Biuletyn Informacji Publicznej
URZĄD GMINY LUBICZ

Wyszukiwarka

Odnośniki

Intranet

Zaloguj się
:
:

Kalendarium

« poprzedni miesiąclipiec 2024» następny miesiąc
PnWtŚrCzwPtSobNd
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.lubicz.pl

Treść strony


Analiza stanu gospodarki odpadami za rok 2015

Analiza stanu gospodarki odpadami za rok 2015

 1. Wstęp

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach jednym z zadań gminy jest dokonanie corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi, w celu weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi.

II.          Zagadnienia ogólne

 1. W okresie od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. odbiór odpadów z posesji zamieszkałych odbywał się na podstawie umowy zawartej przez gminę Lubicz                           z przedsiębiorstwem MPO z Torunia w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego. Umowa została zawarta na okres od 1 lipca 2013 r. do 31 grudnia 2015 r.
 2. Odbiór odpadów z posesji niezamieszkałych w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. odbywał się na dotychczasowych zasadach.  Według sprawozdań przekazywanych przez przedsiębiorców wpisanych na terenie gminy Lubicz do Rejestru Działalności Regulowanej usługi te świadczyło w znacznej mierze przedsiębiorstwo MPO Toruń, oraz sporadycznie Gentor Toruń.
 3. W gminie Lubicz działał Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zorganizowany na terenie istniejącej Oczyszczalni Ścieków w Lubiczu Górnym           z dojazdem od miejscowości Nowa Wieś. Punkt został uruchomiony 1 lipca 2013 r. Wówczas zatrudnione były 3 osoby po 1/3 etatu. Od 1 kwietnia 2014 r. zatrudnione były do obsługi punktu 2 osoby po 1/2 etatu. Na utwardzonej powierzchni ustawione są kontenery z przeznaczeniem na następujące frakcje odpadów segregowanych:
 4. papier,
 5. metale,
 6. tworzywa sztuczne,
 7. szkło opakowaniowe,
 8. opakowania wielomateriałowe,
 9. odpady zielone,
 10. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 11. odpady budowlane,
 12. odpady wielkogabarytowe,
 13. opony,
 14. opakowania farb, lakierów, rozpuszczalników, środków czystości i innych chemikaliów          z częścią zawartości,
 15. przeterminowanych leków,
 16. baterii i akumulatorów.
 1. Dodatkowo działały wyznaczone apteki, które przyjmowały przeterminowane leki                    w następujących lokalizacjach:

a) Lubicz Górny – ul. Bankowa 3

b) Lubicz Górny – ul. Paderewskiego 3

c) Lubicz Górny – ul. Lipnowska 58

d) Złotoria – ul. Toruńska 62

e) Grębocin – ul. Karwowskiego 5

 

 1. Działały również punkty w wyznaczonych sklepach i budynkach użyteczności publicznej, gdzie można było oddać przeterminowane baterie i akumulatory:

Sklepy przemysłowe:

a) Lubicz Górny – DELIKATESIK ul. Polna 4

b) Lubicz Górny – NETTO ul. Bankowa 1

c) Złotoria – STOPA ul. Toruńska 58

 

Budynki użyteczności publicznej:

 

