Biuletyn Informacji Publicznej
URZĄD GMINY LUBICZ

Wyszukiwarka

Odnośniki

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.lubicz.pl

Treść strony

Nieruchomość w Gronowie

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Lubicz przeznaczonych do wydzierżawienia

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 1990, ze zm.) Wójt Gminy Lubicz podaje do publicznej wiadomości wykaz obejmujący nieruchomość gruntową, położoną w obrębie ewidencyjnym Gronowo, przeznaczoną do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na rzecz wnioskodawcy:

Oznaczenie nieruchomości:          część dz. nr 273 i część dz. nr 279, obręb Gronowo KW T01T/00031474/9

Powierzchnia:                                  ok. 0,0700 ha

Opis nieruchomości:                      Nieruchomość niezabudowana

Użytki:                                               RIVa

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:   Dzierżawa na rzecz wnioskodawcy do użytkowania rolniczego

Wysokość czynszu dzierżawnego:          50,00 zł rocznie

Okres trwania umowy:                             3 lata

 

Roczny czynsz dzierżawny płatny będzie z góry. Terminy płatności czynszu dzierżawnego określone zostaną w umowie. Wysokość kolejnych czynszów rocznych waloryzowana będzie w oparciu o stopy procentowe równe stopie redyskonta weksli stosowanych przez Narodowy Bank Polski w roku poprzednim. Wykaz wywiesza się na okres 21 dni.

z up. WÓJTA

Wojciech Rakowiecki

ZASTĘPCA WÓJTA

drukuj (Nieruchomość w Gronowie)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Klugiewicz - Lewicka
  data wytworzenia: 2021-08-06
 • opublikował: Sławomir Szczęśniak
  data publikacji: 2021-08-06 09:31
 • zmodyfikował: Sławomir Szczęśniak
  ostatnia modyfikacja: 2021-08-06 09:33

Nieruchomości w Gronowie

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Lubicz przeznaczonych do wydzierżawienia

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 1990, ze zm.) Wójt Gminy Lubicz podaje do publicznej wiadomości wykaz obejmujący nieruchomości gruntowe, położone w obrębie ewidencyjnym Gronowo, przeznaczone do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na rzecz wnioskodawców:

L.p.

Oznaczenie nieruchomości

Powierzchnia (ha)

 

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Wysokość czynszu najmu

Okres trwania umowy

1.

Gronowo

część dz. 273,

część dz. 279

nr KW T01T/00031474/9

0,0380

Nieruchomość niezabudowana;

Użytki: RIVa

Zagospodarowanie nieruchomości po zawarciu umowy: zieleń

Dzierżawa na rzecz wnioskodawcy

380,00 zł/rocznie

(+ VAT)

3 lata

2.

Gronowo

część dz. 273,

część dz. 279

nr KW T01T/00031474/9

0,0380

Nieruchomość niezabudowana;

Użytki: RIVa

Zagospodarowanie nieruchomości po zawarciu umowy: zieleń

Dzierżawa na rzecz wnioskodawcy

380,00 zł/rocznie

(+ VAT)

3 lata

3.

Gronowo

część dz. 273,

część dz. 274,

część dz. 279

nr KW T01T/00031474/9

0,1260

Nieruchomość niezabudowana;

Użytki: RIVa

Zagospodarowanie nieruchomości po zawarciu umowy: zieleń

Dzierżawa na rzecz wnioskodawcy

1.260,00 zł/rocznie

(+ VAT)

3 lata

Roczny czynsz dzierżawny płatny będzie z góry. Terminy płatności czynszu dzierżawnego określone zostaną w umowie. Wysokość kolejnych czynszów rocznych waloryzowana będzie w oparciu o stopy procentowe równe stopie redyskonta weksli stosowanych przez Narodowy Bank Polski w roku poprzednim. Wykaz wywiesza się na okres 21 dni.

z up. WÓJTA

Wojciech Rakowiecki

ZASTĘPCA WÓJTA 

 

drukuj (Nieruchomości w Gronowie)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Klugiewicz - Lewicka
  data wytworzenia: 2021-08-06
 • opublikował: Sławomir Szczęśniak
  data publikacji: 2021-08-06 09:17
 • zmodyfikował: Sławomir Szczęśniak
  ostatnia modyfikacja: 2021-08-06 09:21

Nieruchomość w Grębocinie

Wykaz nieruchomości

stanowiących własność Gminy Lubicz przeznaczonych do oddania w dzierżawę

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 1990, ze zmianami) Wójt Gminy Lubicz podaje do publicznej wiadomości wykaz obejmujący nieruchomość gruntową, położoną w obrębie ewidencyjnym Grębocin, przeznaczoną do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na rzecz wnioskodawcy:

Oznaczenie nieruchomości:       dz. nr 471/1 i 471/2, obręb Grębocin

                                                   KW T01T/00117634/6

Powierzchnia:                             0,5865 ha

Opis nieruchomości:                   Nieruchomość niezabudowana

                                         Użytki : RIIIb

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:   W mpzp częściowo tereny  aktywizacji

gospodarczej, częściowo tereny komunikacji drogowej.

Zagospodarowanie nieruchomości po zawarciu umowy: Użytkowanie rolnicze;

Dzierżawa na rzecz wnioskodawcy.

            Wysokość rocznego czynszu dzierżawnego:  550,00 zł

Okres trwania umowy:  3 lata

Roczny czynsz dzierżawny płatny będzie z góry. Terminy płatności czynszu określone zostaną w umowie. Wysokość kolejnych czynszów rocznych waloryzowana będzie w oparciu o stopy procentowe równe stopie redyskonta weksli stosowanych przez Narodowy Bank Polski w roku poprzednim.

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni.

Z up. Wójta

(-) Wojciech Rakowiecki

ZASTĘPCA WÓJTA

drukuj (Nieruchomość w Grębocinie)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Klugiewicz - Lewicka
  data wytworzenia: 2021-06-08
 • opublikował: Sławomir Szczęśniak
  data publikacji: 2021-06-08 10:47
 • zmodyfikował: Sławomir Szczęśniak
  ostatnia modyfikacja: 2021-06-08 10:50

GRONOWO - INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

 

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

Na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów  z  dnia  14 września 2004 r. w  sprawie  sposobu  i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014 r., poz. 1490, z późn. zm.) uprzejmie informuję, że w dniu 15 kwietnia 2021 r. w Urzędzie Gminy Lubicz w Lubiczu Dolnym przy ul. Toruńskiej 21 odbył się pierwszy ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę na okres 3 lat będącej własnością Gminy Lubicz nieruchomości o powierzchni 1,1955 ha, położonej w Gronowie, oznaczonej w katastrze nieruchomości jako działka gruntu nr 90/26, zapisanej w KW  nr TO1T/00018597/0.

Wadium wpłaciło 2 oferentów.

Do przetargu dopuszczono 2 oferentów.

Do przetargu nie dopuszczono 0 oferentów.

Cena wywoławcza wynosiła kwotę 550,00 zł.

Przetarg zakończył się wynikiem pozytywnym.

W wyniku przeprowadzonego przetargu dzierżawcą nieruchomości został Pan Rafał Jasiński, za osiągniętą w przetargu cenę pierwszej raty rocznej czynszu dzierżawnego w wysokości  3.100,00 zł (słownie: trzy tysiące sto złotych).

                                            

                                                                                                               Lubicz Dolny, dnia 23.04.2021 r.

                                                                                                          Przewodniczący Komisji Przetargowej

                                                                                                                             (-) Marek Pilewski   

 

drukuj (GRONOWO - INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Klugiewicz - Lewicka
  data wytworzenia: 2021-04-23
 • opublikował: Sławomir Szczęśniak
  data publikacji: 2021-04-23 11:38
 • zmodyfikował: Sławomir Szczęśniak
  ostatnia modyfikacja: 2021-04-23 11:38


Nieruchomość Gronowo

Wójt Gminy Lubicz

ogłasza pierwszy ustny nieograniczony przetarg na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubicz

Oznaczenie nieruchomości: działka nr 90/26, obręb Gronowo

   KW T01T/00018598/0

Powierzchnia: 1,1955 ha

Opis nieruchomości: Nieruchomość niezabudowana

Użytki: RIIIa (0,4319 ha), RIIIb (0,6616 ha), RIVa (0,1020 ha)

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

Dzierżawa do użytkowania rolniczego.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego: 550,00 zł

Wadium pieniężne: 50,00 zł

Okres trwania umowy: 3 lata

Roczny czynsz dzierżawny płatny będzie z góry w dwóch równych ratach. Terminy płatności czynszu dzierżawnego określone zostaną w umowie.

