Biuletyn Informacji Publicznej
URZĄD GMINY LUBICZ

Wyszukiwarka

Odnośniki

Intranet

Zaloguj się
:
:

Kalendarium

« poprzedni miesiącluty 2024» następny miesiąc
PnWtŚrCzwPtSobNd
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
26272829

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.lubicz.pl

Treść strony


DECYZJA

ROŚ.6220.16.2013                                                Lubicz, dnia 2014.06.05

DECYZJA

               Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 627 ze zmianami), art. 71 ust.1, ust.2 pkt.2, art.72 ust.1 pkt.1 ,art. 85 ust.1 i 2 oraz art. 82 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz.1235 ze zmianami), § 3, ust. l pkt. 52 lit. b), 56 lit. b) i 60 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2010 r. nr 213 poz. 1397 ze zm.), oraz upoważnienia Wójta Gminy Lubicz – decyzja nr ORG-0153-6/10 z dnia 22.12.2010 r., po rozpatrzeniu wniosku (nr rej. 9918) – złożonego w dniu 17.06.2013 r. przez Inwestora POLAND BUSINESS PARK XV SP. Z O.O., ul. Grzybowska 5 A, 00-132 Warszawa o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie Centrum Dystrybucyjno- Magazynowego Diamond Business Park Toruń, na dz. nr ewid. 69/4 i 70/3 – obręb Lubicz Dolny, gmina Lubicz, powiat toruński.

orzekam

-określić Inwestorowi  POLAND BUSINESS  PARK XV SP. Z O.O., ul. Grzybowska 5 A, 00-132 Warszawa, dla przedsięwzięcia polegającego na  budowie Centrum Dystrybucyjno- Magazynowego Diamond Business Park Toruń, na dz. nr ewid. 69/4 i 70/3 – obręb Lubicz Dolny, gmina Lubicz, powiat toruński polegające na:

I. Rodzaj i miejsce planowanej inwestycji:

 1. Analizowany teren położony jest w miejscowości Lubicz Dolny, gmina Lubicz. Działki będące przedmiotem zainwestowania o numerach ewidencyjnych 69/4 i 70/3 zlokalizowane są pomiędzy ulicami Odległą, Grębocką, autostradą A1 i terenami prywatnymi.

Analizowany teren znajduje się w rejonie ul. Grębockiej, na którym obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zgodny z Uchwałą Nr XVII/275/99 Rady Gminy Lubicz z dnia 22 grudnia 1999 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubicz na obszarze wsi Lubicz Dolny.

Najbliższą zabudowę mieszkaniową stanowią:

-3 budynki dwukondygnacyjne od strony północnej przy ul. Odległej

-1 budynek dwukondygnacyjny od strony południowej

-1 budynek dwukondygnacyjny od strony wschodniej

Oszacowano, że na kierunku w promieniu 50m (najbliższe tereny zabudowy mieszkaniowo – usługowej lub zagrodowej) zamieszkuje ok. 10 osób.

W bezpośrednim sąsiedztwie brak jest obiektów podlegających ochronie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Zamierzenie inwestycyjne będzie zlokalizowane w odległości około 500 m od         ustanowionej strefy pośredniej ujęcia Drwęca- Jedwabno.

Teren przyszłej inwestycji leży poza zasięgiem obszarów o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne.

 1. Zagospodarowanie terenu obejmuje:

Realizację 2 budynków magazynowo – biurowych jednokondygnacyjnych, budynek portierni, budynek pompowni, budynek biurowy, budynek PZO jednokondygnacyjny.

3. Program prac związanych z realizacją inwestycji (faza budowy):

- urządzenie placu budowy w sposób chroniący podstawowe komponenty środowiska; 

- przełożenie części rowu melioracyjnego po uzyskaniu decyzji pozwolenia wodnoprawnego na budowę urządzeń wodnych;

- odgrodzenie rowu melioracyjnego od placu budowy oraz całego terenu budowy siatką o małych oczkach 0,5 cm x 0,5 cm celem uniemożliwienia  wtargnięcia na teren budowy płazów i drobnych ssaków;

-zabezpieczenie istniejącej infrastruktury (w tym sieci magistrali wodociągowej zlokalizowanych w sąsiedztwie przedsięwzięcia na działce o numerze ewid.  66/9) poprzez oznakowanie ich przebiegu w terenie  i prowadzenie w obrębie strefy ochronnej  magistrali ewentualnych prac – ręcznie  bez użycia sprzętu mechanicznego celem eliminacji  uszkodzenia infrastruktury;     

- wykonanie prac ziemnych;

- budowa obiektów kubaturowych;

-realizacja infrastruktury towarzyszącej w tym zbiorników retencyjnych z uwzględnieniem  ochrony płazów;

- wyposażenie w instalacje obiektów kubaturowych;

- wyposażenie technologiczne obiektów;

- przywrócenie placu budowy do stanu wyjściowego;

- dokonanie nasadzeń zamiennych.

4. Konstrukcja stalowa stropodachu, w części żelbetowa. Obudowa lekka w systemie ścian osłonowych / kasety ścienne wypełnione wełną mineralną + poszycie z blachy trapezowej. W części ściany żelbetowe / wielowarstwowe. Dach płaski na poszyciu z blachy trapezowej. Pokrycie z membrany dachowej PVC.

 1. Czas realizacji inwestycji około 1 rok.
 2. Zamierzenie inwestycyjne obejmuje budowę min. 2 obiektów o funkcji magazynowo – biurowej do magazynowania następujących artykułów: spożywczych, napojów zarówno alkoholowych jak i bez zawartości alkoholu, urządzeń elektronicznych, sprzętu AGD, odzieży, wyposażenia wnętrz (meble, regały sklepowe), budowlanych (wyroby gotowe, opakowane, stolarka i ślusarka), chemii gospodarczej, kosmetyków, narzędzi ogrodniczych, części samochodowych, farmaceutyków i innych.
 3. Zatrudnienie: 300 osób, czas pracy 24 h.
 4. Hale będą przeznaczone pod wynajem firmom zajmujących się spedycją, logistyką, dystrybucją zarówno artykułów alkoholowych jak bez zawartości alkoholu, urządzeń elektronicznych, sprzętu AGD, odzieży, wyposażenia wnętrz (meble, regały sklepowe) chemii gospodarczej, kosmetyków, narzędzi ogrodniczych, części samochodowych, i innych. Ponadto na nieruchomości zlokalizowane będą biura z zapleczami socjalno – sanitarnymi.

 

 II. Na etapie realizacji, eksploatacji i likwidacji przedsięwzięcia należy podjąć następujące działania:

1.Przed przystąpieniem do prac realizacyjnych wykonać m.in. badania gruntu obszaru inwestycji, określając stopień zanieczyszczenia terenu w zakresie: metali ciężkich (Pb, Zn, Cu, Cr, Cd, Ni, Hg), sumy benzyn, sumy olejów, WWA.

