Biuletyn Informacji Publicznej
URZĄD GMINY LUBICZ

Wyszukiwarka

Odnośniki

Intranet

Zaloguj się
:
:

Kalendarium

« poprzedni miesiącczerwiec 2024» następny miesiąc
PnWtŚrCzwPtSobNd
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.lubicz.pl

Treść strony

Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii na 2011 rok został przyjęty Uchwałą Rady Gminy Lubicz nr III/22/10 z dnia 20 grudnia 2010r.

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2011-05-17 10:58

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2011-05-17 10:58


GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2011 ROK

 

Podstawy prawne:

 

§  Ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2002r. Nr 147, poz. 1231 z późn. zm.);

§  Ustawa z dnia 24 kwietnia 1997r. o przeciwdziałaniu narkomanii;

§  Ustawa z 29 lipca 2005 o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493 ze zmian.);

§  Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej  (Dz. U. z  2004r. Nr 64, poz.593 ze zm.)

§  Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 873 ze zmian.)

§  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 stycznia 2001 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 110) oraz komentarz do Rozporządzenia - Biblioteczka Reformy Nr 40, rozdział „Zapobieganie uzależnieniom przez redukcję popytu na środki psychoaktywne, pt.: „Poziomy profilaktyki". Programy profilaktyczne w zreformowanej szkole;

 

Cel główny:

Zmniejszenie liczby osób nadużywających alkohol i zażywających narkotyki wśród mieszkańców gminy Lubicz w roku 2011.

Cele szczegółowe:

1. Zapobieganie negatywnym skutkom nadmiernego spożywania alkoholu, narkotyków i innych substancji psychoaktywnych wśród osób dorosłych, mieszkających na terenie gminy Lubicz.

2. Wpływanie na opóźnienie wieku inicjacji alkoholowej i narkotykowej wśród dzieci i młodzieży uczącej się w szkołach na terenie gminy Lubicz.

3. Zwiększenie pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych i współuzależnionych na terenie gminy Lubicz.

4. Rozwój świetlic środowiskowych realizujących program profilaktyki alkoholowej, narkotykowej i nikotynowej oraz zapewniających wsparcie opiekuńczo-wychowawcze dla dzieci i młodzieży z gminy Lubicz w szczególności z rodzin zagrożonych uzależnieniami.

5. Wspieranie rozwoju alternatywnych form spędzania czasu wolnego jako elementu profilaktyki uzależnień.

6. Zdiagnozowanie sytuacji problemowych wśród dzieci i młodzieży – mieszkańców gminy w zakresie uzależnień.

7. Rozwój systemu wsparcia osób i rodzin borykających się ze zjawiskiem przemocy w rodzinie.

8. Pobudzanie i kształtowanie pozytywnej świadomości wśród mieszkańców gminy na temat mechanizmów uzależnień i ich zjawisk.

9. Ograniczenie dostępności alkoholu i narkotyków poprzez kreowanie lokalnej polityki w tym zakresie.

10.  Realizacja profesjonalnych programów profilaktycznych na rzecz dzieci i młodzieży.

11.  Wzmocnienie kadry pracującej z osobami uzależnionymi i współuzależnionymi a także zajmującymi się profilaktyką poprzez kierowanie na szkolenia specjalistyczne.

 

I.  Diagnoza    sytuacji    w    gminie    Lubicz    w    aspekcie    problemów alkoholowych i               narkotykowych

     Gminę Lubicz zamieszkuje 18338 osób (stan na 31.12.2009 r.). W Powiatowym Urzędzie Pacy zarejestrowane są 852 osoby bezrobotne, w tym 466 kobiet (stan na 30.09.2010 r.). W gminie Lubicz znajduje się 6 szkół podstawowych, w których uczy się 1700 uczniów i dwie szkoły na poziomie gimnazjalnym, w których uczy się 563 uczniów. Według danych Policji w 2009 roku dokonano zatrzymań 182 osób do wytrzeźwienia w Izbie Wytrzeźwień w tym 7 kobiet. Pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wykazują, że w 8 rodzinach występuje przemoc, a 26 osób doświadcza przemocy.

      Z danych za I półrocze 2010 r. Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubiczu wynika, że 1229 osób żyje w ubóstwie. Z powodu alkoholizmu z pomocy społecznej korzystają 22 rodziny, tj. 51 osób. Nie odnotowano przypadków, w których powodem korzystania z pomocy społecznej byłaby narkomania. Zakład karny opuściło 8 osób, które nie mogły poradzić sobie z przystosowaniem do życia. Ogółem z różnych form pomocy korzystają 703 rodziny ( dane za VI 2010 r.).

