Ścieżka nawigacyjna

Treść strony


OBWIESZCZENIE GP.6733.5.2019.KB

Lubicz Dolny, 11.07.2019 r.

GP.6733.5.2019.KB

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LUBICZ


    Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.)

z a w i a d a m i a m

że w dniu 11.07.2019 r. została wydana decyzja nr 5/CP/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej przewidzianej do realizacji na działkach nr 33/36 i 33/50 położonych w miejscowości Krobia. 

Z treścią decyzji można zapoznać się pod adresem:
Urząd Gminy Lubicz,
Lubicz Dolny ul. Toruńska 21,
Referat Gospodarki Przestrzennej, II piętro, pokój nr 30.


                                      Wójt Gminy Lubicz
                                   (-)  Marek Nicewicz
 

drukuj (


OBWIESZCZENIE GP.6733.5.2019.KB)

Metryka

 • opublikował: Dorota Woźniak
  data publikacji: 2019-07-12 09:57
 • zmodyfikował: Dorota Woźniak
  ostatnia modyfikacja: 2019-07-12 10:01


OBWIESZCZENIE GP.6733.6.2019.WS 

GP.6733.6.2019.WS                                                              Lubicz Dolny, 2019.07.08

O B W I E S Z C Z E N I E

o wszczęciu postępowania administracyjnego

    Na podstawie art. 10 § 1 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.)

z a w i a d a m i a  s i ę

o wszczęciu w dniu 08.07.2019 r. na wniosek Spółki Toruńskie Wodociągi sp. z o.o. w Toruniu ul. Rybaki 31/35 działającej przez pełnomocnika Pan Karol Przepióra reprezentujący firmę Instytut OZE w Kielcach ul. Skrajna 41a postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie przepławki w Lubiczu Górnym na rzece Drwęcy w km 12+300, dla ryb dwuśrodowiskowych ze szczególnym uwzględnieniem jesiotra, w części przewidzianej do realizacji na działkach nr 413/5, 413/6 i 413/7 w miejscowości Lubicz Dolny oraz na działach nr 1/20, 1/21, 1/26 i 1/31 w miejscowości Lubicz Górny.

W związku z powyższym strony mogą zapoznać się z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy i zgłosić ewentualne zastrzeżenia i wnioski w ciągu 14 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia.

WÓJT         
/-/ Marek Nicewicz

Sprawę prowadzi: Wiesław Szymczak - Referat Gospodarki Przestrzennej Urzędu Gminy Lubicz,
pokój nr 38, tel. 56-621-21-50.

drukuj (


OBWIESZCZENIE GP.6733.6.2019.WS )

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-07-10 09:24


OBWIESZCZENIE GP.6733.4.2019.WS 

GP.6733.4.2019.WS                                                              Lubicz Dolny, 2019.05.29

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LUBICZ

    Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.)

z a w i a d a m i a m

że w dniu 29.05.2019 r. została wydana decyzja Nr 4/CP/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie sieci wodociągowej wraz z przyłączami wodociągowymi, przewidzianej do realizacji na działkach nr 130/2, 139/1, 139/2, 139/4, 139/5, 139/6, 139/7, 139/8, 139/9, 139/10, 139/11, 139/12, 139/13, 139/14, 139/15, 139/16, 140/1, 140/2, 140/3, 148/3, 149, 151/2, 181/6 położonych w miejscowości Grabowiec.

Z treścią decyzji można zapoznać się pod adresem:
Urząd Gminy Lubicz,
Lubicz Dolny ul. Toruńska 21,

Referat Gospodarki Przestrzennej, II piętro, pokój nr 38.

 Z up. WÓJTA      

/-/ Wojciech Rakowiecki

  ZASTĘPCA WÓJTA   

drukuj (


OBWIESZCZENIE GP.6733.4.2019.WS )

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-05-31 15:15


OBWIESZCZENIE GP.6733.5.2019.KB   

GP.6733.5.2019.KB                                                                                         Lubicz Dolny, dnia 28.05.2019 r.