Wysokość kolejnych czynszów rocznych waloryzowana będzie w oparciu o stopy procentowe równe stopie redyskonta weksli stosowanych przez Narodowy Bank Polski w roku poprzednim.

Termin, miejsce i warunki przetargu:

 1. Przetarg odbędzie się w dniu 14.04.2021 r. o godzinie 11.00, w siedzibie Urzędu Gminy, w Lubiczu Dolnym przy ulicy Toruńskiej 21 – sala nr 15 (I piętro).
 2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium pieniężnego w kwocie określonej wyżej, w terminie do dnia 07.04.2020 r. na konto Urzędu Gminy nr 07 9491 0003 0010 0000 0114 0008 (BS Grębocin). Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego, a pozostałym zostanie zwrócone  po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od zamknięcia przetargu.
 3. Jeżeli uczestnik, który wygrał przetarg, nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w ustalonym miejscu i w terminie, Wójt Gminy może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Wójt
(-) Marek Nicewicz

drukuj (Nieruchomość Gronowo)

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2021-03-08 14:03


Nieruchomość Złotoria

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Lubicz przeznaczonych do użyczenia

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 65, ze zm.) Wójt Gminy Lubicz podaje do publicznej wiadomości wykaz obejmujący nieruchomości gruntowe, położone w obrębie ewidencyjnym Złotoria, przeznaczone do użyczenia:

Oznaczenie nieruchomości:

 1. działki nr 13/1 i 13/2 obręb Złotoria, KW T01T/00058758/9
 2. działka nr 15 obręb Złotoria, KW T01T/00038593/8

Powierzchnia:          1) 0,9390 ha

                                    2) 0,6600 ha

Opis nieruchomości: Nieruchomość zabudowana jest boiskiem sportowym wraz z urządzeniami towarzyszącymi.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

W mpzp tereny sportu i rekreacji z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi (1US), częściowo tereny przestrzeni dróg publicznych (46KDD, 52 KDD, 2KDL).

Użyczenie na rzecz Klubu Sportowego Flisak w Złotorii w celu prowadzenia działalności sportowej.

Wysokość opłat: użyczenie nieodpłatne

Okres trwania umowy: 10 lat

 

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni.

 

                                                                                                                                                           Z up. WÓJTA

                                                                                                                                                     (-)Wojciech Rakowiecki

 

drukuj (Nieruchomość Złotoria)

Metryka

 • opublikował: Dorota Woźniak
  data publikacji: 2020-11-30 10:33


Nieruchomość Złotoria

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Lubicz przeznaczonych do oddania w najem

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 1990) Wójt Gminy Lubicz podaje do publicznej wiadomości wykaz obejmujący nieruchomość gruntową, położoną w obrębie ewidencyjnym Złotoria, przeznaczoną do oddania w najem w drodze bezprzetargowej na rzecz wnioskodawcy:

Oznaczenie nieruchomości:         część dz. nr 133/46, obręb Złotoria

KW TO1T/00030912/5

Powierzchnia:                                  1,35 ha

Opis nieruchomości:                      Nieruchomość niezabudowana

Przeznaczenie nieruchomości

i sposób jej zagospodarowania:   Najem na rzecz wnioskodawcy do użytkowania jako miejsce składowe celem magazynowania materiału drogowego przeznaczonego do budowy drogi rowerowej

                                                        

Wysokość czynszu najmu:            1.076,25 zł

Okres trwania umowy:                   7 miesięcy

 

Czynsz najmu płatny będzie z góry. Termin płatności czynszu najmu określony zostanie w umowie.

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni.

 

                                                                                                                                                  Z up. WÓJTA

                                                                                                                                          (-)Wojciech Rakowiecki

 

drukuj (Nieruchomość Złotoria)

Metryka

 • opublikował: Dorota Woźniak
  data publikacji: 2020-11-30 10:31


Nieruchomość Gronowo

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Lubicz przeznaczonych do wydzierżawienia

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 65, ze zm.) Wójt Gminy Lubicz podaje do publicznej wiadomości wykaz obejmujący nieruchomość gruntową, położoną w obrębie ewidencyjnym Gronowo, przeznaczoną do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na rzecz wnioskodawcy:

Oznaczenie nieruchomości:         dz. nr 90/26, obręb Gronowo

KW T01T/00018598/0

Powierzchnia:                                  1,1955 ha

Opis nieruchomości:                      Nieruchomość niezabudowana

Użytki: RIIIa (0,4319 ha), RIIIb (0,6616 ha), RIVa (0,1020 ha)

Przeznaczenie nieruchomości

i sposób jej zagospodarowania:   Dzierżawa na rzecz wnioskodawcy do użytkowania rolniczego

                                            

Wysokość czynszu

dzierżawnego:                                 550,00 zł rocznie

Okres trwania umowy:                   3 lata

 

Roczny czynsz dzierżawny płatny będzie z góry w dwóch równych ratach. Terminy płatności czynszu dzierżawnego określone zostaną w umowie.

Wysokość kolejnych czynszów rocznych waloryzowana będzie w oparciu o stopy procentowe równe stopie redyskonta weksli stosowanych przez Narodowy Bank Polski w roku poprzednim.

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni.

 

                                                                                                                                                                                           WÓJT (-)

                                                                                                                                                                                     Marek Nicewicz

drukuj (Nieruchomość Gronowo)

Metryka

 • opublikował: Dorota Woźniak
  data publikacji: 2020-11-30 10:28


Wykaz nieruchomości

stanowiących własność Gminy Lubicz przeznaczonych do wydzierżawienia

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 65, ze zm.) Wójt Gminy Lubicz podaje do publicznej wiadomości wykaz obejmujący nieruchomości gruntowe, położone w obrębie ewidencyjnym Lubicz Dolny, przeznaczone do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na rzecz wnioskodawców:

L.p.

Oznaczenie nieruchomości wg katastru nieruchomości i księgi wieczystej

Powierzchnia części nieruchomości przeznaczona do dzierżawy (ha)

 

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Okres trwania umowy

Wysokość czynszu dzierżawnego

1.

Lubicz Dolny

dz. nr 149/5 o pow. 0,0808 ha

nr KW T01T/00031358/0

0,0150

Część nieruchomości gruntowej niezabudowanej

Użytki: RIVb

Zagospodarowanie nieruchomości po zawarciu umowy: zieleń i ogródek przydomowy

Dzierżawa na rzecz wnioskodawcy

nieoznaczony

142,50 zł/rocznie

(+ VAT)

2.

Lubicz Dolny

dz. nr 149/5 o pow. 0,0808 ha

nr KW T01T/00031358/0

0,0120

Część nieruchomości gruntowej niezabudowanej

Użytki: RIVb

Zagospodarowanie nieruchomości po zawarciu umowy: zieleń i ogródek przydomowy

Dzierżawa na rzecz wnioskodawcy

nieoznaczony

114,00 zł/rocznie

(+ VAT)

3.

