Biuletyn Informacji Publicznej
URZĄD GMINY LUBICZ

Wyszukiwarka

Odnośniki

Intranet

Zaloguj się
:
:

Kalendarium

« poprzedni miesiącgrudzień 2023» następny miesiąc
PnWtŚrCzwPtSobNd
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.lubicz.pl

Treść strony


DECYZJA

ROŚ.6220.28.2013                                                         Lubicz, 2014.08.11

DECYZJA

Na podstawie art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2013, poz. 267ze zm.), art. 71 ust. 1, ust. 2 pkt 2, art. 72 ust. 1 pkt 4, art. 82 ust. 1, oraz art. 85ust.1, ust.2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r. poz.1235 ze zmianami) § 3 ust. 1 pkt. 40 lit. a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010r. Nr 213, poz. 1397 ze zmianami) oraz upoważnienia Wójta Gminy Lubicz – decyzja nr ORG-0153-6/10 z dnia 22.12.2010 r., po rozpatrzeniu wniosku nr rej. 16291– złożonego w dniu 21.11.2013r. przez Inwestora - Pan Dariusz Kisielewski, Młyniec Drugi, ul. Dolina Drwęcy 32, 87-162 Lubicz o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji kruszywa naturalnego ze złoża ,,Młyniec Pierwszy XXXX”  na działce nr geod. 73/9-obręb Młyniec Pierwszy, Gmina Lubicz.

orzekam

-określić Inwestorowi- Pan Dariusz Kisielewski, Młyniec Drugi, ul. Dolina Drwęcy 32, 87-162 Lubicz  dla przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji kruszywa naturalnego ze złoża ,, Młyniec XXXX”  na działce nr geod.73/9-obręb Młyniec Pierwszy, Gmina Lubicz.

- warunki środowiskowe korzystania ze środowiska naturalnego polegające na:

I. Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia oraz rodzaj technologii przy realizacji przedsięwzięcia:

Rodzaj przedsięwzięcia: projektuje się wydobywanie kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego  ,,MŁYNIEC Pierwszy XXXX”, powierzchnia projektowanej eksploatacji 1,23 ha,

Planowane roczne wydobycie ze złoża do  20,0 tys.m3

Usytuowanie przedsięwzięcia:

 Planowane  przedsięwzięcie    polegającego  na    eksploatacji  złoża  kruszywa  naturalnego „MŁYNIEC  XXXX”  w  m.  Młyniec  Pierwszy,  usytuowane  jest    na  powierzchni  1,23[ha]. Powierzchnia  całkowita  złoża  wynosi  12294 m2.  Złoże  posiada  kształt  zbliżony  do prostokąta.  Południowo  - zachodnia  granica  złoża  przebiega  równolegle  do  drogi  gminnej, natomiast  północno  - wschodnia  granica  złoża  pokrywa  się  z  granicą  złoża  "MŁYNIEC XXXVIII". Złoże  położone  jest  na  terenie  rolniczym,  poza  zwartą  zabudową  wsi  Młyniec.  Od  strony północno  - zachodniej  i  południowo  -wschodniej  granica  złoża  przebiega  minimum  6 m od granicy terenu  na którym przedsiębiorca posiada prawo do dokumentowania złoża a tym samym  zapewnione  jest  pozostawienie  wymaganego  Polską  Normą  pasa  ochronnego  od nieruchomości gruntowej do której przedsiębiorca nie posiada prawa. Od strony południowo -zachodniej granica  złoża przebiega minimum 10 m od granicy drogi gminnej, a tym samym zapewnione jest pozostawienie wymaganego Polską Normą pasa ochronnego. Od  strony  północno  - wschodniej  złoże  graniczy  ze  złożem  "MŁYNIEC  XXXVIII" co  zapewni  wyeksploatowanie  obu  złóż  bez  strat  poza  eksploatacyjnych  wzdłuż  wspólnej granicy za czym przemawia racjonalna gospodarka złożami kopalin nie odnawialnych. W  granicach  udokumentowanego  złoża  nie  występują  budynki  i  inne  elementy infrastruktury technicznej dla których należało by wyznaczyć filary lub pasy ochronne.

Działki  sąsiednie  w  stosunku  do  działki  nr  73/9  – obręb  Młyniec  leżą  w  terenie przeznaczonym pod eksploatację kruszywa, klasa IV, w obszarach, na które uzyskano zgodę na przeznaczenie ich na cele nierolnicze, w granicach planu zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Lubicz  z  dnia  28  lutego  2002  r.  Zasoby  złoża  możliwe  do  wydobycia  wynoszą  228,35 tys.  Mg (zasoby  geologiczne w  kat.  C1).  Eksploatacja  złoża  prowadzona będzie na potrzeby lokalne. Eksploatacja złoża prowadzona będzie odkrywkowo, bez użycia materiałów wybuchowych. Zastosowany zostanie system stokowo - wgłębny, dwa piętra eksploatacyjne - oddzielnie piętro suche i zawodnione, bez obniżania poziomu wody w wyrobisku. Wydobycie kopaliny i jej załadunek oraz usuwanie nadkładu prowadzone będzie przy użyciu typowego sprzętu mechanicznego (koparka, ładowarka, spycharka) posiadającego niezbędną dokumentację techniczno - ruchową. Urobek będzie na bieżąco ładowany na samochody i wywożony w stanie naturalnym bez przeróbki poza obszar kopalni. Do wywozu kopaliny stosowane będą samochody ciężarowe o ładowności do ok. 25 ton. Przed przystąpieniem do eksploatacji należy zdjąć z powierzchni złoża nadkład glebowy. Nadkład usuwany będzie na tymczasowe nadpoziomowe zwałowiska usytuowane wzdłuż granic złoża. Powstałe w ten sposób naturalne ekrany ograniczą rozprzestrzenianie się hałasu. Nachylenie skarp zwałów nadkładu nie będzie większe od 35 %, a ich odsunięcie od górnej krawędzi wyrobiska wynosić będzie nie mniej niż 1,5 - 2,0 m. Maksymalna wysokość zwałowisk wynosić będzie 4,0 m. Część nadkładu może być również umieszczana bezpośrednio w wyrobisku poeksploatacyjnym, po wybraniu złoża do spągu. Materiał ten zostanie wykorzystany do rekultywacji wyrobiska poeksploatacyjnego. Niewielka część nadkładu może być wywieziona poza rejon zakładu górniczego i zagospodarowana np. do poprawy struktury gruntów, rekultywacji innych zdewastowanych terenów, budowy i remontów gruntowych odcinków dróg wywozu kopaliny.

II. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji, eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich,

1.Eksploatację złoża „Młyniec XXXX" rozpocząć po zakończeniu wydobycia ze złoża „Młyniec XXXVIII", zlokalizowanego na tej samej działce.

2.Przygotowanie terenu pod planowaną inwestycję przeprowadzić poza okresem lęgowym ptaków, przypadającym od 15 marca do 15 sierpnia lub po uprzednim stwierdzeniu przez specjalistę ornitologa braku lęgów (gniazd ptasich).

3.Materiały, pojazdy i maszyny, a także urobek przechowywać tylko w wyznaczonych do tego celu miejscach.

4.Zabiegi związane z konserwacją maszyn i uzupełnianiem paliwa wykonywać w miejscach do tego przystosowanych.

