Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Intranet

Zaloguj się

Nawigacja

Treść strony


OBWIESZCZENIE GP.6721.12.2016.WS 

GP.6721.12.2016.WS                                                                        Lubicz Dolny, 2018.07.31

O B W I E S Z C Z E N I E

    Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.z 2017 r. poz. 1405 ze zm.)

i n f o r m u j ę

o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Gronówko uchwałą Nr XLVIII/640/2018 Rady Gminy Lubicz z dnia 27 lipca 2018 r.

Zainteresowani mogą zapoznać się z:

 • treścią w/w dokumentu,
 • uzasadnieniem zawierającym informacje o udziale społeczeństwa w postępowaniu oraz
  o tym, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione uwagi i wnioski zgłoszone w związku z udziałem społeczeństwa,
 • podsumowaniem zawierającym:
 • uzasadnienie wyboru przyjętych dokumentów w odniesieniu do rozpatrywanych rozwiązań alternatywnych,
 • informację w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim stopniu zostały uwzględnione ustalenia zawarte w prognozie,
 • informację w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim stopniu zostały uwzględnione opinie regionalnego dyrektora ochrony środowiska i państwowego inspektora sanitarnego,
 • informację w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim stopniu zostały uwzględnione zgłoszone uwagi i wnioski,
 • informację w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim stopniu zostały uwzględnione propozycje dotyczące metod i częstotliwości przeprowadzania monitoringu skutków realizacji postanowień w/w dokumentu w zakresie oddziaływania na środowisko,

w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Lubicz i publicznie dostępnym wykazie.

drukuj (


OBWIESZCZENIE GP.6721.12.2016.WS )

 • opublikował: Admin
  data publikacji: 2018-08-01 10:43


OBWIESZCZENIE GP.6721.10.2016.WS

GP.6721.10.2016.WS                                                                        Lubicz Dolny, 2018.07.31

O B W I E S Z C Z E N I E

    Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.z 2017 r. poz. 1405 ze zm.)

i n f o r m u j ę

o uchwaleniu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi
Krobia, Lubicz Górny i Mierzynek
uchwałą Nr XLVIII/641/2018 Rady Gminy Lubicz z dnia 27 lipca 2018 r.

Zainteresowani mogą zapoznać się z:

 • treścią w/w dokumentu,
 • uzasadnieniem zawierającym informacje o udziale społeczeństwa w postępowaniu oraz
  o tym, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione uwagi i wnioski zgłoszone w związku z udziałem społeczeństwa,
 • podsumowaniem zawierającym:
 • uzasadnienie wyboru przyjętych dokumentów w odniesieniu do rozpatrywanych rozwiązań alternatywnych,
 • informację w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim stopniu zostały uwzględnione ustalenia zawarte w prognozie,
 • informację w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim stopniu zostały uwzględnione opinie regionalnego dyrektora ochrony środowiska i państwowego inspektora sanitarnego,
 • informację w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim stopniu zostały uwzględnione zgłoszone uwagi i wnioski,
 • informację w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim stopniu zostały uwzględnione propozycje dotyczące metod i częstotliwości przeprowadzania monitoringu skutków realizacji postanowień w/w dokumentu w zakresie oddziaływania na środowisko,

w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Lubicz i publicznie dostępnym wykazie.

drukuj (


OBWIESZCZENIE GP.6721.10.2016.WS)

 • opublikował: Admin
  data publikacji: 2018-08-01 10:42


OBWIESZCZENIE GP.6721.7.2016.WS

GP.6721.7.2016.WS                                                                          Lubicz Dolny, 2018.07.31

O B W I E S Z C Z E N I E

    Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.z 2017 r. poz. 1405 ze zm.)

i n f o r m u j ę

o uchwaleniu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi
Lubicz Górny i Krobia
uchwałą Nr XLVIII/642/2018 Rady Gminy Lubicz z dnia 27 lipca 2018 r.

