Biuletyn Informacji Publicznej
URZĄD GMINY LUBICZ

Wyszukiwarka

Odnośniki

Intranet

Zaloguj się
:
:

Kalendarium

« poprzedni miesiącstyczeń 2022» następny miesiąc
PnWtŚrCzwPtSobNd
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.lubicz.pl

Treść strony


DECYZJA

 

ROŚ.6220.5.2011                                                                               Lubicz Dolny, dn. 2012.08.20

DECYZJA

             Na podstawie art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami), art. 71 ust.1 ust. 2 pkt 2, art. 72 ust.1 pkt 4, art. 85 ust.1 i 2   ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr.199, poz.1227 ze zmianami), § 3 ust.1 pkt 80 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 w sprawie  przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko  ( Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz.1397 ze zmianami) oraz upoważnienia Wójta Gminy Lubicz – decyzja nr ORG-0153-6/10 z dnia 22.12.2010 r., po rozpatrzeniu wniosku nr rej. 2567 – złożonego w dniu 07.03.2011 r. przez Inwestora Pana Krzysztofa Podanowskiego, Nowa Wieś 1, 87-162 Lubicz, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na korzystanie ze środowiska dla realizacji  przedsięwzięcia polegającego na ,,Budowie Zakładu recyklingu odpadowych kabli elektrycznych” na nieruchomościach nr geod. 151/2,153/39 - obręb Nowa Wieś, Gmina Lubicz.

orzekam

- o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko przez Inwestora Pana Krzysztofa Podanowskiego, Nowa Wieś 1, 87-162 Lubicz dla przedsięwzięcia polegającego na  ,,Budowie Zakładu recyklingu odpadowych kabli elektrycznych” na nieruchomościach nr geod. 151/2, 153/39 - obręb Nowa Wieś, Gmina Lubicz.

- ustalam warunki środowiskowe korzystania ze środowiska naturalnego polegające na :

 

I. Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia:

 Planowane przedsięwzięcie polega na budowie zakładu recyklingu odpadowych kabli elektrycznych, celem odzysku zużytych do ich produkcji materiałów (metali, w tym głównie miedzi oraz tworzyw sztucznych). Przerób będzie polegał na oddzieleniu osłon tworzywowych od wkładu metalowego i następnie ich granulacja w specjalnym urządzeniu (młynie). „Produktem” końcowym będzie złom metali i granulat tworzywowy, przekazywany do dalszego wykorzystania przez innych producentów.

Przedsięwzięcie obejmuje budowę niewielkiego budynku gospodarczego o powierzchni ok. 100 m², w którym zlokalizowany będzie młyn do rozdrabniania kabli oraz podręczny magazyn „surowca” do produkcji i wytworzonego granulatu. Planowana skala przerobu odpadowych kabli – ok. 5 ton/ m-c (ok. 250 kg/dzień).

Zgodnie z rozporządzeniem R.M. z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397) planowane przedsięwzięcie zalicza się do mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko może być wymagane (§3 ust.1, pkt. 80 – instalacje związane z odzyskiem lub unieszkodliwianiem odpadów, inne niż wymienione w § 2 ust.1 pkt. 41-47). Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest w miejscowości Nowa Wieś, gmina Lubicz, powiat toruński, woj. kujawsko-pomorskie. Teren inwestycji znajduje się na pograniczu działek nr 151/2 i 153/39, obręb Nowa Wieś, stanowiących własność inwestora. Obecnie jest to grunt rolny (RVI), w części południowej działki zabudowany budynkiem mieszkalnym inwestora. Dojazd do projektowanego zakładu jest możliwy od drogi wojewódzkiej Lubicz – Złotoria, wjazdem na teren posesji inwestora.

W otoczeniu terenu inwestycji występują:

-od wschodu nieużytki porolne, na których planowane są w przyszłości działki budowlane, oddzielone od terenu inwestycji projektowaną drogą osiedlową (działka nr 153/38),

-od południa nieużytki (grunt rolny RV),

-od zachodu tereny z luźna zabudową mieszkaniową jednorodzinną,

-od północy droga wojewódzka Lubicz – Złotoria.

Najbliższe budynki mieszkalne znajdują się w odległości ok. 50 m w kierunku zachodnim i ok. 100 w kierunku południowym (budynek mieszkalny inwestora).

