Biuletyn Informacji Publicznej
URZĄD GMINY LUBICZ

Wyszukiwarka

Odnośniki

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.lubicz.pl

Treść stronyXXXIV Sesja Rady Gminy Lubicz z dnia 16 września 2021 r.


UCHWAŁA NR XXXIV/453/21 RADY GMINY LUBICZ z dnia 16 września 2021 r.

w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie przyjęcia projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Drwęcy, stanowiącego załącznik do Uchwały nr XXV/514/21 Sejmiku Województwa Kujawsko- Pomorskiego z dnia 30 sierpnia 2021 r.


UCHWAŁA NR XXXIV/452/21 RADY GMINY LUBICZ z dnia 16 września 2021 r.

w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego budowy drogi od ul. Małgorzatowo w Lubiczu Dolnym do ul. Sieradzkiej w Toruniu w granicach Gminy Miasta Toruń i przekazania zadań zarządcy tej drogi Wójtowi Gminy Lubicz


UCHWAŁA NR XXXIV/451/21 RADY GMINY LUBICZ z dnia 16 września 2021 r.

w sprawie dopłaty do odbiorców wody i usług kanalizacyjnych


UCHWAŁA NR XXXIV/450/21 RADY GMINY LUBICZ z dnia 16 września 2021 r.

w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Młyniec Drugi


UCHWAŁA NR XXXIV/449/21 RADY GMINY LUBICZ z dnia 16 września 2021 r.

o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubicz


UCHWAŁA NR XXXIV/448/21 RADY GMINY LUBICZ z dnia 16 września 2021 r.

o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubicz na 2021 r.XXXIII Sesja Rady Gminy Lubicz z dnia 20 lipca 2021 r.


UCHWAŁA NR XXXIII/447/21 RADY GMINY LUBICZ z dnia 20 lipca 2021 r.

w sprawie wspólnej realizacji zadania polegającego na budowie ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 646 oraz przebudowy drogi wojewódzkiej nr 646


UCHWAŁA NR XXXIII/446/21 RADY GMINY LUBICZ z dnia 20 lipca 2021 r.

w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Lubicz na rok szkolny 2021/2022


UCHWAŁA NR XXXIII/445/21 RADY GMINY LUBICZ z dnia 20 lipca 2021 r.

o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubicz


UCHWAŁA NR XXXIII/444/21 RADY GMINY LUBICZ z dnia 20 lipca 2021 r.

o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubicz na 2021 r.XXXII Sesja Rady Gminy Lubicz z dnia 1 lipca 2021 r.


UCHWAŁA NR XXXII/443/21 RADY GMINY LUBICZ z dnia 1 lipca 2021 r.

w sprawie zawierania pomiędzy Gminą Lubicz, a innymi Gminami porozumień międzygminnych dotyczących przeniesienia prowadzenia procedury „Niebieskie Karty”.


UCHWAŁA NR XXXII/442/21 RADY GMINY LUBICZ z dnia 1 lipca 2021 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/348/20 Rady Gminy Lubicz z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu „Strategii Rozwoju Gminy Lubicz na lata 2021 – 2028”, w tym trybu jej konsultacji, o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 roku o zasadach prowadzenia polityki rozwoju


UCHWAŁA NR XXXII/441/21 RADY GMINY LUBICZ z dnia 1 lipca 2021 r.

w sprawie dopłaty do odbiorców wody i usług kanalizacyjnych.


UCHWAŁA NR XXXII/440/21 RADY GMINY LUBICZ z dnia 1 lipca 2021 r.

w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej nieprzedłużania umowy dzierżawy gruntu w Grębocinie, na którym znajduje się pasieka oraz przeniesienia wszystkich uli tam znajdujących się w inne miejsce


UCHWAŁA NR XXXII/439/21 RADY GMINY LUBICZ z dnia 1 lipca 2021 r.

w sprawie nadania nazwy ulicy „Sokoła Millennium” w miejscowości Nowa Wieś.


UCHWAŁA NR XXXII/438/21 RADY GMINY LUBICZ z dnia 1 lipca 2021 r.

w sprawie nadania nazwy ulicy "Jana Adamkiewicza" w miejscowości Grębocin


UCHWAŁA NR XXXII/437/21 RADY GMINY LUBICZ z dnia 1 lipca 2021 r.

w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Lubicz oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2021 roku


UCHWAŁA NR XXXII/436/21 RADY GMINY LUBICZ z dnia 1 lipca 2021 r.

w sprawie wspólnej realizacji zadania polegającego na przebudowie drogi na odcinku od miejscowości Pruska Łąka do miejscowości Gronowo


