Biuletyn Informacji Publicznej
URZĄD GMINY LUBICZ

Wyszukiwarka

Odnośniki

Intranet

Zaloguj się
:
:

Kalendarium

« poprzedni miesiąclipiec 2022» następny miesiąc
PnWtŚrCzwPtSobNd
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.lubicz.pl

Treść strony


DECYZJA

ROŚ.6220.19.2011                                               Lubicz,2012.08.08

DECYZJA

Na podstawie art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami), art. 71 ust.1, ust.2 pkt.2, art.72 ust.1 pkt.4, art.85 ust.1 i 2 oraz art. 88 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 ze zmianami) § 3ust.1 pkt. 40 lit. a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010r. Nr.213,poz.1397 ze zmianami) oraz upoważnienia Wójta Gminy Lubicz – decyzja nr ORG-0153-6/10 z dnia 22.12.2010 r., po rozpatrzeniu wniosku nr rej. 12876– złożonego w dniu 20.12.2011 r. przez Inwestora Pana Mariana Kisielewskiego, ul. Dworcowa 24, 87-162 Lubicz, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji kruszywa naturalnego ze złoża „Młyniec XXXVIII” na działkach nr geod. 73/2, 73/9 -obręb Młyniec Pierwszy, Gmina Lubicz.

Określam

- dla Inwestora Pana Mariana Kisielewskiego, ul. Dworcowa 24, 87-162 Lubicz, w związku z realizacją przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji kruszywa naturalnego ze złoża „Młyniec XXXVIII” na działkach nr geod. 73/2, 73/9 -obręb Młyniec Pierwszy, Gmina Lubicz,

warunki środowiskowe korzystania ze środowiska naturalnego polegające na:

I.Na etapie realizacji, eksploatacji i likwidacji przedsięwzięcia należy podjąć następujące działania:

1.    Materiały, pojazdy i maszyny, a także urobek przechowywać tylko w wyznaczonych do tego celu miejscach.

2.    Zabiegi związane z konserwacją maszyn i uzupełnianiem paliwa wykonywać w miejscach do tego przystosowanych.

3.    Podczas realizacji inwestycji używać wyłącznie sprawnego sprzętu i monitorować ewentualne wycieki substancji ropopochodnych, które mogą powstać w wyniku awarii.

4.    Z uwagi na możliwą obecność miejsc lęgowych ptaków gatunków budujących gniazd na ziemi (głównie w terenach rolniczych), takich jak np. skowronek, prace budowlane i ziemne rozpocząć poza okresem lęgowym ptaków przypadającym od 15 marca do 15 sierpnia, a w innym terminie w przypadku potwierdzenia przez eksperta ornitologa braku lęgów (gniazd) chronionych gatunków ptaków na terenie inwestycji.

5.    Zdejmowany nadkład zagospodarować do uformowania wałów okalających i zabezpieczających wyrobisko i wykorzystywać do rekultywacji terenów poeksploatacyjnych.

6.    Wszelkie prace związane z emisją uciążliwego hałasu (zarówno wydobycie kruszywa, jak i jego wywóz) prowadzić w godzinach dziennych.

7.    Przez cały okres eksploatacji utrzymywać drogi dojazdowe do kopalni w dobrym stanie technicznym, umożliwiającym płynność ruchu,

8.    Dokonywać systematycznej kontroli wszystkich maszyn i urządzeń pod kątem wzrostu hałasu, a w razie przekroczeń przeprowadzać naprawy oraz dodatkowe adaptacje akustyczne.

9.    Wytwarzane odpady gromadzić w wyznaczonych miejscach w sposób selektywny, w szczelnych i oznakowanych pojemnikach, do czasu zebrania ekonomicznie uzasadnionej partii, którą należy przekazać uprawnionej jednostce do unieszkodliwienia.

10.Odpady niebezpieczne magazynować w sposób uniemożliwiający przedostawanie się substancji niebezpiecznych do środowiska, tzn. w szczelnie zamkniętych pojemnikach, w miejscach zadaszonych, o utwardzonym i nieprzepuszczalnym podłożu, zabezpieczonych przed dostępem osób postronnych.