Lubicz Dolny

dz. nr 149/5 o pow. 0,0808 ha

nr KW T01T/00031358/0

0,0120

Część nieruchomości gruntowej niezabudowanej

Użytki: RIVb

Zagospodarowanie nieruchomości po zawarciu umowy: zieleń i ogródek przydomowy

Dzierżawa na rzecz wnioskodawcy

nieoznaczony

114,00 zł/rocznie

(+ VAT)

4

Lubicz Dolny

dz. nr 149/5 o pow. 0,0808 ha

nr KW T01T/00031358/0

0,0170

Część nieruchomości gruntowej niezabudowanej

Użytki: RIVb

Zagospodarowanie nieruchomości po zawarciu umowy: zieleń i ogródek przydomowy

Dzierżawa na rzecz wnioskodawcy

nieoznaczony

161,50 zł/rocznie

(+ VAT)

5

Lubicz Dolny

dz. nr 149/5 o pow. 0,0808 ha

nr KW T01T/00031358/0

0,0180

Część nieruchomości gruntowej niezabudowanej

Użytki: RIVb

Zagospodarowanie nieruchomości po zawarciu umowy: zieleń i ogródek przydomowy

Dzierżawa na rzecz wnioskodawcy

nieoznaczony

171,00 zł/rocznie

(+ VAT)

6

Lubicz Dolny

dz. nr 149/6 o pow. 0,0559 ha

nr KW T01T/00031358/0

0,0150

Część nieruchomości gruntowej niezabudowanej

Użytki: RIVb

Zagospodarowanie nieruchomości po zawarciu umowy: zieleń i ogródek przydomowy

Dzierżawa na rzecz wnioskodawcy

nieoznaczony

142,50 zł/rocznie

(+ VAT)

7

Lubicz Dolny

dz. nr 149/6 o pow. 0,0559 ha

nr KW T01T/00031358/0

0,0150

Część nieruchomości gruntowej niezabudowanej

Użytki: RIVb

Zagospodarowanie nieruchomości po zawarciu umowy: zieleń i ogródek przydomowy

Dzierżawa na rzecz wnioskodawcy

nieoznaczony

142,50 zł/rocznie

(+ VAT)

8

Lubicz Dolny

dz. nr 149/6 o pow. 0,0559 ha

nr KW T01T/00031358/0

0,0220

Część nieruchomości gruntowej niezabudowanej

Użytki: RIVb

Zagospodarowanie nieruchomości po zawarciu umowy: zieleń i ogródek przydomowy

Dzierżawa na rzecz wnioskodawcy

nieoznaczony

209,00 zł/rocznie

(+ VAT)

Roczny czynsz dzierżawny płatny będzie z góry. Terminy płatności czynszu dzierżawnego określone zostaną w umowie.

Wysokość kolejnych czynszów rocznych waloryzowana będzie w oparciu o stopy procentowe równe stopie redyskonta weksli stosowanych przez Narodowy Bank Polski w roku poprzednim.

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni.

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-08-24 12:36


Nieruchomość - Lubicz Dolny

Wykaz nieruchomości
stanowiących własność Gminy Lubicz przeznaczonych do wydzierżawienia

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 65, ze zm.) Wójt Gminy Lubicz podaje do publicznej wiadomości wykaz obejmujący nieruchomość gruntową, położoną w obrębie ewidencyjnym Lubicz Dolny, przeznaczoną do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na rzecz wnioskodawcy:

Oznaczenie nieruchomości: dz. nr 149/1, obręb Lubicz Dolny

KW T01T/00031358/0

Powierzchnia: 0,0151 ha

Opis nieruchomości: Nieruchomość niezabudowana

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

W mpzp teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

Zagospodarowanie nieruchomości po zawarciu umowy: zieleń

Dzierżawa na rzecz wnioskodawcy

Wysokość rocznego czynszu dzierżawnego: 150,00 zł + 23%VAT

Okres trwania umowy: 3 lata

Roczny czynsz dzierżawny płatny będzie z góry. Terminy płatności czynszu dzierżawnego określone zostaną w umowie.

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni.

drukuj (Nieruchomość - Lubicz Dolny)

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-05-21 15:01
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2020-05-22 09:11


Nieruchomość - Krobia

 

Wykaz nieruchomości
stanowiących własność Gminy Lubicz przeznaczonych do wydzierżawienia

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 65, ze zm.) Wójt Gminy Lubicz podaje do publicznej wiadomości wykaz obejmujący nieruchomość gruntową, położoną w obrębie ewidencyjnym Krobia, przeznaczoną do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na rzecz wnioskodawcy:

Oznaczenie nieruchomości: część dz. nr 9/6, obręb Krobia, KW T01T/00032093/1
Powierzchnia: 6,4432 ha

Opis nieruchomości: Nieruchomość niezabudowana; Użytki: RIVa (0,6292 ha), RIVb (3,3927 ha), RV (0,7987 ha), RVI (0,7828 ha), PsIV (0,6234 ha), W (0,1828 ha), N (0,0336)

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Nieruchomość przeznaczona do użytkowania rolniczego. Dzierżawa na rzecz wnioskodawcy.

Wysokość czynszu dzierżawnego: 2.800,00 zł/rocznie

Okres trwania umowy: 3 lata

Roczny czynsz dzierżawny płatny będzie z góry w dwóch równych ratach. Terminy płatności czynszu dzierżawnego określone zostaną w umowie.

Wysokość kolejnych czynszów rocznych waloryzowana będzie w oparciu o stopy procentowe równe stopie redyskonta weksli stosowanych przez Narodowy Bank Polski w roku poprzednim.

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni.

 

drukuj (Nieruchomość - Krobia)

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-05-21 14:58


Nieruchomość - Młyniec Pierwszy

Wykaz nieruchomości
stanowiących własność Gminy Lubicz przeznaczonych do wydzierżawienia

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 2204, ze zm.) Wójt Gminy Lubicz podaje do publicznej wiadomości wykaz obejmujący nieruchomość gruntową, położoną w obrębie ewidencyjnym Młyniec Pierwszy, przeznaczoną do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na rzecz wnioskodawcy:

Oznaczenie nieruchomości:         dz. nr 73/10, obręb Młyniec Pierwszy

KW T01T/00032068/7

Powierzchnia:                                  0,8600 ha

Opis nieruchomości:                      Nieruchomość niezabudowana, stanowiąca użytek Bz – tereny rekreacyjno-wypoczynkowe                                                                                                

Przeznaczenie nieruchomości

i sposób jej zagospodarowania:   W mpzp część terenu przeznaczona jest pod powierzchniową eksploatację kruszyw (żwir, piasek), część pod zieleń nieurządzoną i izolacyjną.    

Dzierżawa na rzecz wnioskodawcy do użytkowania jako tymczasowe miejsca parkingowe.                                                          

Wysokość czynszu

dzierżawnego:                                 1.500,00 zł rocznie

Okres trwania umowy:                   1 rok

Roczny czynsz dzierżawny płatny będzie z góry. Terminy płatności czynszu dzierżawnego określone zostaną w umowie.

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni.

drukuj (Nieruchomość - Młyniec Pierwszy)

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-01-10 11:03


Nieruchomość - Grębocin

Wykaz nieruchomości
stanowiących własność Gminy Lubicz przeznaczonych do sprzedaży

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 2204, ze zmianami) Wójt Gminy Lubicz podaje do publicznej wiadomości wykaz obejmujący nieruchomość gruntową, położoną w obrębie ewidencyjnym Grębocin, przeznaczoną do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego:

Oznaczenie nieruchomości: dz. nr 382/2, 382/8, 382/9, 382/10, obręb Grębocin;

KW TO1T/00033423/1

Powierzchnia: 0,4840 ha

Opis nieruchomości: Nieruchomość gruntowa stanowiąca własność Gminy Lubicz, będąca w użytkowaniu wieczystym, zabudowana budynkiem stanowiącym własność użytkownika wieczystego.                                                                                              

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: W mpzp działki nr 382/2, 382/8, 382/9 zlokalizowane są w terenach przeznaczonych pod przemysł, składy, usługi nieuciążliwe, z przeznaczeniem dopuszczalnym: mieszkanie właściciela, działka nr 382/10 zlokalizowana jest na terenie przeznaczonym pod drogi publiczne.

Cena nieruchomości: Cenę  nieruchomości ustala się w wysokości 469.286,00 zł. Na poczet ceny, zgodnie z art. 69  ustawy o gospodarce nieruchomościami, zalicza się kwotę równą wartości prawa użytkowania wieczystego tej nieruchomości określoną przez rzeczoznawcę majątkowego w kwocie 275.799,00 zł. Cena sprzedaży nieruchomości na rzecz użytkownika wieczystego stanowi różnicę między ceną prawa własności nieruchomości, a kwotą  równą wartości prawa użytkowania wieczystego i wynosi 193.487,00 zł.

Forma przekazania nieruchomości: sprzedaż w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego.

Osoby, którym przysługuje roszczenie o nabycie w/w nieruchomości z mocy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r., poz. 2204, ze zmianami) lub odrębnych przepisów, poprzedni właściciele pozbawieni prawa własności tych nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo ich spadkobiercy, mają pierwszeństwo w ich nabyciu, jeżeli złożą wniosek w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu i jednocześnie złożą oświadczenie, że wyrażają zgodę na cenę ustaloną w sposób określony w ustawie o gospodarce nieruchomościami.