 

Dostępność alkoholu: (dane na 31.12.2009 r.)

Na alkohol do 4,5% oraz piwo nie obowiązuje limit punktów sprzedaży. Na sprzedaż w/w alkoholu do spożycia poza miejscem sprzedaży wydano w 2009 roku 55 zezwoleń, natomiast do spożycia w miejscu sprzedaży 14 zezwoleń. Na terenie gminy istnieje 91 punktów sprzedaży alkoholu.

           

       Z badań sondażowych przeprowadzonych w listopadzie 2007 r. “Alkohol i narkotyki a młodzież z Gminy Lubicz” wynika w zakresie alkoholu:

·  47% uczniów w klasach IV-VI i w gimnazjach na terenie Gminy Lubicz ma za sobą inicjację alkoholową, z tego 77% gimnazjalistów i 24% uczniów szkół podstawowych. 

·  Dzieci z rodzin osób bezrobotnych rzadziej sięgają po alkohol i mają ku temu – jak deklarują -  mniej okazji.

·  Według deklaracji badanych 17% z nich upiło się co najmniej raz, zaś 10% - więcej niż raz. Gimnazjaliści upijali się znacznie częściej  - aż 33% z nich zrobiło to co najmniej raz, podczas gdy w szkołach podstawowych wskaźnik ten wyniósł „tylko” 5,5%.

·  Ponad połowa gimnazjalistów, która miała kontakt z alkoholem – upiła się nim (piła, żeby się upić).

·  Badani, którzy próbują pić alkohol, wybierają piwo (80%). Uczniowie szkół podstawowych mający kontakt z alkoholem o 1/3 częściej wybierają wino (tańsze, wiśniówki). 

·  Badana młodzież i dzieci w 45% odmawia nieformalnej kontroli społecznej procesów picia alkoholu, uznając, że ludzie nie powinni się interesować tym, czy ktoś pije alkohol, czy nie.

·  1/3 badanych dzieci uważa, że w ich miejscowości pije się dużo alkoholu.

 

W zakresie narkotyków:

·  9% uczniów widziało, jak zażywa się narkotyki w swej szkole, 12% słyszało o takich przypadkach. Sytuacja w gimnazjach jest dużo gorsza, niż w podstawówkach – 12% uczniów widziało przypadki zażywania narkotyków w swej szkole, 18% - słyszało o nich.

·  Obecność narkotyków w szkołach podstawowych deklaruje średnio 13% badanych (6% widziało, dalsze 7% słyszało, że są). Sytuacja w szkołach podstawowych znajdujących się w  zespołach szkół z gimnazjami jest znacznie gorsza.  

·  8% uczniów miało kontakt z narkotykami, z tego 3% - wielokrotny. W gimnazjach odsetek ten wynosi odpowiednio 13%, zaś w podstawówkach – 3,5%.

·  W badanych szkołach widziało lub słyszało o braniu narkotyków ok. 20% badanych, choć tylko 8% przyznaje, że sama raz lub więcej je brała. 

·  86% z tych, którzy mieli wielorazowy kontakt z narkotykami również wiele razy sięgało po alkohol, zaś 8% z tych, którzy wiele razy sięgali po alkohol, sięgnęło po narkotyki (wobec 3% średniej dla całej populacji). Należy uznać, że dochodzi do bardzo częstego korelowania się narkomanii i alkoholizmu w jednej osobie ucznia oraz znacznie wyższego poziomu zagrożenia narkomanią wśród dzieci i młodzieży często sięgających po alkohol.

·  „Publicznie” walkę z narkotykami popiera aż 38% uczniów, którzy „prywatnie” je wielokrotnie brali.

 

W 2009 roku w ramach realizacji zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii, przeprowadzono badania pt.”Formy spędzania czasu wolnego i zainteresowania dzieci i młodzieży z Gminy Lubicz”.

 

 Wyniki badań

1.Średni skumulowany czas na obowiązki domowe i dojazd ze szkoły wynosił ok. 58 minut dziennie, co ważniejsze – rośnie on, ale niewiele, wraz z wiekiem ucznia.

2.W czasie wolnym po lekcjach uczniowie przede wszystkim deklarują odrabianie lekcji, natomiast w sposób niepokojący wraz z wiekiem rośnie odsetek uczniów, którzy w tym czasie wolnym przede wszystkim oglądają telewizję oraz grają w gry komputerowe i siedzą w Internecie.  Spada za to liczba uczniów realizujących po szkole swoje pasje sportowe, hobby, czy podnoszących swe umiejętności.

