Biuletyn Informacji Publicznej
URZĄD GMINY LUBICZ

Wyszukiwarka

Odnośniki

Intranet

Zaloguj się
:
:

Kalendarium

« poprzedni miesiącczerwiec 2024» następny miesiąc
PnWtŚrCzwPtSobNd
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.lubicz.pl

Treść strony


OBWIESZCZENIE GP.6733.4.2016.WS  

GP.6733.4.2016.WS                                                              Lubicz Dolny, 2018.12.17

O B W I E S Z C Z E N I E

    Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) oraz art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 1081)

z a w i a d a m i a m

o uchwaleniu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi
Lubicz Górny i Krobia uchwałą Nr III/21/18 Rady Gminy Lubicz z dnia 7 grudnia 2018 r.

Zainteresowani mogą zapoznać się z:

 • treścią w/w dokumentów,
 • uzasadnieniem zawierającym informacje o udziale społeczeństwa w postępowaniu oraz o tym, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione uwagi i wnioski zgłoszone w związku z udziałem społeczeństwa,
 • podsumowaniem zawierającym:
 • uzasadnienie wyboru przyjętych dokumentów w odniesieniu do rozpatrywanych rozwiązań alternatywnych,
 • informację w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim stopniu zostały uwzględnione ustalenia zawarte w prognozie,
 • informację w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim stopniu zostały uwzględnione opinie regionalnego dyrektora ochrony środowiska i państwowego inspektora sanitarnego,
 • informację w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim stopniu zostały uwzględnione zgłoszone uwagi i wnioski,
 • informację w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim stopniu zostały uwzględnione propozycje dotyczące metod i częstotliwości przeprowadzania monitoringu skutków realizacji postanowień w/w dokumentu w zakresie oddziaływania na środowisko,

w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Lubicz i publicznie dostępnym wykazie.

drukuj (OBWIESZCZENIE GP.6733.4.2016.WS  )

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-12-20 12:36


OGŁOSZENIE

GP.6721.4.2017.VK    

GP.6721.6.2017.VK

GP.6721.7.2017.VK

GP.6721.8.2017.VK

OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) oraz uchwał Rady Gminy Lubicz Nr XXXIV/428/2017 z dnia 26 maja 2017 r., Nr XXXIV/430/2017 z dnia 26 maja 2017 r., Nr XXXV/448/2017 z dnia 29 czerwca 2017 r., Nr XXXV/449/2017 z dnia 29 czerwca 2017 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu następujących projektów:

 

 1. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Grębocin, obejmującej tereny przy ulicy Widokowej i Lubickiej, położone na południe od Strugi Lubickiej.
 2. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Lubicz Dolny, obejmującej tereny graniczące z miastem Toruń, przyległe do ulicy Toruńskiej i Odległej, położone w rejonie węzła autostradowego „Lubicz”.
 3. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubicz na obszarze wsi Lubicz Dolny (rejon ulic: Dworcowej, Warszawskiej i Grębockiej), obejmującej tereny graniczące z miejscowością Jedwabno, położone przy ulicy Dworcowej.
 4. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Grębocin, obejmującej obszar rozgraniczony od północy terenem Zespołu Szkół nr 2, od wschodu ulicą Szkolną, od południa ulicą Poprzeczną, od zachodu ulicą Krótką.

wraz z prognozami oddziaływania na środowisko, w dniach od 02.01.2019 r. do 01.02.2019 r. w siedzibie Urzędu Gminy Lubicz w Lubiczu Dolnym, ul. Toruńska 21, pokój nr 30, w godzinach pracy Urzędu.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projektach zmian planów miejscowych rozwiązaniami odbędzie się w dniu 24.01.2019 r. w siedzibie Urzędu Gminy Lubicz, w sali nr 4, o godz. 1100.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Lubicz z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18.02.2019 r.

Wójt Gminy Lubicz

Marek Nicewicz

drukuj (OGŁOSZENIE)

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-12-10 09:47


OGŁOSZENIE

GP.6721.4.2017.VK                                                                                                 

GP.6721.6.2017.VK

GP.6721.7.2017.VK

GP.6721.8.2017.VK

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2081) informuję o możliwości zapoznania się z następującymi projektami:

 1. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Grębocin, obejmującej tereny przy ulicy Widokowej i Lubickiej, położone na południe od Strugi Lubickiej.
 2. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Lubicz Dolny, obejmującej tereny graniczące z miastem Toruń, przyległe do ulicy Toruńskiej i Odległej, położone w rejonie węzła autostradowego „Lubicz”.
 3. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubicz na obszarze wsi Lubicz Dolny (rejon ulic: Dworcowej, Warszawskiej i Grębockiej), obejmującej tereny graniczące z miejscowością Jedwabno, położone przy ulicy Dworcowej.
 4. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Grębocin, obejmującej obszar rozgraniczony od północy terenem Zespołu Szkół nr 2, od wschodu ulicą Szkolną, od południa ulicą Poprzeczną, od zachodu ulicą Krótką.

wraz z prognozami oddziaływania na środowisko oraz wymaganymi przez przepisy prawa załącznikami i stanowiskami innych organów, w dniach od 02.01.2019 r. do 01.02.2019 r. w siedzibie Urzędu Gminy Lubicz w Lubiczu Dolnym, ul. Toruńska 21, pokój nr 30, w godzinach pracy Urzędu.

Zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski w siedzibie Urzędu Gminy Lubicz, w terminie do 18.02.2019 r. w formie, o której mowa w art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Lubicz.

Wójt Gminy Lubicz

Marek Nicewicz

drukuj (OGŁOSZENIE)

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-12-10 12:50


OBWIESZCZENIE GP.6733.8.2018.WS     

GP.6733.8.2018.WS                                                                        Lubicz Dolny, 2018.12.04

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LUBICZ

    Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.)

z a w i a d a m i a m

że w dniu 04.12.2018 r. została wydana decyzja nr 6/CP/2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie linii kablowej SN 15kV i wymianie istniejącego stanowiska słupowego w istniejącej linii napowietrznej SN-15kV na słup z rozłącznikiem napowietrznym SN-15kV, na terenie działek nr 543/3 i 543/6 w miejscowości Grębocin.

Z treścią decyzji można zapoznać się pod adresem:

Urząd Gminy Lubicz,

Lubicz Dolny ul. Toruńska 21,

Referat Gospodarki Przestrzennej, II piętro, pokój nr 38.

drukuj (OBWIESZCZENIE GP.6733.8.2018.WS     )

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-12-04 15:24


OBWIESZCZENIE GP.6733.7.2018.WS   

GP.6733.7.2018.WS                                                              Lubicz Dolny, 2018.11.27

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LUBICZ

    Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.)

z a w i a d a m i a m

że w dniu 27.11.2018 r. została wydana decyzja nr 5/CP/2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie elektroenergetycznych linii kablowych SN-15kV i nn-0,4kV, słupowej stacji transformatorowej SN-15kV/nn-0,4kV, stanowisk słupowych SN-15kV i złącza kablowego
SN-15kV, a także wymiany oraz demontażu przewodów i wybranych stanowisk słupowych istniejącej napowietrznej linii elektroenergetycznej SN-15kV relacji Kawęczyn-Młyniec, w części przewidzianej do realizacji na działce nr 141/1 i części działek nr 174/1, 216/3 i 156/5 w miejscowości Młyniec Drugi oraz na części działki nr 13/16 w miejscowości Krobia
.

Z treścią decyzji można zapoznać się pod adresem:

Urząd Gminy Lubicz,

Lubicz Dolny ul. Toruńska 21,

Referat Gospodarki Przestrzennej, II piętro, pokój nr 38.

drukuj (OBWIESZCZENIE GP.6733.7.2018.WS   )

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-11-27 13:37


OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Rogowo i Rogówko oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubicz dot. terenów komercyjnych położonych przy drodze nr 52 na obszarach wsi Grębocin, Rogowo, Rogówko, Brzeźno, Brzezinko i Gronowo

 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Lubicz:

 1. uchwały Nr LI/677/2018 z dnia 12 października 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Rogowo i Rogówko, obejmującą tereny położone w rejonie drogi gminnej nr 100732C, ulicy Lubickiej oraz autostrady A1, z wyłączeniem działek nr 56/8, 56/9, 56/10, 56/11 w Rogówku.
 2. uchwały Nr LI/678/2018 z dnia 12 października 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubicz dot. terenów komercyjnych położonych przy drodze nr 52 na obszarach wsi Grębocin, Rogowo, Rogówko, Brzeźno, Brzezinko i Gronowo, obejmującej obszar działek nr 56/8, 56/9, 56/10, 56/11 w Rogówku.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego i zmiany planu miejscowego.

Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy Lubicz, ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz Dolny w terminie do dnia 21 grudnia 2018 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Wójt Gminy Lubicz

drukuj (OGŁOSZENIE)

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-11-22 13:59


OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

 

Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2081) informuję o przystąpieniu do sporządzania projektów:

 1. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Rogowo i Rogówko, obejmującą tereny położone w rejonie drogi gminnej nr 100732C, ulicy Lubickiej oraz autostrady A1, z wyłączeniem działek nr 56/8, 56/9, 56/10, 56/11 w Rogówku - zgodnie z uchwałą Rady Gminy Lubicz Nr LI/677/2018 z dnia 12 października 2018 r. 
 2. zmiany miejscowgo planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubicz dot. terenów komercyjnych położonych przy drodze nr 52 na obszarach wsi Grębocin, Rogowo, Rogówko, Brzeźno, Brzezinko i Gronowo, obejmującej obszar działek nr 56/8, 56/9, 56/10, 56/11 w Rogówku - zgodnie z uchwałą Rady Gminy Lubicz Nr LI/678/2018 z dnia 12 października 2018 r.

 

Zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski do wyżej wymienionego projektu planu miejscowego i  zmiany planu miejscowego.

Uwagi i wnioski należy składać w siedzibie Urzędu Gminy Lubicz, ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz Dolny w terminie do dnia 21 grudnia 2018 r. w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Lubicz.

 

 

Wójt Gminy Lubicz

drukuj (OGŁOSZENIE)

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-11-22 13:57


OGŁOSZENIE

GP.6721.1.2016.WS                                                              Lubicz Dolny, 2018.11.15

GP.6721.13.2016.WS

OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Gronowo i projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubicz w części obejmującej działki nr 461, 325/1 i 334/2 w Młyńcu II

 

    Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) oraz uchwał Rady Gminy Lubicz: Nr XIV/145/2015 z dnia 22 października 2015 r. i Nr XIII/124/2015 z dnia 25 września 2015 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu:

 1. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Gronowo obejmującego obszar działek nr 87/6, 87/7, 203, 204 i 359 w Gronowie;
 2. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubicz w części obejmującej działki nr 461, 325/1 i 334/2 w Młyńcu II, uchwalonego uchwałą
  Nr XX/309/2000 Rady Gminy Lubicz z dnia 22 marca 1999 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2000 r. Nr 54, poz. 438), obejmującej obszar działek nr 334/3 i 325/16cz. w Młyńcu Drugim;

wraz z prognozami oddziaływania na środowisko, w dniach od 30.11.2018 r. do 03.01.2019 r. w siedzibie Urzędu Gminy Lubicz, pok. Nr 38, w poniedziałek, środę
i czwartek w godz. 700 do 1500, we wtorek w godz. 700 do 1600 oraz w piątek w godz. 700 do 1400.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego lub w projekcie zmiany planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 02.01.2019 r. w siedzibie Urzędu Gminy Lubicz, w sali nr 4, o godz. 1100.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego lub w projekcie zmiany planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Lubicz z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości,
której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18.01.2019 r.

drukuj (OGŁOSZENIE)

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-11-21 15:35
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2018-11-21 15:37


OGŁOSZENIE

GP.6721.1.2016.WS                                                              Lubicz Dolny, 2018.11.15

GP.6721.13.2016.WS

OGŁOSZENIE

    Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081) informuję o możliwości zapoznania się w dniach od 30.11.2018 r. do 03.01.2019 r.
w siedzibie Urzędu Gminy Lubicz: Lubicz Dolny ul. Toruńska 21, pok. Nr 38, w poniedziałek, środę i czwartek w godz. 700 do 1500, we wtorek w godz. 700 do 1600 oraz w piątek w godz. 700 do 1400 z projektem:

 1. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Gronowo obejmującego obszar działek nr 87/6, 87/7, 203, 204 i 359 w Gronowie;
 2. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubicz w części obejmującej działki nr 461, 325/1 i 334/2 w Młyńcu II, uchwalonego uchwałą
  Nr XX/309/2000 Rady Gminy Lubicz z dnia 22 marca 1999 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2000 r. Nr 54, poz. 438), obejmującej obszar działek nr 334/3 i 325/16cz. w Młyńcu Drugim;

prognozami oddziaływania na środowisko oraz wymaganymi przez przepisy załącznikami i stanowiskami innych organów.

    Zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski w siedzibie Urzędu Gminy Lubicz: Lubicz Dolny ul. Toruńska 21, w terminie do dnia 18 stycznia 2019 r. w formie, o której mowa w art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Lubicz.

drukuj (OGŁOSZENIE)

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-11-21 15:37


OBWIESZCZENIE GP.6721.1.6.2015.WS    

GP.6721.1.6.2015.WS                                                                       Lubicz Dolny, 2018.10.23

O B W I E S Z C Z E N I E

    Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.) oraz art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm.)

i n f o r m u j ę

o uchwaleniu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi
Lubicz Dolny uchwałą Nr LII/689/2018 Rady Gminy Lubicz z dnia 19 października 2018 r.

Zainteresowani mogą zapoznać się z:

 • treścią w/w dokumentu,
 • uzasadnieniem zawierającym informacje o udziale społeczeństwa w postępowaniu oraz
  o tym, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione uwagi i wnioski zgłoszone w związku z udziałem społeczeństwa,
 • podsumowaniem zawierającym:
 • uzasadnienie wyboru przyjętych dokumentów w odniesieniu do rozpatrywanych rozwiązań alternatywnych,
 • informację w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim stopniu zostały uwzględnione ustalenia zawarte w prognozie,
 • informację w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim stopniu zostały uwzględnione opinie regionalnego dyrektora ochrony środowiska i państwowego inspektora sanitarnego,
 • informację w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim stopniu zostały uwzględnione zgłoszone uwagi i wnioski,
 • informację w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim stopniu zostały uwzględnione propozycje dotyczące metod i częstotliwości przeprowadzania monitoringu skutków realizacji postanowień w/w dokumentu w zakresie oddziaływania na środowisko,

w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Lubicz i publicznie dostępnym wykazie

drukuj (OBWIESZCZENIE GP.6721.1.6.2015.WS    )

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-10-23 18:02


OBWIESZCZENIE GP.6721.8.2016.WS  

GP.6721.8.2016.WS                                                                          Lubicz Dolny, 2018.10.16

O B W I E S Z C Z E N I E

    Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.) oraz art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm.)

i n f o r m u j ę

o uchwaleniu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi
Krobia, Lubicz Górny i Mierzynek
uchwałą Nr LI/680/2018 Rady Gminy Lubicz z dnia 12 października 2018 r.

Zainteresowani mogą zapoznać się z:

 • treścią w/w dokumentu,
 • uzasadnieniem zawierającym informacje o udziale społeczeństwa w postępowaniu oraz
  o tym, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione uwagi i wnioski zgłoszone w związku z udziałem społeczeństwa,
 • podsumowaniem zawierającym:
 • uzasadnienie wyboru przyjętych dokumentów w odniesieniu do rozpatrywanych rozwiązań alternatywnych,
 • informację w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim stopniu zostały uwzględnione ustalenia zawarte w prognozie,
 • informację w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim stopniu zostały uwzględnione opinie regionalnego dyrektora ochrony środowiska i państwowego inspektora sanitarnego,
 • informację w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim stopniu zostały uwzględnione zgłoszone uwagi i wnioski,
 • informację w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim stopniu zostały uwzględnione propozycje dotyczące metod i częstotliwości przeprowadzania monitoringu skutków realizacji postanowień w/w dokumentu w zakresie oddziaływania na środowisko,

w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Lubicz i publicznie dostępnym wykazie.

drukuj (OBWIESZCZENIE GP.6721.8.2016.WS  )

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-10-16 10:51


OBWIESZCZENIE GP.6733.8.2018.WS   

GP.6733.8.2018.WS                                                              Lubicz Dolny, 2018.10.08

O B W I E S Z C Z E N I E

o wszczęciu postępowania administracyjnego

    Na podstawie art. 10 § 1 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.)

z a w i a d a m i a  s i ę

o wszczęciu w dniu 04.10.2018 r. na wniosek Energa Operator S.A. z/s w Gdańsku Oddział w Toruniu ul. Gen. Bema 128 reprezentowanej przez pełnomocnika
SAN-TECH Piotr Szameta z/s w Toruniu ul. Broniewskiego 13C/10
postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustalenie warunków zabudowy dla budowy linii kablowej SN 15kV i wymiany istniejącego stanowiska słupowego w istniejącej linii napowietrznej SN-15kV na słup z rozłącznikiem napowietrznym
SN-15kV, przewidzianej do realizacji na działkach nr 543/3 i 543/6 w miejscowości Grębocin.