O B W I E S Z C Z E N I E

o wszczęciu postępowania administracyjnego

Działając na podstawie art. 10 § 1, 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  (tekst jednolity: Dz. U. z 2018r., poz.2096 ze zmianami) oraz art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu
 i zagospodarowaniu przestrzennym  (tekst jednolity: Dz.U. z 2018r., poz.1945 ze zmianami)

 z a w i a d a m i a m,

że w dniu 23.05.2019 r. na wniosek ABC Nieruchomości Brodnica Sp. z o. o., reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Bartosza Kretkowskiego, zostało wszczęte  postępowanie administracyjne w sprawie wydania  decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającego na budowie sieci wodociągowej, przewidzianej do realizacji na działkach nr 33/36 i 33/50 położonych w miejscowości Krobia.

W związku z powyższym informuję, że strony postępowania mają prawo do zapoznania się z aktami sprawy, składania ewentualnych uwag i wyjaśnień.

Akta sprawy dostępne są w siedzibie Urzędu Gminy Lubicz: ul. Toruńska 21, Lubicz Dolny, pokój nr 30, w godzinach pracy urzędu.

 Z up. WÓJTA      

/-/ Wojciech Rakowiecki

  ZASTĘPCA WÓJTA

 

drukuj (


OBWIESZCZENIE GP.6733.5.2019.KB   )

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-05-29 18:17
 • zmodyfikował: Dorota Woźniak
  ostatnia modyfikacja: 2019-06-03 11:52


OBWIESZCZENIE GP.6733.3.2019.AB     

GP.6733.3.2019.AB                                                     Lubicz Dolny, dnia 15.05.2019 r.

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY LUBICZ

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.)

zawiadamiam

że w dniu 15.05.2019 r. została wydana decyzja nr 3/CP/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego  polegającego na rozbudowie z przebudową budynku remizy strażackiej z możliwością wykonania wieży obserwacyjnej na działce nr 67/36 położonej w miejscowości Gronowo.
Z treścią decyzji można zapoznać się w Urzędzie Gminy Lubicz, Referat Gospodarki Przestrzennej, II piętro, pokój nr 30, tel. 56 6212104.

Z up. WÓJTA       
Wojciech Rakowiecki
ZASTĘPCA WÓJTA  

drukuj (


OBWIESZCZENIE GP.6733.3.2019.AB     )

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-05-17 12:52
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2019-05-17 13:35


OBWIESZCZENIE GP.6733.4.2019.WS 

GP.6733.4.2019.WS                                                      Lubicz Dolny, 2019.05.06

OBWIESZCZENIE
o zakończeniu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.)

z a w i a d a m i a m

o zgromadzeniu dokumentacji dotyczącej postępowania administracyjnego, wszczętego w dniu 27.03.2019 r. na wniosek Lubickich Wodociągów sp. z o.o. w Lubiczu Dolnym ul. Toruńska 56 reprezentowanej przez pełnomocnika
WPU-P Melbud w Toruniu ul. Tramwajowa 12 postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej wraz z przyłączami wodociągowymi, przewidzianej do realizacji na działkach nr 130/2, 139/1, 139/2, 139/4, 139/5, 139/6, 139/7, 139/8, 139/9, 139/10, 139/11, 139/12, 139/13, 139/14, 139/15, 139/16, 140/1, 140/2, 140/3, 148/3, 149, 151/2 i 181/6 w miejscowości Grabowiec.

W związku z powyższym informuję, że w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy i wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Sprawę prowadzi: Wiesław Szymczak, pokój nr 38, Referat Gospodarki Przestrzennej, tel. 566212150

drukuj (


OBWIESZCZENIE GP.6733.4.2019.WS )

Metryka

 • data wytworzenia: 2019-05-09
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-05-09 14:40


OGŁOSZENIE GP.6721.7.2017.VK

GP.6721.7.2017.VK 

OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubicz na obszarze wsi Lubicz Dolny (rejon ulic: Dworcowej, Warszawskiej i Grębockiej)

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Gminy Lubicz Nr XXXV/448/2017 z dnia 29 czerwca 2017 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubicz na obszarze wsi Lubicz Dolny (rejon ulic: Dworcowej, Warszawskiej i Grębockiej), obejmującej tereny graniczące z miejscowością Jedwabno, położone przy ulicy Dworcowej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 20.05.2019 r. do 28.06.2019 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Lubiczu Dolnym przy ul. Toruńskiej 21, pokój nr 30, w godzinach pracy Urzędu.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 19.06.2019 r. w siedzibie Urzędu Gminy Lubicz, w sali nr 4, o godz. 1100.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Lubicz z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19.07.2019 r.

