Biuletyn Informacji Publicznej
URZĄD GMINY LUBICZ

Wyszukiwarka

Odnośniki

Intranet

Zaloguj się
:
:

Kalendarium

« poprzedni miesiącstyczeń 2022» następny miesiąc
PnWtŚrCzwPtSobNd
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.lubicz.pl

Treść strony


DECYZJA

ROŚ.6220.20.2011                                                                                       Lubicz, 2012.08.08.

DECYZJA

Na podstawie art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami), art. 71 ust.1, ust.2 pkt.2, art.72 ust.1 pkt.4, art.85 ust.1 i 2 oraz art. 88 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o   udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 ze zmianami) § 3ust.1 pkt. 40 lit. a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010r. Nr.213,poz.1397 ze zmianami) oraz upoważnienia Wójta Gminy Lubicz – decyzja nr ORG-0153-6/10 z dnia 22.12.2010 r., po rozpatrzeniu wniosku nr rej. 12876– złożonego w dniu 20.12.2011r. przez Inwestora „SORT – KRUSZ” Sławomira Muchewicza, ul. Toruńska 22, Młyniec Pierwszy, 87-162 Lubicz, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji kruszywa naturalnego ze złoża „Młyniec XXXIX” na działce nr geod. 66/2 -obręb Młyniec Pierwszy, Gmina Lubicz.

Określam

- dla Inwestora „SORT – KRUSZ” Sławomira Muchewicza, ul. Toruńska 22, Młyniec Pierwszy, 87-162 Lubicz, w związku z realizacją przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji kruszywa naturalnego ze złoża „Młyniec XXXIX” na działce nr geod. 66/2 - obręb Młyniec Pierwszy, Gmina Lubicz, warunki środowiskowe korzystania ze środowiska naturalnego polegające na:

I. Na etapie realizacji, eksploatacji i likwidacji przedsięwzięcia należy podjąć następujące działania:

1.  Materiały, pojazdy i maszyny, a także urobek przechowywać tylko w wyznaczonych do tego celu miejscach.

2.  Zabiegi związane z konserwacją maszyn i uzupełnianiem paliwa wykonywać w miejscach do tego przystosowanych.

3.  Podczas realizacji inwestycji używać wyłącznie sprawnego sprzętu i monitorować ewentualne wycieki substancji ropopochodnych, które mogą powstać w wyniku awarii.

4.  Zdejmowany nadkład zagospodarować do uformowania wałów okalających i zabezpieczających wyrobisko i wykorzystywać do rekultywacji terenów poeksploatacyjnych.

5.  Wszelkie prace związane z emisją uciążliwego hałasu (zarówno wydobycie kruszywa, jak i jego wywóz) prowadzić w godzinach dziennych, od godz. 6.00 do godz. 18.00.

6.  Przez cały okres eksploatacji utrzymywać drogi dojazdowe do kopalni w dobrym stanie technicznym, umożliwiającym płynność ruchu.

7.  W okresach suchych i wietrznych gruntowe drogi wywozu kruszywa zraszać wodą.

8.  Dokonywać systematycznej kontroli wszystkich maszyn i urządzeń pod kątem wzrostu hałasu, a w razie przekroczeń przeprowadzać naprawy oraz dodatkowe adaptacje akustyczne.

9.  Wytwarzane odpady gromadzić w wyznaczonych miejscach w sposób selektywny, w szczelnych i oznakowanych pojemnikach, do czasu zebrania ekonomicznie uzasadnionej partii, którą należy przekazać uprawnionej jednostce do unieszkodliwienia.

10. Odpady niebezpieczne magazynować w sposób uniemożliwiający przedostawanie się substancji niebezpiecznych do środowiska, tzn. w szczelnie zamkniętych pojemnikach, w miejscach zadaszonych, o utwardzonym i nieprzepuszczalnym podłożu, zabezpieczonych przed dostępem osób postronnych.

11.  Nie dopuszcza się składowania w wyrobisku jakichkolwiek odpadów i wylewania ścieków.

12.  Podczas prac wydobywczych prowadzić kontrolę wykopów pod kątem obecności chronionych gatunków, w tym płazów, a w przypadku stwierdzenia uwięzionych zwierząt, podjąć czynności zmierzające do ich przeniesienia poza teren inwestycji, na odpowiednie dla nich siedliska.

13.  W przypadku stwierdzenia obecności jaskółki brzegówki (Riparia riparia) na zboczach urobisk, zbocze takie zabezpieczyć i pozostawić do wyprowadzenia lęgów przez ww. gatunek tzn. do 15 sierpnia. Należy także ograniczyć prace wydobywcze w sąsiedztwie zasiedlonej skarpy w okresie od 01 maja do 31 lipca.

