Ścieżka nawigacyjna

Treść strony


ZARZĄDZENIE NR 0050.49.2021 WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 13 lipca 2021 r.

w sprawie ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia dla kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubiczu i jego zastępcy oraz dyrektora Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Lubiczu.


ZARZĄDZENIE NR 0050.48.2021 WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 9 lipca 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubicz na 2021 r.


ZARZĄDZENIE NR 0050.47.2021 WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 5 lipca 2021 r.

w sprawie ustalenia kosztu wynajmu sal lekcyjnych w projekcie „POLITECHNKA DLA SMYKA” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej 10. Innowacja edukacyjna; Działania 10.2. Kształcenie ogólne i zawodowe; Poddział 10.2.2. Kształcenie ogólne, nr RPKP.10.02.02-04-0018/20.


ZARZĄDZENIE NR 0050.46.2021 WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 5 lipca 2021 r.

w sprawie zmiany zarządzenia Nr 0050.55.2020 Wójta Gminy Lubicz z dnia 17 czerwca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubicz na 2021 r. .


ZARZĄDZENIE NR 0050.45.2021 WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 23 czerwca 2021 r.

w sprawie zmiany zarządzenia Nr 0050.55.2020 Wójta Gminy Lubicz z dnia 17 czerwca 2020 r. w sprawie Regulaminu Zakładowego funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy Lubicz.


ZARZĄDZENIE NR 0050.44.2021 WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 23 czerwca 2021 r.

w sprawie Regulaminu Pracy Urzędu Gminy Lubicz


ZARZĄDZENIE NR 0050.43.2021 WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 14 czerwca 2021 r.

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubiczu za 2020 rok.


ZARZĄDZENIE NR 0050.42.2021 WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 14 czerwca 2021 r.

o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubicz


ZARZĄDZENIE NR 0050.41.2021 WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 14 czerwca 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubicz na 2021 r.


ZARZĄDZENIE NR 0050.40.2021 WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 9 czerwca 2021 r.

w sprawie powołania komisji, w celu dokonania wyboru ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy w roku 2021 w zakresie kultury – rozwój wokalny seniorów Gminy Lubicz


ZARZĄDZENIE NR 0050.39.2021 WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 9 czerwca 2021 r.

w sprawie powołania komisji, w celu dokonania wyboru ofert na wykonanie w 2021 roku zadań z zakresu zdrowia publicznego dla podmiotów, wymienionych w art.3 ust.2 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym, których cele statutowe lub przedmiot działalności dotyczą spraw objętych zadaniami określonymi w art.2 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (tj. Dz. U. z 2021 r. poz.183 i 694)


ZARZĄDZENIE NR 0050.38.2021 WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 31 maja 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubicz na 2021 r.


ZARZĄDZENIE NR 0050.37.2021 WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 13 maja 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubicz na 2021 r.


ZARZĄDZENIE NR 0050.36.2021 WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 13 maja 2021 r.

w sprawie powołania likwidatora Szkoły Podstawowej w Gronowie oraz przyjęcia zakresu obowiązków likwidatora


ZARZĄDZENIE NR 0050.32.2021 WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 4 maja 2021 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia przekraczającego progi unijne o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych oraz określenia organizacji, składu i trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków komisji przetargowej.


ZARZĄDZENIE NR 0050.31.2021 WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 29 kwietnia 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubicz na 2021 r.


ZARZĄDZENIE NR 0050.30.2021 WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 19 kwietnia 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubicz na 2021 r.


ZARZĄDZENIE NR 0050.29.2021 WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 14 kwietnia 2021 r.

zmieniające zarządzenie nr 0050.81.2020 z dnia 24 września 2020 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego.


ZARZĄDZENIE NR 0050.28.2021 WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 13 kwietnia 2021 r.

w sprawie wprowadzenia regulaminu zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Lubicz


ZARZĄDZENIE NR 0050.27.2021 WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 8 kwietnia 2021 r.

w sprawie zmiany koordynatora ds. szczepień


ZARZĄDZENIE NR 0050.26.2021 WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 8 kwietnia 2021 r.

w sprawie powołania komisji do spraw rozpatrywania wniosków o dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli złożonych do dnia 31 marca 2021 roku


ZARZĄDZENIE NR 0050.25.2021 WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 8 kwietnia 2021 r.

w sprawie powołania komisji do spraw rozpatrywania wniosków nauczycieli o pomoc zdrowotną złożonych do dnia 31 marca 2021


ZARZĄDZENIE NR 0050.24.2021 WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 31 marca 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubicz na 2021 r.


ZARZĄDZENIE NR 0050.23.2021 WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 30 marca 2021 r.

w sprawie skrócenia czasu pracy Urzędu Gminy Lubicz 2 kwietnia 2021 roku.