11.Nie dopuszcza się składowania w wyrobisku jakichkolwiek odpadów i wylewania ścieków.

12.W czasie prowadzonych prac, każdorazowo przed ich kontynuacją oraz przed zasypaniem wyrobiska prowadzić kontrole w kierunku obecności w rozkopie zwierząt. W sytuacji stwierdzenia obecności w wykopie zwierząt (w szczególności płazów), przed kontynuacją prac podjąć działania mające na celu usunięcia osobników znajdujących się w pułapce i przeniesieniu w miejsce dogodne dla kontynuacji wędrówki przez zwierzę.

13.W przypadku stwierdzenia obecności jaskółki brzegówki (Riparia riparia) na zboczach urobisk, zbocze takie zabezpieczyć i pozostawić do wyprowadzenia lęgów przez ww. gatunek tzn, do 15 sierpnia. Należy także ograniczyć prace wydobywcze w sąsiedztwie zasiedlonej skarpy w okresie od 01 maja do 13 lipca

 

II.   W dokumentacji wymaganej do wydania koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż należy uwzględnić następujące wymagania dotyczące ochrony środowiska:

1.    Powierzchnia wydobycia nie może przekraczać 2 ha, a roczne wydobycie 20 000 m.

2.    Wokół kopalni, zwłaszcza od strony najbliższej zabudowy chronionej akustycznie, usypać wał z nadkładu o wysokości do 3 m, pełniący rolę naturalnego ekranu akustycznego.

3.    Po zakończeniu eksploatacji, wyrobisko musi zostać zrekultywowane. Dopuszcza się przeznaczenie na sztuczny zbiornik wodny, przy czym nachylenie ścian powstałego zbiornika nie może być większe niż 45°, a jednocześnie nie mniej niż 40% długości brzegów zbiornika należy obsadzić roślinnością rodzimą zgodną z siedliskiem. Z uwagi na charakterystykę terenu, dopuszczalna jest również rekultywacja w kierunku leśnym (poprzez nasadzenia gatunkami rodzimymi drzew i krzewów iglastych i liściastych zgodnych z siedliskiem) lub rolnym.

 

III.     Przed rozpoczęciem realizacji przedsięwzięcia nie należy przeprowadzić oceny oddziaływania na środowisko oraz postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż.

IV.    Przedsięwzięcie wymaga sporządzenia analizy porealizacyjnej w zakresie badań rozprzestrzeniania się hałasu w środowisku. Pomiary należy przeprowadzić w rejonie najbliższej zabudowy chronionej akustycznie, w ciągu miesiąca od dnia oddania obiektu do użytkowania, a wyniki i wnioski przedstawić niezwłocznie Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska w Bydgoszczy. W przypadku stwierdzenia wystąpienia przekroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku, zarządca obiektu będzie zobowiązany do wykonania dodatkowych zabezpieczeń.

V.       W przypadku wykonywania działalności pogarszającej stan środowiska, zostaną podjęte odpowiednie decyzje nakazujące wstrzymanie takiej działalności do czasu zainstalowania urządzeń lub wykonania innych czynności zabezpieczających środowisko.

 

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 71 ust. 2, art.73 ust.1 oraz art.74 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U z 2008 r. Nr 199, poz.1227 ze zmianami) wnioskiem dnia 22.12.2011  r. nr rej. 12876 złożonym przez Pana Mariana Kisielewskiego, ul. Dworcowa 24, 87-162 Lubicz, zwrócono się do Wójta Gminy Lubicz w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach korzystania ze środowiska naturalnego dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji kruszywa naturalnego ze złoża „Młyniec XXXVIII” na działkach nr geod. 73/2, 73/9 -obręb Młyniec Pierwszy, Gmina Lubicz.