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni.

 

drukuj (Nieruchomość - Grębocin)

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-01-10 11:01


Nieruchomość - Lubicz Dolny

Wykaz nieruchomości
stanowiących własność Gminy Lubicz przeznaczonych do sprzedaży

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 2204, ze zm.) Wójt Gminy Lubicz podaje do publicznej wiadomości wykaz obejmujący nieruchomość gruntową, położoną w obrębie ewidencyjnym Lubicz Dolny, przeznaczoną do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz wnioskodawcy:

Oznaczenie nieruchomości:         dz. nr 882, obręb Lubicz Dolny

KW TO1T/00009275/1

Powierzchnia:                                  0,0298 ha

Opis nieruchomości:                      Nieruchomość niezabudowana

                                                                                                

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:
W mpzp 1U/MN - tereny zabudowy usługowej z wyłączeniem usług kolidujących z zabudową mieszkaniową, tereny zabudowy  mieszkaniowej jednorodzinnej;

Zagospodarowanie nieruchomości:
polepszenie warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej
.

           

Cena w zł (z VAT):                          33.825,00 zł

Forma przekazania nieruchomości:        sprzedaż bezprzetargowo na rzecz wnioskodawcy

Osoby, którym przysługuje roszczenie o nabycie w/w nieruchomości z mocy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r., poz. 2204, ze zmianami) lub odrębnych przepisów, poprzedni właściciele pozbawieni prawa własności tych nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo ich spadkobiercy, mają pierwszeństwo w ich nabyciu, jeżeli złożą wniosek w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu i jednocześnie złożą oświadczenie, że wyrażają zgodę na cenę ustaloną w sposób określony w ustawie o gospodarce nieruchomościami.

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni.

 

drukuj (Nieruchomość - Lubicz Dolny)

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-01-10 11:00


Nieruchomość - Złotoria

Wykaz nieruchomości
stanowiących własność Gminy Lubicz przeznaczonych do zbycia w drodze zamiany

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 2204, ze zm.) Wójt Gminy Lubicz podaje do publicznej wiadomości wykaz obejmujący nieruchomość gruntową, położoną w obrębie ewidencyjnym Złotoria, przeznaczoną do zbycia w drodze zamiany:

Oznaczenie nieruchomości: dz. nr 133/45, obręb Złotoria; KW TO1T/00030912/5

Powierzchnia: 0,0178 ha

Opis nieruchomości: Nieruchomość niezabudowana, teren niezagospodarowany, porośnięty roślinnością niską i krzaczastą.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:  W mpzp działka położona jest na terenie oznaczonym symbolem 2P/U – tereny zabudowy usługowej komercyjnej i/lub produkcyjnej, magazyny, składy.

Cena w zł (z VAT):              16.347,93 zł

Forma przekazania nieruchomości: Umowa zamiany nieruchomości (zamiana na działki przeznaczone pod drogi).
 

Osoby, którym przysługuje roszczenie o nabycie w/w nieruchomości z mocy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r., poz. 2204, ze zmianami) lub odrębnych przepisów, poprzedni właściciele pozbawieni prawa własności tych nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo ich spadkobiercy, mają pierwszeństwo w ich nabyciu, jeżeli złożą wniosek w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu i jednocześnie złożą oświadczenie, że wyrażają zgodę na cenę ustaloną w sposób określony w ustawie o gospodarce nieruchomościami.

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni.

drukuj (Nieruchomość - Złotoria)

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-01-10 10:56


Nieruchomość - Nowa Wieś

Wykaz nieruchomości

stanowiących własność Gminy Lubicz przeznaczonych do oddania w dzierżawę

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 2204, ze zm.) Wójt Gminy Lubicz podaje do publicznej wiadomości wykaz obejmujący nieruchomość gruntową, położoną w obrębie ewidencyjnym Nowa Wieś, przeznaczoną do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na rzecz wnioskodawcy:

Oznaczenie nieruchomości:
dz. nr 22, obręb Nowa Wieś KW T01T/00032101/1

Powierzchnia:
0,3900 ha

Opis nieruchomości:
Nieruchomość niezabudowana

Użytki : PsV                                                                                                

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:
Użytkowanie rolnicze; Dzierżawa na rzecz wnioskodawcy.

               Wysokość rocznego czynszu dzierżawnego:
             175,00 zł

Okres trwania umowy:
3 lata

 

Roczny czynsz dzierżawny płatny będzie z góry. Terminy płatności czynszu określone zostaną w umowie.

Wysokość kolejnych czynszów rocznych waloryzowana będzie w oparciu o stopy procentowe równe stopie redyskonta weksli stosowanych przez Narodowy Bank Polski w roku poprzednim.

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni.

drukuj (Nieruchomość - Nowa Wieś)

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-12-16 13:02


Nieruchomość - Józefowo

Wykaz nieruchomości

stanowiących własność Gminy Lubicz przeznaczonych do wydzierżawienia

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 2204, ze zm.) Wójt Gminy Lubicz podaje do publicznej wiadomości wykaz obejmujący nieruchomość gruntową, położoną w obrębie ewidencyjnym Józefowo, przeznaczoną do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na rzecz wnioskodawcy:

Oznaczenie nieruchomości:
dz. nr 45, obręb Józefowo KW T01T/00030965/1

Powierzchnia: 
5,55 ha

Opis nieruchomości:
Nieruchomość niezabudowana, stanowiąca jezioro
                                                                                                

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:
Dzierżawa na rzecz wnioskodawcy celem prowadzenia działalności wypoczynkowo- rekreacyjnej

Wysokość czynszu dzierżawnego:  6.900,00 zł rocznie

Okres trwania umowy:  3 lata

Roczny czynsz dzierżawny płatny będzie z góry. Terminy płatności czynszu dzierżawnego określone zostaną w umowie.

Wysokość kolejnych czynszów rocznych waloryzowana będzie w oparciu o stopy procentowe równe stopie redyskonta weksli stosowanych przez Narodowy Bank Polski w roku poprzednim.

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni.

drukuj (Nieruchomość - Józefowo)

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-12-16 12:57

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Lubicz przeznaczonych do użyczenia

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 2204, ze zm.) Wójt Gminy Lubicz podaje do publicznej wiadomości wykaz obejmujący nieruchomości gruntowe, położone w obrębie ewidencyjnym Złotoria, przeznaczone do użyczenia:

Oznaczenie nieruchomości:

 1. działki nr 13/1 i 13/2 obręb Złotoria, KW T01T/00058758/9
 2. działka nr 15 obręb Złotoria, KW T01T/00038593/8

Powierzchnia:          1) 0,9390 ha

                                    2) 0,6600 ha

Opis nieruchomości: Nieruchomość zabudowana jest boiskiem sportowym wraz z urządzeniami towarzyszącymi.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: W mpzp tereny sportu i rekreacji z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi (1US), częściowo tereny przestrzeni dróg publicznych (46KDD, 52 KDD, 2KDL).

Użyczenie na rzecz Klubu Sportowego Flisak w Złotorii w celu prowadzenia działalności sportowej.

Wysokość opłat: użyczenie nieodpłatne

Okres trwania umowy: 3 lata

 

drukuj (Wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Klugiewicz - Lewicka
  data wytworzenia: 2019-10-09
 • opublikował: Sławomir Szczęśniak
  data publikacji: 2019-10-09 09:56
 • zmodyfikował: Sławomir Szczęśniak
  ostatnia modyfikacja: 2019-10-09 09:58

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Lubicz przeznaczonych do użyczenia

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 2204, ze zm.) Wójt Gminy Lubicz podaje do publicznej wiadomości wykaz obejmujący nieruchomość gruntową, położoną w obrębie ewidencyjnym Grębocin, przeznaczoną do użyczenia:

Oznaczenie nieruchomości: działka nr 388/4, obręb Grębocin, KW T01T/00039184/5

Powierzchnia: 0,1001 ha

Opis nieruchomości: Nieruchomość niezabudowana

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: W mpzp tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (E MN8). Użyczenie na rzecz wnioskodawcy do użytkowania jako tymczasowe miejsca parkingowe dla pracowników ośrodka zdrowia.

