Biuletyn Informacji Publicznej
URZĄD GMINY LUBICZ

Wyszukiwarka

Odnośniki

Intranet

Zaloguj się
:
:

Kalendarium

« poprzedni miesiącczerwiec 2024» następny miesiąc
PnWtŚrCzwPtSobNd
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.lubicz.pl

Treść strony

Uchwała Nr XLIV/529/06

Rady Gminy Lubicz

z dnia 18 stycznia 2006r.

 

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubicz na 2006 rok.

 

 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.4, pkt.9 lit."d" i pkt.10 ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591, zm. Dz.U. z 2002r. Nr 23 poz.220, zm. Dz.U. z 2002r. Nr 62 poz.558, zm. Dz.U. z 2002r. Nr 113 poz.984, zm. Dz.U. z 2002r. Nr 214 poz. 1806, zm. Dz.U. z 2003r. Nr 80 poz. 717, zm. Dz.U. z 2003 Nr 162 poz.1568, zm. Dz.U. z 2002 Nr 153 poz.1271, zm. Dz.U. z 2004 Nr 102 poz.1055, zm. DzU. z 2004 Nr 116 poz.1203, zm. Dz.U. z 2002 Nr 214 poz.1806, zm. Dz.U. z 2005r. Nr 172, poz. 1441), art 82 ust. 1 pkt.1, art. 182, art. 184, art. 188 ust. 2 pkt.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104)

 

Rada Gminy Lubicz

uchwala, co następuje:

 

§ 1.

1. Ustala się dochody budżetu w wysokości ....................................33.623.489 zł

    (zgodnie z załącznikiem nr 1)

         z tego:

         a) dochody własne .......................................................................18.276.567 zł

         b) dotacje ........... ...........................................................................5.767.848 zł

         c) subwencja ogólna ......................................................................9.579.074 zł.

 

2. Ustala się wydatki budżetu w wysokości .....................................38.265.932 zł

    (zgodnie z załącznikiem nr 2)

          z tego:

          a) wydatki bieżące w wysokości .................................................32.178.332 zł

              w tym:

              - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

                w wysokości ..........................................................................14.177.162 zł

              - dotacje z budżetu w wysokości ................................................ 983.498 zł

              - obsługa długu w wysokości ....................................................1.030.000 zł

              - poręczenia i gwarancje..............................................................734.000 zł

           b) wydatki majątkowe w wysokości .............................................6.087.600 zł

               z tego:

               - wydatki inwestycyjne ................................... ........................4.510.600 zł

               - rezerwa na zakupy inwestycyjne...........................................1.577.000 zł

 

3. Ustala się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości 4.517.028 zł oraz plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokośc 4.517.028 zł (zgodnie z załącznikami nr 1a i 2a).

 

4. Ustala się dochody, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa, związane z realizacją zadań, o których mowa w ust. 3, w wysokości 45.000 zł (zgodnie z załącznikiem nr 1b).

 

 

§ 2.

Na 2006 rok nie planuje się wydatków z tytułu umów w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego.

 

§ 3.

Ustala się deficyt budżetu w wysokości 4.642.443 zł (zgodnie z załącznikiem nr3)

 

§ 4.

Źródłem pokrycia deficytu są:

- wolne środki z tytułu nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym w wysokości  642.443 zł,

- kredyty bankowe i pożyczki w wysokości 4.000.000 zł.

 

§ 5.

Spłaty zobowiązań długoterminowych wg źródeł i kwot określa załącznik nr 3.

 

§ 6.

1. Określa się plan wydatków na inwestycje realizowane przez Gminę w wysokości 4.510.600 zł.

2.  Wykaz inwestycji realizowanych przez Gminę stanowi załącznik nr 4.

 

§ 7.

Określa się wykaz wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne Gminy Lubicz zgodnie z załącznikiem nr 5.

 

§ 8.

1. Określa się wydatki na 2006r. w wysokości 732.320 zł na realizację projektów i programów realizowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz ze środków bezzwrotnych pochodzących z programów pomocy przedakcesyjnej Unii Europejskiej.

 

2. Określa się wydatki na 2006r. w wysokości 1.843.500 zł na realizację zadania "Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Lubiczu Górnym", ujętego w kontrakcie wojewódzkim..

 

3. Wykaz wydatków na projekty i programy, o których mowa w ust. 1 stanowi załącznik nr 6.

 

§ 9.

Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 135.000 zł i wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 135.000  zł.

§ 10.

1. Ustala się plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych:

    a) przychody -  702.898 zł,

    b) wydatki -  702.898 zł ,

    (zgodnie z załącznikiem nr 7).

 

§ 11.

Ustala się wykaz jednostek budżetowych, które tworzą rachunki dochodów własnych oraz zestawienie dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych - zgodnie z załącznikiem nr 8).

 

§ 12.

Określa się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska I Gospodarki Wodnej:

a) stan środków pieniężnych na początku roku - 286.750 zł,

b) przychody -  100.000 zł,

c) wydatki - 221.000 zł,

d) stan środków pieniężnych na koniec roku - 165.750 zł,

(zgodnie z załącznikiem nr 9).

 

§ 13.

Prognozuje się łączną kwotę długu na koniec roku budżetowego zgodnie z załącznikiem nr 10 i 11.

 

§ 14.

Ustala się wielkość dotacji celowych  z budżetu gminy na realizację zadań własnych gminy, zleconych do realizacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych na zadania:

1) w zakresie ochrony przeciwpożarowej w wysokości 96.200 zł,

2) w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w wysokości 33.000 zł,

3) w zakresie edukacyjnej i wychowawczej działalności pozaszkolnej w wysokości 30.000 zł,

4) w zakresie kultury fizycznej i sportu w wysokości 40.000 zł.

 

§ 15.

Ustala się kwotę dotacji przedmiotowej kalkulowanej według stawki jednostkowej dla zakładu budżetowego Przedszkole Publiczne w Lubiczu w wysokości 534.298 zł na realizację podstawy programowej.

           

§ 16.

Ustala się kwotę dotacji podmiotowej 250.000 zł z budżetu gminy dla instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej.

 

§ 17.

Upoważnia się Wójta Gminy do:

- zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2.500.000 zł,

- dokonywania zmian w planie wydatków bieżących i majątkowych, między rozdziałami i paragrafami w ramach działów

 

§ 18.

1. Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania w ramach określonych wydatkami budżetu gminy, a także zobowiązania z tytułu umów wieloletnich uzasadnionych odpowiednimi programami oraz z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

 

2. Upoważnia się Wójta do zaciągania długu  oraz spłat zobowiązań jednostki.

 

§ 19.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 20.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2006 r.

Uchwała podlega również ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Metryka

  • opublikował: Kamila Mróz
    data publikacji: 2006-02-07 08:58

Metryka

  • opublikował: Kamila Mróz
    data publikacji: 2006-02-07 08:59

ZMIANY BUDŻETU GMINY LUBICZ NA 2006 ROK

Opis strony

redaguje: Barbara Wiertel, Referat Organizacyjny, Urząd Gminy Lubicz, ul. Toruńska 21, tel. (056) 678-21-28, fax: (056) 678-21-22, e-mail: bip@lubicz.pl

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 24363
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2008-02-12 15:37:49