Biuletyn Informacji Publicznej
URZĄD GMINY LUBICZ

Wyszukiwarka

Odnośniki

Intranet

Zaloguj się
:
:

Kalendarium

« poprzedni miesiącmaj 2024» następny miesiąc
PnWtŚrCzwPtSobNd
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.lubicz.pl

Treść strony

GP.6730.27.2024.EK

Wójt Gminy Lubicz

    ul. Toruńska 21

87-162 Lubicz Dolny

GP.6730.27.2024.EK                                                                                                                           Lubicz Dolny, 2024.05.23

 

OBWIESZCZENIE

I.                    o zakończeniu zbierania dowodów w postępowaniu administracyjnym

Działając na podstawie przepisów art. 10 § 1 w zw. z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z dnia 2024 r. poz. 572, dalej k.p.a.), oraz w zw. z art. 53 ust. 1c ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r., poz. 977, dalej u.p.z.p.), Wójt Gminy Lubicz

zawiadamia 

osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym tj. działki o nr 99/1 położonej w m. Rogówko, gm. Lubicz o zakończeniu zbierania dowodów i materiałów w postępowaniu wszczętym na wniosek osoby fizycznej w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie trzech magazynów na płody rolne, baterii silosów zbożowych z suszarnią gazową (naziemne zbiorniki gazowe do zasilania suszarni) i wiaty na terenie części działki nr 20 położonej w m. Jedwabno, gm. Lubicz.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie organu oraz udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Lubicz.

Zgodnie z art. 49 § 2 ustawy k.p.a. zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. od dnia 23.05.2024 r. 

Zgodnie z art. 10 § 1 k.p.a. zawiadamiam strony postępowania o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie 7 dni, od daty dokonania zawiadomienia, tj. do dnia 13.06.2024 r.

Akta sprawy dostępne są w siedzibie Urzędu Gminy Lubicz: Lubicz Dolny, ul. Toruńska 21, pokój nr 30 w godzinach pracy Urzędu (po wcześniejszym kontakcie telefonicznym 56/621 21 04).

II.                o niezałatwieniu sprawy w terminie

Działając zgodnie z art. 36 k.p.a. Wójt Gminy Lubicz zawiadamia, że sprawa opisana w punkcie 1 niniejszego obwieszczenia nie może być załatwiona w terminie określonym w art. 35 § 3 k.p.a., przewidzianym dla załatwienia szczególnie skomplikowanej sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego to jest w terminie dwóch miesięcy od daty wszczęcia postępowania. Ze względu na charakter procedury związanej z ustaleniem warunków zabudowy, to jest opracowywaniem projektu decyzji przez osobę uprawnioną nie będącą pracownikiem organu, obowiązkiem uzgodnienia projektu decyzji z właściwymi organami oraz w szczególności zawiadomienia stron postępowania i zapewnienia im możliwości wypowiedzenia się przed wydaniem decyzji, nowy termin załatwienia sprawy tut. organ wyznacza na dzień 28.06.2024 r.

 Niezależnie od powyższego postępowanie nie będzie prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy, a decyzja kończąca postępowanie wydana zostanie niezwłocznie po wykonaniu czynności proceduralnych opisanych wyżej.

Pouczenie:

Strona postępowania ma prawo złożyć ponaglenie na organ rozpatrujący sprawę, jeżeli:

1)       nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 lub przepisach szczególnych ani w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 § 1 (bezczynność);

2)       postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość).

Ponaglenie wnosi się do organu wyższego stopnia, tj. Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu za pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie, tj. Wójta Gminy Lubicz. Ponaglenie powinno zawierać uzasadnienie.

