Ścieżka nawigacyjna

Treść strony


DECYZJA

ROŚ.6220.16.2013                                Lubicz, 2013.08.12

DECYZJA

Na podstawie art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2013, poz. 267), art. 71 ust. 1, ust. 2 pkt 2, art. 72 ust. 1 pkt 4, art. 82 ust. 1, oraz art. 85ust.1, ust.2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 ze zmianami) § 3 ust. 1 pkt. 40 lit. a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010r. Nr 213, poz. 1397 ze zmianami) oraz upoważnienia Wójta Gminy Lubicz – decyzja nr ORG-0153-6/10 z dnia 22.12.2010 r., po rozpatrzeniu wniosku nr rej. 11528– złożonego w dniu 05.12.2012r. przez Inwestora - Pan Dariusz Kisielewski, Młyniec Drugi, ul. Dolina Drwęcy 32, 87-162 Lubicz o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji kruszywa naturalnego ze złoża ,,Młyniec XL” na działkach nr.geod.37/1,37/2-obręb Młyniec Pierwszy, Gmina Lubicz.

orzekam

-określić Inwestorowi- Pan Dariusz Kisielewski, Młyniec Drugi, ul. Dolina Drwęcy 32, 87-162 Lubicz dla przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji kruszywa naturalnego ze złoża ,, Młyniec XL” na działkach nr.geod.37/1,37/2-obręb Młyniec Pierwszy, Gmina Lubicz.

- warunki środowiskowe korzystania ze środowiska naturalnego polegające na:

 

I. Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia oraz rodzaj technologii przy realizacji przedsięwzięcia:

Rodzaj przedsięwzięcia: projektuje się wydobywanie kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego ,, MŁYNIEC Pierwszy XL”, powierzchnia projektowanej eksploatacji 1,7782 ha,

Maksymalna głębokość wyrobiska 11,5 m,

Planowane roczne wydobycie ze złoża do 20,0 tys.m3.

Usytuowanie przedsięwzięcia: miejscowość Młyniec Pierwszy, gm. Lubicz, pow. toruński, woj. kujawsko-pomorskie.

Złoże ,,MŁYNIEC Pierwszy XL” – położone jest na działkach ewidencyjnych nr 37/1 i 37/2-obręb Młyniec Pierwszy, stanowiących własność wnioskodawcy. Teren przyszłego złoża położony jest na prawobrzeżnych tarasach rzeki Drwęcy w jej dolnym biegu. Dolina Drwęcy swą najwyższą tarasą reprezentuje najstarszy dopływ wód lodowcowych i rzecznych w czasie postoju lądolodu stadiału pomorskiego, zlodowacenia północnopolskiego (bałtyckiego). Najniższe tarasy związane są z oscylacją lodowca, natomiast tarasy nadzalewowe powstały już w holocenie w wyniku obniżenia się bazy erozyjnej związanej z tworzeniem się Morza Bałtyckiego. Osady piaszczysto żwirowe i piaszczyste, przewarstwione serią gliniasta o około2,0 m tarasy nadzalewowej, zalegają bezpośrednio na utworach trzeciorzędowych, reprezentowanych przez mułki i iły. Strop iłów plioceńskich występnie na głębokości 11,0-12,5 m. Pierwszy poziom wodonośny utrzymuje się w piaskach na głębokości od 8,7 m do 11,5 m, na stropie glin zastoiskowych. Drugi poziom wód gruntowych występuje wśród iłów plioceńskich i na kierunek spływu do rzeki Drwęcy, W najbliższym otoczeniu dokumentowanego terenu rozciągają się grunty rolne oraz grunty leśne.

Działka nr 37/2 od północnego-zachodu graniczy z działką nr 37/3, od południowego –zachodu z działką nr 36/1. Działka nr 37/1 północy graniczy z budynkiem zagrodowym, a od wschodu z budynkiem zagrodowym działki nr 38 oraz z lasem sosnowym. Od strony południowego – wschodu z drogą gruntową Młyniec-Rogówko. Teren działki jest płaski z nachyleniem w kierunku północnym, w stronę wysoczyzny. Pozostałe zabudowania zagrodowe w miejscowości Młyniec Pierwszy położone są w odległości około 200-250 m po wschodniej stronie działki nr 37/1. Po przeciwnej stronie drogi Młyniec-Rogówko na działce nr 3/13 rośnie las sosnowy.Eksploatacja prowadzona będzie sposobem odkrywkowym, wyrobiskiem wgłębnym, systemem ścianowym z prostolinijnym frontem robót eksploatacyjnych, dwoma lub trzema piętrami eksploatacyjnymi. Złoże jest częściowo zawodnione. We wszystkich wykonanych otworach została nawiercona woda gruntowa. Poziom wodonośny został nawiercony na głębokościach 6.5-10,85 m ppt, . Średnia miąższość kopaliny w złożu wynosi 10,47 m. Eksploatacja prowadzona będzie w warunkach suchych i zawodnionych, bez użycia materiałów wybuchowych. Pomiędzy dwoma poziomami występuje przerost płonny wykształcony w postaci gliny pylastej lub piaszczystej.

Kopalina w stanie naturalnym będzie wywożona poza teren zakładu górniczego, drogą wewnątrzzakładową, a następnie drogą gruntową do odbiorców. Wyprzedzająco w stosunku do robót eksploatacyjnych zdejmowany będzie nadkład, wykształcony w postaci gleby szarej. Składowany on będzie na tymczasowych zwałowiskach nadkładu i w miarę możliwości na bieżąco zagospodarowywany. Docelowo zostanie on wykorzystany do przeprowadzenia rekultywacji wyrobiska poeksploatacyjnego. Ponadto posłuży do utrzymania dróg wewnątrzzakładowych w dobrym stanie technicznym, na wydzielonych pasach ochronnych z nadkładu i przerostu płonnego zostaną wykonane obwałowania służące jako zabezpieczenie wyrobiska i częściowo jako ekrany dźwiękochłonne. Całość nadkładu i przerostu płonnego zostanie wykorzystana na terenie zakładu górniczego..

II. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji, eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich,

1Eksploatację kruszywa prowadzić w godzinach dziennych.

2.Materiały, pojazdy i maszyny, a także urobek przechowywać tylko w wyznaczonych do tego celu miejscach.

3.Zabiegi związane z konserwacją maszyn i uzupełnianiem paliwa wykonywać w miejscach do tego przystosowanych.

4Podczas realizacji inwestycji używać wyłącznie sprawnego sprzętu i monitorować ewentualne wycieki substancji ropopochodnych, które mogą powstać w wyniku awarii.

5Zdejmowany nadkład zagospodarować do uformowania wałów okalających i zabezpieczających wyrobisko i wykorzystywać do rekultywacji terenów poeksploatacyjnych.

6.Wszelkie prace związane z emisją uciążliwego hałasu (zarówno wydobycie kruszywa, jak i jego wywóz) prowadzić w godzinach określonych w punkt.1.

7.Przez cały okres eksploatacji utrzymywać drogi dojazdowe do kopalni w dobrym stanie technicznym, umożliwiającym płynność ruchu.

8.Dokonywać systematycznej kontroli wszystkich maszyn i urządzeń pod kątem wzrostu hałasu, a w razie przekroczeń przeprowadzać naprawy oraz dodatkowe adaptacje akustyczne.

9.Eksploatację prowadzić w sposób uniemożliwiający powstawanie uciążliwości pyłowej, a w razie potrzeby przewidzieć zraszanie odsłoniętych powierzchni wodą.

10.W porze suchej i wietrznej gruntową drogę wykorzystywaną do transportu kruszywa zraszać wodą, a samochody wyposażyć w opończe, zapobiegające nadmiernemu pyleniu.

11.Wytwarzane odpady gromadzić w wyznaczonych miejscach w sposób selektywny, w szczelnych i oznakowanych pojemnikach, do czasu zebrania ekonomicznie uzasadnionej partii, którą należy przekazać uprawnionej jednostce do unieszkodliwienia.

12.Odpady niebezpieczne magazynować w sposób uniemożliwiający przedostawanie się substancji niebezpiecznych do środowiska, tzn. w szczelnie zamkniętych pojemnikach, w miejscach zadaszonych, o utwardzonym i nieprzepuszczalnym podłożu, zabezpieczonych przed dostępem osób postronnych.