5.Podczas realizacji inwestycji używać wyłącznie sprawnego sprzętu i monitorować ewentualne wycieki substancji ropopochodnych, które mogą powstać w wyniku awarii.

6.Zdejmowany nadkład zagospodarować do uformowania wałów okalających i zabezpieczających wyrobisko i wykorzystywać do rekultywacji terenów poeksploatacyjnych.

7.Wszelkie prace związane z emisją uciążliwego hałasu (zarówno wydobycie kruszywa, jak i jego wywóz) prowadzić w godzinach dziennych od godz.6.00 do godz.18.00 w dni robocze.

8.Przez cały okres eksploatacji utrzymywać drogi dojazdowe do kopalni w dobrym stanie technicznym, umożliwiającym płynność ruchu, w miarę możliwości drogi gruntowe utwardzić powierzchniowo na odcinkach sąsiadujących z zabudową mieszkaniową.

9.Osobom pracującym przy wydobyciu kruszywa zapewnić higieniczne warunki pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami.

10.Dokonywać systematycznej kontroli wszystkich maszyn i urządzeń pod kątem wzrostu hałasu, a w razie przekroczeń przeprowadzać naprawy oraz dodatkowe adaptacje akustyczne.

11.Wytwarzane odpady gromadzić w wyznaczonych miejscach w sposób selektywny, w szczelnych i oznakowanych pojemnikach, do czasu zebrania ekonomicznie uzasadnionej partii, którą należy przekazać uprawnionej jednostce do unieszkodliwienia.

12.Odpady niebezpieczne magazynować w sposób uniemożliwiający przedostawanie się substancji niebezpiecznych do środowiska, tzn. w szczelnie zamkniętych pojemnikach, w miejscach zadaszonych, o utwardzonym i nieprzepuszczalnym podłożu, zabezpieczonych przed dostępem osób postronnych.

13.Nie dopuszcza się składowania w wyrobisku jakichkolwiek odpadów i wylewania ścieków.

14.Podczas prac wydobywczych prowadzić kontrolę wykopów pod kątem obecności chronionych gatunków, w tym płazów, a w przypadku stwierdzenia uwięzionych zwierząt, podjąć czynności zmierzające do ich przeniesienia poza teren inwestycji, na odpowiednie dla nich siedliska.

15.W przypadku stwierdzenia obecności jaskółki brzegówki (Riparia riparia) na zboczach urobisk, zbocze takie zabezpieczyć i pozostawić do wyprowadzenia lęgów przez ww. gatunek tzn. do 15 sierpnia. Należy także ograniczyć prace wydobywcze w sąsiedztwie zasiedlonej skarpy w okresie od 01 maja do 31 lipca.

16. W celu zachowania walorów krajobrazowych terenu, w ramach działań rekultywacyjnych wskazane jest utworzenie zbiornika wodnego o urozmaiconej strukturze linii brzegowej, z zachowaniem płytszych i głębszych stref oraz skarp o zróżnicowanym pochyleniu.

III.W dokumentacji wymaganej do wydania koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż należy

uwzględnić następujące wymagania dotyczące ochrony środowiska:

1.Drogi dojazdowe w maksymalnym stopniu dopasować do istniejącej sieci drogowej.

2.Wokół kopalni uformować wał ziemny, tworzący naturalny ekran akustyczny, głównie od strony najbliższej zabudowy chronionej akustycznie.

3.Bezpośrednio po zakończeniu eksploatacji wyrobisko należy zrekultywować; dopuszcza się przeznaczenie na sztuczny zbiornik wodny, przy czym nachylenie ścian powstałego zbiornika nie może być większe niż 35°, a nie mniej niż 40% długości brzegów zbiornika należy obsadzić roślinnością rodzimą, zgodną z typem siedliska.

IV. Przed rozpoczęciem realizacji przedsięwzięcia nie należy przeprowadzić oceny oddziaływania na środowisko oraz postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż.

V. Przedsięwzięcie wymaga sporządzenia analizy porealizacyjnej w zakresie badań rozprzestrzeniania się hałasu w środowisku. Pomiary należy przeprowadzić w rejonie najbliższej zabudowy chronionej akustycznie, w ciągu miesiąca od dnia oddania obiektu do użytkowania, a wyniki i wnioski przedstawić niezwłocznie Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska w Bydgoszczy. W przypadku stwierdzenia wystąpienia przekroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku, zarządca obiektu będzie zobowiązany do wykonania dodatkowych zabezpieczeń.

VI.W przypadku wykonywania działalności pogarszającej stan środowiska, zostaną podjęte odpowiednie decyzje nakazujące wstrzymanie takiej działalności do czasu zainstalowania urządzeń lub wykonania innych czynności zabezpieczających środowisko.

VII. W przypadku realizacji przedsięwzięcia nie przewiduje się jego  transgranicznego oddziaływania.

VIII. Usytuowanie przedsięwzięcia z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska.

 Planowane do realizacji przedsięwzięcie jest realizowane w obszarze Chronionego Krajobrazu Dolina Drwęcy i poza obszarem NATURA 2000.

 

