Biuletyn Informacji Publicznej
URZĄD GMINY LUBICZ

Wyszukiwarka

Odnośniki

Intranet

Zaloguj się
:
:

Kalendarium

« poprzedni miesiącstyczeń 2022» następny miesiąc
PnWtŚrCzwPtSobNd
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.lubicz.pl

Treść strony


P O S T A N O W I E N I E

 

ROŚ.6220.7.2012                                                      Lubicz.2012.06.12

P O S T A N O W I E N I E

          Na podstawie art.69 ust.4,ust.5, –ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zmianami) oraz § 3, ust.1 pkt. 40 lit a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz.1397 ze zmianami ) i w związku z art.153 ustawy z dnia 3 października 2008 r.-o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz..1227 ze zmianami), a także art. 123 § 1 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z 2000r. ze zmianami) oraz upoważnienia Wójta Gminy Lubicz nr ORG.0153-6/10 z dnia 22 grudnia 2010 r. po wydaniu opinii w dniu 31.05.2012 r. przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy nr WOO.4240.390.2012.BW (nr.rej.5403) i w dniu 30.05.2012 r. przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego nr N.NZ-402-L-37/12 (Nr.rej.5379) w sprawie ustalenia zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko, dla przedsięwzięcia polegającego eksploatacji kruszywa naturalnego ze złoża nieruchomościach oznaczonej działkami nr.geod. 9/1,9/2,-obręb Młyniec Pierwszy, Gmina Lubicz . 
                                                           P o s t a n a w i a m

1.Nalożyć obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji kruszywa naturalnego ze złoża na działkach nr.geod.9/1,9/2-obręb Młyniec Pierwszy, Gmina Lubicz-Inwestor Pan Janusz Beyger.ul. Parkowa 6, Lubicz Górny,87-162 Lubicz
2.ustalić zakres raportu o oddziaływaniu na środowisko zgodny z art.66 ust.1 pkt. 1-9, 11--20 oraz ust. 2 i 6 ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2008r. Nr.199,poz.1227 ze zmianami). 

