Biuletyn Informacji Publicznej
URZĄD GMINY LUBICZ

Wyszukiwarka

Odnośniki

Intranet

Zaloguj się
:
:

Kalendarium

« poprzedni miesiącstyczeń 2022» następny miesiąc
PnWtŚrCzwPtSobNd
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.lubicz.pl

Treść strony


DECYZJA

 

ROŚ.6220.7.2012                                                                                                            Lubicz, dn. 2012.09.19

Decyzja

Na podstawie art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami), art. 71 ust.1, ust.2 pkt.2, art.72 ust.1 pkt.4, art.85 ust.1 i 2 oraz art. 88 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 ze zmianami) § 3ust.1 pkt. 40 lit. a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010r. Nr.213,poz.1397 ze zmianami) oraz upoważnienia Wójta Gminy Lubicz – decyzja nr ORG-0153-6/10 z dnia 22.12.2010 r., po rozpatrzeniu wniosku nr rej. 4506– złożonego w dniu 7.05.2012 r. przez Inwestora Pana Janusza Beyger, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji kruszywa naturalnego ze złoża „Młynie – Jedwabno V” na działkach nr geod. 9/1 i 9/2 -obręb Młyniec Pierwszy, Gmina Lubicz.

 

Określam

- dla Inwestora Pana Janusza Beyger, ul. Parkowa 6, 87-162 Lubicz, w związku z realizacją przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji kruszywa naturalnego ze złoża „Młyniec–Jedwabno V” na działkach nr geod. 9/1 i 9/2-obręb Młyniec Pierwszy, Gmina Lubicz,

warunki środowiskowe korzystania ze środowiska naturalnego polegające na:

I.   Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia oraz rodzaj technologii przy realizacji przedsięwzięcia:

Planowane przedsięwzięcie polega na uruchomieniu wydobycia kruszywa naturalnego ze złoża „Młyniec–Jedwabno V”, położonego na działkach 9/1 i 9/2 w miejscowości Młyniec Pierwszy, gmina Lubicz, powiat toruński, woj. Kujawsko-pomorskie.

Wnioskującym o udzielenie koncesji jest firma KRUSZ-BUD Janusz Beyger zam. 87-162 Lubicz ul. Parkowa 6.

Eksploatacja złoża prowadzona będzie metodą odkrywkową min. dwoma poziomami przy użyciu typowego sprzętu mechanicznego, tj. koparek i ładowarek. Wywóz kruszywa nastąpi drogą gminną w kierunku m.Lubicz, lub w kierunku m.Turzno. Na terenie kopalni nie przewiduje się przerobu lub uzdatniania kruszywa.

Po zakończeniu eksploatacji teren złoża zostanie zrekultywowany w kierunku rolnym i częściowo leśnym, zgodnie z przyjętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Lubicz(uchwała nr XLIII/651/02 Rady Gminy Lubicz z dnia 28.02.2002 r. –Dz.Urz.Woj.Kujawsko – Pomorskiego nr 63, poz.1271). Sposób i termin wykonania i zakończenia rekultywacji zostanie przedstawiony do zatwierdzenia Starości Toruńskiemu. Wokół obszaru górniczego wyznaczone zostaną filary ochronne o szerokości min. 6 m dla ochrony przyległych gruntów rolnych (od północnego-zachodu) i leśnych (od strony południowej) oraz dróg gruntowych.

Wyrobisko w części spągowej będzie zawodnione, stąd istnieje możliwość wykorzystania powstałego zbiornika do celów rekreacyjnych lub hodowlanych.

 

II.  Na etapie realizacji, eksploatacji i likwidacji przedsięwzięcia należy podjąć następujące działania:

1.   Materiały, pojazdy i maszyny, a także urobek przechowywać tylko w wyznaczonych do tego celu miejscach. Materiały ropopochodne i inne materiały eksploatacyjne magazynować poza obszarem górniczym, w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

2.  Zabiegi związane z konserwacją maszyn i uzupełnianiem paliwa wykonywać w miejscach do tego przystosowanych.

3.   Podczas realizacji inwestycji używać wyłącznie sprawnego sprzętu i monitorować ewentualne wycieki substancji ropopochodnych, które mogą powstać w wyniku awarii.

