Ścieżka nawigacyjna

Treść strony


Zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego

Podstawa prawna
- art. 33 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (tekst jednolity - Dz. U. z 2019 r., poz. 1397, ze zmianami)

- ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tekst jednolity - Dz.U. z 2020 r., poz. 346, ze zmianami)

- rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz. U. z 2020 r., poz. 930)

 I. Dokumenty od wnioskodawcy 
1. Wypełniony druk „Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego” (druk odrębny dla każdej osoby meldującej się, również dla dziecka) - wzór w załączniku.
2. Dowód osobisty lub paszport – do wglądu.

 II. Wymagane opłaty 
Nieodpłatnie. 
Za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa (jeśli osobę reprezentuje pełnomocnik) – 17 zł.
 BS Grębocin

NR 07 94910003 0010 0000 0114 0008
Uwaga: nie podlega opłacie skarbowej czynność złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu. 
Obowiązek wniesienia opłaty powstaje z chwilą złożenia pełnomocnictwa. 

III. Termin i tryb realizacji
 Bez zbędnej zwłoki. 
Jeżeli dane zgłoszone do wymeldowania budzą wątpliwości o wymeldowaniu rozstrzyga organ gminy w drodze decyzji administracyjnej. Informacje dotyczące wymeldowania na podstawie decyzji administracyjnej zostały opisane w karcie informacyjnej „Wymeldowanie na podstawie decyzji administracyjnej”. 

IV. Tryb odwoławczy
 Nie przysługuje. 

VI. Uwagi 
Za osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu. Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego należy dokonać osobiście lub można dokonać w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Obowiązku meldunkowego można również dopełnić przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym na piśmie tj. w formie, o której mowa w art. 33 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego, po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego lub paszportu. 
Dokonując zameldowania w nowym miejscu na pobyt stały lub czasowy można jednocześnie wymeldować się z dotychczasowego miejsca pobytu stałego lub czasowego.

Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2017-09-28 14:42
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
    ostatnia modyfikacja: 2020-07-03 09:17

Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2017-09-28 14:43

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 4683
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2020-07-03 09:19

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Intranet

Zaloguj się

Urząd Gminy Lubicz

Lubicz Dolny, ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz

Dane kontaktowe

tel. (56) 621-21-00, (56) 621-21-01

Godziny urzędowania

poniedziałek 7:15 - 15:00
wtorek 7:15 - 17:00 
środa 7:15 - 15:00
czwartek 7:15 - 15:00
piątek 7:15 - 14:15

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 6366223
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2021-07-27 10:54

Stopka strony