a)   Lubicz Dolny – UG ul. Toruńska 21

b)   Lubicz Dolny – S.P ul. Szkolna 7

c)   Lubicz Górny – Z.S nr 1 ul. Piaskowa 23

d)  Grębocin – Z.S nr 2 ul. Szkolna 4

e)  Złotoria – S.P ul. Pomorska 9/11

       f)  Gronowo – S.P

 1. W Referacie Gospodarki Odpadami były zatrudnione 4 osoby. Osoby te wykonywały wszystkie obowiązki związane z organizacją gospodarki odpadami od działań edukacyjnych poprzez przyjęcie deklaracji od mieszkańca i jej weryfikacji do windykacji należności przed przekazaniem tytułu wykonawczego do urzędu skarbowego. Do obliczeń bilansowania się systemu liczone będą jednak tylko trzy etaty biurowe, ponieważ pracownicy referatu posiadają jeszcze inne obowiązki niż tylko obsługa systemu gospodarki odpadami. Jest to m.in. kontrola i organizacja funkcjonowania gospodarki nieczystościami ciekłymi, obsługa procesu likwidacji azbestu z terenu gminy oraz czynności księgowe. Z tego względu do obliczeń przyjęto 3 stanowiska administracyjne i jeden etat (2 x 0,5 etatu) obsługi PSZOK.

III.  Ocena możliwości organizacyjnych gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi.

1.Możliwość przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych.

Na terenie gminy Lubicz nie ma możliwości prawnych ani technicznych przetwarzania wymienionych wyżej frakcji odpadów komunalnych. Gmina Lubicz jest położona  w bezpośrednim   sąsiedztwie gminy Miasta Toruń, na terenie którego zgodnie ze wskazaniami Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami jest zorganizowany RIPOK, który przyjmuje wyżej wymienione frakcje odpadów komunalnych. Zmieszane odpady komunalne są dosortowywane na sortowni,         a odzyskane odpady surowcowe są zagospodarowywane. Na terenie RIPOK           w Toruniu znajduje się również kompostownia, która przerabia odpady zielone na nawóz  o handlowej nazwie „Torhum”.

2.Możliwość bezpośredniego gospodarowania odpadami surowcowymi pochodzącymi         z selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

Rada Gminy Lubicz, analizując stan gospodarki odpadami za roku 2013 na początku 2014 r. oraz za rok 2014 w roku 2015 podjęła decyzję o zachowaniu obecnego sposobu gospodarowania odpadami surowcowymi. Zgodnie z zawartą umową cały strumień odpadów, łącznie   z odpadami surowcowymi jest przekazywany do RIPOK w Toruniu. Stan taki obowiązywał do 31 grudnia 2015 r. Również na nowy okres tj. od 1.01.2016 r. do 31.12.2018 r. zgodnie z decyzją Rady Gminy Lubicz, cały strumień odpadów surowcowych trafi do RIPOK w Toruniu. Pod koniec 2015 r. zostało przeprowadzone postępowanie przetargowe, w wyniku którego w kolejnym, trzyletnim okresie gminę Lubicz będzie nadal obsługiwało MPO z Torunia.

W ubiegłym roku w „Analizie stanu gospodarki odpadami za rok 2014” sprawdzono zasadność samodzielnej gospodarki odpadami surowcowymi przez gminę. Opracowanie zostało przedstawione Radzie Gminy Lubicz, która podjęła decyzję o tym, że w systemie nie będą na razie dokonywane żadne zmiany, zatem kolejna taka analiza zostanie przeprowadzona w roku 2018 przed kolejnym postępowaniem przetargowym.

3.Potrzeby inwestycyjne związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi.

W roku 2013 przed rozpoczęciem funkcjonowania nowego systemu został utwardzony teren pod utworzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Zadanie to zostało wykonane siłami własnymi Zarządu Dróg, Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Lubiczu. W roku 2014 wyposażono punkt w gaśnicę oraz instrukcję pożarową, a także regulamin PSZOK zlokalizowane na tablicach umieszczonych na słupkach przy wjeździe do PSZOK.

Na chwilę obecną nie ma pilnych potrzeb inwestycyjnych na terenie PSZOK.                    W przyszłości planuje się zadaszenie nad niektórymi kontenerami oraz podesty ułatwiające mieszkańcom wyrzucanie odpadów do poszczególnych kontenerów. Na pewno niezbędna będzie jednak przebudowa drogi dojazdowej do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, której projekt został wykonany w roku 2014.