4.  Przed podjęciem eksploatacji złoża zdjąć i zdeponować nadkład ziemi próchniczej, a następnie zagospodarować do formowania wałów okalających i zabezpieczających wyrobisko i wykorzystywać do rekultywacji terenów poeksploatacyjnych.

5.  Wszelkie prace związane z emisją uciążliwego hałasu ( zarówno wydobycie kruszywa, jak i jego wywóz) prowadzić w godzinach dziennych.

6.  Przez cały okres eksploatacji utrzymywać drogi dojazdowe do kopalni w dobrym stanie technicznym, umożliwiającym płynność ruchu.

7.  W celu ograniczenia emisji niezorganizowanej pyłów, minimalizować ilość surowca składowanego po wydobyciu, a w okresie upałów zraszać hałdy z kruszywem.

8.   W okresach suchych i wietrznych gruntowe drogi wywozu kruszywa zraszać wodą.

9.   Wytwarzane odpady gromadzić w wyznaczonych miejscach w sposób selektywny, w szczelnych i oznakowanych pojemnikach, do czasu zebrania ekonomicznie uzasadnionej partii, którą należy przekazać uprawnionej jednostce do unieszkodliwienia.

10.  Odpady niebezpieczne magazynować w sposób uniemożliwiający przedostawanie się substancji niebezpiecznych do środowiska, tzn. w szczelnie zamkniętych pojemnikach, w miejscach zadaszonych, o utwardzonym i nieprzepuszczalnym podłożu, zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych.

11. Nie dopuszcza się składowania w wyrobisku jakichkolwiek odpadów i wylewania ścieków.

12.  Podczas prac wydobywczych, każdorazowo przed ich kontynuacją oraz przed zasypaniem wyrobiska prowadzić kontrolę w kierunku obecności w rozkopie zwierząt. W sytuacji obecności zwierząt (w szczególności płazów) w wykopie, podjąć działania mające na celu usunięcie osobników znajdujących się w pułapce i przeniesienie w miejsce dogodne dla kontynuacji wędrówki przez zwierzę.

13.   Z uwagi na możliwą obecność miejsc lęgowych ptaków gatunków budujących gniazda na ziemi (głównie w terenach rolniczych), takich jak np. skowronek, prace budowlane ziemne rozpocząć poza okresem lęgowym ptaków przypadającym od 15 marca do 15 sierpnia, a w innym terminie w przypadku potwierdzenia przez eksperta ornitologa braku lęgów (gniazd) chronionych gatunków ptaków na terenie inwestycji.

14.   W przypadku stwierdzenia obecności jaskółki brzegówki (Riparia riparia) na zboczach urobisk, zbocze takie zabezpieczyć i pozostawić do wyprowadzenia lęgów przez ww. gatunek tzn. do 15 sierpnia. Należy także ograniczyć prace wydobywcze w sąsiedztwie zasiedlonej skarpy w okresie od 1 maja do 31 lipca.

 

III.                W dokumentacji wymaganej do wydania koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż należy uwzględnić następujące wymagania dotyczące ochrony środowiska:

 

1.  Wielkość wydobycia nie może przekraczać 20 000 m3 rocznie.

2.   Drogę dojazdową do odkrywki wyznaczyć po południowej stronie złoża, a wykorzystując istniejącą drogę gruntową; drogę do złoża umocnić wydobytym materiałem odpadowym (niewymiarowe kruszywo, kamienie)

3.  Bezpośrednio po zakończeniu eksploatacji wyrobisko należy zrekultywować, Dopuszcza się przeznaczenie na sztuczny zbiornik wodny, przy czym nachylenie ścian powstałego zbiornika nie może być większe niż 45°, a jednocześnie nie mniej niż 40% długości brzegów zbiornika należy obsadzić roślinnością rodzimą zgodną z siedliskiem. Z uwagi na charakterystykę terenu, dopuszczalna jest również rekultywacja w kierunku leśnym (poprzez nasadzenia gatunkami rodzimymi drzew i krzewów iglastych i liściastych zgodnych z siedliskiem) lub rolnym.

