Biuletyn Informacji Publicznej
URZĄD GMINY LUBICZ

Wyszukiwarka

Odnośniki

Intranet

Zaloguj się
:
:

Kalendarium

« poprzedni miesiącstyczeń 2022» następny miesiąc
PnWtŚrCzwPtSobNd
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.lubicz.pl

Treść strony


P O S T A N O W I E N I E

 

ROŚ.6220.20.2011                                                      Lubicz.2012.02.01


P O S T A N O W I E N I E 

          Na podstawie art.69 ust.4, ust.5 – ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zmianami) oraz § 3, ust.1 pkt. 40 lit a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz.1397 ze zmianami ) i w związku z art.153 ustawy z dnia 3 października 2008 r.-o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz..1227 ze zmianami), a także art. 123 § 1 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z 2000r. ze zmianami) oraz upoważnienia Wójta Gminy Lubicz nr ORG.0153-6/10 z dnia 22 grudnia 2010 r. po wydaniu opinii w dniu 27.01.2012 r. przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy nr WOO.4240.31.2012.BW (nr.rej.1108) i w dniu 24.01.2012 r. przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu nr N.NZ-402-L-6/12 (Nr.rej.1107) w sprawie ustalenia zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko, dla przedsięwzięcia polegającego eksploatacji kruszywa złoża naturalnego „Młyniec XXXIX” na działce nr 66/2 obręb Młyniec Pierwszy, gmina Lubicz. 
 


P o s t a n a w i a m

1.Nalożyć obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji kruszywa naturalnego ze złoża ,, Młyniec XXXIX” na działce nr.geod. 66/2-obręb Młyniec Pierwszy, Gmina Lubicz na Inwestora „SORT-KRUSZ” Pan Sławomir Muchewicz, ul. Toruńska 22, Młyniec Pierwszy, 87-162 Lubicz, 
2.ustalić zakres raportu o oddziaływaniu na środowisko zgodny z art.66 ust.1 pkt. 1-9, 11--20 oraz ust. 2 i 6 ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2008r. Nr.199,poz.1227 ze zmianami) ze szczególnym uwzględnieniem:

1. Oceny oddziaływania na krajobraz na etapie realizacji i po przeprowadzeniu rekultywacji kopalni.
2. Kierunku rekultywacji, jej terminem, zakresem i sposobie wykonania.
3. Uzasadnienia, na podstawie badań hydrogeologicznych, czy eksploatacja planowanej kopalni może spowodować zmianę stosunków wodnych i odwodnienie przyległych obszarów; należy także wziąć pod uwagę oddziaływanie skumulowane z istniejącymi w sąsiedztwie i planowanymi inwestycjami.
4. Usytuowania przedsięwzięcia względem zlewni i jednolitych części wód oraz zidentyfikowanie celów środowiskowych dla wód, na które mogłoby oddziaływać, a także wskazanie, czy i w jaki sposób przedsięwzięcie będzie oddziaływać na te cele.
5. Opisu środowiska przyrodniczego na terenie inwestycji oraz wokół projektowanej kopalni odkrywkowej (w tym na terenie sąsiadującego cieku i zbiorników wodnych) ze szczególnym uwzględnieniem chronionych gatunków roślin i zwierząt, w tym tras migracji zwierząt; należy także podać źródło danych na temat występowania lub braku gatunków chronionych na danym terenie (w szczególności płazów), a w przypadku przeprowadzenia wizji terenowych - ich terminy i metodykę (prowadząc wizje terenowe należy uwzględnić biologię gatunków, np. identyfikacji tras migracji płazów należy dokonać w czasie ich wiosennych i jesiennych wędrówek).
6. Analizy oddziaływania planowanej inwestycji na siedliska gatunków chronionych i gatunki chronione (w tym ich trasy migracji); należy wziąć także pod uwagę możliwość płoszenia zwierząt żyjących w pobliżu projektowanej kopalni.
7. Przewidziane działania zabezpieczające, minimalizujące oraz kompensacyjne w przypadku stwierdzenia możliwości negatywnego oddziaływania przedmiotowej kopalni na siedliska chronionych gatunków i gatunki chronione, adekwatne do przewidywanych oddziaływań.
8. Uzasadnienia, czy planowane wydobywanie kopaliny jest powiązane technologicznie z innym przedsięwzięciem i zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 13 ww. ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko powinno być kwalifikowane z nim jako jedno przedsięwzięcie.
9. Parametrów złoża, uzyskane w wyniku prac przeprowadzonych na podstawie koncesji na rozpoznawanie i poszukiwanie złoża kopaliny, w tym mapę z zaznaczonym terenem eksploatacji, gdzie udokumentowano zasoby.
10. Przewidywania oddziaływania na środowisko analizowanych wariantów, w tym oddziaływanie na powietrze atmosferyczne i klimat akustyczny, w odniesieniu do zagospodarowania terenów sąsiednich.
11. Analizy możliwych konfliktów społecznych związanych z planowanym przedsiewzięciem.