Zainteresowani mogą zapoznać się z:

 • treścią w/w dokumentu,
 • uzasadnieniem zawierającym informacje o udziale społeczeństwa w postępowaniu oraz
  o tym, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione uwagi i wnioski zgłoszone w związku z udziałem społeczeństwa,
 • podsumowaniem zawierającym:
 • uzasadnienie wyboru przyjętych dokumentów w odniesieniu do rozpatrywanych rozwiązań alternatywnych,
 • informację w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim stopniu zostały uwzględnione ustalenia zawarte w prognozie,
 • informację w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim stopniu zostały uwzględnione opinie regionalnego dyrektora ochrony środowiska i państwowego inspektora sanitarnego,
 • informację w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim stopniu zostały uwzględnione zgłoszone uwagi i wnioski,
 • informację w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim stopniu zostały uwzględnione propozycje dotyczące metod i częstotliwości przeprowadzania monitoringu skutków realizacji postanowień w/w dokumentu w zakresie oddziaływania na środowisko,

w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Lubicz i publicznie dostępnym wykazie.

 

drukuj (


OBWIESZCZENIE GP.6721.7.2016.WS)

 • opublikował: Admin
  data publikacji: 2018-08-01 10:40


OBWIESZCZENIE GP.6733.5.2018.PP    

GP.6733.5.2018.PP                                                                           Lubicz Dolny, 2018.07.18

O B W I E S Z C Z E N I E

o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 10 § 1 i 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz
art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 j.t. ze zm.)

z a w i a d a m i a  s i ę

że w dniu 12.07.2018 r. na wniosek Lubickie Wodociągi Sp. z o.o. Lubicz Dolny, ul. Toruńska 56, 87-162 Lubicz, reprezentowana przez pełnomocnika Pana Jana Kretkowskiego, Projektowanie i Nadzory Wod-Kan, Mała Nieszawka, ul. Miodowa 3, wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla zamierzenia polegającego na budowie sieci wodociągowej, przewidzianej do realizacji na części działki nr 379 oraz na działkach nr 478, 349, 350/4 położonych w miejscowości Grębocin.

W związku z powyższym strony mogą zapoznać się z zamierzeniem inwestycyjnym i zgłosić ewentualne zastrzeżenia i wnioski w ciągu 14 dni od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

Sprawę prowadzi: Referat Gospodarki Przestrzennej urzędu Gminy Lubicz.

drukuj (


OBWIESZCZENIE GP.6733.5.2018.PP    )

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-07-20 15:14
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2018-07-20 15:15


Obwieszczenie GP.6721.5.2016.PP

GP.6721.5.2016.PP                                                                           Lubicz Dolny, 2018.07.04
                                                                                     O B W I E S Z C Z E N I E
Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 t.j. ze zm.)
                                                                                         i n f o r m u j ę
o uchwaleniu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Lubicz Górny i Krobia uchwałą Nr XLVII/624/2018 Rady Gminy Lubicz z dnia 26 czerwca 2018 r.
Zainteresowani mogą zapoznać się z:
•    treścią w/w dokumentu,
•    uzasadnieniem zawierającym informacje o udziale społeczeństwa w postępowaniu oraz o tym, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione uwagi i wnioski zgłoszone w związku z udziałem społeczeństwa,
•    podsumowaniem zawierającym:
–   uzasadnienie wyboru przyjętych dokumentów w odniesieniu do rozpatrywanych rozwiązań alternatywnych,
–   informację w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim stopniu zostały uwzględnione ustalenia zawarte w prognozie,
–   informację w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim stopniu zostały uwzględnione opinie regionalnego dyrektora ochrony środowiska i państwowego inspektora sanitarnego,
–   informację w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim stopniu zostały uwzględnione zgłoszone uwagi i wnioski,
–   informację w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim stopniu zostały uwzględnione propozycje dotyczące metod i częstotliwości przeprowadzania monitoringu skutków realizacji postanowień w/w dokumentu w zakresie oddziaływania na środowisko,
w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Lubicz i publicznie dostępnym wykazie.

drukuj (


Obwieszczenie GP.6721.5.2016.PP)

 • opublikował: Admin
  data publikacji: 2018-07-06 07:53
 • zmodyfikował: Admin
  ostatnia modyfikacja: 2018-07-06 07:53