 

IV.     Przed rozpoczęciem realizacji przedsięwzięcia nie należy przeprowadzić oceny oddziaływania na środowisko oraz postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż.

 

V.       W przypadku wykonywania działalności pogarszającej stan środowiska, zostaną podjęte odpowiednie decyzje nakazujące wstrzymanie takiej działalności do czasu zainstalowania urządzeń lub wykonania innych czynności zabezpieczających środowisko.

 

VI.     Usytuowanie przedsięwzięcia z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowisk Planowane do realizacji przedsięwzięcie jest realizowane w obszarze Chronionego Krajobrazu Dolina Drwęcy i poza obszarem NATURA 2000.

 

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 71 ust. 2, art.73 ust.1 oraz art.74 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U z 2008 r. Nr 199, poz.1227 ze zmianami) Inwestor- Pan Janusz Beyger, ul. Parkowa 6, Lubicz Górny,87 -162 Lubicz, wystąpił do Wójta Gminy Lubicz z wnioskiem dnia 7.05.2012r. nr rej.4506 o wydanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych korzystania ze środowiska naturalnego dla przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji kruszywa naturalnego ze złoża,, Młyniec–Jedwabno V” na działkach nr geod. 9/1 i 9/2 -obręb Młyniec Pierwszy, Gmina Lubicz. Wójt Gminy Lubicz na podstawie art.3, ust 1 pkt. 5 ustawy z dnia 3 października sprawdził kompletność złożonego wniosku, ustalił strony postępowania i zawiadomieniem ROŚ.6220.7.2012 z dnia 14.05.2012 r. powiadomił o jego wszczęciu, a także zgodnie z art.70 ust.1 pkt.1 i 2 ustawy z dnia 3 października organ prowadzący postępowanie wystąpił pismem nr ROŚ.6220.7.2012 z dnia 14.05.2012 r. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy o wydanie opinii o zakresie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko naturalne. Wójt Gminy Lubicz wystąpił również pismem ROŚ.6220.7.2012 z dnia 14.05.2012 r. do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu o wydanie stosownej opinii o zakresie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.Planowane do realizacji przedsięwzięcie jest przedsięwzięciem mogącym potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko naturalne i może wymagać sporządzenia raportu zgodnie § 3, ust.1, pkt.40 lit a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010. Nr.213,poz.1397 ze zmianami).  Upoważniony organ – Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy postanowieniem WOO.4240.390.2012.BW z dnia 29.05.2012r. (nr rej. 5403) wyraził opinię o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko oraz ustalił zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny wyraził opinię pismemN.NZ-402-L-37/12 zdnia 24.05.2012 (nr rej.5379) o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz o konieczności sporządzenie i zakresie raportu o oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, raport powinien obejmować ochronę środowiska przed hałasem, ochronę powietrza, ochronę wód gruntowych i gruntów a także wpływ przedsięwzięcia na zdrowie ludzi. Wójt Gminy Lubicz po dokonaniu szczegółowej analizy treści złożonych dokumentów, planowanej lokalizacji inwestycji, rodzaju wytwarzanych odpadów, treści opinii upoważnionych organów ustalił obowiązek sporządzenia raportu postanowieniem ROŚ.6220.7.2012 z dnia12.06.2012r. Wójt Gminy Lubicz stwierdza, że przesłankami koniecznymi do nałożenia na Inwestora obowiązku przeprowadzenia procedury oceny oddziaływania przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko są;

 1) zaliczenie planowanego przedsięwzięcia do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko,

2) wskazanie kryteriów, jakimi kierował się organ wymienionych w art.63,ust3 pkt1-3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku o jego ochronie, uzyskanie przed wydaniem postanowienia opinii właściwych organów wymienionych w art.64 ust.1 ustawy.