3.W czasie wolnym w weekendy dominują czynności nie sprawiające uczniom kłopotów logistycznych i nie wymagające wysiłku – słuchanie muzyki, oglądanie telewizji, Internet. I tu obserwowaliśmy pogarszanie się jakości spędzania czasu wolnego wraz z przekroczeniem progu gimnazjum. Niepokoi spadek udziału w czasie wolnym bezpośrednich kontaktów z rówieśnikami, na rzecz kontaktów wirtualnych.

4.Pocieszającym jest fakt, że praktycznie wszyscy badani uczniowie mają jakieś hobby, pasje, zainteresowania. Co więcej – znaczna ich część ma kilka takich pasji. Znaczna część młodzieży gimnazjalnej wykazuje niepokojący poziom regresji jakości zainteresowań i hobby – nauka języków obcych i sport ustępują na rzecz telenoweli, filmów, Internetu, czy gier komputerowych. Jednak mniejsza część gimnazjalistów wykazuje z kolei znaczny wzrost zainteresowania zainteresowaniami wyspecjalizowanymi i wysublimowanymi.

5.Generalnie zainteresowania większości badanych uczniów wiodą ku konstrukcji stylu życia opartego o konsumpcjonizm, niestety odchodząc od realizacji wartości intelektualnych. Bardziej popularne są również zainteresowania mogące być realizowane w domu lub w najbliższym otoczeniu, aniżeli te wymagające wysiłku finansowego i logistycznego. 

6.Zainteresowania muzyczne młodzieży koncentrują się wokół muzyki hip-hop i muzyki tanecznej. Z kolei zainteresowania sportowe dotyczą raczej dyscyplin mogących być uprawianych w okolicy, za wyjątkiem pływania. Zainteresowania nauka języków praktycznie ograniczone są do nauki języka angielskiego.

7.Istotny i niepokojąco negatywny wpływ na badaną populację ma telewizja. Stanowi ona najważniejszy czynnik wypełniający czas wolny uczniów w weekendy oraz jeden z najważniejszych elementów spędzania czasu wolnego po lekcjach. Oglądanie telenoweli i seriali to jedno z ważniejszych zainteresowań gimnazjalistów. Jakość oglądanych audycji telewizji pozostawia wiele do życzenia (telenowele, prymitywne programy rozrywkowe itp.), a co więcej – nie jest ona zupełnie dopasowana do wieku uczniów.

 

II. Zasoby umożliwiające prowadzenie działalności profilaktycznej i terapeutycznej w zakresie alkoholizmu i narkomanii – instytucje i organizacje pracujące w obszarze profilaktyki

Rozwiązywanie problemów alkoholowych wymaga współdziałania szeregu instytucji: oświaty, policji, pomocy społecznej, służby zdrowia, wymiaru sprawiedliwości, administracji aby skutecznie przeciwdziałać zjawiskom związanym z alkoholizmem i narkotykami. W gminie Lubicz rozwiązywaniem tych problemów zajmują się:

1.Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lubiczu

2.Punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych i współuzależnionych w Lubiczu Górnym i Dolnym

3.Szkoły Podstawowe i Gimnazja

4.Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubiczu

5.Gminne Koło TPD w Lubiczu

6.Środowiskowe Ognisko Wychowawcze w Lubiczu Górnym

7.Świetlice Środowiskowe w Grębocinie, Gronowie i Lubiczu Górnym, Grabowcu i Rogówku

8.Akcje Katolickie

9.Stowarzyszenia

10.Kluby Sportowe z terenu Gminy

11.Posterunek Policji w Lubiczu

12.Ośrodki Zdrowia: Lubicz, Złotoria, Grębocin

13.Kościoły

Zadania szczegółowe:

1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków.

a) Działania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych skierowane do osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków w celu zmotywowania do podjęcia leczenia odwykowego.

b) Działalność Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków, obejmująca w szczególności:

· prowadzenie terapii indywidualnej i grupowej na rzecz osób uzależnionych i współuzależnionych

· motywowanie zarówno osób uzależnionych, jak i osób współuzależnionych do podjęcia psychoterapii w zakładach lecznictwa odwykowego, kierowanie do leczenia specjalistycznego,

· motywowanie osób pijących ryzykownie i szkodliwie, ale nieuzależnionych do zmiany szkodliwego wzoru picia,

