Ścieżka nawigacyjna

Treść strony


OGŁOSZENIE GP.6721.2.2019.VK

GP.6721.2.2019.VK

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 283  późn. zm.) informuję o możliwości zapoznania się z projektem zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Lubicz Dolny, obejmującej obszar ograniczony od północy drogą krajową nr 10, od wschodu ulicą Dworcową, od południa ulicą Toruńską, od zachodu  zachodnią granicą działki nr 128/1, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 26.06.2020 r. do 28.07.2020 r. w siedzibie Urzędu Gminy Lubicz w Lubiczu Dolnym przy ul. Toruńskiej 21, w sali obsługi interesantów (parter, wejście od podwórka), w godzinach pracy Urzędu.

Przed osobistą wizytą w urzędzie należy zapoznać się z zasadami bezpieczeństwa umieszczonymi na stronie internetowej:

https://www.lubicz.pl/7359,wszystkie-aktualnosci?tresc=68314

Zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski w siedzibie Urzędu Gminy Lubicz, w terminie do dnia 13.08.2020 r. w formie, o której mowa w art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Lubicz.

Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych dostępna jest na stronie https://www.bip.lubicz.pl/7681,2020 oraz w siedzibie Urzędu Gminy Lubicz, ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz Dolny.

Wójt Gminy Lubicz
Marek Nicewicz  

drukuj (


OGŁOSZENIE GP.6721.2.2019.VK)

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-06-18 15:18


OGŁOSZENIE GP.6721.2.2019.VK

GP.6721.2.2019.VK

OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Lubicz Dolny

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 293) oraz uchwały Rady Gminy Lubicz Nr VI/55/19 z dnia 28 lutego 2019 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Lubicz Dolny, obejmującej obszar ograniczony od północy drogą krajową nr 10, od wschodu ulicą Dworcową, od południa ulicą Toruńską, od zachodu  zachodnią granicą działki nr 128/1, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 26.06.2020 r. do 28.07.2020 r. w siedzibie Urzędu Gminy Lubicz w Lubiczu Dolnym przy ul. Toruńskiej 21, w sali obsługi interesantów (parter, wejście od podwórka), w godzinach pracy Urzędu.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 21.07.2020 r. w siedzibie Urzędu Gminy Lubicz, w sali nr 15, o godz. 1400.

Przed osobistą wizytą w urzędzie należy zapoznać się z zasadami bezpieczeństwa umieszczonymi na stronie internetowej:

https://www.lubicz.pl/7359,wszystkie-aktualnosci?tresc=68314

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Lubicz z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13.08.2020 r.

Zgodnie z art. 17a ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym informuję, że Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych dostępna jest na stronie https://www.bip.lubicz.pl/7681,2020 oraz w siedzibie Urzędu Gminy Lubicz, ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz Dolny.

Informuję o ograniczeniu prawa dostępu do informacji o źródle danych osobowych uzyskanych w toku prowadzenia postępowań dotyczących sporządzania aktów planistycznych, jeżeli wpłynie to na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano - zgodnie z art. 8a ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Wójt Gminy Lubicz
Marek Nicewicz  

drukuj (


OGŁOSZENIE GP.6721.2.2019.VK)

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-06-18 15:19
 • Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2020-06-18 15:23
 • Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2020-06-18 15:23
 • Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2020-06-18 15:26

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-06-18 15:20


OBWIESZCZENIE GP.6721.6.2017.VK   

GP.6721.6.2017.VK        

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.)

zawiadamiam

o uchwaleniu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Lubicz Dolny uchwałą Nr XIX/249/20 Rady Gminy Lubicz z dnia 27 lutego 2020 r.

Zainteresowani mogą zapoznać się z treścią ww. dokumentu oraz uzasadnieniem i podsumowaniem, sporządzonymi na podstawie art. 42 pkt 2 i art. 55 ust. 3 ww. ustawy, w siedzibie Urzędu Gminy w Lubiczu Dolnym przy ul. Toruńskiej 21, pokój nr 30 w godzinach pracy Urzędu.

Z up. Wójta       
Wojciech Rakowiecki
Zastępca Wójta   

drukuj (


OBWIESZCZENIE GP.6721.6.2017.VK   )

Metryka

 • data wytworzenia: 2020-03-03
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-03-03 09:11


OBWIESZCZENIE GP.6721.8.2018.VK  

GP.6721.8.2018.VK  

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.)

zawiadamiam

o uchwaleniu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubicz dot. terenów komercyjnych położonych przy drodze nr 52 na obszarach wsi: Grębocin, Rogowo, Rogówko, Brzeźno, Brzezinko i Gronowo uchwałą Nr XVIII/239/20 Rady Gminy Lubicz z dnia 30 stycznia 2020 r.

Zainteresowani mogą zapoznać się z treścią ww. dokumentu oraz uzasadnieniem i podsumowaniem, sporządzonymi na podstawie art. 42 pkt 2 i art. 55 ust. 3 ww. ustawy, w siedzibie Urzędu Gminy w Lubiczu Dolnym przy ul. Toruńskiej 21, pokój nr 30 w godzinach pracy Urzędu.

Z up. Wójta       
Wojciech Rakowiecki
Zastępca Wójta   

drukuj (


OBWIESZCZENIE GP.6721.8.2018.VK  )

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-02-04 14:53

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1870
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2020-06-18 15:26

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Intranet

Zaloguj się

Urząd Gminy Lubicz

Lubicz Dolny, ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz

Dane kontaktowe

tel. (56) 621-21-00, (56) 621-21-01

Godziny urzędowania

poniedziałek 7:15 - 15:00
wtorek 7:15 - 17:00 
środa 7:15 - 15:00
czwartek 7:15 - 15:00
piątek 7:15 - 14:15

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 4744028
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-23 09:19

Stopka strony