UCHWAŁA NR XXXII/435/21 RADY GMINY LUBICZ z dnia 1 lipca 2021 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Toruńskiemu w celu utrzymania drogi rowerowej


UCHWAŁA NR XXXII/434/21 RADY GMINY LUBICZ z dnia 1 lipca 2021 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości


UCHWAŁA NR XXXII/433/21 RADY GMINY LUBICZ z dnia 1 lipca 2021 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubicz


UCHWAŁA NR XXXII/432/21 RADY GMINY LUBICZ z dnia 1 lipca 2021 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Lubicz i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi


UCHWAŁA NR XXXII/431/21 RADY GMINY LUBICZ z dnia 1 lipca 2021 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Złotoria i części wsi Grabowiec


UCHWAŁA NR XXXII/430/21 RADY GMINY LUBICZ z dnia 1 lipca 2021 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubicz na obszarze wsi Lubicz Dolny (rejon ulic: Dworcowej, Warszawskiej i Grębockiej)


UCHWAŁA NR XXXII/429/21 RADY GMINY LUBICZ z dnia 1 lipca 2021 r.

w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Grabowiec


UCHWAŁA NR XXXII/428/21 RADY GMINY LUBICZ z dnia 1 lipca 2021 r.

w sprawie zbycia nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Grabowiec


UCHWAŁA NR XXXII/427/21 RADY GMINY LUBICZ z dnia 1 lipca 2021 r.

w sprawie zamiany nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Nowa Wieś


UCHWAŁA NR XXXII/426/21 RADY GMINY LUBICZ z dnia 1 lipca 2021 r.

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Gronowo


UCHWAŁA NR XXXII/425/21 RADY GMINY LUBICZ z dnia 1 lipca 2021 r.

w sprawie uchylenia uchwał w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Lubicz Dolny oraz w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości położonej w miejscowości Lubicz Dolny


UCHWAŁA NR XXXII/424/21 RADY GMINY LUBICZ z dnia 1 lipca 2021 r.

w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Lubicz Dolny


UCHWAŁA NR XXXII/423/21 RADY GMINY LUBICZ z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Lubicz Dolny


UCHWAŁA NR XXXII/422/21 RADY GMINY LUBICZ z dnia 1 lipca 2021 r.

w sprawie uchylenia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Lubicz Dolny


UCHWAŁA NR XXXII/421/21 RADY GMINY LUBICZ z dnia 1 lipca 2021 r.

w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Lubicz Dolny


UCHWAŁA NR XXXII/420/21 RADY GMINY LUBICZ z dnia 1 lipca 2021 r.

o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubicz


UCHWAŁA NR XXXII/419/21 RADY GMINY LUBICZ z dnia 1 lipca 2021 r.

o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubicz na 2021 r.


UCHWAŁA NR XXXII/418/21 RADY GMINY LUBICZ z dnia 1 lipca 2021 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Lubicz z tytułu wykonania budżetu za rok 2020


UCHWAŁA NR XXXII/417/21 RADY GMINY LUBICZ z dnia 1 lipca 2021 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Lubicz za rok 2020


UCHWAŁA NR XXXII/416/21 RADY GMINY LUBICZ z dnia 1 lipca 2021 r.

w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Lubicz wotum zaufaniaXXXI Sesja Rady Gminy Lubicz z dnia 27 maja 2021 r.


UCHWAŁA NR XXXI/415/21 RADY GMINY LUBICZ z dnia 27 maja 2021 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Lubicz


UCHWAŁA NR XXXI/414/21 RADY GMINY LUBICZ z dnia 27 maja 2021 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Lubicz


UCHWAŁA NR XXXI/413/21 RADY GMINY LUBICZ z dnia 27 maja 2021 r.

w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pod nazwą: Utworzenie Dziennego Domu „Senior+” realizowanego w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025


UCHWAŁA NR XXXI/412/21 RADY GMINY LUBICZ z dnia 27 maja 2021 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Lubicz na lata 2013-2032”


UCHWAŁA NR XXXI/411/21 RADY GMINY LUBICZ z dnia 27 maja 2021 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Toruńskiemu na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi rowerowej Rogówko-Jedwabno-Lubicz Dolny”


UCHWAŁA NR XXXI/410/21 RADY GMINY LUBICZ z dnia 27 maja 2021 r.

o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubicz na 2021 r.XXX Sesja Rady Gminy Lubicz z dnia 29 kwietnia 2021 r.


UCHWAŁA NR XXX/409/21 RADY GMINY LUBICZ z dnia 29 kwietnia 2021 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Wójta Gminy Lubicz


UCHWAŁA NR XXX/408/21 RADY GMINY LUBICZ z dnia 29 kwietnia 2021 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Zakładu Usług Komunalnych w Lubiczu Sp. z o.o.


