Biuletyn Informacji Publicznej
URZĄD GMINY LUBICZ

Wyszukiwarka

Odnośniki

Intranet

Zaloguj się
:
:

Kalendarium

« poprzedni miesiąckwiecień 2024» następny miesiąc
PnWtŚrCzwPtSobNd
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.lubicz.pl

Treść strony


Uchwała nr 7/2024 Gminnej Komisji Wyborczej w Lubiczu z dnia 9 kwietnia 2024 r. o przeprowadzeniu ponownego głosowania w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego w dniu 21 kwietnia 2024 r.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2024-04-09 09:12


OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 5 kwietnia 2024 r.

 • Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2024-04-09 17:02

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2024-04-09 17:01


PUBLICZNE ZAPROSZENIE DO ROKOWAŃ - urządzenia placu zabaw

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2024-03-26 11:39


Porządek obrad LXVIII sesji Rady Gminy Lubicz 15 marca 2024 r.

 • Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2024-03-13 10:03

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2024-03-13 10:03


Wniosek o zwołanie sesji Rady Gminy

 • Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2024-03-13 10:03

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2024-03-13 10:03


WYNIKI KONKURSU OFERT DLA KLUBÓW SPORTOWYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ W RAMACH WSPIERANIA ROZWOJU SPORTU W GMINIE LUBICZ

 • Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2024-03-14 15:24

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2024-03-14 15:24

WYNIKI KONKURSU OFERT NA WYKONANIE W 2024 R. ZADAŃ Z ZAKRESU ZDROWIA PUBLICZNEGO PROWADZONEGO W RAMACH GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2024

 • Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2024-03-14 15:14

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2024-03-14 15:14

Sporządzenie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego gminy Lubicz

     WÓJT GMINY LUBICZ

           ul. Toruńska 21

    87-162 LUBICZ DOLNY                                                                                                                                                                                  

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na podstawie Zarządzenia Nr 0050.10.2021 Wójta Gminy Lubicz z dnia 4 lutego 2021 r. w sprawie ustanowienia w Urzędzie Gminy Lubicz regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości do kwoty niższej niż 130.000 zł, Gmina Lubicz kieruje zapytanie ofertowe na realizację przedmiotu zamówienia: „Sporządzenie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego  gminy Lubicz”

Postepowanie nie podlega ustawie z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.).

 

I.              Zamawiający

 

Gmina Lubicz

Adres: ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz Dolny

telefon: 56 621-21-00, 56 621-21-01

e-mail: info@lubicz.pl

 

II.            Postanowienia ogólne

1.    Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.

2.    Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z zamówienia bez podania przyczyny.

3.    Gmina Lubicz zawiera umowy na podstawie własnych wzorów umów stosowanych
w Urzędzie Gminy Lubicz.

4.    W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z właściwymi Oferentami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania ofert.

5.    Zamawiający oczekuje zaoferowania realizacji przedmiotu zamówienia zgodnego z parametrami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia.

6.    Ewentualne zmiany przedmiotu zamówienia muszą być uzgodnione z Zamawiającym.

7.    Zamawiający zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na ofertę wybraną, jako najkorzystniejszą.

8.    O terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi Wykonawcę z 3 dniowym wyprzedzeniem.

9.    Zamawiający zastrzega, że cena oferty stanowi informację publiczną w rozumieniu Ustawy o dostępie do informacji publicznej i w przypadku zastrzeżenia jej przez oferenta jako tajemnicy przedsiębiorstwa lub tajemnicy przedsiębiorcy jego oferta zostanie odrzucona.

10.  Okres związania ofertą – 30 dni od upływu terminu złożenia oferty.

11.  Oferty przysłane po terminie nie będą brane pod uwagę.

 

III.           Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego gminy Lubicz, zgodnie z art. 32 ustawy z dnia  27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 z późn. zm.) w związku z art. 64 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 1688), przygotowanie projektu uchwały Rady Gminy Lubicz w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz obowiązujących planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego gminy Lubicz wraz z uzasadnieniem.

 

IV.           Szczegółowy zakres opracowania

Szczegółowy opis, zakres prac oraz warunki wykonania przedmiotu zamówienia określone  są w projekcie umowy, stanowiącym załącznik nr 3 do zapytania.

 

V.            Wymagane warunki

 

W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy spełniający następujące warunki:

1. - posiadają uprawnienia zawodowe, o których mowa w art. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

2.    - posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujący potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

 

VI.           Wykaz wymaganych dokumentów

1.    Formularz ofertowy – załącznik nr 1.

2.    Informacja na temat osób wykonujących zamówienie – załącznik nr 2.

 

VII.         Opis przygotowania oferty

1.    Oferta musi obejmować całość zamówienia.

2.    Każdy wykonawca przedkłada tylko jedna ofertę.

3.    Ofertę należy umieścić w nieprzejrzystym opakowaniu oznaczonym:

Zapytanie ofertowe GP. 271.2.2024

„Sporządzenie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz planów miejscowych gminy Lubicz.”

