Ścieżka nawigacyjna

Treść strony


DECYZJA

ROŚ.6220.3.2014                                                Lubicz, 2014.04.22

 

DECYZJA

 

            Na podstawie art. 104, art. 105 § 1. § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r – Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2013, poz. 267), art. 59 ust. 1, art. 60, art. 75 ust. 1, pkt. 4, art. 173 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U z 2013r, poz. 1235, ze zmianami), Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko ( Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397) oraz upoważnienia Wójta Gminy Lubicz – decyzja nr ORG-0153-6/10 z dnia 22.12.2010 r., po rozpatrzeniu wniosku nr rej. 1102 – złożonego dnia 23.01.2014r przez Inwestora – operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji pomiarowo – regulacyjnej wysokiego ciśnienia „Grębocin 2” o przepustowości QN=33000m3/h, drogi wewnętrznej oraz gazociągów przyłączonych DN200 na nieruchomości oznaczonej działką nr geod. 541/4, 541/11 i 541/12

- obręb geodezyjny Grębocin, Gmina Lubicz.

orzekam

umorzyć z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie określenia warunków środowiskowych korzystania ze środowiska naturalnego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji pomiarowo – regulacyjnej wysokiego ciśnienia „Grębocin2” o przepustowości Qn=33000m3/h, drogi wewnętrznej oraz gazociągów przyłączeniowych DN200 na nieruchomościach oznaczonych numerami ewidencyjnymi nr 541/4, 541/11, 541/12 w miejscowości Grębocin, Gmina Lubicz – Inwestorowi – Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa.

Uzasadnienie

            Zgodnie z art. 71 ust. 2, art. 73 ust.1 oraz art. 74 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r, poz. 1235 ze zmianami) wnioskiem dnia 23.01.2014r nr rej. 1102 złożonym przez Inwestora – Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa, zwrócono się do Wójta Gminy Lubicz w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji pomiarowo – regulacyjnej wysokiego ciśnienia „Grębocin 2” o przepustowości QN=33000 m3/h, drogi wewnętrznej oraz gazociągów przyłączeniowych DN200 na nieruchomościach oznaczonych numerami ewid. 541/4, 541/11, 541/12 w miejscowości Grębocin, Gmina Lubicz. Wójt Gminy Lubicz na podstawie art.3, ust 1 pkt. 5 ustawy z dnia 3 października 2008r sprawdził kompletność złożonego wniosku, ustalił strony postępowania i zawiadomieniem ROŚ.6220.3.2014 z dnia 28.01.2014r powiadomił o jego wszczęciu a także zgodnie z art.64 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 3 października organ prowadzący postępowanie wystąpił pismem nr ROŚ.6220.3.2014 z dnia 28.01.2014r do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy o wydanie opinii o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia i zakresie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko naturalne. Wójt Gminy Lubicz wystąpił również pismem ROŚ.6220.3.2014 z dnia 28.01.2014r do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu o wydanie stosownej opinii, na mocy art.64 ust.1pkt.2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. W dniu 17.02.2014r dostarczono do Urzędu Gminy Lubicz wydaną przez Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny opinię o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia i zakresie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko naturalne oraz dnia 14.02.2014r Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy pismem WOO.4240.60.2014.HR wezwał Inwestora do uzupełnienia wniosku. W dniu 06.03.2014 TECHCOM Projekt s.c. zgodnie z wezwaniem przesłał wyjaśnienia dotyczące karty informacyjnej przedsięwzięcia. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska postanowieniem WOO.4240.60.2014.HR.2 z dnia 24 marca 2014r orzekł umorzenie postępowania administracyjnego.

