Ścieżka nawigacyjna

Treść strony


Decyzja

                                                                                                                    

 

D E C Y Z J A

           Na podstawie art. 104 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2013r  poz. 267. t.j ze zm.), art.71 ust.1 pkt 2, art.72 ust.1 pkt 1, art.75 ust 1pkt 4 –ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 tj. ze zm.) oraz § 3, ust.1 pkt 52 lit. b Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz.1397 ze zm.), a także upoważnienia Wójta Gminy Lubicz nr ORG.0153-6/10 z dnia 22 grudnia 2010 r. po wydaniu opinii w dniu 27.06.2014 r. przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy nr WOO.4240.377.2014.J.M (nr rej.7634) i w dniu 24.06.2014 r. przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego nr N.NZ.40.2.8.3.2014 (nr rej.7615) w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i zakresie raportu o oddziaływaniu na środowisko, dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 950 kW, linii SN wraz z kablami sterowania i telekomunikacyjnymi oraz niezbędnych urządzeń elektroenergetycznych na działkach nr 357/2, 357/3-obręb Grębocin, Gmina Lubicz.

                    orzekam

 o o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 950 kW, linii SN wraz z kablami sterowania i telekomunikacyjnymi oraz niezbędnych urządzeń elektroenergetycznych na działkach nr 357/2, 357/3-obręb Grębocin, Gmina Lubicz, przez Inwestora Pana Leszka Świtalskiego, Rogówko 5, 87-122 Grębocin.

U z a s a d n i e n i e

 

         Na podstawie art.71 ust.1, art.74 ust.1 i art.75 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz.1235 t.j ze zm.) Inwestor, Pan Leszek Świtalski, Rogówko 5, 87-122 Grębocin wystąpił do Wójta Gminy Lubicz z wnioskiem dnia 06.06.2014 r. nr rej. 6807/2014 o wydanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 950 kW, linii SN wraz z kablami sterowania i telekomunikacyjnymi oraz niezbędnych urządzeń elektroenergetycznych na działkach nr 357/2, 357/3-obręb Grębocin, Gmina Lubicz. Wójt Gminy Lubicz na podstawie art.3, ust 1 pkt. 5  ustawy z dnia 3 października 2008r. sprawdził kompletność złożonego wniosku, ustalił strony postępowania i zawiadomieniem ROŚ.6220.10.2014. z dnia 10.06.2014r. powiadomił o jego wszczęciu a także zgodnie z art.64 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 3 października organ prowadzący postępowanie wystąpił pismem nr ROŚ.6220.10.2014 z dnia 10.06.2014 r. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy o wydanie opinii o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia i zakresie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko naturalne. Wójt Gminy Lubicz wystąpił również pismem ROŚ.6220.10.2014 z dnia 10.06.2014 r. do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu o wydanie stosownej opinii, na mocy art.64 ust.1 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. Dnia 24.06.2014r  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny wydał opinię N.NZ.40.2.8.3.2014 nr rej. 7615 o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania dla przedmiotowego przedsięwzięcia. Również Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska orzekł postanowieniem WOO.4240.377.2014.JM z dnia 27.06.2014 (nr rej.7634) o braku konieczności przeprowadzenia oceny odziaływania na środowisko. Po zapoznaniu się z załączoną do wniosku kartą informacyjną stwierdzono, że jest to przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, wymienione w § 3 ust. 1 pkt 52 lit. b ww. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r „zabudowa przemysłowa, w tym zabudowa systemami fotowoltaicznymi, lub magazynowa, wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą, o powierzchni zabudowy nie mniejszej niż 1 ha na obszarach innych niż wymienione w lit. a".