W dokumentacji wymaganej do wydania koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż należy uwzględnić następujące wymagania dotyczące ochrony środowiska:

1.  Drogi dojazdowe w maksymalnym stopniu dopasować do istniejącej sieci drogowej.

2.  Pozostawić pas ochronny o szerokości 10 m od cieku wodnego zlokalizowanego w południowo - wschodniej części działki,

3.  Bezpośrednio po zakończeniu eksploatacji wyrobisko należy zrekultywować

dopuszcza się przeznaczenie na sztuczny zbiornik wodny, przy czym nachylenie ścian powstałego zbiornika nie może być większe niż 35° w części suchej i 27° w części zawodnionej (zgodnie z raportem), a nie mniej niż 40% długości brzegów zbiornika należy obsadzić roślinnością rodzimą, zgodną z typem siedliska.

III.  Przed rozpoczęciem realizacji przedsięwzięcia nie należy przeprowadzić oceny oddziaływania na środowisko oraz postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż.

IV. W przypadku wykonywania działalności pogarszającej stan środowiska, zostaną podjęte odpowiednie decyzje nakazujące wstrzymanie takiej działalności do czasu zainstalowania urządzeń lub wykonania innych czynności zabezpieczających środowisko.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 71 ust. 2, art.73 ust.1 oraz art.74 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U z 2008 r. Nr 199, poz.1227 ze zmianami) wnioskiem dnia 20.12.2011r. nr rej. 12877 złożonym przez Pana Sławomira Muchewicza, ul. Toruńska 22, Młyniec Pierwszy, 87-162 Lubicz, zwrócono się do Wójta Gminy Lubicz w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach korzystania ze środowiska naturalnego dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji kruszywa naturalnego ze złoża „Młyniec XXXIX” na działce nr geod. 66/2 - obręb Młyniec Pierwszy, Gmina Lubicz.

Obszar działki nr 66/2 wynosi 0,77 ha. Inwestor planuje roczne wydobycie kruszywa do 20 tys. m3/rok w miejscowości Młyniec Pierwszy bez użycia materiałów wybuchowych. Na podstawie treści złożonego wniosku, analizy załączników w postaci karty informacyjnej przedsięwzięcia, map lokalizujących miejsce realizacji zamierzenia Wójt Gminy Lubicz stwierdził, że planowane przedsięwzięcie jest określone w § 3 ust.1 pkt. 40 lit. a Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r.(Dz. U. z 2010r. Nr 213, poz. 1397 ze zmianami) i może zostać zakwalifikowane, jako przedsięwzięcie spełniające wymogi art.59 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U z 2008 r. Nr 199, poz.1227 ze zmianami).

Zgodnie z wymaganą procedurą Wójt Gminy Lubicz określił strony postępowania i dnia 10.01.2012 r. pismem nr ROŚ.6220.20.2011 zawiadomił strony postępowania o wszczęciu postępowania administracyjnego oraz o możliwości zapoznania się z aktami sprawy, uzyskania wyjaśnień, składania wniosków i zastrzeżeń. Dnia 11.01.2012 r. Wójt Gminy zwrócił się odpowiednimi pismami nr ROŚ.6220.20.2011 do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy o wydanie opinii o konieczności przeprowadzenia oceny o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko i o zakresie i konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na prowadzeniu eksploatacji kruszywa naturalnego (piasek i żwir) na działkach nr geod. 66/2 – obręb Młyniec Pierwszy w miejscowości Młyniec Pierwszy, gmina Lubicz, powiat toruński, Inwestor „SORT – KRUSZ”  Sławomir Muchewicz, ul. Toruńska 22, Młyniec Pierwszy, 87-162 Lubicz.

Treść wystąpień do upoważnionych organów o wydanie opinii o zakresie raportu została przekazana stronom postępowania drogą pocztową za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Dnia 24.01.2012 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu wydał opinię nr N.NZ-402-L-6/12 (nr rej.1107 data wpływu 30.01.2012), który zaopiniował dla przedmiotowej inwestycji konieczność przeprowadzenia oceny o oddziaływaniu na środowisko, zgodnie z art. 66 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o ochronie środowiska i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy postanowieniem WOO-4240.29.2012.BW z dnia 27.01.2012 r.(nr rej. 1108 z dnia 30.01.2012 r.) wyraził opinię o konieczności przeprowadzenia oceny o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko i określił zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Wójt Gminy Lubicz po dokonaniu szczegółowej analizy treści opinii upoważnionych organów, dnia 01.02.2012 r. wydał postanowienie nr ROŚ.6220.20.2011, w którym stwierdził konieczność przeprowadzenia dla przedmiotowego przedsięwzięcia oceny oddziaływania na środowisko oraz ustalił obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko naturalne w zakresie art.66 ust.1, pkt.1-9 i 11-20,a także ust. 2 i 6 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2008r., Nr 199, poz. 1227 ze zmianami) oraz Wójt Gminy Lubicz postanowieniem z dnia 08.02.2012 r. orzekł o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu na środowisko.