W przypadku, gdyby była możliwość pozyskania środków zewnętrznych rozważa się utworzenie na terenie PSZOK punktu napraw i sprzedaży przedmiotów, które mają szansę na tzw. „drugie życie”. Jest to trend europejski, aby zużyte przedmioty naprawiać                        i powtórnie wykorzystywać. Dzięki temu okres od wytworzenia przedmiotów do momentu, kiedy staną się odpadem ulegnie wydłużeniu. Dotyczy to głównie mebli, drobnych przedmiotów gospodarstwa domowego, zabawek, tekstyliów itp. W tym celu należy wyposażyć punkt w halę magazynową i park maszynowy. Pomysł ten został zgłoszony do planu inwestycyjnego Wojewódzkiego Programu Gospodarki Odpadami na lata 2016 – 2018.

4.Analiza potrzeb organizacyjnych związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi.

4.1Liczba mieszkańców.

a)  liczba mieszkańców zameldowanych na pobyt stały i czasowy na dzień 31.12.2015 r. – 19.258 osób, w tym na pobyt stały 18.925 osób;

b) liczba mieszkańców faktycznie zamieszkujących, objętych deklaracjami – 16.674 osoby;

c) ilość właścicieli posesji zamieszkałych, w stosunku do których prowadzone było postępowanie wyjaśniające lub postępowanie administracyjne prowadzące do ustalenia wysokości opłaty  – 0.

4.2 Właściciele nieruchomości niezamieszkałych.

Liczba właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, która ma zawarte umowy,           o których mowa w art. 6 ust. 1. Ustawy o utrzymaniu czystości               i porządku w gminach nie uległa zmianie. W roku 2014 było to 370 nieruchomości.

4.3 Ilość odpadów komunalnych wytworzonych na terenie gminy Lubicz       w roku 2015.

 

Łączna ilość właścicieli nieruchomości, od których były odbierane odpady komunalne to 4.460.

Łączna ilość odpadów komunalnych zebranych w gminie Lubicz w roku 2015 to 6.650,77 Mg

Z tego masa odpadów ulegających biodegradacji to 794,1 Mg. Osiągnięty poziom ograniczenia masy tych odpadów kierowanych do składowania to 49,85% wobec wymaganych nie więcej niż 50% w 2015 r. Zatem w tym zakresie gmina Lubicz osiągnęła poprawne wyniki, jednak na granicy. Za rok 2016 poziom wymagany wynosi już nie więcej niż 45%, zatem nasz partner MPO zobowiązał się do przekazywania tzw. frakcji nad-sitowej do dalszego przetwarzania, co umożliwi nam osiągnąć wymagany poziom.

Masa odpadów surowcowych czyli papieru, metalu, tworzyw sztucznych i szkła to 665,6 Mg. Osiągnięty poziom recyklingu tych frakcji to 29,07% wobec wymaganych za rok 2015  minimum 16%. Jest to bardzo dobry wynik.

Masa odpadów budowlanych i rozbiórkowych to 205,1 Mg. Osiągnięty poziom recyklingu to 91 % wobec wymaganych za rok 2015 minimum 40%. Jest to również bardzo dobry wynik.

Wśród masy odpadów wykazanych powyżej Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zebrał w roku 2015 r. łącznie 267,93 Mg selektywnie gromadzonych odpadów.

4.4 Nielegalne wysypiska odpadów.

W roku 2015 zlikwidowano 12 nielegalnych wysypisk odpadów. Łącznie zebrano  z tych terenów 3,5 Mg odpadów.

4.5 Wnioski.

Za rok 2015 gmina Lubicz osiągnęła wszystkie wymagane rozporządzeniem poziomy recyklingu. Należy jednak sukcesywnie podnosić poziom świadomości mieszkańców, gdyż wymagane poziomy rosną aż do 2020 r. Aby je osiągać należy podnosić poziom i jakość segregacji.