UZASADNIENIE

Na podstawie 74 ust.1 ustawy z dnia 3 października 3008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz.1235 ze zmianami) Inwestor-Żwirownia Gospodarstwo Rolne Pan Dariusz Kisielewski, Młyniec Drugi, ul. Dolina Drwęcy 32,87-162 Lubicz wystąpił do Wójta Gminy Lubicz z wnioskiem dnia 21.11.2013r. nr rej.16291 o wydanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych korzystania ze środowiska naturalnego dla przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji kruszywa naturalnego ze złoża,, Młyniec XXXX” na nieruchomości działka nr geod. 73/9-obręb Młyniec Pierwszy, Gmina Lubicz. Wójt Gminy Lubicz na podstawie art.3, ust 1 pkt. 5  ustawy z dnia 3 października 2008r.sprawdził kompletność złożonego wniosku, ustalił strony postępowania i zawiadomieniem ROS.6220.28.2013 z dnia 25.11.2013r. powiadomił o jego wszczęciu a także zgodnie z art.64 ust.1 pkt.1 i 2 ustawy z dnia 3 października 20008r. organ prowadzący postępowanie wystąpił pismem nr ROŚ.6220.28.2013 z dnia 25.11.2013 r. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy o wydanie opinii o zakresie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko naturalne. Wójt Gminy Lubicz wystąpił również pismem ROS.6220.28.2013 z dnia 25.11.2013 r. do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu o wydanie stosownej opinii o zakresie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko i konieczności przeprowadzenia oceny przedsięwzięcia na środowisko naturalne. Planowane do realizacji przedsięwzięcie jest przedsięwzięciem mogącym potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko naturalne i może wymagać sporządzenia raportu zgodnie § 3, ust.1, pkt.40 lit a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010r. Nr.213,poz.1397 ze zmianami). Upoważniony organ – Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy postanowieniem WOO.4240.916.2013.BW.3 z dnia 22.01.2014r.(nr rej.1125) po uzupełnieniu przez Inwestora wniosku i karty informacyjnej w dniu 07.01.2014 r(nr. rej.127) wyraził opinię o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko oraz ustalił zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko . Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny wyraził opinię pismem N.NZ-402-L-105/13 z dnia 09.12.2013r (nr rej.17202) o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz o konieczności sporządzenia i zakresie  raportu o oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, raport powinien obejmować  ochronę środowiska przed hałasem, ochronę powietrza atmosferycznego, ochronę wód podziemnych i gruntu a także wpływ przedsięwzięcia na zdrowie ludzi. Wójt Gminy Lubicz po dokonaniu szczegółowej analizy treści złożonych dokumentów, planowanej lokalizacji inwestycji, rodzaju wytwarzanych odpadów, treści opinii upoważnionych organów  ustalił obowiązek sporządzenia raportu w zakresie określonym postanowieniem ROŚ.6220.28.2013 z dnia 29.01.2014r. Treść postanowienia została doręczona stronom postępowania, opublikowana na tablicy ogłoszeń UG Lubicz oraz opublikowana na stronie internetowej UG Lubicz w biuletynie informacji publicznej. W trakcie postępowania w dniu 02.12.2013 r. do Wójta Gminy wpłynął wniosek strony postępowania-Pana Mariusza Kaźmierskiego dotyczący zdaniem strony oszustwa w wykonaniu pomiarów geodezyjnych i niewłaściwej powierzchni działki. Wniosek nie dotyczył przedmiotu prowadzonego postępowania o określenie środowiskowych warunków realizacji przedsięwzięcia i został rozpatrzony przez organ negatywnie.  W dniu 13.12.2013r stronie udzielono pismem ROS.6220.28.2013 odpowiedzi na wniosek.  Inwestor pismem z dnia 20.03.2014r.(nr.rej.3654) przekazał raport o oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko naturalne i Wójt Gminy spełniając warunki określone w art.77 ust.1 i ust.2 ustawy z dnia 3 października 2008r. pismem ROŚ.6220.28.2013 z dnia 25.03.2014r. wystąpił do upoważnionego organu-Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy o wydanie stosownych uzgodnień oraz pismem ROŚ.6220.28.2013 z dnia 25.03.2014 do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o wydanie opinii i określenia warunków koniecznych do uwzględnienia w treści decyzji. W/w pisma przekazano stronom postępowania, trzy strony nie odebrały dokumentów pomimo dwukrotnego awizowania   przesyłki. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu w dniu 25.04.2014 r. wydał opinię N.NZ.40.3.8.2.2014 (nr.rej.5328 ) określając następujące warunki do decyzji; osobom pracującym przy wydobyciu kruszywa należy zapewnić higieniczne warunki pracy, zapewnić rozwiązania techniczne i technologiczne chroniące wody podziemne przed zanieczyszczeniami, utwardzić drogi technologiczne i gruntowe w celu ograniczenia pylenia na terenach zamieszkałych. Warunki te zostały  określone w sentencji decyzji. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska po uzupełnieniu raportu przez Inwestora  o wymagane elementy (nr.rej.6342) postanowieniem WOO.4242.45.2014. BW.2 z dnia 03.06.2014r. uzgodnił warunki realizacji przedsięwzięcia. Wójt Gminy Lubicz na mocy art.33 ustawy z 3 października o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko w celu zapewnienia udziału społeczeństwa w postępowaniu wyznaczył obwieszczeniem ROŚ.6220.28.2013 z dnia 09.06.2014r. 21 dniowy termin na zapoznanie się z dowodami w sprawie oraz o możliwości składania uwag i wniosków. Treść obwieszczenia  została opublikowana na tablicy ogłoszeń  UG Lubicz, przesłana stronom do wiadomości oraz przekazana do publikacji pismem ROŚ.6220.28.2013 z dnia 09.06.2014 r. Przewodniczącemu Rady Sołeckiej miejscowości Młyniec Pierwszy celem publikacji w sposób zwyczajowo przyjęty na tablicach ogłoszeń w miejscu realizacji przedsięwzięcia a także została opublikowana w ogłoszeniach i komunikatach na stronie internetowej UG Lubicz. Obwieszczenie zgodnie z otrzymanym potwierdzeniem zostało wywieszone  w miejscu zwyczajowo przyjętym przez Pana Przewodniczącego Rady Sołeckiej dnia 14.06.2014r. a zdjęte z tablicy ogłoszeń dnia 06.07.2014 r. W wyznaczonym zgodnie z art. 33 ust.1 pkt. 7 ustawy z 3 października 2008 r, 21- dniowym terminie tj. do dnia 07.07.2014 r. tego dnia wpłynął wniosek ( nr. rej.7893) Stowarzyszenia Ochrony Doliny Drwęcy, ul. Słoneczna 22,Młyniec Pierwszy, 87-162 Lubicz. W treści wniosku Stowarzyszenie zgłosiło chęć uczestnictwa w przedmiotowym postępowaniu na prawach  strony, co organ uwzględnił  postanowieniem z dnia 14.07.2014 r. nr ROŚ.6220.28.2013. dopuszczając Stowarzyszenie do uczestnictwa w postępowaniu na prawach strony. W treści przedmiotowego wniosku Stowarzyszenie zarzuciło organowi prowadzącemu sprawę naruszenie art.21 ust.2,art.22 ust1,i art.23 ustawy z dnia 3 października 2008r. stanowiących o konieczności zamieszczenia w publicznie dostępnych wykazach danych o postanowieniach określonych w ar.63 ust.1i 2,wnioskach i decyzjach administracyjnych wydanych w przedmiotowej sprawie. Zdaniem Stowarzyszenia Wójt Gminy nie opublikował wymaganych przepisami ustawy danych, a tym samym ograniczył w sposób nieuprawniony możliwość uczestniczenia Stowarzyszenia w prowadzonym postępowaniu. Wójt Gminy opublikował dane o złożonym wniosku w BIP UG Lubicz karta nr.21 dla wniosków o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z roku 2013,natomiast karta informacyjna przedsięwzięcia, postanowienia  i opinie upoważnionych organów -RDOŚ w Bydgoszczy, PPIS w Toruniu, raport oraz jego uzupełnienia zostały zgodnie z art.128 ustawy z dnia 3 października  2008 r. opublikowane w ogólnodostępnej bazie danych o ocenach oddziaływania na środowisko prowadzonej przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie-adres.bazaoos.gdos.gov.pl. W trakcie postępowania został złożony przez Pana Tomasza Cywińskiego-pełniącego funkcję Prezesa Stowarzyszenia  wniosek w dniu 03.07.2014r. nr. rej.7795 o udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie  zgodnie z art.8 i 9 ustawy z dnia 3 października o udostępnienie kserokopii wniosku inwestora o wydanie decyzji, wydanych postanowień w sprawie i innych dokumentów oraz raportu w wersji elektronicznej. Informacje zostały wnioskodawcy udostępnione w dniach 04.07.2014r. raport w wersji elektronicznej, i 07.07.2014r. kserokopie innych dokumentów objętych wnioskiem. Mając