· udzielanie wsparcia osobom po zakończonym leczeniu odwykowym (np. poprzez rozmowy podtrzymujące uruchomienie przy punkcie konsultacyjnym grupy wsparcia dla osób po zakończonym leczeniu w placówce odwykowej),

·  rozpoznanie zjawiska przemocy domowej, udzielanie stosownego wsparcia i informacji o możliwościach uzyskania pomocy i powstrzymania przemocy,

· inicjowanie interwencji w przypadku diagnozy przemocy domowej,

· gromadzenie aktualnych informacji na temat dostępnych miejsc pomocy i kompetencji poszczególnych służb i instytucji z terenu gminy, które powinny być włączone w systemową pomoc dla rodziny.

c) Działalność Punktu Wsparcia dla członków rodzin osób uzależnionych i ofiar przemocy w rodzinie.

·   prowadzenie profesjonalnej terapii wzmacniającej i motywującej dla ofiar uzależnień

·   prowadzenie grupy AA dla osób uzależnionych

d)  Finansowanie telefonu „ Niebieska Linia „ dla ofiar przemocy i osób współuzależnionych

od alkoholu lub narkotyków

e)  Dofinansowanie programów profilaktycznych realizowanych przez organizacje pozarządowe

   f)  Pomoc w tworzeniu grup samopomocowych

          g) Upowszechnianie materiałów informacyjnych o chorobie, profilaktyce alkoholowej i       narkotykowej.

                  h) Stała współpraca z Policją, Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Sądem - Wydziałem    Rodzinnym i Nieletnich, Kuratorami Rodzinnymi, pedagogami szkolnymi, szkołami w celu podnoszenia skuteczności podejmowanych działań.

2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe i narkotykowe pomocy pedagogicznej, prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.

a)     Szkolenie przedstawicieli grup zawodowych stykających się z problemem przemocy domowej.

b)     Edukacja publiczna.

c)     Organizowanie form spędzania wolnego czasu dla osób współuzależnionych poprzez udział w masowych zabawach bezalkoholowych, festynach, wieczorkach.

3. Pomoc pedagogiczna, psychologiczna i terapeutyczna dla dzieci z rodzin dotkniętych lub zagrożonych problemem alkoholowym czy narkotykowym.

a) Utworzenie zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, którego zadaniem będzie opracowanie i koordynowanie realizacji planów pomocy dziecku i rodzinie. Zadaniem Zespołu jest integrowanie i koordynowanie działań różnych jednostek, podmiotów oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w szczególności przez:

· diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie,

·  podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku,

·  inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie,

·         rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielania pomocy w środowisku lokalnym,

·   inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.

b)   Prowadzenie na terenie szkół i innych placówek oświatowych programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży, odpowiadającym standardom wyznaczonym przez technologie profilaktyczne, obejmujących:

·  Profilaktyka uniwersalna –ukierunkowana na całe populacje, adresowane do całych grup bez względu na stopień indywidualnego ryzyka występowania problemów uzależnień.

·  Profilaktyka subiektywna – skierowana na jednostkę i grupy zwiększonego ryzyka, działania adresowane do jednostek lub grup, które ze względu na swoją sytuację społeczną, rodzinną, środowiskową lub uwarunkowania biologiczne są narażone na większe od przeciętnego ryzyka wystąpienia problemów uzależnień.

·  Profilaktyka wskazująca – ukierunkowana na jednostki (lub grupy) wysokiego ryzyka, demonstrujące pierwsze symptomy problemów alkoholowych, działania adresowane do osób (grup osób), które demonstrują wczesne symptomy problemów alkoholowych lub/i innych zaburzeń zachowania lub problemów psychicznych, ale jeszcze nie spełniających kryteriów diagnostycznych picia szkodliwego, uzależnienia.

 

c)   Utworzenie i prowadzenie Świetlicy Środowiskowej w Grębocinie, Gronowie, Grabowcu i Rogówku dla dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym, narkotykowym lub nikotynowym lub zagrożonych tymi uzależnieniami oraz Świetlicy Środowiskowej w Lubiczu Górnym i Gronowie dla młodzieży. Świetlice realizować będą program opiekuńczo – wychowawczy a także terapeutyczny w zakresie profilaktyki alkoholowej i narkotykowej

d)  Prowadzenie zajęć – warsztatów terapeutycznych dla rodziców – „Szkoła dla rodziców”.