W odniesieniu do uwarunkowań wymienionych w art. 63 ust. 1 ww. ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, Wójt Gminy Lubicz przeanalizował rodzaj i charakter planowanego przedsięwzięcia oraz jego usytuowanie, zważywszy na możliwe zagrożenia dla środowiska, jak również rodzaj i skalę możliwego oddziaływania. W dniu 02.07.2014r. organ prowadzący postępowanie na mocy art.63 ust.2, art.64 ust.1 art.65 ust.1, ust.2, ust.3-ustawy z 3 października 2008r. postanowieniem ROŚ.6220.10.2014r. orzekł o braku konieczności przeprowadzenia dla przedmiotowego przedsięwzięcia oceny oddziaływania na środowisko oraz zawiadomieniem ROŚ.6220.10.2014r. z dnia 09.07.2014r. zgodnie z art.10 KPA przed wydaniem decyzji powiadomił strony postępowania o możliwości zapoznania się ze zgromadzonymi w trakcie postępowania dowodami a także o możliwości składania wniosków, uwag i zastrzeżeń. Strony nie wniosły w wyznaczonym do dnia 18.07.2014r. terminie uwag, wniosków i zastrzeżeń.

Działki przeznaczone pod planowaną inwestycję nie są objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Przedsięwzięcie będzie polegało na budowie elektrowni fotowoltaicznej składającej się z niezależnych bloków o łącznej mocy do 950 kW, wraz z instalacją elektryczną, siecią łączności światłowodowej oraz drogami dojazdowymi i wewnętrznymi, tymczasowymi placami montażowymi oraz placami postojowymi niezbędnymi do dowozu i instalacji koniecznego wyposażenia. Inwestycję zaplanowano do realizacji na gruntach użytkowanych rolniczo klasy bonitacyjnej IV i V, na powierzchni ok. 1,9 ha. W najbliższym otoczeniu przedsięwzięcia znajdują się: grunty rolne, pojedyncze zadrzewienia, lokalne drogi gruntowe, utwardzone drogi gminne oraz tereny leśne. Najbliższa zabudowa mieszkaniowa (indywidualne gospodarstwo rolne) położona jest w odległości ok. 400 m na południowy - zachód od granicy planowanej farmy. Panele fotowoltaicznie posadowione zostaną w odległości nie mniejszej niż 4 metry od ogrodzenia/granicy działki.

Przedsięwzięcie polegać będzie na montażu instalacji fotowoltaicznej w sposób nieinwazyjny, metodą nabijania profili aluminiowych lub stalowych bezpośrednio do gruntu. Na całym obszarze inwestycji planowane jest usytuowanie ok. 3800 sztuk modułów fotowoltaicznych. Zastosowane moduły fotowoltaiczne będą połączone z przetwornicami (falownikami). Energia elektryczna produkowana przez elektrownię zostanie dostarczona za pomocą stacji transformatorowej do sieci elektroenergetycznej operatora.

Na podstawie przeprowadzonej analizy zgromadzonej dokumentacji, biorąc pod uwagę charakter zamierzenia, nie przewiduje się wpływu inwestycji na zwiększenie zanieczyszczenia wód powierzchniowych i podziemnych oraz gleby.

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana zostanie w obszarze dorzecza Wisły. Z uwagi na skalę przedsięwzięcia stwierdza się, że jego realizacja nie wpłynie na ryzyko nieosiągnięcia celów środowiskowych zawartych w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły, przyjętym Uchwałą Rady Ministrów z dnia 22 lutego 2011 r. (M.P. z dnia 21 czerwca 2011 r., Nr 49, poz. 549), ponieważ nie wymaga ono zużycia wody i nie generuje ścieków, z wyjątkiem deszczowych, które z paneli będą spływały powierzchniowo do gruntu.