Inwestor pismem z dnia 08.05.2012r. (nr rej. 5772) złożył raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w myśl art.66 ustawy z dnia 3 października 2008 i Wójt Gminy Lubicz pismem ROŚ.6220.20.2011 z dnia 19.06.2012r. zwrócił się ponownie do upoważnionych organów Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu o wydanie postanowień i opinii uzgadniających warunki korzystania ze środowiska naturalnego dla realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia.

            W dniu 19.06.2012r. zgodnie z art.33 ustawy z dnia 3 października 2010 Wójt Gminy Lubicz w drodze obwieszczenia ROŚ.6220.20.2011 podał do wiadomości publicznej informację o możliwości składania wniosków i uwag w terminie 21 dni od daty publikacji obwieszczenia. Obwieszczenie to zostało przekazane pismem z dnia 19.06.2012r. nr ROŚ.6220.20.2011. Przewodniczącemu Rady Sołeckiej Wsi Młyniec Pierwszy w celu podania do publicznej wiadomości, w sposób zwyczajowo przyjęty, mieszkańcom Sołectwa, a także zostało opublikowane na tablicy ogłoszeń UG Lubicz oraz stronie internetowej UG. W okresie publikacji obwieszczenia nie wpłynęły do Wójta Gminy wnioski i uwagi związane z udziałem społeczeństwa w postępowaniu.

Dnia 23.07.2012r. do Urzędu Gminy Lubicz (nr rej. 7125) wpłynęła opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego z warunkami do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz 20.07.2012r. wpłynęło postanowienie (nr rej. 6974) Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z uzgodnieniami realizacji przedsięwzięcia i określające warunki wymienione w sentencji decyzji. Wójt Gminy spełniając warunki art.10 KPA  zawiadomieniem ROŚ.622020.2011 z dnia 24.07.2012 powiadomił strony postępowania o możliwości zgłaszania uwag, wniosków i zastrzeżeń w sprawie. W wyznaczonym terminie żadne wnioski stron postępowania nie wpłynęły.

W związku z powyższym orzeczono jak w sentencji.  

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach traci ważność po upływie czterech lat, od dnia, w którym stała się ostateczna. Termin ważności decyzji może ulec wydłużeniu o dwa lata, jeżeli realizacja planowanego przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko przebiega etapowo oraz nie zmieniły się określone w decyzji.

Zgodnie z art.84,ust.2 ustawy z dnia 3 października 2008 r o udostępnieniu informacji o środowiska i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U z 2008 r, Nr.199, poz.1227) integralną częścią niniejszej decyzji jest charakterystyka przedsięwzięcia.

POUCZENIE:

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu, ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń, za pośrednictwem Wójta Gminy Lubicz w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Otrzymują:

1. „SORT – KRUSZ” Sławomir Muchewicz, ul. Toruńska 22, Młyniec Pierwszy, 87-162 Lubicz,

2. Zarząd Dróg , Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, ul. Toruńska 36 A, 87-162 Lubicz,

3. pozostałe strony wg załącznika

4. a/a

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska ul. Dworcowa 63, 85-950 Bydgoszcz

2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, ul. Szosa Bydgoska 1, 87-100 Toruń

 

Załącznik

Charakterystyka Przedsięwzięcia

Całkowita powierzchnia  działki nr  66/2  i planowanego przedsięwzięcia wynosi  0.77ha, w  tym powierzchnia złoża wynosi  0,73 ha.  Wielkość wydobycia w skali rocznej wyniesie  do 20 tys.m3/ rok i będzie prowadzona bez użycia materiałów wybuchowych .Złoże leży na gruntach miejscowości Młyniec Pierwszy, w  gminie Lubicz, powiecie toruńskim, województwie kujawsko-pomorskim na działce nr 66/2.Złoże znajduje się na terenie rolniczym, poza zwartą zabudową mieszkaniową wsi Młyniec Pierwszy. Zabudowa wsi znajduje się w odległości ca 1km na południowy wschód od rejonu złoża.

Położone jest między drogą gruntową o nr ew 81 (na północnym zachodzie) odchodzącą od drogi asfaltowej z Brzezinka do Młyńca Pierwszego, a niewielkim ciekiem będącym dopływem Drwęcy (na południowym wschodzie).

W sąsiedztwie złoża znajdują się:

- od północy droga gruntowa o nr ew. 81, odchodzi od drogi asfaltowej z Brzezinka do Młyńca Pierwszego i prowadzi na wschód do pól i lasu;

- od południowego wschodu niewielka dolinka z ciekiem wodnym (dopływem Drwęcy);

- od zachodu  działka rolna o nr ew. 66/7;

- od wschodu  działka rolna o nr ew. 66/5.

Pod względem fizycznogeograficznym teren złoża położony jest w północnej części Pojezierza Dobrzyńskiego, stanowiącego część Pojezierza Chełmińsko-Dobrzyńskiego. Złoże znajduje się na prawobrzeżnym tarasie Drwęcy. Drwęca przepływa w odległości ca 1,1 m na południowy wschód od złoża.W obrębie złoża brak jest wód powierzchniowych.