W związku z powyższym strony mogą zapoznać się z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy i zgłosić ewentualne zastrzeżenia i wnioski w ciągu 14 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia.

Sprawę prowadzi: Wiesław Szymczak - Referat Gospodarki Przestrzennej Urzędu Gminy Lubicz, pokój nr 38, tel. 56-621-21-50.

drukuj (OBWIESZCZENIE GP.6733.8.2018.WS   )

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-10-09 09:37


OGŁOSZENIE GP.6721.1.2014.WS     

GP.6721.1.2014.WS                                                              Lubicz Dolny, 2018.10.05

OGŁOSZENIE

    Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm.) informuję o możliwości zapoznania się w dniach od 22.10.2018 r. do 22.11.2018 r. w siedzibie Urzędu Gminy Lubicz: Lubicz Dolny ul. Toruńska 21, pokój Nr 38, w poniedziałek, środę i czwartek w godz. 700 do 1500, we wtorek w godz. 700 do 1600 oraz w piątek w godz. 700 do 1400 z projektem zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubicz na obszarze wsi Lubicz Dolny w rejonie ulic: Dworcowej, Warszawskiej i Grębockiej, obejmującej obszar działek nr 66/2, 66/3, 66/7, 66/9, 67/6cz., 69/4cz., 70/3, 99/9cz., 110/4, 117/6, 117/7, 118/1, 118/2, 119 i 2001/23 w Lubiczu Dolnym, prognozą oddziaływania na środowisko oraz wymaganymi przez przepisy załącznikami i stanowiskami innych organów.

Zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski w siedzibie Urzędu Gminy Lubicz: Lubicz Dolny ul. Toruńska 21, w terminie do dnia 7 grudnia 2018 r. w formie, o której mowa w art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Lubicz.

drukuj (OGŁOSZENIE GP.6721.1.2014.WS     )

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-10-08 12:54


OGŁOSZENIE GP.6721.1.2014.WS

GP.6721.1.2014.WS                                                              Lubicz Dolny, 2018.10.05

OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubicz nas obszarze wsi Lubicz Dolny w rejonie ulic: Dworcowej, Warszawskiej i Grębockiej

    Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.) oraz uchwały Nr XLIII/503/2013 Rady Gminy Lubicz z dnia 13 grudnia 2013 r. zmienionej uchwałą Nr XXXVI/469/2017 Rady Gminy Lubicz z dnia 25 sierpnia 2017 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubicz na obszarze wsi Lubicz Dolny w rejonie ulic: Dworcowej, Warszawskiej i Grębockiej, obejmującej obszar działek nr 66/2, 66/3, 66/7, 66/9, 67/6cz., 69/4cz., 70/3, 99/9cz., 110/4, 117/6, 117/7, 118/1, 118/2, 119 i 2001/23 w Lubiczu Dolnym, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 22.10.2018 r. do 22.11.2018 r. w siedzibie Urzędu Gminy Lubicz, pokój Nr 38, w poniedziałek, środę i czwartek w godz. 700 do 1500, we wtorek w godz. 700 do 1600 oraz w piątek w godz. 700 do 1400.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 21.11.2018 r. w siedzibie Urzędu Gminy Lubicz, w sali nr 4, o godz. 1100.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Lubicz z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 07.12.2018 r.

drukuj (OGŁOSZENIE GP.6721.1.2014.WS)

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-10-08 12:53


OBWIESZCZENIE GP.6733.7.2018.WS

GP.6733.7.2018.WS                                                                    Lubicz Dolny, 2018.10.03

O B W I E S Z C Z E N I E

o wszczęciu postępowania administracyjnego

    Na podstawie art. 10 § 1 i art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.)

z a w i a d a m i a  s i ę

o wszczęciu w dniu 02.10.2018 r. na wniosek Energa Operator S.A. Oddział w Toruniu ul. Bema 128 reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Przemysława Kruszka
ELGREEN CENTRUM sp. z o.o. z/s w Inowrocławiu ul. Orłowska 62
postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznych linii kablowych SN-15kV i nn-0,4kV, słupowej stacji transformatorowej SN-15kV/nn-0,4kV; stanowisk słupowych SN-15kV i złącza kablowego SN-15kV, a także wymiany oraz demontażu przewodów i wybranych stanowisk słupowych istniejącej napowietrznej linii elektroenergetycznej SN-15kV relacji Kawęczyn-Młyniec, w części przewidzianej do realizacji na działce nr 141/1 i części działek nr 174/1, 216/3 i 156/5 w miejscowości Młyniec Drugi oraz na części działki nr 13/16 w miejscowości Krobia.

W związku z powyższym strony mogą zapoznać się z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy i zgłosić ewentualne zastrzeżenia i wnioski w ciągu 14 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia.

Sprawę prowadzi: Wiesław Szymczak - Referat Gospodarki Przestrzennej Urzędu Gminy Lubicz,
pokój nr 38, tel. 56-621-21-50.

drukuj (OBWIESZCZENIE GP.6733.7.2018.WS)

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-10-03 14:14


OGŁOSZENIE

GP.6721.3.2017.VK
GP.6721.5.2017.VK
GP.6721.9.2017.VK

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn zm.) informuję o możliwości zapoznania się z następującymi projektami:

 1. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Grębocin, obejmującej obszar działek nr: 303, 304, 305, 308, 310/1, 310/2, 310/3, 312 i 314cz.
 2. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Kopanino, obejmującej obszar działek nr 91 i 90cz.
 3. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Grębocin, obejmującej obszar działki nr 406/45cz. przeznaczonej pod drogę publiczną klasy dojazdowej oznaczoną symbolem planu E KD4-D.

wraz z prognozami oddziaływania na środowisko oraz wymaganymi przez przepisy prawa załącznikami i stanowiskami innych organów, w dniach od 01.10.2018 r. do 02.11.2018 r. w siedzibie Urzędu Gminy Lubicz w Lubiczu Dolnym, ul. Toruńska 21, pokój nr 30, w godzinach pracy Urzędu: poniedziałek, środa i czwartek: od 700 do 1500, wtorek: od 700 do 1600, piątek: od 700 do 1400.

Zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski w siedzibie Urzędu Gminy Lubicz, w terminie do 19.11.2018 r. w formie, o której mowa w art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Lubicz.

 

Wójt Gminy Lubicz

Marek Olszewski 

drukuj (OGŁOSZENIE)

Metryka

 • data wytworzenia: 2018-09-20
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-09-20 13:03


OGŁOSZENIE

GP.6721.3.2017.VK
GP.6721.5.2017.VK
GP.6721.9.2017.VK

OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) oraz uchwał Rady Gminy Lubicz Nr XXXIV/427/2017 z dnia 26 maja 2017 r., Nr XXXIV/429/2017 z dnia 26 maja 2017 r., Nr XXXVI/476/2017 z dnia 25 sierpnia 2017 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu następujących projektów:

 

 1. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Grębocin, obejmującej obszar działek nr: 303, 304, 305, 308, 310/1, 310/2, 310/3, 312 i 314cz.
 2. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Kopanino, obejmującej obszar działek nr 91 i 90cz.
 3. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Grębocin, obejmującej obszar działki nr 406/45cz. przeznaczonej pod drogę publiczną klasy dojazdowej oznaczoną symbolem planu E KD4-D.

wraz z prognozami oddziaływania na środowisko, w dniach od 01.10.2018 r. do 02.11.2018 r. w siedzibie Urzędu Gminy Lubicz w Lubiczu Dolnym, ul. Toruńska 21, pokój nr 30, w godzinach pracy Urzędu: poniedziałek, środa i czwartek: od 700 do 1500, wtorek: od 700 do 1600, piątek: od 700 do 1400.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projektach zmian planów miejscowych rozwiązaniami odbędzie się w dniu 25.10.2018 r. w siedzibie Urzędu Gminy Lubicz, w sali nr 4, o godz. 1100.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Lubicz z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19.11.2018 r.