Obwieszczenie GP.6721.2.2016.PP

GP.6721.2.2016.PP                                                                           Lubicz Dolny, 2018.07.04
O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.  z 2017 r. poz. 1405 t.j. ze zm.)
                                                                                      i n f o r m u j ę
o uchwaleniu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Grębocin uchwałą Nr XLVII/625/2018 Rady Gminy Lubicz z dnia 26 czerwca 2018 r.
Zainteresowani mogą zapoznać się z:
•    treścią w/w dokumentu,
•    uzasadnieniem zawierającym informacje o udziale społeczeństwa w postępowaniu oraz o tym, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione uwagi i wnioski zgłoszone w związku z udziałem społeczeństwa,
•    podsumowaniem zawierającym:
–   uzasadnienie wyboru przyjętych dokumentów w odniesieniu do rozpatrywanych rozwiązań alternatywnych,
–   informację w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim stopniu zostały uwzględnione ustalenia zawarte w prognozie,
–   informację w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim stopniu zostały uwzględnione opinie regionalnego dyrektora ochrony środowiska i państwowego inspektora sanitarnego,
–   informację w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim stopniu zostały uwzględnione zgłoszone uwagi i wnioski,
–   informację w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim stopniu zostały uwzględnione propozycje dotyczące metod i częstotliwości przeprowadzania monitoringu skutków realizacji postanowień w/w dokumentu w zakresie oddziaływania na środowisko,
w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Lubicz i publicznie dostępnym wykazie.
 

drukuj (


Obwieszczenie GP.6721.2.2016.PP)

 • opublikował: Admin
  data publikacji: 2018-07-06 07:34


OBWIESZCZENIE GP.6721.1.14.2015.WS

GP.6721.1.14.2015.WS                                                                     Lubicz Dolny, 2018.07.02

O B W I E S Z C Z E N I E
Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm.)

i n f o r m u j ę

o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Grębocin uchwałą Nr XLVII/626/2018 Rady Gminy Lubicz z dnia 26 czerwca 2018 r.

Zainteresowani mogą zapoznać się z:

 • treścią w/w dokumentu,
 • uzasadnieniem zawierającym informacje o udziale społeczeństwa w postępowaniu oraz
  o tym, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione uwagi i wnioski zgłoszone w związku z udziałem społeczeństwa,
 • podsumowaniem zawierającym:
 • uzasadnienie wyboru przyjętych dokumentów w odniesieniu do rozpatrywanych rozwiązań alternatywnych,
 • informację w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim stopniu zostały uwzględnione ustalenia zawarte w prognozie,
 • informację w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim stopniu zostały uwzględnione opinie regionalnego dyrektora ochrony środowiska i państwowego inspektora sanitarnego,
 • informację w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim stopniu zostały uwzględnione zgłoszone uwagi i wnioski,
 • informację w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim stopniu zostały uwzględnione propozycje dotyczące metod i częstotliwości przeprowadzania monitoringu skutków realizacji postanowień w/w dokumentu w zakresie oddziaływania na środowisko,

w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Lubicz i publicznie dostępnym wykazie

drukuj (


OBWIESZCZENIE GP.6721.1.14.2015.WS)

 • opublikował: Admin
  data publikacji: 2018-07-02 12:11


OBWIESZCZENIE GP.6733.3.2018.PP

GP.6733.3.2018.PP                                                                           Lubicz Dolny, 2018.06.26

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LUBICZ

Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2017 r., poz. 1073 t.j. ze zm.) oraz art. 49 kodeksu postępowania administracyjnego

z a w i a d a m i a m:

że w dniu 26.06.2018 r. została wydana decyzja nr 3/CP/2018 o ustaleniu lokalizacji celu publicznego, dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia 0,4kV, przewidzianego do realizacji na działkach nr: 101/2, 101/4, 101/6, 101/7, 101/8, 101/11, 101/12 położonych w miejscowości Kopanino.