       Na terenie złoża brak jest obiektów budowlanych, zabudowań gospodarczych i innych elementów uzbrojenia terenu

 Obsługa komunikacyjna:

-  lokalizacja wjazdu i wyjazdu:  wjazd na złoże i wyjazd ze złoża będzie odbywał się z drogi gruntowej o nr 81

-   ilość miejsc parkingowo-postojowych na terenie objętym inwestycją
i na obszarach przyległych.– nie dotyczy

-  ilość samochodów osobowych (szt./dobę):   ca 2-3

-   ilość samochodów ciężarowych i innych pojazdów (5-6 szt./dobę)

Natężenie ruchu pojazdów wywożących urobek jest uzależniony od wielkości zapotrzebowania rynku na surowiec. Poniżej przedstawiono przypuszczalne  natężenia ruchu pojazdów transportujących kopalinę przy uwzględnieniu następujących założeń:

-  eksploatacja prowadzona będzie w ciągu 280 dni  w roku w ciągu roku wydobycie  wyniesie ca 35 tys. ton kruszywa (tj. ca 125 ton dziennie).

kruszywo wywożone będzie samochodami ciężarowymi o możliwości załadunku 20-30 ton.

Przyjęto udział 50% samochodów o ładowności 20 t i 50% samochodów o ładowności 30 t. 

     Uwzględniając powyższe założenia wyliczono, że częstotliwość kursów wynosić będzie średnio 5-6 kursów dziennie, co oznacza, że o tyle może wzrosnąć częstotliwość ruchu pojazdów na drogach dojazdowych do zakładu górniczego.

          Udokumentowane w kat. C1 zasoby geologiczne bilansowe złoża „MŁYNIEC XXXIX” wynoszą 95,15 tys. ton kruszywa naturalnego o średnim punkcie piaskowym 89,0 %.

Serię złożową w stropie tworzą piaski drobno, średnio i różnoziarniste które ku spągowi przechodzą w piaski ze żwirem i otoczakami.

Miąższość udokumentowanej serii złożowej waha się od  7,3 m  w otw. nr 1/11 (północno zachodnia część złoża) do 8,6 m w otworze nr 3/11 (południowa część złoża), średnia miąższość złoża wynosi 7,9 m.

W nadkładzie występuje gleba oraz piaski zaglinione drobno i średnioziarniste oraz glina pylasta w otworze nr 1/11. Grubość nadkładu waha się od 1,3 m w otworze nr 3/11 do 2,3 m w otworze nr 1/11; średnio 1,9 m.

Złoże „Młyniec XXXIX” jest złożem częściowo zawodnionym. W złożu nawiercono poziomy wody o swobodnym zwierciadle. Występuje on na głębokości od 3,7 m p.p.t. w otworze nr 1/11 do 4,7 m p.p.t. w otworze nr 2/11 tj. na rzędnej 54,5 – 55,8 m n.p.m, średnio 55,4 m npm. Zwierciadło wody nachylone jest w kierunku południowo wschodnim ku Drwęcy i Strudze Rychnowskiej.

           Warunki geologiczno-górnicze w złożu „Młyniec XXXIX” są następujące:

-          powierzchnia złoża:                                                  7 317m2

-          głębokość spągu złoża:                                        9,6  –   10,0 m ppt

-          grubość nadkładu:                                               1,3–    2,3 m, średnio  1,9 m

-          miąższość złoża:                                                   7,3  –  8,6 m,   średnio 7,9m

      w tym miąższość warstwy suchej:                        1,6  –   3,0m

                                      i warstwy zawodnionej:          5,5 –   6,2 m

-          warunki zalegania:złoże jest częściowo zawonione

 

Kruszywo ze złoża „Młyniec XXXIX” przydatne drogownictwie jest do budowy nasypów,  do stabilizacji gruntu cementem do stabilizacji mechanicznych, oraz w budownictwie może być wykorzystywane do betonów cementowych. 

Ne przewiduje się przeróbki kruszywa.

Na terenie kopalni przewiduje się pracę następującego sprzętu:

•   koparka do urabiania złoża.  Ilość 1 szt.

•   ładowarka do urabiania złoża, załadunku kopaliny na środki transportu. Ilość 1 szt.

•   spycharka do przepychania nadkładu na zwałowiska Ilość 1 szt.

Wszystkie te maszyny są ruchome, nie związane trwale z gruntem.

Powierzchnię części działki nr 66/2 przeznaczonej do badań stanowią  grunty rolne klasy IV i V   (RIVa – 0,1 ha,  RIVb– 0,41 ha, RV – 0,26 ha).

Grunty rolne są użytkowane rolniczo,  grunty rolne corocznie obsiewane były zbożem.