powyższe na względzie  podnoszone  we wniosku z dnia 07.07.2014r. nr.rej.7893 Stowarzyszenia zarzuty naruszenia przez organ prowadzący postępowanie art.21ust.2,art22 ust.1 i art.23 ustawy z dnia 3 października należy uznać za nieuprawnione. Wójt Gminy Lubicz rozpatrując wnioski Stowarzyszenia dotyczące udziału społeczeństwa w postępowaniu o wydanie przedmiotowej decyzji stwierdza co następuje; termin 21 dniowy określony w art.33.ust.1 pkt.7 ustawy z dnia 3 października 2008r. jest terminem ustawowym a zasady udziału społeczeństwo w postępowaniu o wydanie decyzji środowiskowej są określone w rozdziale 2 ustawy –Udział społeczeństwa w podejmowaniu decyzji  powyższej ustawy. Obwieszczenie wydane przez Wójta Gminy nr ROŚ.6220.28.2013 z dnia 09.06.2014 zawiera elementy określone w art.33 ust.1 pkt.1-8, natomiast wnioski i uwagi wniesione w związku z udziałem społeczeństwa w postępowaniu zgodnie z art.37 pkt.1i 2 ustawy z 3 października 2008 r. rozpatruje organ prowadzący postępowanie a informację o tym w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę podaje w uzasadnieniu decyzji, w związku z tym wnoszenie przez Stowarzyszenie o wydanie zakazów i nakazów dla Inwestora w sentencji niniejszej decyzji jest sprzeczne z obowiązującym stanem prawnym i nie może zostać przez Wójta Gminy uwzględnione. Zgłoszone przez Stowarzyszenie wnioski dotyczące pasów ochronnych od wyrobiska do drogi gminnej, braku określenia wymiarów wyrobiska, ilości wydobycia i wywozu kruszywa, jednoczesnego wydobycia kruszywa w dwóch złożach  czy też wykorzystywania instalacji pozwalającej na sortowanie kruszywa zostaną rozstrzygnięte w wydawanej przez uprawniony organ-Starostę Powiatowego w Toruniu koncesji na wydobywanie kopaliny- kruszywa naturalnego oraz utworzenia obszaru i terenu górniczego- ustawa  z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2014r, poz.613t.j). W art. 82 ust.1 i ust.2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. ustawodawca określił   wymogi dla właściwego organu które ten organ winien określić w decyzji o środowiskowych uwarunkowania wydawanej po przeprowadzeniu oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. W tym przepisie prawa nie został wyszczególniony obowiązek sporządzania dokumentacji fotograficznej złoża przed rozpoczęciem eksploatacji czy też określania trasy wywozu kruszywa po istniejącej sieci dróg publicznych, w związku z powyższym wnioski Stowarzyszenia w tych sprawach organ uznaje jako nieuprawnione. Organ prowadzący postępowanie po dokonaniu analizy treści wniosku dotyczącej przeprowadzenia rozprawy administracyjnej postanowieniem ROŚ.6220.28.2013 z dnia 21.07.2014r. odmówił przeprowadzenia rozprawy administracyjnej. Podstawą powyższego orzeczenia był art.36 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, interpretowany w orzecznictwie, iż przeprowadzenie rozprawy administracyjnej w tym przypadku ma charakter wyłącznie uznaniowy i nie wymaga przeprowadzenia rozprawy.(B. Rakoczy, Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko. Komentarz, Lexis Nexis, Wyd. 1, s. 106). Zgodnie z tym przepisem „organ właściwy do wydania decyzji może przeprowadzić rozprawę administracyjną otwartą dla społeczeństwa. Przepis art. 91 § 3 Kodeksu postępowania administracyjnego stosuje się odpowiednio". Należy w tym miejscu posłużyć się stanowiskiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 10 marca 2011 r. sygn. akt IV SA/Po 751/10, gdzie WSA stwierdza, że „w sprawie nie doszło do naruszenia art. 36 ustawy. Ani w prawie polskim, ani prawie międzynarodowym, ani w prawie wspólnotowym, nie wprowadzono obowiązku przeprowadzenia rozprawy w procedurze udziału społeczeństwa (Z. Bukowski "Rozprawa administracyjna w procedurze udziału społeczeństwa" w: red. H. Lisicka "Udział społeczeństwa w zintegrowanej ochronie środowiska" Wrocław 2010 s.223-236). Wójt Gminy Lubicz spełniając wymogi określone w art. 10 KPA zapewniając stronom czynny udział w prowadzonym postępowaniu zawiadomieniem  ROŚ.6220.28.2014 z dnia 23.07.2014 przed wydaniem decyzji zapewnił im możliwość wypowiedzenia się co do zebranych  w trakcie postępowania dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. W wyznaczonym terminie do dnia 06.08.2014r.do Wójta Gminy Lubicz wpłynął wniosek nr(rej.8947 data wpływu 01.08.2014r.) złożony przez Stowarzyszenie Ochrony Doliny Drwęcy, ul Słoneczna 22, Młyniec Pierwszy,87-162 Lubicz. Zawarte we wniosku żądania strony postępowania dotyczyły ponownie naruszenia przez organ dostępu do informacji publicznej, występujących nieścisłości w raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, konieczności nałożenia na inwestora obowiązków wykonania dokumentacji fotograficznej złoża, wydania zakazu sortowania kruszywa, wydania nakazu określenia trasy wywozu kruszywa oraz ograniczenia czasu pracy kopalni. Wójt Gminy dokonał analizy zgłoszonych przez stronę żądań i ponieważ były one identyczne z wcześniej rozstrzygniętymi wnioskami i uwagami w uzasadnieniu niniejszej decyzji  na mocy art.37 pkt 1 i 2 ustawy z 3 października  nie uznał za konieczne ponowne ich rozstrzyganie.Planowana inwestycja kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, wymienionych w § 3 ust. 1 pkt. 40 lit. a) ww. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r.: wydobywanie kopalin ze złoża metodą odkrywkową, bez względu na powierzchnię obszaru górniczego, na obszarach objętych formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1 - 5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r., poz. 627 ze zm.), w tym obszarach chronionego krajobrazu. Po analizie Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, uzupełnionego w dniu 28.05.2014 r. stwierdzono, że proponowane rozwiązania techniczne, organizacyjne oraz zabezpieczenia ekologiczne inwestycji zostały przyjęte właściwie i nie odbiegają od standardów stosowanych na obszarze kraju i UE. Przedsięwzięcie polega na eksploatacji złoża kruszywa naturalnego „Młyniec XXXX"' o powierzchni 1,23 ha, metodą odkrywkową, bez użycia materiałów wybuchowych o projektowanym wydobyciu kopaliny nie przekraczającym 20.000 m3 rocznie, na działce o nr geod. 73/9 w m. Młyniec Pierwszy, gm. Lubicz. Działka ta znajduje się w terenie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, zatwierdzonym uchwałą Nr XLIII/651/02 Rady Gminy Lubicz z dnia 28 lutego 2002 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubicz obejmującej tereny pod eksploatację kruszywa (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. Nr 63, poz. 1271) i wchodzi w skład jednostki oznaczonej symbolem PE-1, o przeznaczeniu podstawowym pod odkrywkową eksploatację kruszywa. Ponadto zamierzenie znajduje się na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Drwęcy, utworzonego rozporządzeniem Nr 21/92 Wojewody Toruńskiego z dnia 10 grudnia 1992 r. (Dz. Urz. Woj. Toruńskiego Nr 27, poz. 178 ze zm.). Podstawę prawną funkcjonowania Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Drwęcy stanowi obecnie Uchwala Nr VI/106/11 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 marca 2011 r. w sprawie obszarów chronionego krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. Nr 99, poz. 793). Zgodnie z przywołaną Uchwałą, w obszarach chronionego krajobrazu obowiązują zakazy dotyczące m.in. realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, a także wydobywania do celów gospodarczych skał i wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac związanych z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym lub przeciw-osuwiskowym lub utrzymaniem, budową, odbudową, naprawą lub remontem urządzeń wodnych. Planowane wydobycie kruszywa należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, jednakże jego realizacja jest możliwa pod warunkiem, że przeprowadzona procedura oceny oddziaływania na środowisko wykaże brak niekorzystnego wpływu na przyrodę obszarów (§ 2 ust. 2 ww. Uchwały nr VI/16/11 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego). Ponadto w § 2 ust. 3 tejże Uchwały zapisano, że zakaz wydobywania piasku i żwiru nie dotyczy eksploatowania udokumentowanych złóż wyznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku na podstawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, na obszarze do 2 ha i przy wydobywaniu