Z treścią decyzji można zapoznać się pod adresem:

Urząd Gminy Lubicz
Lubicz Dolny, ul. Toruńska 21
Referat Gospodarki Przestrzennej, II piętro, pokój nr 30
tel.566212104

drukuj (


OBWIESZCZENIE GP.6733.3.2018.PP)

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-06-26 14:55


OBWIESZCZENIE GP.6733.2.2018.PP    

GP.6733.2.2018.PP                                                                           Lubicz Dolny, 2018.05.24

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LUBICZ

Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2017 r., poz. 1073 t.j. ze zm.) oraz art. 49 kodeksu postępowania administracyjnego

z a w i a d a m i a m:

że w dniu 24.05.2018 r. została wydana decyzja nr 2/CP/2018 o ustaleniu lokalizacji celu publicznego, dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia, przewidzianego do realizacji na działkach nr: 70/1, 82/14, 89/18, 112, oraz na części działek nr: 70/2 i 82/16 położonych w miejscowości Jedwabno.

Z treścią decyzji można zapoznać się pod adresem:

Urząd Gminy Lubicz
Lubicz Dolny, ul. Toruńska 21
Referat Gospodarki Przestrzennej, II piętro, pokój nr 30
tel.566212104

drukuj (


OBWIESZCZENIE GP.6733.2.2018.PP    )

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-05-28 08:58


OGŁOSZENIE GP.6721.9.2016.PP       

GP.6721.9.2016.PP                                                                       Lubicz Dolny, 2018.05.15

O G Ł O S Z E N I E

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Krobia, Lubicz Górny i Mierzynek

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 t.j. ze zm.) oraz uchwały Rady Gminy Lubicz: Nr XXVI/304/2016 z dnia 30 września 2016 r., zawiadamiam
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Krobia, Lubicz Górny i Mierzynek dla obszaru obejmującego działkę nr 148/14 w miejscowości Krobia, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,
w dniach od 01.06.2018 r. do 03.07.2018 r. w siedzibie Urzędu Gminy Lubicz, pok. Nr 30, w godzinach pracy Urzędu: poniedziałek, środa i czwartek: 700 do 1500, wtorek: 700 do 1600, piątek: 700 do 1400.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 20.06.2018 r. w siedzibie Urzędu Gminy Lubicz, w sali nr 4, o godz. 1100.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Lubicz z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19.07.2018 r.

drukuj (


OGŁOSZENIE GP.6721.9.2016.PP       )

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-05-21 10:41


OGŁOSZENIE GP.6721.9.2016.PP      

GP.6721.9.2016.PP                                                                       Lubicz Dolny, 2018.05.15

O G Ł O S Z E N I E

Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 t.j. ze zm.) informuję
o możliwości zapoznania się z projektem zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Krobia, Lubicz Górny i Mierzynek dla obszaru obejmującego działkę nr 148/14 w miejscowości Krobia, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz z wymaganymi przez przepisy wymienionej ustawy załącznikami i stanowiskami innych organów, w dniach 01.06.2018 r. do 03.07.2018 r. w siedzibie Urzędu Gminy Lubicz: Lubicz Dolny ul. Toruńska 21, pok. Nr 30, w godzinach pracy Urzędu: poniedziałek, środa
i czwartek: 700 do 1500, wtorek: 700 do 1600, piątek: 700 do 1400.

Zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski w siedzibie Urzędu Gminy Lubicz,
w terminie do 19.07.2018 r. w formie, o której mowa w art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Lubicz.

drukuj (


OGŁOSZENIE GP.6721.9.2016.PP      )

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-05-21 10:37


Obwieszczenie GP.6733.3.2018.PP  

GP.6733.3.2018.PP                                                              Lubicz Dolny, 2018.05.10

O B W I E S Z C Z E N I E

o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 10 § 1 i 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz
art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 j.t. ze zm.)

z a w i a d a m i a  s i ę

że w dniu 24.04.2018 r. na wniosek Energa-Operator SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Toruniu, ul. Gen. Bema 128, 87-100 Toruń reprezentowanej przez pełnomocnika:
Pan Sylwester Lewandowski, ESPRO Sp. z o.o., ul. Równinna 13B, 87-100 Toruń wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla zamierzenia polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia 0,4 kV, przewidzianego do realizacji na działkach nr: 101/2, 101/4, 101/6, 101/7, 101/8, 101/11, 101/12 położonych w miejscowości Kopanino.