                Wójt Gminy Lubicz na postawie wniosku Inwestora, treści zawartych w karcie informacyjnej(rozdział 1. Rodzaj, skala i usytuowanie przedsięwzięcia)stwierdził spełnienie wymogu zaliczenia planowanego przedsięwzięcia, jako mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.Eksploatacja kruszywa jest planowana na powierzchni 1,98 ha, planowane roczne wydobycie po 20 tys. ton rocznie, na terenie działki nr.9/1 i 9/2-obręb Młyniec Pierwszy położonej w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Drwęcy tym samym spełnia wymóg § 3 ust.1,pkt.40a Rozporządzenia Rady ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko( Dz. U. z 2010 r. Nr.213,poz.1397 ze zmianami) i zalicza się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać, dla których przeprowadzenie oceny oddziaływania może być wymagane. Zgodnie z uchwałą nr XLIII/651/02 Rady Gminy Lubicz z dnia 28 lutego 2002 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubicz obejmującej tereny pod eksploatację kruszywa ( Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom z 2002 r., nr 63,poz.1271) teren nieruchomości –działek nr. 9/1 i 9/2-obręb Młyniec Pierwszy są oznaczone symbolem PE-1. Dla terenów oznaczonych tym symbolem ustalono; - przeznaczenie podstawowe – odkrywkowa eksploatacja kruszywa. Treść wystąpień do upoważnionych organów o wydanie opinii o zakresie raportu została przekazana stronom postępowania drogą pocztową za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Wójt Gminy Lubicz po dokonaniu szczegółowej analizy treści opinii upoważnionych organów, dnia 12.06.2012 r., wydał postanowienie nr ROŚ.6220.7.2012, w którym stwierdził konieczność przeprowadzenia dla przedmiotowego przedsięwzięcia oceny oddziaływania na środowisko oraz ustalił obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko naturalne w zakresie art.66 ust.1, pkt.1-9 i 11-20, ust.6 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2008r., Nr 199, poz. 1227 ze zmianami) Inwestor pismem z dnia 17.07.2012r. (nr rej. 6849) złożył raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w myśl art.66 ustawy z dnia 3 października 2008 r. Wójt Gminy Lubicz pismem ROŚ.6220.7.2012 z dnia 24.07.2012 r. wydał obwieszczenie, w którym poinformował mieszkańców o wszczęciu postępowania administracyjnego ww. sprawie, oraz o możliwości składania uwag i wniosków w terminie 21 dni od daty podania do publicznej wiadomości. Obwieszczenie to zostało przekazane pismem z dnia 24.07.2012r. nr ROŚ.6220.7.2012. Przewodniczącemu Rady Sołeckiej Wsi Młyniec Pierwszy w celu podania do publicznej wiadomości, w sposób zwyczajowo przyjęty, mieszkańcom Sołectwa, a także zostało opublikowane na tablicy ogłoszeń UG Lubicz, oraz stronie internetowej UG w wyznaczonym terminie do dnia 14.08.2012 r. nie zgłoszono wniosków, uwag i zastrzeżeń związanych z udziałem społeczeństwa w postępowaniu. Wójt Gminy Lubicz zwrócił się pismami ROŚ.6220.7.2012 z dnia 24.07.2012 r. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w celu uzgodnień warunków realizacji przedsięwzięcia dokonanych przez upoważniony organ, oraz dnia 27.07.2012 r. pismem ROŚ.6220.7.2012 obu organom przesłano uzupełnienia wniosku o wydanie uzgodnień.  Dnia 8.08.2012 pismem WOO.4242.153.2012.BW (nr rej.7637) Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska uzgodnił realizację przedsięwzięcia i określił jego warunki.  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny pismem N.NZ – 403 – L – 21/12 z dnia 8.08.2012 r. (nr rej. 7707) przesłał opinię, w której zgłosił warunki do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Wójt Gminy Lubicz pismem ROŚ.620.7.2011 z dnia 16.08.2012 r. na podstawie art.10 i art.63 ustawy dnia 14.06.1960 r. – Kodeksu postępowania Administracyjnego/Dz.U.z 2000 r. Nr98, poz.1071 ze zmianami, zawiadomił strony postępowania o prowadzeniu postepowania administracyjnego ww. sprawie. Wójt Gminy Lubicz po dokonaniu analizy zgromadzonych w trakcie postępowania dowodów, uzgodnień upoważnionych organów stwierdził, że planowana inwestycja kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 40 lit. a) ww. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r.: wydobywanie kopalin ze złoża metodą odkrywkową, bez względu na powierzchnie obszaru górniczego, na obszarach objętych formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1 - 5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.), w tym obszarach chronionego krajobrazu. Podstawę prawną funkcjonowania Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Drwęcy stanowi obecnie Uchwała Nr VI/106/11 Sejmiku Województwa Kujawsko - Pomorskiego z dnia 21 marca 2011 r. w sprawie obszarów chronionego krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Kuj.- Pom. Nr 99, poz. 793) . Zgodnie z przy wołaną uchwałą, w obszarach chronionego krajobrazu obowiązują zakazy dotyczące m.in. realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, a także wydobywania do celów gospodarczych skał i wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac związanych z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym lub przeciw osuwiskowym lub utrzymaniem, budową, odbudową, naprawą lub remontem urządzeń wodnych. Planowane wydobycie kruszywa należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, jednakże jego realizacja jest możliwa pod warunkiem, że przeprowadzona procedura oceny oddziaływania na środowisko wykaże brak niekorzystnego wpływu na przyrodę obszarów (§ 2 ust. 2 ww. Uchwały nr VI/16/11 Sejmiku Województwa Kujawsko - Pomorskiego). Ponadto w § 2 ust. 3 tejże Uchwały zapisano, że zakaz wydobywania piasku i żwiru nie dotyczy eksploatowania udokumentowanych złóż wyznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku na podstawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy na obszarze do 2 ha i przy wydobywaniu nieprzekraczającym 20 tys. m3 rocznie. Jednocześnie zaznaczono, że eksploatacja wskazana w ust. 3 nie może powodować zmian stosunków wodnych, zagrożeń dla chronionych ekosystemów, a brak negatywnego oddziaływania na środowisko został wykazany w sporządzonym raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Po analizie Raportu oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kopaliny metodą odkrywkową ze złoża „Młyniec – Jedwabno V” działki o nr goed. 9/1 i 9/2, stwierdzono, że proponowane rozwiązania techniczne, organizacyjne oraz zabezpieczenia ekologiczne inwestycji zostały przyjęte właściwie i nie odbiegają od standardów stosowanych na obszarze kraju i UE. Teren złoża „Młyniec Jedwabno V " położony jest na części działek ewidencyjnych nr 9/1 i 9/2 w miejscowości Młyniec Pierwszy, będącej własnością Inwestora. Przedmiotowe złoże położony jest w miejscowości Młyniec Pierwszy, w środkowej części gminy Lubicz, po prawobrzeżnej stronie doliny Drwęcy, przepływającej w odległości ok. 650 m w kierunku południowym. Obszar złoża usytuowany jest w poziomie wyższego tarasu nadzalewowego doliny Drwęcy. Rzędne terenu w granicach opisywanych działek wahają się od 60,1 m n.p.m. w części południowo-wschodniej, do 64,0 m n.p.m. w części środkowej, a deniwelacje dochodzą do 3,9 m. Teren jest wyrównany z lekkim nachyleniem na południowy-zachód, w kierunku pobliskiego rowu melioracji szczegółowej przebiegającego wzdłuż zachodniej granicy działki 9/1, uchodzącego do Drwęcy poniżej miejscowości Młyniec. Najbliższa zabudowa mieszkalna występuje w odległości ok.250-300 m w kierunku południowo-wschodnim, wzdłuż drogi powiatowej Lubicz-Jedwabno (zabudowa jednorodzinna) oraz w kierunku zachodnim i północnym (pojedyncza zabudowa zagrodowa). Planowane do eksploatacji złoże o powierzchni ok. 1,98 ha, zlokalizowane jest w granicach działek nr ew. 9/1 i 9/2 (obręb Młyniec), o łącznej powierzchni 2,499 ha. Złoże położone jest w terenie rolniczym, poza zwartą zabudową wsi Młyniec Pierwszy, w zachodniej części sołectwa. W otoczeniu złoża występują niezabudowane tereny nieużytków, w tym grunty porolne, wyrobiska poeksploatacyjne sąsiednich kopalni, tereny zadrzewione (Lz) oraz droga gruntowa (od południa) i rów melioracyjny (suchy) od północnego-zachodu.