Obszar działki nr 73/2 wynosi 2,01 ha, a działki nr 73/9 wynosi 3,92 ha całkowity obszar górniczy wynosi 17782m2, czyli ok. 1,8ha Inwestor planuje roczne wydobycie kruszywa do 20 tys. m3/rok w miejscowości Młyniec Pierwszy bez użycia materiałów wybuchowych. Na podstawie treści złożonego wniosku, analizy załączników w postaci karty informacyjnej przedsięwzięcia, map lokalizujących miejsce realizacji zamierzenia Wójt Gminy Lubicz stwierdził, że planowane przedsięwzięcie jest określone w § 3,ust.1 pkt. 40 lit. a Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r.( Dz. U. z 2010r. Nr 213, poz. 1397 ze zmianami) i może zostać zakwalifikowane, jako przedsięwzięcie spełniające wymogi art.59 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U z 2008 r. Nr 199, poz.1227 ze zmianami).

Zgodnie z wymaganą procedurą Wójt Gminy Lubicz określił strony postępowania i dnia 09.01.2012 r. pismem nr ROŚ.6220.19.2011 zawiadomił strony postępowania o wszczęciu postępowania administracyjnego oraz o możliwości zapoznania się z aktami sprawy, uzyskania wyjaśnień, składania wniosków i zastrzeżeń. Dnia 10.01.2012 r. Wójt Gminy zwrócił się odpowiednimi pismami nr ROŚ.6220.19.2011 do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy o wydanie opinii o konieczności przeprowadzenia oceny o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko i o zakresie i konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na prowadzeniu eksploatacji kruszywa naturalnego (piasek i żwir) na działkach nr geod. 73/2, 73/9–obręb Młyniec Pierwszy w miejscowości Młyniec Pierwszy, gmina Lubicz, powiat toruński, Inwestor Pan Marian Kisielewski, ul. Dworcowa 24 Lubicz Dolny, 87-162 Lubicz.

Treść wystąpień do upoważnionych organów o wydanie opinii o zakresie raportu została przekazana stronom postępowania drogą pocztową za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Dnia 30.01.2012 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu wydał opinię nr N.NZ-402-L-5/12 (nr rej.1106 data wpływu 30.01.2012), który zaopiniował dla przedmiotowej inwestycji konieczność przeprowadzenia oceny o oddziaływaniu na środowisko a także obowiązkowe sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko, zgodnie z art. 66 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o ochronie środowiska i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy postanowieniem WOO-4240.29.2012.BW z dnia 30.01.2012r. (nr rej. 1302 data wpływu 02.02.2012r.) wyraził opinię o konieczności przeprowadzenia oceny o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko i określił zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Wójt Gminy Lubicz po dokonaniu szczegółowej analizy treści opinii upoważnionych organów, dnia 07.02.2012r. wydał postanowienie nr ROŚ.6220.19.2011, w którym stwierdził konieczność przeprowadzenia dla przedmiotowego przedsięwzięcia oceny oddziaływania na środowisko oraz ustalił obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko naturalne w zakresie art. 66 ust. 1, pkt. 1-9 i 11-20, a także ust. 2 i 6 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2008r., Nr 199, poz. 1227 ze zmianami) oraz Wójt Gminy Lubicz postanowieniem z dnia 08.02.2012r. orzekł, aby zawiesić postępowanie administracyjne do czasu przedłożenie przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o odziaływanie na środowisko.

Inwestor pismem z dnia 08.05.2012 r. (nr rej. 4523) złożył raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w myśl art. 66 ustawy z dnia 3 października 2010 i Wójt Gminy Lubicz pismem ROŚ.6220.19.2011 z dnia 15.05.2012 zwrócił się ponownie do upoważnionych organów Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu o wydanie postanowień i opinii uzgadniających warunki korzystania ze środowiska naturalnego dla realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia.

            W dniu 16.05.2012 r. zgodnie z art.33 ustawy z dnia 3 października 2010 Wójt Gminy Lubicz w drodze obwieszczenia ROŚ.6220.19.2011 podał do wiadomości publicznej informację o możliwości składania wniosków i uwag w terminie 21 dni od daty publikacji obwieszczenia. Obwieszczenie to zostało przekazane pismem z dnia 16.05.2012r. nr ROŚ.6220.19.2011. Przewodniczącemu Rady Sołeckiej Wsi Młyniec Pierwszy w celu podania do publicznej wiadomości, w sposób zwyczajowo przyjęty, mieszkańcom Sołectwa, a także zostało opublikowane na tablicy ogłoszeń UG Lubicz oraz stronie internetowej UG. W okresie publikacji obwieszczenia nie wpłynęły do Wójta Gminy wnioski i uwagi związane z udziałem społeczeństwa w postępowaniu.

