,

7) ustalanie zakresu działania jednostek pomocniczych, zasad przekazywania im składników mienia do korzystania oraz zasad przekazywania środków budżetowych na realizację zadań przez te jednostki,

8) podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach,

9) podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących:

a) określania zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej; do czasu określenia zasad wójt może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą rady gminy,

b) emitowania obligacji oraz określania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez wójta,

c) zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów,

d) ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez wójta w roku budżetowym,

e) zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granicę ustalaną corocznie przez radę gminy,

f) tworzenia i przystępowania do spółek i spółdzielni oraz rozwiązywania i występowania z nich,

g) określania zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez wójta,

h) tworzenia, likwidacji i reorganizacji przedsiębiorstw, zakładów i innych gminnych jednostek organizacyjnych oraz wyposażania ich w majątek,

i) ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez wójta w roku budżetowym,

10) określanie wysokości sumy, do której wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania,

11) podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zadań, o których mowa w art. 8 ust. 2 i 2a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, tekst jednolity)

12) podejmowanie uchwał w sprawach współdziałania z innymi gminami oraz wydzielanie na ten cel odpowiedniego majątku,

12a) podejmowanie uchwał w sprawach współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw oraz przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych,

13) podejmowanie uchwał w sprawach: herbu gminy, nazw ulic i placów publicznych oraz wznoszenia pomników,

14) nadawanie honorowego obywatelstwa gminy,

14a) podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów,

15) stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady gminy. Rada gminy kontroluje działalność wójta, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych gminy; w tym celu powołuje komisję rewizyjną.

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2017-09-01 08:10
Rada gminy wybiera ze swego grona przewodniczącego i 1-3 wiceprzewodniczących bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady, w głosowaniu tajnym. Zadaniem przewodniczącego jest wyłącznie organizowanie pracy rady oraz prowadzenie obrad rady. Przewodniczący może wyznaczyć do wykonywania swoich zadań wiceprzewodniczącego. W przypadku nieobecności przewodniczącego i niewyznaczenia wiceprzewodniczącego, zadania przewodniczącego wykonuje wiceprzewodniczący najstarszy wiekiem. Odwołanie przewodniczącego i wiceprzewodniczących następuje na wniosek co najmniej 1/4 ustawowego składu rady gminy W przypadku rezygnacji przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego rada podejmuje uchwałę w sprawie przyjęcia tej rezygnacji nie później niż w ciągu 1 miesiąca od dnia złożenia rezygnacji. Rada gminy obraduje na sesjach zwoływanych przez przewodniczącego w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Do zawiadomienia o zwołaniu sesji dołącza się porządek obrad wraz z projektami uchwał. Rada gminy może wprowadzić zmiany w porządku bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady. Na wniosek wójta lub co najmniej 1/4 ustawowego składu rady gminy przewodniczący obowiązany jest zwołać sesję w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku. Na wniosek wójta przewodniczący rady gminy jest obowiązany wprowadzić do porządku obrad najbliższej sesji rady gminy projekt uchwały, jeżeli wpłynął on do rady gminy co najmniej 7 dni przed dniem rozpoczęcia sesji rady. Radny obowiązany jest kierować się dobrem wspólnoty samorządowej gminy. Radny utrzymuje stałą więź z mieszkańcami oraz ich organizacjami, a w szczególności przyjmuje zgłaszane przez mieszkańców gminy postulaty i przedstawia je organom gminy do rozpatrzenia, nie jest jednak związany instrukcjami wyborców.

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2017-09-01 08:10

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 11154
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2020-08-27 15:05

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Intranet

Zaloguj się

Urząd Gminy Lubicz

Lubicz Dolny, ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz

Dane kontaktowe

tel. (56) 621-21-00, (56) 621-21-01

Godziny urzędowania

poniedziałek 7:15 - 15:00
wtorek 7:15 - 17:00 
środa 7:15 - 15:00
czwartek 7:15 - 15:00
piątek 7:15 - 14:15

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 4883982
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-10-23 13:06

Stopka strony