Szata roślinna znajdująca się na terenie planowanej inwestycji:    

Na terenie planowanej inwestycji nie znajdują się żadne drzewa i krzewy.

określenie ewentualnych kolizji planowanej inwestycji z istniejącą zielenią: nie przewiduje się żadnej kolizji z istniejącą zielenią podczas realizacji inwestycji, ponieważ nie przewiduje się żadnej wycinki drzew .

Udostępnienie złoża polega zdjęciu nadkładu. Nadkład usuwany będzie systematycznie, wraz z postępem prac wydobywczych. Do usuwania nadkładu użyta będzie koparka bądź ładowarka. Wyprzedzenie skarpy nadkładu w stosunku do skarpy eksploatacyjnej powinno wynosić około 15 m. 

Prace wydobywcze prowadzone będą w dostosowaniu do warunków geologiczno-górniczych złoża i możliwości technicznych maszyn używanych do urabiania złoża.

Eksploatacja złoża prowadzona będzie odkrywkowo, bez użycia materiałów wybuchowych wyrobiskiem wgłębnym, systemem ścianowym, dwoma piętrami eksploatacyjnymi suchym i zawodnionym.

      Rozpoczęcie eksploatacji  nastąpi od południowej granicy złoża tj. w rejonie otworu nr 3/11.

      Warstwa sucha złoża (I – piętro)  o miąższości  od  1,1 m do 2,5 m  eksploatowana będzie podpoziomowo z poziomu roboczego założonego na stropie złoża lub nadpoziomowo z poziomu założonego ca 0,5 nad poziomem wody.

Do eksploatacji I piętra użyta będzie koparka jednonaczyniowa hydrauliczna.

Piętro zawodnione (II – piętro)  o miąższości  (łącznie  z 0,5 m półką nad powierzchnią wody) w granicach od 6,0 m do 6,7m eksploatowane będzie podpoziomowo z poziomu roboczego założonego ca 0,5m nad poziomem wody.

Front robót eksploatacyjnych podczas eksploatacji pierwszego i drugiego piętra postępował będzie w kierunku północno-zachodnim

Do eksploatacji II piętra  będzie  użyta koparka jednonaczyniowa hydrauliczna o maksymalnej głębokości kopania zapewniającej wydobycie kruszywa do spągu.

W nadkładzie występuje gleba oraz piaski zaglinione drobno i średnioziarniste oraz glina pylasta w otworze nr 1/11. Grubość nadkładu waha się od 1,3 m w otworze nr 3/11 do 2,3 m w otworze nr 1/11; średnio 1,9 m.

Kubatura nadkładu zalegającego nad powierzchnią eksploatacyjną wynosi około 9,8 tys.m3  Wysokość nadpoziomowych zwałowisk nadkładu będzie wynosiła max. 3 m, a nachylenie ich skarp do 350.

Kopalina nie będzie przesiewana.

Transport surowca odbywał się będzie przy pomocy samochodów ciężarowych.

Nadkład zdejmowany będzie przy użyciu spycharki i koparki łyżkowej. Nadkład będzie zwałowany na poza granicą eksploatacji w obrębie pozostawionych pasów ochronnych dla drogi gruntowej, sąsiednich działek i rowu. Część nadkładu może być wywieziona poza teren kopalni i wykorzystana do rekultywacji innych terenów zdewastowanych. Nadkład zgromadzony na zwałach sukcesywnie będzie przemieszczany do wyrobiska po wyeksploatowaniu części powierzchni złoża do spągu.

 W trakcie eksploatacji nie będą powstawały odpady. Praca kopalni odbywała się będzie tylko w porze dziennej.

Część nadkładu złożona będzie na tymczasowych zwałowiskach wzdłuż granic eksploatacji w obrębie wyznaczonych pasów ochronnych, będzie złożona w wyrobisku poeksploatacyjnym o ile kopalina została wyeksploatowana do spągu.. 

Wymagany kąt nachylenia zboczy zwałowisk nadkładu wynosi maksymalnie 35 stopni, a ich odsunięcie od krawędzi wyrobiska nie mniejsze od 1,0 m.

Prace eksploatacyjne wykonywane będą przy użyciu maszyn o napędzie spalinowym. Woda do celów socjalnych będzie dowożona w pojemnikach.

Na terenie zakładu górniczego przewiduje się umieszczenie pomieszczenia biurowo-socjalnego typu barakowóz lub kontener oraz toaleta typu TOY-TOY. 

Zakład górniczy „MŁYNIEC XXXIX” nie będzie korzystał z żadnych surowców, poza paliwem i materiałami eksploatacyjnymi dla maszyn pracujących w zakładzie górniczym. Przy założeniu pracy 10 godzin dziennie, (okresowo w ciągu roku , gdyż wydobycie nie może przekroczyć 20 tys. m3)  maszyny zakładu górniczego będą orientacyjnie zużywać około 100 - 200 l paliwa dziennie.