2.Wszelkie roboty ziemne ograniczyć do bezwzględnego minimum i prowadzić z wykorzystaniem pełnosprawnego sprzętu, w celu zabezpieczenia gruntu oraz wód podziemnych i powierzchniowych przed zanieczyszczeniem substancjami ropopochodnymi.

3.Prace budowlane i ziemne rozpocząć poza okresem lęgowym ptaków (przypadającym pomiędzy 15 marca a 15 sierpnia) lub w tym terminie, jedynie po potwierdzeniu przez specjalistę ornitologa braku lęgów (gniazd) chronionych gatunków ptaków na terenie inwestycji, z uwagi na możliwą obecność miejsc lęgowych gatunków ptaków budujących gniazda na ziemi, takich jak skowronek polny.

4.Prace ziemne prowadzić w okresie niskich stanów wód gruntowych, tj. w okresie letnim lub jesiennym.

5.W celu minimalizacji i ograniczenia oddziaływań związanych z emisją hałasu, wibracji i zanieczyszczeń do powietrza, uciążliwe prace budowlane (przede wszystkim prace hałaśliwe oraz związane z wykorzystywaniem ciężkiego sprzętu/transportu), prowadzić wyłącznie w porze dziennej, tj. w godz. 6:00- 22:00.

6.Stosować materiały sypkie o odpowiedniej wilgotności. Materiały o niskiej wilgotności zraszać, dla ograniczenia pylenia podczas przesypu.

7.W celu ograniczenia wtórnego pylenia w okresie niekorzystnych warunków meteorologicznych (silny wiatr i długotrwały brak opadów), teren budowy zraszać wodą.

8.Materiały pylące oraz masy bitumiczne transportować samochodami, których skrzynia ładunkowa wyposażona zostanie w opończę ograniczającą pylenie transportowanego materiału oraz emisję oparów asfaltów.

9.Na placu budowy wydzielić stanowisko magazynowania wytworzonych odpadów, które będzie posiadało uszczelnione podłoże, zabezpieczające skutecznie przed skażeniem środowiska gruntowo - wodnego.

10.Odpady na etapie budowy gromadzić selektywnie w wydzielonych i przystosowanych miejscach (poza odpadami mas ziemnych), a następnie przekazywać do odzysku lub unieszkodliwiania podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia.

11.Odpady niebezpieczne magazynować w atestowanych, zamykanych pojemnikach.

12.Wycinkę drzew i krzewów prowadzić wyłącznie w niezbędnym zakresie, poza wskazanym powyżej okresem lęgowym ptaków lub w tym terminie, jedynie po potwierdzeniu przez specjalistę ornitologa braku lęgów ptasich w obrębie drzew przeznaczonych do usunięcia.

13.Wykonać nasadzenia zastępcze, stosując rodzime gatunki drzew i krzewów. Wolne przestrzenie od zabudowy zwłaszcza od zabudowy mieszkalnej należy zagospodarować zielenią średnio i wysokopienną.

14.Drzewa i krzewy nie podlegające wycince a znajdujące się w strefie oddziaływania (w zasięgu prowadzonych prac ziemnych), jak również ich bryły korzeniowe, zabezpieczyć przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

15.Z uwagi na występowanie na terenie planowanej inwestycji siedlisk płazów podlegających ścisłej ochronie gatunkowej, nachylenie jednej ze ścian planowanego zbiornika retencyjnego, nie powinno być większe, niż 30°, co umożliwi swobodne wydostawanie się płazów ze zbiornika.

16.Wykopy pod fundamenty planowanych obiektów zabezpieczyć przed możliwością wpadania drobnych zwierząt, tj. gryzoni, gadów, płazów. W trakcie ich wykonywania, każdorazowo przed kontynuacją prac oraz przed zasypaniem, prowadzić kontrolę w kierunku obecności w rozkopie zwierząt, a w razie potrzeby podjąć działania mające na celu usunięcie osobników znajdujących się pułapce i przeniesienie w miejsce dogodne dla kontynuacji wędrówki.

17.W przypadku rozplantowywania ziemi nie zasypywać łąk, pastwisk, zbiorników wodnych i zadrzewień śródpolnych.

18.W przypadku zanieczyszczenia gleby lub ziemi podczas realizacji zamierzenia, wykonać rekultywację zanieczyszczonego gruntu, w celu doprowadzenia go do obowiązujących standardów jakości.

19.Zapewnić pobór wody z wodociągu gminnego.

III. W dokumentacji wymaganej do wydania decyzji o pozwoleniu na budowę należy uwzględnić następujące wymagania dotyczące ochrony środowiska:

 1. Dla minimalizacji dopływu wód podziemnych do wykopów realizacyjnych i wykluczenia wystąpienia zakłóceń stosunków wodnych omawianego terenu, na obwodzie wykopu zaprojektować ściany szczelinowe, a następnie wykonać pomiędzy ścianami, poniżej płyty dennej, korek szczelny w technologii iniekcji strumieniowej.
 2. Do ogrzewania obiektu zastosować niskoemisyjne źródła ciepła, w postaci kotłów i promienników gazowych.
 3. Ścieki socjalno bytowe, do czasu wybudowania gminnych urządzeń kanalizacji, odprowadzać do dwu-płaszczowego zbiornika stalowego, fabrycznie nowego, wyposażonego w ciągły monitoring szczelności (zastosować zbiornik jak przy budowie stacji paliw płynnych).
 4. Wody opadowe i roztopowe z terenów utwardzonych, po oczyszczeniu w wysokosprawnym separatorze substancji ropopochodnych zintegrowanym z osadnikiem, skierować do zaprojektowanego zbiornika retencyjnego otwartego o V = 2500 m3.
 5. Zaprojektować przelew awaryjny ze zbiornika retencyjnego, poprzez studzienkę kanalizacji deszczowej, do istniejącego terenowego zbiornika chłonno odparowywanego o V = 2000 m3 i dalej studzienką kanalizacyjną do rowu.
 6. Wody opadowe z połaci dachowych odprowadzać do studni chłonnych, a ich nadmiar do zbiornika retencyjnego.

7. W związku z lokalizacją na nieruchomości sąsiedniej (działka nr.66/9-obręb Lubicz Dolny) magistrali wodociągowych 2x dn 1000 zachować minimum 8,0 m od skrajni przewodu do projektowanych budynków, oraz nie składować na terenie tej nieruchomości żadnych materiałów budowlanych i ziemi z wykopów.

 

IV. Należy zrealizować następujące działania dotyczące zapobiegania, ograniczania oraz monitorowania oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko:

            Wykonać analizę porealizacyjną w zakresie badań rozprzestrzeniania się hałasu w środowisku, po upływie 6 miesięcy od dnia oddania obiektu do użytkowania, w porze dnia i nocy, wykonaną w rejonie terenów chronionych przed hałasem. Punkty pomiarowe należy zlokalizować w min. 3 miejscach - wskazanych w analizie akustycznej zawartej w raporcie (punkty obserwacji nr 1, 2, 3). Przed wykonaniem pomiarów należy dokonać ponownej identyfikacji terenów chronionych przed hałasem, w celu ustalenia aktualnego stanu zagospodarowania terenu w sąsiedztwie przedmiotowej inwestycji oraz ewentualnej weryfikacji punktów pomiarowych. Badania przeprowadzić według metodyk i wymagań określonych w przepisach wydanych na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 ze zm.). Uzyskane wyniki przedstawić w terminie 12 miesięcy od dnia oddania obiektu do użytkowania, Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, celem weryfikacji przyjętej w raporcie koncepcji technologicznej.