13.Nie dopuszcza się składowania w wyrobisku jakichkolwiek odpadów i wylewania ścieków.

14.W przypadku stwierdzenia obecności jaskółki brzegówki (Riparia riparia) na zboczach urobisk, zbocze takie zabezpieczyć i pozostawić do wyprowadzenia lęgów przez ww. gatunek tzn. do 15 sierpnia. Należy także ograniczyć prace wydobywcze w sąsiedztwie zasiedlonej skarpy w okresie od 01 maja do 31 lipca.

15.Podczas prac wydobywczych prowadzić kontrolę wykopów pod katem obecności chronionych gatunków, w tym płazów, a w przypadku stwierdzenia uwięzionych zwierząt, podjąć czynności zmierzające do ich przeniesienia poza teren inwestycji, na odpowiednie siedliska.

16.W celu zachowania walorów krajobrazowych terenu, w ramach działań rekultywacyjnych wskazane jest utworzenie zbiornika wodnego o urozmaiconej strukturze linii brzegowej, z zachowaniem płytszych i głębszych stref oraz skarp o zróżnicowanym pochyleniu.

III.W dokumentacji wymaganej do wydania koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż należy uwzględnić następujące wymagania dotyczące ochrony środowiska:

1.Z nadkładu uformować wał o wysokości min. 2 m, tworzący naturalny ekran akustyczny głównie od strony najbliższej zabudowy chronionej akustycznie..

2.Po zakończeniu eksploatacji kruszywa, w celu zrekompensowania częściowej utraty wartości krajobrazowych przeprowadzić rekultywację terenu w kierunku wodno - leśnym. W ramach rekultywacji ukształtować misę powstałego zbiornika w taki sposób, aby złagodzić kąt nachylenia brzegów- nie może wynosić więcej niż 35stopni, utworzyć zróżnicowaną linię brzegową ze strefami płytszej wody i pozostawić zbiornik do stopniowej i naturalnej sukcesji roślin wodnych lub od wód zależnych. Na terenie okalającym powstały zbiornik nie mniej niż 40% długości brzegów zbiornika utworzyć luźne, rozmieszczone kępkowo i częściowo zasłaniające obwałowanie wyrobiska zadrzewienia, których skład gatunkowy powinien nawiązywać do flory budującej naturalne zarośla śródpolne i obejmować wyłącznie gatunki rodzime. W doborze gatunków należy uwzględnić: głóg jedno-szyjkowy, dereń świdwa, brzozę brodawko-watą, sosnę zwyczajną, dąb szypułkowy, klon zwyczajny, dziką różę.

IV. Przed rozpoczęciem realizacji przedsięwzięcia nie należy przeprowadzić oceny oddziaływania na środowisko oraz postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż.

V. Przedsięwzięcie wymaga sporządzenia analizy porealizacyjnej w zakresie badań rozprzestrzeniania się hałasu w środowisku. Pomiary należy przeprowadzić w rejonie najbliższej zabudowy chronionej akustycznie, w ciągu miesiąca od dnia oddania obiektu do użytkowania, a wyniki i wnioski przedstawić niezwłocznie Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska w Bydgoszczy. W przypadku stwierdzenia wystąpienia przekroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku, zarządca obiektu będzie zobowiązany do wykonania dodatkowych zabezpieczeń.

VI. W przypadku wykonywania działalności pogarszającej stan środowiska, zostaną podjęte odpowiednie decyzje nakazujące wstrzymanie takiej działalności do czasu zainstalowania urządzeń lub wykonania innych czynności zabezpieczających środowisko.

VII. W przypadku realizacji przedsięwzięcia nie przewiduje się jego transgranicznego oddziaływania .

VIII. Usytuowanie przedsięwzięcia z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska. Planowane do realizacji przedsięwzięcie jest realizowane w obszarze Chronionego Krajobrazu Dolina Drwęcy i poza obszarem NATURA 2000.

 