Wysokość opłat: nieodpłatnie

Okres trwania umowy: 3 lata

 

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni.

drukuj (Wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: A. Klugiewicz - Lewicka
  data wytworzenia: 2019-06-17
 • opublikował: Sławomir Szczęśniak
  data publikacji: 2019-06-17 09:07

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

Wykaz nieruchomości 

stanowiących własność Gminy Lubicz przeznaczonych do wydzierżawienia

 

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 2204, ze zm.) Wójt Gminy Lubicz podaje do publicznej wiadomości wykaz obejmujący nieruchomość gruntową, położoną w obrębie ewidencyjnym Grębocin, przeznaczoną do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej:

 

Oznaczenie nieruchomości: część działki nr 406/55, obręb Grębocin

    KW T01T/00044828/0

 

Powierzchnia: ok. 0,2500 ha

 

Opis nieruchomości: Nieruchomość niezabudowana; użytki: ŁIV, W

 

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

W mpzp tereny zieleni parkowej publicznej (E ZP2).

Dzierżawa na rzecz wnioskodawcy do użytkowania rolniczego (pod pasiekę).

 

Cena rocznego czynszu: 110,00 zł

 

Okres trwania umowy: 3 lata

 

Roczny czynsz dzierżawny płatny będzie z góry. Terminy płatności czynszu dzierżawnego określony zostanie w umowie.

Wysokość kolejnych czynszów rocznych waloryzowana będzie w oparciu o stopy procentowe równe stopie redyskonta weksli stosowanych przez Narodowy Bank Polski w roku poprzednim.

 

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni.

 

Niniejszy wykaz został wywieszony na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu w dniu 30.04.2019 r.

drukuj (Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia)

Metryka

 • opublikował: Sławomir Szczęśniak
  data publikacji: 2019-05-02 10:16

Przetarg na najem nieruchomości

Wójt Gminy Lubicz ogłasza pierwszy ustny nieograniczony przetarg na najem nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubicz

 

 

Oznaczenie nieruchomości: część działki nr 322/20, obręb Grębocin

    KW TO1T/00039184/5

 

Powierzchnia: 1,0000 ha

 

Opis nieruchomości: Nieruchomość niezabudowana

 

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

W mpzp tereny usług sportu i oświaty (zespół boisk i obiekty oświaty).

Zagospodarowanie nieruchomości po zawarciu umowy: miejsce składowe.

 

Cena wywoławcza rocznego czynszu najmu (z VAT): 1350,00 zł

 

Wadium pieniężne: 200,00 zł

 

Okres trwania umowy: 4 lata

 

 

Roczny czynsz najmu płatny będzie z góry. Terminy płatności czynszu określone zostaną w umowie.

Wysokość kolejnych czynszów rocznych waloryzowana będzie w oparciu o stopy procentowe równe stopie redyskonta weksli stosowanych przez Narodowy Bank Polski w roku poprzednim.

 

Termin, miejsce i warunki przetargu:

 1. Przetarg odbędzie się w dniu 23.08.2018 r. o godzinie 10.30, w siedzibie Urzędu Gminy, w Lubiczu Dolnym przy ulicy Toruńskiej 21 – sala nr 4 (parter).
 2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium pieniężnego w kwocie określonej wyżej, w terminie do dnia 17.08.2018 r. na konto Urzędu Gminy nr 45 9491 0003 0010 0000 0114 0003 (BS Grębocin). Ustalony wyżej termin dotyczy daty dokonania wpłaty.
 3. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny czynszu najmu, a pozostałym zostanie zwrócone  po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od zamknięcia przetargu.
 4. Jeżeli uczestnik, który wygrał przetarg, nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie zawarcia umowy najmu, Wójt Gminy może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

drukuj (Przetarg na najem nieruchomości)

Metryka

 • opublikował: Sławomir Szczęśniak
  data publikacji: 2018-07-19 12:08
 • zmodyfikował: Sławomir Szczęśniak
  ostatnia modyfikacja: 2018-07-19 12:10

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Lubicz przeznaczonych do oddania w najem

 

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 121, ze zm.) Wójt Gminy Lubicz podaje do publicznej wiadomości wykaz obejmujący nieruchomość gruntową, położoną w obrębie ewidencyjnym Grębocin, przeznaczoną do oddania w najem w drodze przetargu:

 

                    Oznaczenie nieruchomości: część działki nr 322/20, obręb Grębocin   

 

                    KW T01T/00039184/5

 

                    Powierzchnia: 1,0000 ha

 

         Opis nieruchomości: Nieruchomość niezabudowana

 

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: W mpzp tereny usług sportu i oświaty (zespół boisk i obiekty oświaty).Zagospodarowanie nieruchomości po zawarciu umowy: miejsce składowe.

 

Cena wywoławcza rocznego czynszu najmu (z VAT): 1350,00 zł

 

Okres trwania umowy: 4 lata

 

Roczny czynsz najmu płatny będzie z góry. Terminy płatności czynszu określone zostaną w umowie. Wysokość kolejnych czynszów rocznych waloryzowana będzie w oparciu o stopy procentowe równe stopie redyskonta weksli stosowanych przez Narodowy Bank Polski w roku poprzednim.

 

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni.

 

 

 

drukuj (Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Lubicz przeznaczonych do oddania w najem)

Metryka

 • opublikował: Sławomir Szczęśniak
  data publikacji: 2018-06-05 12:09


Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Lubicz przeznaczonych do wydzierżawienia, położone w obrębie ewidencyjnym Gronowo

Wykaz nieruchomości

 

stanowiących własność Gminy Lubicz przeznaczonych do wydzierżawienia

 

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 121, ze zm.) Wójt Gminy Lubicz podaje do publicznej wiadomości wykaz obejmujący nieruchomości gruntowe, położone w obrębie ewidencyjnym Gronowo, przeznaczone do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na rzecz wnioskodawców:

 

L.p.

Oznaczenie nieruchomości

Powierzchnia (ha)

 

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Wysokość czynszu najmu

Okres trwania umowy

1.

Gronowo

część dz. 273,

część dz. 279

nr KW T01T/00031474/9

0,0380

Nieruchomość niezabudowana;

Użytki: RIVa

Zagospodarowanie nieruchomości  po zawarciu umowy: zieleń

Dzierżawa na rzecz wnioskodawcy

380,00 zł/rocznie

(+ VAT)

3 lata

2.

Gronowo

część dz. 273,

część dz. 279

nr KW T01T/00031474/9

0,0380

Nieruchomość niezabudowana;

Użytki: RIVa

Zagospodarowanie nieruchomości po zawarciu umowy: zieleń

Dzierżawa na rzecz wnioskodawcy

380,00 zł/rocznie

(+ VAT)

3 lata

3.

Gronowo

część dz. 273,

część dz. 274,

część dz. 279

nr KW T01T/00031474/9

0,1260

Nieruchomość niezabudowana;

Użytki: RIVa

Zagospodarowanie nieruchomości po zawarciu umowy: zieleń

Dzierżawa na rzecz wnioskodawcy

1.260,00 zł/rocznie

(+ VAT)

3 lata

 

 

Roczny czynsz dzierżawny płatny będzie z góry. Terminy płatności czynszu dzierżawnego określone zostaną w umowie.

Wysokość kolejnych czynszów rocznych waloryzowana będzie w oparciu o stopy procentowe równe stopie redyskonta weksli stosowanych przez Narodowy Bank Polski w roku poprzednim.

 

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni.

drukuj (Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Lubicz przeznaczonych do wydzierżawienia, położone w obrębie ewidencyjnym Gronowo)

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-03-19 14:54
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2018-03-19 14:59


Przetarg na dzierżawę nieruchomości w Złotorii

Wójt Gminy Lubicz

ogłasza drugi ustny nieograniczony przetarg na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubicz

 

 

Oznaczenie nieruchomości: część działki nr 188/19, obręb Złotoria

    KW T01T/00032277/5

 

Powierzchnia: 0,0092 ha

 

Opis nieruchomości: Nieruchomość niezabudowana

 

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

W mpzp teren przeznaczony pod ciąg pieszy.

Zagospodarowanie nieruchomości po zawarciu umowy: dojazd oraz zieleń

 

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego (z VAT): 180,00 zł

 

Wadium pieniężne: 20,00 zł

 

Okres trwania umowy: 10 lat

 

 

Roczny czynsz dzierżawny płatny będzie z góry. Terminy płatności czynszu dzierżawnego określone zostaną w umowie.

