Biuletyn Informacji Publicznej
URZĄD GMINY LUBICZ

Wyszukiwarka

Odnośniki

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.lubicz.pl

Treść strony


DECYZJA

ROŚ.6220.4.2013.MG                                  Lubicz Dolny, dn. 2013.08.28
 
 
DECYZJA 
 
        Na podstawie art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267), art. 71 ust.1 ust. 2 pkt 2, art. 72 ust.1 pkt 3, art. 85 ust.1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz.1227 ze zmianami), § 3, ust.1 pkt.81 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko ( Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz.1397 ze zmianami) oraz upoważnienia Wójta Gminy
Lubicz – decyzja nr ORG-0153-6/10 z dnia 22.12.2010 r., po rozpatrzeniu wniosku nr rej. 1955 – złożonego w dniu 21.02.2013 r. przez Inwestora: P.P.Z Sp.z.o.o, ul.M.Garbary 22/10, 87-100 Toruń , o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na korzystanie ze środowiska dla realizacji przedsięwzięcia p.n : „Zbieranie i transport odpadów, prasowanie i wysyłka do odbiorcy” na nieruchomościach nr.ewid.389/4,389/5- obręb Lubicz Dolny, Gmina Lubicz.
 
orzekam
 
- o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko przez Inwestora P.P.Z Sp.z.o.o, ul. M.Garbary 22/10, 87-100 Toruń , dla przedsięwzięcia p .n.:  „Zbieranie i transport odpadów, prasowanie i wysyłka do odbiorcy” na nieruchomościach nr. ewid. 389/4, 389/5- obręb Lubicz Dolny, Gmina Lubicz.
 