UZASADNIENIE

Na podstawie 74 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zmianami), Inwestor- Pan Dariusz Kisielewski, Młyniec Drugi, ul. Dolina Drwęcy 32, 87-162 Lubicz wnioskiem nr rej. 11528– złożonym w dniu 05.12.2012r.wystąpił do Wójta Gminy Lubicz o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji kruszywa naturalnego ze złoża ,, Młyniec XL” na działkach nr. geod. 37/1,37/2-obręb Młyniec Pierwszy, Gmina Lubicz. Wójt Gminy Lubicz na podstawie art.3, ust 1 pkt. 5 ustawy z dnia 3 października 2008r. sprawdził kompletność złożonego wniosku, ustalił strony postępowania i zawiadomieniem ROŚ.6220.16.2012 z dnia 10.12.2012 powiadomił strony o jego wszczęciu a także zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. organ prowadzący postępowanie wystąpił pismem nr ROŚ.6220.16.2012 z dnia 10.12.2012 r. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy o wydanie opinii o konieczności przeprowadzenia oceny przedsięwzięcia na środowisko i o zakresie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko naturalne. Wójt Gminy Lubicz wystąpił również pismem ROŚ.6220.16.2012 z dnia 10.12.2012 r. do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu o wydanie stosownej opinii o zakresie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko i konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko naturalne. Planowane do realizacji przedsięwzięcie jest przedsięwzięciem mogącym potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko naturalne i może wymagać sporządzenia raportu zgodnie § 3, ust. 1, pkt 40 lit a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010. Nr.213,poz.1397ze zmianami ). Upoważniony organ – Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy wezwał pismem WOO.4240.837.2012.BW z dnia 27.12.2012r. (nr. rej.12329) Wójta Gminy do uzupełnienia wniosku i po jego uzupełnieniu pismem ROŚ.6220.16.2012 z dnia 2013.01.02,postanowieniem WOO.4240.837.2012.BW.2 z dnia 08.01.2013r. (nr rej. 329) wyraził opinię o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko oraz ustalił zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko . Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny wyraził opinię pismem N.NZ-402-L-84/12 z dnia 31.12.2012r, nr rej. 12314 o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz ustalił zakres i konieczność sporządzenia raportu o oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, raport powinien obejmować ochronę środowiska przed hałasem a także wpływ przedsięwzięcia na zdrowie ludzi. Wójt Gminy Lubicz po dokonaniu szczegółowej analizy treści złożonych dokumentów, planowanej lokalizacji inwestycji, rodzaju wytwarzanych odpadów, treści opinii upoważnionych organów ustalił obowiązek sporządzenia raportu w zakresie określonym postanowieniem ROŚ.6220.16.2012 z dnia 14.01.2013r. Wójt Gminy Lubicz stwierdza, że przesłankami koniecznymi do nałożenia na Inwestora obowiązku przeprowadzenia procedury oceny oddziaływania przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko są; 1) zaliczenie planowanego przedsięwzięcia do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, 2) wskazanie kryteriów jakimi kierował się organ wymienionych w art.63,ust.1,pkt.1-3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku o jego ochronie, uzyskanie przed wydaniem postanowienia opinii właściwych organów wymienionych w art.64 ust.1 ustawy. Wójt Gminy Lubicz na postawie wniosku Inwestora, treści zawartych w karcie informacyjnej (rozdział 1. Rodzaj, skala i usytuowanie przedsięwzięcia) stwierdził spełnienie wymogu zaliczenia planowanego przedsięwzięcia jako mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Eksploatacja kruszywa jest planowana na powierzchni 1,7782 ha, planowane roczne wydobycie do 20,0 tys. m3/ rocznie na terenie działek nr.37/1,37/2-obręb Młyniec Pierwszy położonych w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Drwęcy, tym samym spełnia wymóg § 3 ust.1,pkt.40a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr.213,poz.1397) i zalicza się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać, dla których przeprowadzenie oceny oddziaływania może być wymagane. Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego, zatwierdzonym uchwałą Nr XLIII/651/02 Rady Gminy Lubicz z dnia 28 lutego 2002 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubicz obejmującej tereny pod eksploatację kruszywa (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. Nr 63, poz. 1271) część działki 37/1 – obręb Młyniec Pierwszy wchodzi w skład jednostki oznaczonej symbolem PE-1, o przeznaczeniu podstawowym pod odkrywkową eksploatację kruszywa. Pozostała część działki nr 37/1 oraz działka nr 37/2 zlokalizowane są poza zakresem tego planu miejscowego, w obszarze objętym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubicz z dnia 11 października 2011 roku (Uchwała Rady Gminy Lubicz nr XV/176/2011), w przestrzennej jednostce strukturalnej - jednostce ekologicznej nr IV, strefie polityki przestrzennej - G, opisanej jako „Przestrzeń otwarta o wysokich walorach krajobrazowych i przyrodniczych. Urbanizacja ograniczona, podporządkowana kryteriom przyrodniczym i uwarunkowaniom ekologicznym. Pełna ochrona istniejącej zieleni. Obowiązek powiększenia terenów zadrzewionych i zalesionych. Rozwój zabudowy mieszkaniowej i rekreacyjnej na dużych działkach (powyżej 30 arów). Zakaz lokalizacji zabudowy do samodzielnej działalności komercyjnej w skali większej niż rzemiosło indywidualne. Możliwość eksploatacji udokumentowanych złóż kruszyw wyłącznie na obszarach udokumentowanych złóż kopalin z zastrzeżeniem zapewnienia ochrony wód rzeki Drwęcy, podstawowych zasad gospodarowania na obszarze chronionego krajobrazu, a także ochrony krajobrazowej doliny Drwęcy. Ostateczne dopuszczenie eksploatacji złóż możliwe jest po stwierdzeniu braku negatywnych skutków dla istniejącego zagospodarowania. Podstawowy kierunek rekultywacji - zalesienie lub rekreacja." Treść wystąpień do upoważnionych organów o wydanie opinii o zakresie raportu została przekazana stronom postępowania drogą pocztową za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Wójt Gminy Lubicz po dokonaniu szczegółowej analizy treści opinii upoważnionych organów, dnia 14.01.2011 r. wydał postanowienie nr ROŚ.6220.16.2012, w którym stwierdził konieczność przeprowadzenia dla przedmiotowego przedsięwzięcia oceny oddziaływania na środowisko oraz ustalił obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko naturalne w zakresie art.66 ust.1, pkt.1-9 i 11-20, ust.2 i ust.6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2008r., Nr 199, poz. 1227 ze zmianami) oraz postanowieniem ROŚ.6220.16.2012 z dnia 17.01.2013 r. orzekł o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Inwestor pismem z dnia 07.05.2013r. (nr rej. 5613) złożył raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w myśl art.66 ustawy z dnia 3 października 2008 i Wójt Gminy Lubicz pismem ROŚ.6220.16.2012 z dnia 13.05.2013r. zwrócił się ponownie do upoważnionych organów Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu o wydanie postanowień i opinii uzgadniających warunki korzystania ze środowiska naturalnego dla realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia.W dniu 14.05.2013r. zgodnie z art.33 ustawy z dnia 3 października 2008r. Wójt Gminy Lubicz w drodze obwieszczenia ROŚ.6220.16.2012 podał do wiadomości publicznej informację o możliwości składania wniosków i uwag w terminie 21 dni od daty publikacji obwieszczenia. Obwieszczenie to zostało przekazane pismem z dnia 14.05.2013r. nr ROŚ.6220.16.2012. Przewodniczącemu Rady Sołeckiej Wsi Młyniec Pierwszy w celu podania do publicznej wiadomości, w sposób zwyczajowo przyjęty, mieszkańcom Sołectwa, a także zostało opublikowane na tablicy ogłoszeń UG Lubicz oraz stronie internetowej UG Lubicz. W dniu 27.05.2013r do organu prowadzącego postępowanie wpłynęło pismo Pana Jana Długozimy nr.rej.7732 o zawieszenie postępowania w sprawie ROŚ.6220.16.2012 ze względu na złożoną skargę do WSA w Bydgoszczy na rozstrzygnięcia w prowadzonym postępowaniu ROŚ.6220.12.2011(też dotyczącym wydania decyzji POŚ na wydobycie kruszywa)oraz niedopuszczalną zdaniem wnioskodawcy modyfikację i interpretację prawną zakazów określonych w uchwale nr. VI/106/11 Sejmiku Województwa Kujawsko Pomorskiego z dnia 21.03.2011 w sprawie obszarów chronionego krajobrazu ( Dz. Urz.Woj. Kuj.-Pom. Nr.99,poz.793).Wójt Gminy Lubicz rozpatrują powyższe zarzuty wnioskodawcy stoi na stanowisku ze planowane do realizacji przedsięwzięcie ze względu na udokumentowanie złoża, jego położenie w części w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, obszarze wydobycia do 2ha,planowanym wydobyciu do 20,0 tys.m3 rocznie i wykazanym na etapie sporządzania raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia braku negatywnego oddziaływania na środowisko nie narusza ustaleń wyżej przytoczonej uchwały. Zdaniem organu prowadzącego postępowania nie zachodzą również przesłanki dotyczące zawieszenia przedmiotowego postępowania gdyż nie wystąpiły okoliczności i przyczyny określone w art. 97 §1 kpa, dające podstawy prawne do zawieszenia postępowania administracyjnego w sprawie. W dniu 10.06.2013 r Wójt Gminy udzielił pismem ROŚ.6220.16.2012 odpowiedzi na wniosek złożony przez Pana Jana Długozimę. W dniu 11.06.2013 wpłynął do UG Lubicz wniosek (nr.rej.9645) Pana Krzysztofa Rogalewicza o uznanie Wnioskodawcy za stronę przedmiotowego postępowania, a także Wnioskodawca podnosi zarzuty, że ze względu na niewielką odległość od nieruchomości których jest współwłaścielem istnieje obawa pogorszenia stosunków wodnych i obniżenia poziomu wód gruntowych, horrendalne zapylenie powietrza, niszczenie drogi publicznej i przekroczenie norm hałasu już od wczesnych godzin rannych. Wójt Gminy Lubicz w dniu 17.06.2013 r. pismem ROŚ.6220.16.2012 uznał Pana Krzysztofa Rogalewicza za stronę postępowania oraz na mocy art.10 kpa przekazał komplet kserokopii dokumentów informując stronę o dotychczas podejmowanych przez organ prowadzący postępowanie czynnościach w sprawie. Zgodnie z art.37 pkt.1 ustawy z dnia 3 października 2008r ( Dz.U.z 2008 Nr. 199,poz.1227 ze zmianami) Wójt Gminy dokonał szczegółowej analizy treści złożonych wniosków i uwag. Na podstawie elektronicznego pomiaru odległości wg Geoportalu Powiatu Toruńskiego ustalono ,że odległość pomiędzy najbliższymi punktami działki nr.37/1-obręb Młyniec Pierwszy(miejsce eksploatacji) a działką 177/9-obręb Młyniec Pierwszy (własność Wnioskodawcy) wynosi 600m(dokładność +-1m) i na podstawie wyliczeń dokonanych przez Inwestora w treści raportu zgodnie z Instrukcją Instytutu Techniki Budowlanej nr.338/2008 można stwierdzić ,że natężenie emisji hałasu na terenie działek Pana Krzysztofa Rogalewicza będzie wynosić poniżej 25 dB i nie można stwierdzić uciążliwości przy tym poziomie natężenia hałasu. W celu likwidacji mogącego wystąpić niewielkiego zapylenia nałożono na inwestora obowiązki wynikające z dział. II pkt 9 i 10 niniejszej decyzji oraz ograniczono czas pracy kopalni do godzin dziennych. Zgodnie z danymi zawartymi w raporcie w rejonie realizacji przedsięwzięcia występuje stabilny poziom wodonośny na głębokości 8,7 do 11,5m i zgodnie z ustaleniami