Powierzchnia działki nr 153/39, na której zlokalizowany będzie zakład, wynosi 0,9652 ha; z tej powierzchni pod halę produkcyjną przewiduje się ok. 0,0100 ha. Obecnie jest to grunt rolny (grunt orny klasy RVI, w części południowej z zabudową (budynek mieszkalny inwestora). Na wydzielonej pod halę części działki brak jest trwałej szaty roślinnej. Jest to obecnie nieużytek porolny, pokryty inicjalnymi murawami traw i pojedynczymi, niewielkimi samoroślami sosny.

W dalszym otoczeniu od strony wschodniej występuje duży kompleks lasów porastających tereny pomiędzy Lubiczem i Obrowem (Nadleśnictwo Dobrzejewice).

W ujęciu geomorfologicznym opisywany teren leży w zasięgu Kotliny Toruńskiej, w ujściowym odcinku doliny Drwęcy. Jest to wysoki taras erozyjno-akumulacyjny doliny Drwęcy wzniesiony na wysokości ok. 60 m n.p.m. 

W rejonie przedmiotowej działki nie występują cieki odpływu powierzchniowego; wody opadowe i roztopowe łatwo infiltrują w przepuszczalne podłoże. Rzeka Drwęca przepływa w odległości ok. 400 w kierunku zachodnim.

W budowie geologicznej terenu występują utwory piaszczyste i piaszczysto-gliniaste akumulacji rzeczno-lodowcowej. Od powierzchni występuje warstwa gleby o miąższości ok. 0,3 – 0,4 m, pod którą zalega kilkumetrowej miąższości (2-4 m) seria piaszczystych osadów rzeczno-lodowcowych złożona z piasków drobnych, średnich oraz pospółki z domieszką otoczaków. Poniżej zalegają trudno-przepuszczalne grunty morenowe wykształcone w postaci glin piaszczystych.

Woda gruntowa I poziomu występuje w obrębie osadów piaszczysto-żwirowych na głębokości od 2 do 4 m p.p.t. Jest to poziom swobodny z odpływem w kierunku doliny Drwęcy. Poziom ten nacina wysoka skarpa doliny Drwęcy, gdzie (poniżej drogi) występują liczne źródliska, wysięki i młaki.

W rejonie lokalizacji przedsięwzięcia nie występują ujęcia wód do celów pitnych. Miejscowość Nowa Wieś jest w całości zwodociągowana. Na terenie posesji inwestora istnieje stara studnia kopana, o głębokości do wody ok. 4,5 m, obecnie nieużytkowana.

 

Ia.  Rodzaj technologii przy realizacji przedsięwzięcia:

Planowane przedsięwzięcie polega na budowie zakładu recyklingu odpadowych kabli elektrycznych, celem odzysku zużytych do ich produkcji materiałów (metali, tworzyw). Powierzchnia zabudowy hali wyniesie ok. 100 m².

Infrastruktura techniczna:

-energia elektryczna – pobór mocy do zasilania urządzenia do przerobu złomu kabli (młyna) – 22 kW oraz oświetlenia terenu, z istniejącego przyłącza na terenie posesji inwestora,

-woda – zaopatrzenia w wodę wyłącznie do celów socjalno-bytowych, z istniejącego wodociągu gminnego,

-ogrzewanie – kocioł węglowy (na miał) o mocy 24 kW,

-ścieki – do kanalizacji gminnej poprzez istniejące na terenie posesji inwestora przyłącze,

-wody opadowe – wody opadowe z terenu utwardzonego (ok. 300 m²) oraz dachu kierowane będą do gruntu przez urządzenia podczyszczające (osadnik, separator).

W projektowanej hali przewiduje się instalację (młyn) do granulacji kabli. Podstawowym zestawemlinii do recyklingu kabli jest młyn, separator odciągacz i odpylacz. Maszyny mają za zadanie oddzielenie wkładu metalowego od opony i izolacji z tworzyw sztucznych. W ramach planowanej inwestycji przewiduje się zastosowanie małej linii technologicznej do recyklingu kabli na sucho.

Parametry techniczne urządzenia:

Młyn G 300/400

Moc: 22 kW

Wydajność: 40 - 100 kg/godzinę przerabianych kabli

Rozmiary: 4 x 2 m, wysokość 2,1 m.

