Biuletyn Informacji Publicznej
URZĄD GMINY LUBICZ

Wyszukiwarka

Odnośniki

Intranet

Zaloguj się
:
:

Kalendarium

« poprzedni miesiącmaj 2023» następny miesiąc
PnWtŚrCzwPtSobNd
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.lubicz.pl

Treść strony


DECYZJA

ROŚ.6220.12.2012                                                                           Lubicz Dolny, dn. 2012.11.15

DECYZJA

             Na podstawie art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami),  art. 60, art.75 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale  społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U z 2008 r. nr 199, poz. 1227 ze zmianami) § 3 ust.1 pkt.71 Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko(Dz. U. z 2010r. Nr.213,poz.1397 ze zmianami) oraz upoważnienia Wójta Gminy Lubicz – decyzja nr ORG-0153-8/05 z dnia 08.05.2005 r., po rozpatrzeniu wniosku z dnia 3.09.2012 r. (nr rej. 8205)– złożonego przez Inwestora –Toruńskie Wodociągi Sp. z o. o., ul. Rybaki 31 – 35, 87 – 100 Toruń o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  na korzystanie ze środowiska dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na ,, wykonaniu obudowy, przyłącza energetycznego, ogrodzenia i drogi dojazdowej do studni VIII A oraz podłączeniu do sieci wodociągowej wody surowej na terenie ujęcia wody „Jedwabno Drwęca” , gmina Lubicz.

orzekam

- o braku konieczności  przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla realizacji  przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu obudowy, przyłącza energetycznego, ogrodzenia i drogi dojazdowej do studni VIII A oraz podłączeniu do sieci wodociągowej wody surowej na terenie ujęcia wody „Jedwabno Drwęca” , gmina Lubicz.

-ustalam warunki środowiskowe korzystania ze środowiska naturalnego polegające na :

 

I. Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia:

- teren działki nr geod. 111/2 i 113  – obręb Jedwabno, gmina Lubicz

Przedmiotem inwestycji jest obudowa, przyłącze, ogrodzenie, utwardzenie terenu dla studni nr VIIIA na terenie ujęcia wód podziemnych i infiltracyjnych Jedwabno w Jedwabnie k/Torunia. Studnia ta zastępuje dotychczas eksploatowaną – studnię nr VIII. W wyniku inwestycji nie ulega zmianie pobór wody w stosunku do aktualnie obowiązującego pozwolenia wodnoprawnego oraz decyzji zatwierdzającej zasoby.

 

Ia.  Rodzaj technologii przy realizacji przedsięwzięcia:

-pobór wody za pomocą studni głębinowej

 

II. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji, eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich.

 W zakresie ochrony przyrody:

- w rejonie ujęcia zlokalizowane są następujące formy ochrony przyrody:

-rezerwat rzeka Drwęca,

-obszar chronionego krajobrazu doliny rzeki Drwęcy,

-obszar Natura 2000 PLH 280001 Dolina Drwęcy.

Na każdy z tych obszarów nie występuje odziaływanie na środowisko.

 

III. Wymogi w zakresie ograniczania transgranicznego oddziaływania na środowisko w odniesieniu przedsięwzięć, dla których prowadzono postępowanie dotyczące transgranicznego oddziaływania na środowisko .

- nie jest przewidziane transgraniczne oddziaływanie przedsięwzięcia

 

IV. Powiązania z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowanie się oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się na obszarze, na którym będzie oddziaływać przedsięwzięcie.

- Nie dotyczy.

 

VII. Wykorzystanie zasobów naturalnych.

-Pobór wody zgodnie z aktualnie obowiązującym pozwoleniem wodnoprawnym i decyzją zatwierdzającą zasoby.

 

VIII Usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska.

Planowane do realizacji przedsięwzięcie zlokalizowane jest w sąsiedztwie Obszaru Chronionego Krajobrazu, Natura 2000 oraz Rezerwatu Rzeki Drwęcy.

 

 