 

V. Przed rozpoczęciem realizacji przedsięwzięcia nie należy przeprowadzić oceny oddziaływania na środowisko oraz postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę.

 

VI. W przypadku wykonywania działalności pogarszającej stan środowiska, zostaną podjęte odpowiednie decyzje nakazujące wstrzymanie takiej działalności do czasu zainstalowania urządzeń lub wykonania innych czynności zabezpieczających środowisko

 

VII. Powiązania z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowanie się oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się na obszarze, na którym będzie oddziaływać przedsięwzięcie.

- nie dotyczy.

 

VIII. Wykorzystanie zasobów naturalnych.

- nie dotyczy

 

IX. Usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska.

       - nie dotyczy

Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik nr.1 do niniejszej decyzji.

 

Uzasadnienie

          Na podstawie 74 ust. l ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zmianami) Inwestor- Poland Business Park XV sp. z o. o, ul. Grzybowska 5A, 00- 132 Warszawa, wystąpił do Wójta Gminy Lubicz z wnioskiem dnia 17.06.2013r. (nr rej. 9918) o wydanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych korzystania ze środowiska naturalnego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie Centrum Dystrybucyjno - Magazynowego Diamond Business Park Toruń, na nieruchomościach działki nr geod. 69/4, 70/3- obręb Lubicz Dolny, Gmina Lubicz. Wójt Gminy Lubicz na podstawie art.3, ust 1 pkt. 5 ustawy z dnia 3 października 2008 sprawdził kompletność złożonego wniosku, ustalił strony postępowania i zawiadomieniem ROS.6220.16.2013 z dnia 18.06.2013 r. powiadomił o jego wszczęciu a także zgodnie z art.64 ust. l pkt. l i 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. organ prowadzący postępowanie wystąpił pismem nr ROŚ.6220.16.2013 z dnia 19.06.2013 r. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy o wydanie opinii o zakresie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko naturalne. Wójt Gminy Lubicz wystąpił również pismem ROS.6220.16.2013 z dnia 19.06.2013 r. do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu o wydanie stosownej opinii o zakresie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko i konieczności przeprowadzenia oceny przedsięwzięcia na środowisko naturalne. Planowane do realizacji przedsięwzięcie jest przedsięwzięciem mogącym potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko naturalne i może wymagać sporządzenia raportu zgodnie § 3, ust. l, pkt.52 lit b, 56 lit. b i 60 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010. Nr 213,poz. l397 ze zmianami).W dniu 24.07.2013 r. od strony postępowania –Toruńskich Wodociągów wpłynął wniosek nr.rej.11790 który został uwzględniony w punkcie  III ,ppunt7. sentencji niniejszej decyzji. Upoważniony organ - Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy postanowieniem W00.4240.547.2013.ADS.2 z dnia 12.09.2013r. (nr rej.13636) wyraził opinię o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko oraz ustalił zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny wyraził opinię pismem N.NZ-402-L-57/13 z dnia 19.08.2013 r. (nr rej. 12591) o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz o konieczności sporządzenia i zakresie raportu o oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, raport powinien obejmować ochronę środowiska przed hałasem, ochronę powietrza atmosferycznego, ochronę wód podziemnych i powierzchniowych z uwzględnieniem wpływu planowanego przedsięwzięcia na ujęcie wody pitnej Drwęca - Jedwabno, a także wpływ przedsięwzięcia na zdrowie ludzi. Wójt Gminy Lubicz po dokonaniu szczegółowej analizy treści złożonych dokumentów, planowanej lokalizacji inwestycji, treści opinii upoważnionych organów postanowieniem ROŚ.6220.16.2013 z dnia 17.09.2013 nałożył na Inwestora obowiązek sporządzenia raportu w zakresie określonym niniejszym postanowieniem.

            Dnia 13.12.2013 do Wójta Gminy Lubicz wpłynął raport o oddziaływaniu na środowisko dla przedmiotowej inwestycji w zakresie zgodnym z postanowieniem Wójta Gminy Lubicz.

            Wójt Gminy Lubicz po otrzymaniu ww. raportu, pismem z dnia 20.12 2013 r., znak: ROŚ.6220.16.2013, zwrócił się ponownie do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego z wnioskiem o uzgodnienie warunków realizacji ww. przedsięwzięcia oraz wydania opinii uzgadniającej.

            Po zapoznaniu się z załączonym do wniosku raportem o oddziaływaniu na środowisko (uzup.: 10 marca i 16 kwietnia 2014 r.) stwierdzono, że jest to zamierzenie wymienione w:

-§ 3 ust. 1 pkt 52 lit. b) - „zabudowa przemysłowa, w tym zabudowa systemami fotowoltaicznymi, lub magazynowa, wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą, o powierzchni zabudowy nie mniejszej niż 1 ha na obszarach innych niż wymienione w lit. a; przy czym przez powierzchnię zabudowy rozumie się powierzchnię terenu zajętą przez obiekty budowlane oraz pozostałą powierzchnię przeznaczoną do przekształcenia w wyniku realizacji przedsięwzięcia" - powierzchnia zabudowy wynosi ok. 5,7284 ha, infrastruktura drogowa wraz z parkingami 3,5578 ha, a więc łączna powierzchnia to 9,2862 ha,

-§ 3 ust. 1 pkt 56 lit. b) - „garaże, parkingi samochodowe lub zespoły parkingów, w tym na potrzeby planowanych, realizowanych lub zrealizowanych przedsięwzięć, o których mowa w pkt 50, 52-55 i 57, wraz z towarzyszącą im infrastrukturą, o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 0,5 ha na obszarach innych niż wymienione w lit. a; przy czym przez powierzchnię użytkową rozumie się sumę powierzchni zabudowy i powierzchni zajętej przez pozostałe kondygnacje nadziemne i podziemne mierzone o obrysie zewnętrznym rzutu pionowego obiektu budowlanego" - powierzchnia parkingów wraz z infrastrukturą towarzyszącą wynosi ok. 3,5578 ha,

-§ 3 ust. I pkt 60 - „drogi o nawierzchni twardej o całkowitej długości przedsięwzięcia powyżej 1 km inne niż wymienione § 2 ust. I pkt 31 i 32 oraz obiekty mostowe w ciągu drogi o nawierzchni twardej, z wyłączeniem przebudowy dróg oraz obiektów mostowych, służących do obsługi stacji elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza obszarami objętymi formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1 5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody" - długość dróg projektowanych wynosi około 1,42 km, ww. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r.

