Biuletyn Informacji Publicznej
URZĄD GMINY LUBICZ

Wyszukiwarka

Odnośniki

Intranet

Zaloguj się
:
:

Kalendarium

« poprzedni miesiącstyczeń 2022» następny miesiąc
PnWtŚrCzwPtSobNd
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.lubicz.pl

Treść strony


DECYZJA

 

ROŚ.6220.11.2012                                                           Lubicz, dn.2012.09.28

 

Decyzja

 

Na podstawie art. 104, art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami), art. 59 ust. 1, art. 60, art. 75, ust.4, art. 173 ust.1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U z 2008 r. nr 199, poz. 1227 ze zmianami), Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko ( Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397) oraz upoważnienia Wójta Gminy Lubicz decyzja nr ORG-0153-6/10 z dnia 22.12.2010 r., po rozpatrzeniu wniosku nr rej. 8207 – złożonego w dniu 3.09.2012r. przez Inwestora Firmę ROMA Sp. z o. o, ul. Słoneczna 7 w Grabowcu, 87 – 162 Lubicz o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji na działce nr geod.71/7- obręb Grabowiec gmina Lubicz przedsięwzięcia polegającego na zmniejszeniu zapotrzebowania energetycznego zakładu poprzez modernizację systemu grzewczo – wentylacyjnego i termomodernizację.

 

orzekam

umorzyć z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie określenia warunków środowiskowych korzystania ze środowiska naturalnego dla przedsięwzięcia polegającego na zmniejszeniu zapotrzebowania energetycznego zakładu poprzez modernizację systemu grzewczo – wentylacyjnego i termomodernizację na działce nr geod. 71/7- obręb Grabowiec gmina Lubicz.

 

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 71 ust. 2, art. 73 ust.1 oraz art. 74 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U z 2008 r. Nr 199, poz.1227 ze zmianami) wnioskiem z dnia 3.09.2012 r. (nr rej. 8207) złożonym przez firmę ROMA Sp. z o. o , Grabowiec ul. Słoneczna 7, 87 – 162 Lubicz zwrócono się do Wójta Gminy Lubicz w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na zmniejszeniu zapotrzebowania energetycznego zakładu poprzez modernizację systemu grzewczo – wentylacyjnego i termomodernizację na działce nr geod. 71/7- obręb Grabowiec gmina Lubicz.. Do wniosku załączona została karta informacyjna o planowanym przedsięwzięciu, mapa ewidencyjna w skali 1:1000. Zgodnie z art.10 i 61 § 1 KPA Wójt Gminy Lubicz ustalił strony postępowania administracyjnego oraz dnia 17.09.2012 r. zawiadomieniem nr. ROŚ.6220.11.2012 zawiadomił strony postępowania o wszczęciu postępowania administracyjnego oraz o możliwości zapoznania się z aktami sprawy, uzyskania wyjaśnień, składania wniosków i zastrzeżeń. W trakcie prowadzonego postępowania mającego na celu wydanie niniejszej decyzji w wyznaczonym terminie tj. do dnia 27.09.2012 r. nie wpłynął żaden wniosek stron postępowania dotyczący wyjaśnień i zastrzeżeń. Projektowana inwestycja nie znajduje się na terenie obszarów podlegających szczególnej ochronie, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92 poz. 880 ze zmianami). Realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia nie wymaga przeprowadzenia postępowania dotyczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko na podstawie art. 104 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 ze zmianami) . Dla projektowanej inwestycji nie planuje się utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania. Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest poza obszarami włączonymi do Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000. Nie jest prawdopodobne, aby realizowane przedsięwzięcie mogło znacząco negatywnie wpłynąć na gatunki roślin i zwierząt oraz siedliska przyrodnicze, dla których wyznaczone zostały obszary Natura 2000. Dla projektowanej inwestycji nie planuje się utworzenia obszaru ograniczonego   użytkowania. Wójt Gminy Lubicz na podstawie treści złożonego wniosku, analizy załączników w postaci karty informacyjnej przedsięwzięcia, map lokalizujących miejsce realizacji zamierzenia stwierdza, że planowane przedsięwzięcie nie jest określone w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. (Dz. U. z 2010 r., Nr.213, poz. 1397 ze zmianami) i nie może zostać zakwalifikowane, jako przedsięwzięcie spełniające wymogi art. 59 ust.1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zmianami). Mając powyższe na względzie orzeczono jak w sentencji.

 

POUCZENIE:

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu, ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń, za pośrednictwem Wójta Gminy Lubicz w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

 

Otrzymują:

1.       Zarząd Dróg, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, ul. Toruńska 36 A Lubicz Dolny, 87-162 Lubicz,

2.       Roma Sp. z o.o, Grabowiec ul. Słoneczna 7, 87 – 162 Lubicz,

3.       DIE – CUT, ul. Kolankowskiego 6a/38 87 – 100 Toruń

4.       Strony postępowania wg załącznika nr 1

5.       a/a MW

 

drukuj (DECYZJA)

Metryka

  • opublikował: Kamila Mróz
    data publikacji: 2012-10-02 13:06

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 120135
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2014-04-22 08:36:31