 U z a s a d n i e n i e

Na podstawie 74 ust.1 ustawy z dnia 3 października 3008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr.199, poz.1227 ze zmianami) Inwestor-„SORT-KRUSZ” Pan Sławomir Muchewicz, ul. Toruńska 22, Młyniec Pierwszy, 87-162 Lubicz, wystąpił do Wójta Gminy Lubicz z wnioskiem dnia 23.12.2011 r.( nr rej.12877 z dnia 22.12.2011 r.) o wydanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych korzystania ze środowiska naturalnego dla przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji kruszywa naturalnego ze złoża,, Młyniec XXXIX” działka nr geod.66/2-obręb Młyniec Pierwszy, Gmina Lubicz. Wójt Gminy Lubicz na podstawie art.3, ust 1 pkt. 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. sprawdził kompletność złożonego wniosku, ustalił strony postępowania i zawiadomieniem na podstawie art. 10, art. 61 § 4 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami) ROS.6220.20.2011 z dnia 10.01.2012, powiadomił o jego wszczęciu a także zgodnie z art.70 ust.1 pkt.1 i 2 ustawy z dnia 3 października organ prowadzący postępowanie wystąpił pismem nr ROŚ.6220.20.2011 z dnia 11.01.2012 r. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy o wydanie opinii o zakresie raportu oraz oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko naturalne. Wójt Gminy Lubicz wystąpił również pismem ROS.6220.20.2011 z dnia 11.01.2012 r. do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu o wydanie stosownej opinii o zakresie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Planowane do realizacji przedsięwzięcie jest przedsięwzięciem mogącym potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko naturalne i może wymagać sporządzenia raportu zgodnie z § 3, ust.1, pkt.40 lit a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010. Nr.213,poz.1397 ze zmianami). Upoważniony organ – Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy postanowieniem WOO.4240.31.2012.BW z dnia 27.01.2012r. (nr rej. 1108 z dnia 30.01.2012 r.) wyraził opinię o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko oraz ustalił zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny wyraził opinię pismem N.NZ-402-L-6/12 z dnia 24.01.2012 (nr.rej.1107 z dnia 30.01.2012 r.) o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz o konieczności sporządzenie i zakresie raportu o oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, raport powinien obejmować ochronę środowiska przed hałasem, ochronie wód podziemnych i gruntu, a także wpływ przedsięwzięcia na zdrowie ludzi. Wójt Gminy Lubicz po dokonaniu szczegółowej analizy treści złożonych dokumentów, planowanej lokalizacji inwestycji, rodzaju wytwarzanych odpadów, treści opinii upoważnionych organów ustalił obowiązek sporządzenia raportu w zakresie określonym niniejszym postanowieniem. Wójt Gminy Lubicz stwierdza że przesłankami koniecznymi do nałożenia na Inwestora obowiązku przeprowadzenia procedury oceny oddziaływania przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko są: 
- zaliczenie planowanego przedsięwzięcia do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, wymienione w § 3 ust. 1 pkt 40 lit. a) ww. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010.2) wskazanie kryteriów jakimi kierował się organ wymienionych w art. 63, ust. 3 pkt 1-3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku o jego ochronie, uzyskanie przed wydaniem postanowienia opinii właściwych organów wymienionych w art. 64 ust.1 ustawy. Wójt Gminy Lubicz na postawie wniosku Inwestora, treści zawartych w karcie informacyjnej (rozdział 1. Rodzaj, skala i usytuowanie przedsięwzięcia) stwierdził spełnienie wymogu zaliczenia planowanego przedsięwzięcia jako mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Eksploatacja kruszywa jest planowana na powierzchni 0,73 ha, planowane roczne wydobycie nie przekracza 20 tys. m3 na terenie działki nr.66/2 - obręb Młyniec Pierwszy położonej w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Drwęcy tym samym spełnia wymóg § 3 ust. 1, pkt 40 lit. a Rozporządzenia Rady ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko ( Dz. U. z 2010 r. Nr.213,poz.1397) i zalicza się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać, dla których przeprowadzenie oceny oddziaływania może być wymagane. Zgodnie z uchwałą nr XV/176/2011 Rady Gminy Lubicz z dnia 11 października 2011 r. w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubicz, teren działki nr 66/2- obręb Młyniec Pierwszy są oznaczone symbolem GO i znajduje się w strefie ekologiczno-osadniczej, w której istnieje możliwość eksploatacji kruszywa z zastrzeżeniem zapewnienia ochrony wód rzeki Drwęcy i podstawowych zasad gospodarowania w Obszarze Chronionego Krajobrazu opisanej jako „Przestrzeń otwarta o wysokich walorach krajobrazowych i przyrodniczych . Urbanizacja ograniczona, podporządkowana kryteriom przyrodniczym i uwarunkowaniom ekologicznym. Pełna ochrona istniejącej zieleni. Obowiązek powiększenia terenów zadrzewionych i zalesionych. Rozwój zabudowy mieszkaniowej i rekreacyjnej na dużych działkach (powyżej 30 arów). Zakaz lokalizacji zabudowy do samodzielnej działalności komercyjnej w skali większej niż rzemiosło indywidualne. Możliwość eksploatacji udokumentowanych złóż kruszyw wyłącznie na obszarach udokumentowanych złóż kopalin z zastrzeżeniem zapewnienia ochrony wód rzeki Drwęcy, podstawowych zasad gospodarowania na obszarze chronionego krajobrazu, a także ochrony krajobrazowej Doliny Drwęcy. Ostateczne dopuszczenie eksploatacji złóż możliwe jest po stwierdzeniu braki negatywnych skutków dla istniejącego zagospodarowania. Podstawowy kierunek rekultywacji- zalesienia lub rekreacja”. Przedsięwzięcie obejmuje grunty orne. Teren obecnie jest użytkowany rolniczo.
Studium dopuszcza również eksploatacje kruszywa naturalnego na terenie działek 66/2- obręb Młyniec Pierwszy, gmina Lubicz.

W związku z powyższym orzeczono jak w sentencji.

Na niniejsze postanowienie służy stronie zażalenie, które można wnieść do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu, ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń za pośrednictwem Wójta Gminy Lubicz w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia 


Otrzymują strony:

1. „SORT-KRUSZ ” Pan Sławomir Muchewicz, ul. Toruńska 22, Młyniec Pierwszy, 87-162 Lubicz
2. Zarząd Dróg Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ul. Toruńska 36 A,87-162 Lubicz,
3. Nadleśnictwo Golub-Dobrzyń, Konstancjewo,87-400 Golub Dobrzyń,
4. Agencja Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa ,ul. Hetmańska 38,85-950 Bydgoszcz,
5. pozostałe strony wg załącznika,
6. a/a MG

Do wiadomości;

1 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu
   Ul, Szosa Bydgoska 1,
   87-100 Toruń,
2. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska,
    Ul. Dworcowa 63,
    85-950 Bydgoszcz.

drukuj (P O S T A N O W I E N I E)

Metryka

  • opublikował: Kamila Mróz
    data publikacji: 2012-02-03 11:22

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 120095
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2014-04-22 08:36:31