UCHWAŁA NR XXX/407/21 RADY GMINY LUBICZ z dnia 29 kwietnia 2021 r.

w sprawie nadania nazwy ulicy "Witkacego" w miejscowości Krobia


UCHWAŁA NR XXX/406/21 RADY GMINY LUBICZ z dnia 29 kwietnia 2021 r.

w sprawie nadania nazwy ulicy "Pszeniczna" w miejscowości Lubicz Dolny


UCHWAŁA NR XXX/405/21 RADY GMINY LUBICZ z dnia 29 kwietnia 2021 r.

w sprawie nadania nazwy ulicy "Jagodowa" w miejscowości Grębocin


UCHWAŁA NR XXX/404/21 RADY GMINY LUBICZ z dnia 29 kwietnia 2021 r.

w sprawie nadania nazwy ulicy "Diamentowa" w miejscowości Kopanino


UCHWAŁA NR XXX/403/21 RADY GMINY LUBICZ z dnia 29 kwietnia 2021 r.

w sprawie określenia zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania


UCHWAŁA NR XXX/402/21 RADY GMINY LUBICZ z dnia 29 kwietnia 2021 r.

w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia Klub „Senior+”


UCHWAŁA NR XXX/401/21 RADY GMINY LUBICZ z dnia 29 kwietnia 2021 r.

w sprawie przystąpienia do realizacji Programu „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2021 realizowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego


UCHWAŁA NR XXX/400/21 RADY GMINY LUBICZ z dnia 29 kwietnia 2021 r.

w sprawie wzoru wniosku i deklaracji o przyznanie dodatku mieszkaniowego


UCHWAŁA NR XXX/399/21 RADY GMINY LUBICZ z dnia 29 kwietnia 2021 r.

w sprawie przystąpienia do realizacji Programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2021 realizowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych


UCHWAŁA NR XXX/398/21 RADY GMINY LUBICZ z dnia 29 kwietnia 2021 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubiczu za rok 2020.


UCHWAŁA NR XXX/397/21 RADY GMINY LUBICZ z dnia 29 kwietnia 2021 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu Współpracy Gminy Lubicz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2020.


UCHWAŁA NR XXX/396/21 RADY GMINY LUBICZ z dnia 29 kwietnia 2021 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021”


UCHWAŁA NR XXX/395/21 RADY GMINY LUBICZ z dnia 29 kwietnia 2021 r.

w sprawie pomników przyrody


UCHWAŁA NR XXX/394/21 RADY GMINY LUBICZ z dnia 29 kwietnia 2021 r.

w sprawie uchylenia uchwały Nr XX/260/20 Rady Gminy Lubicz z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej z budżetu Gminy Lubicz na dofinansowanie zakupu, montażu i uruchomienia źródła ciepła na terenie Gminy Lubicz, związanych z likwidacją starych źródeł ciepła opalanych paliwem stałym.


UCHWAŁA NR XXX/393/21 RADY GMINY LUBICZ z dnia 29 kwietnia 2021 r.

w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Gronowie


UCHWAŁA NR XXX/392/21 RADY GMINY LUBICZ z dnia 29 kwietnia 2021 r.

zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w tworzonej Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej


UCHWAŁA NR XXX/391/21 RADY GMINY LUBICZ z dnia 29 kwietnia 2021 r.

w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej „KZN toruński” sp. z o.o.


UCHWAŁA NR XXX/390/21 RADY GMINY LUBICZ z dnia 29 kwietnia 2021 r.

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Grębocin


UCHWAŁA NR XXX/389/21 RADY GMINY LUBICZ z dnia 29 kwietnia 2021 r.

w sprawie zbycia nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Krobia


UCHWAŁA NR XXX/388/21 RADY GMINY LUBICZ z dnia 29 kwietnia 2021 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Złotoria


UCHWAŁA NR XXX/387/21 RADY GMINY LUBICZ z dnia 29 kwietnia 2021 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Złotoria


UCHWAŁA NR XXX/386/21 RADY GMINY LUBICZ z dnia 29 kwietnia 2021 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Złotoria


UCHWAŁA NR XXX/385/21 RADY GMINY LUBICZ z dnia 29 kwietnia 2021 r.

w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zamiany nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Złotoria


UCHWAŁA NR XXX/384/21 RADY GMINY LUBICZ z dnia 29 kwietnia 2021 r.

o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubicz


UCHWAŁA NR XXX/383/21 RADY GMINY LUBICZ z dnia 29 kwietnia 2021 r.

o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubicz na 2021 r.XXIX Sesja Rady Gminy Lubicz z dnia 25 marca 2021 r.