W związku z powyższym strony mogą zapoznać się z zamierzeniem inwestycyjnym i zgłosić ewentualne zastrzeżenia i wnioski w ciągu 14 dni od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

Sprawę prowadzi: Referat Gospodarki Przestrzennej urzędu Gminy Lubicz.

drukuj (


Obwieszczenie GP.6733.3.2018.PP  )

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-05-14 08:26


OGŁOSZENIE GP.6721.1.2014.WS         

GP.6721.1.2014.WS                                                              Lubicz Dolny, 2018.05.10

OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubicz nas obszarze wsi Lubicz Dolny w rejonie ulic: Dworcowej, Warszawskiej i Grębockiej

    Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.) oraz uchwały Nr XLIII/503/2013 Rady Gminy Lubicz z dnia 13 grudnia 2013 r. zmienionej uchwałą Nr XXXVI/469/2017 Rady Gminy Lubicz z dnia 25 sierpnia 2017 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubicz na obszarze wsi Lubicz Dolny w rejonie ulic: Dworcowej, Warszawskiej i Grębockiej, obejmującej obszar działek nr 66/2, 66/3, 66/7, 66/9, 67/6cz., 69/4cz., 70/3, 99/9cz., 110/4, 117/6, 117/7, 118/1, 118/2, 119 i 2001/23 w Lubiczu Dolnym, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 22.05.2018 r. do 22.06.2018 r. w siedzibie Urzędu Gminy Lubicz, pokój Nr 30, w poniedziałek, środę i czwartek w godz. 700 do 1500, we wtorek w godz. 700 do 1600 oraz w piątek w godz. 700 do 1400.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 18.06.2018 r. w siedzibie Urzędu Gminy Lubicz, w sali nr 4, o godz. 1100.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Lubicz z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 09.07.2018 r.

drukuj (


OGŁOSZENIE GP.6721.1.2014.WS         )

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-05-10 14:00


OGŁOSZENIE GP.6721.1.2014.WS      

GP.6721.1.2014.WS                                                              Lubicz Dolny, 2018.05.10

OGŁOSZENIE

    Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm.) informuję o możliwości zapoznania się w dniach od 22.05.2018 r. do 22.06.2018 r. w siedzibie Urzędu Gminy Lubicz: Lubicz Dolny ul. Toruńska 21, pokój Nr 30,
w poniedziałek, środę i czwartek w godz. 700 do 1500, we wtorek w godz. 700 do 1600 oraz w piątek w godz. 700 do 1400 z projektem zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubicz na obszarze wsi Lubicz Dolny w rejonie ulic: Dworcowej, Warszawskiej i Grębockiej, obejmującej obszar działek nr 66/2, 66/3, 66/7, 66/9, 67/6cz., 69/4cz., 70/3, 99/9cz., 110/4, 117/6, 117/7, 118/1, 118/2, 119 i 2001/23 w Lubiczu Dolnym
, prognozą oddziaływania na środowisko oraz wymaganymi przez przepisy załącznikami i stanowiskami innych organów.

Zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski w siedzibie Urzędu Gminy Lubicz:
Lubicz Dolny ul. Toruńska 21, w terminie do dnia 9 lipca 2018 r. w formie, o której mowa w art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Lubicz.

drukuj (


OGŁOSZENIE GP.6721.1.2014.WS      )

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-05-10 14:00


OBWIESZCZENIE GP.6721.1.3.2015.WS

    Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm.) 