nie przekraczającym 20 tys. m3 rocznie. Jednocześnie zaznaczono, że eksploatacja wskazana w ust. 3 nie może powodować zmian stosunków wodnych, zagrożeń dla chronionych ekosystemów, a brak negatywnego oddziaływania na środowisko został wykazany w sporządzonym raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Złoże „Młyniec XXXX" położone jest na terenie rolniczym, poza zwartą zabudową wsi Młyniec. Najbliższa zabudowa zagrodowa usytuowana jest w odległości ponad 120 m od granic działki planowanego przedsięwzięcia. Złoże posiada kształt zbliżony do prostokąta. Od strony północno-zachodniej i południowo-wschodniej, granica złoża przebiega min. 6 m od granicy terenu Wnioskodawcy, od strony południowo-zachodniej - min. 10 m od drogi gminnej, a od strony północno-wschodniej złoże graniczy ze złożem „Młyniec XXXVIII” co pozwoli na wyeksploatowanie obu złóż bez strat poza eksploatacyjnych wzdłuż wspólnej granicy. W granicach złoża nie występują budynki i inne elementy infrastruktury technicznej dla których należałoby wyznaczyć filary lub pasy ochronne. Udokumentowane zasoby geologiczne bilansowe złoża wynoszą 228 350 Mg kruszywa naturalnego o średnim punkcie piaskowym 80,8% i średniej zawartości pyłów 0.7%.Złoże zalega w formie pokładowej. Jego strop stanowi granica pomiędzy glebą, piaskami zaglinionymi i pospółką gliniastą, a kruszywem naturalnym zaliczonym do serii złożowej. Spąg złoża podścielony jest utworami spoistymi. Grubość nadkładu wynosi 0,6 - 1,9 m, średnio 1,3 m, a miąższość złoża waha się w granicach 6,9 - 13,1 m. Różnice w miąższości związane są generalnie z morfologią spągu złoża, który w sposób gwałtowny wznosi się w kierunku północno-zachodnim. Głównym osadem serii złożowej są piaski o różnej granulacji, przewarstwione pospółkami i żwirami. Na podstawie danych archiwalnych przewiduje się, że złoże zalega w warunkach suchych i częściowo zawodnionych, lustro wody kształtuje się na rzędnych 52,9 - 54,9 m n.p.m.. Wydobycie kruszywa naturalnego ze złoża „Młyniec XXXX" nie powinno stwarzać większych trudności. Eksploatacja złoża będzie kontynuacją dotychczasowych prac wydobywczych prowadzonych na działce 73/9. Podobnie jak na złożu „Młyniec XXXVIII", eksploatacja odbywać się będzie systemem odkrywkowym, bez użycia materiałów wybuchowych, dwoma piętrami eksploatacyjnymi - oddzielnie piętro suche i zawodnione, bez obniżania poziomu wody w wyrobisku. Wydobycie kopaliny i jej załadunek oraz usuwanie nadkładu prowadzone będą przy użyciu typowego sprzętu mechanicznego (koparka, ładowarka, spycharka) posiadającego niezbędną dokumentację techniczno - ruchową. Urobek będzie na bieżąco ładowany na samochody i wywożony w stanie naturalnym bez przeróbki poza obszar kopalni. Do wywozu stosowane będą samochody ciężarowe o ładowności do ok. 25 ton. Praca kopalni będzie się odbywała w porze dziennej od godziny 6 do 18.Przed przystąpieniem do eksploatacji, nadkład glebowy z powierzchni złoża zostanie usunięty na tymczasowe nadpoziomowe zwałowiska, usytuowane wzdłuż granic złoża. Nachylenie skarp zwałów nadkładu nie będzie większe od 35%, a ich odsunięcie od górnej krawędzi wyrobiska wynosić będzie nie mniej niż 1,5 - 2,0 m. Maksymalna wysokość zwałowisk wynosić będzie 4,0 m. Część nadkładu może być również umieszczana bezpośrednio w wyrobisku poeksploatacyjnym, po wybraniu złoża do spągu. Zdeponowany nadkład zostanie wykorzystany do rekultywacji wyrobiska poeksploatacyjnego, a niewielka jego część może być wywieziona poza rejon zakładu górniczego i zagospodarowana, np. do poprawy struktury gruntów, rekultywacji innych zdewastowanych terenów, budowy i remontów gruntowych odcinków dróg wywozu kopaliny. Ze względu na wystąpienie statycznego poziomu wodonośnego, powstałe wyrobisko będzie na całej powierzchni zawodnione, a słup wody osiągnie wielkość od 1,5 m. Skarpy eksploatowanych wyrobisk posiadać będą kąt naturalnego zsypu tj. 25° - 35°.Jednocześnie na tej samej działce, w bezpośrednim sąsiedztwie przedmiotowego złoża zlokalizowane jest złoże „MŁYNIEC XXXVIII". Zakłada się połączenie obu złóż, w celu uniknięcia strat poza-eksploatacyjnych. Ich łączna powierzchnia wyniesie 3,15 ha, jednak rozpoczęcie eksploatacji na nowym złożu nastąpi dopiero po zakończeniu wydobycia ze złoża „MŁYNIEC XXXVIII". Planuje się, że dno wyrobiska zostanie zrekultywowane i przekazane w użytkowanie rolne lub leśne, a skarpy zostaną zalesione. Prace rekultywacyjne powinny obejmować sukcesywnie miejsca w których eksploatację zakończono i wykonano pomiar geodezyjny terenu bezpośrednio po eksploatacji. Prawidłowo prowadzona eksploatacja nie powinna spowodować zanieczyszczenia wód gruntowych. Możliwość taka istnieje jedynie w przypadku awaryjnych wycieków materiałów ropopochodnych do wyrobiska lub w przypadku składowania w nim odpadów. W związku z tym pracujące maszyny należy utrzymywać w dobrym stanie technicznym. Nie należy składować w wyrobisku żadnych materiałów ropopochodnych, a wszelkie naprawy i konserwacje maszyn oraz pojazdów wykonywać w miejscu do tego specjalnie przygotowanym, na uszczelnionym podłożu. W przypadku awaryjnych wycieków należy bezzwłocznie przystąpić do usuwania skutków i przyczyn awarii. Niedopuszczalne jest składowanie w wyrobisku jakichkolwiek odpadów i wylewanie do niego ścieków. Do zanieczyszczeń środowiska jakie mogą wystąpić na etapie realizacji planowanego przedsięwzięcia należy zaliczyć nieznaczne ilości odpadów (np. złom metali, nie segregowane odpady podobne do komunalnych), emisję hałasu i emisję niezorganizowaną pyłu oraz spalin, pochodzącą z transportu i prac wydobywczych. Występujące oddziaływanie będzie miało charakter lokalny, ograniczony do miejsca prowadzenia prac i jego bezpośredniego otoczenia. Podstawowymi źródłami oddziaływania na powietrze będzie wykorzystywany park maszyn wydobywczych (praca koparki - emisja spalin ze spalania oleju napędowego) oraz nieznaczne pylenie wtórne, mogące powstawać podczas poruszania się pojazdów po drogach gruntowych i w czasie transportu urobku. Projektowany obiekt będzie źródłem emisji hałasu do środowiska. Oddziaływanie na klimat akustyczny środowiska w rejonie planowanego przedsięwzięcia w trakcie eksploatacji będzie spowodowane emisją hałasu od transportu samochodowego i maszyn eksploatujących kruszywo. Eksploatacja prowadzona będzie bez użycia materiałów wybuchowych, a kopalina w stanie naturalnym wywożona będzie poza teren zakładu górniczego, drogą wewnątrzzakładową. Nadkład glebowy, zdjęty z powierzchni złoża przed przystąpieniem do eksploatacji i złożony na tymczasowych nadpoziomowych zwałowiskach usytuowanych wzdłuż granic złoża, utworzy naturalne ekrany, ograniczające rozprzestrzenianie się hałasu. Maksymalna wysokość zwałowisk wynosić będzie 4,0 m. Przeprowadzone obliczenia wykazały, że przyjęte rozwiązania w wariancie proponowanym przez Inwestora nie będą powodować istotnego pogorszenia klimatu akustycznego w rejonie lokalizacji inwestycji oraz powodować przekroczeń dopuszczalnego poziomu hałasu w miejscach chronionych akustycznie (istniejąca zabudowa mieszkaniowa).Dla potwierdzenia powyższego, przedsięwzięcie wymaga sporządzenia analizy porealizacyjnej w zakresie badań rozprzestrzeniania się hałasu w środowisku. Pomiary należy przeprowadzić w rejonie najbliższej zabudowy zagrodowej, po upływie miesiąca od rozpoczęcia eksploatacji i przedstawić je niezwłocznie zarówno Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, jak i Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska w Bydgoszczy. W przypadku stwierdzenia wystąpienia przekroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku Inwestor będzie zobowiązany do wykonania dodatkowych zabezpieczeń akustycznych lub ograniczenia działalności. Przedsięwzięcie nie będzie stanowić istotnego źródła wibracji. Przemieszczane masy ziemne i nie zanieczyszczona ziemia nie będą stanowiły odpadów - zostaną wykorzystane do rekultywacji wyrobiska poeksploatacyjnego i posłużą do złagodzenia skarp poeksploatacyjnych, powiększenia pozostawionych pasów ochronnych od granic działki, budowy, naprawy i utrzymania dróg technologicznych wewnątrzzakładowych w dobrym stanie technicznym. Niewielka część nadkładu może być wywieziona poza rejon zakładu górniczego i zagospodarowana np. do poprawy struktury gruntów, rekultywacji innych zdewastowanych terenów. Woda do celów socjalnych będzie dowożona w pojemnikach. W miejscu prac zostanie umieszczona toaleta ekologiczna ze szczelnym zbiornikiem wybieralnym. Ścieki socjalno- bytowe z toalety będą wywożone do punktu zlewnego na terenie lokalnej oczyszczalni ścieków. Prawidłowo prowadzone prace nie będą miały negatywnego wpływu na środowisko gruntowo-wodne. W celu zabezpieczenia przed zniszczeniem i skażeniem środowiska szczególną uwagę należy zwrócić na organizację robót  wydobywczych. Używany sprzęt powinien być sprawny technicznie (bez wycieków oleju).Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w obszarze dorzecza Wisły, dla którego opracowano plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły, przyjęty Uchwałą Rady Ministrów z dnia 22 lutego 2011 r. (M.P. z dnia 21 czerwca 2011 r.. Nr 49, poz. 549).Znajduje się ona w obszarze jednolitej części wód podziemnych (JCWPd) oznaczonym europejskim kodem: PLGW240040, zaliczonym do regionu wodnego Dolnej Wisły. W ww. planie, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 23 lipca 2008 r. w sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu wód podziemnych (Dz. U. z 2008r. Nr 143, poz. 896), stan ilościowy i chemiczny JCWPd oceniono jako dobry. Rozpatrywana jednolita część wód podziemnych nie jest zagrożona ryzykiem nie osiągnięcia celów środowiskowych, tj. utrzymania co najmniej dobrego stanu ilościowego i chemicznego wód podziemnych. Przedsięwzięcie znajduje się w obszarze jednolitej części wód powierzchniowych (JCWP) oznaczonym europejskim kodem PLRW20002028999 o nazwie: Drwęca od Brodniczki do ujścia, scalona część wód powierzchniowych DW0306, kod dorzecza 2000, zaliczonym do regionu wodnego Dolnej Wisły. W ww. planie, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie klasyfikacji stanu ekologicznego, potencjału ekologicznego i stanu chemicznego jednolitych części wód powierzchniowych (Dz. U. Nr 258, poz. 1549), potencjał tej JCWP o statusie silnie zmienionej części wód oceniono jako zły. Rozpatrywana jednolita część wód powierzchniowych jest zagrożona ryzykiem nie osiągnięcia celów środowiskowych, tj. utrzymania co najmniej dobrego potencjału ekologicznego i co najmniej dobrego stanu chemicznego wód powierzchniowych do roku 2015 z derogacją czasową z powodu konieczności dodatkowych analiz oraz długości procesu inwestycyjnego. Biorąc pod uwagę planowany sposób eksploatacji analizowanego złoża kruszywa naturalnego, brak stosowania substancji chemicznych i ropopochodnych w procesie technologicznym oraz występowanie warstw słabo-przepuszczalnych względem warstw wodonośnych, nie przewiduje się negatywnego oddziaływania przedsięwzięcia względem zlewni i jednolitych części wód. Uznaje się, że planowane przedsięwzięcie nie spowoduje nie osiągnięcia celów środowiskowych zawartych w Planie zagospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły. Teren planowanej kopalni leży w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Drwęcy, inwestycja dotyczy eksploatacji kopaliny pospolitej (piasku i żwiru) na powierzchni ok. 1,23 ha, o rocznym wydobyciu nie przekraczającym 20000 m 3. Przedmiotowe złoże zostało udokumentowane i wyznaczone w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Teren przeznaczony pod kopalnię stanowią ugory porolne, częściowo przekształcone w związku z prowadzoną w sąsiedztwie eksploatacją kruszywa. Nie stwierdzono występowania na nich gatunków chronionych roślin, zwierząt ani cennych siedlisk przyrodniczych. Na podstawie prowadzonych wizji terenowych stwierdzono, że w odległości 100 m od planowanego złoża brak jest populacji lęgowych ptaków, a w promieniu 500 m nie występują cenne siedliska przyrodnicze. W wyniku eksploatacji nie zachodzi konieczność wycinki drzew ani krzewów, nie zostaną też zniszczone siedliska gatunków chronionych zwierząt ani naruszone korytarze ich migracji. Pomimo braku stwierdzonych lęgów ptaków na przedmiotowym terenie, zgodnie z zasadą prewencji i przezorności autorzy raportu ustalili, że termin rozpoczęcia prac będzie uwzględniać okres lęgowy. W uzupełnieniu do raportu uzasadniono przewidywany brak oddziaływania eksploatacji kruszywa na stosunki wodne drenującym charakterem rzeki Drwęcy, której koryto znajduje się znacznie poniżej rzędnych lustra wody w rejonie złoża oraz prowadzeniu eksploatacji bez odpompowywania wody z wyrobiska. Na podstawie przedłożonej dokumentacji, biorąc pod uwagę uwarunkowania obowiązujące na Obszarze Chronionego Krajobrazu Doliny Drwęcy stwierdza się brak możliwości znacząco negatywnego wpływu inwestycji na przyrodę ww. obszaru chronionego. Realizacja przedsięwzięcia nie wiąże się z przekształcaniem cennych siedlisk przyrodniczych lub siedlisk gatunków chronionych, ponadto ze względu na występujące warunki hydrologiczne i sposób eksploatacji złoża, nie zachodzi niebezpieczeństwo zmiany stosunków wodnych. W raporcie przeanalizowano wpływ inwestycji na krajobraz. Nie stwierdzono możliwości znaczącego pogorszenia walorów krajobrazowych obszaru, a w przypadku rekultywacji kopalni w kierunku zbiornika wodnego o urozmaiconej linii brzegowej przewiduje się ich wzrost. Planowana inwestycja posiada cechy określone w § 2 ust. 3 ww. Uchwały nr VI/106/11 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 marca 2011 r. w sprawie obszarów chronionego krajobrazu, warunkujące możliwość eksploatacji skał: -złoże zostało udokumentowane i wyznaczone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy -powierzchnia złoża nie przekracza 2 ha, a roczna wielkość wydobycia do 20 tys. m3,-eksploatacja nie spowoduje zmian stosunków wodnych, kopalina wydobywana będzie bez odpompowywania wody z wyrobiska.- brak negatywnego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, w tym na chronione ekosystemy został wykazany w sporządzonym raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. W związku z powyższym, na podstawie analizy przedłożonej dokumentacji, w tym raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, stwierdzono brak negatywnego oddziaływania na środowisko. Analizując skumulowane oddziaływanie inwestycji wzięto pod uwagę sąsiedztwo obiektów o podobnym charakterze oraz ich powiązania i łączny wpływ na środowisko. Eksploatacja sąsiedniego złoża „Młyniec XXXVIII" nie została zakończona. Nie przewiduje się jednoczesnego prowadzenia eksploatacji złóż „Młyniec XXXVIII" i „Młyniec XXXX". Rozpoczęcie eksploatacji złoża „Młyniec XXXX" nastąpi po zakończeniu eksploatacji złoża „Młyniec XXXVIII". Wówczas przeniesione zostaną maszyny i urządzenia z obecnie eksploatowanej kopalni na teren złoża „Młyniec XXXX". Nie nastąpi więc jednoczesna eksploatacja obu złóż i związane z tym oddziaływanie skumulowane. Transport urobku samochodami ciężarowymi realizowany będzie istniejącymi drogami dojazdowymi, tylko w godzinach dziennych, a oddziaływanie na poszczególne elementy środowiska planowanego przedsięwzięcia ograniczone będzie do granicy działek, do których Inwestor posiada tytuł prawny. Analiza przeprowadzona w przedstawionym raporcie nie wykazała, aby inwestycja oddziaływała ponadnormatywnie na działki sąsiednie lub były przekraczane standardy ekologiczne. Obiekty chronione, w tym zabudowa mieszkalna występuje w odpowiedniej odległości od źródła uciążliwości, a teren na którym będzie realizowane przedsięwzięcie posiada funkcję rolniczą. Koncesja na wydobywanie kopalin ze złóż nie należy do katalogu decyzji wymienionych w art. 88 ust. 1 ww. ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, przed wydaniem których możliwe jest przeprowadzenie ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Jednocześnie, ze względu na lokalizację obszaru koncesyjnego w dużej odległości od granic państwa, nie stwierdzono konieczności przeprowadzenia postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko przed rozpoczęciem realizacji, zachowania wartości krajobrazowych ww. obszaru chronionego krajobrazu. Z uwagi na położenie planowanej inwestycji oraz brak bezpośredniej lub pośredniej ingerencji w siedliska wodne i towarzyszące dolinie rzeki Drwęcy, realizacja inwestycji nie spowoduje negatywnego wpływu na stan zachowania przedmiotów ochrony, cel ochrony, ciągłość i integralność ww. obszaru Natura 2000.