U z a s a d n i e n i e
 
       Na podstawie art.71ust.1, art.74 ust.1 i art.75 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr.199, poz.1227 ze zmianami) Inwestor- P.P.Z Sp.z.o.o. ul. M.Garbary 22/10, 87-100 Toruń , wystąpił do Wójta Gminy Lubicz z wnioskiem dnia 21.02.2013 r. nr rej.1955 o wydanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych korzystania ze środowiska naturalnego dla przedsięwzięcia polegającego na ,, Zbieranie i transport odpadów, prasowanie i wysyłka do odbiorcy “na dz. 389/4, 389/5 – obręb Lubicz Dolny, gm Lubicz przez Inwestora P.P.Z Sp.z.o.o. ul. M.Garbary 22/10, 87-100 Toruń. Wójt Gminy  Lubicz na podstawie art.3, ust 1 pkt. 5  ustawy z dnia 3 października sprawdził kompletność złożonego wniosku, ustalił strony postępowania i zawiadomieniem ROŚ.6220.4.2013. z dnia 05.03.2013r. powiadomił o jego wszczęciu a także zgodnie z art.64 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 3 października organ prowadzący postępowanie wystąpił pismem nr ROŚ.6220.4.2013 z dnia 05.03.2013 r. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy o wydanie opinii o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia i zakresie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko naturalne. Wójt Gminy Lubicz wystąpił również pismem ROŚ.6220.4.2013 z dnia 05.03.2013 r do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu o wydanie stosownej opinii,  na mocy art.64 ust.1pkt.2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. W dniu 18.04.2013 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny  wydał opinię  o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania dla przedmiotowego przedsięwzięcia.Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska postanowieniem  WOO.4240.198.2013.JO.5 z dnia 27 maja 2013 orzekł o braku konieczności przeprowadzenia oceny odziaływania na srodowisko.
      Wójt Gminy po zapoznaniu się z dołączoną do wniosku dokumentacją, tj. kartą informacyjną przedsięwzięcia (uzupełnioną dnia 16 kwietnia i 10 maja 2013 r.), stwierdzł, że jest to zamierzenie wymienione w § 3 ust. 1 pkt 81 cyt. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r.
      Wójt Gminy w dniu 10.06.2013 r wydał postanowienie ROŚ.6220.4.2013 o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko  polegającego  na ,, Zbieranie i transport odpadów, prasowanie i wysyłka do odbiorcy” na nieruchomościach działki nr. 389/4 i 389/5 -obręb Lubicz Dolny, Gmina Lubicz, przez Inwestora: P.P.Z Sp.z.o.o. ul. M.Garbary 22/10, 87-100 Toruń. Wójt Gminy przesłał postanowienie ROŚ.6220.4.2013 stronom  postępowania w dniu 10.06.2013 r  za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. W dniu 17.06.2013 r  wpłynęły zażalenia stron postępowania; (nr rej. 9950)  Pani Bogusławy Gorzka i 20.06.2013 r (nr.rej.10130) od Pani Franciszka Górecka .Wójt Gminy w dniu 24.06.2013 r  przesłał zażalenia oraz akta sprawy do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu. W dniu 25.06.2013r Wójt Gminy przesłał do stron postępowania zawiadomienie o wniesionych zażaleniach za zwrotnym potwierdzeniem odbioru zgodnie z art.10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego ( Dz. U z 2013 r. poz.267 ). W dniu 31.07.2013r.( nr. rej. 12040 )do organu prowadzącego postępowanie Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu przysłało postanowienie nr.SKO-60-21/13 z dnia 26.07.2013r. orzekające o utrzymaniu w mocy zaskarżonego postanowienia organu prowadzącego postępowanie. W dniu 08.08.2013r.  Wójt Gminy zawiadomieniem nr.ROŚ.6220.4.2013 zawiadomił na podstawie art.10 §1 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267) strony postępowania o prowadzonym postępowaniu administracyjnym i wyznaczył termin do dnia 23.08.2013 r. na zapoznania się z aktami sprawy oraz poinformował o możliwości składania wniosków . W wyznaczonym terminie strony postępowania nie wniosły w sprawie wniosków, uwag i zastrzeżeń.
      Przedmiotowy teren objęty jest ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru części wsi Lubicz Dolny - Małgorzatowo, zatwierdzonego Uchwałą Nr XLVIl/440/10 Rady Gminy Lubicz z dnia 22 lutego 2010 r. i położony jest na obszarze oznaczonym symbolem P/U8 i P/U9 z przeznaczeniem podstawowym: tereny obiektów produkcyjnych, składów, magazynów oraz KDL1 i KDL2 z przeznaczeniem podstawowym: droga lokalna - publiczna.
      Zgodnie z posiadanymi danymi mapowymi oraz danymi przestrzennymi, zamieszczonymi na portalu geoportal.gov.pl, najbliżej położona zabudowa chroniona akustycznie zlokalizowana jest w odległości około 50 m od granicy terenu objętego zamierzeniem, natomiast w przesłanym KIP Inwestor podał, że najbliższe budynki mieszkalne znajdują się w odległości ok. 100 m.
       Przedmiotem inwestycji jest zbieranie i transport odpadów opakowań płatków ,prasowanie i wysyłka do odbiorcy, na terenie działek o numerach: 389/4, 389/5 - obręb Lubicz Dolny, gm. Lubicz.
       Inwestor dzierżawi od firmy EMLOG grunt o powierzchni 0,5 ha.
