Biuletyn Informacji Publicznej
URZĄD GMINY LUBICZ

Wyszukiwarka

Odnośniki

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.lubicz.pl

Treść strony


Obwieszczenie

 

ROŚ.6220.20.2011                                                 Lubicz, dn. 19.06.2012r.

Obwieszczenie

Wójta Gminy Lubicz

            Wójt Gminy Lubicz na podstawie art. 33  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r., Nr 199, poz. 1227 ze zmianami) zawiadamia, że w dniu 22.12.2011 r.  z wniosku złożonego przez ,, SORT-Krusz ” Pan Sławomir Muchewicz, ul.Toruńska 22, Młyniec Pierwszy, 87-162 Lubicz,  nr rej. 12877 zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. Przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na  wydobywaniu kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego ,,MŁYNIEC XXXIX”  w miejscowości Młyniec Pierwszy, na działce nr geod. 66/2 – obręb Młyniec Pierwszy, Gmina Lubicz. Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4 w/w ustawy jest wójt, a organem właściwym do dokonania uzgodnień warunków środowiskowych realizacji przedsięwzięcia jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy , natomiast opinię wyraża właściwy organ Państwowej Powiatowej Inspekcji Sanitarnej.

            Informuję jednocześnie o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy, możliwości składania uwag i wniosków w terminie 21 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia, tj. do dnia 19.07.2012 r. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Lubicz.

            Zgromadzona w trakcie postępowania dokumentacja jest do wglądu w Urzędzie Gminy Lubicz w godz. 7.15.-15.00. w dniach pracy urzędu, pok. 31, ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz.

drukuj (Obwieszczenie)

Metryka

  • opublikował: Kamila Mróz
    data publikacji: 2012-06-19 14:20

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 115379
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2014-04-22 08:36:31