raportu nie zostanie naruszony a słup wody w wyrobisku osiągnie wielkość do 1.5m. Dnia 04.06.2013r. pismem WOO.4242.69.2013.BW Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy wezwał Inwestora do uzupełnienia treści raportu. Dnia 11.06.2013r. do Urzędu Gminy Lubicz (nr rej. 9699) wpłynął sprzeciw Przewodniczącego Rady Sołeckiej Wsi Młyniec Pierwszy przeciwko otworzeniu kolejnej żwirowni, możliwej utracie wody w studniach i osuszeniu terenu , korzystania przez rośliny z pierwszego poziomu wodonośnego, utracie wartości rynkowej działek oraz braku odszkodowań wypłacanych przez inwestora oraz wniosek strony postępowania Pana Jana Kubickiego o możliwości utraty wody w studni i możliwości osuszenia terenu przyległego do miejsca realizacji przedsięwzięcia. Wójt Gminy stwierdza na podstawie dokonanych w sporządzonym raporcie ustaleń i obliczęń, że poziom wód gruntowych nie powinien ulec zmianom i powinien pozostać stabilny, natomiast rośliny korzystają z wody opadowej i roztopowej gromadzonej w glebie. Zgłoszone przez Przewodniczącego Rady Sołeckiej wnioski uwagi i zastrzeżenia dotyczą wszystkich kopalń kruszywa funkcjonujących w Sołectwie a nie przedmiotowego postępowania, a zasady zagospodarowania terenu są ustalone aktem prawa miejscowego tj. uchwałą Rady Gminy Lubicz nr XLVII/548/06 z dnia 31 marca 2006r w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części Wsi Młyniec Pierwszy(rejon ul. Toruńskiej) opublikowanego (Dz. Urz. Woj. Kuj - Pom. z 2006r, Nr 76, poz. 3484).W dniu 13.06.2013 Wójt Gminy pismami ROŚ.6220.16.2013 z dnia 13.06.2013 udzielił Panu Janowi Kubickiemu i Panu Przewodniczącemu Rady Sołeckiej odpowiedzi na złożone wnioski. W dniu 19.06.2013r. wpłynęła opinia N.NZ-403-L-8/13 (nr.rej.10058) Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego określająca warunki do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Inwestor uzupełnił treść raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko i dnia 15.07.2013r. postanowieniem WOO.4242.69.2012.BW.2 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy uzgodnił warunki realizacji przedsięwzięcia. Wójt Gminy spełniając wymogi art.10 KPA zawiadomieniem ROŚ.6220.16.2012 z dnia 16.07.2013r. powiadomił strony postępowania o możliwości zgłaszania uwag, wniosków i zastrzeżeń w sprawie przed wydaniem decyzji środowiskowej. W wyznaczonym terminie do dnia 31.07.2013r. w dniu 22.07.2013r. i 31.07.2013r. do Wójta Gminy wpłynęły wnioski Państwa Aleksandry i Tomasz Cywińskich i Pana Jana Kubickiego (nr rej. 11705, 12038) o możliwości wyschnięcia studni, zapewnienia dostawy wody, trudności w przejazdach przez drogę gminną, nadmiernego natężeniu hałasu i pyłu związanego z eksploatacja kruszywa, możliwości naruszenia Obszaru Chronionego Krajobrazu Dolina Drwęcy oraz wyznaczenia terenów budowlanych. Wniesione przez stronę postępowania i mieszkańców Sołectwa uwagi i zastrzeżenia co do treści raportu i zawartych w nim obliczeń sprawie zostały rozstrzygnięte przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Bydgoszczy poprzez wydanie uzgodnień warunków realizacji przedsięwzięcia które uwzględniono w sentencji decyzji. Wnioski związane z lokalizacją terenu kopalni są ustalone aktem prawa miejscowego tj. uchwałą Rady Gminy Lubicz nr XLVII/548/06 z dnia 31 marca 2006r w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części Wsi Młyniec Pierwszy (rejon ul. Toruńskiej) opublikowanego (Dz. Urz. Woj. Kuj - Pom. z 2006r, Nr 76, poz. 3484). Wójt Gminy Lubicz po dokonaniu analizy zgromadzonych w trakcie postępowania dowodów, uzgodnień upoważnionych organów oraz złożonych uwag, wniosków i zastrzeżeń stwierdził że planowana inwestycja kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 40 lit. a, ww. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r.: wydobywanie kopalin ze złoża metodą odkrywkową, bez względu na powierzchnie obszaru górniczego, na obszarach objętych formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt. 1 - 5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 ze zmianami), w tym obszarach chronionego krajobrazu. Podstawę prawną funkcjonowania Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Drwęcy stanowi obecnie Uchwała Nr VI/106/11 Sejmiku Województwa Kujawsko - Pomorskiego z dnia 21 marca 2011 r. w sprawie obszarów chronionego krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Kuj.- Pom. Nr 99, poz. 793). Zgodnie z przywołaną uchwałą, w obszarach chronionego krajobrazu obowiązują zakazy dotyczące m.in. realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, a także wydobywania do celów gospodarczych skał i wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac związanych z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym lub przeciw -osuwiskowym lub utrzymaniem, budową, odbudową, naprawą lub remontem urządzeń wodnych. Planowane wydobycie kruszywa należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, jednakże jego realizacja jest możliwa pod warunkiem, że przeprowadzona procedura oceny oddziaływania na środowisko wykaże brak niekorzystnego wpływu na przyrodę obszarów (§ 2 ust. 2 ww. Uchwały nr VI/16/11 Sejmiku Województwa Kujawsko - Pomorskiego). Ponadto w § 2 ust. 3 tejże Uchwały zapisano, że zakaz wydobywania piasku i żwiru nie dotyczy eksploatowania udokumentowanych złóż wyznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku na podstawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy na obszarze do 2ha i przy wydobywaniu nieprzekraczającym 20 tys. m3 rocznie, jednocześnie zaznaczono, że eksploatacja wskazana w ust. 3 nie może powodować zmian stosunków wodnych, zagrożeń dla chronionych ekosystemów, a brak negatywnego oddziaływania na środowisko został wykazany w sporządzonym raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Teren złoża oddalony jest o ok. 0,7 km od centrum wsi Młyniec. W najbliższym otoczeniu rozciągają się grunty rolne i leśne. Działka nr 37/2 od północnego - zachodu graniczy z działką nr 37/3, od południowego - zachodu z działką nr 36/1. Działka nr 37/1 na północy graniczy z budynkiem zagrodowym, a od wschodu z budynkiem zagrodowym działki nr 38 oraz z lasem sosnowym, od południowego - wschodu z drogą gruntową Młyniec - Rogówko. Inne zabudowania zagrodowe w miejscowości Młyniec Pierwszy są położone w odległości około 200 - 250 m po wschodniej stronie działki nr 37/1. W sąsiedztwie zlokalizowane są również inne kopalnie kruszywa. Przedsięwzięcie planuje się zrealizować na powierzchni, obejmującej grunty orne V i VI klasy bonitacji, pokryte uprawami rolnymi - zbożem. Udokumentowane w kat. Ci zasoby geologiczne bilansowe złoża „Młyniec Pierwszy XL" wynoszą 319 442 Mg kruszywa naturalnego o średnim punkcie piaskowym 84,53 %. Miąższość udokumentowanej serii złożowej waha się od 8,3 m do 14,0 m (średnio 10,47 m). W nadkładzie występuje gleba zbudowana z humusu i piasku drobnoziarnistego oraz zalegające pod nią zaglinione utwory klastyczne. Grubość nadkładu waha się od 1,0 m do 2,5 m (średnio 1,57 m). W obrębie całego złoża stwierdzono występowania przerostu płonnego w postaci gliny pylastej z przewarstwieniem pyłu, pospółki z domieszką otoczaków i gliny pylastej, piasku średnioziarnistego z domieszką gliny pylastej oraz gliny piaszczystej z domieszką otoczaków. Miąższość przerostu waha się od 0,1 - 1,6 m. Zróżnicowanie nadkładu i miąższości kopaliny rzutuje na przebieg stropu i spągu złoża, które wyznaczają odpowiednio rzędne 61,20 - 63,65 m n.p.m. i 50,46 - 52,70 m n.p.m.W udokumentowanym złożu, na całej jego powierzchni, stwierdzono występowanie jednego poziomu wodonośnego. Występuje on w piaskach i pospółce na głębokości od 6,5 - 10,85 m p.p.t., co odpowiada rzędnym 57,70 - 53,80 m n.p.m. Miąższość kruszywa suchego waha się w granicach od 4,5 m do 9,0 m, natomiast zawodnionego od 0,9 m do 8,4 m. Eksploatacja odbywać się będzie systemem odkrywkowym, dwoma piętrami eksploatacyjnymi, tj. ze stropu złoża do 1 m nad stwierdzonym poziomem wodonośnym, a następnie do spągu. Wyprzedzająco w stosunku do robót eksploatacyjnych zdejmowany będzie nadkład, który zostanie zdeponowany na tymczasowych zwałowiskach. Nadkład glebowy, zalegające utwory zaglinione oraz przerost płonny może być przemieszczony i zhałdowany na tymczasowych zwałowiskach usytuowanych w granicach złoża lub poza obszarem górniczym, celem wykorzystania go do rekultywacji. Po usunięciu nadkładu można przystąpić do eksploatacji złoża. Eksploatacja surowca spowoduje trwałą zmianę rzeźby terenu. Dla ochrony obiektów i terenów przyległych, granice złoża poprowadzone zostały w odległościach zabezpieczających istniejący stan zagospodarowania terenów okalających, tj. min. 6 m od sąsiedniej granicy gruntów rolnych przylegających po południowej, zachodniej i wschodniej granicy działki nr 37/1 i nr 37/2. Granica złoża od strony południowo - zachodniej i wschodniej poprowadzona zostanie w odległości 10 m od drogi gruntowej. Ze względu na wystąpienie statycznego poziomu wodonośnego, powstałe wyrobisko będzie na całej powierzchni zawodnione, a słup wody osiągnie wielkość od 1,5 m. Skarpy eksploatowanych wyrobisk posiadać będą kąt naturalnego zsypu tj. 25° - 35°.Planuje się, że dno wyrobiska zostanie zrekultywowane i przekazane w użytkowanie rolne lub leśne, a skarpy zostaną zalesione. Prace rekultywacyjne powinny obejmować sukcesywnie miejsca w których eksploatację zakończono i wykonano pomiar geodezyjny terenu bezpośrednio po eksploatacji. Wydobyta kopalina w stanie naturalnym zostanie sprzedana i wywieziona do odbiorców lub wykorzystana na potrzeby przedsiębiorcy. Prawidłowo prowadzona eksploatacja nie powinna spowodować zanieczyszczenia wód gruntowych. Możliwość taka istnieje jedynie w przypadku awaryjnych wycieków materiałów ropopochodnych do wyrobiska lub w przypadku składowania w nim odpadów. W związku z tym pracujące maszyny należy utrzymywać w dobrym stanie technicznym. Nie należy składować w wyrobisku żadnych materiałów ropopochodnych, a wszelkie naprawy i konserwacje maszyn oraz pojazdów wykonywać w miejscu do tego specjalnie przygotowanym, na uszczelnionym podłożu. W przypadku awaryjnych wycieków należy bezzwłocznie przystąpić do usuwania skutków i przyczyn awarii. Niedopuszczalne jest składowanie w wyrobisku jakichkolwiek odpadów i wylewanie do niego ścieków. Do zanieczyszczeń środowiska jakie wystąpią na etapie realizacji planowanego przedsięwzięcia należy zaliczyć nieznaczne ilości odpadów (np. złom metali, niesegregowane odpady podobne do komunalnych), emisję hałasu i emisję niezorganizowaną pyłu oraz spalin, pochodzącą z transportu i prac budowlanych. Występujące oddziaływanie będzie miało charakter lokalny, ograniczony do miejsca prowadzenia prac i jego bezpośredniego otoczenia. Podstawowymi źródłami oddziaływania na powietrze będzie wykorzystywany park maszyn budowlanych (praca koparki - emisja spalin ze spalania oleju napędowego) oraz nieznaczne pylenie wtórne, mogące powstawać podczas poruszania się pojazdów po drogach gruntowych i w czasie transportu materiałów budowlanych. Projektowany obiekt będzie źródłem emisji hałasu do środowiska, a działka nr 37/1 na północy graniczy z budynkiem zagrodowym, zlokalizowanym w odległości ok. 35 m od planowanego