                                                                                                                             z up. WÓJTA

                                                                                                                                                               Agnieszka Klugiewicz-Lewicka
                                                                                                                                                                  Kierownik Referatu
                                                                                                                                                                Gospodarki Przestrzennej

 

 Rozdzielnik:

1.        Tablica informacyjna w Urzędzie Gminy Lubicz,

ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz Dolny, bud.A

2.     Strona internetowa: https://www.bip.lubicz.pl/,

3.     a/a

 

drukuj (GP.6730.27.2024.EK)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewelina Kowalska
  data wytworzenia: 2024-05-23
 • opublikował: Anna Szatkowska
  data publikacji: 2024-05-23 13:28

Obwieszczenie o wydanie decyzji w sprawie GP.6730.18.2024.AS

WÓJT GMINY LUBICZ

    ul. Toruńska 21

87-162 LUBICZ DOLNY

 

GP.6730.18.2024.AS                                                                         Lubicz Dolny, 2024.05.20

 

OBWIESZCZENIE

O WYDANIU DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY  

Działając na podstawie przepisów art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z dnia 2024 r. poz. 572, dalej k.p.a.), oraz w zw. z art. 53 ust. 1c ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r., poz. 977, dalej u.p.z.p.), Wójt Gminy Lubicz

zawiadamia, że: 

w dniu 20.05.2024 r. została wydana decyzja Nr 36/2024 o warunkach zabudowy na wniosek Dino Polska S.A. z siedzibą w Krotoszynie dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii niskiego napięcia oraz latarni oświetleniowych na terenie części działek nr 244/45 i 244/46, obręb Grabowiec, gm. Lubicz.

Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości w terminie od dnia 20.05.2024 r.

Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią decyzji w siedzibie Urzędu Gminy Lubicz, ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz Dolny, pokój nr 28, tel. (56) 621 21 35 w godzinach pracy urzędu.             

Od wyżej wymienionej decyzji stronom służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu, które należy wnieść za pośrednictwem Wójta Gminy Lubicz w terminie 14 dni od dnia doręczenia.

Zgodnie z art. 49 k.p.a. doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

                 Z up. Wójta

Agnieszka Klugiewicz- Lewicka

            Kierownik Referatu

      Gospodarki Przestrzennej

drukuj (Obwieszczenie o wydanie decyzji w sprawie GP.6730.18.2024.AS)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Szatkowska
 • opublikował: Anna Szatkowska
  data publikacji: 2024-05-20 13:27

GP.6730.27.2024.EK

Wójt Gminy Lubicz

   ul. Toruńska 21

87-162 Lubicz Dolny

GP.6730.27.2024.EK                                                                                                                      Lubicz Dolny, 2024.05.16

 

 

OBWIESZCZENIE

dotyczące wystąpienia z wnioskiem do odpowiednich organów

o uzgodnienie projektu decyzji o warunkach zabudowy

 

Działając na podstawie przepisów art. 49 oraz art. 106 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z dnia 2024 r. poz. 572, dalej k.p.a.), art. 53 ust. 4 i art. 64 ust. 1,  oraz w zw. z art.53 ust. 1c ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r., poz. 977, dalej u.p.z.p.), Wójt Gminy Lubicz

zawiadamia, 

że pismem z dnia 30.04.2024 r. organ wystąpił z wnioskiem o uzgodnienie projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie trzech magazynów na płody rolne, baterii silosów zbożowych z suszarnią gazową (naziemne zbiorniki gazowe do zasilania suszarni) i wiaty na terenie części działki nr 20 położonej w miejscowości Jedwabno, gm. Lubicz do następujących organów:

 

1.    Starosty Toruńskiego (art. 53 ust. 4 pkt 6 u.p.z.p.)

2.    Dyrektora Zarządu Zlewni PGW Wody Polskie w Toruniu (art. 53 ust. 4 pkt 6 u.p.z.p.)

3.    Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy (art. 53 ust. 4 pkt 8 u.p.z.p.)

4.    Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego (art. 53 ust. 4 pkt 2a u.p.z.p.)

5.    Centralnego Portu Komunikacyjnego Sp. z o.o. (art. 53 ust. 4 pkt 16 u.p.z.p.)

 

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie organu oraz udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Lubicz.