Opis technologii przerobu:

Kable wkładane są ręcznie do młyna G 300/400, gdzie następuje ich rozdrobnienie. Podajnikiem z wentylatorem są doprowadzone do separatora. W separatorze następuje oddzielenie metalu od tworzywa i odciągnięcie pyłu.

 

II. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji, eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich.

1. W zakresie gospodarki odpadami:

- odpady kabli do przerobu gromadzić selektywnie w wydzielonych pojemnikach w magazynowej części hali,

- nie jest planowanie składowanie odpadów niebezpiecznych.

2. W zakresie ochrony przyrody:

- teren lokalizacji przedsięwzięcia położony jest w poza obrębem Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Drwęcy i poza obszarem NATURA 2000,

3. W zakresie gospodarki wodno-ściekowej:

- ścieki deszczowe odprowadzać do gruntu poprzez separator lub osadnik.

4. W zakresie emisji zanieczyszczeń do powietrza i emisji hałasu:

- zastosowane technologie i urządzenia zastosowane w procesie technologicznym nie powinny wnosić do otoczenia ponadnormatywnych ilości zanieczyszczeń gazowych i pyłowych oraz przekroczeń norm hałasu, wszystkie uciążliwości związane z działalnością powinny zamykać się w granicach działki, do której inwestor ma tytuł prawny,

- działalność eksploatacyjna nie może powodować przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu określonych dla najbliższej zabudowy mieszkaniowej i jednorodzinnej – w porze dziennej – izofony o wartości 55 dB – w porze nocnej izofony o wartości 45 dB w myśl Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2007r. Nr 120, poz. 826),

-

III. Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w dokumentacji wymaganej do wydania koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż należy;

- zaprojektować i wykonać przegrody budowlane zewnętrzne o izolacyjności akustycznej na poziomie min.40 dB,

- w projekcie budowlanym wyeliminować otwory okienne i drzwiowe od strony najbliższej zabudowy mieszkalnej, drzwi do budynku usytuować od strony północnej (drogi wojewódzkiej),

- zaprojektować i wykonać od strony wschodniej i zachodniej zwarty pas zieleni izolacyjnej w postaci drzew i krzewów z gatunków rodzimych,

 

IV. Wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych, w odniesieniu do przedsięwzięć zaliczanych do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpień poważnych awarii.

- planowane do realizacji przedsięwzięcie nie należy do przedsięwzięć o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia awarii przemysłowej.

 

V. Wymogi w zakresie ograniczania transgranicznego oddziaływania na środowisko w odniesieniu przedsięwzięć, dla których prowadzono postępowanie dotyczące transgranicznego oddziaływania na środowisko.

- nie jest przewidziane transgraniczne oddziaływanie przedsięwzięcia.

VI. Powiązania z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowanie się oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się na obszarze, na którym będzie oddziaływać przedsięwzięcie.

- Nie dotyczy.

VII. Wykorzystanie zasobów naturalnych.

- W trakcie realizacji przedsięwzięcia nie będą wykorzystywane zasoby naturalne.

VIII. Usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska.

Planowane do realizacji przedsięwzięcie jest realizowane poza obszarem Chronionego Krajobrazu Dolina Drwęcy i poza obszarem NATURA 2000.

 