i n f o r m u j ę

o uchwaleniu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubicz na obszarze wsi Lubicz Dolny w rejonie ulic: Dworcowej, Warszawskiej i Grębockiej uchwałą Nr XLV/592/2018 Rady Gminy Lubicz z dnia 27.04.2018 r.
Zainteresowani mogą zapoznać się z:
•    treścią w/w dokumentu,
•    uzasadnieniem zawierającym informacje o udziale społeczeństwa w postępowaniu oraz
o tym, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione uwagi i wnioski zgłoszone w związku z udziałem społeczeństwa,
•    podsumowaniem zawierającym:
- uzasadnienie wyboru przyjętych dokumentów w odniesieniu do rozpatrywanych rozwiązań alternatywnych,
- informację w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim stopniu zostały uwzględnione ustalenia zawarte w prognozie,
- informację w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim stopniu zostały uwzględnione opinie regionalnego dyrektora ochrony środowiska i państwowego inspektora sanitarnego,
- informację w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim stopniu zostały uwzględnione zgłoszone uwagi i wnioski,
- informację w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim stopniu zostały uwzględnione propozycje dotyczące metod i częstotliwości przeprowadzania monitoringu skutków realizacji postanowień w/w dokumentu w zakresie oddziaływania na środowisko,
w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Lubicz i publicznie dostępnym wykazie.

drukuj (


OBWIESZCZENIE GP.6721.1.3.2015.WS)

 • data wytworzenia: 2018-05-02
 • opublikował: Admin
  data publikacji: 2018-05-02 12:58
 • zmodyfikował: Admin
  ostatnia modyfikacja: 2018-05-02 13:01


Ogłoszenie GP.6733.2.2018.PP   

GP.6733.2.2018.PP                                                               Lubicz Dolny, 2018.04.09

O B I E S Z C Z E N I E

o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 10 § 1 i 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz
art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 j.t. ze zm.)

z a w i a d a m i a  s i ę

że w dniu 28.03.2018 r. na wniosek DUON Dystrybucja S.A., Wysogotowo ul. Serdeczna 8,
62-081 Przeźmierowo, reprezentowanej przez pełnomocnika: Pan Tomasz Pich, Przedsiębiorstwo Inżynieryjne GEOPROGAZ, Lubicz Dolny. ul. Szkolna 3, 87-162 Lubicz wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla zamierzenia polegającego na budowie sieci gazowej, przewidzianego do realizacji na działkach nr: 70/1, 82/14, 89/18, 112, oraz na części działek nr: 70/2 i 82/16 położonych w miejscowości Jedwabno.

W związku z powyższym strony mogą zapoznać się z zamierzeniem inwestycyjnym i zgłosić ewentualne zastrzeżenia i wnioski w ciągu 14 dni od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

Sprawę prowadzi: Referat Gospodarki Przestrzennej urzędu Gminy Lubicz.

drukuj (


Ogłoszenie GP.6733.2.2018.PP   )

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-04-10 14:39


OGŁOSZENIE GP.6721.1.6.2015.WS   

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Lubicz Dolny, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko


OGŁOSZENIE GP.6721.1.6.2015.WS 

GP.6721.1.6.2015.WS                                                           Lubicz Dolny, 2018.04.06

OGŁOSZENIE

    Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm.) informuję o możliwości zapoznania się w dniach od 19.04.2018 r. do 23.05.2018 r. w siedzibie Urzędu Gminy Lubicz: Lubicz Dolny ul. Toruńska 21, pok. Nr 30, w poniedziałek, środę i czwartek w godz. 700 do 1500, we wtorek w godz. 700 do 1600 oraz w piątek w godz. 700 do 1400 z projektem zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Lubicz Dolny i z prognozą oddziaływania na środowisko oraz wymaganymi przez przepisy załącznikami i stanowiskami innych organów.

    Zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski w siedzibie Urzędu Gminy Lubicz: Lubicz Dolny ul. Toruńska 21, w terminie do dnia 8 czerwca 2018 r. w formie, o której mowa w art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Wójt Gminy Lubicz

Marek Olszewski

drukuj (


OGŁOSZENIE GP.6721.1.6.2015.WS )

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-04-06 10:15


OGŁOSZENIE GP.6721.1.8.2015.WS   

GP.6721.1.8.2015.WS                                                           Lubicz Dolny, 2018.03.26

OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Grębocin

    Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.) oraz uchwały Rady Gminy Lubicz Nr XVI/178/2015 z dnia 30 grudnia 2015 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Grębocin, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 06.04.2018 r. do 10.05.2018 r. w siedzibie Urzędu Gminy Lubicz, pok. Nr 30, w poniedziałek, środę i czwartek w godz. 700 do 1500, we wtorek w godz. 700 do 1600 oraz w piątek w godz. 700 do 1400.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 07.05.2018 r. w siedzibie Urzędu Gminy Lubicz, w sali nr 4, o godz. 1100.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Lubicz z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25.05.2018 r.

