Biuletyn Informacji Publicznej
URZĄD GMINY LUBICZ

Wyszukiwarka

Odnośniki

Intranet

Zaloguj się
:
:

Kalendarium

« poprzedni miesiącmaj 2022» następny miesiąc
PnWtŚrCzwPtSobNd
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.lubicz.pl

Treść strony


 

ROŚ.6220.9.2012                                                       Lubicz, dn.2012.10.02

 

DECYZJA

              

             Na podstawie art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami), art. 60, art.75,ust.4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale  społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U z 2008 r. nr 199, poz. 1227 ze zmianami) oraz upoważnienia Wójta Gminy Lubicz – decyzja nr ORG-0153-8/05 z dnia 08.05.2005 r., po rozpatrzeniu wniosku z dnia 29.08.2012 r. (nr rej. 8061)– złożonego przez Inwestora –Starostwo Powiatowe w Toruniu, ul. Towarowa 4-6, 87 – 100 Toruń o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  na korzystanie ze środowiska dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na ,,Termomodernizacji budynku warsztatów Zespołu Szkół – Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie” na nieruchomości oznaczonej działką numer geod. 67/34 – obręb Gronowo, Gmina Lubicz.

orzekam

umorzyć z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie określenia warunków środowiskowych korzystania ze środowiska naturalnego dla przedsięwzięcia polegającego na ,, Termomodernizacji budynku warsztatów Zespołu Szkół – Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie” na nieruchomości oznaczonej działką numer geod.67/34 – obręb Gronowo, Gmina Lubicz, realizowanego przez Inwestora – Starostwo Powiatowe w Toruniu, ul. Towarowa 4-6, 87 – 100 Toruń.

Uzasadnienie

                Zgodnie z art. 71 ust. 2, art. 73 ust.1 oraz art. 74 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U z 2008 r. Nr 199, poz.1227 ze zmianami) wnioskiem dnia 29.08.2012 r. nr rej. 8061 złożonym przez Starostwo Powiatowe w Toruniu, ul. Towarowa 4-6, 87 – 100 Toruń, zwrócono się do Wójta Gminy Lubicz w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach korzystania ze środowiska naturalnego dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na ,, Termomodernizacji budynku warsztatów Zespołu Szkół – Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie” na nieruchomości oznaczonej działką numer geod.67/34– obręb Gronowo, Gmina Lubicz. Wójt Gminy Lubicz zgodnie z art.10  i art.61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego ( Dz. U. z 2000r. Nr.98, poz.1071 ze zmianami) ustalił strony postępowania oraz pismem z dnia 3.09.2012 r. nr. ROŚ.6220.9.2012 zawiadomił strony postępowania o jego wszczęciu i możliwości zapoznania się z aktami sprawy, uzyskania wyjaśnień w sprawie i składania wniosków i zastrzeżeń. W wyznaczonym terminie do dnia 23.09.2012r. nie wpłynęły żadne wnioski i uwagi związane z udziałem stron w postępowaniu. Przedmiotowe przedsięwzięcie nie jest określone w   Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2010 Nr  213 poz. 1397 ze zmianami), Obiekt  istniejący –budynek warsztatów  ZS CKU o powierzchni  zabudowy  2048 m2 co stanowi 4,4 % powierzchni działki nr 67/34, działka jest aktualnie zagospodarowana kompleksem budynków Zespołu Szkół CKU, natomiast część terenu stanowi kompleks boisk sportowych. Obsługa komunikacyjna obiektów sportowych poprzez istniejące drogi manewrowe przy szkole. Istniejąca szata roślinna zabudowanej działki to trawniki, klomby, krzewy drzewa. W związku z planowanym przedsięwzięciem szata roślinna nie ulegnie zmianie. Przedsięwzięcie polega na wykonaniu termomodernizacji, które ma  na celu podwyższenie parametrów energooszczędności budynku, a tym samym zmniejszeniu emisji pyłów i gazów powstających w procesie spalania przy wytworzeniu ciepła niezbędnego do ogrzania budynku. Materiały budowlane, oraz elementy prefabrykowane użyte do inwestycji j/w winny posiadać atesty i odpowiadać odpowiednim normom budowlanym. Roboty budowlane należy wykonywać zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, zachowując obowiązujące normy i przepisy, pod nadzorem osób posiadających odpowiednie uprawnienia. Inwestycja realizowana będzie na obszarze jednej działki nr 67/34-obręb Gronowo i nie będzie negatywnie oddziaływać poza jej obszar. Realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia nie wymaga przeprowadzenia postępowania dotyczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko na podstawie art. 104 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 ze zmianami) . Dla projektowanej inwestycji nie planuje się utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania. Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest poza obszarami włączonymi do Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000. Nie jest prawdopodobne, aby realizowane przedsięwzięcie mogło znacząco negatywnie wpłynąć na gatunki roślin i zwierząt oraz siedliska przyrodnicze, dla których wyznaczone zostały obszary Natura 2000. Ustalono rozwiązania chroniące środowisko na etapie realizacji i eksploatacji środowiska. W trakcie prowadzenia robót budowlano - remontowych i adaptacyjnych oraz instalowania wyposażenia zostaną podjęte wszelkie działania zmierzające do minimalizacji uciążliwości prowadzonych robót. Uciążliwości związane z powstaniem hałasu, którego źródłem będą maszyny i urządzenia budowlane będą miały charakter krótkotrwały i nie wpłyną na pogorszenie klimatu akustycznego na przedmiotowym terenie. Roboty budowlane będą prowadzone w porze dziennej. W fazie eksploatacji przedsięwzięcie nie będzie emitowało hałasu do środowiska. Podczas procesu modernizacji wystąpią następujące rodzaje i przewidywane ilości wprowadzanych do środowiska substancji lub energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko tj.