Z up. Wójta

Wojciech Rakowiecki

Zastępca Wójta

drukuj (


OGŁOSZENIE GP.6721.7.2017.VK)

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-05-09 11:20
 • Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2019-06-07 08:23
 • Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2019-06-07 08:23

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-06-07 08:14


OGŁOSZENIE GP.6721.7.2017.VK   

GP.6721.7.2017.VK                                                                                                 

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.) informuję o możliwości zapoznania się z projektem zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubicz na obszarze wsi Lubicz Dolny (rejon ulic: Dworcowej, Warszawskiej i Grębockiej), obejmującej tereny graniczące z miejscowością Jedwabno, położone przy ulicy Dworcowej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz wymaganymi przez przepisy prawa załącznikami i stanowiskami innych organów, w dniach od 20.05.2019 r. do 28.06.2019 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Lubiczu Dolnym przy ul. Toruńskiej 21, pokój nr 30, w godzinach pracy Urzędu.

Zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski w siedzibie Urzędu Gminy Lubicz, w terminie do dnia 19.07.2019 r. w formie, o której mowa w art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Lubicz.

Z up. Wójta

Wojciech Rakowiecki

Zastępca Wójta

drukuj (


OGŁOSZENIE GP.6721.7.2017.VK   )

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-05-09 11:18


OBWIESZCZENIE GP.6721.9.2017.VK    

GP.6721.9.2017.VK                                     

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.)

zawiadamiam

o uchwaleniu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Grębocin uchwałą Nr VIII/103/19 Rady Gminy Lubicz z dnia 24 marca 2019 r.

Zainteresowani mogą zapoznać się z treścią w/w dokumentu oraz uzasadnieniem i podsumowaniem, sporządzonymi na podstawie art. 42 pkt 2 i art. 55 ust. 3 ustawy, w siedzibie Urzędu Gminy w Lubiczu Dolnym przy ulicy Toruńskiej 21, pokój nr 30, w godzinach pracy urzędu.

Z up. Wójta

Wojciech Rakowiecki

Zastępca Wójta

drukuj (


OBWIESZCZENIE GP.6721.9.2017.VK    )

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-05-06 10:41


OBWIESZCZENIE GP.6721.1.2016.WS        

GP.6721.1.2016.WS                                                              Lubicz Dolny, 2019.04.26

O B W I E S Z C Z E N I E

    Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) oraz art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.)

z a w i a d a m i a m

o uchwaleniu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubicz w części obejmującej działki nr 461, 325/1 i 334/2 w Młyńcu II uchwałą Nr VIII/102/19 Rady Gminy Lubicz z dnia 24 kwietnia 2019 r.

Zainteresowani mogą zapoznać się z:

 • treścią w/w dokumentu,
 • uzasadnieniem zawierającym informacje o udziale społeczeństwa w postępowaniu oraz
  o tym, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione uwagi i wnioski zgłoszone w związku z udziałem społeczeństwa,
 • podsumowaniem zawierającym:
 • uzasadnienie wyboru przyjętych dokumentów w odniesieniu do rozpatrywanych rozwiązań alternatywnych,
 • informację w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim stopniu zostały uwzględnione ustalenia zawarte w prognozie,
 • informację w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim stopniu zostały uwzględnione opinie regionalnego dyrektora ochrony środowiska i państwowego inspektora sanitarnego,
 • informację w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim stopniu zostały uwzględnione zgłoszone uwagi i wnioski,
 • informację w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim stopniu zostały uwzględnione propozycje dotyczące metod i częstotliwości przeprowadzania monitoringu skutków realizacji postanowień w/w dokumentu w zakresie oddziaływania na środowisko,

w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Lubicz i publicznie dostępnym wykazie.

drukuj (


OBWIESZCZENIE GP.6721.1.2016.WS        )

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-04-29 07:46


OBWIESZCZENIE GP.6721.13.2016.WS         

GP.6721.13.2016.WS                                                                          Lubicz Dolny, 2019.04.26

O B W I E S Z C Z E N I E

    Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) oraz art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.)

z a w i a d a m i a m

o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Gronowo uchwałą Nr VIII/101/19 Rady Gminy Lubicz z dnia 24 kwietnia 2019 r.