Wójt Gminy Lubicz

Marek Olszewski

drukuj (


OGŁOSZENIE GP.6721.1.8.2015.WS   )

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-03-26 10:56


OGŁOSZENIE GP.6721.1.8.2015.WS

GP.6721.1.8.2015.WS                                                           Lubicz Dolny, 2018.03.26

OGŁOSZENIE

    Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm.) informuję o możliwości zapoznania się w dniach od 06.04.2018 r. do 10.05.2018 r. w siedzibie Urzędu Gminy Lubicz: Lubicz Dolny ul. Toruńska 21, pok. Nr 30, w poniedziałek, środę i czwartek w godz. 700 do 1500, we wtorek w godz. 700 do 1600 oraz w piątek w godz. 700 do 1400 z projektem zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Grębocin i z prognozą oddziaływania na środowisko oraz wymaganymi przez przepisy załącznikami i stanowiskami innych organów.

    Zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski w siedzibie Urzędu Gminy Lubicz: Lubicz Dolny ul. Toruńska 21, w terminie do dnia 25 maja 2018 r. w formie, o której mowa w art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Lubicz.

Wójt Gminy Lubicz

Marek Olszewski

drukuj (


OGŁOSZENIE GP.6721.1.8.2015.WS)

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-03-26 10:57
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2018-03-26 11:00


Obwieszczenie

Obwieszczenie o uchwaleniu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubicz dot. terenów komercyjnych położonych przy drodze nr 52 na obszarach wsi: Grębocin, Rogowo, Rogówko, Brzeźno, Brzezinko i Gronowo


OBWIESZCZENIE

Informuję o możliwości zapoznania się z następującymi projektami:
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Grębocin,
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Lubicz Górny i Krobia,
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Krobia Lubicz Górny i Mierzynek,
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Gronówko.


O B W I E S Z C Z E N I E

OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wyłożeniu do publicznego wglądu projektów zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego


O B W I E S Z C Z E N I E

GP.6721.1.2017.PP

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 
z 2017 r. poz. 1405 t.j. ze zm.)
i n f o r m u j ę
o uchwaleniu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Grębocin uchwałą Nr XLI/553/2018 Rady Gminy Lubicz z dnia 26 stycznia 2018 r.
Zainteresowani mogą zapoznać się z:
•    treścią w/w dokumentu,
•    uzasadnieniem zawierającym informacje o udziale społeczeństwa w postępowaniu oraz o tym, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione uwagi i wnioski zgłoszone w związku z udziałem społeczeństwa,
•    podsumowaniem zawierającym:
–   uzasadnienie wyboru przyjętych dokumentów w odniesieniu do rozpatrywanych rozwiązań alternatywnych,
–   informację w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim stopniu zostały uwzględnione ustalenia zawarte w prognozie,
–   informację w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim stopniu zostały uwzględnione opinie regionalnego dyrektora ochrony środowiska i państwowego inspektora sanitarnego,
–   informację w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim stopniu zostały uwzględnione zgłoszone uwagi i wnioski,
–   informację w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim stopniu zostały uwzględnione propozycje dotyczące metod i częstotliwości przeprowadzania monitoringu skutków realizacji postanowień w/w dokumentu w zakresie oddziaływania na środowisko,
w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Lubicz i publicznie dostępnym wykazie
 

drukuj (


O B W I E S Z C Z E N I E)

 • opublikował: Admin
  data publikacji: 2018-02-14 12:38


OBWIESZCZENIE GP.6733.13.2017.PP

Lubicz Dolny, 2018.02.05

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LUBICZ

Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2017 r., poz. 1073 t.j. ze zm.) oraz art. 49 kodeksu postępowania administracyjnego

z a w i a d a m i a m:


że w dniu 05.02.2018 r. została wydana decyzja nr 1/CP/2018 o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie sieci wodociągowej, przewidzianego do realizacji na działce nr 101/8 położonej w miejscowości Kopanino.