        Planuje się budowę wiaty o pow. ok. 500 m 2 oraz wiaty osłonowej do prasy powierzchni ok. 50m2 , a także utwardzonego placu o wymiarach ok. 4000 m2. Przewiduje się pokrycie wiaty blachą trapezową  białą T18 i wykonanie posadzki – polbruk 8 cm.
        Przedmiotowy plac służyć będzie do załadunku oraz czasowego postoju samochodów ciężarowych. 
         Zaplecze socjalno-biurowe oraz techniczne będzie dzierżawione od firmy EMLOG na działce sąsiedniej , tj. 388/3. Nie przewiduje się budowy innych obiektów oraz miejsc parkingowych dla samochodów ciężarowych.
          Planuje się zakup odpadów o kodzie 15 01 02, 16 01 19 i 17 02 03, w ilości ok. 1000 Mg/rok. Odpady te będą dostarczane w postaci ,,czystej” w big-bagach lub wstępnie zbelowane i posegregowane.
2
          Zakupione tworzywa sztuczne będą  rozładowane na placu utwardzonym i przewożone wózkiem widłowym do prasy wysokiego zgniotu, a następie będą  ładowane do kontenerów zamkniętych.
          Używana będzie  prasa 150 Mg zlokalizowana pod wiatą  osłonową 50m2 z trzech stron osłonięta, zwrócona wolną  ścianą w kierunku środka  placu utwardzonego. 
           Wszystkie odpady tworzyw sztucznych kierowane będą do portu Gdynia, gdzie następnie zostaną przetransportowane drogą morską do Chin. Wywóz odpadów za granicę odbywać się będzie zgodnie z odrębnymi przepisami - ustawą z dnia 29 czerwca 2007 r. o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów (Dz. U. Nr 124, poz. 859, z późn. zm.), przez firmy spedycyjne mające wszelkie pozwolenia.
        Nie przewiduje się skupu detalicznego. Dostawy będą odbywały się partiami ok. 3-10 Mg(200sam./rok-ok. 1 sam/dzień licząc dni robocze). Wywóz odpadów odbywał się będzie w kontenerach  portowych po 25 Mg, co daje 40 kontenerów/rok, czyli niespełna 1 kontener/tydzień.
       Wiata, w której będzie pracować prasa będzie całkowicie zabudowana, na czas trwania czynności prasowania zamknięta. Średni czas pracy prasy 1-2 godz. dziennie.
       W ramach planowanej działalności nie będą zbieranie odpady niebezpieczne oraz nie przewiduje się segregacji odpadów.
        Planowany jest system pracy jednozmianowy przez 5 dni w tygodniu oraz zatrudnienie ok. 5 osób.
        Od strony budynku mieszkalnego przewiduje się  pas zieleni 3m (krzewy i drzewa) oraz drogę dojazdową o szer.8m do końca działek nr: 389/4 i 389/5.
        Ogrodzenie placu manewrowego 4000m2 wykonane zostanie z blachy trapezowej T18 biała, o wysokości 2,20m.
        Na podstawie przeprowadzonej analizy zgromadzonej dokumentacji, biorąc pod uwagę rodzaj, usytuowanie oraz skalę inwestycji, nie przewiduje się ponadnormatywnego oddziaływania na etapie eksploatacji na poszczególne elementy środowiska takie jak: panujący klimat akustyczny i powietrze oraz wody powierzchniowe i podziemne.
       Na etapie przygotowania terenu pod inwestycję nastąpi okresowy wzrost poziomu substancji zanieczyszczających wprowadzanych do powietrza atmosferycznego oraz poziomu emitowanego hałasu. Okresowe uciążliwości spowodowane będą przede wszystkim pracą urządzeń o napędzie spalinowym, transportem oraz rozładunkiem materiałów budowlanych (np. środki transportu).
     Projektowana inwestycja jest zlokalizowana poza obszarami chronionymi z tytułu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.), w odległości około 100 m od Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Drwęcy.
      Zgodnie z przedłożoną i uzupełnioną dokumentacją przedsięwzięcie zlokalizowane jest w sąsiedztwie istniejącej infrastruktury, planowanego punktu zbierania odpadów oraz terenów leśnych. W przedłożonym uzupełnieniu wskazano, że realizacja inwestycji nie wymaga wycinki drzew i krzewów.
      Inwestycja realizowana jest poza cennymi przyrodniczo siedliskami i nie wiąże się ze zniszczeniem lub naruszeniem terenów leśnych, podmokłych, bagiennych i torfowiskowych. W związku z powyższym, z uwagi na charakter, skalę i lokalizację inwestycji nie stwierdza się możliwości znacząco negatywnego oddziaływania na obszary chronione, w tym przyrodę Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Drwęcy. Jednocześnie, z uwagi na bliskie sąsiedztwie ww. obszaru, który wyznaczono m.in. dla zachowania różnorodności biologicznej siedlisk, przy ustalaniu i realizacji nasadzeń drzew i krzewów zaleca się stosowanie gatunków rodzimych (iglastych i liściastych). Jednocześnie należy unikać nasadzeń gatunków obcych oraz form ozdobnych (jak wskazane w KIP: sosna czarna, ligustr i perukowiec), w celu ograniczenia możliwości niekorzystnych przekształceń siedlisk przyrodniczych, w tym leśnych.
        Biorąc pod uwagę skalę i charakter przedsięwzięcia oraz analizę całego terenu (jego położenie i bezpośrednie otoczenie), w tym brak w sąsiedztwie działalności o podobnej skali, nie przewiduje się znaczących oddziaływań skumulowanych na środowisko w żadnym z jego elementów.
       Zastosowanie prawidłowych rozwiązań projektowych, technicznych technologicznych, zachowanie podstawowych zasad sztuki budowlanej oraz właściwa organizacja prac zapewni ochronę środowiska na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia.
 