Na terenie gminy pojawiały się nadal nielegalne wysypiska odpadów, ale masa odpadów znacznie się zmniejszyła w stosunku do ubiegłego roku. Może to świadczyć             o tym, że system jest coraz bardziej szczelny, ale są jeszcze mieszkańcy, którzy nie zgłosili odpowiedniej liczby mieszkańców w swoich deklaracjach. Może to dotyczyć jedynie takich miejsc, gdzie deklaracja jest złożona na daną ilość osób, ale pod tym samym adresem występują jeszcze inne osoby np. lokatorzy. Takie przypadki są wyłapywane sukcesywnie. Może to również być spowodowane wyrzucaniem nielegalnym odpadów przez mieszkańców sąsiednich gmin. Sytuacja taka może dotyczyć również posesji niezamieszkałych. Sukcesywnie prowadzone kontrole powinny z czasem doprowadzić do minimalizacji takich przypadków.

IV. Opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w okresie od 1.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

Przeprowadzono analizę bilansowania się systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Dane do obliczeń uzyskano z systemu w grudniu 2015 r.

 

Sprawdzenie bilansowania się systemu gospodarki odpadami w gminie Lubicz w roku 2015

(Przypisy – odpisy) za 12 miesięcy:

1.Z deklaracji, usług dodatkowych, kosztów upomnień, kosztów egzekucyjnych od  16.674  mieszkańców gminy zamieszkujących na stałe

    2.429.447,23 zł

      1.1 W tym zaległości płatnicze na koniec roku 2015 wynosiły 122.900,24 zł, co stanowi 5,06% wszystkich należności.

Wydatki za 12 miesięcy:

1.   MPO umowa (z usługami dodatkowymi)              2.197.400,22  zł

2.Zadanie inwestycyjne – utwardzenie placu na PSZOK 40.304,44 zł (do rozliczenia 4,5%  w skali roku) 1.813,70 zł

3.Oprogramowanie komputerowe: 10.000 zł (do rozliczenia w okresie 2 lat tj. za rok 2015 2.500 zł)

4.Wydatki administracyjno-biurowe (w tym wynagrodzenia trzech stanowisk administracyjnych i dwa razy po pół etatu robotniczego) – 255.120 zł 

 Razem : 2.456.833,92 zł

    V.    Wnioski:      

W celu doprowadzenia do pełnego bilansowania się systemu należy w kolejnym roku położyć nacisk na kontrole podatkowe, które być może zmobilizują mieszkańców do podawania aktualnych danych zarówno in plus, jak i in minus. Planowane kontrole podatkowe będą miały za zadanie edukację mieszkańców, którzy często nie mają odpowiedniej wiedzy, jak się należy zachować w przypadku zmiany ilości mieszkańców.

Ponadto należy położyć nacisk na kontrolę posesji, na których budynki jeszcze nie zostały odebrane, a być może już zamieszkują mieszkańcy. Kontrole takie są prowadzone wyrywkowo, jednak teraz należy wprowadzić regułę oraz prowadzenie ich w sposób usystematyzowany, co najmniej raz do roku.

Należy kontynuować działania dotyczące windykacji należności oraz działania przed windykacyjne tj. telefony do dłużników, wizyty przypominające o konieczności zapłaty. W roku 2016 będzie rozpoznana również możliwość wprowadzenia nowych narzędzi np. powiadamiania SMS-em o zadłużeniu poszczególnych podatników,       w sprzężeniu z programem komputerowym.

Opracowała: Grażyna Buczeń

 

Informacje uzupełniające do analizy za 2015 rok

W związku z korektą sprawozdania wójta z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2015 rok z dnia 29 września 2017 roku z uwagi na omyłkę pisarską wystąpił błąd rachunkowy popełniony przy obliczaniu osiągniętego przez gminę poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia i odzysku odpadów budowlanych i rozbiórkowych – prawidłowy osiągnięty poziom to 49,6%.

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2016-05-04 09:14
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2018-04-03 13:12

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 14782
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2024-04-25 12:39:00