Z treścią decyzji można zapoznać się pod adresem:
Urząd Gminy Lubicz
Lubicz Dolny, ul. Toruńska 21
Referat Gospodarki Przestrzennej, II piętro, pokój nr 30
tel.566212104 
 

drukuj (


OBWIESZCZENIE GP.6733.13.2017.PP)

 • data wytworzenia: 2018-02-05
 • opublikował: Admin
  data publikacji: 2018-02-06 12:39


OGŁOSZENIE GP.6721.1.3.2015.WS    

GP.6721.1.3.2015.WS                                                           Lubicz Dolny, 2018.01.04

OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubicz na obszarze wsi Lubicz Dolny w rejonie ulic: Dworcowej, Warszawskiej i Grębockiej

    Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.) oraz uchwały Rady Gminy Lubicz Nr L/602/2014 z dnia 30 maja 2014 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubicz na obszarze wsi Lubicz Dolny w rejonie ulic: Dworcowej, Warszawskiej i Grębockiej, obejmującej obszar działek nr 35/1, 35/2, 36/2cz., 36/4cz., 37/4cz., 37/6, 38, 39, 40, 42/2, 42/3, 43cz., 44cz., 585/1, 585/2 i 612/2cz. w Lubiczu Dolnym, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 18.01.2018 r. do 19.02.2018 r. w siedzibie Urzędu Gminy Lubicz, pok. Nr 30, w poniedziałek, środę i czwartek w godz. 700 do 1500, we wtorek w godz. 700 do 1600 oraz w piątek w godz. 700 do 1400.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 13.02.2018 r. w siedzibie Urzędu Gminy Lubicz, w sali nr 4, o godz. 1100.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Lubicz z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 06.03.2018 r.

Wójt Gminy Lubicz

Marek Olszewski

drukuj (


OGŁOSZENIE GP.6721.1.3.2015.WS    )

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-01-08 08:10


OGŁOSZENIE GP.6721.1.3.2015.WS       

GP.6721.1.3.2015.WS                                                           Lubicz Dolny, 2018.01.04

OGŁOSZENIE

    Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm.) informuję o możliwości zapoznania się w dniach od 18.01.2018 r. do 19.02.2018 r. w siedzibie Urzędu Gminy Lubicz: Lubicz Dolny ul. Toruńska 21, pok. Nr 30, w poniedziałek, środę i czwartek w godz. 700 do 1500, we wtorek w godz. 700 do 1600 oraz w piątek w godz. 700 do 1400 z projektem zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubicz na obszarze wsi Lubicz Dolny w rejonie ulic: Dworcowej, Warszawskiej i Grębockiej, obejmującej obszar działek nr 35/1, 35/2, 36/2cz., 36/4cz., 37/4cz., 37/6, 38, 39, 40, 42/2, 42/3, 43cz., 44cz., 585/1, 585/2 i 612/2cz. w Lubiczu Dolnym, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz wymaganymi przez przepisy załącznikami i stanowiskami innych organów.

    Zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski w siedzibie Urzędu Gminy Lubicz: Lubicz Dolny ul. Toruńska 21, w terminie do dnia 6 marca 2018 r. w formie, o której mowa w art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Lubicz.

*) Uwagi i wnioski mogą być wnoszone: w formie pisemnej, ustnie do protokołu i za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Wójt Gminy Lubicz

Marek Olszewski

drukuj (


OGŁOSZENIE GP.6721.1.3.2015.WS       )

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-01-08 08:13

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2916
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2018-08-01 10:43

Urząd Gminy Lubicz

Lubicz Dolny, ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz

Dane kontaktowe

tel. (56) 621-21-00, (56) 621-21-01
fax (56) 621-21-20

Godziny urzędowania

poniedziałek, środa, czwartek: 7:00 - 15:00,

wtorek: 7:00 - 16:00

piątek: 7:00 - 14:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 2607760
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2018-08-14 11:07

Stopka strony