Zainteresowani mogą zapoznać się z:

 • treścią w/w dokumentu,
 • uzasadnieniem zawierającym informacje o udziale społeczeństwa w postępowaniu oraz
  o tym, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione uwagi i wnioski zgłoszone w związku z udziałem społeczeństwa,
 • podsumowaniem zawierającym:
 • uzasadnienie wyboru przyjętych dokumentów w odniesieniu do rozpatrywanych rozwiązań alternatywnych,
 • informację w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim stopniu zostały uwzględnione ustalenia zawarte w prognozie,
 • informację w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim stopniu zostały uwzględnione opinie regionalnego dyrektora ochrony środowiska i państwowego inspektora sanitarnego,
 • informację w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim stopniu zostały uwzględnione zgłoszone uwagi i wnioski,
 • informację w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim stopniu zostały uwzględnione propozycje dotyczące metod i częstotliwości przeprowadzania monitoringu skutków realizacji postanowień w/w dokumentu w zakresie oddziaływania na środowisko,

w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Lubicz i publicznie dostępnym wykazie.

drukuj (


OBWIESZCZENIE GP.6721.13.2016.WS         )

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-04-29 07:45


OBWIESZCZENIE GP.6733.1.2019.KB  

GP.6733.1.2019.KB                                                           Lubicz Dolny, 17.04.2019 r.

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LUBICZ

    Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.)

z a w i a d a m i a m

że w dniu 17.04.2019 r. została wydana decyzja nr 2/CP/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej niskiego napięcia zasilającej zespół budynków mieszkalnych w Złotorii, przewidzianej do realizacji na działce nr 112 położonej w miejscowości Grabowiec oraz na działce
 nr 1/8 położonej w miejscowości Kopanino.

Z treścią decyzji można zapoznać się pod adresem:

Urząd Gminy Lubicz,
Lubicz Dolny ul. Toruńska 21,
Referat Gospodarki Przestrzennej, II piętro, pokój nr 30.

Wójt Gminy Lubicz

Marek Nicewicz  

drukuj (


OBWIESZCZENIE GP.6733.1.2019.KB  )

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-04-18 14:23


OBWIESZCZENIE GP.6733.2.2019.EG  

GP.6733.2.2019.EG                                                           Lubicz Dolny, 2019.04.17

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Działając na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2018r., poz.2096 ze zmianami) oraz art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (tekst jednolity: Dz.U. z 2018r., poz.1945)

                                           z a w i a d a m i a m

 że  w dniu 17.04.2019 r. wydana została decyzja nr 1/CP/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie przepławki dla ryb dwuśrodowiskowych, realizowanego w ramach przedsięwzięcia „ Rewitalizacja i udrożnienie ekologiczne węzła wodnego związanego z istniejącym jazem piętrzącym na rzece Drwęcy (km 11+550) w Lubiczu Dolnym wraz z zagospodarowaniem potenjału energetycznego piętrzonej wody”, przewidzianego do realizacji na działce o numerze 413/8 położonej w miejscowości Lubicz Dolny. 

W związku z powyższym informuję, że strony postępowania mają prawo do zapoznania się z treścią decyzji, w terminie 14 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia, w Urzędzie Gminy Lubicz, pokój nr 35, tel. (56)6212135, w godzinach pracy urzędu.

drukuj (


OBWIESZCZENIE GP.6733.2.2019.EG  )

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-04-18 07:42


OBWIESZCZENIE GP.6733.4.2019.WS        

GP.6733.4.2019.WS                                                                   Lubicz Dolny, 2019.04.02

O B W I E S Z C Z E N I E

o wszczęciu postępowania administracyjnego

    Na podstawie art. 10 § 1 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.)

z a w i a d a m i a  s i ę

o wszczęciu w dniu 27.03.2019 r. na wniosek Lubickich Wodociągów sp. z o.o. w Lubiczu Dolnym ul. Toruńska 56 reprezentowanej przez pełnomocnika WPU-P Melbud w Toruniu ul. Tramwajowa 12 postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej wraz z przyłączami wodociągowymi, przewidzianej do realizacji na działkach nr  130/2, 139/1, 139/2, 139/4, 139/5, 139/6, 139/7, 139/8, 139/9, 139/10, 139/11, 139/12, 139/13, 139/14, 139/15, 139/16, 140/1, 140/2, 140/3, 148/3, 149, 151/2 i 181/6 w miejscowości Grabowiec.