Podczas pracy maszyn urabiających, skrywających złoże oraz transportu kopaliny do atmosfery w wyniku spalania paliw będzie emitowany, dwutlenek węgla, tlenek węgla, tlenki siarki, tlenki azotu oraz węglowodory ropopochodne. Emisja spalin z maszyn pracujący bezpośrednio przy eksploatacji oraz samochodów transportujących kruszywo będzie miała zasięg lokalny, punktowy ze względu na niską lokalizację emitorów (rury wydechowe) w stosunku do powierzchni terenu. Wyżej wymienione oddziaływanie ma charakter znikomy z uwagi na niewielką ilość pracującego sprzętu.

Źródłem emisji związanej z procesem wydobywania kopaliny są także źródła tzw. emisji niezorganizowanej, polegającej na emisji pyłu podczas: zdejmowania i składowania nadkładu, urabiania kopaliny oraz załadunku i transportu. Szczególnie może to być odczuwalne w przypadku długotrwałej suszy i przy wietrznej pogodzie. Pył powstający podczas eksploatacji kopalin naturalnych nie zawiera związków szkodliwych.

 

Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku powodowanego przez poszczególne grupy źródeł hałasu, wyrażone wskaźnikami Laeq D i Laeq N, podane są w tabeli „Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku” załącznika do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. W sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. Nr 120, poz. 826).

Wskaźniki LaeqD i LaeqN mają zastosowanie do ustalania i kontroli warunków korzystania ze środowiska w odniesieniu do jednej doby.

Dla hałasu emitowanego przez instalacje, wskaźnik LaeqD odnosi się do przedziału czasu odniesienia równego 8 najmniej korzystnym godzinom dnia kolejno po sobie następującym a wskaźnik LaeqN odnosi się do przedziału czasu odniesienia równego 1 najmniej korzystnej godzinie nocy.

Wartości poziomów dopuszczalnych są zależne od funkcji urbanistycznej, jaką spełnia dany teren. Ich zakres podzielono na 4 klasy. Dla terenów wymagających intensywnej ochrony przed hałasem określane są najniższe poziomy dopuszczalne, natomiast dla terenów gdzie ochrona przed hałasem nie jest zagadnieniem krytycznym poziomy dopuszczalne są najwyższe. Przyjęta podstawa kategoryzacji terenów – jego funkcja urbanistyczna – jednoznacznie wskazuje na ścisłe związki między ochroną środowiska przed hałasem, a zagospodarowaniem przestrzennym.

W świetle powyższego rozporządzenia obiektami akustycznie chronionymi jest zabudowa mieszkaniowa, w tym również zabudowa typu zagrodowego.

Zgodnie z poz. 2B tabeli „Dopuszczalne Poziomy hałasu w środowisku”, poziom hałasu instalacyjnego na terenach zabudowy zagrodowej, wielorodzinnej oraz mieszkaniowo-usługowej nie może przekroczyć następujących wartości równoważnego poziomu dźwięku A: Laeq D=55 dB dla kolejnych 8 godzin pory dnia,

  Laeq N=45 dB dla jednej najmniej korzystnej godziny nocy.

Eksploatacja kruszywa odbywać się będzie wyłącznie w porze dnia, co oznacza, że emisja hałasu z terenu kopalni „Młyniec XXXIX ” nie może przekroczyć na terenach najbliżej położonej zabudowy zagrodowej poziomu Laeq D=55 dB dla kolejnych 8 godzin pory dnia.

Źródła hałasu:

Na analizowanym terenie znajdować się będą wyłącznie zewnętrzne źródła hałasu takie jak:

-  koparka do urabiania złoża - ilość 1 szt., koparka łyżkowa do zbierania nadkładu szt. 1

-   ładowarka do urabiania złoża, załadunku kopaliny na środki transportu: ilość 1 szt.

-    Okresowo spycharka do przepychania nadkładu na zwałowiska i ze zwałowisk oraz obniżania ściany roboczej: ilość 1 szt.

Dopuszczalny poziom mocy akustycznej ww. maszyn, zgodnie z załącznikiem do Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 15 lutego 2006 zmieniającego rozporządzenie w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do środowiska, nie może przekroczyć następujących wartości:

spycharka – 105 dB;

ładowarka, koparka – 105 dB.

Dodatkowym zewnętrznym źródłem hałasu będzie załadunek i transport surowca samochodami ciężarowymi. Omówione wyżej źródła hałasu będą aktywne wyłącznie w godzinach dziennych, pomiędzy 6.00 a 18.00.