Projektowane zadanie zlokalizowane będzie poza obszarami chronionymi w myśl ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r., poz. 627 ze zm.), w tym poza wyznaczonymi, mającymi znaczenie dla Wspólnoty i projektowanymi przekazanymi do Komisji Europejskiej obszarami Natura 2000. Realizacja zadania nie wymaga usunięcia drzew i krzewów oraz niszczenia miejsc występowania naturalnych siedlisk, w tym obszarów leśnych, podmokłych, bagiennych i torfowiskowych. Przedsięwzięcie nie wiąże się również z ingerencją w strukturę występujących na analizowanym terenie niewielkich cieków.Projektowany system fotowoltaiczny zmieni częściowo dotychczasowy sposób wykorzystania omawianego obszaru, jednakże nie wpłynie negatywnie na glebę. Niezabudowana część działki będzie nadal wykorzystywana do uprawy rolnej. Nie zostanie ona więc wyłączona z powierzchni biologicznie czynnej. Na czas realizacji przedsięwzięcia, przewiduje się wykonanie ogrodzenia obszaru inwestycji, w celu uniemożliwienia wkraczania drobnych zwierząt na teren prowadzonych wykopów. Bytujące w ogrodzonej strefie kręgowce zamierza się natomiast przenieść poza analizowany teren.Na obszarze projektowanego zadania nie występują: inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych, obszary wybrzeży, górskie lub leśne, strefy ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych, obszary, na których standardy jakości zostały przekroczone, o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne, o znacznej gęstości zaludnienia, przylegające do jezior, jak również obszary ochrony uzdrowiskowej.Celem ograniczenia efektu odbłysku Inwestor zaplanował zastosowanie powłok antyrefleksyjnych na powierzchni paneli. Dla wykluczenia możliwości tworzenia się konwekcyjnych prądów wznoszących, należy wprowadzić właściwą konfigurację rozstawienia rzędów paneli fotowoltaicznych względem siebie oraz pod kątem 30-40 stopni od powierzchni ziemi.Ponadto, z uwagi na możliwą obecność miejsc lęgowych gatunków ptaków budujących gniazda na ziemi, takich jak np. skowronek polny (Alauda arvensis), zaleca się rozpoczęcie prac montażowych poza okresem lęgowym ptaków, przypadającym od 15 marca do 15 sierpnia, a w tym terminie w przypadku potwierdzenia przez eksperta ornitologa braku lęgów (gniazd) chronionych gatunków ptaków na terenie przedsięwzięcia.Mając na uwadze powyższe stwierdza się, że realizacja analizowanej inwestycji z uwagi na jej charakter, skalę i lokalizację oraz przyjęty zakres działań minimalizujących nie będzie znacząco negatywnie oddziaływać na środowisko w zakresie ochrony przyrody, a tym samym nie wymaga wykonania raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w odniesieniu do ochrony przyrody i obszarów Natura 2000.Nie przewiduje się, aby prace związane z budową farmy fotowoltaicznej wiązały się ze znacząco negatywnym oddziaływaniem na pozostałe elementy środowiska oraz wystąpieniem skumulowanego oddziaływania na danym obszarze.Odnośnie ryzyka wystąpienia poważnej awarii, należy zaznaczyć, że przedsięwzięcie nie należy do kategorii zakładu i zwiększonym bądź dużym ryzyku pojawienia są awarii przemysłowej, w myśl rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 10 października 2013 r. w sprawie rodzajów i ilości substancji niebezpiecznych, których znajdowanie się w zakładzie decyduje o zaliczeniu go do zakładu o zwiększonym ryzyku albo zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. z 2013 r., poz. 4479).Uznano, iż zastosowanie prawidłowych rozwiązań projektowych, technicznych i technologicznych, zachowanie podstawowych zasad sztuki budowlanej, właściwa organizacja prac budowlanych oraz wprowadzenie wyżej wskazanych zaleceń zapewni ochronę środowiska na etapie realizacji i eksploatacji inwestycji.Reasumując odstąpiono od konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia, a tym samym sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko.

W związku z powyższym orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

Od ustaleń niniejszej decyzji służy stronom odwołanie które można  wnieść do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu, ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń za pośrednictwem Wójta Gminy Lubicz w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

 

 

 

 

 

 

Otrzymują strony;

1. Pan Leszek Świtalski, Rogówko 5,87-162 Lubicz,

2. Zarząd Dróg, Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Lubiczu, ul. Toruńska 36A, 87-162 Lubicz,

3. a/a MG

 

 

Do wiadomości:

 

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska,

    Ul. Dworcowa 63,

    85-950 Bydgoszcz,

2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

    Ul. Szosa Bydgoska 1

    87-100 Toruń

 

 

 

                                                        Załącznik nr. 1

Charakterystyka przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 950 kW, linii SN wraz z kablami sterowania i telekomunikacyjnymi oraz niezbędnych urządzeń elektroenergetycznych na działkach nr.357/2,357/3-obręb Grębocin, Gmina Lubicz.