W odległości ok. 300 m w kierunku południowym (po przeciwnej stronie drogi Lubicz-Młyniec) zlokalizowany jest zakład produkcyjny wyrobów betonowych, korzystający z kruszywa z pobliskich kopalń. W odległości ok. 300 m w kierunku południowym (po przeciwnej stronie drogi Lubicz-Młyniec) zlokalizowany jest zakład produkcyjny wyrobów betonowych, korzystający z kruszywa z pobliskich kopalń.

W odległości ok. 0,7 km, po stronie południowej przepływa rzeka Drwęca, której dolina objęta jest ochroną jako obszar chronionego krajobrazu (OChK Dolina Drwęcy).

Miejscowość Lubicz, będą siedzibą gminy, oddalona jest od opisywanego terenu o ok. 7 km w kierunku południowo-zachodnim.

Według ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubicz (uchwała nr XLIII/651/02 Rady Gminy Lubicz z dnia 28.02.2002 r. – Dz.Urz. Woj.Kujawsko-Pomorskiego nr 63, poz.1271) przedmiotowe działki 9/1 i 9/2 leżą w terenie o przeznaczeniu podstawowym – odkrywkowa eksploatacja kruszywa.

Plan dopuszcza funkcję uzupełniającą w formie – zachowanie istniejącej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej, lokalizacja niezbędnych obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej dla projektowanego zakładu wydobywczego. Teren złoża „Młyniec-Jedwabno V” położony jest w obrębie wysokiego tarasu doliny Drwęcy, na pograniczu z wysoczyzną morenową Pojezierza Chełmińskiego. Dolina Drwęcy na tym odcinku uformowana jest w osadach trzeciorzędowych i wypełniona czwartorzędowymi osadami plejstoceńskimi i holoceńskimi. Utwory plejstoceńskie to głównie piaszczyste osady akumulacji glacjalnej fazy poznańskiej ostatniego zlodowacenia oraz późniejsze osady akumulacji rzecznej.

Złoże charakteryzuje się stosunkowo prostą budową geologiczną. Osady klastyczne budujące złoże zaliczone są do utworów fluwioglacjalnych fazy leszczyńskiej zlodowacenia północnopolskiego. Są to na ogół piaski zmiennej granulacji (średnio i gruboziarniste) ze zróżnicowaną zawartością ziaren żwirowych (pow.2,0 mm). W ich obrębie stwierdzono soczewki żwirów. Osady złożowe przykryte są niejednolitym, o małej grubości, poziomem glin zwałowych, nad którymi rozwinięte są osady piaszczyste. Gruboklastyczne osady serii złożowej podścielają siwe gliny zastoiskowe oraz iły pstre poznańskie, których strop nachylony jest w kierunku zgodnym z obecnym ukształtowaniem doliny Drwęcy. Projektowane złoże zalega na korzystnej do eksploatacji głębokości. Strop serii złożowej znajduje się na głębokości 0,3 – 0,5 m ppt. Serię złożową o miąższości 8,2 – 11,7 m, stanowią piaski średnio i gruboziarniste, pospółka oraz żwiry. Złoże jest częściowo zawodnione, w którym poziom wodonośny występuje na głębokości od 5,6 do 9,9 m ppt. Spąg złoża stanowi piasek, glina pylasta z domieszką pyłu względnie ił plioceński.