            Przedmiotowy teren jest objęty obowiązującym miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego na obszarze wsi Lubicz Dolny w rejonie ulic: Dworcowej, Warszawskiej i Grębockiej, przyjętym przez Radę Gminy Lubicz uchwalą Nr XVII/275/99 z dnia 22 grudnia 1999 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. Nr 33, poz. 317), w jednostce oznaczonej jako AG-4 działalność gospodarcza oraz K4-L 1/2 i K24 Dl/2 - tereny komunikacji drogowej, części wsi Lubicz Dolny, przyjętym przez Radę Gminy Lubicz Uchwałą nr XLI/490/05 z dnia 16 listopada 2005 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. Nr 23,poz. 338), w jednostce oznaczonej jako Rl rolnictwo i KD 33 komunikacja drogowa.

            Analizowane Centrum położone jest w miejscowości Lubicz Dolny, gmina Lubicz, na działkach o numerach ewidencyjnych 69/4 i 70/3, pomiędzy ulicami Odległą, Grębocką, autostradą A1 i terenami prywatnymi.

            W najbliższym otoczeniu inwestycji występują:

-od północy ul. Grębocką, dalej tereny „aktywności gospodarczej", w tym tereny zabudowy mieszkaniowej w odległości 16 m od zamierzenia,

-od wschodu - tereny „aktywności gospodarczej", w tym tereny zabudowy mieszkaniowej w odległości 130 m,

-od zachodu - tereny „aktywności gospodarczej" oraz tereny „usługi rzemiosła", w tym tereny zabudowy mieszkaniowej w odległości 30 m,

-od południa - węzeł autostradowy.

             Przedmiotem inwestycji jest budowa 2 budynków magazynowo biurowych jednokondygnacyjnych do magazynowania następujących artykułów: spożywczych, napojów, zarówno alkoholowych, jak i bez zawartości alkoholu, urządzeń elektronicznych, sprzętu AGD, odzieży, wyposażenia wnętrz (meble, regały sklepowe), budowlanych (wyroby gotowe, opakowane, stolarka i ślusarka), chemii gospodarczej, kosmetyków, narzędzi ogrodniczych, części samochodowych, farmaceutyków i innych), oraz budynków: portierni, pompowni, biurowego, PZO. Hale będą przeznaczone pod wynajem firmom zajmujących się spedycją, logistyką, dystrybucją.

            Wzdłuż ulicy Odległej, od skrzyżowania z ulicą Grębocką w kierunku zachodnim, przebiega rów melioracyjny, prowadzący wody o charakterze zanikowym. Wychodząc ze szpaleru drzew meandruje on w kierunku zachodnim, mając ujście do zastoisk bagiennych utworzonych w zagłębieniach terenu. W ramach zadania planowane jest przełożenie części przedmiotowego rowu melioracyjnego, po uzyskaniu decyzji pozwolenie wodno prawne na budowę urządzeń wodnych.

            Główny wjazd na teren odbywać się będzie bezpośrednio z drogi publicznej, tj. ul. Grębockiej. Jest on oddalony o około 61 m od terenów zabudowy mieszkaniowej znajdującej się po północnej stronie ulicy. Dodatkowo przewidziano wjazd awaryjny przeciwpożarowy, w północno wschodniej części omawianego Centrum.

            Na przedmiotowym terenie projektuje się ok. 251 miejsc parkingowych dla pojazdów osobowych o masie do 3,5 t oraz ok. 198 doków załadunkowych.

            Inwestor nie wyklucza możliwości zastosowania chłodni w halach, jednak nic przewiduje się instalacji agregatów prądotwórczych.

            Na etapie sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko analizowany wariant realizacji przedsięwzięcia dotyczył rodzaju paliwa stosowanego w Centrum Dystrybucyjno Magazynowym. Rozważano zasadność zastąpienia gazu ziemnego olejem opałowym. Po analizie środowiskowo- ekonomicznej projektu przyjęto rozwiązanie opisane w wariancie proponowanym przez Wnioskodawcę.

            Na etapie realizacji przedsięwzięcia nie przewiduje się zagrożenia dla środowiska gruntowego i wód.

            Przed przystąpieniem do prac realizacyjnych zostaną wykonane badania gruntu obszaru realizacji inwestycji określając stopień zanieczyszczenia terenu w zakresie: metali ciężkie (Pb, Zn, Cu, Cr, Cd, Ni, Hg ), sumy benzyn, sumy olei oraz WWA. Ww. badania będą tłem dla przyszłego zamierzenia inwestycyjnego, mając na uwadze również ok. 500 m odległości od ustanowionej strefy ochrony pośredniej ujęcia Drwęca - Jedwabno. W przypadku zanieczyszczenia gleby lub ziemi podczas realizacji zamierzenia, Inwestor będzie zobowiązany wykonać rekultywację zanieczyszczonego gruntu w celu doprowadzenia go do obowiązujących standardów jakości gleby lub ziemi.

            Prowadzenie prac budowlanych powinno odbywać się z zachowaniem odpowiednich zabezpieczeń przed wyciekami oleju z pracującego sprzętu budowlanego (dźwigi, koparki, itp.). Magazynowanie substancji mogących skazić górną część warstw geologicznych powinno być oddzielone materiałami izolacyjnymi. Przy właściwej organizacji pracy, sprawnych (bez wycieków olejów i płynów eksploatacyjnych) maszynach budowlanych zagrożenie dla środowiska gruntowo - wodnego będzie mało prawdopodobne. Sprzęt używany do prac ziemnych i montażowych winien być sprawny (bez wycieków paliwa i olejów), a używane materiały nie mogą wchodzić w reakcje chemiczne, których produkty powodowałyby zanieczyszczenie wód podziemnych.

            Prace ziemne prowadzone będą poniżej pierwszego poziomu wód gruntowych. Występujące na omawianym terenie warunki wodne (możliwy poziom 0,6 - 0,8 m p.p.t. lub wyższy) wymagają zastosowania ścian szczelinowych przy fundamentowaniu.

            Celem wyeliminowania leja depresji, jaki powstaje podczas obniżania poziomu wód gruntowych, zaprojektowano na obwodzie wykopu ściany szczelinowe, a następnie wykonanie pomiędzy ścianami, poniżej płyty dennej, korka szczelnego w technologii iniekcji strumieniowej. Zastosowanie takiego rozwiązania konstrukcyjnego minimalizuje dopływ wód podziemnych do wykopu. Kiedy dojdzie do zakłócenia stosunków wodnych prace ziemne należy prowadzić w okresie niskich stanów wód gruntowych, tj. w okresie letnim lub jesiennym.

            Dla zabezpieczenia magistrali wodociągowej zlokalizowanej w sąsiedztwie zamierzenia (na działce o nr ewid. 66/9), przed potencjalną awarią, Inwestor zorganizuje plac budowy w taki sposób, aby droga transportu ciężkiego znajdowała się co najmniej 10 m od osi magistrali wodociągowej. Wprowadzone zostaną oznaczenia w postaci tablic usytuowanych w odległości 1 m od osi magistrali na długości sąsiedztwa prowadzonych prac, z napisem „uwaga magistrala wodociągowa".