U Z A S A D N I E N I E

Na podstawie 74 ust.1 ustawy z dnia 3 października 3008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr.199, poz.1227 ze zmianami) Inwestor- Pan Krzysztof Podanowski, Nowa Wieś 1.87-162 Lubicz,, wystąpił do Wójta Gminy Lubicz z wnioskiem dnia 07.03.2011r. nr rej.2567 o wydanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych korzystania ze środowiska naturalnego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zakładu recyklingu odpadowych kabli elektrycznych na nieruchomościach działki nr geod.151/2,153/39-obręb Nowa Wieś, Gmina Lubicz.  Wójt Gminy Lubicz na podstawie art. 3, ust 1 pkt. 5 ustawy z dnia 3 października sprawdził kompletność złożonego wniosku, ustalił strony postępowania i zawiadomieniem ROS.6220.5.2011 z dnia 10.03.2011 powiadomił o jego wszczęciu, a także zgodnie z art. 70 ust. 1 pkt.1 i 2 ustawy z dnia 3 października organ prowadzący postępowanie wystąpił pismem nr ROŚ.6220.5.2011 z dnia 10.03.2011 r. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy o wydanie opinii o  zakresie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko naturalne. Wójt Gminy Lubicz wystąpił również pismem ROS.6220.5.2011 z dnia 10.03.2011 r. do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu o wydanie stosownej opinii o zakresie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Planowane do realizacji przedsięwzięcie jest przedsięwzięciem mogącym potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko naturalne i może wymagać sporządzenia raportu zgodnie § 3, ust. 1, pkt. 80 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010. Nr. 213, poz.1397 ze zmianami). Upoważniony organ – Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy pismami WOO.4240.289.2011.JS.1 z dnia 28 marca 2011 i WOO.4240.289.2011.2011.JS.2 z dnia 8 kwietnia wezwał Inwestora do uzupełnienia wniosku, a następnie postanowieniem WOO.4241.2.2011.JS.3. z dnia 19.05.2011 r. (nr rej. 5358) wyraził opinię o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko . Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny wyraził opinię postanowieniem N.NZ-402-L-21/11 z dnia 25.03.2011 nr. rej. (3696) o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz o konieczności sporządzenie i zakresie raportu o oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, raport powinien obejmować ochronę środowiska przed hałasem, a także wpływ przedsięwzięcia na zdrowie ludzi. Wójt Gminy Lubicz po dokonaniu szczegółowej analizy treści złożonych dokumentów, planowanej lokalizacji inwestycji , rodzaju wytwarzanych odpadów, treści opinii upoważnionych organów ustalił obowiązek sporządzenia raportu w zakresie określonym postanowieniem ROŚ.6220.5.2011 w dniu 24.05.2011 r. Na ustalenia tego postanowienia Inwestor w terminie określonym w art.141 § 2 KPA wniósł dnia 03.06.2011 r. nr .rej. 5869 zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu .Wójt Gminy Lubicz działając zgodnie z art. 133 KPA sporządził komplet dokumentacji postępowania, który pismem ROŚ.6220.5 z dnia 07.06.2011r. został przesłany do organu drugiej instancji oraz zawiadomieniem ROS.6220.5.2011 z dnia 08.06.2011 r. zgodnie z art.10 KPA zawiadomił strony postępowania o wniesionym zażaleniu. Organ prowadzący postępowanie na mocy art. 69 ust. 4 i ust. 5-ustawy z dnia 3 października o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz.1227 ze zmianami) wydał postanowienie ROŚ.6220.5.2011 z dnia 24.05.2011r. o zawieszeniu postępowania do czasu sporządzenia przez Inwestora raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. W dniach 10.06.2011 r. (nr.rej.6084) i 20.06.2011r. (nr.rej.6399) do Wójta Gminy Lubicz wpłynęły wnioski właścicieli nieruchomości, na które może oddziaływać planowane do realizacji przedsięwzięcie. Wójt Gminy Lubicz zgodnie z art. 28 KPA  pismami ROŚ.6220.5.2011 z 2011.06.28 uznał wnioskodawców za strony postępowania przekazując im komplet zgromadzonych w trakcie postępowania dokumentów. W dniu 18.07.2011 r. nr.rej.7403 do organu prowadzącego postępowanie wpłynęło postanowienie SKO-60-22/11 Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu uchylające w całości postanowienie ROŚ.6220.5.2011 z dnia 24.05.2011r. nakładające na Inwestora Pana Krzysztofa Polanowskiego obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko. Organ drugiej instancji w uzasadnieniu postanowienia SKO-60-22/11 z dnia słusznie zauważył, że przesłankami koniecznymi do nałożenia na Inwestora obowiązku przeprowadzenia procedury oceny oddziaływania przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko są; 1) zaliczenie planowanego przedsięwzięcia do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, 2) wskazanie kryteriów, jakimi kierował się organ wymienionych w art. 63, ust 3 pkt 1-3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku o jego ochronie, uzyskanie przed wydaniem postanowienia opinii właściwych organów wymienionych w art. 64 ust. 1 ustawy. Wójt Gminy Lubicz na postawie wniosku Inwestora, treści zawartych w karcie informacyjnej (rozdział 1. Rodzaj, skala i usytuowanie przedsięwzięcia) stwierdził spełnienie wymogu zaliczenia planowanego przedsięwzięcia jako mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Zakład recyklingu odpadowych kabli elektrycznych zgodnie z planowaną technologią będzie wytwarzał odpady inne niż niebezpieczne o kodach; 19 12 02 - metale żelazne, 19 12 03 - metale nieżelazne i 19 12 04 - tworzywa sztuczne i guma oraz inne odpady inne niż niebezpieczne w ilości 5 M g /rocznie i tym samym spełnia wymóg § 3 ust.1, pkt. 80 Rozporządzenia Rady ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko ( Dz. U. z 2010 r. Nr. 213, poz.1397) i zalicza się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać, dla których przeprowadzenie oceny oddziaływania może być wymagane ( § 3 ust. 1, pkt. 80 - instalacje związane z odzyskiem lub unieszkodliwieniem odpadów, inne niż wymienione w § 2, ust. 2, pkt 41-47 ) powyższego rozporządzenia. Zgodnie z uchwałą  Nr X/137/03 Rady Gminy Lubicz z dnia 4 września 2003 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Nowa Wieś ( Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom z 2004 r, Nr.22, poz. 267) teren nieruchomości – działki nr 151/2 i 153/39 są oznaczone symbolem  22 MN/U. Dla terenów oznaczonych tym symbolem ustalono:

 - przeznaczenie podstawowe – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,

- przeznaczenie uzupełniające- sadownicze lub usługi komercyjne nieuciążliwe,

chyba że ustalenia szczegółowe stanowią inaczej. W rozumieniu ustaleń miejscowego planu szczegółowego przez usługi komercyjne należy rozumieć działalność gospodarczą nie powodującą na działkach i terenach przyległych uciążliwej dla środowiska emisji zanieczyszczeń oraz hałasu przekraczających normy określone w przepisach szczególnych. Teren nieruchomości, na którym przedsięwzięcie planowane jest do realizacji, to teren intensywnej zabudowy jednorodzinnej, położony w odległości ca 300m od obszaru NATURA 2000 (SOO)PLH 28001 oraz ca 400 m od obszaru chronionego krajobrazu ,, Dolina Drwęcy”.

       Wójt Gminy Lubicz na podstawie art. 69 ust. 4, ust. 5 ustawy z dnia 3 października 2008 ( Dz. U.z 2008r,Nr.199,poz.1227 ze zmianami) wydał w dniu 01.08.2011 postanowienie ROŚ.6220.5.2011,  w którym  nałożył na Inwestora obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia i określił zakres tego raportu zgodny z art. 66 ust.1 pkt.1-9, 11-20 oraz ust .6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Na ustalenia powyższego postanowienia Inwestor w dniu 11.08.2011 nr rej. 8187 wniósł zażalenie do upoważnionego organu II instancji. Wójt Gminy pismem ROŚ.6220.5.2011 z dnia 17.08.2011r. przekazał komplet dokumentacji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu uzupełniony pismem Wójta do SKO pismem ROŚ.6220.5.2011 z dnia 14.09.2011r. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu  pismami SKO-60-29/11 z dnia 16.09.2011 r.        (nr rej9544) i SKO-60-29/11 z dnia 27.09.2011(nr rej.9974) na podstawie art. 35§3 KPA przedłużyło termin wydania rozstrzygnięcia.