UCHWAŁA NR XXIX/382/21 RADY GMINY LUBICZ z dnia 25 marca 2021 r.

w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie Gminy Lubicz w 2021 roku


UCHWAŁA NR XXIX/381/21 RADY GMINY LUBICZ z dnia 25 marca 2021 r.

w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Lubicz w 2021 roku


UCHWAŁA NR XXIX/380/21 RADY GMINY LUBICZ z dnia 25 marca 2021 r.

w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubiczu.


UCHWAŁA NR XXIX/379/21 RADY GMINY LUBICZ z dnia 25 marca 2021 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2020”.


UCHWAŁA NR XXIX/378/21 RADY GMINY LUBICZ z dnia 25 marca 2021 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lubicz


UCHWAŁA NR XXIX/377/21 RADY GMINY LUBICZ z dnia 25 marca 2021 r.

w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych


UCHWAŁA NR XXIX/376/21 RADY GMINY LUBICZ z dnia 25 marca 2021 r.

o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubicz


UCHWAŁA NR XXIX/375/21 RADY GMINY LUBICZ z dnia 25 marca 2021 r.

o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubicz na 2021 r.XXVIII Sesja Rady Gminy Lubicz z dnia 25 lutego 2021 r.

Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2021-03-01 11:03


UCHWAŁA NR XXVIII/374/21 RADY GMINY LUBICZ z dnia 25 lutego 2021 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Gronowie


UCHWAŁA NR XXVIII/373/21 RADY GMINY LUBICZ z dnia 25 lutego 2021 r.

w sprawie zgłoszenia oferty kandydata do konkursu na etatowego członka Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy


UCHWAŁA NR XXVIII/372/21 RADY GMINY LUBICZ z dnia 25 lutego 2021 r.

w sprawie nadania nazwy ulicy "Słoneczna" w miejscowości Grabowiec


UCHWAŁA NR XXVIII/371/21 RADY GMINY LUBICZ z dnia 25 lutego 2021 r.

w sprawie nadania nazwy ulicy "Nostalgiczna" w miejscowości Kopanino


UCHWAŁA NR XXVIII/370/21 RADY GMINY LUBICZ z dnia 25 lutego 2021 r.

w sprawie wyrażenia woli współpracy pomiędzy Gminą Lubicz, a pozostałymi gminami i powiatami tworzącymi Miejski Obszar Funkcjonalny Torunia.


UCHWAŁA NR XXVIII/369/21 RADY GMINY LUBICZ z dnia 25 lutego 2021 r.

w sprawie zamiany nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Grabowiec


UCHWAŁA NR XXVIII/368/21 RADY GMINY LUBICZ z dnia 25 lutego 2021 r.

o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubicz


UCHWAŁA NR XXVIII/367/21 RADY GMINY LUBICZ z dnia 25 lutego 2021 r.

o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubicz na 2021 r.XXVII Sesja Rady Gminy Lubicz z dnia 30 stycznia 2021 r.


UCHWAŁA NR XXVII/366/21 RADY GMINY LUBICZ z dnia 30 stycznia 2021 r.

w sprawie zwolnienia z należnej za rok 2021 opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowychXXVI Sesja Rady Gminy Lubicz z dnia 21 stycznia 2021 r.


UCHWAŁA NR XXVI/365/21 RADY GMINY LUBICZ z dnia 21 stycznia 2021 r.

w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Gronowie


UCHWAŁA NR XXVI/364/21 RADY GMINY LUBICZ z dnia 21 stycznia 2021 r.

w sprawie zgłoszenia oferty kandydata do konkursu na etatowego członka Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy


UCHWAŁA NR XXVI/363/21 RADY GMINY LUBICZ z dnia 21 stycznia 2021 r.

w sprawie przekazania wniosku o instalację oświetlenia ulicznego według właściwości


UCHWAŁA NR XXVI/362/21 RADY GMINY LUBICZ z dnia 21 stycznia 2021 r.

w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie przyjęcia projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Drwęcy, stanowiącego załącznik do Uchwały nr XXVIII/403/20 Sejmiku Województwa Kujawsko- Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2020 r.


UCHWAŁA NR XXVI/361/21 RADY GMINY LUBICZ z dnia 21 stycznia 2021 r.

w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych Rady Gminy Lubicz


UCHWAŁA NR XXVI/360/21 RADY GMINY LUBICZ z dnia 21 stycznia 2021 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubicz


UCHWAŁA NR XXVI/359/21 RADY GMINY LUBICZ z dnia 21 stycznia 2021 r.

w sprawie uchwalenia budżetu na 2021 rok

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1714
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-09-23 12:22:19