      „Szkoła dla rodziców” realizuje program spotkań dla osób, które szukają sposobu na nawiązanie głębszych i cieplejszych relacji z dziećmi. Adresowany jest więc do wszystkich rodziców, którzy borykają się w życiu codziennym z problemami wychowawczymi. Jego głównym celem jest bowiem wspieranie rodziców w radzeniu sobie w codziennych kontaktach z dziećmi i młodzieżą, uczenie ich lepszego porozumiewania oraz refleksji nad własną postawą wychowawczą. Spotkania prowadzone podczas tego programu dają również rodzicom okazję do wymiany wzajemnych doświadczeń. Rodzice wspólnie z prowadzącym stawiają więc kolejne kroki ku głębszej relacji z dziećmi, dającej zadowolenie oraz poczucie wzajemnej bliskości. Uczenie umiejętności otwartego porozumiewania się w rodzinie przyczynia się do budowania silnej więzi między rodzicami i dziećmi, co sprawia, że program ten jest również profilaktycznym. Reasumując należy stwierdzić, że „Szkoła dla rodziców” uczy nie tyle metod, co budowania prawidłowych relacji w rodzinie, w duchu wzajemnej podmiotowości i dialogu.

e)   Podejmowanie działań o charakterze edukacyjnym przeznaczonych dla rodziców, których

celem jest wspieranie asystencji dziecka i przygotowanie go do podejmowania świadomych i odpowiedzialnych decyzji związanych z używaniem substancji psychoaktywnych.

f)     Wspieranie programów i przedsięwzięć profilaktycznych opracowanych i realizowanych przez

młodzież, skierowanych do grup rówieśniczych np. kluby dyskusyjne, gazetki itp.

g)   Wspieranie rozwoju i działalności wolontariatu - warsztaty, szkolenia pogłębiające wiedzę i

umiejętności z zakresu profilaktyki problemowej i promocji zdrowia.

h)    Organizowanie lokalnych imprez profilaktycznych adresowanych dla dzieci, młodzieży i ich

rodziców.

i)     Wspieranie akcji żywienia dzieci w szkołach, szczególnie dzieci zagrożonych

niedożywieniem na skutek alkoholizmu lub innych patologii występujących w rodzinnych

domach

j)    Inicjowanie, wspieranie akcji mających na celu organizację letniego wypoczynku dzieci i młodzieży poza rodzinnym środowiskiem często skażonym uzależnieniami.

•    Udział dzieci i młodzieży w obozach profilaktycznych, koloniach z elementami profilaktyki i innych formach wypoczynku pozwalających na kształtowanie prawidłowych postaw osobowościowych.

4. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej.

 

a) prowadzenie działalności edukacyjnej mającej na celu zmniejszenie spożycia alkoholu,

b) wszechstronne kształcenie w dziedzinie profilaktyki członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, nauczycieli, pedagogów, pracowników socjalnych, policjantów,

c) organizacja zajęć aktywizujących osoby bezrobotne,

d) wspieranie działań podejmowanych przez lokalnych liderów, którzy tworzą „koalicję trzeźwościową", aktywizują lokalne środowiska i wskazują alternatywne sposoby spędzania wolnego czasu,

e) upowszechnienie materiałów informacyjnych i edukacyjnych z zakresu problematyki uzależnień,

f)  edukacja rodziców w dziedzinie profilaktyki uzależnień,

5. Ustalenie szczegółowych zasad wydawania i cofania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia na miejscu i poza miejscem sprzedaży, kontrola przestrzegania zasad obrotu tymi napojami.
 

a)   Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wydaje się z uwzględnieniem warunków zawartych w uchwale Rady Gminy w Lubiczu

· w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży napojów alkoholowych i warunków sprzedaży tych napojów.

·  w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu z wyjątkiem piwa przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży

·  w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu z wyjątkiem piwa przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży

· po zapoznaniu się z opinią Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w przedmiocie zasadności wydania zezwolenia,

b)  Postępowanie w sprawie cofnięcia zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych prowadzi się z uwzględnieniem warunków zawartych w uchwale Rady Gminy w Lubiczu w sprawie szczegółowych zasad wydawania i cofania zezwoleń na prowadzenie sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia na miejscu lub poza miejscem sprzedaży oraz kontroli przestrzegania zasad obrotu tymi napojami oraz ustawę o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi.

c)  Prowadzenie szkoleń dla właścicieli punktów sprzedaży napojów alkoholowych.

d)  Kontrola podmiotów gospodarczych prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych.