W związku z powyższym orzeczono jak w sentencji.  

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach traci ważność po upływie czterech lat, od dnia, w którym stała się ostateczna. Termin ważności decyzji może ulec wydłużeniu o dwa lata, jeżeli realizacja planowanego przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko przebiega etapowo oraz nie zmieniły warunki się określone w decyzji.

 

POUCZENIE:

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu, ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń, za pośrednictwem Wójta Gminy Lubicz w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Otrzymują:

1. Pan Dariusz Kisielewski, ul. Dolina Drwęcy 32,Młyniec Drugi, 87-162 Lubicz,

2. Zarząd Dróg , Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, ul. Toruńska 36 A, 87-162 Lubicz,

3. Starostwo Powiatowe w Toruniu, ul. Towarowa 4-6,87-100 Toruń,

4. Stowarzyszenie Ochrony Doliny Drwęcy, ul. Słoneczna 22,Młyniec Pierwszy,87-162 Lubicz,

5. pozostałe strony wg załącznika

6. a/a mg

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska, ul. Dworcowa 63, 85-950 Bydgoszcz

2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, ul. Szosa Bydgoska 1, 87-100 Toruń

 

Załącznik nr 1

Charakterystyka przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji kruszywa naturalnego ze złoża  ,,Młyniec XXXX”  na działce nr.geod.73/9-obręb Młyniec Pierwszy, Gmina Lubicz.