przedsięwzięcia. W celu ograniczenia negatywnego oddziaływania, praca w kopalni będzie się odbywała na jedną zmianę, w godzinach dziennych (od 8.00 do 16.00). Nadkład glebowy, zdejmowany z powierzchni złoża przed przystąpieniem do eksploatacji, będzie usuwany na tymczasowe nadpoziomowe zwałowiska o maksymalnej wysokości 4,0 m, usytuowane wzdłuż granic złoża. Powstałe w ten sposób naturalne ekrany ograniczą rozprzestrzenianie się hałasu, powodując dotrzymanie wartości określonej obowiązującymi przepisami. Dla potwierdzenia powyższego, przedsięwzięcie wymaga sporządzenia analizy porealizacyjnej w zakresie badań rozprzestrzeniania się hałasu w środowisku. Pomiary należy przeprowadzić w rejonie najbliższej zabudowy zagrodowej, po upływie miesiąca od rozpoczęcia eksploatacji i przedstawić je niezwłocznie zarówno Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, jak i Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska w Bydgoszczy. W przypadku stwierdzenia wystąpienia przekroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku Inwestor będzie zobowiązany do wykonania dodatkowych zabezpieczeń akustycznych lub ograniczenia działalności. Przedsięwzięcie nie będzie stanowić istotnego źródła wibracji. Przemieszczane masy ziemne i niezanieczyszczona ziemia zostaną wykorzystane do rekultywacji wyrobiska poeksploatacyjnego i posłużą do złagodzenia skarp poeksploatacyjnych, powiększenia pozostawionych pasów ochronnych od granic działki, budowy, naprawy i utrzymania dróg technologicznych wewnątrzzakładowych w dobrym stanie technicznym. Niewielka część nadkładu może być wywieziona poza rejon zakładu górniczego i zagospodarowana np. do poprawy struktury gruntów, rekultywacji innych zdewastowanych terenów. Woda do celów socjalnych będzie dowożona w pojemnikach. W miejscach prac zostaną umieszczone toalety ekologiczne ze szczelnymi zbiornikami wybieralnymi. Ścieki socjalno- bytowe z toalet będą wywożone do punktu zlewnego na terenie lokalnej oczyszczalni ścieków. Prawidłowo prowadzone prace nie będą miały negatywnego wpływu na środowisko gruntowo-wodne. W celu zabezpieczenia przed zniszczeniem i skażeniem środowiska szczególną uwagę należy zwrócić na organizację robót i właściwe wykonawstwo. Używany sprzęt powinien być sprawny technicznie (bez wycieków oleju).Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w obszarze dorzecza Wisły, dla którego opracowano Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły, przyjęty Uchwałą Rady Ministrów z dnia 22 lutego 2011 r. (M.P. z dnia 21 czerwca 2011 r., Nr 49, poz. 549).Znajduje się ona w obszarze jednolitej części wód podziemnych (JCWPd) oznaczonym europejskim kodem: PLGW240040, zaliczonym do regionu wodnego Dolnej Wisły. W ww. planie, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 23 lipca 2008 r. w sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu wód podziemnych (Dz. U. Nr 143, poz. 896), stan ilościowy i chemiczny JCWPd oceniono jako dobry. Rozpatrywana jednolita część wód podziemnych nie jest zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych, tj. utrzymania co najmniej dobrego stanu ilościowego i chemicznego wód podziemnych. Przedsięwzięcie znajduje się w obszarze jednolitej części wód powierzchniowych (JCWP) oznaczonym europejskim kodem PLRW20002028999 o nazwie: Drwęca od Brodniczki do ujścia, scalona część wód powierzchniowych DW0306, kod dorzecza 2000, zaliczonym do regionu wodnego Dolnej Wisły. W ww. planie, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie klasyfikacji stanu ekologicznego, potencjału ekologicznego i stanu chemicznego jednolitych części wód powierzchniowych (Dz. U. Nr 258, poz. 1549), stan tej JCWP o statusie silnie zmienionej części wód oceniono jako zły. Rozpatrywana jednolita część wód powierzchniowych jest zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych, tj. utrzymania co najmniej dobrego potencjału ekologicznego i co najmniej dobrego stanu chemicznego wód powierzchniowych do roku 2015 z derogacją czasową z powodu konieczności dodatkowych analiz oraz długości procesu inwestycyjnego. Biorąc pod uwagę planowany sposób eksploatacji analizowanego złoża kruszywa naturalnego, brak stosowania substancji chemicznych i ropopochodnych w procesie technologicznym oraz występowanie warstw słabo przepuszczalnych względem warstw wodonośnych, nie przewiduje się negatywnego oddziaływania przedsięwzięcia względem zlewni i jednolitych części wód. Uznaje się, że planowane przedsięwzięcie nie spowoduje nieosiągnięcia celów środowiskowych zawartych w Planie zagospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły.Teren planowanej kopalni, poza tym, że leży w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Drwęcy, znajduje się dodatkowo w odległości ok. 800 m od obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty Dolina Drwęcy PLH280001 oraz rezerwatu przyrody „Rzeka Drwęca".Przedsięwzięcie polega na wydobywaniu piasku i żwiru ze złoża o powierzchni około 1,79 ha i rocznej wielkości wydobycia nie przekraczającej 20 tys. m3. Złoże jest zawodnione W wyniku eksploatacji powstanie niewielki zbiornik wodny. W czasie eksploatacji nie przewiduje się obniżania poziomu wody w wyrobisku. Teren przeznaczony pod inwestycję stanowią grunty orne. Nie zachodzi konieczność wycinki drzew ani krzewów. W zasięgu oddziaływania przedsięwzięcia zinwentaryzowano dwa gatunki ssaków podlegających ochronie: kreta (ochrona częściowa) i ryjówkę aksamitną (ochrona ścisła), a także ropuchę szarą, żabę trawną i jaszczurkę zwinkę, podlegające ścisłej ochronie gatunkowej. Analizowany teren nie ma istotnego znaczenia dla zachowania populacji tych zwierząt, jednak za celowe uznano codzienne kontrolowanie wykopów i wynoszenie zwierząt, które do nich wpadły. Należy także pamiętać, że w przypadku konieczności zniszczenia siedliska któregokolwiek z wymienionych powyżej gatunków, należy uprzednio uzyskać zezwolenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, zgodnie z art. 56 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.).W raporcie szczegółowo przeanalizowano wpływ inwestycji na krajobraz. Nie stwierdzono możliwości znaczącego pogorszenia walorów krajobrazowych obszaru, a w przypadku rekultywacji kopalni w kierunku zbiornika wodnego o urozmaiconej linii brzegowej przewiduje się ich wzrost.Planowana inwestycja posiada cechy określone w § 2 ust. 3 ww. uchwały nr VI/106/11 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 marca 2011 r. w sprawie obszarów chronionego krajobrazu, warunkujące możliwość eksploatacji skał: złoże zostało udokumentowane i wyznaczone w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, powierzchnia złoża nie przekracza 2 ha, a roczna wielkość wydobycia 20 tys. m , eksploatacja nie spowoduje zmian stosunków wodnych, kopalina wydobywana będzie bez odpompowywania wody z wyrobiska, brak negatywnego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, w tym na chronione ekosystemy został wykazany w sporządzonym raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.W związku z powyższym, na podstawie analizy przedłożonej dokumentacji, w tym raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, stwierdzono brak negatywnego oddziaływania na środowisko.Analizując skumulowane oddziaływanie inwestycji wzięto pod uwagę sąsiedztwo obiektów o podobnym charakterze oraz ich powiązania i łączny wpływ na środowisko.W sąsiedztwie planowanej inwestycji znajdują się inne, czynne i już wyeksploatowane złoża. Najbliżej, po przeciwnej stronie drogi znajduje się eksploatowane złoże „Młyniec XXX VIF', a w odległości ok. 100 m na północny wschód - wyeksploatowane złoże „Młyniec XI/A" Omawiane przedsięwzięcie nie jest powiązane technologicznie z innymi przedsięwzięciami tego typu w rejonie Młyńca, ponieważ w każdej żwirowni pracują inne maszyny oraz eksploatacja kruszywa z innych złóż prowadzona jest z odrębnych wyrobisk. Skumulowane oddziaływanie żwirowni Młyniec XL i XXXVII może nastąpić w zakresie emisji hałasu oraz rozprzestrzenienia zanieczyszczeń do powietrza, podczas wywozu urobku tą samą drogą, jednak ze względu na niewielką skalę przedsięwzięcia nie przewiduje się znaczącego skumulowanego oddziaływania.Ze względu na realizację planowanego przedsięwzięcia w rejonie istniejących od roku 2004 kopalni kruszywa, nie przewiduje się wystąpienia uzasadnionych protestów i konfliktów społecznych związanych z planowanym przedsięwzięciem. Transport urobku samochodami ciężarowymi realizowany będzie istniejącymi drogami dojazdowymi, tylko w godzinach dziennych, a oddziaływanie na poszczególne elementy środowiska planowanego przedsięwzięcia ograniczone będzie do granicy działek, do których Inwestor posiada tytuł prawny. Analiza przeprowadzona w przedstawionym raporcie nie wykazała, aby inwestycja oddziaływała ponadnormatywnie na działki sąsiednie lub były przekraczane standardy ekologiczne. Ze względu na znaczną odległość przedsięwzięcia od granic Państwa, przed rozpoczęciem realizacji nie należy przeprowadzić postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż.Po analizie Raportu oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kopaliny metodą odkrywkową ze złoża „Młyniec Pierwszy XL" stwierdzono, że proponowane rozwiązania techniczne, organizacyjne oraz zabezpieczenia ekologiczne inwestycji zostały przyjęte właściwie i nie odbiegają od standardów stosowanych na obszarze kraju i UE. a. W celu niedopuszczenia do powstania negatywnego zjawiska niszczenia lęgów przewidziano działanie minimalizujące, polegające na dostosowaniu terminu rozpoczęcia prac z czasem rozrodu ptaków tak, aby w wyniku realizacji planowanej inwestycji nie inicjować ww. zagrożenia. Realizacja planowanego przedsięwzięcia nie wymaga niszczenia lub naruszenia terenów wodnych, wodno - błotnych i leśnych. W celu zminimalizowania negatywnego oddziaływania w zakresie zniszczenia lęgów ptasich oraz części populacji, określono w sentencji decyzji powyższe warunki. Realizacja planowanego przedsięwzięcia wiąże się również z naruszeniem wartości krajobrazowych w wymiarze lokalnym. W celu zminimalizowania utraty wartości krajobrazowych przewidziano działania rekultywacyjne, w wyniku których teren poeksploatacyjny przekształci się w obszar wodno - leśny. Realizacja planowanego zamierzenia, przy zachowaniu określonych sentencji uwarunkowań, nie będzie wiązać się ze znacząco negatywnym oddziaływaniem na elementy środowiska przyrodniczego, w tym stanowić zagrożenia dla zachowania wartości krajobrazowych ww. obszaru chronionego krajobrazu. Z uwagi na położenie planowanej inwestycji oraz brak bezpośredniej lub pośredniej ingerencji w siedliska wodne i towarzyszące dolinie rzeki Drwęcy, realizacja inwestycji nie spowoduje negatywnego wpływu na stan zachowania przedmiotów ochrony, cel ochrony, ciągłość i integralność ww. obszaru Natura 2000.W związku z powyższym orzeczono jak w sentencji.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach traci ważność po upływie czterech lat, od dnia, w którym stała się ostateczna. Termin ważności decyzji może ulec wydłużeniu o dwa lata, jeżeli realizacja planowanego przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko przebiega etapowo oraz nie zmieniły warunki się określone w decyzji.