Wójt Gminy Lubicz w dniu 22.05.2012r otrzymał wezwanie do uzupełnienia wniosku nr WOO.4242.111.2012.BW (nr rej. 5094) od Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy. Wójt Gminy Lubicz dnia 31.05.2012r. pismem nr ROŚ.6220.19.2012 przesłał lokalizację działek nr 73/2, 73/9- obręb Młyniec pierwszy w terenach objętych uchwałą nr XLIII-651/02 Rady Gminy Lubicz z dnia 28 lutego 2002r. Natomiast dnia 06.06.2012 (nr rej. 5612) do Urzędu Gminy Lubicz wpłynęło pismo WOO.4242.111.2012.BW.2 wzywające Inwestora do uzupełnienia raportu o oddziaływaniu na środowisko dnia 28.06.2012r. (nr rej. 6157) wpłynęło przekazanie wyjaśnień usytuowania przedsięwzięcia względem zlewni o jednolitych części wód oraz zidentyfikowanych celów środowiskowych dla wód, na które przedsięwzięcie mogłoby oddziaływać w odniesieniu do wód powierzchniowych.

Dnia 13.06.2012r. do Urzędu Gminy Lubicz (nr rej. 5790) wpłynęła opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego z warunkami do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz 16.07.2012r.wpłynęło postanowienie (nr rej. 6789) Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z uzgodnieniami realizacji przedsięwzięcia i określające następujące warunki wymienione w sentencji decyzji.

W związku z powyższy orzeczono jak w sentencji.  

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach traci ważność po upływie czterech lat, od dnia, w którym stała się ostateczna. Termin ważności decyzji może ulec wydłużeniu o dwa lata, jeżeli realizacja planowanego przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko przebiega etapowo oraz nie zmieniły się określone w decyzji.

Zgodnie z art.84, ust.2 ustawy z dnia 3 października 2008 r o udostępnieniu informacji o środowiska i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U z 2008 r, Nr.199, poz.1227) integralną częścią niniejszej decyzji jest charakterystyka przedsięwzięcia.

POUCZENIE:

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu, ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń, za pośrednictwem Wójta Gminy Lubicz w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

 

Otrzymują:

1. Pan Marian Kisielewski, ul. Dworcowa 24, 87-162 Lubicz

2. Zarząd Dróg , Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, ul. Toruńska 36 A, 87-162 Lubicz,

3. pozostałe strony wg załącznika

4. a/a

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska

    ul. Dworcowa 63

    85-950 Bydgoszcz

2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

    ul. Szosa Bydgoska 1

    87-100 Toruń

 

 

 

 Załącznik nr 1

Charakterystyka przedsięwzięcia

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na wydobywaniu kopaliny pospolitej - kruszywa naturalnego (piasku ze żwirem) metodą odkrywkową bez użycia materiałów wybuchowych, ze złoża "MŁYNIEC XXXVIII" o powierzchni całkowitej obszaru górniczego 17782 m czyli ok. 1,8 ha i projektowanym wydobyciu do 20 tys. m /rok, w miejscowości Młyniec Pierwszy na części działek ewidencyjnych nr 73/2 i 73/9 gmina Lubicz. Eksploatacja złoża odbywać się będzie maksymalnie do głębokości 13,1 m. Wielkość zasobów kruszywa naturalnego złoża "MŁYNIEC XXXVIII" oszacowano na poziomie 174,3 tys. m3, czyli 349 tys. Mg, natomiast ilości możliwe do wydobycia wynoszą 186,3 tys. Mg. Przedmiotowe przedsięwzięcie położone jest w centralnej części województwa kujawsko - pomorskiego na gruntach miejscowości Młyniec Pierwszy w gminie Lubicz, powiat toruński, w odległości około 6 km od siedziby gminy.