Poziom mocy akustycznej ruchomych źródeł hałasu, tj. pojazdów samochodowych ciężarowych wywożących kruszywo z terenu kopalni, przyjęto na podstawie publikacji „Poziom mocy akustycznej ruchomych źródeł hałasu poruszających się ruchem przyspieszonym lub opóźnionym” – Materiały XXVIII Szkoły Zimowej Zwalczania Zagrożeń Wibroakustycznych, Wisła – Gliwice 2000. Średnia wartość poziomu mocy akustycznej samochodów ciężarowych poruszających się ruchem przyspieszonym od prędkości 0 km/h do 20 km/h wynosi 101 dB a w przypadku ruchu opóźnionego od prędkości 20 km/h do 0 km/h wynosi 94 dB.

W świetle Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. W sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. Nr 120, poz. 826) teren planowanego przedsięwzięcia nie jest terenem akustycznei chronionym.

Złoże znajduje się z dala od zabudowy mieszkaniowej. Najbliżej położone tereny akustycznie chronione to: pojedyncze budynki mieszkalne znajdujące się w odległości ca 450 m na  południowy-zachód od złoża,  zabudowa zagrodowa Młyńca Pierwszego, która znajduje się  800  m w kierunku południowo-wschodniej od projektowanej kopalni oraz zabudowa zagrodowa  Brzezinka znajdująca się w odległości  ca 700m na północny-zachód od złoża.

Nie przewiduje się negatywnego oddziaływania eksploatacji na ludzi, z tego względu że projektowana eksploatacja znajduje z dala od zwartej zabudowy wsi.

Granica eksploatacji oddalona będzie od najbliższych pojedynczych zabudowań mieszkalnych o ca 450 - 800m , w związku z tym  przewiduje się że mieszkańcy kilku domów mogą być narażeni na hałas spowodowany używanymi na kopalni maszynami.

Wały nadkładu zwałowane wzdłuż granic eksploatacji  stworzą skuteczną barierę  dla rozprzestrzeniania się hałasu.

Ścieki socjalno-bytowe mogą powstawać w związku z przebywaniem na terenie zakładu górniczego pracowników i osób ją nadzorujących. Przewiduje się zainstalowanie przenośnej kabiny sanitarnej z wymiennym zbiornikiem na ścieki. Ścieki będą wywożone przez firmę specjalistyczną. W związku z tym nie istnieje problem gromadzenia i usuwania ścieków w granicach kopalni.

Eksploatacja złoża prowadzona będzie częsciowo spod wody, podsiębiernie, koparką. Przy takiej technologii urabiania kopaliny pobór wody nie występuje.

Ścieki technologiczne nie występują..

W zakładzie górniczym odpady wydobywcze - gleba i ziemia, w tym kamienie (17 05 04) powstawać będą podczas przygotowania do rozpoczęcia eksploatacji – usuwania nadkładu w postaci gleby. Będą one magazynowane w tymczasowych zwałowiskach nadkładu. Następnie będą wykorzystywane do rekultywacji wyrobiska .

Odpady przeróbcze nie występują.

Zgromadzony na zwałach nadkład (odpady wydobywcze) jest obojętny dla środowiska i zdrowia ludzkiego, w związku z czym nie wymaga działań zapobiegawczych.

Zasady gospodarowania odpadami wydobywczymi powstałymi w wyniku wydobywania kopalin ze złóż oraz ich magazynowania i przeróbki reguluje Ustawa z dnia 10 lipca 2008 r. „O odpadach wydobywczych” (Dz. U 2008 r. Nr 138, poz. 865) Odpady przeróbcze nie wystapią .

Na terenie kopalni mogą powstawać odpady komunalne w związku z przebywaniem na terenie zakładu górniczego pracowników i osób ją nadzorujących. Będą to niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne (20 03 01).

Zgromadzone odpady będą przekazywane specjalistycznej firmie posiadającej stosowne zezwolenie w zakresie zbierania, odzysku bądź unieszkodliwiania odpadów.

Eksploatacja nie zakłada odpompowywania wody gruntowej i osuszania złoża. Przewidywana technologia nie przyczyni się do obniżenia poziomu lustra wody – lustro wody w zagłębieniu powyrobiskowym powinno się ustabilizować na poziomie aktualnie występującego lustra wody gruntowej.

Złoże „Młyniec XXXIX” jest częściowo zawodnione. W wyniku eksploatacji piasku nastąpi odsłonięcie lustra wody gruntowej. W związku z tym eksploatacja surowca powinna odbywać się w sposób zapewniający ochronę tych wód. Potencjalne zagrożenia dla tych wód mogą stworzyć jedynie sytuacje awaryjne - rozlewy substancji ropopo­chodnych używanych do koparek i środków transportu. Dlatego jednym z najważniejszych zadań w trakcie eksploatacji będzie niedopuszczenie do zanieczyszczenia wód gruntowych produktami ropopochodnymi z pracujących na kopalni maszyn. Zagrożenie zanieczyszczenia wód można wyeliminować poprzez utrzymywanie maszyn w dobrym stanie technicznym i składowanie paliw poza rejonem eksploatacji. Zabiegi związane z konserwacją maszyn, uzupełnianiem paliwa należy wykonywać w miejscach do tego przystosowanych, a ewentualne sytuacje awaryjne natychmiast likwidować. Uniknie się przez to skażenia gruntu i przedostania się substancji szkodliwych w głąb podłoża i do wód gruntowych. W wyrobisku niedopuszczalne jest składowanie jakichkolwiek odpadów i wylewanie ścieków.