 „NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 15 marca 2024 r. godz. 12.00”.

oraz opatrzonym nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy.

4.    Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

5.    Cena oferty musi uwzględniać wszelkie koszty realizacji usługi.

 

VIII.        Miejsce i termin składania ofert

1.    Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego tj. Urzędzie Gminy Lubicz w Lubiczu Dolnym, ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz Dolny, w terminie do dnia 15 marca 2024 r. do godz. 12.00, co oznacza, że z upływem powyższego terminu oferta powinna fizycznie znaleźć się u Zamawiającego.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15 marca 2024 r., o godz. 12.30.

2.    Oferta złożona po terminie nie zostanie otwarta i będzie niezwłocznie zwrócona składającemu ją Wykonawcy.

3.    Oferent może przed upływem terminu składania ofert zamienić lub wycofać swoją ofertę.

4.    W  toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

 

X.            Sposób przygotowania i złożenia oferty

1.    Termin składania ofert upływa w dniu 15 marca 2024 r. o godz. 12.00

2.    Ofertę wg wzoru podanego w załączeniu, z dopiskiem (tematem wiadomości) „Sporządzenie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego gminy Lubicz należy składać:

- poprzez elektroniczną platformę usług administracji publicznej (ePUAP) - adres do doręczeń elektronicznych: /5f5cvll25v/SkrytkaESP

(wymagane dokumenty należy przesłać zgodnie z wymogami platformy)

- przesyłką pocztową lub kurierską na adres zamawiającego

- osobiście w siedzibie zamawiającego.

3.    We wszystkich formach złożenia oferty o zachowaniu terminu na złożenie oferty decyduje jej fizyczne dotarcie do zamawiającego.

4.    Oferta musi zawierać formularz ofertowy wypełniony w języku polskim.

 

XI.           Kryterium wyboru oferty

1.    Kryterium wyboru oferty będzie najniższa cena brutto za realizację całości zmówienia.

2.    Jeżeli dwie lub więcej ofert zawierać będzie taka samą najniższą cenę Zamawiający zaprosi Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w określonym przez Zamawiającego terminie ofert dodatkowych. Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie zaoferują, pod rygorem odrzucenia, cen wyższych niż zaoferowane w złożonych pierwotnie ofertach.

3.    Wykonawca z najkorzystniejszą ofertą zostanie powiadomiony o wyborze jego oferty z terminie 7 dni roboczych od złożenia oferty.

4. Osobą uprawnioną do kontaktowania się w sprawach związanych z przedmiotowym zapytaniem ofertowym jest: Agnieszka Klugiewicz-Lewicka - Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej, tel.: 56-621-21-16, e-mail: planowanie@lubicz.pl

 

 

Z upoważnienia

      WÓJTA GMINY LUBICZ

         Wojciech Rakowiecki

            ZASTĘPCA WÓJTA

(-)

drukuj (Sporządzenie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego gminy Lubicz)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewelina Fijałkowska
  data wytworzenia: 2024-03-07
 • opublikował: Vanessa Koczkodon
  data publikacji: 2024-03-07 14:58
 • zmodyfikował: Vanessa Koczkodon
  ostatnia modyfikacja: 2024-03-07 15:10

Sporządzenie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego gminy Lubicz - załączniki

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewelina Fijałkowska
   data wytworzenia: 2024-03-07
  • opublikował: Vanessa Koczkodon
   data publikacji: 2024-03-11 08:28
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewelina Fijałkowska
   data wytworzenia: 2024-03-07
  • opublikował: Vanessa Koczkodon
   data publikacji: 2024-03-11 08:28
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewelina Fijałkowska
   data wytworzenia: 2024-03-07
  • opublikował: Vanessa Koczkodon
   data publikacji: 2024-03-11 08:28
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewelina Fijałkowska
   data wytworzenia: 2024-03-07
  • opublikował: Vanessa Koczkodon
   data publikacji: 2024-03-11 08:28
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewelina Fijałkowska
   data wytworzenia: 2024-03-07
  • opublikował: Vanessa Koczkodon
   data publikacji: 2024-03-11 08:28

drukuj (Sporządzenie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego gminy Lubicz - załączniki)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewelina Fijałkowska
 • opublikował: Vanessa Koczkodon
  data publikacji: 2024-03-11 08:28
 • zmodyfikował: Vanessa Koczkodon
  ostatnia modyfikacja: 2024-03-07 15:05

GP.271.2.2024_Protokół z otwarcia ofert

drukuj (GP.271.2.2024_Protokół z otwarcia ofert)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewelina Fijałkowska
  data wytworzenia: 2024-03-18
 • opublikował: Vanessa Koczkodon
  data publikacji: 2024-03-19 13:33

OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 28 lutego 2024 r.