POUCZENIE:

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu, ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń, za pośrednictwem Wójta Gminy Lubicz w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

 

Otrzymują:

1. Pan Dariusz Kisielewski, ul. Dolina Drwęcy 32,Młyniec Drugi, 87-162 Lubicz,

2. Zarząd Dróg , Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, ul. Toruńska 36 A, 87-162 Lubicz,

3. pozostałe strony wg załącznika

4. a/a MG

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska, ul. Dworcowa 63, 85-950 Bydgoszcz

2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, ul. Szosa Bydgoska 1, 87-100 Toruń

 

 

ZAŁĄCZNIK nr 1

o decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nr. ROS.6220.16.2012

charakterystyka przedsięwzięcia

Planowane przedsięwzięcie polegającego na eksploatacji złoża kruszywa naturalnego

„MŁYNIEC PIERWSZY XL” w m. Młyniec Pierwszy, usytuowane jest na powierzchni 1,79[ha].Zbilansowane zasoby złoża wynoszą 319,442 tys. Mg. Planowane przedsięwzięcie polega na eksploatacji złoża kruszywa naturalnego metodą odkrywkową. Kruszywo naturalne ze złoża„MŁYNIEC PIERWSZY XL" zgodnie z wynikami uzyskanymi z badań laboratoryjnych może być wykorzystywane dla celów drogownictwa i budownictwa ogólnego zależnie od lokalizacji w złożu. Eksploatacja złoża prowadzona będzie na potrzeby lokalne.