Zgodnie z fizyczno-geograficznym podziałem Polski (wg J. Kondrackiego 1978 r.), rejon złoża znajduje się w obrębie Doliny Drwęcy stanowiącej element składowy makroregionu Pojezierze Chełmińsko - Dobrzyńskie. Udokumentowany teren położony jest w obrębie wyższego tarasu rzeki Drwęcy, wymodelowanego w wyniku erozji i sedymentacji rzecznej u schyłku ostatniej fary zlodowacenia północnopolskiego (wg R. Galom - 1931 i 1948 r.). Powierzchnia całkowita złoża wynosi 17782 m , czyli ok. 1,80 ha. Złoże posiada kształt zbliżony do prostokąta. Dłuższe boki są równolegle do drogi gminnej i mają przebieg południowy - wschód, północny - zachód natomiast północno - zachodnia granica złoża pokrywa się z granicą złoża "MŁYNIEC XXXI", którego aktualnie eksploatacja jest na ukończeniu.

Złoże położone jest na terenie rolniczym, poza zwartą zabudową wsi Młyniec. Od strony:

•    północno - wschodniej i południowo -wschodniej granica złoża przebiega minimum 6 m od granicy działki a tym samym zapewnia pozostawienie wymaganego przez Polską Normą pasa ochronnego od nieruchomości gruntowej nie należącej do przedsiębiorcy.

•   od strony południowo - zachodniej teren złoża przylega do pozostałych gruntów działek 73/2 i 73/9, których szerokość jest większa niż wymagane szerokości pasów ochronnych,

•   od strony północno - zachodniej złoże graniczy ze złożem "MŁYNIEC XXXI", będącego na ukończeniu eksploatacji.

Użytkownikiem planowanego do eksploatcji złoża kopaliny naturalnej - piasku ze żwirem w obrębie miejscowości Młyniec Pierwszy, jest Pan Marian Kisielewski prowadzący działalność pod nazwą Eksploatacja Kruszywa Marian Kisielewski. Na dokumentowanym terenie nie prowadzono wcześniej eksploatacji kruszywa naturalnego.

Cały obszar złoża "MŁYNIEC XXXVIII" stanowią grunty rolne i w jego obrębie wstępują gleby następujących klas bonitacji: IVb - gleby orne średnie, V - gleby orne słabe.

W rejonie złoża występują piaski różnej granulacji miejscami przewarstwione pospółkami. W granicach udokumentowanego złoża nie występują budynki i inne elementy infrastruktury technicznej, dla których należałoby wyznaczyć filary lub pasy ochronne.

Kruszywo naturalne ze złoża "MŁYNIEC XXXVIII" zgodnie z wynikami uzyskanymi z badań laboratoryjnych zależnie od lokalizacji w złożu może być wykorzystywane dla celów drogownictwa i budownictwa ogólnego.

Najbliższe zabudowania znajdują się w odległości około 150 m na południowy wschód od planowanego przedsięwzięcia.

Ponadto planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest naObszarze Chronionego Krajobrazu Doliny Drwęcy, który został wyznaczony na mocy Rozporządzenia Wojewody Kujawsko - Pomorskiego nr 12/05 z dnia 9 czerwca 2005 r. (Dz. Urz. Woj. Kujawsko - Pomorskiego Nr 72, poz. 1376). Jest to wyróżniający się przyrodniczo i krajobrazowo tereny o różnych typach ekosystemów. Ponadto Sejmik Województwa Kujawsko - Pomorskiego przyjął uchwałę Nr VI/106/11 z dnia 21 marca 2011 r. w sprawie obszarów chronionego krajobrazu. Prowadzenie działalności na przedmiotowym terenie musi uwzględnić podstawowe zasady gospodarowania w obszarze chronionego krajobrazu.

Powierzchnia zajmowanych nieruchomości, a także obiektu budowlanego oraz sposób ich dotychczasowego wykorzystania i pokrycia szatą roślinną

Dokumentowane złoże nie było dotychczas eksploatowane.

Powierzchnia całkowita złoża i projektowanej działalności wynosi 17782 m , czyli około 1,80 ha.

Przedmiotowe złoże stanowią ją grunty orne. Złoże budują gleby średniej i słabej klasy bonitacji, czyli RIVb i RV.

Teren ten jest obecnie użytkowany rolniczo. W granicach złoża brak jest wszelkich elementów uzbrojenia terenu oraz zabudowań. Najbliższe zabudowania znajdują się w odległości około 150 m na południowy wschód od złoża.