            Na etapie prac realizacyjnych, w celu minimalizacji i ograniczenia oddziaływań związanych z emisją hałasu, wibracji i zanieczyszczeń do powietrza, uciążliwe prace budowlane (przede wszystkim prace hałaśliwe oraz związane z wykorzystywaniem ciężkiego sprzętu/transportu), będą prowadzone wyłącznie w porze dziennej, tj. w godz. 600- 2200.

            Ponadto, zaleca się:

-stosować materiały sypkie o odpowiedniej wilgotności. W przypadku, jeżeli materiały sypkie będą charakteryzowały się niską wilgotnością, w celu ograniczenia pylenia podczas przesypu należy jej zraszać;

-zraszanie terenu budowy wodą, dla ograniczenia wtórnego pylenia w okresie niekorzystnych warunków meteorologicznych (długotrwały brak opadów i wiatr);

-transportowanie materiałów pylących oraz mas bitumicznych samochodami, których skrzynia ładunkowa wyposażona zostanie w opończę ograniczającą pylenie transportowanego materiału oraz emisję oparów asfaltów.

            Ponadto, plac budowy zostanie wyposażony w stanowisko magazynowania wytworzonych odpadów, które będzie posiadało uszczelnione podłoże, zabezpieczające skutecznie przed skażeniem środowiska gruntowo wodnego. Wszystkie wytworzone odpady (poza nie zanieczyszczonymi substancjami niebezpiecznymi masami ziemnymi), zamierza się gromadzić selektywnie, w oznakowanych kontenerach, a odpady niebezpieczne w atestowanych, zamykanych pojemnikach. Wytworzone odpady będą przekazywane podmiotom posiadającym wymagane uprawnienia do gospodarowania nimi.

            Na podstawie przeprowadzonej analizy zgromadzonej dokumentacji, biorąc pod uwagę rodzaj, usytuowanie oraz skalę inwestycji, nie przewiduje się ponadnormatywnego oddziaływania na etapie eksploatacji na poszczególne elementy środowiska, takie jak: panujący klimat akustyczny i powietrze oraz wody powierzchniowe i podziemne.

            Klasyfikację akustyczną przyjęto na podstawie analizy otoczenia sąsiedztwa inwestycji oraz zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

            Dopuszczalne poziomy hałasu winny być dotrzymane na terenach zabudowy chronionej akustycznie na kierunku północnym, tj. za ul. Grębocką oraz na kierunku zachodnim przy ul. Odległej. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014 r., poz. 112 j.t.) dla ww. terenów dopuszczalny równoważny poziom dźwięku A wynosi: 55 dB dla pory dnia, 45 dB dla pory nocy.

            Na etapie funkcjonowania Centrum Dystrybucyjno - Magazynowego głównymi źródłami emisji hałasu do środowiska będą:

-8 czerpni powietrza,

-8 wentylatorów dachowych,

-2 instalacje chłodnicze,

-2 instalacje tryskaczowe,

-wewnątrzzakładowy hałas komunikacyjny.

            Przyjętym rozwiązaniem technicznym dla planowanej instalacji chłodniczej jest umieszczenie tych urządzeń na dachach, lecz nie lokalizowania ich przy krawędziach dachu. W obliczeniach nie uwzględniono operacji załadunku/wyładunku towarów i surowców z samochodów, ponieważ nie będą one stanowić źródeł emisji hałasu. Pojazdy podjeżdżać będą do ramp/doków załadunkowych, tak więc towary oraz surowce będą bezpośrednio przemieszczane z obiektu do samochodu (lub odwrotnie), bez kontaktu z terenem zewnętrznym. Ponadto, obliczenia nie uwzględniają instalacji tryskaczowej składającej się z dwóch pomp, gdyż pracuje ona sporadycznie, tj. I raz w miesiącu, przez okres 1 godz. podczas prac konserwacyjnych oraz w przypadku pożaru.

            Projektowany główny wjazd na teren oddalony będzie od terenów zabudowy mieszkaniowej znajdującej się po północnej stronie ul. Grębockiej. Natomiast wjazd w północno - wschodnim narożniku będzie używany wyłącznie w sytuacjach awaryjnych. Natężenie ruchu pojazdów oszacowano w oparciu o planowaną wielkość i rodzaj inwestycji, będzie to dobowo:

-100 pojazdów osobowych,

-15 dostawczych,

-50 ciężarowych.

            Przeprowadzona analiza uciążliwości akustycznej planowanej inwestycji nie wykazałaby jej eksploatacja spowodowała przekroczenia poziomów dopuszczalnych. Przedstawione rozwiązania pozwolą na dotrzymanie standardów jakości środowiska w aspekcie uciążliwości akustycznej.

            Dodatkowo Inwestor przewiduje działania łagodząco - osłaniające w postaci wprowadzenia uporządkowanych nasadzeń zieleni izolacyjnej wzdłuż ogrodzenia Centrum Dystrybucyjno - Magazynowego.

            Jednakże, z uwagi na bliskie sąsiedztwo terenów zabudowy chronionej przed hałasem, należy wykonać analizę porealizacyjną. W tym celu należy porównać ustalenia i wnioski zawarte w raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko oraz w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z rzeczywistym oddziaływaniem na środowisko. Po upływie 6 miesięcy od dnia oddania obiektu do użytkowania, należy wykonać badania rozprzestrzeniania się hałasu w środowisku w porze dnia i nocy. w rejonie terenów chronionych przed hałasem. Punkty pomiarowe należy zlokalizować w min. 3 miejscach - wskazanych w analizie akustycznej (punkty obserwacji nr 1, 2, 3). Przed wykonaniem pomiarów, należy dokonać ponownej identyfikacji ww. terenów, w celu ustalenia aktualnego stanu zagospodarowania w sąsiedztwie przedmiotowej inwestycji oraz ewentualnej weryfikacji punktów pomiarowych. Badania należy dokonać według metodyk i wymagań określonych w przepisach wydanych na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 ze zm.). Uzyskane wyniki winny być przedstawione w terminie 12 miesięcy od dnia oddania obiektu do użytkowania, Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, celem weryfikacji przyjętej w raporcie koncepcji technologicznej. Analizę należy wykonać dla ostatecznego określenia poziomu hałasu w rejonie inwestycji.

            W fazie eksploatacji obiektu powstaną następujące źródła zorganizowanej emisji substancji do powietrza:

-kotły gazowe i promienniki jako energetyczne źródła emisji,

-awaryjne pompy tryskaczowe,

-niezorganizowana emisja zanieczyszczeń komunikacyjnych z pojazdów samochodowych z drogi dojazdowej i parkingów - emisja NO2, CO, węglowodorów, pyłu, benzenu.

            W budynkach magazynowych projektowane są jako źródła ciepła:

-kotły gazowe o mocy 30 kW w ilości 10 szt.,

-promienniki gazowe o mocy 38 kW w ilości 180 szt.