W wyniku wykonanych w czerwcu 2012 r. prac poszukiwawczych i rozpoznawczych na

powierzchni 17906[m2] udokumentowano w kat C1 złoże kruszywa naturalnego „MŁYNIEC

PIERWSZY XL". Kopalinę stanowi kruszywo naturalne o zawartości frakcji piaszczystej (punkt piaskowy - p.p.) w granicach 65,0 - 95,9% (średnia wartość dla złoża 84,53%) i zawartości pyłów w granicach 0,9 - 1,6 % (średnia wartość dla złoża - 1,23%)

Działka nr 37/1 i nr 37/2 od północnego -wschodu graniczy z działką nr 37/3 nr 38, od

południowego - wschodu z drogą gruntową prowadzącą do centrum Młyńca. Droga ta w kierunku SW, w Lubiczu, łączy się z drogą krajową Toruń-Warszawa. Od strony południowego – zachodu dokumentowany obszar graniczy z działką nr 36/1. Dokumentowany teren oddalony jest ca 0,7 km na północny-zachód od centrum wsi Młyniec.

W najbliższym otoczeniu dokumentowanego terenu rozciągają się grunty rolne oraz grunty leśne. Działka nr 37/2 od północnego-zachodu graniczy z działką nr 37/3, od południowego –zachodu z działką nr 36/1. Działka nr 37/1 północy graniczy z budynkiem zagrodowym, a od wschodu z budynkiem zagrodowym działki nr 38 oraz z lasem sosnowym. Od strony południowego – wschodu z drogą gruntową Młyniec-Rogówko. Teren projektowanego złoża stanowi grunt rolny klasy V i VI, na której trwają zabiegi agrotechniczne. Eksploatacja kruszywa naturalnego odbywa się po stronie wschodniej na działce nr 44/8 oraz na terenach dalej położonych. Teren działki jest płaski z nachyleniem w kierunku północnym, w stronę wysoczyzny. Pozostałe zabudowania zagrodowe w miejscowości Młyniec Pierwszy położone są w odległości około 200-250 m po wschodniej stronie działki nr 37/1. Po przeciwnej stronie drogi Młyniec- Rogówko na działce nr 3/13 rośnie las sosnowy. W rejonie lokalizacji planowanego przedsięwzięcia nie znajdują się szkoły, szpitale, obiekty militarne, cmentarze, tereny turystyczno-rekreacyjne, obszary ważne z punktu widzenia wartości kulturowo-historycznych lub naukowych oraz zasoby wód powierzchniowych istotne dla siedlisk

zwierząt. W odległości do 10(km) od projektowanej inwestycji brak jest leśnych kompleksów

promocyjnych, nie ma parków narodowych, obszarów ochrony uzdrowiskowej oraz terenów, na których znajdują się pomniki historii wpisane na listę dziedzictwa światowego. Teren przedsięwzięcia położony jest poza obszarami Europejskiej Sieci Ekologicznej NATURA 2000 oraz poza obszarami poddanej częściowej prawnej ochronie z tytułu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody . Teren inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytków oraz nie podlega ochronie na podstawie ustaleń planu miejscowego. Wnioskowana inwestycja nie leży w granicach obszarów ograniczonego użytkowania, osuwania się mas zmiennych oraz obszarów podlegających ochronie z tytułu obowiązujących przepisów o ochronie dóbr kultury, gruntów rolnych i leśnych. W rejonie przedsięwzięcia brak jest ośrodków, których zadaniem jest ochrona cennych gatunków roślin i zwierząt. Najbliższa zabudowa zagrodowa usytuowana jest w odległości ponad 35[m] od granic działki planowanego przedsięwzięcia. Działka przedsięwzięcia od strony północno-zachodniej graniczy z obszarami, na których obowiązują dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku, określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku.

Udokumentowane złoże kruszywa naturalnego „MŁYNIEC PIERWSZY XL" położone jest na terenie działek nr 37/1 i 37/2 we wsi Młyniec Pierwszy administracyjnie podległej gminie Lubicz, w powiecie toruńskim, w woj. kujawsko - pomorskim. Złoże posiada korzystne

warunki komunikacyjne.

Podstawowe parametry jakościowe złoża:

Ziarna do 2,0 mm (%) 65,0-95,9 84,53

Zanieczyszczenia organiczne (barwa) barwa wzorcowa 

Barwa wzorcowa pyły (%) 0,9-1,6 1,23

Zanieczyszczenia obce (%) Brak

Wskaźnik piaskowy WP 76,4-85,3 81,4

Kwasowość pH 8 8

Gęstość pozorna (G/cm3) 1,685-1,811 1,759

Wodoprzepuszczalność m/d 7,90-29,10 11,30

Ziarna nieforemne (%) 15,4 - 23,8 19,76

Ziarna słabe i zwietrzałe (%) 6,6,8-8,7 7,66

Powierzchnię udokumentowanego terenu stanowią grunty rolne VI i V klasy bonitacyjnej pokryte uprawami rolnymi - zbożem . Gleby te nie przedstawiają większej przydatności dla celów rolniczych. Na terenie złoża brak jest budynków mieszkalnych, gospodarskich. Istniejąca linia energetyczna zostanie przeniesiona poza złoże. Rzędne w rejonie projektowanego złoża wahają się w granicach 61,6 m npm - 64,6 m npm o deniwelacji wynoszącej 3,0 m . Jest to z w miarę równą powierzchnią o nachyleniu w kierunku północno-zachodnim. Szata roślinna – Powierzchnię terenu złoża zgodnie z ewidencją gruntów stanowią działki o numerach 37/1 i 37/2 na których znajdują się; grunty rolne V, VI klasy bonitacyjnej.

Projektowane przedsięwzięcie nie spowoduje zagrożenia czynnikami środowiskowymi na powierzchnię ziemi, krajobraz, środowisko przyrodnicze oraz walory zabytkowe obszarów

przyległych do analizowanego obszaru w trakcie budowy. Zakres prac nie wpłynie na poszczególne elementy środowiska, tj. rośliny, zwierzęta, grzyby poza terenem, do którego tytuł prawny posiada Wnioskodawca. Teren planowanej inwestycji nie jest objęty ochroną konserwatorską.

W czasie eksploatacji nie będą stosowane substancje chemiczne i materiały mogące negatywnie oddziaływać na środowisko gruntowo-wodne. Maszyny budowlane i pojazdy uczestniczące w procesie realizacyjnym zasilane paliwami płynnymi będą posiadały wszystkie wymagane prawem badania i aprobaty techniczne, dopuszczające je do używania. w oparciu o projekt budowlany i plan BIOZ (plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia).

W omawianym terenie występują poziomy wodonośne czwartorzędowe, trzeciorzędowe oraz kredowe. W rejonie udokumentowanego złoża wody zwykłe o mineralizacji do lg/dm3 które wykorzystywane są do celów pitnych, występują w utworach czwartorzędowych. Wody piętra czwartorzędowego reprezentowane są przez jeden poziom wodonośny występujący w utworach piaszczystych i pospółkowych poszczególnych interstadiałów zlodowaceń. Pierwszy poziom wodonośny występuje na głębokości od 8,7 m -11,5 m ppt co odpowiada rzędnym 553,80 - 57,70 m npm. Pierwszy poziom zwierciadła wody podlega okresowym wahaniom i uzależniony jest od ilości występujących opadów deszczu łub śniegu.

Technologia stosowana w czasie eksploatacji przedsięwzięcia:

Udokumentowane złoże zajmuje obszar o powierzchni 1,906 ha. Eksploatacja złoża kruszywa naturalnego "MŁYNIEC PIERWSZY XL " odbywać się będzie systemem odkrywkowym, dwoma piętrami eksploatacyjnymi. Przed przystąpieniem do eksploatacji należy zdjąć z powierzchni złoża nadkład w skład którego wchodzi gleba zbudowana z humusu i piasku drobnoziarnistego oraz zalegające pod nią zaglinione utwory klastyczne. Miąższość gleby i zalegających pod nią utworów zaglinionych od 1,0 -2,5 m.

