Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Intranet

Zaloguj się

Nawigacja

Treść strony


    ORG.0002.10.2018                                                

                                                                          

 Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.)

Informuję o:

L  sesji Rady Gminy Lubicz, która odbędzie się dnia 7 września 2018 r. (piątek) o godz. 12.00 w sali nr 4 Urzędu Gminy Lubicz z proponowanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji Rady Gminy

  1. stwierdzenie quorum
  2. zgłaszanie spraw do porządku.

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy.

3. Informacja wójta z wykonania uchwał Rady oraz działalności między sesjami.

4. Informacja przewodniczącego Rady o działalności między sesjami.

5. Podjęcie uchwał:

a) w sprawie Statutu Gminy Lubicz

b) w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej

c) w sprawie trybu i zasad przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Lubicz

d) w sprawie ustalenia na terenie gminy Lubicz maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych dla poszczególnych rodzajów oraz maksymalnej liczby zezwoleń przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży jak i poza miejscem sprzedaży

e) w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy Lubicz miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

f) w sprawie ograniczenia na terenie gminy Lubicz godzin nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży

g) w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie gminy Lubicz

h) w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Nowa Wieś

i) w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Złotoria

j) w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Złotoria

k) w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Złotoria

l) w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Krobia, Lubicz Górny i Mierzynek

ł) w sprawie przyjęcia do realizacji wniosku o dofinansowanie projektu pod nazwą „Klub Wsparcia Seniora w Kopaninie”

m) w sprawie dofinansowania w 2018 roku programu polityki zdrowotnej pn ,,Kujawsko-Pomorski Program Badań Przesiewowych w Kierunku Tętniaka Aorty Brzusznej”

n) w sprawie przystąpienia do „Programu Wykrywania Zakażeń WZW B i C w Województwie Kujawsko-Pomorskim ” na terenie Gminy Lubicz

o) w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018”

p) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie współdziałania Gminy Lubicz z Gminą Obrowo przy realizacji zadania inwestycyjnego pn."Zaprojektowanie i przebudowa drogi gminnej Kopanino-Obory"

            r) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubicz

            s) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubicz na 2018 rok.

6. Składanie interpelacji.

7. Wnioski i zapytania.

8. Zakończenie obrad.  

  Z poważaniem              

Przewodnicząca Rady Gminy Lubicz

 Hanna Anzel              

 

  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2018-08-14 08:54
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
    ostatnia modyfikacja: 2018-08-31 13:55


W sprawach skarg i wniosków Przewodnicząca Rady Gminy Lubicz Pani Hanna Anzel
przyjmuje interesantów w Urzędzie Gminy Lubicz, ul. Toruńska 21, pokój nr 16 (I piętro)
w każdy piątek w godz. 14:00 – 14:30 oraz w pierwszy czwartek każdego miesiąca
w świetlicy środowiskowej w Grębocinie (ul. Szkolna 8) w godz. 16:00 do 17:00

  • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
    data publikacji: 2017-09-01 08:10


RADNI RADY GMINY LUBICZ VII KADENCJI (2014 – 2018)

1. Anzel Hanna  - przewodnicząca

2. Danuta Staniszewska – wiceprzewodnicząca

3. Ryszard Korpalski - wiceprzewodniczący                        

4. Barcikowski  Zbigniew    

5. Błaszczyk  Maria                   

6. Borowska   Magdalena    

7. Falkowska  Mariola            

8. Gliszczyński Marek   

9. Guranowski   Jerzy              

10. Klawińska  Teresa

11.  Malicki   Bartosz             

12.  Peregonczuk  Aldona         

13.  Przybylski  Juliusz        

14. Rybiński Jarosław           

15. Wroniecka  Karina

  • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
    data publikacji: 2017-09-01 08:10


Adresy poczty elektronicznej Radnych Gminy Lubicz

 

  Hanna Anzel

  h.anzel(at)lubicz.pl

  Danuta Staniszewska

  d.staniszewska(at)lubicz.pl

  Ryszard Korpalski

  r.korpalski(at)lubicz.pl

  Zbigniew Barcikowski

  z.barcikowski(at)lubicz.pl

  Maria Błaszczyk

  m.blaszczyk(at)lubicz.pl

  Mariola Falkowska

  m.falkowska(at)lubicz.pl

  Magdalena Borowska

  m.borowska(at)lubicz.pl

  Marek Gliszczyński

  m.gliszczynski(at)lubicz.pl

  Teresa Klawińska

  t.klawinska(at)lubicz.pl

  Bartosz Malicki

  b.malicki(at)lubicz.pl

  Jarosław Rybiński

  j.rybinski(at)lubicz.pl

  Aldona Peregonczuk

  a.peregonczuk(at)lubicz.pl

  Juliusz Przybylski

  j.przybylski(at)lubicz.pl

  Jerzy Guranowski

  j.guranowski(at)lubicz.pl

  Karina Wroniecka

  k.wroniecka(at)lubicz.pl

  • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
    data publikacji: 2017-09-01 08:10

 

SKŁAD RADY GMINY LUBICZ  - VI KADENCJI (2010 – 2014)

Hanna Anzel   –   Przewodniczący

Danuta Zuzanna Staniszewska    –    Wiceprzewodniczący

 Ryszard Wacław Korpalski    –    Wiceprzewodniczący

Zbigniew Andrzej Barcikowski

Maria Bernadeta Błaszczyk

Mariola Iwona Falkowska

Mariusz Gazda

Marek Gliszczyński

Teresa  Klawińska

Sławomira Korzeniewska

Mariola Dorota Marcinkowska

Aldona Teresa Peregonczuk

Juliusz Czesław Przybylski

Kazimierz Rybacki

Karina Wroniecka

drukuj (


)

  • data wytworzenia: 20.11.2006
  • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
    data publikacji: 2017-09-01 08:10

 

Kadencja rady gminy trwa 4 lata licząc od dnia wyboru. W skład rady wchodzą radni w liczbie piętnastu. Do właściwości rady gminy należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy, o ile ustawy nie stanowią inaczej.