- ścieki technologiczne- nie występują w związku z realizacją tego przedsięwzięcia,

-wody opadowe z zanieczyszczonych powierzchni utwardzonych (parkingi, drogi, itp.) – odprowadzić do istniejącej instalacji deszczowej,

-powstałe w trakcie realizacji zamierzenia odpady gromadzić w sposób selektywny i przekazać do utylizacji upoważnionej jednostce,

 -ilość, rodzaje zainstalowanych i planowanych urządzeń emitujących hałas, zanieczyszczenia powietrza, odpady, ścieki, pola elektromagnetyczne lub innych elementów powodujących uciążliwości (np. odory) – nie występują.

Wójt Gminy Lubicz na podstawie treści złożonego wniosku, analizy załączników w postaci karty informacyjnej przedsięwzięcia, map lokalizujących miejsce realizacji zamierzenia oraz opisu technicznego stwierdza, że planowane przedsięwzięcie nie jest określone w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. (Dz. U. z 2010r. Nr 257, poz. 2573 ze zmianami) i nie może zostać zakwalifikowane jako przedsięwzięcie spełniające wymogi art. 59 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U z 2008 r. Nr 213, poz. 1397) . Przedmiotowa inwestycja nie znajduje się również w przedsięwzięciach wyszczególnionych w załączniku nr I i II do dyrektywy z dnia 27 czerwca 1985 r. Nr 85/337/EWG w sprawie oceny wpływu wywieranego przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko oraz dyrektywy z dnia 3 marca 1997 r. Nr 97/11/WE zmieniającej dyrektywę 85/337/EWG w sprawie oceny wpływu wywieranego przez niektóre publiczne i prywatne przedsięwzięcia na środowisko i nie może podlegać procedurze wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych korzystania ze środowiska.

Wójt Gminy Lubicz w trakcie prowadzonego postępowania poddał analizie zakres planowanego do realizacji przedsięwzięcia i stwierdził, że to zadanie nie będzie potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko naturalne w związku z tym nie zalicza się do przedsięwzięć o charakterze miejskim.

Mając powyższe na względzie orzeczono jak w sentencji.

 

POUCZENIE:

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu, ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń, za pośrednictwem Wójta Gminy Lubicz w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

 

Otrzymują;

1.Starostwo Powiatowe w Toruniu, ul. Towarowa 4 – 6, 87 -100 Toruń.

2. Zarząd Dróg, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, ul. Toruńska 36 A, 87-162 Lubicz,

3.GDDKiA, Zarząd Dróg w Toruniu, ul. Polna 113, 87 – 100 Torun,

4.Parafia Rzymsko – Katolicka, Gronowo, 87 – 162 Lubicz,

5. Strony postępowania wg wykazu,

6. a/a MW

drukuj ()

Metryka

  • opublikował: Kamila Mróz
    data publikacji: 2012-10-02 13:21

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 130391
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2014-04-22 08:36:31