Przedmiotowe złoże ma kształt zbliżony do prostokąta. Dłuższe boki są równolegle do drogi gminnej i mają przebieg południowy - wschód, północny - zachód natomiast północno - zachodnia granica złoża pokrywa się z granicą złoża "MŁYNIEC XXXI", będącego na ukończeniu eksploatacji.

Najbliższy ciekiem wodnym jest rzeka Drwęca oddalona od planowanego przedsięwzięcia o około 500 m na południowy wschód.

Większy kompleks leśny oddalony jest od planowanego przedsięwzięcia do 100 m na północ i północny wschód.

Udokumentowane złoże kruszywa naturalnego zalega w formie pokładowej. Jego strop stanowi granica pomiędzy glebą, piaskami zaglinionymi i pospółką gliniastą a kruszywem naturalnym zaliczonym do serii złożowej. Spąg złoża podścielony jest utworami spoistymi.

Grubość nadkładu wynosi 0,6 - 1,9 m, średnio 1,3 m.

Miąższość udokumentowanej serii złożowej wynosi od 6,9 m do 13,1 m

Różnice w miąższości złoża związane są generalnie z morfologią spągu złoża, który w sposób gwałtowny wznosi się w kierunku północnozachodnim. Głównym osadem serii złożowej są piaski o różnej granulacji przewarstwione pospółkami i żwirami (średni punkt piaskowy wynosi 71,7 %). Zawartość pyłów wynosi - od 0,3 % do 1,8 % - średnio 0,9 % .

Na podstawie wykonanych obecnie badań i danych archiwalnych złoże zalega w warunkach suchych i częściowo zawodnionych, lustro wody kształtuje się na rzędnych 52,9 m n.p.m. - 54,9 m n.p.m. Przedstawiona budowa geologiczna złoża pozwala na zaliczenie złoża "MŁYNIEC XXXVIII" do II grupy złóż surowcowych.

Eksploatacja złoża prowadzona będzie odkrywkowo, bez użycia materiałów wybuchowych. Zastosowany zostanie system stokowo - wgłębny, dwa piętra eksploatacyjne - oddzielnie piętro suche i zawodnione, bez obniżania poziomu wody w wyrobisku.

Wydobycie kopaliny i jej załadunek oraz usuwanie nadkładu prowadzone będzie przy użyciu typowego sprzętu mechanicznego (koparka, ładowarka, spycharka) posiadającego niezbędną dokumentację techniczno - ruchową.

Urobek będzie na bieżąco ładowany na samochody i wywożony w stanie naturalnym bez przeróbki poza obszar kopalni. Wielkość rocznego wydobycia kopaliny nie przekroczy 20 tyś.  m3/ rok. Do wywozu kopaliny stosowane będą samochody ciężarowe o ładowności do ok. 25 t.

Przed przystąpieniem do eksploatacji należy zdjąć z powierzchni złoża nadkład glebowy. Nadkład usuwany będzie na tymczasowe nadpoziomowe zwałowiska usytuowane wzdłuż granic złoża. Powstałe w ten sposób naturalne ekrany ograniczą rozprzestrzenianie się hałasu. Nachylenie skaip zwałów nadkładu nie będzie większe od 35 %, a ich odsunięcie od górnej krawędzi wyrobiska wynosić będzie nie mniej niż 1,5 - 2,0 m. Maksymalna wysokość zwałowisk wynosić będzie 3,0 m. Część nadkładu może być również umieszczana bezpośrednio w wyrobisku poeksploatacyjnym, po wybraniu złoża do spągu. Materiał ten zostanie wykorzystany do rekultywacji wyrobiska poeksploatacyjnego. Niewielka część nadkładu może być wywieziona poza rejon zakładu górniczego i zagospodarowana np. do poprawy struktury gruntów, rekultywacji innych zdewastowanych terenów, budowy i remontów gruntowych odcinków dróg wywozu kopaliny.

drukuj (DECYZJA)

Metryka

  • opublikował: Kamila Mróz
    data publikacji: 2012-08-08 11:11

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 144474
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2014-04-22 08:36:31