U Z A S A D N I E N I E

Zgodnie z art. 71 ust. 2, art. 73 ust.1 oraz art. 74 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U z 2008 r. Nr 199, poz.1227 ze zmianami) wnioskiem z dnia 3.09.2012 nr 8205 złożonym przez Toruńskie Wodociągi Sp. z o. o., ul. Rybaki 31 – 35, 87 – 100 Toruń zwrócono się do Wójta gminy Lubicz w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach korzystania ze środowiska naturalnego dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na,, wykonaniu obudowy, przyłącza energetycznego, ogrodzenia i drogi dojazdowej do studni VIII A oraz podłączeniu do sieci wodociągowej wody surowej na terenie ujęcia wody „Jedwabno Drwęca” , gmina Lubicz. Wójt Gminy Lubicz zgodnie z art.10  i art.61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego ( Dz. U. z 2000r. Nr.98, poz.1071 ze zmianami) ustalił strony postępowania oraz pismem z dnia 18.09.2012 r. nr. ROŚ.6220.12.2012 zawiadomił strony postępowania o jego wszczęciu i możliwości zapoznania się z aktami sprawy, uzyskania wyjaśnień w sprawie i składania wniosków i zastrzeżeń.. Przedmiotowe przedsięwzięcie jest określone w   Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. § 3 ust. 1 pkt. 71 w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2010 Nr  213 poz. 1397 ze zmianami). Wójt Gminy  Lubicz zgodnie z art.70 ust.1  pkt.1 i 2 ustawy z dnia 3 października organ prowadzący postępowanie wystąpił pismem nr ROŚ.6220.12.2012 z dnia 18.09.2012 r. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy o wydanie opinii o konieczności sporządzenia  raportu i przeprowadzenia oceny odziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Wójt Gminy Lubicz wystąpił również pismem ROS.6220.12.2012 z dnia 18.09.2012 r. do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu o wydanie stosownej opinii o zakresie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko i konieczności przeprowadzenia oceny odziaływania na środowisko. Upoważniony organ – Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy  postanowieniem WOO.4240.667.2012.AG.2 z dnia 20.10.2012r. (nr rej. 10243)  wyraził opinię o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko . Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny wyraził opinię pismem N.NZ-402-L-65/12  z dnia 8.10.2012 nr.rej.(9564) o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz o braku  konieczności sporządzenia   raportu  oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Wójt Gminy Lubicz na postawie art. 123 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami) postanowieniem ROŚ.6220.12.2012 z dnia 2.11.2012 orzekł o braku konieczności przeprowadzania oceny odziaływania na środowisko dla w/w przedsięwzięcia oraz zawiadomieniem ROŚ.6220.12.2012 z dnia 2.11.2012 powiadomił strony o możliwości zapoznania się z aktami sprawy. W wyznaczonym terminie do dnia 14.11.2012, żadne ze stron nie złożyły wniosków i zastrzeżeń dotyczących inwestycji j/w.

 

Wójt Gminy Lubicz po dokonaniu szczegółowej analizy treści złożonych dokumentów, planowanej lokalizacji inwestycji w obszarze chronionego krajobrazu,  treści opinii upoważnionego organów stwierdził, że w/w przedsięwzięcie jest zadaniem mogącym potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko naturalne i nie należy przeprowadzać procedury oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a także nie ustalił obowiązku sporządzenia przez Inwestora raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko naturalne.

Przedsięwzięcie planowane do realizacji na działkach o nr geod. 111/2 i 113 – obręb Jedwabno, gmina Lubicz jak wykazała przeprowadzona procedura po spełnieniu warunków określonych w niniejszej decyzji o oddziaływaniu na środowisko naturalne nie będzie niekorzystnie wpływać na środowisko naturalne.

W związku z powyższy orzeczono jak w sentencji.  

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach traci ważność po upływie czterech lat, od dnia w którym stała się ostateczna. Termin ważności decyzji może ulec wydłużeniu o dwa lata, jeżeli realizacja planowanego przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko przebiega etapowo i nie zmieniły się  warunki realizacji przedsięwzięcia określone w niniejszej  decyzji.

POUCZENIE:

Od niniejszej decyzji służy stronie  odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu, ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń, za pośrednictwem Wójta Gminy Lubicz w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

 

Otrzymują strony:

 

1.      Toruńskie Wodociągi Sp. z o. o., ul. Rybaki 31/35, 87 – 100 Toruń,

2.      Gmina Miasta Toruń, ul. Wały Gen. Sikorskiego 8, 87 – 100 Toruń,

3.      Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej, ul.Fr. Rogaczewskiego 9/19, 80 – 804 Gdańsk,

4.      Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku, Inspektorat w Toruniu, ul. Klonowica 7, 87 – 100 Toruń,

5.      Przedsiębiorstwo Inżynierskie ProEko, Al. Jana Pawła II 148, 85 – 151 Bydgoszcz,

6.      a/a MW

 

Do wiadomości:

1 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu

   Ul, Szosa Bydgoska 1,

   87-100 Toruń,

2. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska,

    Ul. Dworcowa 63,

    85-950 Bydgoszcz.

drukuj (DECYZJA)

Metryka

  • opublikował: Kamila Mróz
    data publikacji: 2012-11-16 09:09
  • zmodyfikował: Kamila Mróz
    ostatnia modyfikacja: 2012-11-29 12:40

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 214118
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2014-04-22 08:36:31