Zgodnie z art. 49 § 2 ustawy k.p.a. zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. od dnia 16.05.2024 r. 

                 z up. Wójta

Agnieszka Klugiewicz- Lewicka

            Kierownik Referatu

      Gospodarki Przestrzennej

Rozdzielnik:

1. Tablica informacyjna w Urzędzie Gminy Lubicz, ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz Dolny, bud. A

2. Strona internetowa: https://www.bip.lubicz.pl/,

3. a/a

drukuj (GP.6730.27.2024.EK)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewelina Kowalska
  data wytworzenia: 2024-05-16
 • opublikował: Vanessa Koczkodon
  data publikacji: 2024-05-16 11:23

GP.6730.27.2024.EK

 WÓJT GMINY LUBICZ

    ul. Toruńska 21

87-162 LUBICZ DOLNY

 

GP.6730.27.2024.EK                                                                                                                                                      Lubicz Dolny, 2024.05.16.

 

OBWIESZCZENIE

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

W SPRAWIE USTALENIA WARUNKÓW ZABUDOWY 

Na podstawie 61 § 4 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2024 r., poz. 572, dalej k.p.a.), w związku z art. 53 ust. 1 c, art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2023 r., poz. 977 ze zm.) Wójt Gminy Lubicz

zawiadamia

osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, tj. działki o nr 99/1 położonej w m. Rogówko, gm. Lubicz, że w dniu 08.04.2024 r. wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie trzech magazynów na płody rolne, baterii silosów zbożowych z suszarnią gazową (naziemne zbiorniki gazowe do zasilania suszarni) i wiaty na terenie części działki nr 20 położonej w miejscowości Jedwabno na wniosek złożony przez osobę fizyczną.

 Zgodnie z art. 49 § 2 k.p.a. zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie lub udostępnienie w Biuletynie Informacji Publicznej, tj. od dnia 16.05.2024 r.

Strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Lubicz, ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz Dolny, pok. nr 30, w godzinach pracy urzędu (po wcześniejszym kontakcie telefonicznym 56/621 21 04) oraz składać ewentualne zastrzeżenia, wnioski  i wyjaśnienia dotyczące w/w postępowania.  Wszelkie pisma w przedmiotowej sprawie można składać w Biurze Podawczym, ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz Dolny, za pośrednictwem operatora pocztowego – Poczty Polskiej S.A. lub elektronicznej platformy usług administracji publicznej – ePUAP.

                                                                                                                                                                                       z up. WÓJTA

                                                                                                                                   Agnieszka Klugiewicz-Lewicka
                                                                                                                             Kierownik Referatu
                                                                                                                                Gospodarki Przestrzennej

Rozdzielnik:

1. Tablica informacyjna w Urzędzie Gminy Lubicz, ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz Dolny, bud.A,

2. Strona internetowa: https://www.bip.lubicz.pl/,

3. a/a

drukuj (GP.6730.27.2024.EK)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewelina Kowalska
  data wytworzenia: 2024-05-16
 • opublikował: Vanessa Koczkodon
  data publikacji: 2024-05-16 11:17

Obwieszczenie o wydaniu decyzji GP.6730.23.2024.AS

WÓJT GMINY LUBICZ

    ul. Toruńska 21

87-162 LUBICZ DOLNY

Lubicz Dolny, 2024.05.14

GP.6730.23.2024.AS

OBWIESZCZENIE

O WYDANIU DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY

Na podstawie art. 49a ustawy z dnia  14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r., poz. 572 ze zm.), Wójt Gminy Lubicz

zawiadamia, że: 

dnia 14.05.2024 r. została wydana, na wniosek osób fizycznych, decyzja nr 34/2024 dotycząca ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego na terenie działki nr 1/16 w m. Kopanino, gm. Lubicz.

Niniejsze  obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości w terminie od dnia 14.05.2024 r.

Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią decyzji w siedzibie Urzędu Gminy Lubicz, ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz Dolny, pokój nr 28, tel. (56) 621 21 35 w godzinach pracy urzędu.

Od wyżej wymienionej decyzji stronom służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu, które należy wnieść za pośrednictwem Wójta Gminy Lubicz w terminie 14 dni od dnia doręczenia.