            Wójt Gminy Lubicz w trakcie prowadzonego postępowania poddał analizie zakres planowanego do realizacji przedsięwzięcia i stwierdził, że to zadanie nie będzie potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko naturalne, w związku tym nie zalicza się do przedsięwzięć o charakterze miejskim. Realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia nie wymaga przeprowadzenia postępowania dotyczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko na podstawie art. 104 ustawy z dnia 3 października 2008r o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2013r, poz. 1227 ze zmianami). Dla projektowanej inwestycji nie planuje się utworzenia obszaru ograniczonego   użytkowania. Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest poza obszarami włączonymi do Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000. Najbliższy obszar oddalony jest 1,1km w kierunku wschodnim: Obszar Chronionego Krajobrazu „Dolina Drwęcy”. Nie jest prawdopodobne, aby realizowane przedsięwzięcie mogło znacząco negatywnie wpłynąć na gatunku roślin i zwierząt oraz siedliska przyrodnicze, dla których wyznaczone zostały obszary Natura 2000.

            Na podstawie karty informacyjnej zadania stwierdzono, że ustalone rozwiązania chroniące środowisko na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia, nie wpłyną negatywnie na środowisko naturalne. W trakcie prowadzenia robót budowlanych oraz instalowania wyposażenia, zostaną podjęte wszelkie działania zmierzające do minimalizacji uciążliwości prowadzonych robót. Uciążliwości związane z powstaniem hałasu, którego źródłem będą maszyny i urządzenia budowlane będą miały charakter krótkotrwały i nie wpłyną na pogorszenie klimatu akustycznego na przedmiotowym terenie. Roboty budowlane będą prowadzone w porze dziennej. W trakcie prowadzenia prac budowlanych powstaną materiały odpadowe. Wszystkie rodzaje odpadów będą przechowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazywane firmom zajmującym się odbiorem poszczególnych asortymentów, mającym niezbędne zezwolenia i koncesje. Realizacja planowanego przedsięwzięcia nie wiąże się z wystąpieniem awarii przemysłowej, o której mowa w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 kwietnia 2002 r. w sprawie rodzaju i ilości substancji niebezpiecznych, których znajdowanie się w zakładzie decyduje o zaliczeniu go do zakładu o zwiększonym ryzyku albo zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.

           

            Planowana inwestycja zlokalizowana jest poza obszarami podlegającymi ochronie na podstawie Ustawy o ochronie przyrody, a oddziaływanie przedsięwzięcia nie wykracza poza teren działek nr ewid. 541/12, 541/4, 541/11-obręb Grębocin.

            Zgodnie z art. 10 i art.. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2013r, poz. 1235 ze zmianami) Wójt Gminy Lubicz dnia 09.04.2014 r. pismem znak ROŚ.6220.3.2014 zawiadomił strony postępowania o wszczęciu postępowania administracyjnego oraz o możliwości zapoznania się z aktami sprawy, uzyskania wyjaśnień, składania wniosków i zastrzeżeń zgodnie z art. 63 ust.1 i 2 na podstawie art. 10 ustawy z dnia 14.06.1960 – Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2013r poz. 267 ze zmianami).

Mając powyższe na względzie orzeczono jak w sentencji.

 

PUCZENIE:

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu, ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń, za pośrednictwem Wójta Gminy Lubicz w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

 

Otrzymują:

  1. Operator Gazociągów przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa
  2. Pełnomocnik Pan Andrzej Lis, ul. Polna 15B Opacz Kolonia, 05-816 Michałowice
  3. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Bydgoszczy, ul. Fordońska 6, 85-950 Bydgoszcz
  4. Wojewódzki Zarząd Dróg, ul. Polna 113, 87-100 Toruń
  5. Pozostałe strony wg załącznika
  6. a/a AW

Metryka

  • opublikował: Kamila Mróz
    data publikacji: 2014-04-22 08:11

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 23580
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2014-11-21 14:54

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Intranet

Zaloguj się

Urząd Gminy Lubicz

Lubicz Dolny, ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz

Dane kontaktowe

tel. (56) 621-21-00, (56) 621-21-01

Godziny urzędowania

poniedziałek 7:15 - 15:00
wtorek 7:15 - 17:00 
środa 7:15 - 15:00
czwartek 7:15 - 15:00
piątek 7:15 - 14:15

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5339363
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2021-01-22 18:53

Stopka strony