Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Gmina Lubicz dzieli się na 17 sołectw. Sołectwa tworzy się, łączy, dzieli lub znosi w drodze uchwał Rady, po przeprowadzeniu konsultacji z zainteresowanymi mieszkańcami. Działania takie, winny uwzględniać uwarunkowania historyczne oraz czynić zadość społeczno – gospodarczemu ich przeznaczeniu. Łączenie, podział lub zniesienie istniejących obecnie sołectw może nastąpić, jeżeli – w wyniku przeprowadzonej konsultacji – pozytywnie wypowiedziała się w tych sprawach co najmniej 1/3 uprawnionych do głosowania stałych mieszkańców zainteresowanych sołectw. Konsultacje w innych sprawach sołectw uważa się za przeprowadzone pozytywnie, jeżeli na Zebraniu wiejskim poświęconym danej sprawie przedstawione zagadnienie uzyskało poparcie zwykłej większości głosów osób obecnych na Zebraniu. Organizację i zakres działania sołectw określa Statut sołectwa. Terminy wyborów sołtysów i rad sołeckich w poszczególnych sołectwach ustala Rada Gminy, podejmując w tym zakresie uchwałę przed upływem kadencji tych organów. Kadencja organów sołectw trwa cztery lata i kończy się nie później niż w okresie 6 miesięcy od daty przeprowadzenia wyborów do Rady Gminy. Nowo wybrani sołtysi oraz członkowie rad sołeckich obejmują swoje funkcje w sposób i w terminach określonych w statutach sołectw. Stali mieszkańcy sołectw, uprawnieni do głosowania, wybierają sołtysów i rady sołeckie w głosowaniu tajnym i bezpośrednim, spośród nieograniczonej liczby kandydatów. Do głosowania stosuje się zasady określone w Statucie Gminy Lubicz dla głosowania tajnego. Rada wyposaża sołectwa w mienie, niezbędne do wykonywania ich zadań. Zakres działania sołectwa, zasady przekazywania przez gminę składników mienia komunalnego do korzystania oraz rozporządzania dochodami z tego mienia, określa Statut sołectwa. Statut ten określa także organy sołectwa i zakres czynności, jakie mogą one dokonywać samodzielnie względem przekazanego mienia. Rada, w uchwale budżetowej, określa wysokość środków finansowych dla prowadzenia gospodarki finansowej sołectwa, w ramach budżetu gminy. Podział i wydatkowanie środków finansowych sołectwa następuje na podstawie uchwały zebrania wiejskiego. Dla rozliczenia wydatków, dokonywanych w ramach środków finansowych sołectwa, służą faktury VAT ( inne dokumenty rozliczeniowe), wystawione dla urzędu gminy. Sołtysi uczestniczą w pracach Rady - na zaproszenie. Na sesjach, które są poświęcone sprawom finansowym sołectw, sołtysom przysługuje prawo składania wniosków, w zakresie przyznania sołectwu środków z budżetu gminy oraz mają oni obowiązek składania radzie informacji o sposobie wykorzystania przyznanych sołectwu w budżecie gminy środków oraz dochodów, uzyskanych z użytkowania mienia komunalnego. W innych sprawach, sołtysom przysługuje prawo głosu w dyskusji poświęconej zagadnieniom, będących przedmiotem rozpatrzenia przez Radę. Przewodniczący Rady powiadamia sołtysów o sesjach Rady w sposób zwyczajowo przyjęty, określony Statutem Gminy Lubicz.

Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2003-06-12 11:17

Opis strony

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 25878
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2020-08-06 10:45

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Intranet

Zaloguj się

Urząd Gminy Lubicz

Lubicz Dolny, ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz

Dane kontaktowe

tel. (56) 621-21-00, (56) 621-21-01

Godziny urzędowania

poniedziałek 7:15 - 15:00
wtorek 7:15 - 17:00 
środa 7:15 - 15:00
czwartek 7:15 - 15:00
piątek 7:15 - 14:15

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 6364585
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2021-07-27 10:54

Stopka strony