 Ze względu na rodzaj i lokalizację planowanej inwestycji stwierdzono, że nie powinna ona znacząco negatywnie oddziaływać na środowisko i w związku z powyższym odstąpiono od konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, a tym samym sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko.
 
W związku z powyższym orzeczono jak w sentencji.
 
Pouczenie:
     Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie, które można  wnieść do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu, ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń za pośrednictwem Wójta Gminy Lubicz w terminie 14 dni od dnia jego doręczenia.
 
                                                                                                                                                            Otrzymują strony:
                                                                                                                                 
1. P.P.Z Sp.z.o.o.  ul. M.Garbary 22/10, 87-100 Toruń                                                        
2. Pani Aleksandra Wieczyńska , ul. Podborek 1, 87-41 Kowalewo Pomorskie,
3.  Reuter Logistic, Sp. z o.o, ul. Chrobrego 135/137, 87-100 Toruń,
4. Zarząd Dróg Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej, ul. Toruńska 36 A, 87-162 Lubicz,     
5.  pozostałe strony wg załącznika,
6.  a/a SM
 
Do wiadomości;            
1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska,
Ul. Dworcowa 63,                                                                                                   
85-950 Bydgoszcz,
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
Ul. Szosa Bydgoska 1
87-100 Toruń     
 
 
   