                                                                                        

 Inwestycja zlokalizowana będzie na działkach o nr ewid.: nr 357/2 i 357/3 o powierzchni 7,54 ha w miejscowości Grębocin na terenie Gminy Lubicz. Powierzchnia terenu objętego wnioskiem wynosi do 1,9 ha, natomiast powierzchnia terenu objętego zabudową przemysłową nie przekroczy 0,8 hektara. Najbliższa zabudowa mieszkaniowa znajduje się na działkach graniczących od strony

południowo-zachodniej z przedmiotowym przedsięwzięciem. W sąsiedztwie inwestycji nie znajdują się obiekty o podobnej funkcji, w tym elektrownie słoneczne i wiatrowe. Inwestycja będzie polegała na montażu wolnostojących ogniw fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą o łącznej mocy do 950kW. Przewidywana roczna produkcja energii to ok. 1050 MWh rocznie.

Do realizacji inwestycji konieczne jest posadowienie na gruncie następujących obiektów:

 Zespół paneli fotowoltaicznych (funkcja produkcyjna) (do 3800 sztuk paneli fotowoltaicznych) są to urządzenia infrastruktury technicznej, które umożliwiają przekształcenie energii słonecznej w energię elektryczną. Panele zostaną umieszczone w rzędach, między którymi pozostawiony zostanie odstęp od 3 do 6m. Przestrzeń pomiędzy rzędami paneli nie będzie przekształcana i pozostanie biologicznie czynna. W ramach jednego rzędu, panele zostaną połączone za pomocą stalowych konstrukcji i posadowione na podporach – słupkach wkręconych (lub wbitych) w grunt na głębokość około 1,5 – 2,0m. (max). Średnia wysokość, na której usytuowany jest panel fotowoltaiczny wynosi około 0,5m. nad gruntem. Wysokość panelu w rzucie bocznym wraz ze słupkiem nie przekroczy 3 m. Panele będą skierowane dokładnie w stronę południową i nachylone do ziemi pod kątem od 30 do 40 stopni.

Kontener kompaktowej stacji transformatorowej (funkcja produkcyjna) - wielkość kontenera nie przekroczy standardowych gabarytów (długość do 3m, szerokość do 2m, wysokość do 2,5m), docelowa wielkość zostanie określona w szczegółowej dokumentacji projektowej. Transformator umieszczony będzie w kontenerze. Kontener jako abonencka stacja elektroenergetyczna składa się z komory obsługi, komory transformatora, rozdzielnicy niskiego napięcia oraz rozdzielnicy średniego napięcia.

Kontenerowe stacje transformatorowe w obudowie do współpracy z siecią kablową lub kablowo-napowietrzną średniego napięcia o układzie pierścieniowym lub promieniowym oraz siecią kablową niskiego napięcia. Służą do zasilania:

- osiedli mieszkaniowych w miastach,

- parków i terenów rekreacyjnych,

- osiedli podmiejskich i wsi,

- placów budów,

- zakładów przemysłowych i warsztatów rzemieślniczych.

Ponadto przewiduje się pozostawienie wolnej przestrzeni wokół całej instalacji, przeznaczonej pod drogę gruntową (nieutwardzoną) o szerokości do 4m. (funkcja komunikacyjna) umożliwiającą dojazd do urządzeń (stacji transformatorowej). Wjazd na działkę realizowany będzie bezpośrednio z istniejącej drogi gminnej - działka o numerze ewidencyjnym 352. Obiekt nie wymaga stałej obsługi. Istnieje możliwość przyłączenia elektrowni do sieci elektroenergetycznej 15kV średniego napięcia (SN), która znajduje się przy południowej granicy planowanej inwestycji, stosownie do zapisów, jakie zostaną zawarte w warunkach przyłączenia do istniejącej sieci dystrybucyjnej. Obecnie brak jest możliwości przyłączenia elektrowni do zakładu energetycznego.