ZARZĄDZENIE NR 0050.22.2021 WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 30 marca 2021 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Lubicz za 2020 r.


ZARZĄDZENIE NR 0050.21.2021 WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 19 marca 2021 roku

w sprawie powołania komisji, w celu dokonania wyboru ofert na wykonanie w 2021 roku zadań z zakresu zdrowia publicznego.


ZARZĄDZENIE NR 0050.20.2021 WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 19 marca 2021 roku

w sprawie powołania komisji, w celu dokonania wyboru ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania rozwoju sportu na terenie Gminy Lubicz w roku 2021 w ramach konkursu ofert dla klubów sportowych


ZARZĄDZENIE NR 0050.19.2021 WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 19 marca 2021 roku

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących wstępnego badania na potrzeby opracowania „Strategii rozwoju Gminy Lubicz na lata 2021 - 2028”


ZARZĄDZENIE NR 0050.18.2021 WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 4 marca 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubicz na 2021 r.


ZARZĄDZENIE NR 0050.17.2021 WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 26 lutego 2021 r.

w sprawie zasad udzielenia i rozliczenia zaliczek w Urzędzie Gminy w Lubiczu


ZARZĄDZENIE NR 0050.16.2021 WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 16 lutego 2021 r.

w sprawie powołania pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych.


ZARZĄDZENIE NR 0050.15.2021 WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 9 lutego 2021 r.

w sprawie wyznaczenia koordynatora ds. szczepień oraz utworzenia infolinii dla mieszkańców


ZARZĄDZENIE NR 0050.14.2021 WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 9 lutego 2021 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2021 oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu, dla których gmina Lubicz jest organem prowadzącym, a także specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane


ZARZĄDZENIE NR 0050.12.2021 WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 8 lutego 2021 r.

w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2021 oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu, dla których gmina Lubicz jest organem prowadzącym, a także specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane


ZARZĄDZENIE NR 0050.11.2021 WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 8 lutego 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubicz na 2021 r.


ZARZĄDZENIE NR 0050.10.2021 WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 4 lutego 2021 r.

w sprawie ustanowienia w Urzędzie Gminy Lubicz regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości do kwoty niższej niż 130.000 zł


ZARZĄDZENIE NR 0050.9.2021 WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 2 lutego 2021 r.

w sprawie powołania Komisji Mieszkaniowej


ZARZĄDZENIE NR 0050.8.2021 WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 28 stycznia 2021 r.

zmieniające zarządzenie Wójta Gminy Lubicz nr 0050.6.2021 z dnia 25 stycznia 2021 w sprawie ustalenia na rok szkolny 2021/2022 harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do Przedszkola Publicznego „Chatka Puchatka” w Lubiczu Górnym, oddziałów przedszkolnych oraz klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Lubicz.


ZARZĄDZENIE NR 0050.7.2021 WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 26 stycznia 2021 r.

w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2021 oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu, dla których gmina Lubicz jest organem prowadzącym, a także specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane


ZARZĄDZENIE NR 0050.6.2021 WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 25 stycznia 2021 r.

w sprawie ustalenia na rok szkolny 2021/2022 harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do Przedszkola Publicznego „Chatka Puchatka” w Lubiczu Górnym, oddziałów przedszkolnych oraz klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Lubicz.


ZARZĄDZENIE NR 0050.5.2021 WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 25 stycznia 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubicz na 2021 r.


ZARZĄDZENIE NR 0050.4.2021 WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 19 stycznia 2021 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie aktualizacji zasad i rozliczeń podatku od towarów i usług w Gminie Lubicz i jej jednostkach budżetowych


ZARZĄDZENIE NR 0050.3.2021 WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 19 stycznia 2021 r.

w sprawie powołania zespołu do spraw dostępności w Urzędzie Gminy Lubicz


ZARZĄDZENIE NR 0050.2.2021 WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 19 stycznia 2021 r.

w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w 2021 roku w zamian za święta przypadające w sobotę


ZARZĄDZENIE NR 0050.1.2021 WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 12 stycznia 2021 r.

w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego w Urzędzie Gminy Lubicz dla przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 990
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2021-07-16 12:27

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Intranet

Zaloguj się

Urząd Gminy Lubicz

Lubicz Dolny, ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz

Dane kontaktowe

tel. (56) 621-21-00, (56) 621-21-01

Godziny urzędowania

poniedziałek 7:15 - 15:00
wtorek 7:15 - 17:00 
środa 7:15 - 15:00
czwartek 7:15 - 15:00
piątek 7:15 - 14:15

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 6364605
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2021-07-27 10:54

Stopka strony