Planowana inwestycja kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 40 lit. a) ww. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r.: wydobywanie kopalin ze złoża metodą odkrywkową, bez względu na powierzchnię obszaru górniczego, na obszarach objętych formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1 - 5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r., poz. 627 ze zm.), w tym obszarach chronionego krajobrazu. Przedsięwzięcie polega na eksploatacji złoża kruszywa naturalnego „Młyniec XXXX"' o powierzchni 1,23 ha, metodą odkrywkową, bez użycia materiałów wybuchowych o projektowanym wydobyciu kopaliny nie przekraczającym 20.000 m3 rocznie, na działce o nr geod. 73/9 w m. Młyniec Pierwszy, gm. Lubicz. Działka ta znajduje się w terenie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, zatwierdzonym uchwałą Nr XLIII/651/02 Rady Gminy Lubicz z dnia 28 lutego 2002 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubicz obejmującej tereny pod eksploatację kruszywa (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. Nr 63, poz. 1271) i wchodzi w skład jednostki oznaczonej symbolem PE-1, o przeznaczeniu podstawowym pod odkrywkową eksploatację kruszywa. Ponadto zamierzenie znajduje się na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Drwęcy. Złoże „Młyniec XXXX" położone jest na terenie rolniczym, poza zwartą zabudową wsi Młyniec Pierwszy. Najbliższa zabudowa zagrodowa usytuowana jest w odległości ponad 120 m od granic działki planowanego przedsięwzięcia. Złoże posiada kształt zbliżony do prostokąta. Od strony północno-zachodniej i południowo-wschodniej, granica złoża przebiega min. 6 m od granicy terenu Wnioskodawcy, od strony południowo-zachodniej - min. 10 m od drogi gminnej, a od strony północno-wschodniej złoże graniczy ze złożem „Młyniec XXXVIII co pozwoli na wyeksploatowanie obu złóż bez strat poza eksploatacyjnych wzdłuż wspólnej granicy. W granicach złoża nie występują budynki i inne elementy infrastruktury technicznej dla których należałoby wyznaczyć filary lub pasy ochronne. Udokumentowane zasoby geologiczne bilansowe złoża wynoszą 228 350 Mg kruszywa naturalnego o średnim punkcie piaskowym 80,8% i średniej zawartości pyłów 0.7%. Złoże zalega w formie pokładowej. Jego strop stanowi granica pomiędzy glebą, piaskami zaglinionymi i pospółką gliniastą, a kruszywem naturalnym zaliczonym do serii złożowej. Spąg złoża podścielony jest utworami spoistymi. Grubość nadkładu wynosi 0,6 - 1,9 m, średnio 1,3 m, a miąższość złoża waha się w granicach 6,9 - 13,1 m. Różnice w miąższości związane są generalnie z morfologią spągu złoża, który w sposób gwałtowny wznosi się w kierunku północno-zachodnim. Głównym osadem serii złożowej są piaski o różnej granulacji, przewarstwione pospółkami i żwirami. Na podstawie danych archiwalnych przewiduje się, że złoże zalega w warunkach suchych i częściowo zawodnionych, lustro wody kształtuje się na rzędnych 52,9 - 54,9 m n.p.m. Wydobycie kopaliny i jej załadunek oraz usuwanie nadkładu prowadzone będą przy użyciu typowego sprzętu mechanicznego (koparka, ładowarka, spycharka) posiadającego niezbędną dokumentację techniczno - ruchową. Urobek będzie na bieżąco ładowany na samochody i wywożony w stanie naturalnym bez przeróbki poza obszar kopalni. Do wywozu stosowane będą samochody ciężarowe o ładowności do ok. 25 ton. Praca kopalni będzie się odbywała w porze dziennej od godziny 6 do 18.Przed przystąpieniem do eksploatacji, nadkład glebowy z powierzchni złoża zostanie usunięty na tymczasowe nadpoziomowe zwałowiska, usytuowane wzdłuż granic złoża. Nachylenie skarp zwałów nadkładu nie będzie większe od 35%, a ich odsunięcie od górnej krawędzi wyrobiska wynosić będzie nie mniej niż 1,5 - 2,0 m. Maksymalna wysokość zwałowisk wynosić będzie 4,0 m. Część nadkładu może być również umieszczana bezpośrednio w wyrobisku poeksploatacyjnym, po wybraniu złoża do spągu. Zdeponowany nadkład zostanie wykorzystany do rekultywacji wyrobiska poeksploatacyjnego, a niewielka jego część może być wywieziona poza rejon zakładu górniczego i zagospodarowana do poprawy struktury gruntów, rekultywacji innych zdewastowanych terenów, budowy i  remontów gruntowych odcinków dróg wywozu kopaliny. Prawidłowo prowadzona eksploatacja nie powinna spowodować zanieczyszczenia wód gruntowych. Możliwość taka istnieje jedynie w przypadku awaryjnych wycieków materiałów ropopochodnych do wyrobiska lub w przypadku składowania w nim odpadów. W związku z tym pracujące maszyny należy utrzymywać w dobrym stanie technicznym. Nie należy składować w wyrobisku żadnych materiałów ropopochodnych, a wszelkie naprawy i konserwacje maszyn oraz pojazdów wykonywać w miejscu do tego specjalnie przygotowanym, na uszczelnionym podłożu. W przypadku awaryjnych wycieków należy bezzwłocznie przystąpić do usuwania skutków i przyczyn awarii. Niedopuszczalne jest składowanie w wyrobisku jakichkolwiek odpadów i wylewanie do niego ścieków. Projektowany obiekt będzie źródłem emisji hałasu do środowiska. Oddziaływanie na klimat akustyczny środowiska w rejonie planowanego przedsięwzięcia w trakcie eksploatacji będzie spowodowane emisją hałasu od transportu samochodowego i maszyn eksploatujących kruszywo. Eksploatacja prowadzona będzie bez użycia materiałów wybuchowych, a kopalina w stanie naturalnym wywożona będzie poza teren zakładu górniczego, drogą wewnątrzzakładową. Nadkład glebowy, zdjęty z powierzchni złoża przed przystąpieniem do eksploatacji i złożony na tymczasowych nadpoziomowych zwałowiskach usytuowanych wzdłuż granic złoża, utworzy naturalne ekrany, ograniczające rozprzestrzenianie się hałasu. Maksymalna wysokość zwałowisk wynosić będzie 4,0 m. Przedsięwzięcie nie będzie stanowić istotnego źródła wibracji. Prawidłowo prowadzone prace nie będą miały negatywnego wpływu na środowisko gruntowo-wodne. W celu zabezpieczenia przed zniszczeniem i skażeniem środowiska szczególną uwagę należy zwrócić na organizację robót wydobywczych. Używany sprzęt powinien być sprawny .Teren planowanej kopalni leży w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Drwęcy, inwestycja dotyczy eksploatacji kopaliny pospolitej (piasku i żwiru) na powierzchni ok. 1,23 ha, o rocznym wydobyciu nie przekraczającym 20000 m 3. Przedmiotowe złoże zostało udokumentowane i wyznaczone w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Jednocześnie na tej samej działce, w bezpośrednim sąsiedztwie przedmiotowego złoża zlokalizowane jest złoże „Młyniec XXXVIII". W celu uniknięcia strat poza eksploatacyjnych planuje się połączenie obu złóż, których łączna powierzchnia wyniesie 3,15 ha, jednak rozpoczęcie eksploatacji na nowym złożu planuje się dopiero po zakończeniu wydobycia ze złoża „Młyniec XXXVIII". Teren przeznaczony pod kopalnię stanowią ugory porolne, częściowo przekształcone w związku z prowadzoną w sąsiedztwie eksploatacją kruszywa. Nie stwierdzono występowania na nich gatunków chronionych roślin, zwierząt ani cennych siedlisk przyrodniczych. Na podstawie prowadzonych wizji terenowych stwierdzono, że w odległości 100 m od planowanego złoża brak jest populacji lęgowych ptaków, a w promieniu 500 m nie występują cenne siedliska przyrodnicze. W wyniku eksploatacji nie zachodzi konieczność wycinki drzew ani krzewów, nie zostaną też zniszczone siedliska gatunków chronionych zwierząt ani naruszone korytarze ich migracji. Na podstawie przedłożonej dokumentacji, biorąc pod uwagę uwarunkowania obowiązujące na Obszarze Chronionego Krajobrazu Doliny Drwęcy stwierdza się brak możliwości znacząco negatywnego wpływu inwestycji na przyrodę ww. obszaru chronionego. Realizacja przedsięwzięcia nie wiąże się z przekształcaniem cennych siedlisk przyrodniczych lub siedlisk gatunków chronionych, ponadto ze względu na występujące warunki hydrologiczne i sposób eksploatacji złoża, nie zachodzi niebezpieczeństwo zmiany stosunków wodnych.

Metryka

  • opublikował: Kamila Mróz
    data publikacji: 2014-08-11 11:14

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 64897
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2014-11-21 14:54:31