Ogólnie grubość nadkładu zawiera się od 1,0 - 2,5 m - średnio 1,57 m. Z obszaru występowania złoża usunąć należy warstwę nadkładu o kubaturze 26,863 tys. m3.

W pierwszej kolejności, usunięty nadkład z udokumentowanego złoża, należy składować na oddzielne hałdy obok odkrywki celem wykorzystania go do rekultywacji. Po usunięciu nadkładu można przystąpić do eksploatacji złoża. Miąższość złoża jest znaczna oraz w miarę wyrównana i waha się w granicach od 8,3 m do 14,0 m . Z wyjątkiem północno-wschodniej części złoża - l gdzie złoże ulega spłyceniu do miąższości 8,3 m. Średnia miąższość kopaliny w złożu wynosi 10,47 m. W obrębie całego złoża stwierdzono występowania przerostu płonnego w postaci gliny pylastej z przewarstwieniem pyłu, pospółki z domieszką otoczaków i gliny pylastej, piasku średnioziarnistego z domieszką gliny pylastej oraz gliny piaszczystej z domieszką otoczaków. Miąższość przerostu jest waha się od 0,1 - 1,6 m.

Zróżnicowanie nadkładu i miąższości kopaliny rzutuje na przebieg stropu i spągu złoża, które wyznaczają odpowiednie rzędne 61,20 - 63,65 m n.p.m i 50,46 - 52,70 m n.p.m.

Miąższość kruszywa suchego waha się w granicach od 4,5 m do 9,0 m .

Natomiast miąższość kruszywa zawodnionego zawiera się od 0,9 m do 8,4 m .

Jednakże warunki te mogą ulec czasowym zmianom w zależności od stanu opadów atmosferycznych i napływu wód z terenów wyżej położonych, a także stanu wody w rzece Drwęcy. Przy eksploatacji złoża należy zwracać uwagę na stateczność skarp, które zawierać będą luźny materiał i nie doprowadzać do powstawania nawisów. Charakterystyka złoża i jego budowy geologicznej kwalifikuje to złoże do II grupy zmienności.

Przewiduje się, że na terenie rozpatrywanej eksploatacji złoża kruszywa naturalnego „MŁYNIEC PIERWSZY XL” pracować będą następujące maszyny:

- koparka podsiębierna typu KM-251,

- koparka podsiębierna typu KM-602.

Koparka podsiębierna typu KM - 251

Realizacja przedsięwzięcia pozwoli na spełnienie wymagań najnowszych przepisów ochrony

środowiska z uwzględnieniem znanych norm i wymagań przepisów Unii Europejskiej.

W związku z realizacją planowanego przedsięwzięcia przewiduje się następujące zużycie

podstawowych surowców, paliw i energii:

 energia elektryczna - 50 [kW]

 woda - 0,8 [m3]

Szacunkowe zapotrzebowanie w czynniki związane z eksploatacją przedsięwzięcia.

Zużycie wody do celów sanitarno-porządkowych

0,1[m3/dobę]

Zużycie wody do celów technologicznych

(woda kopalniana)

2[m3/ Mg ]

Olej napędowy – maszyny robocze 40[Mg/rok]

Szacunkowa ilość wytwarzanych ścieków, odpadów oraz gazów i pyłów.

Ściek sanitarno-porządkowe 0,1[m3/dobę]

Odpady niebezpieczne 0,092[Mg/rok]

Odpady inne niż niebezpieczne 0,42[Mg/rok]

Odpady komunalne 1,5[m3 /rok]

Pyły 0,25 [Mg/rok]

Gazy 1,34[Mg/rok]

Ścieki socjalno bytowe (zatrudnione 2 - 3 osoby) – toaleta przenośna Toy-Toy. Woda dowożona.

Eksploatacja surowca spowoduje trwałą zmianę rzeźby terenu. Dla ochrony obiektów i terenów przyległych do granic złoża, granice złoża poprowadzono w sposób zabezpieczający przed dewastacją lub zniszczeniem z uwzględnieniem zaleceń normy PN-G-02100 "Szerokość pasów ochronnych wyrobisk odkrywkowych". Granice złoża poprowadzone zostały w odległościach zabezpieczających istniejący stan zagospodarowania terenów okalających, tj. min 6 m od sąsiedniej granicy gruntów rolnych przylegających po południowej, zachodniej i wschodniej granicy działki nr 37/1 i nr 37/2. Granica złoża od strony południowo- zachodniej i wschodniej poprowadzona w odległości 10 m od drogi gruntowej. Ze względu na wystąpienie statycznego poziomu wodonośnego, na całej powierzchni złoża, powstałe wyrobisko będzie zawodnione a słup wody osiągnie wielkość od 1,5 m do6,1 m . Skarpy eksploatowanych wyrobisk posiadać będą kąt naturalnego zsypu tj. 25 – 35 stopni. . Planuje się, że dno wyrobiska zostanie zrekultywowane i przekazane w użytkowanie rolne.

W związku z otwarciem kopalni w obrębie działki nr 37/1 i nr 37/2 środowisko na tym terenie

ulegnie przeobrażeniu. Poziom wód gruntowych I poziomu zostanie naruszony. Nadkład glebowy i gliniasty oraz przerost płonny zostanie zhałdowany i po wyeksploatowaniu złoża, będzie przeznaczony do celów rekultywacyjnych skarp i dna wyrobiska. Eksploatacja złoża nie będzie stanowiła znaczącego zagrożenia dla środowiska, poza hałasem wywołanym pracą maszyn wydobywczych i środków transportu oraz dodatkowym zapyleniem przy eksploatacji suchej części złoża (w przypadku okresu bezdeszczowego). Zagrożeniem dla funkcjonowania środowiska może być naruszenie I poziomu wodonośnego. Wyeksploatowanie złoża, może spowodować spływ wód podziemnych z otaczającego terenu do powstałego wyrobiska. Takie

działania mogą niekorzystnie wpłynąć na stosunki wodne panujące w środowisku wyrażając się obniżeniem zwierciadła czwartorzędowych wód Prawidłowo prowadzona eksploatacja nie powinna spowodować zanieczyszczenia wód gruntowych. Możliwość taka istnieje jedynie w przypadku awaryjnych wycieków materiałów ropopochodnych do wyrobiska lub w przypadku składowania w nim odpadów.

W związku z tym należy pracujące maszyny utrzymywać w dobrym stanie technicznym. Nie należy składować w wyrobisku żadnych materiałów ropopochodnych a wszelkie naprawy i konserwacje maszyn oraz pojazdów wykonywać w miejscu do tego specjalnie przygotowanym na uszczelnionym podłożu. W przypadku awaryjnych wycieków należy bezzwłocznie przystąpić do usuwania skutków i przyczyn awarii. W wyrobisku niedopuszczalne jest składowanie jakichkolwiek odpadów i wylewanie do niego ścieków. Rejon złoża „MŁYNIEC PIERWSZY XL" położony jest poza zwartą zabudową miejscowości Młyniec Pierwszy otoczenie wyrobiska wałem ziemnym z nadkładu spowoduje iż hałas od pracujących maszyn nie będzie miał szkodliwego wpływu na środowisko i życie okolicznych mieszkańców. Wzrost natężenia hałasu od środków transportu będzie również niewielki i uzależniony od wielkości wydobycia. 

drukuj (


DECYZJA)

Metryka

  • opublikował: Kamila Mróz
    data publikacji: 2013-08-13 12:04
  • zmodyfikował: Kamila Mróz
    ostatnia modyfikacja: 2013-08-13 12:18

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 20832
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2013-08-13 12:18

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Intranet

Zaloguj się

Urząd Gminy Lubicz

Lubicz Dolny, ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz

Dane kontaktowe

tel. (56) 621-21-00, (56) 621-21-01

Godziny urzędowania

poniedziałek, środa, czwartek: 7:00 - 15:00,

wtorek: 7:00 - 18:00

piątek: 7:00 - 14:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 3498183
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-09-23 08:02

Stopka strony