Zgodnie z art. 49 k.p.a. doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

                 Z up. Wójta

Agnieszka Klugiewicz- Lewicka

            Kierownik Referatu

      Gospodarki Przestrzennej

 

Rozdzielnik:

1. Tablica informacyjna w Urzędzie Gminy Lubicz.

2. Strona internetowa: https://www.bip.lubicz.pl/

3. Sołeckie gabloty ogłoszeniowe w m. Kopanino- szt. 6,

4. a/a – UG.

drukuj (Obwieszczenie o wydaniu decyzji GP.6730.23.2024.AS)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Szatkowska
 • opublikował: Anna Szatkowska
  data publikacji: 2024-05-14 09:58

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania GP.6730.45.2024.EK

 

      WÓJT GMINY LUBICZ

         ul. Toruńska 21

    87-162 LUBICZ DOLNY

   

 

GP.6730.45.2024.EK                                                                                                                                                    Lubicz Dolny, 2024.05.10.

 

OBWIESZCZENIE

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

W SPRAWIE USTALENIA WARUNKÓW ZABUDOWY

 

Na podstawie art. 49 § 1, 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2024 r., poz. 572, dalej k.p.a.),w związku z art. 53 ust. 1 c, 64 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2023 r., poz. 977 ze zm.) Wójt Gminy Lubicz

zawiadamia

osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, tj. działki o nr 410 położonej w m. Młyniec Drugi, gm. Lubicz, że wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku rekreacji indywidualnej na terenie części działki nr 409/4 w m. Młyniec Drugi, gm. Lubicz na wniosek złożony przez osobę fizyczną.

Zgodnie z art. 49 § 2 k.p.a. zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie lub udostępnienie w Biuletynie Informacji Publicznej, tj. od dnia 10.05.2024 r.

Strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Lubicz, ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz Dolny, pok. nr 30, w godzinach pracy urzędu (po wcześniejszym kontakcie telefonicznym 56/621 21 04) oraz składać ewentualne zastrzeżenia, wnioski  i wyjaśnienia dotyczące w/w postępowania.  Wszelkie pisma w przedmiotowej sprawie można składać w Biurze Podawczym, ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz Dolny, za pośrednictwem operatora pocztowego – Poczty Polskiej S.A. lub elektronicznej platformy usług administracji publicznej – ePUAP.

 

                                                                                                    z up. WÓJTA

                                                                                       Agnieszka Klugiewicz-Lewicka

                                                                               Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej

 

 

Rozdzielnik:

1. Tablica informacyjna w Urzędzie Gminy Lubicz, ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz Dolny, bud.A,

2. Strona internetowa: https://www.bip.lubicz.pl/,

3. a/a

 

drukuj (Obwieszczenie o wszczęciu postępowania GP.6730.45.2024.EK)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewelina Kowalska
  data wytworzenia: 2024-05-10
 • opublikował: Anna Szatkowska
  data publikacji: 2024-05-10 10:39

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie GP.6730.18.24.AS

WÓJT GMINY LUBICZ

    ul. Toruńska 21

87-162 LUBICZ DOLNY

Lubicz Dolny, 2024.04.26

GP.6730.18.2024.AS

OBWIESZCZENIE

o możliwości zajęcia stanowiska wobec całości dowodów i żądań zawartych w aktach sprawy, przed wydaniem przedmiotowej decyzji  

Na podstawie art. 10 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity z 2024 r., poz. 572, zwany k.p.a) w związku z art. 53 ust. 1c ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z dnia 2023 r. poz. 977 ze zm., zwany u.p.z.p),w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym w sprawie wydania decyzji ustalającej warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii niskiego napięcia oraz latarni oświetleniowych na terenie części działek nr 244/45 i 244/46 w m. Grabowiec, gm. Lubicz.

zawiadamiam

strony niniejszego postępowania administracyjnego o możliwości zapoznania się z zebranymi materiałami i dowodami oraz zgłoszonymi żądaniami, a także  o możliwości zajęcia stanowiska wobec całości dowodów i żądań zawartych w aktach sprawy, przed wydaniem przedmiotowej decyzji. W zawiązku z powyższym, strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie oraz składać wnioski i zastrzeżenia w przedmiocie sprawy.