                                                            U z a s a d n i e n i e

Na podstawie 74 ust.1 ustawy z dnia 3 października 3008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr.199, poz.1227 ze zmianami) Inwestor- Pan Janusz Beyger, ul. Parkowa 6,Lubicz Górny,87-162 Lubicz, wystąpił do Wójta Gminy Lubicz z wnioskiem dnia 07.05.2012r. nr rej.4506 o wydanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych korzystania ze środowiska naturalnego dla przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji kruszywa naturalnego ze złoża na nieruchomościach działka nr geod.9/1,9/2-obręb Młyniec Pierwszy, Gmina Lubicz. Wójt Gminy Lubicz na podstawie art.3, ust 1 pkt. 5 ustawy z dnia 3 października sprawdził kompletność złożonego wniosku, ustalił strony postępowania i zawiadomieniem ROS.6220.07.2012 z dnia 14.05.2012 powiadomił o jego wszczęciu a także zgodnie z art.70 ust.1 pkt.1 i 2 ustawy z dnia 3 października organ prowadzący postępowanie wystąpił pismem nr ROŚ.6220.07.2012 z dnia 14.05.2012 r. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy o wydanie opinii o zakresie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko naturalne. Wójt Gminy Lubicz wystąpił również pismem ROS.6220.07.2012 z dnia 14.05.2012 r. do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu o wydanie stosownej opinii o zakresie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Planowane do realizacji przedsięwzięcie jest przedsięwzięciem mogącym potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko naturalne i może wymagać sporządzenia raportu zgodnie § 3, ust.1, pkt.40 lit a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010. Nr.213,poz.1397ze zmianami ). Upoważniony organ – Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy postanowieniem WOO.4240.390.2012.BW z dnia 31.05.2012r. (nr rej.5403) wyraził opinię o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko oraz ustalił zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko . Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny wyraził opinię pismem N.NZ-402-L-37/12 z dnia 30.05.2012 nr.rej.(5379) o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz o konieczności sporządzenie i zakresie raportu o oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, raport powinien obejmować ochronę środowiska przed hałasem a także wpływ przedsięwzięcia na zdrowie ludzi. Wójt Gminy Lubicz po dokonaniu szczegółowej analizy treści złożonych dokumentów, planowanej lokalizacji inwestycji , rodzaju wytwarzanych odpadów, treści opinii upoważnionych organów ustalił obowiązek sporządzenia raportu w zakresie określonym niniejszym postanowieniem. Wójt Gminy Lubicz stwierdza że przesłankami koniecznymi do nałożenia na Inwestora obowiązku przeprowadzenia procedury oceny oddziaływania przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko są; 1) zaliczenie planowanego przedsięwzięcia do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, 2) wskazanie kryteriów jakimi kierował się organ wymienionych w art.63,ust3 pkt1-3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku o jego ochronie, uzyskanie przed wydaniem postanowienia opinii właściwych organów wymienionych w art.64 ust.1 ustawy. Wójt Gminy Lubicz na postawie wniosku Inwestora, treści zawartych w karcie informacyjnej(rozdział 1. Rodzaj, skala i usytuowanie przedsięwzięcia) stwierdził spełnienie wymogu zaliczenia planowanego przedsięwzięcia jako mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Eksploatacja kruszywa jest planowana na powierzchni 1,98 ha, planowane roczne wydobycie do 20 tys. ton rocznie,na terenie działek 9/1,9/2-obręb Młyniec Pierwszy położonej w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Drwęcy tym samym spełnia wymóg § 3 ust.1,pkt.40a Rozporządzenia Rady ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko( Dz. U. z 2010 r. Nr.213,poz.1397) i zalicza się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać, dla których przeprowadzenie oceny oddziaływania może być wymagane. Zgodnie z uchwałą Nr XLIII/651/02 Rady Gminy Lubicz z dnia 28 lutego 2002 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubicz obejmującej tereny pod eksploatację kruszywa ( Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom z 2002 r,Nr.63,poz.1271) teren nieruchomości –działki nr. 9/1,9/2-obręb Młyniec Pierwszy są oznaczone symbolem PE-1. Dla terenów oznaczonych tym symbolem ustalono; - przeznaczenie podstawowe – odkrywkowa eksploatacja kruszywa. Przeprowadzona przez Inwestora wstępna analiza potencjalnego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko określa bardzo ogólnie oddziaływanie na poszczególne elementy środowiska jako nieznaczne, jednak zdaniem organu prowadzącego postępowanie ze względu na istniejącą i planowaną zabudowę mieszkaniową należy przeprowadzić szczegółową analizę akustyczną przedsięwzięcia ze szczególnym uwzględnieniem w raporcie zagadnień określonych w sentencji postanowienia RDOŚ WOO.4240.390.2012.BW z dnia 31.05.2012.

W związku z powyższym orzeczono jak w sentencji.
 

Na niniejsze postanowienie służy stronie zażalenie, które można wnieść do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu, ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń za pośrednictwem Wójta Gminy Lubicz w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia 

 Otrzymują strony postępowania;

1. Pan Janusz Beyger,ul. Parkowa 6,Lubicz Górny,87-162 Lubicz
2. Zarząd Dróg Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubiczu, ul. Toruńska 36 A,87-162 Lubicz,
3. pozostałe strony wg załącznika,
4. a/a MG

Do wiadomości;

1 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu
   Ul, Szosa Bydgoska 1,
   87-100 Toruń,
2. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska,
    Ul. Dworcowa 63,
    85-950 Bydgoszcz,

drukuj (P O S T A N O W I E N I E)

Metryka

  • opublikował: Kamila Mróz
    data publikacji: 2012-06-12 11:36
  • zmodyfikował: Kamila Mróz
    ostatnia modyfikacja: 2012-06-12 11:36

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 120137
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2014-04-22 08:36:31