Wójt Gminy Lubicz

Marek Olszewski 

drukuj (OGŁOSZENIE)

Metryka

 • data wytworzenia: 2018-09-20
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-09-20 13:06


OBWIESZCZENIE GP.6721.9.2016.WS

GP.6721.9.2016.WS                                                                          Lubicz Dolny, 2018.09.11

O B W I E S Z C Z E N I E

    Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.
z 2017 r. poz. 1405 ze zm.)

i n f o r m u j ę

o uchwaleniu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi
Krobia, Lubicz Górny i Mierzynek
uchwałą Nr L/667/2018 Rady Gminy Lubicz z dnia 7 września 2018 r.

Zainteresowani mogą zapoznać się z:

 • treścią w/w dokumentu,
 • uzasadnieniem zawierającym informacje o udziale społeczeństwa w postępowaniu oraz
  o tym, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione uwagi i wnioski zgłoszone w związku z udziałem społeczeństwa,
 • podsumowaniem zawierającym:
 • uzasadnienie wyboru przyjętych dokumentów w odniesieniu do rozpatrywanych rozwiązań alternatywnych,
 • informację w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim stopniu zostały uwzględnione ustalenia zawarte w prognozie,
 • informację w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim stopniu zostały uwzględnione opinie regionalnego dyrektora ochrony środowiska i państwowego inspektora sanitarnego,
 • informację w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim stopniu zostały uwzględnione zgłoszone uwagi i wnioski,
 • informację w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim stopniu zostały uwzględnione propozycje dotyczące metod i częstotliwości przeprowadzania monitoringu skutków realizacji postanowień w/w dokumentu w zakresie oddziaływania na środowisko,

w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Lubicz i publicznie dostępnym wykazie.

drukuj (OBWIESZCZENIE GP.6721.9.2016.WS)

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-09-13 11:19


OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.) informuję o przystąpieniu do sporządzania projektów:

 

 1. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Złotoria i części wsi Grabowiec, obejmującej tereny położone w rejonie ulicy Leśnej i Lipowej, oznaczone w obowiązującym planie symbolami: 39MNe, 40MNe, 41MNe, 42MNe, 8MNr, 9MNr, 2Rz, 10ZL, 18KDW, 19KDW, 28KDD, 53KDD - zgodnie z uchwałą Rady Gminy Lubicz Nr XL/543/2017 z dnia 29 grudnia 2017 r.     
 2. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Lubicz Górny i Krobia, obejmującej obszar działki nr 51/80 położonej w miejscowości Lubicz Górny - zgodnie z uchwałą Rady Gminy Lubicz Nr XL/544/2017 z dnia 29 grudnia 2017 r.                               
 3. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru części wsi Lubicz Dolny - Małgorzatowo, obejmującej tereny położone pomiędzy ulicą Małgorzatowo, autostradą A1 i Strugą Lubicką, a także obszar działek nr 407/1, 408/2cz., 408/3, 408/4, 408/5, 408/6, 408/7cz., 408/8cz., 408/9cz., 434/12cz., 574/1cz., 574/2cz. - zgodnie z uchwałą Rady Gminy Lubicz Nr XLII/562/2018 z dnia 28 lutego 2018 r.         
 4. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Złotoria i części wsi Grabowiec, obejmującej działki nr 160/2, 160/4, 160/7, 107/19 oraz 114/14 położone w miejscowości Złotoria - zgodnie z uchwałą Rady Gminy Lubicz Nr XLII/564/2018 z dnia 28 lutego 2018 r.
 5. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubicz dot. terenów komercyjnych położonych przy drodze nr 52 na obszarach wsi: Grębocin, Rogowo, Rogówko, Brzeźno, Brzezinko i Gronowo obejmującej tereny położone przy skrzyżowaniu dróg krajowych nr 15 i 96, oznaczone w obowiązującym planie symbolami: R5, R7, T9cz., K2cz.- zgodnie z uchwałą Rady Gminy Lubicz Nr XLII/565/2018 z dnia 28 lutego 2018 r.
 6. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Rogowo i Rogówko, obejmującą tereny położone w rejonie drogi gminnej nr 100732C, ulicy Lubickiej oraz autostrady A1 - zgodnie z uchwałą Rady Gminy Lubicz Nr XLV/594/2018 z dnia 27 kwietnia 2018r.

Zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski do wyżej wymienionych projektów zmian planów miejscowych i projektu planu miejscowego.

Uwagi i wnioski należy składać w siedzibie Urzędu Gminy Lubicz, ul. Toruńska 21, w terminie do dnia 5 października 2018 r. w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Lubicz.

 

 

Wójt Gminy Lubicz

Marek Olszewski

 

drukuj (OGŁOSZENIE)

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-09-04 16:13


OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

o przystąpieniu do sporządzania zmian miejscowych planów

zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Lubicz

 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Lubicz:

 

 1. uchwały Nr XL/543/2017 z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Złotoria i części wsi Grabowiec, obejmującej tereny położone w rejonie ulicy Leśnej i Lipowej, oznaczone w obowiązującym planie symbolami 39MNe, 40MNe, 41MNe, 42MNe, 8MNr, 9MNr, 2Rz, 10ZL, 18KDW, 19KDW, 28KDD, 53KDD.
 1. uchwały Nr XL/544/2017 z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Lubicz Górny i Krobia, obejmującej obszar działki nr 51/80 położonej w miejscowości Lubicz Górny.
 1. uchwały Nr XLII/562/2018 z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru części wsi Lubicz Dolny - Małgorzatowo, obejmującej tereny położone pomiędzy ulicą Małgorzatowo, autostradą A1 i Strugą Lubicką, a także obszar działek nr 407/1, 408/2cz., 408/3, 408/4, 408/5, 408/6, 408/7cz., 408/8cz., 408/9cz., 434/12cz., 574/1cz., 574/2cz.
 1. uchwały Nr XLII/564/2018 z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Złotoria i części wsi Grabowiec, obejmującej działki nr 160/2, 160/4, 160/7, 107/19, 114/14 położone w miejscowości Złotoria.
 1. uchwały Nr XLII/565/2018 z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubicz dot. terenów komercyjnych położonych przy drodze nr 52 na obszarach wsi: Grębocin, Rogowo, Rogówko, Brzeźno, Brzezinko i Gronowo, obejmującej tereny położone przy skrzyżowaniu dróg krajowych nr 15 i 96, oznaczone w obowiązującym planie symbolami: R5, R7, T9cz., K2cz.
 1. uchwały Nr XLV/594/2018 z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Rogowo i Rogówko, obejmującą tereny położone w rejonie drogi gminnej nr 100732C, ulicy Lubickiej oraz autostrady A1.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionych zmian planów miejscowych i planu miejscowego.

Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy Lubicz, ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz w terminie do dnia 5 października 2018 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

Wójt Gminy Lubicz

Marek Olszewski

drukuj (OGŁOSZENIE)

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-09-04 16:12


OBWIESZCZENIE GP.6733.6.2018.WS 

GP.6733.6.2018.WS                                                                          Lubicz Dolny, 2018.08.27

O B W I E S Z C Z E N I E

o wszczęciu postępowania administracyjnego

    Na podstawie art. 10 § 1 i art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.)

z a w i a d a m i a  s i ę

o wszczęciu w dniu 25.07.2018 r. na wniosek Energa Operator S.A. z/s w Gdańsku Oddział w Toruniu ul. Gen. Bema 128 reprezentowanej przez pełnomocnika
SAN-TECH Piotr Szameta z/s w Toruniu ul. Broniewskiego 13C/10
postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustalenie warunków zabudowy dla budowy linii kablowej SN 15kV i stanowiska słupowego z zejściem kablowym SN 15 kV z rozłącznikiem, w części przewidzianej do realizacji na działkach nr 543/3 i 543/6 w miejscowości Grębocin.

W związku z powyższym strony mogą zapoznać się z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy i zgłosić ewentualne zastrzeżenia i wnioski w ciągu 14 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia.