Nadmienić przy tym należy, iż z prawa wglądu do akt sprawy, można skorzystać wyłącznie po wcześniejszym telefonicznym kontakcie z pracownikiem prowadzącym sprawę pod nr tel. (56) 621 21 35.

Niniejsze zawiadomienie zostało udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Lubicz, ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz Dolny, bud. A, I piętro.

                 Z up. Wójta

Agnieszka Klugiewicz- Lewicka

            Kierownik Referatu

      Gospodarki Przestrzennej

 

POUCZENIE

Niniejsze zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło jego udostępnienie w Biuletynie Informacji Publicznej. Wszelkie pisma w przedmiotowej sprawie należy składać w Biurze Podawczym, ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz Dolny, za pośrednictwem operatora pocztowego – Poczta Polska S.A. lub Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej – ePUAP.

W przypadku nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym lub nieuzyskania danych pozwalających na ustalenie adresu właściciela lub użytkowania wieczystego nieruchomości w sposób określony w ust. 1b ustawy u.p.z.p, zawiadomienia dokonuje się w sposób, o którym mowa w art. 49 k.p.a. Przepisu art. 34 § 1 w k.p.a nie stosuje się (art. 53 ust. 1c ustawy u.p.z.p).

drukuj (Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie GP.6730.18.24.AS)

Metryka

 • opublikował: Anna Szatkowska
  data publikacji: 2024-04-26 11:08
 • zmodyfikował: Anna Szatkowska
  ostatnia modyfikacja: 2024-04-26 11:08

Obwieszczenie o wydaniu decyzji inwestycji celu publicznego GP.6733.4.2024.AS

WÓJT GMINY LUBICZ

    ul. Toruńska 21

87-162 LUBICZ DOLNY 

Lubicz Dolny, 2024.04.24

GP.6733.4.2024.AS

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LUBICZ

O WYDANIU DECYZJI

LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 572)

z a w i a d a m i a m

że w dniu 24.04.2024 r. została wydana decyzja Nr 6/CP/2024 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: ,, Budowie sieci wodociągowej na terenie działki nr 338/5 w m. Młyniec Drugi”, gm. Lubicz.

W związku z powyższym informuję, że strony postępowania mogą zapoznać się z treścią ww. rozstrzygnięcia oraz aktami sprawy w Urzędzie Gminy Lubicz, w Lubiczu Dolnym przy ul. Toruńskiej 21, w Referacie Gospodarki Przestrzennej, II piętro, pokój nr 28- po wcześniejszym uzgodnieniu terminu pod nr telefonu (56) 621 21 35.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego zawiadomienie poprzez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni licząc o dnia podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia.

 

Wywieszone do publicznej wiadomości w dniach od 24.04.04.2024 r. do 09 .05.2024 r.

 

                 Z up. Wójta

Agnieszka Klugiewicz- Lewicka

            Kierownik Referatu

      Gospodarki Przestrzennej

Rozdzielnik:

1. Tablica informacyjna w Urzędzie Gminy Lubicz.

2. Strona internetowa: https://www.bip.lubicz.pl/

3. Tablica ogłoszeń sołectwa Młyniec Drugi, szt. – 4, 

4. a/a – UG

drukuj (Obwieszczenie o wydaniu decyzji inwestycji celu publicznego GP.6733.4.2024.AS)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Szatkowska
 • opublikował: Anna Szatkowska
  data publikacji: 2024-04-24 12:02

Ogłoszenia dotyczące prowadzonych postępowań o lokalizację celu publicznego oraz postępowań w sprawie ustalenie warunków zabudowy, gdy poprzedzone były wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji

Metryka

 • opublikował: Sławomir Szczęśniak
  data publikacji: 2023-10-19 10:11

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2490
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2024-05-23 13:28:56