Wysokość kolejnych czynszów rocznych waloryzowana będzie w oparciu o stopy procentowe równe stopie redyskonta weksli stosowanych przez Narodowy Bank Polski w roku poprzednim.

 

Termin, miejsce i warunki przetargu:

 1. Przetarg odbędzie się w dniu 24.04.2018 r. o godzinie 12:00, w siedzibie Urzędu Gminy, w Lubiczu Dolnym przy ulicy Toruńskiej 21 – sala nr 4 (parter).
 2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium pieniężnego w kwocie określonej wyżej, w terminie do dnia 17.04.2018 r. na konto Urzędu Gminy nr 45 9491 0003 0010 0000 0114 0003 (BS Grębocin). Ustalony wyżej termin dotyczy daty dokonania wpłaty.
 3. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, a pozostałym zostanie zwrócone
  po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni
  od zamknięcia przetargu.
 4. Jeżeli uczestnik, który wygrał przetarg, nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie zawarcia umowy dzierżawy, Wójt Gminy może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

drukuj (Przetarg na dzierżawę nieruchomości w Złotorii)

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-03-15 22:12
 • zmodyfikował: Sławomir Szczęśniak
  ostatnia modyfikacja: 2018-03-16 08:56


Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Lubicz przeznaczonych do wydzierżawienia

 

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 121, ze zm.) Wójt Gminy Lubicz podaje do publicznej wiadomości wykaz obejmujący nieruchomość gruntową, położoną w obrębie ewidencyjnym Gronowo, przeznaczoną do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na rzecz wnioskodawcy:

 

Oznaczenie nieruchomości:          część dz. nr 273 i część dz. nr 279, obręb Gronowo KW T01T/00031474/9

 

Powierzchnia:                                  ok. 0,0700 ha

 

Opis nieruchomości:                      Nieruchomość niezabudowana

Użytki: RIVa

 

Przeznaczenie nieruchomości

i sposób jej zagospodarowania:   Dzierżawa na rzecz wnioskodawcy do użytkowania rolniczego

                                                          

Wysokość czynszu dzierżawnego:          30,00 zł rocznie

 

Okres trwania umowy:                                3 lata

 

Roczny czynsz dzierżawny płatny będzie z góry. Terminy płatności czynszu dzierżawnego określone zostaną w umowie.

Wysokość kolejnych czynszów rocznych waloryzowana będzie w oparciu o stopy procentowe równe stopie redyskonta weksli stosowanych przez Narodowy Bank Polski w roku poprzednim.

 

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni.

drukuj (Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Lubicz przeznaczonych do wydzierżawienia)

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-03-06 15:48


Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Lubicz przeznaczonych do wydzierżawienia

 

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 121, ze zm.) Wójt Gminy Lubicz podaje do publicznej wiadomości wykaz obejmujący nieruchomość gruntową, położoną w obrębie ewidencyjnym Grabowiec, przeznaczoną do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na rzecz wnioskodawcy:

 

 

Oznaczenie nieruchomości:          dz. nr 209 i część dz. nr 182, obręb Grabowiec

KW T01T/00035945/0

 

Powierzchnia:                                  0,7100 ha

 

Opis nieruchomości:                      Nieruchomość niezabudowana

Użytki: RIVa, ŁIII, ŁIV

 

Przeznaczenie nieruchomości

i sposób jej zagospodarowania:   Dzierżawa na rzecz wnioskodawcy do użytkowania rolniczego

                                                          

Wysokość czynszu dzierżawnego:          300,00 zł rocznie

 

Okres trwania umowy:                                3 lata

 

Roczny czynsz dzierżawny płatny będzie z góry. Terminy płatności czynszu dzierżawnego określone zostaną w umowie.

Wysokość kolejnych czynszów rocznych waloryzowana będzie w oparciu o stopy procentowe równe stopie redyskonta weksli stosowanych przez Narodowy Bank Polski w roku poprzednim.

 

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni.

drukuj (Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Lubicz przeznaczonych do wydzierżawienia)

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-03-06 15:46


Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Lubicz przeznaczonych do wydzierżawienia

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 121, ze zm.) Wójt Gminy Lubicz podaje do publicznej wiadomości wykaz obejmujący nieruchomość gruntową, położoną w obrębie ewidencyjnym Lubicz Dolny, przeznaczoną do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na rzecz wnioskodawcy:

Oznaczenie nieruchomości:     część dz. nr 43, obręb Lubicz Dolny
KW T01T/00032093/1

Powierzchnia do dzierżawy:    0,0200 ha

Opis nieruchomości:         Nieruchomość niezabudowana

Przeznaczenie nieruchomości
i sposób jej zagospodarowania:     W planie miejscowym częściowo teren zieleni urządzonej, częściowo teren komunikacji drogowej.
        Dzierżawa pod usługi na rzecz wnioskodawcy.
        
Wysokość czynszu
Dzierżawnego (z VAT):        492,00 zł rocznie

Okres trwania umowy:        1 rok


Roczny czynsz dzierżawny płatny będzie z góry w dwóch równych ratach. Terminy płatności czynszu dzierżawnego określone zostaną w umowie. 

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni.
 

drukuj (Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Lubicz przeznaczonych do wydzierżawienia)

Metryka

 • opublikował: Dorota Woźniak
  data publikacji: 2018-02-06 07:49


Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Lubicz przeznaczonych do wydzierżawienia

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 121, ze zm.) Wójt Gminy Lubicz podaje do publicznej wiadomości wykaz obejmujący nieruchomość gruntową, położoną w obrębie ewidencyjnym Krobia, przeznaczoną do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na rzecz wnioskodawcy:

Oznaczenie nieruchomości:     część dz. nr 507, obręb Krobia
KW T01T/00038810/6

Powierzchnia:            0,0600 ha

Opis nieruchomości: Nieruchomość niezabudowana
Użytki: RV

Przeznaczenie nieruchomości
i sposób jej zagospodarowania: Dzierżawa na rzecz wnioskodawcy do użytkowania rolniczego
        
Wysokość czynszu
dzierżawnego:            30,00 zł rocznie

Okres trwania umowy:        3 lata


Roczny czynsz dzierżawny płatny będzie z góry. Terminy płatności czynszu dzierżawnego określony zostanie w umowie.
Wysokość kolejnych czynszów rocznych waloryzowana będzie w oparciu o stopy procentowe równe stopie redyskonta weksli stosowanych przez Narodowy Bank Polski w roku poprzednim.

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni.
 

drukuj (Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Lubicz przeznaczonych do wydzierżawienia)

Metryka

 • opublikował: Dorota Woźniak
  data publikacji: 2018-02-06 07:49


Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Lubicz przeznaczonych do wydzierżawienia

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r., poz. 2147, ze zm.) Wójt Gminy Lubicz podaje do publicznej wiadomości wykaz obejmujący nieruchomość gruntową, położoną w obrębie ewidencyjnym Złotoria, przeznaczoną do oddania w dzierżawę w drodze przetargu:

Oznaczenie nieruchomości: część działki nr 188/19, obręb Złotoria
    KW T01T/00032277/5

Powierzchnia: 0,0092 ha

Opis nieruchomości: Nieruchomość niezabudowana

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: 
W mpzp teren przeznaczony pod ciąg pieszy.
Zagospodarowanie nieruchomości po zawarciu umowy: dojazd oraz zieleń

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego (z VAT): 184,00 zł 

Okres trwania umowy: 10 lat

Roczny czynsz dzierżawny płatny będzie z góry. Terminy płatności czynszu dzierżawnego określone zostaną w umowie.
Wysokość kolejnych czynszów rocznych waloryzowana będzie w oparciu o stopy procentowe równe stopie redyskonta weksli stosowanych przez Narodowy Bank Polski w roku poprzednim.