Planowane działania w ramach robót inwestycyjnych:

Budowę tymczasowych dróg wewnętrznych (bez utwardzania). Obiekty wymagane będą tylko na etapie realizacji inwestycji oraz podczas ewentualnej likwidacji.

Palowanie i zakładanie ram skręcanych podtrzymujących ogniwa fotowoltaiczne. Budowę placów montażowych (na czas realizacji i likwidacji) postojowych (na czas realizacji, eksploatacji i likwidacji).

Instalacja niezbędnej infrastruktury energoelektronicznej regulującej i przetwarzającej wyprodukowaną energię elektryczną. Budowę instalacji elektrycznej wraz z instalacją sterującą i monitorującą pracę elektrowni. Inwestycja wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz drogami wewnętrznymi będzie usytuowana na części działek nr ew. 357/2 i 357/3. Jest to teren zlokalizowany w wsi Grębocin na terenie Gminy Lubicz położonej w województwie kujawsko-pomorskim, powiecie toruńskim. Pod inwestycję przeznaczona będzie część ww. działek o powierzchni do ok. 1,90 ha. Teren pod zabudowę powyższego zadania jest pochylony pod kontem około 5 stopni, co stanowi zmniejszenie powierzchni zabudowy. Forma ukształtowania terenu pozwala na naturalne ,,ukrycie” konstrukcji paneli.

Za obszar oddziaływania etapu realizacji i ewentualnej likwidacji przedsięwzięcia przyjęto nieruchomości narażone na wystąpienie okresowych uciążliwości związanych z prowadzonymi robotami. Oddziaływanie etapu realizacji i ewentualnej likwidacji będzie miało charakter lokalny, niezorganizowany, krótkotrwały.

Za obszar oddziaływania etapu eksploatacji inwestycji przyjęto działkę, na której będą zlokalizowane panele fotowoltaiczne. Oddziaływanie etapu eksploatacji będzie miało charakter lokalny, zorganizowany, stały.

Analizę możliwych oddziaływań planowanego przedsięwzięcia na środowisko pod kątem realizacji oraz eksploatacji przedsięwzięcia, przeprowadzono na podstawie doświadczeń wynikających z istnienia już funkcjonujących elektrowni fotowoltaicznych oraz wpływu na środowisko przedsięwzięć o podobnym charakterze i rozmiarze. Z tego wynika, że zasięg oddziaływania wnioskowanej inwestycji nie wykroczy poza cześć działek nr ew. 357/2 i 357/3 objętej inwestycją. Zarówno w pobliżu, jak i w dalszej odległości kilkunastu kilometrów od planowanej inwestycji nie ma żadnych urządzeń – elektrowni, na które zostałyby wydane decyzje na budowę w tym obszarze. Planowana inwestycja nie wywoła kumulowania się przedsięwzięć. Lokalizacja elektrowni fotowoltaicznej nie spowoduje zmiany użytkowania przyległych gruntów oraz nie będzie negatywnie oddziaływać na warunki wodno-gruntowe. Ogniwa fotowoltaiczne zamontowane zostaną w sposób nieinwazyjny, metodą nabijania profili aluminiowych lub stalowych bezpośrednio do gruntu. 

Metryka

  • data wytworzenia: 2014-07-21
  • opublikował: Kamila Mróz
    data publikacji: 2014-07-22 14:24
  • zmodyfikował: Kamila Mróz
    ostatnia modyfikacja: 2014-07-22 14:24

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 23513
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2014-11-21 14:54

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Intranet

Zaloguj się

Urząd Gminy Lubicz

Lubicz Dolny, ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz

Dane kontaktowe

tel. (56) 621-21-00, (56) 621-21-01

Godziny urzędowania

poniedziałek 7:15 - 15:00
wtorek 7:15 - 17:00 
środa 7:15 - 15:00
czwartek 7:15 - 15:00
piątek 7:15 - 14:15

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5303385
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2021-01-15 14:26

Stopka strony