Stan zagospodarowania terenu (brak zabudowy i elementów infrastruktury) pozwala na podjęcie eksploatacji bez kolizji przestrzennych i konieczności wyznaczania filarów ochronnych. Nadkład będzie mógł być zwałowany na tymczasowych hałdach wewnętrznych i zewnętrznych poza granicami złoża lub w obszarze górniczym i wykorzystany do rekultywacji terenu po zakończeniu eksploatacji złoża. Wnioskodawca jest zainteresowany eksploatacją kruszywa naturalnego (piasków i żwirów) zalegających do głębokości 8 – 12 m ppt. W istniejących warunkach geologicznych wydobycie kruszywa ze złoża prowadzone będzie systemem odkrywkowym, dwoma piętrami eksploatacyjnymi, następnie bieżący załadunek na środki transportu i wywóz poza teren kopalni, w kierunku pobliskiej drogi powiatowej Lubicz-Młyniec.

Na terenie kopalni nie planuje się przerobu kruszywa, w tym płukania, w związku z czym nie wystąpi zużycie wody do celów technologicznych.

Eksploatacja i transport kruszywa odbywać się będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa geologicznego i górniczego oraz w dostosowaniu do norm bezpieczeństwa i wymogów ochrony środowiska.

Wyrobisko w części spągowej będzie zawodnione, stąd istnieje możliwość wykorzystania powstałego zbiornika do celów rekreacyjnych lub hodowlanych. W celu zminimalizowania utraty wartości krajobrazowych przewidziano działania rekultywacyjne, w wyniku, których teren poeksploatacyjny przekształci się w obszar wodno - leśny. Realizacja planowanego zamierzenia, przy zachowaniu określonych sentencji uwarunkowań, nie będzie wiązać się ze znacząco negatywnym oddziaływaniem na elementy środowiska przyrodniczego, w tym stanowić zagrożenia dla zachowania wartości krajobrazowych ww. obszaru chronionego krajobrazu. Z uwagi na położenie planowanej inwestycji oraz brak bezpośredniej lub pośredniej ingerencji w siedliska wodne i towarzyszące dolinie rzeki Drwęcy, realizacja inwestycji nie spowoduje negatywnego wpływu na stan zachowania przedmiotów ochrony, cel ochrony, ciągłość i integralność ww. obszaru Natura 2000.

W związku z powyższym orzeczono jak w sentencji.  

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach traci ważność po upływie czterech lat, od dnia, w którym stała się ostateczna. Termin ważności decyzji może ulec wydłużeniu o dwa lata, jeżeli realizacja planowanego przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko przebiega etapowo oraz nie zmieniły się określone w decyzji.

POUCZENIE:

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu, ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń, za pośrednictwem Wójta Gminy Lubicz w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Otrzymują:

1.       Pan Janusz Beyger, ul. Parkowa 6, Lubicz Górny, 87 – 162 Lubicz,

2.       Zarząd Dróg, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubiczu, ul. Toruńska 36a, 87 – 162 Lubicz,

3.       Pozostałe strony wg załącznika,

4.       a/a MW

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska ul. Dworcowa 63, 85-950 Bydgoszcz

2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, ul. Szosa Bydgoska 1, 87-100 Toruń

drukuj (DECYZJA)

Metryka

  • opublikował: Kamila Mróz
    data publikacji: 2012-09-20 14:12

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 116208
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2014-04-22 08:36:31