W związku z powyższym strony mogą zapoznać się z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy i zgłosić ewentualne zastrzeżenia i wnioski w ciągu 14 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia.

Sprawę prowadzi: Wiesław Szymczak - Referat Gospodarki Przestrzennej Urzędu Gminy Lubicz, pokój nr 38, tel. 56-621-21-50.

drukuj (


OBWIESZCZENIE GP.6733.4.2019.WS        )

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-04-03 12:39
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2019-04-03 12:39


OBWIESZCZENIE GP.6721.3.2017.VK         

GP.6721.3.2017.VK                                     

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) oraz art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.)

zawiadamiam

o uchwaleniu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Grębocin uchwałą Nr VII/77/19 Rady Gminy Lubicz z dnia 25 marca 2019 r.

Zainteresowani mogą zapoznać się z:

 • treścią w/w dokumentu,
 • uzasadnieniem zawierającym informacje o udziale społeczeństwa w postępowaniu oraz o tym, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione uwagi i wnioski zgłoszone w związku z udziałem społeczeństwa,
 • podsumowaniem zawierającym:

–   uzasadnienie wyboru przyjętych dokumentów w odniesieniu do rozpatrywanych rozwiązań alternatywnych,

–   informację w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim stopniu zostały uwzględnione ustalenia zawarte w prognozie,

–   informację w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim stopniu zostały uwzględnione opinie regionalnego dyrektora ochrony środowiska i państwowego inspektora sanitarnego,

–   informację w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim stopniu zostały uwzględnione zgłoszone uwagi i wnioski,

–   informację w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim stopniu zostały uwzględnione propozycje dotyczące metod i częstotliwości przeprowadzania monitoringu skutków realizacji postanowień w/w dokumentu w zakresie oddziaływania na środowisko,

w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Lubicz i publicznie dostępnym wykazie.

Wójt Gminy Lubicz

Marek Nicewicz 

drukuj (


OBWIESZCZENIE GP.6721.3.2017.VK         )

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-03-27 12:33


OBWIESZCZENIE GP.6733.3.2019.AB     

GP.6733.3.2019.AB                                                                               Lubicz Dolny, dnia 19.03.2019 r.

O B W I E S Z C Z E N I E

o wszczęciu postępowania administracyjnego

Działając na podstawie art. 10 § 1 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu   i zagospodarowaniu przestrzennym  (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r., poz. 1945 z późn. zm.)

                                           zawiadamiam

 

że w dniu 12.03.2019 r. na wniosek Ochotniczej Straży Pożarnej w Gronowie, zostało wszczęte  postępowanie w sprawie wydania  decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającego na rozbudowie z przebudową budynku remizy strażackiej z możliwością wykonania wieży obserwacyjnej  o wysokości do  12,5 m., na działce nr 67/36 położonej w miejscowości Gronowo. W związku z powyższym informuję, że strony postępowania mają prawo do zapoznania się  z aktami sprawy, składania ewentualnych uwag i wyjaśnień.

Akta sprawy dostępne są w siedzibie Urzędu Gminy Lubicz: ul. Toruńska 21, Lubicz Dolny, pokój nr 30, w godzinach pracy urzędu.

                                                                                                                                                    Z up. WÓJTA

                                                                                                                                                    Wojciech Rakowiecki

                                                                                                                                                    ZASTĘPCA WÓJTA

drukuj (


OBWIESZCZENIE GP.6733.3.2019.AB     )

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-03-21 10:50


OBWIESZCZENIE GP.6721.1.2014.WS     

GP.6721.1.2014.WS                                                                          Lubicz Dolny, 2019.03.04

O B W I E S Z C Z E N I E

    Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) oraz art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.)

z a w i a d a m i a m

o uchwaleniu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubicz na obszarze wsi Lubicz Dolny w rejonie ulic: Dworcowej, Warszawskiej i Grębockiej uchwałą Nr VI/53/19 Rady Gminy Lubicz z dnia 28 lutego 2019 r.