Do wyłącznej właściwości rady gminy należy:

1) uchwalanie statutu gminy,

2) ustalanie wynagrodzenia wójta, stanowienie o kierunkach jego działania oraz przyjmowanie sprawozdań z jego działalności,

3) powoływanie i odwoływanie skarbnika gminy, który jest głównym księgowym budżetu, oraz sekretarza gminy - na wniosek wójta,

4) uchwalanie budżetu gminy, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium z tego tytułu,

5) uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

6) uchwalanie programów gospodarczych,

7) ustalanie zakresu działania jednostek pomocniczych, zasad przekazywania im składników mienia do korzystania oraz zasad przekazywania środków budżetowych na realizację zadań przez te jednostki,

8) podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach,

9) podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących:

a) określania zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej; do czasu określenia zasad wójt może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą rady gminy,

b) emitowania obligacji oraz określania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez wójta,

c) zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów,

d) ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez wójta w roku budżetowym,

e) zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granicę ustalaną corocznie przez radę gminy,

f) tworzenia i przystępowania do spółek i spółdzielni oraz rozwiązywania i występowania z nich,

g) określania zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez wójta,

h) tworzenia, likwidacji i reorganizacji przedsiębiorstw, zakładów i innych gminnych jednostek organizacyjnych oraz wyposażania ich w majątek,

i) ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez wójta w roku budżetowym,

10) określanie wysokości sumy, do której wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania,

11) podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zadań, o których mowa w art. 8 ust. 2 i 2a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, tekst jednolity)

12) podejmowanie uchwał w sprawach współdziałania z innymi gminami oraz wydzielanie na ten cel odpowiedniego majątku,

12a) podejmowanie uchwał w sprawach współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw oraz przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych,

13) podejmowanie uchwał w sprawach: herbu gminy, nazw ulic i placów publicznych oraz wznoszenia pomników,

14) nadawanie honorowego obywatelstwa gminy,

14a) podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów,

15) stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady gminy. Rada gminy kontroluje działalność wójta, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych gminy; w tym celu powołuje komisję rewizyjną.

  • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
    data publikacji: 2017-09-01 08:10
Rada gminy wybiera ze swego grona przewodniczącego i 1-3 wiceprzewodniczących bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady, w głosowaniu tajnym. Zadaniem przewodniczącego jest wyłącznie organizowanie pracy rady oraz prowadzenie obrad rady. Przewodniczący może wyznaczyć do wykonywania swoich zadań wiceprzewodniczącego. W przypadku nieobecności przewodniczącego i niewyznaczenia wiceprzewodniczącego, zadania przewodniczącego wykonuje wiceprzewodniczący najstarszy wiekiem. Odwołanie przewodniczącego i wiceprzewodniczących następuje na wniosek co najmniej 1/4 ustawowego składu rady gminy W przypadku rezygnacji przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego rada podejmuje uchwałę w sprawie przyjęcia tej rezygnacji nie później niż w ciągu 1 miesiąca od dnia złożenia rezygnacji. Rada gminy obraduje na sesjach zwoływanych przez przewodniczącego w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Do zawiadomienia o zwołaniu sesji dołącza się porządek obrad wraz z projektami uchwał. Rada gminy może wprowadzić zmiany w porządku bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady. Na wniosek wójta lub co najmniej 1/4 ustawowego składu rady gminy przewodniczący obowiązany jest zwołać sesję w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku. Na wniosek wójta przewodniczący rady gminy jest obowiązany wprowadzić do porządku obrad najbliższej sesji rady gminy projekt uchwały, jeżeli wpłynął on do rady gminy co najmniej 7 dni przed dniem rozpoczęcia sesji rady. Radny obowiązany jest kierować się dobrem wspólnoty samorządowej gminy. Radny utrzymuje stałą więź z mieszkańcami oraz ich organizacjami, a w szczególności przyjmuje zgłaszane przez mieszkańców gminy postulaty i przedstawia je organom gminy do rozpatrzenia, nie jest jednak związany instrukcjami wyborców.
  • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
    data publikacji: 2017-09-01 08:10

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2181
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2018-08-31 13:55

Urząd Gminy Lubicz

Lubicz Dolny, ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz

Dane kontaktowe

tel. (56) 621-21-00, (56) 621-21-01
fax (56) 621-21-20

Godziny urzędowania

poniedziałek, środa, czwartek: 7:00 - 15:00,

wtorek: 7:00 - 16:00

piątek: 7:00 - 14:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 2659767
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2018-09-21 14:00

Stopka strony