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni.

drukuj (Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Lubicz przeznaczonych do wydzierżawienia)

Metryka

 • opublikował: Dorota Woźniak
  data publikacji: 2017-12-11 14:09


Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Lubicz przeznaczonych do wydzierżawienia

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r., poz. 2147, ze zm.) Wójt Gminy Lubicz podaje do publicznej wiadomości wykaz obejmujący nieruchomość gruntową, położoną w obrębie ewidencyjnym Gronowo, przeznaczoną do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na rzecz wnioskodawcy:

Oznaczenie nieruchomości:     dz. nr 90/26, obręb Gronowo
KW T01T/00018598/0

Powierzchnia:            1,1955 ha

Opis nieruchomości:         Nieruchomość niezabudowana
Użytki: RIIIa (0,4319 ha), RIIIb (0,6616 ha), RIVa (0,1020 ha)

Przeznaczenie nieruchomości
i sposób jej zagospodarowania:         Dzierżawa na rzecz wnioskodawcy do użytkowania rolniczego
        
Wysokość czynszu
dzierżawnego:            510,00 zł rocznie

Okres trwania umowy:        3 lata


Roczny czynsz dzierżawny płatny będzie z góry w dwóch równych ratach. Terminy płatności czynszu dzierżawnego określone zostaną w umowie.
Wysokość kolejnych czynszów rocznych waloryzowana będzie w oparciu o stopy procentowe równe stopie redyskonta weksli stosowanych przez Narodowy Bank Polski w roku poprzednim.

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni.
 

drukuj (Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Lubicz przeznaczonych do wydzierżawienia)

Metryka

 • opublikował: Dorota Woźniak
  data publikacji: 2017-12-11 14:09


Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Lubicz przeznaczonych do wydzierżawienia

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r., poz. 2147, ze zm.) Wójt Gminy Lubicz podaje do publicznej wiadomości wykaz obejmujący nieruchomość gruntową, położoną w obrębie ewidencyjnym Lubicz Dolny, przeznaczoną do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na rzecz wnioskodawcy:

Oznaczenie nieruchomości: dz. nr 149/1, obręb Lubicz Dolny
KW T01T/00031358/0

Powierzchnia: 0,0151 ha

Opis nieruchomości: Nieruchomość niezabudowana

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: 
W mpzp teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.
Zagospodarowanie nieruchomości po zawarciu umowy: zieleń
Dzierżawa na rzecz wnioskodawcy

Wysokość rocznego czynszu dzierżawnego: 150,00 zł + 23%VAT

Okres trwania umowy: 1 rok

Roczny czynsz dzierżawny płatny będzie z góry. Terminy płatności czynszu dzierżawnego określone zostaną w umowie. 

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni.

drukuj (Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Lubicz przeznaczonych do wydzierżawienia)

Metryka

 • opublikował: Dorota Woźniak
  data publikacji: 2017-11-15 12:17

Wójt Gminy Lubicz podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 28.12.2016 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Lubiczu Dolnym przy ul. Toruńskiej 21 został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę położonych w Grębocinie:

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Lubicz przeznaczonych do oddania w dzierżawę

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774, ze zm.) Wójt Gminy Lubicz podaje do publicznej wiadomości wykaz obejmujący nieruchomość gruntową, położoną w obrębie ewidencyjnym Grębocin, przeznaczoną do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na rzecz wnioskodawcy:

Oznaczenie nieruchomości: dz. nr 471, obręb Grębocin; KW T01T/00117634/6

Powierzchnia: 0,5900 ha

Opis nieruchomości: Nieruchomość niezabudowana;          Użytki : RIIIb

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: W mpzp częściowo tereny  aktywizacji gospodarczej, częściowo tereny komunikacji drogowej.

Zagospodarowanie nieruchomości po zawarciu umowy: Użytkowanie rolnicze; Dzierżawa na rzecz wnioskodawcy.

Wysokość rocznego czynszu dzierżawnego: 245,00 zł

Okres trwania umowy: 3 lata

Roczny czynsz dzierżawny płatny będzie z góry. Terminy płatności czynszu określone zostaną w umowie.

Wysokość kolejnych czynszów rocznych waloryzowana będzie w oparciu o stopy procentowe równe stopie redyskonta weksli stosowanych przez Narodowy Bank Polski w roku poprzednim.

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni.

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Sławomir Szczęśniak
  data publikacji: 2017-01-09 08:52

Wójt Gminy Lubicz podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 09.12.2016 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Lubiczu Dolnym przy ul. Toruńskiej 21 został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem położonych w Lubiczu Dolnym:

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Lubicz przeznaczonych do oddania w najem

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774, ze zm.) Wójt Gminy Lubicz podaje do publicznej wiadomości wykaz obejmujący nieruchomość gruntową, położoną w obrębie ewidencyjnym Lubicz Dolny, przeznaczoną do oddania w najem w drodze bezprzetargowej na rzecz wnioskodawcy:

Oznaczenie nieruchomości:  dz. nr 412/1, obręb Lubicz Dolny, KW TO1T/00028971/9

Powierzchnia: 1,3500 ha

Opis nieruchomości: Nieruchomość niezabudowana,          Użytki : LsVi, Ls 

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: W mpzp teren przeznaczony pod tereny lasów i zalesień; Ośrodek strzelecki; Najem na rzecz wnioskodawcy.

Wysokość rocznego czynszu najmu: 1.350,00 zł + VAT

Okres trwania umowy: 10 lat

Roczny czynsz najmu płatny będzie z góry. Terminy płatności czynszu określone zostaną w umowie.

Wysokość kolejnych czynszów rocznych waloryzowana będzie w oparciu o stopy procentowe równe stopie redyskonta weksli stosowanych przez Narodowy Bank Polski w roku poprzednim.

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni.

 

 

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Sławomir Szczęśniak
  data publikacji: 2016-12-14 10:20

Wójt Gminy Lubicz 

podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 23.11.2016 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Lubiczu Dolnym przy ul. Toruńskiej 21 został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę położonych w Nowej Wsi:

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Lubicz przeznaczonych do oddania w dzierżawę

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774, ze zm.) Wójt Gminy Lubicz podaje do publicznej wiadomości wykaz obejmujący nieruchomość gruntową, położoną w obrębie ewidencyjnym Nowa Wieś, przeznaczoną do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na rzecz wnioskodawcy:

Oznaczenie nieruchomości: dz. nr 22, obręb Nowa Wieś,  KW T01T/00032101/1

Powierzchnia: 0,3900 ha

Opis nieruchomości: Nieruchomość niezabudowana

Użytki : PsV

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: Użytkowanie rolnicze;

Dzierżawa na rzecz wnioskodawcy.

Wysokość rocznego czynszu dzierżawnego: 165,00 zł

Okres trwania umowy: 3 lata

Roczny czynsz dzierżawny płatny będzie z góry. Terminy płatności czynszu określone zostaną w umowie.

Wysokość kolejnych czynszów rocznych waloryzowana będzie w oparciu o stopy procentowe równe stopie redyskonta weksli stosowanych przez Narodowy Bank Polski w roku poprzednim.

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni.

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Sławomir Szczęśniak
  data publikacji: 2016-11-23 14:43

Wójt Gminy Lubicz

ogłasza pierwszy ustny nieograniczony przetarg na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubicz

 

 

Oznaczenie nieruchomości:        część dz. nr 322/20, obręb Grębocin

KW T01T/00039184/5

 

Powierzchnia:                                 0,5000 ha

 

Opis nieruchomości:                      Nieruchomość niezabudowana

Użytki: RV

 

Przeznaczenie nieruchomości

i sposób jej zagospodarowania:   W mpzp tereny sportu i rekreacji, usług oświaty, tereny dróg publicznych klasy dojazdowej oraz tereny zabudowy usługowej;

Zagospodarowanie nieruchomości
po zawarciu umowy: użytkowanie rolnicze

 

Cena wywoławcza czynszu

dzierżawnego:                                206,00 zł/rocznie

 

Wadium pieniężne:                                   20,00 zł

 

Okres trwania umowy:                   10 lat

Roczny czynsz dzierżawny płatny będzie z góry w dwóch równych ratach. Terminy płatności czynszu dzierżawnego określone zostaną w umowie. Wysokość kolejnych rat rocznych stanowić będzie zwaloryzowana, w oparciu o stopy procentowe równe stopie redyskonta weksli stosowanych przez Narodowy Bank Polski w roku poprzednim, kwota wylicytowana w przetargu.