            Jako czynnik grzewczy zastosowany zostanie gaz ziemny lub inne alternatywne paliwo, równie przyjazne dla środowiska.

            Pobór wody zostanie zapewniony w oparciu o otrzymane warunki techniczne możliwości przyłączenia do gminnej sieci wodociągowej.

            Na omawianym obszarze brak jest gminnej kanalizacji sanitarnej i deszczowej.

            Inwestor zaplanował posadowienie zbiornika bezodpływowego dwupłaszczowego, z monitoringiem szczelności (zbliżonego wykonawstwem do zbiorników wykorzystywanych w stacjach paliw na paliwa płynne). Zbiornik ten będzie zakotwiczony, by nie dopuścić do jego wyparcia.

            Teren jest zlokalizowany w granicach aglomeracji Lubicz, więc należy się spodziewać jego rychłego skanalizowania.

            Budowę przyzakładowej oczyszczalni ścieków uznano za niewłaściwą, z uwagi na wysoki poziom wód gruntowych.

            Wody opadowe zostaną odprowadzone w systemie kanalizacji rozdzielczej, tzn. czyste z połaci dachowych oraz pochodzące z terenów utwardzonych (ciągów komunikacyjnych), zostaną wprowadzone do zaprojektowanego zbiornika retencyjnego otwartego chłonnego, objętości 2500 m3. Przy czym wody opadowe i roztopowe z dachów zostaną najpierw wprowadzone do studni chłonnych, a ich nadmiar przelewami będzie skierowany do tego zbiornika. Przy budynkach zakłada się zaprojektowanie łącznie ok. 100 studni chłonnych z przelewem. Dla wód opadowych i roztopowych z terenów utwardzonych zaprojektowano separator substancji ropopochodnych zintegrowany z osadnikiem. Mając na uwadze istniejący rów oraz charakter zlewni jako odbiornik końcowy wód opadowych przewidziano 2 zbiorniki chłonno - odparowywalne. Jeden w końcowej części działki od strony południowej - nowy zbiornik oraz wykorzystanie istniejącego zbiornika na działce sąsiedniej.

            Przedsięwzięcie zlokalizowane jest w obszarze dorzecza Wisły, dla którego opracowano Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły, przyjęty Uchwałą Rady Ministrów z dnia 22 lutego 2011 r. (M.P. z dnia 21 czerwca 2011 r., Nr 49, poz. 549).

            Na podstawie przedłożonej dokumentacji stwierdzono, iż z uwagi na rodzaj, zakres

lokalizację oraz przyjęte rozwiązania techniczne i technologiczne, zarówno w wyniku realizacji, jak i eksploatacji, przedmiotowe zamierzenie nie wpłynie na ryzyko nie osiągnięcia celów środowiskowych zawartych w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły.

            Planowana inwestycja będzie zlokalizowana poza obszarami chronionymi w myśl ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 ze zm.), w tym poza wyznaczonymi, mającymi znaczenie dla Wspólnoty i projektowanymi przekazanymi do Komisji Europejskiej obszarami Natura 2000.

            Najbliższy teren chroniony to Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Drwęcy, znajdujący się w odległości około 0,5 km od przedmiotowej inwestycji.

            Planowana wycinka drzew nie dotyczy usuwania starodrzewia, cennych siedlisk leśnych, drzew o znaczących wartościach biocenotycznych, będących siedliskiem gatunków chronionych owadów, np. pachnicy dębowej.

            W budynkach przeznaczonych do rozbiórki nie stwierdzono występowania nietoperzy. Planowana rozbiórka nastąpi pomiędzy początkiem września a końcem kwietnia.

            Z uwagi na możliwość występowania na terenie prowadzonych czynności gatunków chronionych, w szczególności płazów, przyjęto taką organizację prac, aby wyeliminować potencjalne zagrożenie śmiertelności zwierząt. Jednocześnie, planowaną wycinkę drzew przewiduje się wykonać poza okresem lęgowym ptaków lub pod kontrolą eksperta ornitologa.

            W przypadku konieczności zajęcia miejsc występowania gatunków chronionych, przed realizacją inwestycji niezbędne jest w myśl art. 56 ww. ustawy o ochronie przyrody, uzyskanie stosownej decyzji zezwalającej na zniszczenie gatunków objętych ochroną.

            W aspekcie uwzględnia wzajemnych powiązań poszczególnych elementów środowiska z oddziaływaniami pośrednimi wynikającymi z tych powiązań, przeprowadzono analizę efektów skumulowanych, związanych z potencjalną degradacją kilku elementów środowiska w wyniku realizacji i eksploatacji inwestycji. Biorąc pod uwagę powyższe, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy zweryfikował ryzyko wystąpienia efektu skumulowanego oddziaływania dla niniejszego przedsięwzięcia. Stwierdzono, że w fazie budowy wystąpią oddziaływania skumulowane w zakresie emisji hałasu z pobliską drogą, emisją z maszyn budowlanych z analizowanego placu budowy oraz innych inwestycji. Przeanalizowano, więc wariant hipotetyczny najbardziej niekorzystny, tj. jednoczesne prace maszyn budowlanych realizowanego pobliskiego hotelu i przedmiotowego przedsięwzięcia, uwzględniając tło akustyczne z pobliskich ciągów komunikacyjnych. Otrzymane wyniki obliczeń nie wykazały przekroczeń wartości dopuszczalnych.

                        Zaproponowane w raporcie rozwiązania techniczno - technologiczne zminimalizują ryzyko zanieczyszczenia środowiska naturalnego. Projektowane przedsięwzięcie (pod względem uciążliwości) nie ograniczy funkcji terenów przyległych i nie ograniczy interesów osób trzecich.

            W przypadku wystąpienia szkody w środowisku gruntowo-wodnym należy postępować zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (Dz. U. z 2014 r., poz. 210 j t.).

            Ze względu na szczegółowy i jednoznaczny opis planowanej do zastosowania technologii oraz stosownych środków, mających na celu zmniejszenie uciążliwości dla środowiska, w związku z planowanym zamierzeniem, nie stwierdzono konieczności przeprowadzania ponownej oceny oddziaływania na środowisko, w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, pod warunkiem jednak, że we wniosku o wydanie ww. decyzji nie zostaną dokonane zmiany w stosunku do wymagań określonych w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz w raporcie o oddziaływaniu na środowisko. Ponadto, ze względu na lokalizację w dużej odległości od granic państwa oraz zakres oddziaływania inwestycji, nie stwierdzono konieczności przeprowadzenia postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko.

            Zastosowanie zaproponowanych w raporcie o oddziaływaniu na środowisko analizowanego przedsięwzięcia rozwiązań technicznych, technologicznych i organizacyjnych, zapewni ochronę środowiska przed negatywnym oddziaływaniem inwestycji na etapie jej realizacji, eksploatacji i likwidacji.