Dnia 28.10.2011r. SKO w Toruniu postanowieniem SKO-60-29/11 (nr rej.11212) uchyliło w całości zaskarżone postanowienie Wójta Gminy i stwierdziło brak obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Spełniając wymogi określone w art.10 KPA organ prowadzący postępowanie zawiadomieniem ROŚ.6220.5.2011 z dnia 10.11.2011 r. zawiadomił strony o możliwości zapoznania się z dowodami zgromadzonymi w trakcie postępowania. W wyznaczonym terminie do dnia 05.12.2011 r. wpłynęły wnioski: nr rej.11457 z dnia 14.11.2011  i nr rej.11695 z dnia 21.11.2011 o uznanie zainteresowanego za stronę postępowania i o uwzględnienie w decyzji środowiskowej warunków technicznych wykonania zjazdu z drogi wojewódzkiej nr 57 - relacji Lubicz – Złotoria na działki, na których zlokalizowane ma być przedmiotowe przedsięwzięcie. Wójt Gminy Lubicz. pismem ROŚ.6220.5.2011 z dnia 21.11.2011 uznał wnioskodawcę za stronę postępowania i przekazał stronie komplet zgromadzonych dowodów. W dniu 24.11.2011r. do organu prowadzącego postępowanie  strony postępowania złożyły skargę na rozstrzygnięcie Samorządowego Kolegium Odwoławczego nr SKO-60-29/11 z dnia 28.10.2011 do WSA w Bydgoszczy. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu pismem SKO-815-188/11 z dnia 2 grudnia 2011r. (nr.rej.12267) zwróciło się do Wójta Gminy o przekazanie akt sprawy. Akta zostały przekazane do SKO w Toruniu pismem ROŚ.6220.5.2011 z dnia 09.12.2011r. Wójt Gminy na mocy art.97§1 pkt.4 oraz art.101§1 KPA postanowieniem ROŚ.6220.5.2011 z dnia 05.12.2011r. zawiesił postępowanie w sprawie do czasu wydania wyroku przez  WSA w Bydgoszczy. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy wyrokiem IISA/Bd 1481/11 z dnia 9 maja 2012 r. ( data wpływu do UG Lubicz 20.07.2012 nr.rej.7103) oddalił skargę stron postępowania. W związku z powyższym Wójt Gminy Lubicz zawiadomieniem ROŚ.6220.5.2011 z dnia 24.07.2012 r. na podstawie art.10 KPA przed wydaniem decyzji poinformował strony postępowania o możliwości zapoznania się ze zgromadzonymi w trakcie postępowania dowodami. W wyznaczonym terminie do dnia 14.08.2012 r. do Wójta nie wpłynęły żadne wnioski, uwagi i zastrzeżenia.

Planowane do realizacji przedsięwzięcie zlokalizowane jest w obszarze dorzecza Wisły. Z uwagi na rodzaj przedsięwzięcia stwierdza się, że jego realizacja nie wpływa na ryzyko nieosiągnięcia celów środowiskowych zawartych w planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły, przyjętym Uchwałą Rady Ministrów z dnia 22 lutego 2011 r. (M.P. z dnia 21 czerwca 2011 r., Nr 49, poz. 549).

Przedsięwzięcie nie wiąże się z wycinką drzew ani krzewów, będzie realizowane na terenie poza cennymi przyrodniczo siedliskami oraz poza obszarami chronionymi z tytułu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.).

Uznano, iż zastosowanie zaproponowanych w przedłożonej karcie informacyjnej rozwiązań technicznych, technologicznych i organizacyjnych, zapewni ochronę środowiska, zarówno na etapie jej realizacji, jak i eksploatacji inwestycji.

Ze względu na rodzaj i lokalizację planowanej inwestycji stwierdzam, że nie powinna ona znacząco negatywnie oddziaływać na środowisko i w związku z powyższym odstąpiono od konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, a tym samym sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko.

Przedsięwzięcie planowane do realizacji na działkach nr.geod.151/2,153/39 - obręb Nowa Wieś, Gmina Lubicz jak wykazała przeprowadzona procedura po spełnieniu warunków określonych w niniejszej decyzji o oddziaływaniu na środowisko naturalne nie będzie niekorzystnie wpływać na środowisko naturalne.

W związku z powyższy orzeczono jak w sentencji.  

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach traci ważność po upływie czterech lat, od dnia w którym stała się ostateczna. Termin ważności decyzji może ulec wydłużeniu o dwa lata, jeżeli realizacja planowanego przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko przebiega etapowo i nie zmieniły się  warunki realizacji przedsięwzięcia określone w niniejszej  decyzji.

POUCZENIE:

Od niniejszej decyzji służy stronie  odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu, ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń, za pośrednictwem Wójta Gminy Lubicz w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

 

Otrzymują strony:

          1. Pan Krzysztof Podanowski, Nowa Wieś 1, 87-162 Lubicz

          2. Zarząd Dróg Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubiczu, ul. Toruńska 36 A,

              87-162 Lubicz

          3.  Zarząd Dróg Wojewódzkich , ul. Polna 113,87-100 Toruń,

          4. pozostałe strony wg załącznika,

          5. a/a MG

 

Do wiadomości;

 

1 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu

   Ul, Szosa Bydgoska 1,

   87-100 Toruń,

2. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska,

    Ul. Dworcowa 63,

    85-950 Bydgoszcz,

drukuj (DECYZJA)

Metryka

  • opublikował: Kamila Mróz
    data publikacji: 2012-08-20 15:29

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 116118
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2014-04-22 08:36:31