Sprawę prowadzi: Wiesław Szymczak - Referat Gospodarki Przestrzennej Urzędu Gminy Lubicz,
pokój nr 38, tel. 56-621-21-50.

drukuj (OBWIESZCZENIE GP.6733.6.2018.WS )

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-08-30 14:00


OBWIESZCZENIE GP.6733.5.2018.MD

                                                                                                    Lubicz Dolny 2018.08.20 


GP.6733.5.2018.MD

                                                         OBWIESZCZENIE  WÓJTA  GMINY LUBICZ

Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2017r. poz. 1257 ze zmianami) oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego

                                                                       z a w i a d a m i a m:  

że w dniu 20.08.2018 r. została wydana decyzja nr 4/CP/2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego  polegającego na budowie sieci wodociągowej , przewidzianego do realizacji na terenie obejmującym część działek nr 478, 379, 349, 350/4 położonych w miejscowości Grębocin.


Z treścią decyzji można  zapoznać w
Referacie Gospodarki Przestrzennej
II piętro, pokój nr 30   
tel.566212104
 

drukuj (OBWIESZCZENIE GP.6733.5.2018.MD)

Metryka

 • opublikował: Dorota Woźniak
  data publikacji: 2018-08-23 10:32


OBWIESZCZENIE GP.6721.12.2016.WS 

GP.6721.12.2016.WS                                                                        Lubicz Dolny, 2018.07.31

O B W I E S Z C Z E N I E

    Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.z 2017 r. poz. 1405 ze zm.)

i n f o r m u j ę

o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Gronówko uchwałą Nr XLVIII/640/2018 Rady Gminy Lubicz z dnia 27 lipca 2018 r.

Zainteresowani mogą zapoznać się z:

 • treścią w/w dokumentu,
 • uzasadnieniem zawierającym informacje o udziale społeczeństwa w postępowaniu oraz
  o tym, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione uwagi i wnioski zgłoszone w związku z udziałem społeczeństwa,
 • podsumowaniem zawierającym:
 • uzasadnienie wyboru przyjętych dokumentów w odniesieniu do rozpatrywanych rozwiązań alternatywnych,
 • informację w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim stopniu zostały uwzględnione ustalenia zawarte w prognozie,
 • informację w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim stopniu zostały uwzględnione opinie regionalnego dyrektora ochrony środowiska i państwowego inspektora sanitarnego,
 • informację w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim stopniu zostały uwzględnione zgłoszone uwagi i wnioski,
 • informację w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim stopniu zostały uwzględnione propozycje dotyczące metod i częstotliwości przeprowadzania monitoringu skutków realizacji postanowień w/w dokumentu w zakresie oddziaływania na środowisko,

w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Lubicz i publicznie dostępnym wykazie.

drukuj (OBWIESZCZENIE GP.6721.12.2016.WS )

Metryka

 • opublikował: Dorota Woźniak
  data publikacji: 2018-08-01 10:43


OBWIESZCZENIE GP.6721.10.2016.WS

GP.6721.10.2016.WS                                                                        Lubicz Dolny, 2018.07.31

O B W I E S Z C Z E N I E

    Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.z 2017 r. poz. 1405 ze zm.)

i n f o r m u j ę

o uchwaleniu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi
Krobia, Lubicz Górny i Mierzynek
uchwałą Nr XLVIII/641/2018 Rady Gminy Lubicz z dnia 27 lipca 2018 r.

Zainteresowani mogą zapoznać się z:

 • treścią w/w dokumentu,
 • uzasadnieniem zawierającym informacje o udziale społeczeństwa w postępowaniu oraz
  o tym, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione uwagi i wnioski zgłoszone w związku z udziałem społeczeństwa,
 • podsumowaniem zawierającym:
 • uzasadnienie wyboru przyjętych dokumentów w odniesieniu do rozpatrywanych rozwiązań alternatywnych,
 • informację w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim stopniu zostały uwzględnione ustalenia zawarte w prognozie,
 • informację w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim stopniu zostały uwzględnione opinie regionalnego dyrektora ochrony środowiska i państwowego inspektora sanitarnego,
 • informację w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim stopniu zostały uwzględnione zgłoszone uwagi i wnioski,
 • informację w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim stopniu zostały uwzględnione propozycje dotyczące metod i częstotliwości przeprowadzania monitoringu skutków realizacji postanowień w/w dokumentu w zakresie oddziaływania na środowisko,

w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Lubicz i publicznie dostępnym wykazie.

drukuj (OBWIESZCZENIE GP.6721.10.2016.WS)

Metryka

 • opublikował: Dorota Woźniak
  data publikacji: 2018-08-01 10:42


OBWIESZCZENIE GP.6721.7.2016.WS

GP.6721.7.2016.WS                                                                          Lubicz Dolny, 2018.07.31

O B W I E S Z C Z E N I E

    Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.z 2017 r. poz. 1405 ze zm.)

i n f o r m u j ę

o uchwaleniu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi
Lubicz Górny i Krobia
uchwałą Nr XLVIII/642/2018 Rady Gminy Lubicz z dnia 27 lipca 2018 r.

Zainteresowani mogą zapoznać się z:

 • treścią w/w dokumentu,
 • uzasadnieniem zawierającym informacje o udziale społeczeństwa w postępowaniu oraz
  o tym, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione uwagi i wnioski zgłoszone w związku z udziałem społeczeństwa,
 • podsumowaniem zawierającym:
 • uzasadnienie wyboru przyjętych dokumentów w odniesieniu do rozpatrywanych rozwiązań alternatywnych,
 • informację w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim stopniu zostały uwzględnione ustalenia zawarte w prognozie,
 • informację w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim stopniu zostały uwzględnione opinie regionalnego dyrektora ochrony środowiska i państwowego inspektora sanitarnego,
 • informację w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim stopniu zostały uwzględnione zgłoszone uwagi i wnioski,
 • informację w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim stopniu zostały uwzględnione propozycje dotyczące metod i częstotliwości przeprowadzania monitoringu skutków realizacji postanowień w/w dokumentu w zakresie oddziaływania na środowisko,

w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Lubicz i publicznie dostępnym wykazie.

 

drukuj (OBWIESZCZENIE GP.6721.7.2016.WS)

Metryka

 • opublikował: Dorota Woźniak
  data publikacji: 2018-08-01 10:40


OBWIESZCZENIE GP.6733.5.2018.PP    

GP.6733.5.2018.PP                                                                           Lubicz Dolny, 2018.07.18

O B W I E S Z C Z E N I E

o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 10 § 1 i 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz
art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 j.t. ze zm.)

z a w i a d a m i a  s i ę

że w dniu 12.07.2018 r. na wniosek Lubickie Wodociągi Sp. z o.o. Lubicz Dolny, ul. Toruńska 56, 87-162 Lubicz, reprezentowana przez pełnomocnika Pana Jana Kretkowskiego, Projektowanie i Nadzory Wod-Kan, Mała Nieszawka, ul. Miodowa 3, wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla zamierzenia polegającego na budowie sieci wodociągowej, przewidzianej do realizacji na części działki nr 379 oraz na działkach nr 478, 349, 350/4 położonych w miejscowości Grębocin.