            Z uwagi na zakres, charakter i lokalizację przedsięwzięcia oraz brak negatywnego oddziaływania na elementy środowiska przyrodniczego określono powyższe warunki środowiskowe na etapie jego realizacji i eksploatacji

            W dniu 12.05.2014r. zgodnie z art.33 ustawy z dnia 3 października 2008 r. Wójt Gminy Lubicz w drodze obwieszczenia ROŚ.6220.17.2013 podał do wiadomości publicznej informację o możliwości składania wniosków i uwag w terminie 21 dni od daty publikacji obwieszczenia. Obwieszczenie to zostało przekazane pismem z dnia 08.05.2014 r. nr ROŚ.6220.16.2013 Przewodniczącemu Rady Sołeckiej Wsi Lubicz Dolny, w celu podania do publicznej wiadomości, w sposób zwyczajowo przyjęty, mieszkańcom Sołectwa, a także zostało opublikowane na tablicy ogłoszeń UG Lubicz oraz stronie internetowej UG. W okresie publikacji obwieszczenia nie wpłynęły do Wójta Gminy wnioski i uwagi związane z udziałem społeczeństwa w postępowaniu.

           

Przedsięwzięcie planowane do realizacji na działkach jak wykazała przeprowadzona procedura po spełnieniu warunków określonych w niniejszej decyzji nie będzie niekorzystnie wpływać na środowisko naturalne.

 

Po zapoznaniu się z „Raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko” stwierdzono, że proponowane rozwiązania techniczne, organizacyjne oraz zabezpieczenie ekologiczne inwestycji zostały przyjęte właściwie i nie odbiegają od standardów stosowanych na obszarze kraju i UE.

 

W związku z tym orzeczono jak w sentencji.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach traci ważność po upływie czterech lat, od dnia, w którym stała się ostateczna. Termin ważności decyzji może ulec wydłużeniu o dwa lata, jeżeli realizacja planowanego przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko przebiega etapowo oraz nie zmieniły się określone w decyzji.

Zgodnie z art. 82 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 r o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U z 2013 r., poz.1397) integralną częścią niniejszej decyzji jest charakterystyka przedsięwzięcia.

 

POUCZENIE:

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu, ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń, za pośrednictwem Wójta Gminy Lubicz w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

 

Otrzymują strony;

1. Poland Business Park XV Sp. z o. o, ul. Grzybowska 5A, 00-378 Warszawa,

2.Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ul. Fordońska 6, 85-950 Bydgoszcz,

3.Spółka Toruńskie Wodociągi Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością z Siedzibą w Toruniu, ul. Rybaki 31/35, 87-100 Toruń,

4.Pan Krzysztof Jopek ul. Jaracza 3/23, 00-378 Warszawa,

5.pozostałe strony wg załącznika

6.a/a mg

 

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska

ul. Dworcowa 63

    85-950 Bydgoszcz

2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

ul. Szosa Bydgoska 1

    87-100 Toruń                     

 

 

Załącznik  nr 1

Charakterystyka przedsięwzięcia

do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie Centrum Dystrybucyjno- Magazynowego Diamond Business Park Toruń, na dz. nr ewid. 69/4 i 70/3 – obręb Lubicz Dolny, gmina Lubicz, powiat toruński.

1. Lokalizacja inwestycji

            Analizowany teren położony jest w miejscowości Lubicz Dolny, gmina Lubicz. Działki będące przedmiotem zainwestowania o numerach ewidencyjnych 69/4 i 70/3 zlokalizowane są pomiędzy ulicami Odległą, Grębocką,  autostradą A1 i terenami prywatnymi. W układzie geograficznym lokalizacja przedstawia się następująco:

-od strony północnej teren działki przylega częściowo do ulicy Odległej i dalej do terenów prywatnych,

-od strony południowej do terenów osób prywatnych,

-od strony wschodniej do ulicy Grębockiej,

-od strony zachodniej do autostrady A1

Analizowany teren znajduje się w rejonie ul. Grębockiej, na którym obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zgodny z Uchwałą Nr XVII/275/99 Rady Gminy Lubisz z dnia 22 grudnia 1999r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubicz na obszarze wsi Lubicz Dolny.

 W aspekcie terenów chronionych akustycznie. Najbliższą zabudowę mieszkaniową stanowią:

-3 budynki dwukondygnacyjne od strony północnej przy ul. Odległej

-1 budynek dwukondygnacyjny od strony południowej

-1 budynek dwukondygnacyjny od strony wschodniej

W bezpośrednim sąsiedztwie brak jest obiektów podlegających ochronie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Zamierzenie inwestycyjne nie leży w rejonie szkód górniczych.

Przedsięwzięcie będzie realizowane poza miejscem występowania obszarów wodno-błotnych, ale na obszarze o płytkim zaleganiu wód podziemnych (0,6-0,8m ppt), położone będzie poza obszarami wybrzeży, zlokalizowane poza obszarami górskimi oraz leśnymi.

W rejonie inwestycji nie występują obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych. Na terenie przebiega rów melioracyjny.

Zamierzenie inwestycyjne będzie zlokalizowane w odległości około 500 m od ustanowionej strefy pośredniej ujęcia Drwęca- Jedwabno.

Teren objęty zamierzeniem inwestycyjnym nie jest położony w obszarze objętym ochroną na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r.  poz. 627 t.j. ze zmianami).Zamierzenie inwestycyjne zlokalizowane będzie na terenie, na którym standardy jakości środowiska (w świetle emisji hałasu) nie zostały przekroczone. Teren przyszłej inwestycji leży poza zasięgiem obszarów o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne. W zasięgu oddziaływania inwestycji i w jej najbliższej okolicy nie występują jeziora i inne naturalne zbiorniki wód stojących. W zasięgu oddziaływania inwestycji i w jej najbliższej okolicy nie występują uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej. Teren inwestycji zlokalizowany jest na terenie JCWPd Nr 40 – Dolnej Wisły oraz nie leży w zasięgu GZWP w Polsce. 

Zagospodarowanie terenu obejmuje:

Realizację 2 budynków magazynowo – biurowych jednokondygnacyjnych, budynek portierni, budynek pompowni, budynek biurowy, budynek PZO jednokondygnacyjny. Wjazd na teren odbywać się będzie poprzez bezpośredni zjazd z drogi publicznej tj. ul. Grębockiej. Projektowany główny wjazd na teren oddalony jest od terenów zabudowy mieszkaniowej znajdującej się po północnej stronie ul. Grębockiej w odległości ok. 61m. Natomiast wjazd w północno-wschodnim narożniku projektowany jest jako awaryjny przeciwpożarowy.