 

      Termin, miejsce i warunki przetargu:

 1. Przetarg odbędzie się w dniu 30.09.2016 r. o godzinie 10.20, w siedzibie Urzędu Gminy, w Lubiczu Dolnym przy ulicy Toruńskiej 21 – sala nr 4 (parter).
 2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium pieniężnego w kwocie określonej wyżej, w terminie do dnia 23.09.2016 r. na konto Urzędu Gminy nr 07 9491 0003 0010 0000 0114 0008 (BS Grębocin). Ustalony wyżej termin dotyczy daty dokonania wpłaty.
 3. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, a pozostałym zostanie zwrócone
  po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni
  od zamknięcia przetargu.
 4. Jeżeli uczestnik, który wygrał przetarg, nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie zawarcia umowy dzierżawy, Wójt Gminy może odstąpić od umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Informacje na temat sprzedawanej nieruchomości:

- osobiście w Urzędzie Gminy – pokój nr 29 lub 35

- telefonicznie:  56 6212116, 56 6212135

 

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2016-09-01 12:02
 • zmodyfikował: Kamila Mróz
  ostatnia modyfikacja: 2016-09-01 12:04

Wójt Gminy Lubicz podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 18.07.2016 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Lubiczu Dolnym przy ul. Toruńskiej 21 został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę położonych w Grębocinie:

 

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Lubicz przeznaczonych do wydzierżawienia

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774, z późn. zm.) Wójt Gminy Lubicz podaje do publicznej wiadomości wykaz obejmujący nieruchomość gruntową, położoną w obrębie ewidencyjnym Grębocin, przeznaczoną do oddania w najem w drodze bezprzetargowej na rzecz wnioskodawcy:

Oznaczenie nieruchomości: część dz. nr 322/20, obręb Grębocin, KW T01T/00039184/5

Powierzchnia:                        0,50 ha

Opis nieruchomości:             Nieruchomość niezabudowana

Użytki:                                   RV                                                                                                 

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: W mpzp tereny sportu i rekreacji, usług oświaty, tereny dróg publicznych klasy dojazdowej oraz tereny zabudowy usługowej;

Zagospodarowanie nieruchomości po zawarciu umowy:  użytkowanie rolnicze

Wysokość rocznego czynszu najmu:                                206,00 zł

Okres trwania umowy:                                                      10 lat

Roczny czynsz najmu płatny będzie z góry. Terminy płatności czynszu określone zostaną w umowie.

Wysokość kolejnych czynszów rocznych waloryzowana będzie w oparciu o stopy procentowe równe stopie redyskonta weksli stosowanych przez Narodowy Bank Polski w roku poprzednim.

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni.

 

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Sławomir Szczęśniak
  data publikacji: 2016-07-19 08:59
 • zmodyfikował: Kamila Mróz
  ostatnia modyfikacja: 2016-09-01 12:01

Wójt Gminy Lubicz podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 09.10.2015 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Lubiczu Dolnym przy ul. Toruńskiej 21 został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę położonych w Krobi:

 

 

Wykaz nieruchomości

 

stanowiących własność Gminy Lubicz przeznaczonych do oddania w dzierżawę

 

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 782, ze zm.) Wójt Gminy Lubicz podaje do publicznej wiadomości wykaz obejmujący nieruchomość gruntową, położoną w obrębie ewidencyjnym Krobia, przeznaczoną do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na rzecz wnioskodawcy:

 

Oznaczenie nieruchomości:        część dz. nr 274/2, obręb Krobia

KW TO1T/00032090/0

 

Powierzchnia:                                 0,1300 ha

 

Opis nieruchomości:                                 Nieruchomość niezabudowana

                                                                                                

Przeznaczenie nieruchomości

i sposób jej zagospodarowania:              W mpzp tereny wód powierzchniowych;

Dzierżawa na rzecz wnioskodawcy;

Zagospodarowanie nieruchomości po zawarciu umowy: zieleń.

                       

Wysokość rocznego czynszu

dzierżawnego:                                1131,00 zł + 23%VAT

 

Okres trwania umowy:                   3 lata

 

Roczny czynsz dzierżawny płatny będzie z góry. Terminy płatności czynszu określone zostaną w umowie.

Wysokość kolejnych czynszów rocznych waloryzowana będzie w oparciu o stopy procentowe równe stopie redyskonta weksli stosowanych przez Narodowy Bank Polski w roku poprzednim.

 

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni.

 

Metryka

 • opublikował: Sławomir Szczęśniak
  data publikacji: 2015-10-13 12:27

<<<<<^>>>>>

Metryka

 • opublikował: Sławomir Szczęśniak
  data publikacji: 2006-10-11 11:59
 • zmodyfikował: Sławomir Szczęśniak
  ostatnia modyfikacja: 2009-01-06 15:36

Wójt Gminy Lubicz podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 12.10.2015 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Lubiczu Dolnym przy ul. Toruńskiej 21 został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę położonych w Lubiczu Dolnym:

 

 

Wykaz nieruchomości

 

stanowiących własność Gminy Lubicz przeznaczonych do oddania w dzierżawę

 

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 782, ze zm.) Wójt Gminy Lubicz podaje do publicznej wiadomości wykaz obejmujący nieruchomość gruntową, położoną w obrębie ewidencyjnym Lubicz Dolny, przeznaczoną do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na rzecz wnioskodawcy:

 

Oznaczenie nieruchomości:        część dz. nr 107/26, obręb Lubicz Dolny

KW T01T/00031351/1

 

Powierzchnia:                                 0,0086 ha

 

Opis nieruchomości:                                 Nieruchomość niezabudowana

                                                                                                

Przeznaczenie nieruchomości

i sposób jej zagospodarowania:              W mpzp tereny przeznaczone pod zieleń parkową;

Dzierżawa na rzecz wnioskodawcy;

Zagospodarowanie nieruchomości po zawarciu umowy: zieleń.

                       

Wysokość rocznego czynszu

dzierżawnego:                                95,00 zł + 23%VAT

 

Okres trwania umowy:                   3 lata

 

 

Roczny czynsz dzierżawny płatny będzie z góry. Terminy płatności czynszu określone zostaną w umowie.

Wysokość kolejnych czynszów rocznych waloryzowana będzie w oparciu o stopy procentowe równe stopie redyskonta weksli stosowanych przez Narodowy Bank Polski w roku poprzednim.

 

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni.

 

 

Metryka

 • opublikował: Sławomir Szczęśniak
  data publikacji: 2015-10-13 12:27
 • zmodyfikował: Sławomir Szczęśniak
  ostatnia modyfikacja: 2015-10-13 12:28

<<<<<^>>>>>

Metryka

 • opublikował: Sławomir Szczęśniak
  data publikacji: 2006-10-11 11:59
 • zmodyfikował: Sławomir Szczęśniak
  ostatnia modyfikacja: 2009-01-06 15:36

Wójt Gminy Lubicz podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 09.10.2015 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Lubiczu Dolnym przy ul. Toruńskiej 21 został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę położonych w Lubiczu Dolnym:

 

 

Wykaz nieruchomości

 

stanowiących własność Gminy Lubicz przeznaczonych do oddania w dzierżawę

 

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 782, ze zm.) Wójt Gminy Lubicz podaje do publicznej wiadomości wykaz obejmujący nieruchomość gruntową, położoną w obrębie ewidencyjnym Lubicz Dolny, przeznaczoną do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na rzecz wnioskodawcy:

 

Oznaczenie nieruchomości:        część dz. nr 187/7, obręb Lubicz Dolny

KW T01T/00050241/6

 

Powierzchnia:                                 0,0060 ha

 

Opis nieruchomości:                                 Nieruchomość niezabudowana

                                                                                                

Przeznaczenie nieruchomości

i sposób jej zagospodarowania:              W mpzp tereny urządzeń kanalizacji (przepompownia ścieków), dopuszczalne: zieleń izolacyjna;

Dzierżawa na rzecz wnioskodawcy;

Zagospodarowanie nieruchomości po zawarciu umowy: zieleń.

                       

Wysokość rocznego czynszu

dzierżawnego:                                63,00 zł + 23%VAT

 

Okres trwania umowy:                   3 lata

 

Roczny czynsz dzierżawny płatny będzie z góry. Terminy płatności czynszu określone zostaną w umowie.

Wysokość kolejnych czynszów rocznych waloryzowana będzie w oparciu o stopy procentowe równe stopie redyskonta weksli stosowanych przez Narodowy Bank Polski w roku poprzednim.

 

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni.

 

Metryka

 • opublikował: Sławomir Szczęśniak
  data publikacji: 2015-10-13 12:27
 • zmodyfikował: Sławomir Szczęśniak
  ostatnia modyfikacja: 2015-10-13 12:30

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 7797
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-08-06 09:33:02