Zainteresowani mogą zapoznać się z:

 • treścią w/w dokumentu,
 • uzasadnieniem zawierającym informacje o udziale społeczeństwa w postępowaniu oraz
  o tym, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione uwagi i wnioski zgłoszone w związku z udziałem społeczeństwa,
 • podsumowaniem zawierającym:
 • uzasadnienie wyboru przyjętych dokumentów w odniesieniu do rozpatrywanych rozwiązań alternatywnych,
 • informację w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim stopniu zostały uwzględnione ustalenia zawarte w prognozie,
 • informację w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim stopniu zostały uwzględnione opinie regionalnego dyrektora ochrony środowiska i państwowego inspektora sanitarnego,
 • informację w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim stopniu zostały uwzględnione zgłoszone uwagi i wnioski,
 • informację w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim stopniu zostały uwzględnione propozycje dotyczące metod i częstotliwości przeprowadzania monitoringu skutków realizacji postanowień w/w dokumentu w zakresie oddziaływania na środowisko,

w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Lubicz i publicznie dostępnym wykazie

drukuj (


OBWIESZCZENIE GP.6721.1.2014.WS     )

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-03-06 12:59


OBWIESZCZENIE GP.6721.5.2017.VK           

GP.6721.5.2017.VK           

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.)

zawiadamiam

o uchwaleniu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Kopanino uchwałą Nr VI/52/19 Rady Gminy Lubicz z dnia 28 lutego 2019 r.

Zainteresowani mogą zapoznać się z:

 • treścią w/w dokumentu,
 • uzasadnieniem zawierającym informacje o udziale społeczeństwa w postępowaniu oraz o tym, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione uwagi i wnioski zgłoszone w związku z udziałem społeczeństwa,
 • podsumowaniem zawierającym:

–   uzasadnienie wyboru przyjętych dokumentów w odniesieniu do rozpatrywanych rozwiązań alternatywnych,

–   informację w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim stopniu zostały uwzględnione ustalenia zawarte w prognozie,

–   informację w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim stopniu zostały uwzględnione opinie regionalnego dyrektora ochrony środowiska i państwowego inspektora sanitarnego,

–   informację w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim stopniu zostały uwzględnione zgłoszone uwagi i wnioski,

–   informację w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim stopniu zostały uwzględnione propozycje dotyczące metod i częstotliwości przeprowadzania monitoringu skutków realizacji postanowień w/w dokumentu w zakresie oddziaływania na środowisko,

w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Lubicz i publicznie dostępnym wykazie.

Z up. Wójta     

Wojciech Rakowiecki

Zastępca Wójta   

drukuj (


OBWIESZCZENIE GP.6721.5.2017.VK           )

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-03-06 08:09


OGŁOSZENIE GP.6721.2.2017.VK   

GP.6721.2.2017.VK                             

OGŁOSZENIE                                    

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Krobia i Mierzynek

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) oraz uchwały Rady Gminy Lubicz Nr XXXIV/426/2017 z dnia 26 maja 2017 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Krobia i Mierzynek, obejmującej obszar działek nr 75/4cz. i 75/5cz. w Krobi, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 04.03.2019 r. do 05.04.2019 r. w siedzibie Urzędu Gminy Lubicz w Lubiczu Dolnym, ul. Toruńska 21, pokój nr 30, w godzinach pracy Urzędu: poniedziałek, środa i czwartek: od 700 do 1500, wtorek: od 700 do 1800, piątek: od 700 do 1400.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 28.03.2019 r. w siedzibie Urzędu Gminy Lubicz, w sali nr 4, o godz. 1100.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Lubicz z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23.04.2019 r.

Wójt Gminy Lubicz

Marek Nicewicz

drukuj (


OGŁOSZENIE GP.6721.2.2017.VK   )

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-02-21 11:26


OGŁOSZENIE GP.6721.2.2017.VK

GP.6721.2.2017.VK

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn zm.) informuję o możliwości zapoznania się z projektem zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Krobia i Mierzynek, obejmującej obszar działek nr 75/4cz. i 75/5cz. w Krobi, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 04.03.2019 r. do 05.04.2019 r. w siedzibie Urzędu Gminy Lubicz w Lubiczu Dolnym, ul. Toruńska 21, pokój nr 30, w godzinach pracy Urzędu: poniedziałek, środa i czwartek: od 700 do 1500, wtorek: od 700 do 1800, piątek: od 700 do 1400.

Zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski w siedzibie Urzędu Gminy Lubicz, w terminie do dnia 23.04.2019 r. w formie, o której mowa w art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Lubicz.

Wójt Gminy Lubicz

Marek Nicewicz  

drukuj (


OGŁOSZENIE GP.6721.2.2017.VK)

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-02-21 11:21


OBWIESZCZENIE GP.6733.1.2019.KB

GP.6733.1.2019.KB

O B W I E S Z C Z E N I E

o wszczęciu postępowania administracyjnego

Działając na podstawie art. 10 § 1, 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego  (tekst jednolity: Dz. U. z 2018r., poz.2096 z późn.zm.) oraz art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (tekst jednolity: Dz.U.
 z 2018r., poz.1945)

                                           z a w i a d a m i a m

 że  na wniosek spółki Energa Operator S.A. oddział w Toruniu ul. Gen. Bema 128 reprezentowanej przez pełnomocnika Panią Jadwigę Bąk, z dnia 14.01.2019 r. (uzupełniony w dniu 04.02.2019 r.) zostało wszczęte  postępowanie w sprawie wydania  decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającego na budowie linii kablowej niskiego napięcia zasilającej zespół budynków mieszkalnych w Złotorii, przewidzianej do realizacji na działce nr 112 położonej
 w miejscowości Grabowiec oraz na działce nr 1/8 położonej w miejscowości Kopanino.

W związku z powyższym informuję, że strony postępowania mają prawo do zapoznania się z aktami sprawy, składania ewentualnych uwag i wyjaśnień.

Akta sprawy dostępne są w siedzibie Urzędu Gminy Lubicz: ul. Toruńska 21, Lubicz Dolny, pokój nr 30, w godzinach pracy Urzędu.

                                                                                               Wójt Gminy Lubicz

                                                                                               Marek Nicewicz  

drukuj (


OBWIESZCZENIE GP.6733.1.2019.KB)

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-02-12 10:03


OBWIESZCZENIE GP.6733.2.2019.EG  

GP.6733.2.2019.EG                                                                                             Lubicz Dolny, 2019.01.30

 

O B W I E S Z C Z E N I E

o wszczęciu postępowania administracyjnego

Działając na podstawie art. art. 10 § 1, 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2018r., poz.2096 ze zmianami) oraz art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (tekst jednolity: Dz.U. z 2018r., poz.1945)

                                           z a w i a d a m i a m

 że  na wniosek spółki ENERGUM DRWĘCA Sp. z o.o. z siedzibą w Lubiczu Dolnym przy ul. Młyńskiej 12, reprezentowanej przez Pana Bogusława Puchowskiego – Piła Młyn Al. Królowej Jadwigi 1, 86 – 300 Grudziądz, z dnia 14.01.2019 r. (uzupełniony w dniu 29.01.2019 r) zostało wszczęte  postępowanie w sprawie wydania  decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie przepławki dla ryb dwuśrodowiskowych, realizowanego w ramach przedsięwzięcia „ Rewitalizacja i udrożnienie ekologiczne węzła wodnego związanego z istniejącym jazem piętrzącym na rzece Drwęcy (km 11+550) w Lubiczu Dolnym wraz z zagospodarowaniem potencjału energetycznego piętrzonej wody”, przewidzianego do realizacji na działce o numerze 413/8 położonej w miejscowości Lubicz Dolny. 

W związku z powyższym informuję, że strony postępowania mają prawo do zapoznania się z aktami sprawy, składania ewentualnych uwag i wyjaśnień w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Akta sprawy dostępne są w siedzibie Urzędu Gminy Lubicz: ul. Toruńska 21, Lubicz Dolny, pokój nr 35, w godzinach pracy urzędu.

drukuj (


OBWIESZCZENIE GP.6733.2.2019.EG  )

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-01-31 12:17

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1074
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-07-12 10:01

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Intranet

Zaloguj się

Urząd Gminy Lubicz

Lubicz Dolny, ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz

Dane kontaktowe

tel. (56) 621-21-00, (56) 621-21-01
fax (56) 621-21-20

Godziny urzędowania

poniedziałek, środa, czwartek: 7:00 - 15:00,

wtorek: 7:00 - 18:00

piątek: 7:00 - 14:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 3349484
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-07-18 14:39

Stopka strony