Załącznik nr.1
       
Charakterystyka przedsięwzięcia :
       Przedmiotem inwestycji jest zbieranie i transport odpadów opakowań płatków ,prasowanie i wysyłka do odbiorcy, na terenie działek o numerach: 389/4, 389/5 - obręb Lubicz Dolny, gm. Lubicz.
       Inwestor dzierżawi od firmy EMLOG grunt o powierzchni 0,5 ha.
        Planuje się budowę wiaty o pow. Ok. 500 m 2 oraz wiaty osłonowej do prasy powierzchni ok. 50m2 , a tagże utwardzonego placu o wymiarach ok. 400 m2. Przewiduje się pokrycie wiaty blachą trapezową  białą T18 i wykonanie posadzki – polburek 8 cm.
        Przedmiotowy plac służyć będzie do załadunku oraz czasowego postoju samochodów ciężarowych. 
         Zaplecze socjalno-biurowe oraz techniczne będzie dzierżawione od firmy EMLOG na działce sąsiedniej , tj. 388/3. Nie przewiduje się budowy innych obiektów oraz miejsc parkingowych dla samochodów ciężarowych.
          Planuje się zakup odpadów o kodzie 15 01 02, 16 01 19 i 17 02 03, w ilości ok. 1000 Mg/rok. Odpady te będą dostarczane w postaci ,,czystej” w big-bagach lub wstępnie zbelowane i posegregowane.
          Zakupione tworzywa sztuczne będą  rozładowane na placu utwardzonym i przewożone wózkiem widłowym do prasy wysokiego zgniotu, a następie będą  ładowane do kontenerów zamkniętych.
          Używana będzie  prasa 150 Mg zlokalizowana pod wiatą  osłonową 50m2 z trzech stron osłonięta, zwrócona wolną  ścianą w kierunku środka  placu utwardzonego. 
           Wszystkie odpady tworzyw sztucznych kierowane będą do portu Gdynia, gdzie następnie zostaną przetransportowane drogą morską do Chin. Wywóz odpadów za granicę odbywać się będzie zgodnie z odrębnymi przepisami - ustawą z dnia 29 czerwca 2007 r. o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów (Dz. U. Nr 124, poz. 859, z późn. zm.), przez firmy spedycyjne mające wszelkie pozwolenia.
        Nie przewiduje się skupu detalicznego. Dostawy będą odbywały się partiami ok. 3-10 Mg(200sam./rok-ok. 1 sam/dzień licząc dni robocze). Wywóz odpadów odbywał się będzie w kontenerach  portowych po 25 Mg, co daje 40 kontenerów/rok, czyli niespełna 1 kontener/tydzień.
       Wiata, w której będzie pracować prasa będzie całkowicie zabudowana, na czas trwania czynności prasowania zamknięta. Średni czas pracy prasy 1-2 godz. dziennie.
       W ramach planowanej działalności nie będą zbieranie odpady niebezpieczne oraz nie przewiduje się segregacji odpadów.
        Planowany jest system pracy jednozmianowy przez 5 dni w tygodniu oraz zatrudnienie ok. 5 osób.
        Od strony budynku mieszkalnego przewiduje się  pas zieleni 3m (krzewy i drzewa) oraz drogę dojazdową o szer.8m do końca działek nr: 389/4 i 389/5.
        Ogrodzenie placu manewrowego 4000m2 wykonane zostanie z blachy trapezowej T18 biała, o wysokości 2,20m.
        Na podstawie przeprowadzonej analizy zgromadzonej dokumentacji, biorąc pod uwagę rodzaj, usytuowanie oraz skalę inwestycji, nie przewiduje się ponadnormatywnego oddziaływania na etapie eksploatacji na poszczególne elementy środowiska takie jak: panujący klimat akustyczny i powietrze oraz wody powierzchniowe i podziemne.
       Na etapie przygotowania terenu pod inwestycję nastąpi okresowy wzrost poziomu substancji 
zanieczyszczających wprowadzanych do powietrza atmosferycznego oraz poziomu emitowanego hałasu. Okresowe uciążliwości spowodowane będą przede wszystkim pracą urządzeń o napędzie spalinowym, transportem oraz rozładunkiem materiałów budowlanych (np. środki transportu).
     Projektowana inwestycja jest zlokalizowana poza obszarami chronionymi z tytułu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.), w odległości około 100 m od Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Drwęcy.
      Zgodnie z przedłożoną i uzupełnioną dokumentacją przedsięwzięcie zlokalizowane jest w sąsiedztwie istniejącej infrastruktury, planowanego punktu zbierania odpadów oraz terenów leśnych. W przedłożonym uzupełnieniu wskazano, że realizacja inwestycji nie wymaga wycinki drzew i krzewów.
      Inwestycja realizowana jest poza cennymi przyrodniczo siedliskami i nie wiąże się ze zniszczeniem lub naruszeniem terenów leśnych, podmokłych, bagiennych i torfowiskowych. W związku z powyższym, z uwagi na charakter, skalę i lokalizację inwestycji nie stwierdza się możliwości znacząco negatywnego oddziaływania na obszary chronione, w tym przyrodę Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Drwęcy. Jednocześnie, z uwagi na bliskie sąsiedztwie ww. Obszaru, który wyznaczono m.in. dla zachowania różnorodności biologicznej siedlisk, przy ustalaniu i realizacji nasadzeń drzew i krzewów zaleca się stosowanie gatunków rodzimych (iglastych i liściastych). Jednocześnie należy unikać nasadzeń gatunków obcych oraz form ozdobnych (jak wskazane w KIP: sosna czarna, ligustr i perukowiec), w celu ograniczenia możliwości niekorzystnych przekształceń siedlisk przyrodniczych, w tym leśnych.

drukuj (DECYZJA)

Metryka

  • opublikował: Kamila Mróz
    data publikacji: 2013-09-02 14:32

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 48252
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2013-08-13 12:18:24