· Kontroli podlegają wszystkie podmioty gospodarcze prowadzące sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia na miejscu i poza miejscem sprzedaży,

· Kontrolę prowadzą:

-   upoważnieni przez Wójta Gminy Lubicz pracownicy urzędu,

-   członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

-   inne upoważnione organy w tym pracownicy Urzędu Skarbowego, Policji

· Zakres kontroli:

-   zgodność  prowadzonej   sprzedaży  napojów  alkoholowych z aktualnie ważnym zezwoleniem,

- przestrzeganie warunków ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,

-  przestrzeganie porządku publicznego wokół miejsc sprzedaży napojów alkoholowych,

· Czynności kontrolnych dokonuje się w obecności kontrolowanego, osoby zastępującej kontrolowanego lub przez niego zatrudnionej,

· Podmiot kontrolowany obowiązany jest zapewnić warunki niezbędne do przeprowadzenia kontroli,

· Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół, który wraz z wnioskami przekazuje się do organu wydającego decyzję z równoczesnym powiadomieniem Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Wspomaganie działalności stowarzyszeń, akcji i innych organizacji pozarządowych służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych

a) wsparcie   edukacyjne   i   materialne   podmiotów   zajmujących   się   rozwiązywaniem problemów alkoholowych, narkotykowych i innych uzależnień,

b) włączenie organizacji pozarządowych w wykonywanie zadań wynikających z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień,

c) przekazywanie organizacjom, którym powierzone zostaną zadania do realizacji dotacji zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie i uchwały Rady Gminy w Lubiczu w sprawie zasad udzielania dotacji z budżetu Gminy z przeznaczeniem na wykonanie zadań Gminy przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych

Zasady wynagradzania Członków GKRPA

· Członkom Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za wykonywanie wszelkich czynności przysługuje wynagrodzenie - dieta w wysokości 150 zł miesięcznie

Kontrola   realizacji   Gminnego   Programu   Profilaktyki   i   Rozwiązywania   Problemów Alkoholowych   (zawierający program profilaktyki narkotykowej).

·  sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przygotowuje Koordynator Programu wraz z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i przedstawia Radzie Gminy w Lubiczu do przyjęcia.

 

 

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2011-05-17 10:31
 • zmodyfikował: Kamila Mróz
  ostatnia modyfikacja: 2016-02-26 11:16

Harmonogram zadaniowy i preliminarz kosztów na 2011r. do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii.

 

Lp.

Nazwa zadania

Planowany koszt realizacji

Termin realizacji

1.

Szkolenie dla rodziców w trakcie wywiadówek  szkolnych na temat: „Czynniki chroniące dzieci i młodzież przed zachowaniami ryzykownymi w tym spożywania alkoholu”, „Przemoc wobec dzieci – jak pomóc ofiarom”.

-

cały rok

2.

Prowadzenie Punktu Konsultacyjnego w Lubiczu Dolnym i w Lubiczu Górnym.

21.000

cały rok

3.

Prowadzenie punktu wsparcia i grupy samopomocowej dla osób współuzależnionych  i ofiar przemocy w rodzinie.

-

cały rok

4.

Prowadzenie grupy „AA” dla osób uzależnionych i członków ich rodzin.

-

cały rok

5.

Prowadzenie świetlicy środowiskowej w Grębocinie, Gronowie, Lubiczu Górnym, Grabowcu i Rogówku

82.000

cały rok

6.

Prowadzenie zajęć rekreacyjno-profilaktycznych w okresie ferii zimowych dla dzieci i młodzieży uczącej się w szkołach podstawowych i gimnazjalnych na terenie gminy Lubicz

10.000

styczeń – marzec 2011 rok

7.

Prace Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tym opłaty sądowe za badania biegłych.

13.100

cały rok

8.

Dotacje na zadania wynikające z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych powierzone do realizacji organizacjom pozarządowych – Akcjom, Stowarzyszeniom.

14.000

cały rok

11.

Udział dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych problemem uzależnień lub nim zagrożonych w obozach, koloniach i innych formach wypoczynku.

20.000

czerwiec-sierpień 2011r.

12.

Zakup materiałów informacyjno-edukacyjnych i pomocniczych do prowadzenia zajęć świetlicowych – profilaktycznych.

  1.900

w ciągu roku.

13.

Uruchomienie telefonu „Niebieska Linia”

   3.000

cały rok

                                                                          Ogółem:   165.000

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2011-05-17 11:08

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 54865
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2016-02-26 11:16:59