Przedmiotowy teren pokryty jest głownie roślinnością trawiastą z pojedynczymi sztukami drzew ozdobnych oraz grupami krzewów i podrostów i drzew owocowych. Wśród gatunków drzew ozdobnych podlegających inwentaryzacji znajdują się m.in.: topola, grab, wierzba, brzoza, natomiast wśród gatunków drzew owocowych, które nie podlegały inwentaryzacji, ze względu na planowaną trzebież (nie jest wymagana decyzja wycinkowa) można wyróżnić orzech włoski, śliwę i jabłoń. Nasadzenia brzóz wzdłuż ogrodzenia gospodarstwa znajdującego się częściowo na działce 70/3 zostały wykonane przez poprzedniego właściciela w 2006 roku, w związku, z czym zostały zakwalifikowane jako podrost do 10 lat. Ich wymiary wynikają z bardzo dobrych warunków glebowych i wodnych. W 2011 roku została usunięta część drzew na podstawie decyzji ROŚ.6131.195.2011.EK z dnia 20.12. 2011, ale ze względu na brak wykarczowania, widoczne są odrosty korzeniowe, szczególnie u wierzb i śliwy ozdobnej. W ramach ww. decyzji dokonano nasadzeń zastępczych z brzozy, które są bardzo młode i ich wiek nie przekroczył 10 lat. Ponadto dokonano nasadzeń krzewów z gatunku Sorbaria sorbifolia, która zaczęła intensywnie się rozrastać, jako gatunek ekspansywny. Przeprowadzona wizja w terenie nie potwierdziła, że na drzewostanie przeznaczonym do usunięcia występują chronione gatunki roślin, zwierząt, porostów. Nie stwierdzono, by drzewa przeznaczone do wycinkposiadały próchowiska i dziuple.

            Analizowany teren, przewidziany pod inwestycję możemy podzielić w zakresie obecnego zagospodarowania na trzy części:

-1 część terenu (od strony południowej ) stanowi użytek rolny z widoczną oziminą. Ta część terenu nie wykazuje znaczących deniwelacji, jest równa. W części zachodniej opada w kierunku nasypu drogowego drogi nr 80. W części tej teren jest nieużytkiem rolnym.

-2 część (środkowa). Generalnie na całej długości teren przekształcony antropogenicznie. Teren jest równy, jedynie z dużym spadkiem w samej części końcowej od strony zachodniej w kierunku drogi nr 80. W części teren stanowi nieużytek rolny przecięty szutrową drogą dojazdową do zabudowy mieszkaniowej z budynkami po działalności gospodarczej (zabudowa przewidziana docelowo do wyburzenia ) – stanowiącej własność inwestora.

Od strony wschodniej przy ulicy Grębockiej zabudowa mieszkaniowa oraz zabudowa po działalności gospodarczej. Budynki przewidziane do wyburzenia.

-3 część stanowi teren o dużych deniwelacjach, pofałdowany ze spadkami podłużnymi z kierunku wschodniego w kierunku zachodnim oraz z kierunku północnego w kierunku południowym. W większej części teren stanowi nieużytek rolny. Teren pokryty jest pospolitą roślinnością ( pojedyncze egzemplarze sosny zwyczajnej, brzozy, wierzby i osiki ). Jest to w przeważającej części drzewostan młody w wieku do lat 15 z przewagą drzew do lat 10 – ciu. Skupisko zieleni występuje w postaci szerokiego szpaleru wzdłuż którego przebiega rów melioracyjny na wysokości ulicy Odległej. Długość szpaleru około 100 m. Wzdłuż ulicy Odległej od skrzyżowania z ulica Grębocką w kierunku zachodnim przebiega rów melioracyjny prowadzący wody o charakterze zanikowym. Rów wychodząc ze szpaleru drzew meandruje w kierunku zachodnim mając ujście do zastoisk bagiennych utworzonych w zagłębieniach terenu. Na wysokości oskarpowania drogi nr 80 przy drodze technologicznej wykonano studzienkę zbierającą wody. Woda ta w sposób zorganizowany odprowadzana jest kanalizacją pod drogą krajową nr 80, dalej rowem otwartym przechodzącym w kanał zakryty pod drogą A1 i dalej kanałem otwartym. 

Program prac związanych z realizacją inwestycji (faza budowy):

-urządzenie placu budowy  w sposób  chroniący podstawowe komponenty środowiska; 

-przełożenie części rowu melioracyjnego po uzyskaniu decyzji pozwolenia wodnoprawnego na budowę urządzeń wodnych;

-odgrodzenie  rowu  melioracyjnego  od placu budowy  oraz cały teren budowy siatką o małych oczkach 0,5 cm x 0,5 cm celem uniemożliwienia  wtargnięcia na teren budowy płazów i drobnych ssaków  ( uszczegółowienie prac w dalszej części raportu);

-zabezpieczenie istniejącej infrastruktury (w tym sieci  magistrali wodociągowej  zlokalizowanych w sąsiedztwie przedsięwzięcia na działce o numerze ewidencyjnym  66/9) poprzez oznakowanie  ich przebiegu w terenie  i prowadzenie w obrębie strefy ochronnej  magistrali ewentualnych prac – ręcznie  bez użycia sprzętu mechanicznego celem eliminacji  uszkodzenia infrastruktury;     

-wykonanie prac ziemnych;

-budowa obiektów kubaturowych;

-realizacja infrastruktury towarzyszącej w tym zbiorników retencyjnych z uwzględnieniem  ochrony płazów (szczegółowy opis w dalszej części raportu);

-wyposażenie w instalacje obiektów kubaturowych;

-wyposażenie technologiczne obiektów;

-przywrócenie placu budowy do stanu wyjściowego;

-dokonanie nasadzeń zamiennych.

 Konstrukcja stalowa stropodachu, w części żelbetowa. Obudowa lekka w systemie ścian osłonowych / kasety ścienne wypełnione wełną mineralną + poszycie z blachy trapezowej. W części ściany żelbetowe / wielowarstwowe.  Dach płaski na poszyciu z blachy trapezowej. Pokrycie z membrany dachowej PVC.

 Czas realizacji inwestycji około 1 rok.

Zamierzenie inwestycyjne obejmuje budowę min. 2 obiektów o funkcji magazynowo – biurowej do magazynowania następujących artykułów: spożywczych, napojów zarówno alkoholowych jak i bez zawartości alkoholu, urządzeń elektronicznych, sprzętu AGD, odzieży, wyposażenia wnętrz (meble, regały sklepowe), budowlanych (wyroby gotowe, opakowane, stolarka i ślusarka), chemii gospodarczej, kosmetyków, narzędzi ogrodniczych, części samochodowych, farmaceutyków i innych. Zatrudnienie: 300 osób, czas pracy 24 h. Możliwe chłodnie w halach. Nie przewiduje się instalacji agregatów prądotwórczych.

Hale będą przeznaczone pod wynajem firmom zajmujących się spedycją, logistyką, dystrybucją zarówno artykułów alkoholowych jak bez zawartości alkoholu, urządzeń elektronicznych, sprzętu AGD, odzieży wyposażenia wnętrz (meble, regały sklepowe) chemii gospodarczej, kosmetyków, narzędzi ogrodniczych, części samochodowych, i innych.

Ponadto na nieruchomości zlokalizowane będą biura z zapleczami socjalno – sanitarnymi.

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2014-06-05 14:00

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 65953
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2014-11-21 14:54:31