ZAWIADOMIENIE nr DOOŚ-WDŚZOO.420.26.2022.PS.PCh.42 GENERALNEGO DYREKTORA OCHRONY SRODOWISKA

 • Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2024-02-28 08:26

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2024-02-28 08:26


OBWIESZCZENIE nr AB.6740.4.186.2023.BP STAROSTY TORUŃSKIEGO z dnia 22 lutego 2024 r. o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

 • Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2024-02-28 08:24

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2024-02-28 08:24


OBWIESZCZENIE GD.ZUZ.5.4210.226.2023.SK Dyrektora Zarządu Zlewni w Toruniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

 • Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2024-02-14 12:29

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2024-02-14 12:29


OBWIESZCZENIE O TERMINIE OPISU I OSZACOWANIA WARTOŚCI NIERUCHOMOŚCI - Drugi Urząd Skarbowy w Toruniu

 • Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2024-02-14 12:28

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2024-02-14 12:27

Zapytanie ofertowe GP.271.1.2024.SS „Sporządzenie 60 operatów szacunkowych dla potrzeb ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości” - zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 Lubicz Dolny, 2024.02.12

 GP.271.1.2024.SS               

 Zestawienie ofert

Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Nazwa zamówienia: „Sporządzenie 60 operatów szacunkowych dla potrzeb ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości”.

Zawiadamiam, że w prowadzonym, opisanym wyżej, postępowaniu złożono 7 ofert.  Uczestniczący w postępowaniu zaproponowali następujące ceny brutto (decydujące o wyborze oferty) – kolejność według wpływu ofert do zamawiającego.   

 1. Rzeczoznawca Majątkowy Tomasz Gawron                                        42.000 zł
 2. Kancelaria Rzeczoznawcy Majątkowego Mariusz Gałgański             17.820 zł      
 3. PPHU „ARO” inż. Józef Ryszard Hryniewicki                                      51.660 zł      
 4. VALORIA WYCENY Leszek Siemiątkowski                                         41.940 zł
 5. WYCENA  NIERUCHOMOŚCI Anita Katarzyńska                              40.200 zł
 6. WYCENA  NIERUCHOMOŚCI Marzena Tęcza                                  47.700 zł
 7. Restrukturyzacja i Wyceny Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy        36.000 zł      

Propozycję najniższej ceny przedstawił Pan Mariusz Gałgański i temu oferentowi Zamawiający zaproponuje podpisanie umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia.

Z upoważnienia

      WÓJTA GMINY LUBICZ

         (-) Wojciech Rakowiecki

            ZASTĘPCA WÓJTA

 

drukuj (Zapytanie ofertowe GP.271.1.2024.SS „Sporządzenie 60 operatów szacunkowych dla potrzeb ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości” - zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Sławomir Szczęśniak
  data wytworzenia: 2024-02-13
 • opublikował: Sławomir Szczęśniak
  data publikacji: 2024-02-13 08:49
 • zmodyfikował: Sławomir Szczęśniak
  ostatnia modyfikacja: 2024-02-13 08:52


Rekrutacja do przedszkola publicznego "Chatka Puchatka"

 • Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2024-01-23 09:39

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2024-01-23 09:39


OBWIESZCZENIE STAROSTY TORUŃSKIEGO nr AB.6740.4.186.2023.BP z dnia 24 stycznia 2024 r., o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

 • Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2024-01-30 13:03

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2024-01-30 13:02


WÓJT GMINY LUBICZ ogłasza otwarty konkurs ofert dla klubów sportowych na dofinansowanie zadań w ramach wspierania rozwoju sportu w Gminie Lubicz

 • Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2024-01-29 15:28

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2024-01-29 15:28


WÓJT GMINY LUBICZ ogłasza: konkurs ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego prowadzonego w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2024.

 • Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2024-01-29 15:37

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2024-01-29 15:37


Ogłoszenie podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli publicznych i niepublicznych oraz statystycznej liczby uczniów w przedszkolach publicznych na terenie Gminy Lubicz, obowiązującej od 1 stycznia 2024 r.

 • Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2024-01-26 08:56
 • Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2024-01-23 09:36

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2024-01-23 09:36


OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 12 stycznia 2024 r. o przeprowadzeniu kwalifikacji wojskowej w 2024 r.

 • Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2024-01-09 16:59

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2024-01-09 16:59

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 6705
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2024-04-09 17:02:20