Eksploatacja kruszywa ze złoża „Młyniec XXXIX” będzie odbywała się bez obniżania poziomu wody, w związku z tym sposób eksploatacji nie będzie stanowił istotnego zagrożenia dla warunków występowania i jakości wód gruntowych w rejonie złoża. Zarówno  w trakcie eksploatacji kruszywa, jak i po jej zaprzestaniu, wytworzona niecka nie będzie stanowiła lokalnej bazy drenażu, czyli nie będzie drenowała wód powierzchniowych i pierwszego poziomu wodonośnego. Poziom wody w zawodnionych częściach wyrobiska będzie podlegał takim samym wahaniom, jak obecnie, zależnym jedynie od wielkości opadów atmosferycznych. Opady atmosferyczne będą, jak dotychczas zasilać poziom wód gruntowych na drodze infiltracji przez warstwę gruntu,  a także bezpośrednio, w miejscu zawodnionej niecki. Stosunki wodne nie ulegną zmianie, więc nie wystąpią zmiany reżimu gruntowo-wodnego w sąsiedztwie złoża.

·         Eksploatacja kruszywa, nie mając negatywnego wpływu na wody gruntowe pierwszego poziomu wodonośnego, tym bardziej nie będzie miała wpływu na wody podziemne głębiej położonych użytkowych poziomów wodonośnych.

·         Ścieki sanitarne powstające w wyniku przebywania na terenie kopalni pracowników zbierane będą do szczelnego zbiornika przenośnej kabiny toaletowej.

·         Urządzenia będą poddawane okresowym przeglądom w celu zapobiegnięcia awariom,

w szczególności wyciekom oleju.

·         Wyposażenie zakładu w sorbent przystosowany do likwidacji wycieków substancji

ropopochodnych – na wypadek rozlania się paliwa podczas tankowania spychacza i koparek.

·         Tankowanie prowadzone będzie pod nadzorem osób  pracujących w zakładzie górniczym

 

·         Odpady zbierane będą w sposób selektywny, z zakazem ich wzajemnego mieszania, w tym również mieszania odpadów niebezpiecznych z innymi niż niebezpieczne.

·         Odpady będą magazynowane w wyznaczonych miejscach na terenie, do którego       

Wnioskodawca posiada tytuł prawny.

·         Sposób magazynowania będzie zgodny z Art. 63 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.

odpadach(Dz. U. 2001 Nr 62, Poz. 628).

·         Odpady niebezpieczne będą zbierane w opakowaniach –beczkach, pojemnikach lub workach – wykonanych z materiałów odpornych na działanie magazynowanego odpadu, zamykanych umieszczonych na utwardzonym podłożu.

·         Geba występująca w nadkładzie będzie selektywnie oddzielona od złoża i zwałowana w tymczasowych zwałowiskach nadkładu. Następnie będą wykorzystywane do rekultywacji wyrobiska .

·         Na terenie kopalni będzie miejsce postojowe sprzętu budowlanego zorganizowane w sposób zabezpieczający środowisko gruntowo-wodne; miejsce postojowe wyposażone będzie w sorbenty na wypadek konieczności likwidacji ewentualnego wycieku.

·         Wytworzone odpady przekazywane będą do miejsc ich odzysku czy unieszkodliwienia za pośrednictwem firm posiadających stosowne zezwolenie na transport odpadów, chyba, że dla danej grupy odpadów obowiązek taki nie występuje.

·         W trakcie prac rekultywacyjnych przewiduje się zepchnięcie do wyrobiska zwałowego nadkładu co spowoduje złagodzenie skarp i spłycenie wyrobiska.

·         Przyszła rekultywacja odbywać się będzie w kierunku rekreacyjnym. Pozostawienie  niewielkiego zbiornika wodnego, przyczyni się do ukształtowania wartościowego przyrodniczo obszaru stanowiącego cenne urozmaicenie rolniczego krajobrazu dominującego na terenie gminy. Przyczyni się to do wzrostu biorożnorodności na otaczającym obszarze w związku z tworzeniem się nowego siedliska .

·         Przy realizacji nowych nasadzeń podczas prac rekultywacyjnych, wybór drzew i krzewów będzie ograniczony do gatunków rodzimych, nieinwazyjnych, zgodnych z otaczającym drzewostanem.

drukuj (DECYZJA)

Metryka

  • opublikował: Kamila Mróz
    data publikacji: 2012-08-08 10:47
  • zmodyfikował: Kamila Mróz
    ostatnia modyfikacja: 2012-08-08 11:12

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 120134
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2014-04-22 08:36:31