W związku z powyższym strony mogą zapoznać się z zamierzeniem inwestycyjnym i zgłosić ewentualne zastrzeżenia i wnioski w ciągu 14 dni od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

Sprawę prowadzi: Referat Gospodarki Przestrzennej urzędu Gminy Lubicz.

drukuj (OBWIESZCZENIE GP.6733.5.2018.PP    )

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-07-20 15:14
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2018-07-20 15:15


Obwieszczenie GP.6721.5.2016.PP

GP.6721.5.2016.PP                                                                           Lubicz Dolny, 2018.07.04
                                                                                     O B W I E S Z C Z E N I E
Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 t.j. ze zm.)
                                                                                         i n f o r m u j ę
o uchwaleniu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Lubicz Górny i Krobia uchwałą Nr XLVII/624/2018 Rady Gminy Lubicz z dnia 26 czerwca 2018 r.
Zainteresowani mogą zapoznać się z:
•    treścią w/w dokumentu,
•    uzasadnieniem zawierającym informacje o udziale społeczeństwa w postępowaniu oraz o tym, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione uwagi i wnioski zgłoszone w związku z udziałem społeczeństwa,
•    podsumowaniem zawierającym:
–   uzasadnienie wyboru przyjętych dokumentów w odniesieniu do rozpatrywanych rozwiązań alternatywnych,
–   informację w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim stopniu zostały uwzględnione ustalenia zawarte w prognozie,
–   informację w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim stopniu zostały uwzględnione opinie regionalnego dyrektora ochrony środowiska i państwowego inspektora sanitarnego,
–   informację w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim stopniu zostały uwzględnione zgłoszone uwagi i wnioski,
–   informację w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim stopniu zostały uwzględnione propozycje dotyczące metod i częstotliwości przeprowadzania monitoringu skutków realizacji postanowień w/w dokumentu w zakresie oddziaływania na środowisko,
w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Lubicz i publicznie dostępnym wykazie.

drukuj (Obwieszczenie GP.6721.5.2016.PP)

Metryka

 • opublikował: Dorota Woźniak
  data publikacji: 2018-07-06 07:53
 • zmodyfikował: Dorota Woźniak
  ostatnia modyfikacja: 2018-07-06 07:53


Obwieszczenie GP.6721.2.2016.PP

GP.6721.2.2016.PP                                                                           Lubicz Dolny, 2018.07.04
O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.  z 2017 r. poz. 1405 t.j. ze zm.)
                                                                                      i n f o r m u j ę
o uchwaleniu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Grębocin uchwałą Nr XLVII/625/2018 Rady Gminy Lubicz z dnia 26 czerwca 2018 r.
Zainteresowani mogą zapoznać się z:
•    treścią w/w dokumentu,
•    uzasadnieniem zawierającym informacje o udziale społeczeństwa w postępowaniu oraz o tym, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione uwagi i wnioski zgłoszone w związku z udziałem społeczeństwa,
•    podsumowaniem zawierającym:
–   uzasadnienie wyboru przyjętych dokumentów w odniesieniu do rozpatrywanych rozwiązań alternatywnych,
–   informację w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim stopniu zostały uwzględnione ustalenia zawarte w prognozie,
–   informację w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim stopniu zostały uwzględnione opinie regionalnego dyrektora ochrony środowiska i państwowego inspektora sanitarnego,
–   informację w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim stopniu zostały uwzględnione zgłoszone uwagi i wnioski,
–   informację w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim stopniu zostały uwzględnione propozycje dotyczące metod i częstotliwości przeprowadzania monitoringu skutków realizacji postanowień w/w dokumentu w zakresie oddziaływania na środowisko,
w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Lubicz i publicznie dostępnym wykazie.
 

drukuj (Obwieszczenie GP.6721.2.2016.PP)

Metryka

 • opublikował: Dorota Woźniak
  data publikacji: 2018-07-06 07:34


OBWIESZCZENIE GP.6721.1.14.2015.WS

GP.6721.1.14.2015.WS                                                                     Lubicz Dolny, 2018.07.02

O B W I E S Z C Z E N I E
Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm.)

i n f o r m u j ę

o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Grębocin uchwałą Nr XLVII/626/2018 Rady Gminy Lubicz z dnia 26 czerwca 2018 r.

Zainteresowani mogą zapoznać się z:

 • treścią w/w dokumentu,
 • uzasadnieniem zawierającym informacje o udziale społeczeństwa w postępowaniu oraz
  o tym, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione uwagi i wnioski zgłoszone w związku z udziałem społeczeństwa,
 • podsumowaniem zawierającym:
 • uzasadnienie wyboru przyjętych dokumentów w odniesieniu do rozpatrywanych rozwiązań alternatywnych,
 • informację w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim stopniu zostały uwzględnione ustalenia zawarte w prognozie,
 • informację w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim stopniu zostały uwzględnione opinie regionalnego dyrektora ochrony środowiska i państwowego inspektora sanitarnego,
 • informację w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim stopniu zostały uwzględnione zgłoszone uwagi i wnioski,
 • informację w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim stopniu zostały uwzględnione propozycje dotyczące metod i częstotliwości przeprowadzania monitoringu skutków realizacji postanowień w/w dokumentu w zakresie oddziaływania na środowisko,

w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Lubicz i publicznie dostępnym wykazie

drukuj (OBWIESZCZENIE GP.6721.1.14.2015.WS)

Metryka

 • opublikował: Dorota Woźniak
  data publikacji: 2018-07-02 12:11


OBWIESZCZENIE GP.6733.3.2018.PP

GP.6733.3.2018.PP                                                                           Lubicz Dolny, 2018.06.26

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LUBICZ

Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2017 r., poz. 1073 t.j. ze zm.) oraz art. 49 kodeksu postępowania administracyjnego

z a w i a d a m i a m:

że w dniu 26.06.2018 r. została wydana decyzja nr 3/CP/2018 o ustaleniu lokalizacji celu publicznego, dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia 0,4kV, przewidzianego do realizacji na działkach nr: 101/2, 101/4, 101/6, 101/7, 101/8, 101/11, 101/12 położonych w miejscowości Kopanino.

Z treścią decyzji można zapoznać się pod adresem:

Urząd Gminy Lubicz
Lubicz Dolny, ul. Toruńska 21
Referat Gospodarki Przestrzennej, II piętro, pokój nr 30
tel.566212104

drukuj (OBWIESZCZENIE GP.6733.3.2018.PP)

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-06-26 14:55


OBWIESZCZENIE GP.6733.2.2018.PP    

GP.6733.2.2018.PP                                                                           Lubicz Dolny, 2018.05.24

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LUBICZ

Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2017 r., poz. 1073 t.j. ze zm.) oraz art. 49 kodeksu postępowania administracyjnego

z a w i a d a m i a m:

że w dniu 24.05.2018 r. została wydana decyzja nr 2/CP/2018 o ustaleniu lokalizacji celu publicznego, dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia, przewidzianego do realizacji na działkach nr: 70/1, 82/14, 89/18, 112, oraz na części działek nr: 70/2 i 82/16 położonych w miejscowości Jedwabno.

Z treścią decyzji można zapoznać się pod adresem:

Urząd Gminy Lubicz
Lubicz Dolny, ul. Toruńska 21
Referat Gospodarki Przestrzennej, II piętro, pokój nr 30
tel.566212104

drukuj (OBWIESZCZENIE GP.6733.2.2018.PP    )

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-05-28 08:58


OGŁOSZENIE GP.6721.9.2016.PP       

GP.6721.9.2016.PP                                                                       Lubicz Dolny, 2018.05.15

O G Ł O S Z E N I E

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Krobia, Lubicz Górny i Mierzynek

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 t.j. ze zm.) oraz uchwały Rady Gminy Lubicz: Nr XXVI/304/2016 z dnia 30 września 2016 r., zawiadamiam
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Krobia, Lubicz Górny i Mierzynek dla obszaru obejmującego działkę nr 148/14 w miejscowości Krobia, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,
w dniach od 01.06.2018 r. do 03.07.2018 r. w siedzibie Urzędu Gminy Lubicz, pok. Nr 30, w godzinach pracy Urzędu: poniedziałek, środa i czwartek: 700 do 1500, wtorek: 700 do 1600, piątek: 700 do 1400.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 20.06.2018 r. w siedzibie Urzędu Gminy Lubicz, w sali nr 4, o godz. 1100.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Lubicz z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19.07.2018 r.

drukuj (OGŁOSZENIE GP.6721.9.2016.PP       )

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-05-21 10:41


OGŁOSZENIE GP.6721.9.2016.PP      

GP.6721.9.2016.PP                                                                       Lubicz Dolny, 2018.05.15

O G Ł O S Z E N I E

Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 t.j. ze zm.) informuję
o możliwości zapoznania się z projektem zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Krobia, Lubicz Górny i Mierzynek dla obszaru obejmującego działkę nr 148/14 w miejscowości Krobia, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz z wymaganymi przez przepisy wymienionej ustawy załącznikami i stanowiskami innych organów, w dniach 01.06.2018 r. do 03.07.2018 r. w siedzibie Urzędu Gminy Lubicz: Lubicz Dolny ul. Toruńska 21, pok. Nr 30, w godzinach pracy Urzędu: poniedziałek, środa
i czwartek: 700 do 1500, wtorek: 700 do 1600, piątek: 700 do 1400.

Zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski w siedzibie Urzędu Gminy Lubicz,
w terminie do 19.07.2018 r. w formie, o której mowa w art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Lubicz.

drukuj (OGŁOSZENIE GP.6721.9.2016.PP      )

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-05-21 10:37


Obwieszczenie GP.6733.3.2018.PP  

GP.6733.3.2018.PP                                                              Lubicz Dolny, 2018.05.10

O B W I E S Z C Z E N I E

o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 10 § 1 i 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz
art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 j.t. ze zm.)

z a w i a d a m i a  s i ę

że w dniu 24.04.2018 r. na wniosek Energa-Operator SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Toruniu, ul. Gen. Bema 128, 87-100 Toruń reprezentowanej przez pełnomocnika:
Pan Sylwester Lewandowski, ESPRO Sp. z o.o., ul. Równinna 13B, 87-100 Toruń wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla zamierzenia polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia 0,4 kV, przewidzianego do realizacji na działkach nr: 101/2, 101/4, 101/6, 101/7, 101/8, 101/11, 101/12 położonych w miejscowości Kopanino.

W związku z powyższym strony mogą zapoznać się z zamierzeniem inwestycyjnym i zgłosić ewentualne zastrzeżenia i wnioski w ciągu 14 dni od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

Sprawę prowadzi: Referat Gospodarki Przestrzennej urzędu Gminy Lubicz.

drukuj (Obwieszczenie GP.6733.3.2018.PP  )

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-05-14 08:26


OGŁOSZENIE GP.6721.1.2014.WS         

GP.6721.1.2014.WS                                                              Lubicz Dolny, 2018.05.10

OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubicz nas obszarze wsi Lubicz Dolny w rejonie ulic: Dworcowej, Warszawskiej i Grębockiej

    Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.) oraz uchwały Nr XLIII/503/2013 Rady Gminy Lubicz z dnia 13 grudnia 2013 r. zmienionej uchwałą Nr XXXVI/469/2017 Rady Gminy Lubicz z dnia 25 sierpnia 2017 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubicz na obszarze wsi Lubicz Dolny w rejonie ulic: Dworcowej, Warszawskiej i Grębockiej, obejmującej obszar działek nr 66/2, 66/3, 66/7, 66/9, 67/6cz., 69/4cz., 70/3, 99/9cz., 110/4, 117/6, 117/7, 118/1, 118/2, 119 i 2001/23 w Lubiczu Dolnym, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 22.05.2018 r. do 22.06.2018 r. w siedzibie Urzędu Gminy Lubicz, pokój Nr 30, w poniedziałek, środę i czwartek w godz. 700 do 1500, we wtorek w godz. 700 do 1600 oraz w piątek w godz. 700 do 1400.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 18.06.2018 r. w siedzibie Urzędu Gminy Lubicz, w sali nr 4, o godz. 1100.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Lubicz z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 09.07.2018 r.

drukuj (OGŁOSZENIE GP.6721.1.2014.WS         )

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-05-10 14:00


OGŁOSZENIE GP.6721.1.2014.WS      

GP.6721.1.2014.WS                                                              Lubicz Dolny, 2018.05.10

OGŁOSZENIE

    Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm.) informuję o możliwości zapoznania się w dniach od 22.05.2018 r. do 22.06.2018 r. w siedzibie Urzędu Gminy Lubicz: Lubicz Dolny ul. Toruńska 21, pokój Nr 30,
w poniedziałek, środę i czwartek w godz. 700 do 1500, we wtorek w godz. 700 do 1600 oraz w piątek w godz. 700 do 1400 z projektem zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubicz na obszarze wsi Lubicz Dolny w rejonie ulic: Dworcowej, Warszawskiej i Grębockiej, obejmującej obszar działek nr 66/2, 66/3, 66/7, 66/9, 67/6cz., 69/4cz., 70/3, 99/9cz., 110/4, 117/6, 117/7, 118/1, 118/2, 119 i 2001/23 w Lubiczu Dolnym
, prognozą oddziaływania na środowisko oraz wymaganymi przez przepisy załącznikami i stanowiskami innych organów.

Zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski w siedzibie Urzędu Gminy Lubicz:
Lubicz Dolny ul. Toruńska 21, w terminie do dnia 9 lipca 2018 r. w formie, o której mowa w art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Lubicz.

drukuj (OGŁOSZENIE GP.6721.1.2014.WS      )

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-05-10 14:00


OBWIESZCZENIE GP.6721.1.3.2015.WS

    Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm.) 

i n f o r m u j ę

o uchwaleniu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubicz na obszarze wsi Lubicz Dolny w rejonie ulic: Dworcowej, Warszawskiej i Grębockiej uchwałą Nr XLV/592/2018 Rady Gminy Lubicz z dnia 27.04.2018 r.
Zainteresowani mogą zapoznać się z:
•    treścią w/w dokumentu,
•    uzasadnieniem zawierającym informacje o udziale społeczeństwa w postępowaniu oraz
o tym, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione uwagi i wnioski zgłoszone w związku z udziałem społeczeństwa,
•    podsumowaniem zawierającym:
- uzasadnienie wyboru przyjętych dokumentów w odniesieniu do rozpatrywanych rozwiązań alternatywnych,
- informację w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim stopniu zostały uwzględnione ustalenia zawarte w prognozie,
- informację w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim stopniu zostały uwzględnione opinie regionalnego dyrektora ochrony środowiska i państwowego inspektora sanitarnego,
- informację w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim stopniu zostały uwzględnione zgłoszone uwagi i wnioski,
- informację w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim stopniu zostały uwzględnione propozycje dotyczące metod i częstotliwości przeprowadzania monitoringu skutków realizacji postanowień w/w dokumentu w zakresie oddziaływania na środowisko,
w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Lubicz i publicznie dostępnym wykazie.

drukuj (OBWIESZCZENIE GP.6721.1.3.2015.WS)

Metryka

 • data wytworzenia: 2018-05-02
 • opublikował: Dorota Woźniak
  data publikacji: 2018-05-02 12:58
 • zmodyfikował: Dorota Woźniak
  ostatnia modyfikacja: 2018-05-02 13:01


Ogłoszenie GP.6733.2.2018.PP   

GP.6733.2.2018.PP                                                               Lubicz Dolny, 2018.04.09

O B I E S Z C Z E N I E

o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 10 § 1 i 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz
art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 j.t. ze zm.)

z a w i a d a m i a  s i ę

że w dniu 28.03.2018 r. na wniosek DUON Dystrybucja S.A., Wysogotowo ul. Serdeczna 8,
62-081 Przeźmierowo, reprezentowanej przez pełnomocnika: Pan Tomasz Pich, Przedsiębiorstwo Inżynieryjne GEOPROGAZ, Lubicz Dolny. ul. Szkolna 3, 87-162 Lubicz wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla zamierzenia polegającego na budowie sieci gazowej, przewidzianego do realizacji na działkach nr: 70/1, 82/14, 89/18, 112, oraz na części działek nr: 70/2 i 82/16 położonych w miejscowości Jedwabno.

W związku z powyższym strony mogą zapoznać się z zamierzeniem inwestycyjnym i zgłosić ewentualne zastrzeżenia i wnioski w ciągu 14 dni od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

Sprawę prowadzi: Referat Gospodarki Przestrzennej urzędu Gminy Lubicz.

drukuj (Ogłoszenie GP.6733.2.2018.PP   )

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-04-10 14:39


OGŁOSZENIE GP.6721.1.6.2015.WS   

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Lubicz Dolny, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko


OGŁOSZENIE GP.6721.1.6.2015.WS 

GP.6721.1.6.2015.WS                                                           Lubicz Dolny, 2018.04.06

OGŁOSZENIE

    Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm.) informuję o możliwości zapoznania się w dniach od 19.04.2018 r. do 23.05.2018 r. w siedzibie Urzędu Gminy Lubicz: Lubicz Dolny ul. Toruńska 21, pok. Nr 30, w poniedziałek, środę i czwartek w godz. 700 do 1500, we wtorek w godz. 700 do 1600 oraz w piątek w godz. 700 do 1400 z projektem zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Lubicz Dolny i z prognozą oddziaływania na środowisko oraz wymaganymi przez przepisy załącznikami i stanowiskami innych organów.

    Zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski w siedzibie Urzędu Gminy Lubicz: Lubicz Dolny ul. Toruńska 21, w terminie do dnia 8 czerwca 2018 r. w formie, o której mowa w art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Wójt Gminy Lubicz

Marek Olszewski

drukuj (OGŁOSZENIE GP.6721.1.6.2015.WS )

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-04-06 10:15


OGŁOSZENIE GP.6721.1.8.2015.WS   

GP.6721.1.8.2015.WS                                                           Lubicz Dolny, 2018.03.26

OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Grębocin

    Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.) oraz uchwały Rady Gminy Lubicz Nr XVI/178/2015 z dnia 30 grudnia 2015 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Grębocin, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 06.04.2018 r. do 10.05.2018 r. w siedzibie Urzędu Gminy Lubicz, pok. Nr 30, w poniedziałek, środę i czwartek w godz. 700 do 1500, we wtorek w godz. 700 do 1600 oraz w piątek w godz. 700 do 1400.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 07.05.2018 r. w siedzibie Urzędu Gminy Lubicz, w sali nr 4, o godz. 1100.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Lubicz z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25.05.2018 r.

Wójt Gminy Lubicz

Marek Olszewski

drukuj (OGŁOSZENIE GP.6721.1.8.2015.WS   )

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-03-26 10:56


OGŁOSZENIE GP.6721.1.8.2015.WS

GP.6721.1.8.2015.WS                                                           Lubicz Dolny, 2018.03.26

OGŁOSZENIE

    Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm.) informuję o możliwości zapoznania się w dniach od 06.04.2018 r. do 10.05.2018 r. w siedzibie Urzędu Gminy Lubicz: Lubicz Dolny ul. Toruńska 21, pok. Nr 30, w poniedziałek, środę i czwartek w godz. 700 do 1500, we wtorek w godz. 700 do 1600 oraz w piątek w godz. 700 do 1400 z projektem zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Grębocin i z prognozą oddziaływania na środowisko oraz wymaganymi przez przepisy załącznikami i stanowiskami innych organów.

    Zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski w siedzibie Urzędu Gminy Lubicz: Lubicz Dolny ul. Toruńska 21, w terminie do dnia 25 maja 2018 r. w formie, o której mowa w art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Lubicz.

Wójt Gminy Lubicz

Marek Olszewski

drukuj (OGŁOSZENIE GP.6721.1.8.2015.WS)

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-03-26 10:57
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2018-03-26 11:00


Obwieszczenie

Obwieszczenie o uchwaleniu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubicz dot. terenów komercyjnych położonych przy drodze nr 52 na obszarach wsi: Grębocin, Rogowo, Rogówko, Brzeźno, Brzezinko i Gronowo


OBWIESZCZENIE

Informuję o możliwości zapoznania się z następującymi projektami:
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Grębocin,
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Lubicz Górny i Krobia,
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Krobia Lubicz Górny i Mierzynek,
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Gronówko.


O B W I E S Z C Z E N I E

OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wyłożeniu do publicznego wglądu projektów zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego


O B W I E S Z C Z E N I E

GP.6721.1.2017.PP

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 
z 2017 r. poz. 1405 t.j. ze zm.)
i n f o r m u j ę
o uchwaleniu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Grębocin uchwałą Nr XLI/553/2018 Rady Gminy Lubicz z dnia 26 stycznia 2018 r.
Zainteresowani mogą zapoznać się z:
•    treścią w/w dokumentu,
•    uzasadnieniem zawierającym informacje o udziale społeczeństwa w postępowaniu oraz o tym, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione uwagi i wnioski zgłoszone w związku z udziałem społeczeństwa,
•    podsumowaniem zawierającym:
–   uzasadnienie wyboru przyjętych dokumentów w odniesieniu do rozpatrywanych rozwiązań alternatywnych,
–   informację w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim stopniu zostały uwzględnione ustalenia zawarte w prognozie,
–   informację w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim stopniu zostały uwzględnione opinie regionalnego dyrektora ochrony środowiska i państwowego inspektora sanitarnego,
–   informację w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim stopniu zostały uwzględnione zgłoszone uwagi i wnioski,
–   informację w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim stopniu zostały uwzględnione propozycje dotyczące metod i częstotliwości przeprowadzania monitoringu skutków realizacji postanowień w/w dokumentu w zakresie oddziaływania na środowisko,
w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Lubicz i publicznie dostępnym wykazie
 

drukuj (O B W I E S Z C Z E N I E)

Metryka

 • opublikował: Dorota Woźniak
  data publikacji: 2018-02-14 12:38


OBWIESZCZENIE GP.6733.13.2017.PP

Lubicz Dolny, 2018.02.05

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LUBICZ

Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2017 r., poz. 1073 t.j. ze zm.) oraz art. 49 kodeksu postępowania administracyjnego

z a w i a d a m i a m:


że w dniu 05.02.2018 r. została wydana decyzja nr 1/CP/2018 o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie sieci wodociągowej, przewidzianego do realizacji na działce nr 101/8 położonej w miejscowości Kopanino.

Z treścią decyzji można zapoznać się pod adresem:
Urząd Gminy Lubicz
Lubicz Dolny, ul. Toruńska 21
Referat Gospodarki Przestrzennej, II piętro, pokój nr 30
tel.566212104 
 

drukuj (OBWIESZCZENIE GP.6733.13.2017.PP)

Metryka

 • data wytworzenia: 2018-02-05
 • opublikował: Dorota Woźniak
  data publikacji: 2018-02-06 12:39


OGŁOSZENIE GP.6721.1.3.2015.WS    

GP.6721.1.3.2015.WS                                                           Lubicz Dolny, 2018.01.04

OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubicz na obszarze wsi Lubicz Dolny w rejonie ulic: Dworcowej, Warszawskiej i Grębockiej

    Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.) oraz uchwały Rady Gminy Lubicz Nr L/602/2014 z dnia 30 maja 2014 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubicz na obszarze wsi Lubicz Dolny w rejonie ulic: Dworcowej, Warszawskiej i Grębockiej, obejmującej obszar działek nr 35/1, 35/2, 36/2cz., 36/4cz., 37/4cz., 37/6, 38, 39, 40, 42/2, 42/3, 43cz., 44cz., 585/1, 585/2 i 612/2cz. w Lubiczu Dolnym, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 18.01.2018 r. do 19.02.2018 r. w siedzibie Urzędu Gminy Lubicz, pok. Nr 30, w poniedziałek, środę i czwartek w godz. 700 do 1500, we wtorek w godz. 700 do 1600 oraz w piątek w godz. 700 do 1400.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 13.02.2018 r. w siedzibie Urzędu Gminy Lubicz, w sali nr 4, o godz. 1100.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Lubicz z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 06.03.2018 r.

Wójt Gminy Lubicz

Marek Olszewski

drukuj (OGŁOSZENIE GP.6721.1.3.2015.WS    )

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-01-08 08:10


OGŁOSZENIE GP.6721.1.3.2015.WS       

GP.6721.1.3.2015.WS                                                           Lubicz Dolny, 2018.01.04

OGŁOSZENIE

    Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm.) informuję o możliwości zapoznania się w dniach od 18.01.2018 r. do 19.02.2018 r. w siedzibie Urzędu Gminy Lubicz: Lubicz Dolny ul. Toruńska 21, pok. Nr 30, w poniedziałek, środę i czwartek w godz. 700 do 1500, we wtorek w godz. 700 do 1600 oraz w piątek w godz. 700 do 1400 z projektem zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubicz na obszarze wsi Lubicz Dolny w rejonie ulic: Dworcowej, Warszawskiej i Grębockiej, obejmującej obszar działek nr 35/1, 35/2, 36/2cz., 36/4cz., 37/4cz., 37/6, 38, 39, 40, 42/2, 42/3, 43cz., 44cz., 585/1, 585/2 i 612/2cz. w Lubiczu Dolnym, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz wymaganymi przez przepisy załącznikami i stanowiskami innych organów.

    Zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski w siedzibie Urzędu Gminy Lubicz: Lubicz Dolny ul. Toruńska 21, w terminie do dnia 6 marca 2018 r. w formie, o której mowa w art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Lubicz.

*) Uwagi i wnioski mogą być wnoszone: w formie pisemnej, ustnie do protokołu i za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Wójt Gminy Lubicz

Marek Olszewski

drukuj (OGŁOSZENIE GP.6721.1.3.2015.WS       )

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-01-08 08:13

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 41805
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2018-12-20 12:36:15